MAPA KOMPATYBILNOŚCI I INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH 7 OSI PO IG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAPA KOMPATYBILNOŚCI I INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH 7 OSI PO IG"

Transkrypt

1 MAPA KOMPATYBILNOŚCI I INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH 7 OSI PO IG Opracowanie - stan na r. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje

2 Strona 2 z 191

3 Niniejszy dokument stanowi produkt prac zrealizowanych na mocy umowy o usługi nr SYS7/02/20110 zawartej w dniu 5 kwietnia 2011r. przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie i Infovide-Matrix S.A. Dokument został opracowany przez zespół: Strona 3 z 191

4 Właściwości dokumentu: Autor Wersja dokumentu 1.1 Liczba stron 191 Historia zmian dokonanych w dokumencie: Wersja Data Kto Opis zmian Infovide-Matrix S.A Infovide-Matrix S.A Infovide-Matrix S.A. Dokument w wersji 1.00 przekazany Zamawiającemu do odbioru. Weryfikacja i uzupełnienie dokumentu w wersji 1.0. Wprowadzenie uwag Zamawiającego. Strona 4 z 191

5 Spis treści Streszczenie Wstęp Charakterystyka projektów podlegających analizie Zależności i powiązania na poziomie technicznym Zależności i powiązania na poziomie organizacyjnym Problemy i zagrożenia dla interoperacyjności Bibliografia Strona 5 z 191

6 Streszczenie Celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 7. Oś priorytetowa Społeczeostwo informacyjne budowa elektronicznej administracji jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywat eli i przedsiębiorców. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w administracji publicznej pozwoli zwiększyd efektywnośd prowadzonych przez nią działao, zdolnośd prognozowania i planowania, a także obniżyd koszty realizacji zadao a dministracji publicznej. Wzajemne wykorzystanie usług wdrażanych w poszczególnych projektach 7 Osi PO IG jest rozwiązaniem optymalnym, gdyż sprzyja efektywnemu wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka eliminując ryzyko wielokrotnej realizacji tych samych zadao przez różnych Beneficjentów. Należy jednak pamiętad, że rozwiązanie to niesie za sobą koniecznośd zapewnienia wysokiego poziomu współpracy między Beneficjentami a także aktywnej roli instytucji koordynujących wdrażanie programu. W szczególności wiąże się to z koniecznością zapewnienia pełnej komunikacji między systemami wdrażanymi w ramach poszczególnych projektów, zarówno na poziomie technicznym, jak i usługowym. Projekty te mogą byd realizowane zarówno przez jednego, jak i wielu Beneficjentów. Należy przy tym pamiętad o występowaniu sytuacji, w których Beneficjent realizuje projekt, a inne podmioty są głównymi użytkownikami (bezpośrednio korzystającymi z wdrażanych projektów) jednakże nie uczestniczą bezpośrednio w zarządzaniu projektami. Analiza powiązao pomiędzy projektami oraz świadczonych wzajemnie usług musi uwzględniad produkty i rezultaty projektów jakie muszą zostad przez nie osiągnięte. Takie podejście powinno zapewnid spójnośd podejmowanych działao projektowych w kontekście rozliczalności projektów. W Rozdziale 2 przedstawiono metryki dla wszystkich analizowanych projektów. Zawierają one kluczowe informacje na temat każdego z projektów, w tym produkty projektu i usługi świadczone na rzecz użytkowników oraz systemów z innych projektów 7 Osi PO IG. Współpracę pomiędzy systemami tworzonymi w ramach 7 Osi PO IG można badad na wielu poziomach. Ze względu na skomplikowany charakter tworzonych systemów oraz wiele warstw świadczenia usług szczególnie warstwa fizycznej komunikacji i przekazywania danych staje się istotnym aspektem. zapewnienia możliwości współpracy systemów i świadczenia usług. Interoperacyjnośd na poziomie technologicznym, czyli budowa odpowiednich interfejsów i zapewnienie kompatybilności technologicznej jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia możliwości współdziałania systemów w ramach 7 Osi PO IG. Strona 6 z 191

7 W Rozdziale 3 przedstawiono mapę interoperacyjności i kompatybilności dla projektów 7 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wskazującą na fizyczną komunikacja pomiędzy systemami budowanymi w ramach projektów 7 Osi PO IG. Tak przedstawione ujęcie współpracy będące perspektywą techniczną ilustruje zagadnienie konieczności bezpośredniego skomunikowania produktów IT poszczególnych projektów poprzez faktyczną wymianę danych pomiędzy nimi. Wymiana danych następowad bowiem będzie na skutek realizacji usług elektronicznych zainicjowanych przez użytkownika koocowego (obywatela, przedsiębiorcy, urzędnika) lub system w szczególności będący przedmiotem innego projektu 7 Osi PO IG. Mapa interoperacyjności i kompatybilności został wykonana w dwóch perspektywach: 1. Mapa kompatybilności i interoperacyjności systemów teleinformatycznych tworzonych i zaplanowanych do wytworzenia przez Beneficjentów 7 Osi PO IG - mapa zawierająca usługi, które zostały przedstawione przez Beneficjentów jako produkty projektów i których działanie wpływa na osiągnięcie rezultatów projektów; 2. Mapa kompatybilności i interoperacyjności systemów teleinformatycznych tworzonych i zaplanowanych do wytworzenia przez Beneficjentów 7 Osi PO IG wraz z usługami możliwymi do realizacji, których uruchomienie wydaje się możliwe na bazie istniejących projektów realizowanych systemów i korzystne z punktu widzenia zwiększenia spójności tworzonych rozwiązao w ramach 7 Osi PO IG i efektywności świadczenia usług dla obywateli i przedsiębiorców. Usługi te zostały zidentyfikowane przez doradców WWPE podczas analiz projektów zakooczonych w lutym 2011 r. Zagadnienie zapewnienia komunikacji pomiędzy projektami należy rozpatrywad zarówno na płaszczyźnie technologicznej jak i organizacyjnej. W perspektywie technologicznej wynik analizy został przedstawiony na mapie interoperacyjności i kompatybilności. W perspektywie organizacyjnej, konieczne jest uwzględnienie powiązao w zarządzaniu projektami w szczególności w zakresie ich wzajemnego wpływu na harmonogramy realizacji poszczególnych projektów oraz zarządzanie ryzykiem, co zostało zaprezentowane w Rozdziale 4. Zapewnienie współpracy pomiędzy beneficjentami w zakresie: prezentacji informacji o usługach świadczonych przez wdrażany system, ustanowionych standardów komunikacji z systemami zewnętrznymi, zapewnienia współpracy systemów informatycznych (na poziomie warstwy komunikacyjnej oraz usługowej), prezentacji informacji o stanie realizacji projektu, wpływa na zapewnienie wdrożenia intereoperacyjności tworzonych systemów informatycznych. Zidentyfikowane w dokumencie powiązania pomiędzy projektami zostały Strona 7 z 191

8 ujęte w ramach struktury organizacyjnej administracji publicznej w Polsce wskazując potencjalne obszary współpracy w ramach 7 Osi PO IG. Uzupełnieniem rozdziału jest analiza zależności czasowych powiązanych projektów, która powinna posłużyd do prawidłowego planowania i zarządzania projektami. Należy przy tym pamiętad, że w sytuacji licznych zależności, w tym zależności dwukierunkowych (projekty wzajemnie wymieniające się usługami), wszelkie problemy i ryzyka przenoszą się między projektami i mogą wpływad na realizację celów i rezultatów programu jako całości. W związku z powyższym w Rozdziale 5 opracowania przedstawiono analizę ryzyk i problemów, które powinny byd monitorowane na poziomie programu. W ramach przeprowadzonej analizy wyodrębniono pięd podstawowych grup problemów: 1. Zależnośd od projektów zewnętrznych, 2. Zależnośd od innych projektów realizowanych przez Beneficjenta, 3. Zmiany w prawie, 4. Niezgodnośd standardów / oprogramowania, 5. Niespójne definicje metadanych / słowników referencyjnych. Dla zaadresowanych powyżej grup problemów przygotowano propozycje ich rozwiązao, tj. działao zaradczych, jakie powinny byd podjęte w celu zmniejszenia prawdopodobieostwa wystąpienia ryzyka, bądź jego wpływu na projekty i/lub program, w przypadku materializacji takiego ryzyka. Ze względu na to, konieczne jest zapewnienie działao koordynacyjnych, przebiegających na dwóch poziomach: 1. Poziom projektów rozwijanie ram współpracy między projektami, przy wykorzystaniu takich narzędzi jak porozumienia o współpracy, bieżąca współpraca zespołów zarządzających projektami, etc. 2. Poziom programu umacnianie roli koordynacyjnej instytucji odpowiadających za wdrażanie 7 Osi PO IG, m.in. w zakresie promowania współpracy między Beneficjentami, zabezpieczenia wymaganych ram prawnych dla interoperacyjności, jak również dla realizacji projektów a także monitorowania problemów i ryzyk, które mogą mied wpływ na realizację poszczególnych projektów powiązanych oraz całego programu. Strona 8 z 191

9 Rozdział 1 1 Wstęp 1.1 Wprowadzenie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 30 października 2007 roku, 7 Oś Priorytetowa Społeczeostwo Informacyjne budowa elektronicznej administracji, przewiduje realizację Projektu Systemowego, polegającego na wsparciu działao związanych z koordynacją prac prowadzonych w ramach poszczególnych projektów indywidualnych. Celem ogólnym Projektu Systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji jest wsparcie uzyskania spójności i interoperacyjności między kluczowymi centralnymi projektami informatycznymi. Realizując jedno z zadao Projektu Systemowego polegające na opracowaniu metodyki i stworzeniu systemu aktywnego monitorowania procesów koordynacji realizacji projektów indywidualnych w ramach 7 osi Priorytetowej oraz zapewnieniu usług doradczych i szkoleniowych w procesie jego wdrażania dla potrzeb zarządzania portfelem projektów, w 2010 r. zostały przeprowadzone analizy stanu realizacji projektów indywidualnych 7. osi priorytetowej PO IG. Jednym z elementów tych analiz była ocena możliwości przyszłej integracji usług w ramach poszczególnych projektów indywidualnych. Przedmiotowe analizy wykonane zostały przez czterech Wykonawców doradców strategicznych w Projekcie Systemowym. Analiza możliwości przyszłej integracji usług w ramach poszczególnych projektów indywidualnych 7. Osi PO IG stanowi punkt wyjścia dla opracowania mapy kompatybilności i interoperacyjności systemów tworzonych przez Beneficjentów. Mapa z kolei może stanowid wsparcie dla realizacji zadania 7 osi priorytetowej PO IG polegającego na zbudowaniu sprawnie funkcjonującej na różnych szczeblach wzajemnie kompatybilnej i interoperacyjnej systemów e-administracji. Strona 9 z 191

10 Niniejsze opracowanie realizowane jest na postawie umowy o Usługi nr SYS7/02/2011 zawartej w dniu 5 kwietnia Adresatami dokumentu są Beneficjenci projektów oraz instytucje zaangażowane w realizację 7 osi PO IG. 1.2 Dokumenty powiązane Integralną częśd niniejszego Raportu stanowią załączniki, z których: załącznik 1 zawiera Mapę kompatybilności i interoperacyjności systemów teleinformatycznych tworzonych i zaplanowanych do wytworzenia przez beneficjentów 7 osi PO IG. załącznik 2 zawiera Mapę kompatybilności i interoperacyjności systemów teleinformatycznych tworzonych i zaplanowanych do wytworzenia przez beneficjentów 7 Osi PO IG wraz z usługami możliwymi do realizacji. załącznik 3 zawiera Mapę wykorzystania usług elektronicznych przez projekty 7 osi PO IG. załącznik 4 zawiera Strukturę powiązao podmiotów administracji publicznej oraz głównych użytkowników projektów 7 Osi POIG. 1.3 Słownik zastosowanych pojęć i skrótów Pojęcie/ skrót Wyjaśnienie API ang. Application Programming Interface. Interfejs implementowany przez oprogramowanie umożliwiający interakcję z innym oprogramowaniem Beneficjent Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolnośd prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu paostwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie Umowy. CPI CSIOZ DO e-usługa GUGiK Centrum Projektów Informatycznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Dowód osobisty Usługa elektroniczna Główny Urząd Geodezji i Kartografii Strona 10 z 191

11 Pojęcie/ skrót Wyjaśnienie GUI GUS Interoperacyjnośd Kompatybilnośd MF MG MPiPS MS MSWiA MZ ang. Graphical User Interface, Graficzny interfejs użytkownika sposób prezentacji informacji oraz interakcji z użytkownikiem, polegający na rysowaniu i obsługiwaniu obiektów, wykorzystywanych przez użytkownika do komunikacji z systemem. Główny Urząd Statystyczny Interoperacyjnośd rozumiana jest zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne: Interoperacyjnośd to zdolnośd różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych Kompatybilnośd w niniejszej analizie rozumiana jest jako implementacja standardów umożliwiających współdziałanie systemów. Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Zdrowia PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka UKE Usługa elektroniczna Użytkownik koocowy WWPE Urząd Komunikacji Elektronicznej Zestaw funkcji systemu teleinformatycznego, których wykonanie skutkuje osiągnięciem pewnego, określonego celu. Obywatel lub przedsiębiorca korzystający z usługi publicznej świadczonej przez Beneficjenta będącego podmiotem publicznym Władza Wdrażająca Programy Europejskie Strona 11 z 191

12 Pojęcie/ skrót Wyjaśnienie Zagrożenie/ ryzyko Zamawiający ZUS Zagrożenie rozumiane jest, jako rodzaj ryzyka, czyli niepewne zdarzenie lub zbiór zdarzeo, które w przypadku ich wystąpienia będą miały negatywny wpływ na osiągnięcie celów projektu. Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE). Zakład Ubezpieczeo Społecznych Strona 12 z 191

13 Rozdział 2 2 Charakterystyka projektów podlegających analizie Analiza kompatybilności i interoperacyjności projektów realizowanych w ramach 7 Osi PO IG obejmuje dwadzieścia sześd projektów, z których większośd będzie ze sobą współpracowała. Odmienny charakter projektów wynika z faktu, iż każdy z nich powołany został ze względu na realizację określonego celu lub celów, co pociąga za sobą m.in. odmienne zakresy projektów, czasy ich trwania oraz rodzaje usług elektronicznych możliwych do wykorzystania przez użytkowników koocowych oraz inne systemy. Mając na uwadze powyższe, poniżej wymieniono, a następnie scharakteryzowano wszystkie projekty 7 Osi PO IG podlegające analizie: 1. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, 2. pl.id Polska ID karta, 3. Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), 4. Informatyzacja Wydziałów Ksiąg Wieczystych, 5. epuap 2, 6. Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego, 7. e-deklaracje2, 8. e-podatki, Strona 13 z 191

14 9. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, 10. e-rejestracja, 11. Geoportal2, 12. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych, 13. Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE), 14. Program e-cło, 15. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP), 16. Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, 18. Ogólnopolska sied teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112, 19. Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e- Usług dla obywateli i przedsiębiorców, 20. Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e- Usług, 21. Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania, 22. TERYT2 Paostwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, 23. Infrastruktura e-usług Resortu Finansów, 24. Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, 25. Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego, 26. System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa. Dla każdego z ww. projektów opracowano metrykę, która zawiera następujące informacje: nazwę i logo (o ile istnieje) projektu, beneficjenta projektu, wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, okres realizacji projektu, opis projektu, Strona 14 z 191

15 kluczowe produkty najistotniejsze produkty z punktu widzenia zakres projektu, usługi świadczone na rzecz użytkowników usługi elektroniczne świadczone na rzecz obywateli, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji, usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 Osi PO IG usługi elektroniczne wykorzystywane przez systemy wytwarzane i/lub modyfikowane w ramach innych projektów 7 osi PO IG. Podstawę wypełnienia metryk stanowiły: informacje zawarte w opracowaniach zwanych Analizami stanu realizacji projektów indywidualnych w ramach 7 osi PO IG - ze względu na ich obiektywny charakter (analizy przeprowadzone zostały przez niezależnych doradców), wysoki stopieo aktualności treści (analizy opracowane zostały na dzieo i r.) oraz wiarygodnośd treści (analizy zostały zaakceptowane przez beneficjentów poszczególnych projektów), Studia Wykonalności projektów w zakresie informacji, które nie zostały zawarte w ww. analizach, wiedza wykonawcy uzyskana w trakcie prac związanych z planowaniem i realizacją zadao wynikających z projektów 7 osi PO IG. Poszczególne metryki zawarto w kolejnych podrozdziałach niniejszego rozdziału. Strona 15 z 191

16 2.1 Projekt: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Tabela 1. Metryka Projektu - Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (P1) Brak logo Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Ministerstwo Zdrowia / Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) zł Projekt ma duże znaczenie dla realizacji celów PO IG w obszarze ochrony zdrowia. W wyniku projektu planowane jest: udostępnienie ZOZ wymiany elektronicznych dokumentów medycznych, zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom dostępu on-line do historii zrealizowanych świadczeo zdrowotnych i dokumentów medycznych, integracja i wymiana danych z europejskimi platformami elektronicznymi, autoryzacja świadczeo zdrowotnych, umożliwienie analizy przepływów finansowych i statystycznych w sektorze ochrony zdrowia, informowanie płatników świadczeo o zrealizowanych przez pacjentów zdarzeniach medycznych, gospodarowanie lekami i inne. Zadanie figuruje jako projekt sektorowy w Planie Informatyzacji Paostwa na lata pod nr Portal 2. System Gromadzenia Danych Medycznych 3. System Obsługi Rejestrów 4. Hurtownia Danych 5. System Wykrywania Nadużyd 6. System Wspomagania Rozliczeo 7. System weryfikacji 8. Szyna Usług 9. System Administracji 10. Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych Źródło informacji: Analiza stanu realizacji Projektu indywidualnego w ramach PO IG, Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, Częśd analityczna, Infovide-Matrix S.A., pkt. 2.7, tabela 43 Strona 16 z 191

17 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (P1) Brak logo Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG 1. Udostępnienie informacji na temat ochrony zdrowia 2. Udostępnienie elektronicznych danych o stanie zdrowia pacjentów 3. Udostępnienie danych o zdarzeniach medycznych w formie elektronicznej 4. Udostępnienie usługobiorcom elektronicznej historii chorób, wykonanych usług, skierowao, recept, zwolnieo lekarskich, planu szczepieo, zaleceo 5. Udostępnienie informacji umożliwiającej bieżące monitorowanie i reagowanie na zagrożenia 6. Umożliwienie elektronicznej realizacji recept (E-recepty wprowadzone do systemu) 7. Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty 8. Umożliwienie elektronicznej obsługi faktur 9. Faktury elektronicznie 10. Udostępnienie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych z zapewnieniem jednolitych i jednorodnych zasad 11. Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych 12. Usprawnienie elektronicznej obsługi rozliczania wykonanych usług medycznych - skrócenie czasu rozliczeo 13. Usprawnienie elektronicznej obsługi refundacji leków - skrócenie czasu rozliczeo 14. Umożliwienie elektronicznej obsługi zwolnieo lekarskich - e-zwolnienia wprowadzone do systemu Źródło informacji: Źródło informacji: Analiza stanu realizacji Projektu indywidualnego w ramach PO IG, Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, Częśd analityczna, Infovide-Matrix S.A, pkt 2.7 tabela 45 i Usługi obsługi e-zwolnieo (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) Strona 17 z 191

18 2.2 Projekt: pl.id Polska ID karta Tabela 2. Metryka Projektu - pl.id Polska ID karta pl.id Polska ID karta Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / Centrum Projektów Informatycznych MSWiA zł Opis projektu Kluczowe produkty Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG Projekt zakłada udostępnienie e-usługi dla obywateli związanej z uwierzytelnianiem elektronicznym (e-podpis urzędowy) na potrzeby kontaktów z administracją publiczną. W ramach projektu planowana jest integracja referencyjnych baz danych administracji publicznej. Projekt jest kontynuacją projektu PESEL2 realizowanego w ramach SPO-WKP. Zadanie figuruje jako projekt ponadsektorowy w Planie Informatyzacji Paostwa na lata pod nr Wdrożenie systemu do wydawania elektronicznego dokumentu tożsamości pl.id 2. Wdrożenie szyny usług pl.id 3. Rozbudowa szyny usług pl.id i budowa usług USC Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, pl.id Polska ID karta, Częśd doradcza, Infovide-Matrix S.A. pkt Udostępniania danych z rejestrów: PESEL, OEWiUDO/RDO 2. Udostępnianie informacji z rejestru Aktów stanu cywilnego 3. Zmiany we wpisie do rejestru Aktów stanu cywilnego, PESEL oraz OEWiUDO/RDO 4. Identyfikacja, weryfikacja i uwierzytelnienie obywatela w oparciu o nowy dokument tożsamości Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, pl.id Polska ID karta, Częśd doradcza, Infovide-Matrix S.A., pkt tabela Usługi identyfikacji, weryfikacji i uwierzytelniania obywatela w oparciu o nowy dokument tożsamości (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) 2. Udostępnianie danych z rejestrów: PESEL, OEWiUDO/RDO (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) Strona 18 z 191

19 2.3 Projekt: Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) Tabela 3. Metryka Projektu - Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) Brak logo Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG Urząd Komunikacji Elektronicznej zł (aneksowano umowę na kwotę zł) W ramach projektu zostanie utworzona baza danych, zawierająca dane informacyjne i lokalizacyjne na potrzeby obsługi zgłoszeo na numer alarmowy 112. Przedsięwzięcie jest komplemetarne z projektem Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego, realizowanym przez MSWiA, a także projektem Urzędu Komunikacji Elektronicznej - Platforma Lokalizacyjno- Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLICBD). 1. Wdrożony system informatycznch 2. Wdrożony system gromadzenia danych 3. Baza danych Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), Częśd doradcza, Konsorcjum: Lumena SA i International Management Services Sp. z o.o. pkt Wsparcie obsługi procesowej przenoszenia numerów, wynikającym z uprawnienia użytkownika do zachowania numeru przy zmianie dostawcy usługi. 2. Przekazywanie systemom i służbom odpowiedzialnym za przyjmowanie wywołao alarmowych danych użytkowników i informacji o lokalizacji zakooczeo publicznych sieci telefonicznych (stacjonarnych i ruchomych), z których wykonano wywołanie alarmowe. Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), Częśd doradcza, Konsorcjum: Lumena SA i International Management Services Sp. z o.o. pkt Dystrybucja danych o lokalizacji zgłoszenia na podstawie zakooczenia sieci z PLI CBD do podmiotów obsługujących wywołanie alarmowe (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) Strona 19 z 191

20 2.4 Projekt: Informatyzacja Wydziałów Ksiąg Wieczystych Tabela 4. Metryka Projektu - Informatyzacja Wydziałów Ksiąg Wieczystych Informatyzacja Wydziałów Ksiąg Wieczystych Brak logo Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Usługi świadczone na rzecz użytkowników Ministerstwo Sprawiedliwości zł Aneks nr 1 wydłużył okresu realizacji projektu do Projekt dotyczy informatyzacji rejestrów sądowych poprzez wdrożenie systemu informatycznego Nowej Księgi Wieczystej i zastąpienie dotychczasowych rejestrów papierowych. Realizacja projektu zapewni sprawną obsługę obywateli w zakresie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych. Zadanie figuruje jako projekt sektorowy w Planie Informatyzacji Paostwa na lata pod nr Serwery lub zestawów serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym 2. Sestawy komputerowe (stacje robocze) wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym 3. Drukarki laserowe 4. Drukarki kodów kreskowych 5. Czytniki kodów kreskowych 6. Elementy aktywnych sieci (przełączników) 7. Stacje zarządzania siecią wraz z oprogramowaniem do zarządzania siecią 8. Wydziały ksiąg wieczystych, w których przygotowano infrastrukturę techniczną do wdrożenia 9. Wydziały ksiąg wieczystych podłączonych do sieci WAN 10. Przeprowadzone wdrożenia systemu informatycznego NKW w wydziałach ksiąg wieczystych 11. Osoboszkolenia 12. Ośrodki przetwarzania danych posiadających rozbudowaną pamięd masową Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 3 Zamówienia, Projekt Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych, Częśd doradcza, Konsorcjum: Ernst&Young, Pentegy, InfoStrategia pkt Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz użytkowników. Strona 20 z 191

21 Informatyzacja Wydziałów Ksiąg Wieczystych Brak logo Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz innych systemów 7 osi PO IG. Strona 21 z 191

22 2.5 Projekt: epuap 2 Tabela 5. Metryka Projektu - Centrum Projektów Informatycznych MSWiA epuap 2 Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / Centrum Projektów Informatycznych MSWiA zł Projekt dotyczy budowy systemu informatycznego stanowiącego podstawę do udostępniania usług elektronicznych przez administrację publiczną. System będzie pełnił funkcję "koordynującą", zapewni możliwośd udostępniania usług publicznych przez małe jednostki administracji (np. samorządy) poprzez wykorzystanie gotowych formularzy. Projekt będzie udostępniad swoje usługi zarówno przedsiębiorcom, jak i obywatelom. System będzie w pełni transakcyjny, zapewniając wielostronną komunikację i przepływ informacji. Projekt figuruje jako projekt ponadsektorowy w Planie Informatyzacji Paostwa na lata pod nr 2. Projekt stanowi kontynuację projektu Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap realizowanego w ramach SPO WKP. 1. Oprogramowanie platformy epuap w wersji zródłowej, 2. Wersje instalacyjne oprogramowania epuap, 3. Zestaw dokumentacji użytkowej, administracyjnej i technicznej oprogramowania epuap ośrodek podstawowy, 4. Zestaw dokumentacji użytkowej, administracyjnej i technicznej oprogramowania epuap, 5. Wyposażone i uruchomione produkcyjne środowisko dla platformy epuap ośrodek podstawowy oraz zapasowy, 6. Wyposażone i uruchomione środowisko testowe dla rozwoju platformy epuap, 7. Wyposażone i uruchomione środowisko próbne epuap dla usługodawców i dostawców, 8. Oprogramowanie epuap zainstalowane, skonfigurowane i uruchomione w docelowych środowiskach (produkcyjnym, testowym, próbnym). Źródło informacji: Analiza projektu indywidualnego epuap2, Częśd analityczna, Konsorcjum firm Deloitte Business Consulting SA, Deloitte Advisory Sp. z o.o., Pentacomp Systemy Informatyczne SA i AMG.net SA, pkt Strona 22 z 191

23 epuap 2 Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG 1. Usługi bezpieczeostwa platformy epuap 2. Dostęp do rejestrów centralnych 3. Ogólnopolska szyna usług 4. Usługi automatyzacji rejestrów 5. Infrastruktura Koordynator-Doradca 6. Katalog usług publicznych 7. Usługi interoperacyjności technicznej 8. Usługi przetwarzania/gromadzenia dokumentów obywateli i przedsiębiorstw 9. Usługi komunikacyjne epuap 10. Infrastruktura koordynatora 11. Istotne usługi publiczne udostępniane na epuap przez MSWiA 12. Wsparcie płatności elektronicznych 13. Elektroniczny Skład Dokumentów 14. Portal interoperacyjności 15. Repozytorium wzorów elektronicznych 16. Usługa wsparcia Profilu Zaufanego 17. Możliwośd obsługi list TSL oraz podpisów PAdES i CAdES 18. EDAP (Edytor Aktów Prawnych) 19. Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej 20. Aplikacja e-posterunek Źródło informacji: Analiza projektu indywidualnego epuap2, Częśd analityczna, Konsorcjum firm Deloitte Business Consulting SA, Deloitte Advisory Sp. z o.o., Pentacomp Systemy Informatyczne SA i AMG.net SA, pkt tabela Usługi bezpieczeostwa platformy epuap (status usługi: usługa aktualnie możliwa do świadczenia) 2. Usługi komunikacyjne epuap (broker) (status usługi: usługa aktualnie możliwa do świadczenia) 3. Dostęp do rejestrów centralnych (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) 4. Usługa wsparcia Profilu Zaufanego (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) Strona 23 z 191

24 2.6 Projekt: Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego Tabela 6. Metryka Projektu - Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego Brak logo Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Ministerstwo Sprawiedliwości zł Zgodnie z aneksem nr 4 wartośd projektu została zwiększona do zł Aneks nr 4 wydłużył okresu realizacji projektu do r. Projekt dotyczy budowy systemu usług elektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. udostępnienie na portalu internetowym usług związanych z dostępem do Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego. Projekt o dużym znaczeniu dla przedsiębiorców. Zadanie figuruje jako projekt sektorowy w Planie Informatyzacji Paostwa na lata pod nr Platforma elektroniczna do komunikacji i realizacji e-usług dla przedsiębiorców oraz obywateli, 2. Usługi pomocnicze dla realizacji e-usług - elektroniczne płatności, 3. Usługi pomocnicze dla realizacji e-usług weryfikacja podpisów elektronicznych, 4. Usługi pomocnicze dla realizacji e-usług weryfikacja PESEL, 5. Zakupione lub zaktualizowane licencje na oprogramowanie (systemowe, bazodanowe, aplikacyjne, komunikacyjne, zarządzająco-wspomagające, administracyjne), 6. Szkolenia. Źródło informacji: Analiza stanu realizacji Projektu indywidualnego w ramach PO IG, Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego, Częśd doradcza, Infovide-Matrix S.A. pkt. 5.2 Strona 24 z 191

25 Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego Usługi świadczone na rzecz użytkowników 1. Dostęp do danych KRS 2. Dostęp do danych RZ (Rejestr Zastawów) Brak logo 3. Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG Źródło informacji: Analiza stanu realizacji Projektu indywidualnego w ramach PO IG, Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego, Częśd doradcza, Infovide-Matrix S.A. pkt tabela 12 Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG 1. Udostępnienie danych z KRS (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) Strona 25 z 191

26 2.7 Projekt: e-deklaracje2 Tabela 7. Metryka Projektu - e-deklaracje2 e-deklaracje2 Brak logo Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Usługi świadczone na rzecz użytkowników Ministerstwo Finansów zł Projekt dotyczy rozwijania usług on-line służących ułatwieniu realizacji obowiązków podatkowych przez obywateli. W ramach projektu planowane jest uruchomienie usług wymiany informacji drogą elektroniczną z uprawnionymi instytucjami. Projekt przyczyni się do usprawnienia prowadzenia spraw podatkowych. Projekt jest kontynuacją finansowanego ze środków SPO-WKP projektu e-deklaracje. Zadanie figuruje w Planie Informatyzacji Paostwa na lata jako projekt sektorowy pod nr 2 i System analityczno-sprawozdawczy 2. System CRM 3. System Informacji Podatkowej 4. Portal podatkowy 5. System zarządzania meta-danymi podatkowymi 6. System zarządzania wzorami dokumentów podatkowych 7. System automatycznych usług administracji podatkowej 8. System wymiany informacji z otoczeniem krajowym oraz w ramach UE 9. Koncepcja zmian prawnych w zakresie deklarowania podatku, zapłaty podatku, składania podao, udzielania informacji Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt e-deklaracje 2, Częśd doradcza, Konsorcjum: Ernst&Young, Pentegy, InfoStrategia, pkt. 5.3 tabela Możliwośd składania, według uproszczonych zasad, deklaracji podatkowych od płatników podatku dochodowego od osób fizycznych wyłącznie w formie elektronicznej. Zostanie stworzone i udostępnione płatnikom rozwiązanie informatyczne (komunikujące się z systemem e-deklaracje), umożliwiającego rozliczanie się zgodnie z wprowadzonymi zmianami. System ma objąd następujące deklaracje i informacje: deklaracje PIT -4R i PIT-8AR, informacje PIT-8C, PIT-8S, PIT-11, załącznik PIT-R, informacje IFT1/IFT-1R, IFT3/IFT-3R z załącznikiem, roczne obliczenie podatku PIT-40, roczne obliczenie podatku PIT-11A/40A. 2. Informacja dotycząca systemu podatkowego oraz informacja indywidualna Strona 26 z 191

27 e-deklaracje2 Brak logo dla podatników i płatników przez konto podatkowe. 3. Baza wiedzy BIP, interpretacje w zakresie prawa podatkowego. 4. Elektroniczna wymiana danych z otoczeniem administracji podatkowej/innymi instytucjami publicznymi: a. komunikacja z systemami z obszaru świadczeo rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (w tym komunikacja z wykorzystaniem platformy epuap). b. usługi umożliwiające przekazywanie przez urzędy skarbowe kwot 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. c. komunikacja w ramach UE w zakresie podatku VAT (system VIES), podatków bezpośrednich i innych informacji. 5. Usługa umożliwiająca przekazywanie do urzędów skarbowych w formie elektronicznej deklaracji składanych przez notariuszy jako płatników oraz informacji wynikających z aktów notarialnych. 6. Udostępnianie wzorów dokumentów (poprzez Repozytorium Wzorów Dokumentów). Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt e-deklaracje 2, Częśd doradcza, Konsorcjum: Ernst&Young, Pentegy, InfoStrategia, Załącznik nr 1, pkt. 2.2 Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG 1. Komunikacja z systemami z obszaru świadczeo rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) 2. Udostępnianie danych z Hurtowni Danych Podatkowych (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) Strona 27 z 191

28 2.8 Projekt: e-podatki Tabela 8. Metryka Projektu - e-podatki e-podatki Brak logo Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Ministerstwo Finansów zł Projekt o dużym znaczeniu dla realizacji celów PO IG, dotyczy usług publicznych w zakresie obciążeo podatkowych. Projekt ma wzmocnid efektywnośd działania administracji skarbowej (egzekucja administracyjna, kontrola podatkowa). Dla podatnika planowane jest udostępnienie usług pozwalających na komunikację z administracją podatkową, zapewnienie bieżącej informacji nt. spraw i rozliczeo. Zadanie figuruje w Planie Informatyzacji Paostwa na lata jako projekt sektorowy pod nr Scentralizowany System Poboru, obejmujący: a) aplikacje operacyjne, obsługujące podstawowe procesy administracji podatkowej (wymiar, pobór dobrowolny, kontrolę, egzekucję itp.), zastępujące aktualnie wykorzystywany system POLTAX, b) teczkę podatnika i płatnika, z wszystkimi informacjami o nim posiadanymi przez administrację podatkową, c) automatyczną analizę ryzyka na potrzeby typowania do kontroli, d) Centrum Rozliczeo, obsługujące m.in. rozliczenia z podatnikami i płatnikami, księgowośd obejmującą ich konta, naliczanie kar, odsetek, oprocentowania, opłat, generowanie upomnieo i tytułów wykonawczych, obsługę prywatnych kont podatników, a także dystrybucję dochodów między jednostki samorządu terytorialnego, e) Portal Urzędnika ergonomiczne środowisko pracy dla pracowników administracji podatkowej, wykorzystujące SSO (Single Sign-On), z indywidualnymi profilami oraz z aplikacjami wspomagającymi pracę użytkownika. 2. Centralna Baza Danych (CBD) składnica danych podatkowych na potrzeby procesów poboru, obejmująca metadane, dane operacyjne, referencyjne oraz otrzymywane w wyniku realizacji procesów podstawowych, powiązania z Hurtownią Danych Podatkowych. CBD obejmie Centralny Rejestr Podmiotów (zarządzany w ramach Systemu Informatycznego KEP 2), Centralne Repozytorium Dokumentów, Centralna Baza Danych Operacyjnych. Strona 28 z 191

29 e-podatki Brak logo 3. System Wymiany Informacji Wewnętrznej system umożliwiający wymianę informacji pomiędzy komponentami systemu oraz innymi systemami resortu, oparty na mechanizmach platformy integracyjnej. 4. System Zarządzania IT odpowiedzialny za zarządzanie szeroko rozumianą infrastrukturą IT (sprzętem, oprogramowaniem systemowym, bazodanowym, serwerami aplikacyjnymi, platformami integracyjnymi, usługami infrastrukturalnymi i aplikacyjnymi) oraz obsługę Service Desk na potrzeby całego Programu e-podatki. 5. System Obsługi Spraw i Procesów Pracy, w tym: a) rozwiązanie klasy BPM (Business Process Management), wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów i spraw, umożliwiającym przepływ pracy, kontrolę procesów oraz generowanie informacji i przekazywanie dokumentów do front-office, celem udostępnienia ich online na koncie podatkowym klienta, b) system skanowania i OCR, obejmujący skanery przemysłowe oraz oprogramowanie do przetwarzania zeskanowanych dokumentów, a także system przechowywania informacji o dokumentach elektronicznych oraz ich powiązaniach z wersjami papierowymi, 6. Środowisko testowo-szkoleniowe dla projektu e-podatki. Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt e-podatki, Częśd doradcza, Konsorcjum: Ernst&Young, Pentegy, InfoStrategia, Załącznik nr 1, pkt. 2.2 Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz użytkowników. Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz innych systemów 7 osi PO IG. Strona 29 z 191

30 2.9 Projekt: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Tabela 9. Metryka Projektu - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Brak logo Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Ministerstwo Gospodarki zł Opis projektu Projekt usprawni podejmowanie i rejestrację działalności gospodarczej. Zapewni także dostęp do informacji o zarejestrowanych przedsiębiorcach. Dotyczy likwidacji gminnych ewidencji działalności gospodarczej na rzecz centralnego systemu informatycznego. Zadanie figuruje w Planie Informatyzacji Paostwa na lata jako projekt sektorowy pod nr Zestaw usług dostępnych na platformie epuap, umożliwiających składanie wniosków o wpis do CEIDG drogą elektroniczną, Kluczowe produkty Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi 2. Zestaw usług dostępnych na platformie epuap, umożliwiających wprowadzenie do CEIDG, drogą elektroniczną, informacji o wyrokach sądowych i decyzjach, związanych z reglamentacją działalności gospodarczej, podjętych wobec podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski, 3. Zestaw usług umożliwiających dostęp do zapisanych CEIDG informacji przedsiębiorcach zarejestrowanych na terenie Polski, 4. System informatyczny CEIDG, 5. Organizacja obsługująca CEIDG w Ministerstwie Gospodarki Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Częśd doradcza pkt Usługi dostępu do zapisanych w CEIDG informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych na terenie Polski Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Częśd doradcza pkt Udostępnianie danych z CEIDG* (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) * W kontekście epuap 2 usługa obejmuje: Usługi umożliwiające składanie wniosków o wpis do CEIDG drogą elektroniczną Strona 30 z 191

31 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Brak logo PO IG Usługi umożliwiające wprowadzenie do CEIDG, drogą elektroniczną, informacji o wyrokach sądowych i decyzjach, związanych z reglamentacją działalności gospodarczej, podjętych wobec podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski Strona 31 z 191

32 2.10 Projekt: e-rejestracja Tabela 10. Metryka Projektu - e-rejestracja e-rejestracja Brak logo Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Usługi świadczone na rzecz użytkowników Ministerstwo Finansów zł Projekt istotny dla informatyzacji procesów podatkowych w Polsce, zarówno dla społeczeostwa, jak i przedsiębiorców. W wyniku projektu zostanie uruchomiona urzędom skarbowym usługa rejestracji w Centralnym Rejestrze Krajowej Ewidencji Podatników, ujednolicająca dane rejestracyjne. System będzie zapewniał obsługę zgłoszeo przedsiębiorców w zakresie rejestru podatników, automatyzował proces rejestracji podmiotów i realizacji ich obowiązków podatkowych, skracał czas weryfikacji w KEP, umożliwiał potwierdzenie numeru NIP. 1. System Informatyczny Krajowa Ewidencja Podatników 2 wraz z komponentami: a) Centralny Rejestr Podatników b) SeRCe System Rejestracji Centralnej, umożliwiający dostęp wizualny do systemu dla urzędników administracji podatkowej; c) Narzędzia wspomagające integrację i jakośd danych d) SI KEP2 Udostępnianie narzędzie do udostępniania danych Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt e-rejestracja, Częśd doradcza, Konsorcjum: Ernst&Young, Pentegy, InfoStrategia, Załącznik nr 1, pkt Automatyczne nadawanie numeru NIP podatnikom rejestrowanym w PESEL lub KRS (bez konieczności rejestracji) na podstawie danych pozyskiwanych z tych rejestrów; 2. Elektroniczna obsługa zgłoszeo identyfikacyjnych i aktualizacyjnych dla innych podmiotów (podmioty zagraniczne); 3. Usługi wymiany danych identyfikacyjnych (rejestracyjnych), w szczególności między ewidencją centralną a referencyjnymi rejestrami urzędowymi: PESEL i KRS oraz ewidencjami działalności gospodarczej i biurem wymiany informacji o VAT. Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt e-rejestracja, Częśd doradcza, Konsorcjum: Ernst&Young, Pentegy, InfoStrategia, Załącznik nr 1, pkt. 2.2 Strona 32 z 191

33 e-rejestracja Brak logo Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG 1. Komunikacja z CEIDG na potrzeby rejestracji przedsiębiorcy (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) 2. Udostępnianie danych z KEP potwierdzanie zgodności podanych danych (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) Strona 33 z 191

34 2.11 Projekt: Geoportal2 Tabela 11. Metryka Projektu - Geoportal2 Geoportal2 Beneficjent projektu Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Usługi świadczone na rzecz użytkowników zł Projekt dotyczy kontynuacji rozbudowy systemu Geoportal, utworzonego w ramach SPO-WKP. Projekt będzie realizował ideę powszechnego dostępu i stosowania informacji przestrzennej na terenie Polski (elektroniczne archiwum paostwowe zasobu geodezyjnego i kartograficznego: bazy danych i mapy). Realizowane będą usługi wyszukiwania zbiorów danych przestrzennych, ich przeglądania, pobierania, etc. W wyniku projektu powstanie repozytorium cyfrowej informacji katastralnej i geograficznej (geoprzestrzennej) o charakterze portalowym. 1. System zarządzania KIIP 2. KIIP w 13 topograficznych węzłach wojewódzkich 3. Georeferencyjne bazy danych przestrzennych 4. System identyfikacji i autentykacji 5. System sprzedaży danych przestrzennych 6. System obsługi zapytao przestrzennych w tym lokalizacji przestrzennej adresów 7. Centralny serwer katalogowy metadanych 8. System weryfikacji jakości metadanych 9. Metadane dla zbiorów danych przestrzennych, serii zbiorów danych przestrzennnych i odpowiednich usług danych przestrzennych w zakresie geodezji i kartografii zgodnie z dyrektywą INSPIRE 10. Portal branżowy SGiK Żródło informacji: Studium Wykonalności Projekt Geoportal 2 1. Usługi mapowe (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) 2. Usługi mapowe (broker) (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) Na powyższe usługi składają się grupy usług: dostępu do danych przestrzennych zarządzania danymi zarządzania i monitorowania infrastruktury Strona 34 z 191

35 Geoportal2 Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG 1. Usługi mapowe (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) 2. Usługi mapowe (broker) (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) Na powyższe usługi składają się grupy usług: dostępu do danych przestrzennych zarządzania danymi zarządzania i monitorowania infrastruktury Strona 35 z 191

36 2.12 Projekt: Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych Tabela 12. Metryka Projektu - Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych Brak logo Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG Ministerstwo Zdrowia / Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zł Projekt dotyczy budowy platformy zapewniającej wymianę informacji pomiędzy: zakładami opieki zdrowotnej, praktykami lekarskimi i pielęgniarskimi, aptekami, paostwowymi placówkami świadczącymi usługi medyczne a podmiotami prowadzącymi rejestry medyczne (wpis do rejestru medycznego podmiotu działającego w ochronie zdrowia, aktualizacja danych rejestrowych, pobieranie zaświadczeo i wypisów). Zadanie figuruje w Planie Informatyzacji Paostwa na lata jako projekt sektorowy pod nr Splikacje udostępniające usługi wymiany dokumentów 2. System Administracji 3. Architektury referencyjne rejestru medycznego oraz specyfikacji jednolitego zestawu usług rejestrów podmiotowych. Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych, Częśd analityczna, Infovide-Matrix S.A., pkt. 2.7 tabela Udostępnianie danych z rejestrów medycznych (za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez projekt P1) Żródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych, Częśd doradcza, Infovide-Matrix S.A., pkt Udostępnianie danych z rejestrów medycznych (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) Strona 36 z 191

37 2.13 Projekt: Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE) Tabela 13. Metryka Projektu - Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE) Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE) Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Usługi świadczone na rzecz użytkowników Zakład Ubezpieczeo Społecznych zł Projekt dotyczy systemu informatycznego w obszarze zabezpieczenia społecznego, budowy nowego portalu informacyjnego umożliwiającego m.in. składanie wniosków, dokumentów, zapytao przez Internet. Ponadto planowane jest uruchomienie Centrum Informacji Telefonicznej. Efektem realizacji projektu będzie uruchomienie usługi zapewniającej dostęp do danych zapisanych na indywidualnych kontach w ZUS osobom ubezpieczonym, płatnikom składek, osobom pobierającym świadczenia, lekarzom etc. 1. System Kierownia Ruchem (SKR) 2. Samoobsługowe Urządzenie Informacyjne (SUI) 3. Nowy Portal Informacyjny (NPI) 4. Centrum Informacji Telefonicznej (CIT) Żródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE), Częśd doradcza, konsorcjum firm Lumena SA i International Management Services Sp. z o.o. pkt Usługi dostępu do danych ubezpieczonego, świadczeniobiorcy, płatnika, lekarza, komornika 2. Usługi przesyłania do ZUS dokumentów w formie elektronicznej 3. Usługi zarezerwowanie wizyty w wybranej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS 4. Usługi dostępu przez www do aplikacji epłatnik 5. Usługi udostępniania informacji nt. wzorów dokumentów dedykowanych do korespondencji z ZUS oraz sposobu funkcjonowania ZUS 6. Usługi zarządzania kolejkami w jednostkach terenowych ZUS 7. Usługi składania dokumentów w ZUS z wykorzystaniem Samoobsługowych Urządzeo Informacyjnych 8. Usługi informacyjne świadczone przez Centrum Informacji Telefonicznej Strona 37 z 191

38 Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE) Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz innych systemów 7 osi PO IG. Strona 38 z 191

39 2.14 Program e-cło Tabela 14. Metryka Program e-cło Program e-cło Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Ministerstwo Finansów zł Projekt dotyczy budowy systemu informatycznego pozwalającego na elektroniczną wymianę dokumentów celnych między urzędem celnym a zgłaszającymi w różnych krajach UE. Planowane jest stworzenie centralnej odprawy celnej (m.in. import/eksport z UE), wprowadzenie elektronicznego nadzoru nad towarami, które podlegają nadzorowi celnemu na obszarze UE. Realizacja projektu jest konsekwencją przepisów wspólnotowych dążących do zapewnienia interoperacyjności pomiędzy urzędami celnymi na obszarze UE, a także urzędami celnymi i instytucjami prowadzącymi obrót towarowy z zagranicą. 1. Modernizacja serwerowni Centrum Krajowego NCTS. Stworzenie platformy technologiczno-produkcyjnej do Centrum Przetwarzania Danych administracji celnej CPD I, podłączenie do CCN/CSI. Dostawa platformy produkcyjnej CPD II, wdrożenie Load Balancing i Disaster Recovery. 2. Uruchomienie i wdrożenie jednolitej platformy dla wszystkich systemów, dla użytkowników wewnętrznych. 3. Jednolity podsystem uwierzytelniania dla wszystkich systemów i użytkowników zewnętrznych wraz z PKI użytkowników wewnętrznych i funkcjonalnością/technologią jednokrotnego uwierzytelniania Single Sign On (SSO). 4. System zarządzania danymi referencyjnymi PL i UE 5. Wdrożenie Magistrali Celno-Akcyzowej - warstwy komunikacji zapewniającej obsługę komunikatów pomiędzy elementami systemu informacyjnego Służby Celnej, a także z domeną DG TAXUD, magistralą CCN/CSI i domeną zewnętrzną (Internetem) 6. System Zintegrowanej Taryfy Celnej rozbudowany zgodnie z Integrated Tariff Environment i TARIC3. 7. System Zintegrowanej Taryfy Celnej przebudowany w technologii wymiany komunikatów MCA zgodnie z Integrated Tariff Environment i TARIC. 8. System Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem (m.in. automatyczna analizy ryzyka, planowanie kontroli w oparciu o analizę ryzyka) 9. Wdrożenie funkcjonalności objętych wymaganiami wspólnotowymi Strona 39 z 191

40 Program e-cło ICS/ECS2 w obszarze Zintegrowanej obsługi i kontroli obrotu towarowego 10. Automatyczny System Importu (funkcjonalności przywozowe) 11. Automatyczny System Eksportu (funkcjonalności wywozowe) 12. Obsługa tranzytu 13. System Rozliczeo Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowy 14. Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeo 15. System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców (pierwsza faza) 16. System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców (druga faza) - wdrożenie jednolitej rejestracji przedsiębiorców dla celów wszystkich procedur i systemów umożliwiających przedsiębiorcy tylko jednokrotne wprowadzanie wszelkich danych identyfikacyjnych. 17. System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych 18. Wdrożenie zarządzania procesami biznesowymi w administracji celnej Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt Program e-cło, Częśd doradcza, Konsorcjum: Ernst&Young, Pentegy, InfoStrategia, Załacznik nr 1, pkt. 2.2 Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG 1. Elektroniczna obsługa dokumentów poprzedzających przywóz, 2. Elektroniczna obsługa operacji przywozowych, 3. Elektroniczna obsługa statystyki wewnątrzwspólnotowej, 4. Elektroniczna obsługa wywozowej deklaracji skróconej, 5. Elektroniczna obsługa wywozu, 6. Elektroniczna obsługa tranzytu, 7. Elektroniczna obsługa dokumentów akcyzowych, 8. Elektroniczna obsługa gwarancji. Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt Program e-cło, Częśd doradcza, Konsorcjum: Ernst&Young, Pentegy, InfoStrategia, Załacznik nr 1, pkt Udostępnianie danych z hurtowni danych z zakresu cła (dla celów kontrolnych) (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) 2. Udostępnianie danych celnych z Hurtowni Danych (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) Strona 40 z 191

41 2.15 Projekt: System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) Tabela 15. Metryka Projektu - System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Usługi świadczone na rzecz użytkowników Główny Urząd Statystyczny zł Projekt dotyczy przebudowy systemu informatycznego Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie prowadzonych klasyfikacji i nomenklatur, rejestru podziału terytorialnego kraju TERYT, rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON. Projekt istotny dla badao i opisu procesów gospodarczych i społecznych na terytorium RP, określania właściwości miejscowej organów administracji publicznej, udostępniania wyników badao statystycznych na terenie UE (odpowiednie kanały komunikacyjne dla jednostek krajowych i wspólnotowych). W wyniku realizacji projektu obowiązki sprawozdawcze podmiotów zostaną zastąpione z formy tradycyjnej na rzecz komunikacji elektronicznej. Zadanie figuruje w Planie Informatyzacji Paostwa na lata jako projekt sektorowy pod nr System informacyjny intranet 2. Portal sprawozdawczy 3. System edukacyjny 4. Wyszukiwarka REGON 5. Bank danych lokalnych 6. Publiczna hurtownia danych 1 7. Publiczna hurtownia danych 2 8. Publiczna hurtownia danych 3 9. Usługa elektronicznej sprawozdawczości 10. System wspomagania analiz i decyzji 11. e-regon Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 6 Zamówienia, Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP), Częśd doradcza, Konsorcjum: Ernst&Young, Pentegy, InfoStrategia, pkt , tabela Wnioski RG o wpis podmiotów do rejestru REGON 2. Wizualizacji danych statystycznych Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 6 Zamówienia, Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP), Częśd doradcza, Konsorcjum: Ernst&Young, Pentegy, InfoStrategia, pkt. 2.2 Strona 41 z 191

42 System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG 1. Udostępnianie danych z rejestru REGON (status usługi: usługa aktualnie możliwa do świadczenia) 2. Udostępnianie danych z rejestru TERYT (status usługi: usługa aktualnie możliwa do świadczenia) Strona 42 z 191

43 2.16 Projekt: Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych Tabela 16. Metryka Projektu - Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych Brak logo Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG Ministerstwo Finansów zł Projekt dotyczy przeprowadzenia złożonego procesu konsolidacji i centralizacji systemów celnych i podatkowych, funkcjonujących obecnie w modelu rozproszonym. W ramach projektu zakłada się rozbudowę i integrację ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej (zaplecze do spójnej realizacji usług elektronicznych), a w szczególności usług realizowanych w ramach projektów już znajdujących się na liście projektów indywidualnych: e-deklaracje2, e-podatki, Program e-cło. Projekt stanowi podstawę dla uruchomienia systemów świadczących podstawowe usługi publiczne (m.in. podatkowe i celne). Zadanie figuruje w Planie Informatyzacji Paostwa na lata jako projekt sektorowy pod nr Budowa Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu (przewidywana dostępnośd: 99,955%); 2. Wyposażenie CPD w sprzęt teleinformatyczny zgodnie z opracowaną architekturą teleinformatyczną, na potrzeby projektów informatycznych realizowanych przez Ministerstwo Finansów; 3. Centralizacja i konsolidacja w CPD systemów celnych i podatkowych w oparciu o opracowane wcześniej studium. Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, Częśd doradcza, Konsorcjum: Ernst&Young, Pentegy, InfoStrategia, Załącznik nr 1, pkt. 2.2 Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz użytkowników. Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz innych systemów 7 osi PO IG. Strona 43 z 191

44 2.17 Projekt: - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego Tabela platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego Brak logo Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zł Zgodnie z aneksem nr 2 zmniejszonono wartośd projektu do zł Projekt stanowi kontynuację prac dotyczących informatycznych systemów zabezpieczenia społecznego, specyficznych dla zakresu obowiązków i odpowiedzialności MPiPS. Projekt dotyczy budowy systemu informatycznego w zakresie pomocy społecznej, świadczeo rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz obsługi osób niepełnosprawnych (w tym monitoring orzekania o niepełnosprawności). Projekt pozwoli na monitorowanie i kontrolowanie kwot wypłacanych na rzecz osób korzystających z pomocy społecznej. 1. Centrum przetwarzania danych (serwerownia), 2. Zwirtualizowana platforma serwerowa (platforma produkcyjna), 3. Centralna Baza Beneficjenta, 4. Hurtownia Danych (wraz z platformą analityczną), 5. Platforma Integracyjna (obejmująca platformę obsługi komunikatów w technologii korporacyjnej szyny danych), 6. Wdrożone systemy informatyczne służące realizacji e-usług: (e-bon, e- Wnioski), 7. Interfejsy do systemów zewnętrznych, poza MPiPS (EESSI, PESEL, TERYT, E- DEKLARACJE, Portal Statystyczny e-gus), 8. Portal informacyjno-usługowy do komunikacji i realizacji e-usług dla obywateli i przedsiębiorców, 9. Zakupione i wdrożone elektroniczne terminale dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, 10. PKI system uwierzytelniania. Źródło informacji: Studium wykonalności projektu - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, 4pi sp. z o.o., V.5, tabela 12 Strona 44 z 191

45 - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego Brak logo Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG 1. Zapewnienie jednego punktu dostępu do informacji publicznych z obszaru zabezpieczenia społecznego poprzez udostępnienie platformy umożliwiającego uzyskanie kompletnej informacji ze wszystkich obszarów (tj. pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny), 2. Udostępnienie zestawu usług z obszaru zabezpieczenia społecznego dla obywateli i przedsiębiorców (m.in. zapewnienie możliwości składania elektronicznych formularzy, wniosków o przyznanie świadczeo), 3. Częściowa automatyzacja procesu realizacji usług, 4. Możliwośd śledzenia stanu realizacji sprawy, 5. Zapewnienie jednolitych baz referencyjnych oraz uruchomienie centralnej bazy danych umożliwiającej analizę oraz wymianę informacji pomiędzy obszarami zabezpieczenia społecznego (tj. pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny) Źródło informacji: Studium wykonalności projektu - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, 4pi sp. z o.o., V Udostępnienie usług z obszaru zabezpieczenia społecznego dla obywateli i przedsiębiorców (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) Strona 45 z 191

46 2.18 Projekt: Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 Tabela 18. Metryka Projektu - Ogólnopolska sied teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 Ogólnopolska sied teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji / Centrum Projektów Informatycznych MSWiA zł (na podstawie Studium wykonalności) (na podstawie Studium wykonalności) Projekt dotyczy budowy ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby krajowego systemu obsługi zgłoszeo na numer 112. Sied będzie istotnym elementem systemu, łącząc ze sobą Centra Powiadamiania Ratunkowego w kraju i umożliwiając tym samym przekierowanie zgłoszeo i wymianę informacji w ramach całego systemu. Zostanie zbudowana ogólnopolska sied teleinformatyczna, stanowiąca uniwersalną platformę teletransmisyjną dla potrzeb służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. 1. Urządzenia aktywne do POL20 2. Urządzenia aktywne do POL35 3. Urządzenia aktywne do MAN SL 4. Urządzenia do bram H Urządzenia aktywne do POL Telefony IP 7. Urządzenia aktywne do PS1 8. Urządzenia aktywne do PS2 9. Punkty dostępoww LAN 10. Nowopowstałe centra zarządzania siecią (P.016) 11. Systemy bezpieczeostwa sieci (P.013) Źródło informacji: Studium wykonalności dla projektu Ogólnopolska sied teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112, Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, V.5 Strona 46 z 191

47 Ogólnopolska sied teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG 1. Wymiana danych pomiędzy Systemami Wspomagania Dowodzenia (SWD) Policji, Strażą Pożarną i Ratownictwa Medycznego a aplikacjami Wojewódzkich Centrów Powiadamiania i Centrów Powiadamiania Ratunkowego (WCPR i CPR) w zakresie obsługi wywołao na telefony alarmowe (elektroniczne arkusze zgłoszeo, dane lokalizacyjne, połączenia telefoniczne, itp.) 2. Obsługa przekazywanych do WCPR, CPR i SWD zgłoszeo alarmowych w oparciu o nowoczesne aplikacje 3. Usługi dostępne w technologii VoIP, w tym usługi: transmisji rozmów telefonicznych, wideotelefonii, współdzielenia dostępu do zasobów scentralizowanych, bezpiecznego połączenia sieci IP, tworzenia VPN, centralnego monitorowania bezpieczeostwa sieci 4. Dystrybucja danych o lokalizacji zgłoszenia na podstawie zakooczenia sieci z PLI CBD (systemu UKE) do podmiotów obsługujących wywołanie alarmowe 5. Zapewnienie podkładu teletransmisyjnego o wysokiej przepustowości dla systemów teleinformatycznych beneficjentów OST 112. Źródło informacji: Studium wykonalności dla projektu Ogólnopolska sied teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112, Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, II.3 Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz innych systemów 7 osi PO IG. Strona 47 z 191

48 2.19 Projekt: Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców Tabela 19. Metryka Projektu - Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Usługi świadczone na rzecz użytkowników Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / Centrum Projektów Informatycznych MSWiA zł Projekt dotyczy budowy systemu informatycznego pozwalającego na wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Policji. W ramach projektu zostaną zrealizowane usługi dla przedsiębiorców i obywateli dotyczące m.in.: zamówieo publicznych, aukcji elektronicznej, pozwoleo na broo, licencji detektywa, licencji ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, a także skarg i zażaleo. 1. Dostawa urządzeo wielofunkcyjnych, 2. Budowa i wdrożenie Usług, wdrożenie platformy komunikacyjnej: Projekt techniczny, Rozbudowana platforma sprzętowa dla Usług, Wdrożony system, eusługi uruchomione na epuap i wdrożona platforma komunikacyjna. Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców, Częśd doradcza, Infovide-Matrix S.A., pkt Udostępnianie danych dotyczących pozwoleo na broo oraz licencji wydawanych przez Policję 2. Pozyskiwanie danych o pozwoleniach na broo oraz licencje wydawanych przez Policję Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców, Częśd doradcza, Infovide-Matrix S.A., pkt tabela 14 Strona 48 z 191

49 Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG 1. Udostępnianie usług innym systemom oraz usługobiorcom z wykorzystaniem WebServices (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) Strona 49 z 191

50 2.20 Projekt: Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług Tabela 20. Metryka Projektu - Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Zakład Ubezpieczeo Społecznych zł Projekt dotyczy rozbudowy systemu informatycznego ZUS, wspomagającego udostępnianie świadczonych e-usług. Zakres projektu obejmuje poprawę ciągłości, efektywności i bezpieczeostwa świadczonych usług. Dofinansowaniem zostanie objęty główny i zapasowy ośrodek obliczeniowy, a także wdrożenie systemu zarządzania zasobami, zakup sprzętu i oprogramowania. 1. Wdrożony system teletransmisyjny DWDM dla komputera centralnego 2. Zainstalowane urządzenia aktywne sieci LAN DII / Centrala 3. Zainstalowane urządzenia infrastruktury WAN DII 4. Zainstalowane stacje zarządzające siecią LAN/WAN DII/Centrala 5. Zakupiona biblioteka taśmowa dla platformy UNIX w ZCOO 6. Zakupione macierze dyskowe wraz z przełącznikami sieci SAN dla platformy UNIX w ZCOO 7. Zmodernizowane cztery serwery SuperDome dla platformy UNIX w ZCOO 8. Zmodernizowane serwery zespołu komputera centralnego 9. Zakupione urządzenia na potrzeby realizacji środowiska testowego urządzeo LAN/WAN w COO 10. Zakupiona infrastruktura techniczno-systemowa na potrzeby serwisów informacyjnych w Centrali ZUS 11. Rozbudowane zasoby pamięci masowej do komputera centralnego 12. Wymienione switch e FICON w instalacji komputera centralnego 13. Zmodernizowana ITS w zakresie budowy bezpiecznego dostępu do sieci KSI dla komputerów przenośnych inspektorów kontroli 14. Zmodernizowana platforma sprzętowo-narzędziowa SDWI/EWD 15. Opracowany projekt systemu zarządzania zasobami ITS systemu KSI ZUS 16. Wdrożony system zarządzania zasobami ITS systemu KSI ZUS 17. Opracowany Plan Rozwoju ITS dla KSI ZUS Strona 50 z 191

51 Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG 18. Opracowany projekt docelowej ITS głównego i zapasowego ośrodka obliczeniowego KSI Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług, Częśd doradcza, Infovide-Matrix S.A., pkt Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz użytkowników. Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz innych systemów 7 osi PO IG. Strona 51 z 191

52 2.21 Projekt: Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania Tabela 21. Metryka Projektu - Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG Główny Urząd Geodezji i Kartografii zł Projekt dotyczy opracowania Bazy Danych Topograficznych, zawierającej dane wektorowe i atrybuty obiektów o szczegółowości i dokładności odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1: Realizacja projektu umożliwi powszechne udostępnienie informacji przestrzennej jednostkom administracji publicznej, przedsiębiorcom, w tym inwestorom krajowym i zagranicznym oraz obywatelom. Realizacja projektu wynika z dyrektywy INSPIRE. Zadanie figuruje w Planie Informatyzacji Paostwa na lata jako projekt sektorowy pod nr Zakup sprzętu komputerowego 2. Zakup oprogramowania systemowego i narzędziowego 3. Modernizacja podstawowej osnowy wysokościowej 4. Wykonanie zobrazowao lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomap 5. Założenia i budowa bazy danych obiektów topograficznych Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 12 Zamówienia, Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania, Częśd doradcza, Konsorcjum: Ernst&Young, Pentegy, InfoStrategia, pkt Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz użytkowników. 1. Udostępnianie danych dotyczących obiektów topograficznych lub ogólno geograficznych (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) 2. Udostępnianie danych dotyczących osnowy wysokościowej, zobrazowania lotnicze i satelitarne, ortofotomapy (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) Strona 52 z 191

53 2.22 Projekt: TERYT2 Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Tabela 22. Metryka Projektu - TERYT2 Paostwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju TERYT2 Paostwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG Główny Urząd Geodezji i Kartografii zł Projekt dotyczy budowy systemu teleinformatycznego zawierającego bazę danych przestrzennych określających granice jednostek podziałów terytorium kraju. System będzie zawierał m.in. informacje dotyczące podziału dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, statystyki publicznej, właściwości miejscowej sądów, prokuratur, organów administracji paostwowej. Projekt zakłada integrację z systemem katastralnym, ewidencją miejscowości, ulic i adresów, paostwowym rejestrem nazw geograficznych, paostwowym rejestrem granic. Realizacja projektu wynika z dyrektywy INSPIRE. Zadanie figuruje w Planie Informatyzacji Paostwa na lata jako projekt sektorowy pod nr Zebranie danych przestrzennych i opisowych 2. Uruchomienie systemu teleinformatycznego 3. Liczba udostępnionych rejestrów publicznych on-line Źródło danych: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 13 Zamówienia, Projekt TERYT 2 Paostwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, Częśd analityczna, Konsorcjum: Ernst&Young, Pentegy, InfoStrategia, pkt Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz użytkowników. 1. Udostępnianie danych z PRG (status usługi: usługa planowana do uruchomienia) Strona 53 z 191

54 2.23 Projekt: Infrastruktura e-usług Resortu Finansów Tabela 23. Metryka Projektu - Infrastruktura e-usług Resortu Finansów Infrastruktura e-usług Resortu Finansów Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Ministerstwo Finansów zł Projekt dotyczy wdrożenia nowej technologii transmisji danych w sieci WAN Ministerstwa Finansów (IP-VPN MPLS). Realizacja projektu zapewni bezpieczne, wydajne i elastyczne środowisko teleinformatyczne, a także pozwoli na osiągnięcie pełnej transakcyjności e-usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców i obywateli w obszarze działania resortu finansów. 1. Sied rozległa resortu finansów - przeprowadzenie migracji sieci rozległej Ministerstwa Finansów, łączącej jednostki administracji celnej i podatkowej w całym kraju, do infrastruktury opartej na nowoczesnej technologii MPLS; 2. Sied strukturalna Ministerstwa Finansów - modernizacja infrastruktury budynku Ministerstwa (okablowania teleinformatycznego budynku oraz urządzeo skoncentrowanych w punktach dystrybucyjnych, Centrum Administratorów, ewentualnie - modernizację i integrację systemów zarządzania budynkiem, systemów zabezpieczenia technicznego i telewizji kablowej z siecią lokalną) 3. Monitorowanie stworzenie systemu (sprzęt, oprogramowanie, usługi) na potrzeby monitorowania wydajności urządzeo, aplikacji oraz baz danych, wykrywanie usterek, awarii, wąskich gardeł, udostępnianie raportów ze stanem bieżącym, historycznym oraz trendami monitorowanego środowiska, monitorowanie umów SLA. 4. Bezpieczeostwo: modernizacja zapór sieciowych. modernizacja systemu antywirusowego. wdrożenie systemu wykrywania włamao IPS. wdrożenie urządzeo kompleksowej ochrony punktów dostępowych UTM. wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością. wdrożenie systemu Zdalnego Dostępu do sieci 5. Wsparcie Usług Informatycznych (7,6 mln zł brutto) wdrożenie systemu usług wsparcia w oparciu o ITIL v3, na potrzeby wszystkich użytkowników korzystających z e-usług oraz personelu resortu finansów, w tym: Strona 54 z 191

55 Infrastruktura e-usług Resortu Finansów standaryzacja, implementacja i integracja procesów wewnątrz administracji resortu finansów w zakresie wsparcia informatycznego i zarządzania; wdrożenie rozwiązao informatycznych w zakresie rejestracji i obsługi zgłoszeo o incydentach zintegrowanych z systemem monitorowania infrastruktury e-uslug. Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt Infrastruktura e-usług Resortu Finansów, Częśd doradcza, Konsorcjum: Ernst&Young, Pentegy, InfoStrategia, Załąc znik nr 1, pkt. 2.2 Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG 1. Zapewnienie elastycznego środowiska transmisji danych w sieci rozległej resortu finansów stymulującego rozwój nowoczesnych usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym (z uwzględnieniem wymiany informacji z systemami resortu finansów i Centralnymi Systemami UE). 2. Zapewnienie elastycznego środowiska transmisji danych w sieci strukturalnej Ministerstwa Finansów wspierającego efektywne zarządzanie zachodzącymi procesami biznesowymi resortu finansów, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów jakościowych obsługi e-usług. 3. Zapewnienie wymaganej dostępności e-usług poprzez wdrożenie centralnego systemu monitorowania umożliwiającego docelowo monitorowanie infrastruktury e-usług oraz wspierającego podejmowanie pro aktywnych decyzji zarządczych w obszarze utrzymania i rozwoju eksploatowanej infrastruktury e-usług. 4. Zapewnienie bezpieczeostwa transmisji sieciowej dla świadczenia e-usług. 5. Zapewnienie efektywności świadczenia e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz wzrost wykorzystania e-usług poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia informatycznego dla infrastruktury e- Usług resortu finansów. Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt Infrastruktura e-usług Resortu Finansów, Częśd doradcza, Konsorcjum: Ernst&Young, Pentegy, InfoStrategia, Załącznik nr 1, pkt. 2.2 Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz innych systemów 7 osi PO IG. Strona 55 z 191

56 2.24 Projekt: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Tabela 24. Metryka Projektu - Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Brak logo Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zł Zmiany dot. Projektu na listach projektów indywidualnych zwiększenie do: zł (poprzez dodanie zł wydatków niekwalifikowanych) Projekt dotyczy wypracowania systemu osłon społeczeostwa, gospodarki i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. W wyniku realizacji projektu powstanie system informatyczny na potrzeby ochrony przed skutkami powodzi. Inwestycja zakłada wykonanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, opracowaniu map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, a także planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Projekt przyczyni się do wypełnienia postanowieo dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. 1. system osłony społeczeostwa, 2. raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych, 3. wstępna ocena ryzyka powodziowego dla Polski, 4. pilotowe mapy zagrożenia powodziowego, 5. mapy zagrożeo meteorologicznych, mapy innych zagrożeo, 6. zintegrowana BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych) dla powierzchni kraju, 7. NMT (numeryczny model rzeźby i pokrycia terenu) dla powierzchni kraju, 8. system zarządzania NMT, 9. ortofotomapa dla powierzchni kraju, 10. konferencja informacyjno szkoleniowa, 11. portal internetowy, 12. szkolenia e-learningowe, 13. szkolenia specjalistyczne. Źródło informacji: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, Częśd analityczna, konsorcjum firm Lumena SA i International Management Serv ices Sp. z o.o., pkt. 2.7 Strona 56 z 191

57 Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Brak logo Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz użytkowników. Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz innych systemów 7 osi PO IG. Strona 57 z 191

58 2.25 Projekt: Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego Tabela 25. Metryka Projektu - Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Usługi świadczone na rzecz użytkowników Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / Centrum Projektów Informatycznych MSWiA zł (na podstawie Studium wykonalności) (na podstawie Studium wykonalności) Projekt dotyczy realizacji koncepcji budowy Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego w Polsce na poziomie Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Przedsięwzięcie komplementarne z innymi projektami realizowanymi w ramach PO IG, tj. OST 112 (MSWiA) oraz PLI-CBD (UKE). Projekt ma zapewnid wsparcie w realizacji zadao służb porządku publicznego i ratownictwa w zakresie obsługi wywołao na numer 112 i innych numerów alarmowych, poprzez wdrożenie ogólnokrajowej platformy teleinformatycznej. W ramach projektu powstanie także system informatyczny wspomagania dowodzenia. Projekt zakłada poprawę bezpieczeostwa obywateli oraz cudzoziemców przebywających na terytorium RP poprzez zapewnienie szybkiego i skutecznego dostępu do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. 1. System Informatyczny Centrum Powiadamiania Ratunkowego 2. System Wspomagania Dowodzenia Paostwowego Ratownictwa Medycznego 3. System Wspomagania Dowodzenia Policji 4. Zintegrowana łącznośd na potrzeby CPR 5. Zintegrowana łącznośd na potrzeby Policji 6. Struktura organizacyjna nadzorująca eksploatację i rozwój systemów wytworzonych w projekcie Źródło informacji: Studium wykonalności projektu Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego, Studium Wykonalności ETAP I, 4pi sp. z o.o., I 1. SI CPR realizowad będzie następujące podstawowe funkcje: Przyjęcie zgłoszenia alarmowego od Operatora Telekomunikacyjnego Pobranie informacji lokalizacyjnej z PLI CBD Rejestracja i obsługa zgłoszenia alarmowego Strona 58 z 191

59 Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego Zestawienie połączenia telekonferencyjnego z właściwą służbą Przekazanie zgłoszenia alarmowego do właściwej służby Przekazanie informacji o zgłoszeniu do wybranych służb Pobranie danych nt. zdarzeo, sił i środków od wybranych służb Przekazanie danych nt. zgłoszeo, zdarzeo, sił i środków do WCPR, odbiór decyzji/wytycznych z WCPR. Wizualizacja sytuacji Wytwarzanie analiz i raportów 2. System SWD PRM realizowad będzie następujące podstawowe funkcje: Obsługa zgłoszeo i zdarzeo Wsparcie zarządzania siłami i środkami Ratownictwa Medycznego na terenie działania CPR Obsługa akcji, interwencji, operacji (i innych) Wizualizacja położenia i stanu: zgłoszeo, zdarzeo, sił, środków, akcji Wymiana danych z innymi systemami (siły, środki, zdarzenia, wytyczne) Utrzymywanie łączności Wytwarzanie analiz i raportów 3. System Wspomagania Dowodzenia Policji ma obecnie następujące funkcjonalności: Obsługi terminali mobilnych - Umożliwienie patrolom Policji dostępu do SWD Policji za pomocą terminali mobilnych (terminali w pojazdach, terminali przenośnych i lokalizatorów osobistych). Wizualizacja - Umożliwienie wizualizacji na mapie cyfrowej miejsc zgłoszeo obywateli, a także miejsc, w których operują jednostki Policji. Wymiana danych z innymi systemami - Umożliwienie automatycznej wymiany danych z innymi systemami informatycznymi, policyjnymi i służb innych niż Policja. Zakłada się wykorzystanie różnorodnych kanałów transmisyjnych i form transportu danych dla terminali mobilnych, np. GPRS, GSM, SMS, TETRA, WiMAX. Zintegrowana łącznośd - Umożliwienie integracji środków łączności dostępnych na stanowisku służby dyżurnej (radiotelefony konwencjonalne, telefon stacjonarny, radiotelefony cyfrowe - TETRA/EDACS, telefon mobilny, interkom). Źródło informacji: Studium wykonalności projektu Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego, Studium Wykonalności ETAP I, 4pi sp. z o.o., VI Strona 59 z 191

60 Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz innych systemów 7 osi PO IG. Strona 60 z 191

61 2.26 Projekt: System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa Tabela 26. Metryka Projektu - System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa Beneficjent projektu Wartośd projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Okres realizacji projektu Opis projektu Kluczowe produkty Usługi świadczone na rzecz użytkowników Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG Instytut Łączności zł Projekt dotyczy budowy systemu informatycznego umożliwiającego pozyskiwanie, gromadzenie oraz przetwarzanie danych o szerokopasmowej infrastrukturze teleinformatycznej w Polsce. System umożliwi m.in. tworzenie, weryfikowanie i aktualizowanie map cyfrowych sieci szerokopasmowych na poziomie regionalnym. Realizacja projektu będzie sprzyjad upowszechnianiu dostępu do szerokopasmowego Internetu. 1. Utworzona aplikacja oraz udostępnione usługi teleinformatyczne 2. Baza danych udostępniona beneficjentom ostatecznym 3. Spotkania informacyjno doradcze z beneficjentami ostatecznymi 4. Wdrożone procedury z zakresu sporządzania, aktualizowania i udostępniania informacji o Infrastrukturze szerokopasmowej Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz użytkowników. Nie zidentyfikowano usług świadczonych na rzecz innych systemów 7 osi PO IG. Strona 61 z 191

62 Rozdział 3 3 Zależności i powiązania na poziomie technicznym Jedną z idei, która przyświeca realizacji projektów 7 Osi PO IG jest zapewnienie współpracy wytwarzanych w ramach projektów systemów, a tym samym: zwiększenie dostępności usług ofertowanych elektronicznie, eliminacja kosztów kilkukrotnego budowania rozwiązao o takiej samej charakterystyce. Należy jednak zauważyd, że komunikowanie i zapewnienie współpracy systemów wytwarzanych w ramach różnych projektów jest procesem dużo bardziej złożonym niż zapewnienie współpracy systemów wytwarzanych w jednym projekcie. Dzieje się tak dlatego, iż niejednokrotnie konieczne jest zapewnienie współpracy systemów na dwóch płaszczyznach, tj.: płaszczyźnie organizacyjnej (np. porozumienia pomiędzy Beneficjentami, ustawy i rozporządzenia umożliwiające wymianę danych), płaszczyźnie technicznej (np. interfejsy, struktury danych). Niniejszy rozdział stanowi wynik analizy dotyczącej współpracy systemów wytwarzanych w ramach projektów 7 Osi PO IG na poziomie technicznym. 3.1 Komunikacja i wykorzystanie usług pomiędzy systemami Współpracę pomiędzy systemami tworzonymi w ramach 7 Osi PO IG można badad na wielu poziomach. Aspektami, które można brad pod uwagę są zależności biznesowe, uwarunkowania prawne współpracy, logiczne przepływy danych czy w koocu integracja na poziomie interfejsów. Należy pamiętad, że w ramach Strona 62 z 191

63 projektów 7 Osi PO IG świadczenie usług może zawierad wiele skomplikowanych zależności (np. system z projektu A świadczy usługę, wykorzystując infrastrukturę powstałą w ramach projektu B przy wykorzystaniu usług systemu C). Ze względu na skomplikowany charakter tworzonych systemów oraz wiele warstw świadczenia usług właśnie warstwa fizycznej komunikacji i przekazywania danych staje się istotnym aspektem. interoperacyjności na poziomie technologicznym. Budowa odpowiednich interfejsów oraz zapewnienie kompatybilności w warstwie technologicznej jest warunkiem sine qua non możliwości świadczenia usług pomiędzy budowanymi systemami. Dlatego też przedmiotem niniejszej analizy jest fizyczna komunikacja pomiędzy systemami budowanymi w ramach projektów 7 osi PO IG. Tak przedstawione ujęcie współpracy będące perspektywą techniczną ilustruje zagadnienie konieczności bezpośredniego skomunikowania produktów IT poszczególnych projektów poprzez faktyczną wymianę danych pomiędzy nimi. Wymiana danych następowad bowiem będzie na skutek realizacji usług elektronicznych zainicjowanych przez użytkownika koocowego (obywatela, przedsiębiorcy, urzędnika) lub system w szczególności będący przedmiotem innego projektu 7 osi PO IG. W ramach projektów realizowanych w ramach 7 osi PO IG budowanych jest wiele systemów informatycznych rozumianych jako składowe projektów. Dla uproszczenia przekazu, w dalszej części analizy, jako projekt traktowano wszystkie systemy budowane i rozwijane w ramach danego projektu. Na mapie powiązao, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu przedstawiono komunikację pomiędzy projektami. Strzałki pomiędzy projektami oznaczają, że realizowana jest współpraca na poziomie wymiany usług pomiędzy systemami informatycznymi danych projektów. Aby zachowad czytelnośd mapy staraliśmy się pokazad przepływy pomiędzy projektami, bez wchodzenia w szczegóły techniczne. Dla przykładu usługi platformy epuap związane z bezpieczeostwem zostały zgrupowane i na mapie prezentowane jako jedna usługa - nr 21 usługi bezpieczeostwa platformy epuap Warstwa fizyczna integracji pokazuje gotowośd i możliwości świadczenia usług, zależności pomiędzy projektami oraz potencjalne możliwości rozwoju systemów w przyszłości. Dla każdego z projektów podlegających analizie zidentyfikowano usługi elektroniczne, które aktualnie są lub dopiero będą świadczone na rzecz: użytkowników (obywateli lub przedsiębiorców), innych analizowanych projektów 7 osi PO IG. Strona 63 z 191

64 Informacje o wszystkich ww. usługach zawarto w metrykach projektów znajdujących się w rozdziale 2. Na mapie naniesione zostały tylko te usługi które realizują współpracę pomiędzy systemami 7 osi PO IG. Mapa został wykonana w dwóch perspektywach: 1. Mapa kompatybilności i interoperacyjności systemów teleinformatycznych tworzonych i zaplanowanych do wytworzenia przez Beneficjentów 7 osi PO IG, stan na r. (załącznik nr 1); Zawiera ona wszystkie usługi jakie powinny pojawid się po zakooczeniu realizacji projektów 7 osi PO ig. Usługi już działające zaznaczone są niewypełnionymi kolorem kółkami, zaś te, które znajdują się w trakcie budowy lub są dopiero planowane do wytworzenia - posiadają wypełnienie. 2. Mapa kompatybilności i interoperacyjności systemów teleinformatycznych tworzonych i zaplanowanych do wytworzenia przez Beneficjentów 7 Osi PO IG wraz z usługami możliwymi do realizacji stan na r. (załącznik nr 2). Jest to rozszerzenie pokazujące możliwośd zwiększenia współpracy pomiędzy systemami bez ponoszenia zbyt dużych kosztów. Takie dodatkowe usługi powinny wpłynąd na sprawnośd obsługi obywateli i przedsiębiorców i dad Beneficjentom świadczenia nowych usług. Usługi możliwe do zrealizowania były identyfikowane: a. przez Doradców strategicznych w Projekcie Systemowym w trakcie współpracy z Beneficjentami, a następnie zapisane w części doradczej Analiz, które były wykorzystywane w ramach niniejszego opracowania, b. w oparciu o wiedzę ekspercką Wykonawcy niniejszego opracowania. 3. Opis mapy kompatybilności i interoperacyjności Każdy z projektów na mapie kompatybilności i interoperacyjności przedstawiony jest za pomocą wizytówki z oznaczoną nazwą projektu oraz organizacją odpowiedzialną za jego realizację. Wizytówka zawiera także logo projektu, jeśli zostało zdefiniowane przez Beneficjenta. Kolor ramki wizytówki jest związany z Beneficjentem realizującym projekt zgodnie z legendą umieszczoną na mapie. Wizytówka symbolizuje wszystkie systemy tworzone w ramach danego projektu. Powiązania pomiędzy systemami tworzonymi w ramach projektów oznaczone są przez strzałki, przy czym wygląd strzałek niesie ze sobą następujące informacje dodatkowe Strona 64 z 191

65 grubośd strzałki odpowiada liczbie udostępnianych bądź wykorzystywanych usług, tzn. im grubsza strzałka łącząca tym więcej usług; kolor strzałki wskazuje na resort, w ramach którego realizowany jest projekt; numery na strzałkach kodują usługi (nazwy usług wymienione są w legendzie mapy); numery usług już wdrożonych zostały zaznaczone w kółkach nie wypełnionych kolorem usługi w trakcie budowy lub planowane do wytworzenia zaznaczone są kółkami wypełnionymi kolorem numery usług w kołach zębatych oznaczają usługi możliwe do realizacji, czyli takie, których realizacja wynika ze współpracy Beneficjentów i wychodzi poza zobowiązania wynikające z zakresów projektów opisanych w umowach o dofinansowanie. Kierunek strzałek obrazuje przepływ usługi od dawcy do odbiorcy. Na mapie wyróżnione zostały relacje pomiędzy projektami infrastrukturalnymi budującymi bazę dla świadczenia usług (np. sprzęt, infrastruktura sieciowa, systemy wspierające działanie aplikacji usługowych). Relacje te zostały przedstawione w formie szarych strzałek Klasy projektów Na mapie można wyróżnid kilka klas projektów zróżnicowanych ze względu na rodzaj dostarczanych produktów: Projekty infrastrukturalne są to projekty, które same z siebie nie dostarczają usług użytkownikom koocowym, natomiast stanowią bazę do tworzenia systemów udostępniających usługi. Projekty takie wydzielane były zwykle wtedy, gdy w ramach resortu tworzonych było kilka systemów i wymagały one do współdziałania wspólnej infrastruktury realizacji usług. Zwykle infrastruktura ta stanowiła backend dla tworzonych systemów usług. Projekty udostępniające systemy będące brokerami usług są to projekty będące platformą integrującą wiele innych systemów i będące wspólnym front-end dla świadczenia usług. Sztandarowym przykładem takiego projektu jest epuap2, który już w ramach projektu epuap-wkp zbudował infrastrukturę do świadczenia usług. Natomiast w ramach epuap2 system ten jest rozbudowywany i rozwijany. Wykorzystanie epuap jako brokera usług w projekcie bardzo upraszcza udostępnienie usługi szerokiemu kręgowi odbiorców, jako, że epuap posiada dobrze określoną specyfikację zarówno API dla przyszłej integracji oraz jednocześnie GUI dla dostępu klientów koocowych usług. Integracja z epuap Strona 65 z 191

66 usługodawców usług pozwala im oszczędzid na specyfikowaniu interfejsów ze wszystkimi usługodawcami. Z drugiej strony usługodawcy, którzy mają już zaimplementowane interfejsy z epuap z łatwością mogą wykorzystad kolejne udostępniane na epuap usługi. Innymi projektami pretendującymi do podobnej roli są systemy dziedzinowe. Wśród nich przykładami są projekty e-deklaracje2 (w zakresie usług Ministerstwa Finansów) i Geoportal2 (w zakresie szeroko pojętych usług mapowych). Projekty wykorzystujące inne systemy do integracji i udostępniania usług są to projekty, które nie tworzą własnych interfejsów dedykowanych dla potencjalnie wielu odbiorców lecz korzystają w zamierzeniu z epuap. Przykładami takich projektów jest pl.id, które planuje udostępnid API dostępowe do rejestru na epuap oraz CEIDG, który do działania wymaga integracji z kilkoma partnerami (do integracji wykorzystuje epuap). W obszarze usług mapowych jest to GBDOT oraz TERYT2, które zakładają udostępnianie swoich usług za pośrednictwem systemu wytwarzanego przez projekt Geoportal2. Projekty wydzielone w ramach 7 Osi PO IG istnieją także projekty stanowiące odrębną całośd. Przykładem takiego projektu jest projekt Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Ze względu na obszar objęty projektem nie posiada on punktów wspólnych z pozostałymi inicjatywami 7 osi poza wykorzystaniem usług udostępnianych przez projekt Geoportal2. Na tym tle wyróżnia się projekt pl.id, którego jednym z produktów jest podpis osobisty w nowym dowodzie osobistym. Umożliwi on wszystkim obywatelom posiadającym nowy dowód osobisty załatwianie spraw z wykorzystaniem środków elektronicznych bez konieczności zakupu podpisu kwalifikowanego. Ze względu na to, że projekt dotyczy wszystkich obywateli oraz szerokiego wachlarza e-usług, istnienie podpisu osobistego będzie musiało byd uwzględnione przez większośd projektów. W ten sposób pl.id udostępni infrastrukturę podpisu dla całej administracji publicznej. Poniższa tabela zawiera informacje o projektach i świadczonych przez nie usługach ze wskazaniem projektów, które z tych usług korzystają. Tabela stanowi syntetyczne scharakteryzowanie powiązao zilustrowanych na obu mapach zawartych w załączniku nr 1 i Załączniku nr 2. Strona 66 z 191

67 Tabela 27. Opisy usług projektów 7 Osi PO IG ukazane jako powiązania na mapie powiązao Projekt Usługa Opis usługi Projekty, które korzystają z usługi Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Obsługa e-zwolnieo Elektroniczna wymiana informacji związanych ze e- zwolnieniami lekarskim Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE) pl.id Polska ID karta Identyfikacja, weryfikacja i uwierzytelnienie obywatela w oparciu o nowy dokument tożsamości Grupa usług związana z wdrożeniem nowego dowodu osobistego z zawartym certyfikatem. Usługi te umożliwiają w szczególności administracji publicznej wykorzystanie certyfikatu podpisu osobistego w obsłudze interesantów. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych epuap 2 Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego e-deklaracje2" Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Geoportal2 Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 67 z 191

68 Projekt Usługa Opis usługi Projekty, które korzystają z usługi Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE) Program e-cło System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców Udostępnianie danych z rejestrów: PESEL, OEWiUDO/RDO, Usługi dostępu do danych z rejestru PESEL oraz informacji o dowodach osobistych i danych zawartych w dowodach osobistych. epuap 2 - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców Platforma Lokalizacyjno- Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) Dystrybucja danych o lokalizacji zgłoszenia. Dystrybucja danych o lokalizacji zgłoszenia na podstawie zakooczenia sieci z PLI CBD (systemu UKE) do podmiotów obsługujących wywołanie alarmowe. Ogólnopolska sied teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego Informatyzacja Wydziałów Ksiąg Wieczystych Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 68 z 191

69 Projekt Usługa Opis usługi Projekty, które korzystają z usługi epuap 2 Usługi bezpieczeostwa platformy epuap Usługi uwierzytelnienia użytkownika w oparciu o profil epuap (Single Sign On z wykorzystaniem SAML) Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego e-deklaracje2" e-rejestracja Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE) Usługi komunikacyjne epuap (broker) Możliwośd udostępniania własnych usług na epuap przez podmioty publiczne. W szczególności może to oznaczad korzystanie także z innych usług platformy. e-deklaracje2" Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej e-rejestracja Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE) Program e-cło - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 69 z 191

70 Projekt Usługa Opis usługi Projekty, które korzystają z usługi Dostęp do rejestrów centralnych Usługa wsparcia Profilu Zaufanego Użycie przez usługodawców epuap jako platformy do udostępniania własnych rejestrów (umożliwia udostępnienie rejestrów przez API i GUI). Usługa daje usługobiorcom dostęp do danych w rejestrach udostępnionych przez dysponentów zgodnie z ustalonymi przez tych dysponentów regułami. Usługi związane z obsługą Zaufanego Profilu zdefiniowanego w Ustawie o Informatyzacji. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych e-deklaracje2" Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej e-rejestracja Program e-cło System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego e-deklaracje2" e-rejestracja Geoportal2 Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE) Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 70 z 191

71 Projekt Usługa Opis usługi Projekty, które korzystają z usługi Program e-cło System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców Budowa systemu usług elektronicznych MS" Dostęp do danych KRS Usługa udostępniania rejestru KRS. epuap 2 Program e-cło e-deklaracje2" Komunikacja z systemami z obszaru świadczeo rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Usługi poświadczania i pozyskiwania danych potrzebnych do świadczenia usług związanymi ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym. epuap 2 - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego Udostępnianie danych z Hurtowni Danych Podatkowych Udostępniania danych z hurtowni na rzecz zewnętrznych odbiorców - organów statystycznych, legislacyjnych i rządu. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) e-podatki epuap 2 Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 71 z 191

72 Projekt Usługa Opis usługi Projekty, które korzystają z usługi Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Udostępnianie danych z CEIDG Udostępnianie danych z Ewidencji prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki epuap 2 e-rejestracja Komunikacja z CEIDG na potrzeby rejestracji przedsiębiorcy Komunikacja pomiędzy systemami MF i MG na potrzeby rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG. epuap 2 Udostępnianie danych z KEP potwierdzanie zgodności podanych danych Udostępnianie danych z Krajowej Ewidencji Podatników na zasadzie potwierdzania zgodności danych. epuap 2 Program e-cło System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) Geoportal2 Usługi mapowe Grupa usług związanych z danymi przechowywanymi i udostępnianymi przez GUGiK bezpośrednio z systemu Geoportal. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych epuap 2 Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 72 z 191

73 Projekt Usługa Opis usługi Projekty, które korzystają z usługi Ratunkowego System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa Usługi mapowe (broker) Grupa usług związanych z danymi przechowywanymi i udostępnianymi przez GUGiK w których pośredniczy Geoportal (w szczególności dane z systemów tworzonych przez projekty GBDOT i TERYT2) Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa Platforma udostępniania online przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych Udostępnianie danych z rejestrów medycznych Udostępnianie informacji o podmiotach służby zdrowia. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 73 z 191

74 Projekt Usługa Opis usługi Projekty, które korzystają z usługi Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE) Program e-cło Dane z hurtowni danych z zakresu cła dla celów kontrolnych. Udostępnianie danych na rzecz innych systemów (w szczególności systemom podatkowym) w celach kontrolnych. e-deklaracje2" e-rejestracja Udostępnianie danych celnych z Hurtowni Danych Udostępniania danych z hurtowni na rzecz zewnętrznych odbiorców - organów statystycznych, legislacyjnych i rządu. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) Udostępnianie danych z rejestru REGON Udostępnianie danych z rejestru REGON epuap 2 Udostępnianie danych z rejestru TERYT Udostępnianie danych z rejestru TERYT Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych pl.id Polska ID karta epuap 2 e-deklaracje2" e-rejestracja Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 74 z 191

75 Projekt Usługa Opis usługi Projekty, które korzystają z usługi Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych Program e-cło - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych epuap 2 - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego Udostępnienie zestawu usług z obszaru zabezpieczenia społecznego dla obywateli i przedsiębiorców Grupa usług z obszaru zabezpieczenia społecznego świadczonych na rzecz beneficjentów pomocy społecznej, świadczeo rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pracowników urzędów realizujących świadczenia rodzinne, pracowników urzędów realizujących fundusz alimentacyjny, ośrodków pomocy społecznej oraz przedsiębiorców. epuap 2 Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 75 z 191

76 Projekt Usługa Opis usługi Projekty, które korzystają z usługi Ogólnopolska sied teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców Udostępnianie usług innym systemom oraz usługobiorcom z wykorzystaniem WebServices. Udostępnienie usług tworzonych w ramach projektu e- usług Policji odbiorcom zewnętrznym. epuap 2 Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania Udostępnianie danych dotyczących obiektów topograficznych lub ogólnogeograficznych. Udostępnienie za pośrednictwem Geoportal danych obiektów topograficznych lub ogólnogeograficznych. Geoportal2 Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 76 z 191

77 Projekt Usługa Opis usługi Projekty, które korzystają z usługi Udostępnianie danych dotyczących osnowy wysokościowej, zobrazowania lotnicze i satelitarne, ortofotomapy Udostępnienie za pośrednictwem Geoportal dotyczących osnowy wysokościowej, zobrazowania lotnicze i satelitarne, ortofotomapy. Geoportal2 TERYT2 Paostwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Udostępnianie danych z PRG Udostępnianie danych z Paostwowego Rejestru Danych. Geoportal2 Infrastruktura e-usług Resortu Finansów Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 77 z 191

78 3.2 Kompatybilność przyjętych rozwiązań Kolejna perspektywa niniejszej analizy to kompatybilnośd rozwiązao. Kompatybilnośd rozumiana jest w szczególności jako implementacja standardów umożliwiających współdziałanie systemów. W analizie skupiono się zwłaszcza na kryteriach przyjętych przez Komitet Monitorujący PO IG dla powstających projektów informatycznych. Kryteria te brzmią następująco: W projekcie zastosowane są standardy otwarte, umożliwiające osiągnięcie interoperacyjności z innymi systemami. Kryterium jest oceniane, jeśli przewidywane jest komunikowanie się systemu z innymi systemami - jeżeli założenia systemu informatycznego realizowanego w ramach projektu zakładają komunikację z innymi systemami informatycznymi badamy, czy rozwiązania w zakresie tej komunikacji są oparte na otwartych standardach. Wyniki tej oceny przedstawia poniższa tabela. Tabela 28. Kompatybilnośd przyjętych rozwiązao Lp. Nazwa projektu Czy zakładana komunikacja z innymi systemami 7 osi? 1. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i tak Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Czy stosowane standardy otwarte? 2. pl.id Polska ID karta tak tak 3. Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną tak 1 tak Bazą Danych (PLI CBD) 4. Informatyzacja Wydziałów Ksiąg Wieczystych nie nie dotyczy 5. epuap 2 tak tak 6. Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym tak nie określone uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego 7. e-deklaracje2 tak tak 8. e-podatki nie tak 9. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności tak tak Gospodarczej 10. e-rejestracja tak tak 11. Geoportal2 tak tak 12. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom tak tak usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych 13. Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS tak tak (PUE) 14. Program e-cło tak tak tak 1 komunikacja tylko z systemami z zamkniętej listy, nie przewidywane udostępnianie usług innym systemom Strona 78 z 191

79 Lp. Nazwa projektu Czy zakładana komunikacja z innymi systemami 7 osi? Czy stosowane standardy otwarte? 15. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) tak tak 16. Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i nie 1 nie dotyczy podatkowych platforma komunikacyjna obszaru tak tak zabezpieczenia społecznego 18. Ogólnopolska sied teleinformatyczna na potrzeby tak nie dotyczy obsługi numeru alarmowego Zintegrowana, wielousługowa platforma tak tak komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców 20. Rozwój systemu informatycznego ZUS nie nie dotyczy wspomagającego udostępnianie e-usług 21. Georeferencyjna Baza Danych Obiektów tak 2 tak Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania 22. TERYT2 Paostwowy rejestr granic i powierzchni tak 3 tak jednostek podziałów terytorialnych kraju 23. Infrastruktura e-usług Resortu Finansów nie 4 nie dotyczy 24. Informatyczny system osłony kraju przed tak tak nadzwyczajnymi zagrożeniami 25. Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania tak tak Ratunkowego 26. System Informacyjny o Infrastrukturze tak tak Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa Jak widad, w przypadku systemów, które w założeniu mają się komunikowad z innymi systemami, powszechnie przyjęto stosowanie otwartych standardów komunikacji. Na liście występują także projekty, które zakładają, że ich produkty nie będą komunikowad się z systemami realizowanymi w innych projektach. W tej grupie znajdują się przede wszystkim projekty dostarczające infrastrukturę dla udostępniania usług. Rozwinięcie opisu tych zagadnieo znajduje się w następnym rozdziale. 1 Projekt dostarcza infrastrukturę dla systemów realizowanych w innych projektach Ministerstwa Finansów. 2 Projekt udostępnia usługi za pośrednictwem Geoportalu. 3 Projekt udostępnia usługi za pośrednictwem Geoportalu. 4 Projekt dostarcza infrastrukturę dla systemów realizowanych w innych projektach Ministerstwa Finansów. Strona 79 z 191

80 3.3 Jednorodność technologiczna rozwiązań W przypadku oceny jednorodności technologicznej istotny jest różny charakter projektów realizowanych w ramach 7 osi PO IG. W związku z tym aby możliwe było ocenianie technologii konieczne jest podzielenie tych projektów na kategorie. Przypisane do nich są projekty o podobnym charakterze dostarczanych produktów. Wśród analizowanych projektów wyróżnione zostały następujące kategorie: 1. Projekty infrastruktury technicznej, 2. Projekty infrastruktury usługowej, 3. Projekty dostarczające usługi dokumentowe dla klientów zewnętrznych, 4. Projekty dostarczające usługi geoprzestrzenne. Poniżej przeanalizowane są kwestie jednorodności technologicznej w poszczególnych kategoriach. Jednocześnie istotne jest, że wybrane kategorie nie są całkowicie rozłączne. Niektóre projekty podlegają ocenie w ramach kilku powyższych kategorii Jednorodność technologiczna rozwiązań dla projektów infrastruktury technicznej Jako projekty infrastruktury technicznej określamy projekty, których celem jest dostarczenie infrastruktury teleinformatycznej a w szczególności ośrodków przetwarzania danych, sieci telekomunikacyjnych, infrastruktury teleinformatycznej, systemów wewnętrznych urzędów. Do tej kategorii zaliczone zostały następujące projekty: Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, Ogólnopolska sied teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112, Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e- Usług, Projekt e-podatki, Infrastruktura e-usług Resortu Finansów. W tej kategorii zapewnianie jednorodności technologicznej między projektami nie jest możliwe ze względu na obowiązuje przepisy prawa zamówieo publicznych. Zachowanie jednorodności technologicznej wymagałoby w szczególności podawania w warunkach przetargu konkretnych nazw produktów bądź zawęż ania ofert do produktów konkretnych producentów. Jednocześnie potencjalne korzyści z ujednolicania technologii byłyby możliwe w przypadku realizacji przez kilka Strona 80 z 191

81 podmiotów inwestycji o analogicznym charakterze. Mogłoby to dad możliwośd wspólnego wykorzystania nabywanej infrastruktury (np. jako infrastruktury zastępczej lub dla równoważenia obciążenia). W przypadku, gdy projekty realizują osobne inwestycje służące różnym podmiotom, w różnych lokalizacjach i dla różnych zastosowao nie widad uzasadnienia dla oczekiwania takiego ujednolicania Jednorodność technologiczna rozwiązań dla projektów infrastruktury usługowej Jako projekty infrastruktury usługowej określamy projekty, których celem jest dostarczenie usług nie stanowiących bezpośredniej wartości dla użytkownika koocowego, ale stanowiących środowisko umożliwiające realizację innych usług przeznaczonych dla użytkownika koocowego. Do tej kategorii zaliczone zostały następujące projekty: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, pl.id Polska ID karta, Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), epuap 2, Geoportal2. Dla tej kategorii, zachowanie jednorodności technologicznej, przynajmniej na poziomie warstwy udostępniania usług i komunikacji z innymi systemami, jest zagadnieniem kluczowym. Biorąc pod uwagę, że inne systemy będą korzystad z usług tych systemów każda różnica techniczna w sposobie komunikacji z tymi systemami powoduje zwiększenie kosztu korzystania z tych usług, ponieważ wymusza tworzenie osobnych mechanizmów komunikacji dla każdego z systemów. W wymienionych projektach została zachowana jednorodnośd technologiczna warstwy komunikacyjnej. Ograniczenie jednorodności wynika z różnic w charakterze dostarczanych usług. W przypadku usług dokumentowych projekty te zakładają implementację standardów określonych przez epuap. Inne rodzaje usług opierają się na standardach branżowych przyjętych ze względu na charakter i zakres świadczonych usług Jednorodność technologiczna rozwiązań dla projektów dostarczających usługi dokumentowe Jako usługi dokumentowe określamy usługi adresowane do koocowych użytkowników, polegające na przekazywaniu informacji o charakterze tekstu oraz dokumentów. Strona 81 z 191

82 Do tej kategorii zaliczone zostały następujące projekty: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, pl.id Polska ID karta, Informatyzacja Wydziałów Ksiąg Wieczystych, Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego, e-deklaracje2, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, e-rejestracja, Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych, Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE), Program e-cło, System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP), - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e - Usług dla obywateli i przedsiębiorców, TERYT2 Paostwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa. W przypadku usług realizowanych w tych projektach, jednorodnośd technologiczna dotyczy przede wszystkim warstwy komunikacyjnej. Wymogi prawne nie pozwalają na narzucanie ograniczeo na technologię realizacji produktów. W przypadku większości projektów, które przewidują komunikowanie się z innymi systemami, jednorodnośd sposobu komunikacji jest efektem ujednolicenia technologii w projektach dotyczących infrastruktury usługowej. Spośród tej listy wyjątek stanowią projekty Ministerstwa Sprawiedliwości, tj.: o o Informatyzacja Wydziałów Ksiąg Wieczystych, Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Strona 82 z 191

83 Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego. W/w projekty w swoich założeniach nie przewidują interoperacyjności z innymi systemami. W efekcie takiego podejścia technologia ich realizacji może, chod nie musi, utrudniad późniejszą adaptację tych systemów do automatycznej współpracy z innymi systemami Jednorodność technologiczna rozwiązań dla projektów dostarczających usługi geoprzestrzenne Jako usługi geoprzestrzenne określamy wszelkie usługi bazujące na informacji o geograficznym i przestrzennym rozmieszczeniu obiektów. Do tej kategorii zaliczone zostały następujące projekty: Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), Geoportal2, Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania, TERYT2 Paostwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego, System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa. W przypadku powyższych projektów, w większości z nich, jednorodnośd technologiczna jest wynikiem oparcia tych projektów na usługach wytworzonych w projekcie infrastruktury usługowej należącym do tego obszaru, tj. Geoportal2. Z uwagi na to, że oparcie na tych usługach było dla większości z tych projektów założeniem wyjściowym, technologia zastosowana do ich realizacji jest zgodna na poziomie komunikacji między systemami. W tej kategorii występuje ponadto jeden wyjątek projekt System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa. W projekcie tym założone zostało wykorzystanie własnej platformy do obsługi danych geoprzestrzennych, z dopuszczeniem przyszłej ograniczonej integracji z Geoportalem. Dotyczy to pozyskiwania danych, a nie wykorzystania usług. Również w zakresie innych rodzajów usług nie założono w tym projekcie korzystania z usług udostępnianych przez inne systemy, co najwyżej brano pod uwagę przenoszenie do systemu danych pochodzących z innych systemów Strona 83 z 191

84 Rozdział 4 4 Zależności i powiązania na poziomie organizacyjnym Istotnym elementem skutecznego wdrożenia zarówno pojedynczych projektów 7 Osi PO IG jak i całego programu jest komunikacja pomiędzy beneficjentami oraz wszystkimi głównymi użytkownikami poszczególnych projektów. Jako użytkowników rozumie się tutaj każdy podmiot administracji publicznej, przedsiębiorcę, czy też osobę fizyczną, która może korzystad z usług elektronicznych świadczonych przez dany system informatyczny. Zapewnienie współpracy pomiędzy beneficjentami w zakresie: prezentacji informacji o usługach świadczonych przez wdrażany system, ustanowionych standardów komunikacji z systemami zewnętrznymi, zapewnienia współpracy systemów informatycznych (na poziomie warstwy komunikacyjnej oraz usługowej), prezentacji informacji o stanie realizacji projektu, wpływa na zapewnienie wdrożenia intereoperacyjności tworzonych systemów informatycznych. W niniejszym rozdziale poddane analizie zostały założenia dotyczące współpracy oraz komunikacji pomiędzy poszczególnymi projektami/systemami informatycznymi przyjęte w poszczególnych projektach. Powiązania te zostały ujęte w ramach struktury organizacyjnej administracji publicznej w Polsce. Na bazie zidentyfikowanych relacji przeprowadzono analizę związaną z organizacją realizacji projektów oraz wzajemnego powiązania czasowego projektów. Analiza powiązao harmonogramów została zrealizowana dla projektów z największą liczbą powiązao z innymi projektami 7 osi PO IG. Strona 84 z 191

85 4.1 Umiejscowienie Beneficjentów w strukturze administracji publicznej W pierwszej kolejności analizie poddane zostały zależności pomiędzy projektami oraz głównymi użytkownikami systemów informatycznych realizowany w tych projektach. W wyniku prac powstała tabela zawierająca identyfikację powiązao projektów z głównymi użytkownikami oraz organami nadzorującymi Beneficjenta w ramach struktury organizacyjnej paostwa, która została przedstawiona w Załączniku 4 do niniejszego dokumentu. Wśród projektów realizowanych w ramach 7 Osi PO IG można wskazad następujące rodzaje projektów, dla których istotne jest powiązanie w strukturze organizacyjnej administracji publicznej: 1. Projekty zarządzane przez jednego Beneficjenta oraz związane z określonym obszarem usługowym. Realizacja tak powiązanych projektów może zapewnid efektywne zarządzanie projektami, w szczególności w zakresie interoperacyjności oraz wymiany informacji, co powinno byd kluczem do skutecznej ich realizacji, a także wpłynie pozytywnie na osiągnięcie rezultatów 7 osi PO IG. Jednakże z drugiej strony w trakcie trwania projektów mogą pojawid się ryzyka związane z funkcjonowaniem Beneficjenta oraz relacjami w jego strukturze wewnętrznej powiązania struktury projektowej oraz struktury kadrowej w organizacji. Wśród projektów tych można zidentyfikowad następujące grupy projektów zarządzanych przez jednego Beneficjenta oraz związanych z określonym obszarem usługowym: Projekty Ministerstwa Finansów projekty e-rejestracja, Program e-cło, e-deklaracje2, e-podatki, Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, Infrastruktura e-usług Resortu Finansów projekty mające na celu modernizację i rozwój platformy sprzętowoprogramowej MF w zakresie umożliwiającym sprawne świadczenie usług elektronicznych obywatelom i przedsiębiorcom. Projekty MSWiA obszaru bezpieczeostwa publicznego projekty Ogólnopolska sied teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112, Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców, Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego projekty mające na celu wdrożenia platformy sprzętowo-programowej dla wykorzystania przez służby ratownicze i porządku publicznego, w tym wykorzystanie numeru alarmowego 112. Strona 85 z 191

86 Do tej grupy projektów należy zaliczyd także projekt Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) realizowany przez UKE, a dostarczający usług dla systemów budowanych przez MSWiA w zakresie ratownictwa. Projekty MSWiA obszaru rejestrów i udostępniania usług epuap 2, pl.id Polska ID karta projekty mające na celu wdrożenia spójnych mechanizmów udostępniania danych rejestrów paostwowych i świadczenia usług administracji paostwowej. Projekty Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii projekty Geoportal2, TERYT2 - Paostwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju projekty mające na celu wdrożenie mechanizmów dyrektywy Inspire w zakresie świadczenia usług elektronicznych dostępu do danych geodezyjnych. Projekty obszaru zdrowia projekty Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych, - projekty mające na celu wdrożenie rozwiązao informatycznych mających na celu usprawnienie obsługi obywateli w zakresie ochrony zdrowia oraz wszelkich rozliczeo związanych z tym obszarem. Na poniższym rysunku, poglądowo pokazane zostało umiejscowienie projektów na arkuszu Struktura powiązao podmiotów administracji publicznej oraz głównych użytkowników projektów 7 osipo IG z Załącznika 4 do dokumentu. Rysunek 1. Umiejscowienie projektów Źródło: Analiza własna Wykonawcy. 2. Projekty realizowane na potrzeby własne organizacji (ministerstwo, urząd) oraz na potrzeby obywateli i przedsiębiorców korzystających z usług tych organizacji. Strona 86 z 191

87 Odbiorcami projektów: Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług, Informatyzacja Wydziałów Ksiąg Wieczystych, Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. są sami Beneficjenci. Są to projekty rozwijające infrastrukturę własną Beneficjentów w celu świadczenia usług administracji publicznej dla obywateli i przedsiębiorców. Są to projekty, które nie mają wpływu na pozostałe projekty 7 Osi PO IG i nie są z nimi powiązane na poziomie usług. Produkty tych projektów, poprzez dostarczanie odpowiedniej infrastruktury wpływają na działanie pozostałych systemów realizowanych przez tych Beneficjentów. 3. Projekty posiadające kilku głównych użytkowników wśród pozostałych Beneficjentów 7 osi PO IG, dla których zapewniona powinna byd współpraca. W przypadku tych projektów konieczne jest zidentyfikowanie tych powiązao oraz bieżące monitorowanie realizacji powiązanych projektów w celu zapewnienie realizowalności projektu oraz osiągnięcia rezultatów projektu. Do projektów, które posiadają więcej niż jednego głównego użytkownika wśród Beneficjentów 7 Osi PO IG należą: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP), System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE), Ogólnopolska sied teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112, Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców, Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania, Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego, Strona 87 z 191

88 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych - P1, Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych - P2. 4. Projekty dostarczające usługi dla bardzo szerokiego zakresu projektów 7 osi PO IG. Projekty z tej grupy dostarczają systemy referencyjne dla innych projektów w administracji publicznej lub świadczą im uniwersalne usługi. Do projektów tych zaliczamy: epuap 2, pl.id Polska karta ID, Geoportal2, TERYT2 Paostwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. W przypadku tych projektów istotnym staje się fakt, że usługi świadczone przez nie mogą w znacznym stopniu usprawnid uruchomienie pozostałych projektów 7 Osi PO IG poprzez wykorzystanie już gotowych usług wybudowanych przez inne podmioty. Działanie takie może wspomóc osiągnięcie celów jakie stawiane są całemu programowi 7 osi PO IG. Jednakże z drugiej strony opóźnienie w realizacji wymienionych projektów może spowodowad problemy z realizacją celów innych projektów 7 osi PO IG, które są od nich uzależnione. Dlatego też na Beneficjentach wskazanych projektów spoczywad powinien obowiązek intensywnej akcji informacyjnej innych projektów powiązanych z nimi. W uzupełnieniu powyższych grup pojawiają się projekty infrastrukturalne, które realizowane są wewnątrz organizacji Beneficjenta i których rezultaty nie przekładają się bezpośrednio na świadczenie usług obywatelom i przedsiębiorcom W rezultacie realizacji projektów tej grupy rozbudowana zostanie infrastruktura sprzętowa i programowa Beneficjentów w celu wsparcia funkcjonowania systemów budowanych w ramach innych projektów 7 osipo IG wykorzystywanych do świadczenia usług drogą elektroniczną obywatelom i przedsiębiorcom. Projekty te wpływają zatem pośrednio na osiągnięcie rezultatów przez pozostałe, powiązane z nimi projekty. Do projektów tego typu zaliczamy: Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, Infrastruktura e-usług Resortu Finansów, Strona 88 z 191

89 Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e- Usług, Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego. 4.2 Współpraca Beneficjentów projektów indywidualnych Kwestie interoperacyjności oraz technologicznej współpracy w ramach projektów 7 Osi PO IG dotyczą w największym stopniu dwóch grup projektów zidentyfikowanych w rozdziale 4.1, a dokładnie: Projektów zarządzanych przez jednego Beneficjenta oraz związanych z określonym obszarem usługowym, Projektów dostarczających usług dla bardzo szerokiego zakresu projektów 7 osi PO IG. W przypadku tych dwóch grup projektów zapewnienie sprawnej komunikacji oraz wymiany informacji jest kluczowym czynnikiem dla skutecznej ich realizacji Projekty zarządzane przez jednego Beneficjenta oraz związane z określonym obszarem usługowym W przypadku projektów powiązanych w obszarach biznesowych konieczne jest zapewnienie spójności danych i przekazywanych komunikatów (np. projekty dotyczące obsługi finansów Paostwa) oraz zapewnienie ciągłości procesu (np. projekty dotyczące ratownictwa w MSWiA). W takim przypadku wszelkie punkty styków, interfejsy, przekazywane dane muszą zostad jednoznacznie zidentyfikowane i w toku dalszego funkcjonowania systemów informacja o ich działaniu powinna byd utrzymywana i propagowana pomiędzy zainteresowane strony. Dodatkowo, w przypadku gdy projekty 7 osipo IG z danego obszaru realizowane są przez więcej niż jednego Beneficjenta - powinien zostad jasno zdefiniowany podział odpowiedzialności pomiędzy projektami za prace mające wpływ na wszystkie powiązane projekty. Podejście takie można zaobserwowad w obszarze ochrony zdrowia, gdzie dwa projekty realizowane przez CSIOZ są wewnętrznie traktowane jako program i wszelkie decyzje technologiczne są uzgadniane wzajemnie. Dodatkowo podpisane zostało porozumienie z ZUS w zakresie wspólnego opracowania założeo dla realizacji systemu e-zwolnieo (jest to element wytwarzany w ramach systemu P1 przez CSIOZ, który faktycznie zostanie wykorzystany przez odbiorców do obsługi z ZUS). W tym przypadku Beneficjenci podpisali porozumienie, na mocy którego nawiązana została ścisła współpraca dwóch zespołów projektowych. Strona 89 z 191

90 W zakresie komunikacji systemu informatycznego budowanego w projektcie P1 z systemami wytwarzanymi przez GUS i MSWiA, podpisane zostały porozumienia pomiędzy CSIOZ a GUS i MSWiA w zakresie integracji systemów informatycznych wytwarzanych w ramach projektów 7 osipo IG oraz udziału pracowników innych Beneficjentów w projekcie P1 (na chwilę obecną szczegółowe działania w tym zakresie są w fazie planowania) Projekty dostarczające usług dla bardzo szerokiego zakresu projektów 7 Osi POIG. W przypadku tej grupy projektów 7 osipo IG istotą jest dostarczanie przez projekty posiadające wielu odbiorców informacji o usługach biznesowych, możliwych do świadczenia przez te systemy oraz terminie ich udostępnienia (np. epuap2, pl.id, Geoportal2). Wraz z tymi informacjami na życzenie innych Beneficjentów powinna byd dostępna informacja techniczna na temat interfejsów, protokołów komunikacji oraz zakresu danych jakie stosowane są w celu świadczenia tej usługi. Dostęp do tego typu informacji pozwoli na przygotowanie się przez Beneficjentów 7 Osi PO IG na podłączenie swoich systemów, a także pozwoli zaplanowad te działania w czasie. 4.3 Zależności czasowe W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę zależności czasowych między projektami realizowanymi w ramach 7 osi PO IG, która została przeprowadzona na podstawie zidentyfikowanych w niniejszym opracowaniu powiązao między projektami, czyli powiązao na poziomie wzajemnego wykorzystywania usług świadczonych przez te projekty. W wyniku analizy zidentyfikowano zależności harmonogramów pomiędzy projektami, które powinny posłużyd Beneficjentom do prawidłowego planowania prac, które są zależne od dostępności innych systemów. Przedstawiony materiał może także posłużyd do zarządzania ryzykiem w projektach w zakresie ryzyk zależnych od rezultatów innych projektów 7 osi PO IG. Analizie poddane zostały te projekty 7 osi PO IG, z których najczęściej korzystają inne projekty 7 osi PO IG. Są to: pl.id Polska ID karta, epuap2, Geoportal2, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP), e-deklaracje2, Strona 90 z 191

91 e-rejestracja, Program e-cło. W pierwszej kolejności dla każdego z powyższych projektów przedstawiono listę świadczonych przez niego usług i odbiorców tych usług wśród projektów 7 osi PO IG. Lista powiązao została opracowana na podstawie wyników analiz przedstawionych w Rozdziale 3. W przypadku, gdy usługi analizowanego projektu nie zostały jeszcze uruchomione (są w trakcie wdrażania lub planowane) dokonano szczegółowego porównania projektów powiązanych. Na podstawie analiz zakresu projektów i harmonogramów zidentyfikowano te kamienie milowe (na poziomie projektu), które odpowiadają uruchomieniu usług powiązanych w poszczególnych projektach. W pierwszej kolejności, wyodrębniono kamienie milowe projektów wymienionych powyżej, które świadczą usługi na rzecz innych projektów. Następnie przeanalizowano kamienie milowe projektów powiązanych, odnoszące się do usług, których funkcjonowanie zależy np. od funkcjonowania usługi weryfikacji toż samości w pl.id bądź usługi dostarczanej przez inny z wymienionych projektów. Źródłem danych dla tego etapu analizy była dokumentacja doradcza opracowana przez doradców strategicznych w Projekcie Systemowym - wykonawców umowy ramowej nr ZP/ZIN-SYS7/04/2009 z dnia r. Dla każdego z kamieni milowych wskazano trzy punkty kontrolne: oczekiwany termin zdarzenia termin zdarzenia wynikający z harmonogramów oraz innych planów projektu (kolor zielony na rysunku), punkt krytyczny termin, którego przekroczenie stanowi zagrożenie dla realizacji projektu i, w którym należy podjąd dodatkowe działania (kolor pomaraoczowy na rysunku), punkt ostateczny termin, po przekroczeniu którego nie ma możliwości zrealizowania projektu zgodnie z założeniami (kolor czerwony na rysunku). Wynikiem analizy zależności czasowych przedstawionych w poniższych rozdziałach są tabele zawierające graficzne zestawienie kluczowych produktów projektów 7 osi PO IG, które są zależne od wyników analizowanego projektu. Dla każdego z projektów przedstawiono także ocenę ryzyka związanego z zależnościami czasowymi pomiędzy projektami pl.id Polska ID karta W odniesieniu do projektu pl.id Polska ID karta, inne projekty wskazują na potrzebę wykorzystania usługi weryfikacji tożsamości (na podstawie danych osobowych gromadzonych w pl.id). Poniższa tabela wskazuje projekty zależne od usług wdrażanych w ramach projektu pl.id. Strona 91 z 191

92 Tabela 29. Projekty zależne od usług pl.id ODBIORCY USŁUG Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych UGŁUGA ZEWNĘTRZNA dostarczana przez projekt pl.id Polska ID karta identyfikacja, weryfikacja i uwierzytelnienie obywatela w oparciu o nowy dokument tożsamości x Udostępniania danych z rejestrów: PESEL, OEWiUDO/RDO, epuap 2 x x Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Geoportal2 Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE) x x x - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego x Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców x x Na podstawie danych dotyczących harmonogramu i kamieni milowych projektu, przedstawionych w dokumencie Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, pl.id Polska ID karta, Częśd doradcza oraz analizy własnej Wykonawcy, wyodrębniono kamienie milowe, które związane są z uruchomieniem usługi weryfikacji tożsamości (warunkującej funkcjonowanie usług wdrażanych przez inne projekty w ramach 7 Osi POIG). Tabela 30. pl.id Polska ID karta kamienie milowe Lp. 5. Kamieo milowy Dostosowanie (dwóch) ośrodków przetwarzania Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny III kw r Uruchomienie usługi PKI III kw r Strona 92 z 191

93 Lp. 7. Kamieo milowy Dostosowanie ośrodka CPD do realizacji nowych dowodów Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny III kw r Doposażenie gmin w infrastrukturę III kw r Dostosowanie ewidencji PESEL i OEWiUDO III kw r Przebudowa aplikacji do wydawania dowodów (SOO) II kw r Budowa szyny resortowej w wersji 1 III kw r Dostosowanie aplikacji do obsługi EL do nowego procesu zasilania III kw r Źródło: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, pl.id Polska ID karta, Częśd doradcza Kamienie milowe przedstawione w powyższej tabeli dotyczą pierwszego etapu realizacji projektu pl.id Polska ID karta, tj. wdrożenia systemu do wydawania elektronicznego dokumentu tożsamości pl.id. Terminy ujęte w tabeli odzwierciedlają stan projektu w czasie opracowywania raportu Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, pl.id Polska ID karta, Częśd doradcza. Na potrzeby oceny stanu aktualnego, należy jednak zwrócid uwagę na komunikaty publikowane przez Beneficjenta, przesuwające termin wydawania nowych dowodów osobistych. Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie MSWIA: Termin wejścia w życie nowych dowodów osobistych określony został w ustawie o dowodach osobistych z 6 sierpnia 2010 roku. Aktualnie w MSWiA trwają prace nad nowelizacją tej ustawy. Projekt nowelizacji, który zakłada wejście w życie nowych dowodów osobistych 1 stycznia 2013 roku, został skierowany do uzgodnieo międzyresortowych. Zakładany termin uwzględnia czas potrzebny na notyfikację rozporządzeo wykonawczych do znowelizowanej ustawy o dowodach osobistych oraz czas potrzebny na uzyskanie certyfikatów bezpieczeostwa. Taka zmiana w terminie wdrożenia nowych dowodów osobistych może mied negatywny wpływ na realizację kamieni milowych projektów powiązanych, odpowiadających realizacji usług zależnych od usługi weryfikacji tożsamości, opartej o wykorzystanie nowych dowodów osobistych (DO). Poniższe tabele przedstawiają terminy planowane, a także punkty krytyczne i ostateczne dla tych usług. Strona 93 z 191

94 Tabela 31: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych kamienie milowe Lp Kamieo milowy Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem grupy produktów System Obsługi Rejestrów (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem grupy produktów Portal (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny r r r r r r. 6. Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem grupy produktów Szyna Usług i System Administracji (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) r r r. 7. Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem grupy produktów System GDM, RDM, W i WR (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) r r r. 8. Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem grupy produktów Hurtownie Danych i wykrywanie nadużyd (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) r r r. Źródło: Analiza stanu realizacji Projektu indywidualnego w ramach PO IG, Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, Częśd doradcza W odniesieniu do projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych uwzględniono w analizie terminy wdrożenia wszystkich grup produktów projektu. Należy przy tym podkreślid, że dla czterech z pośród pięciu grup produktów terminy te są tożsame, jedynie dla grupy produktów System Obsługi Rejestrów planowany jest wcześniejszy termin wdrożenia. Natomiast punkty ostateczne, dla wszystkich grup produktów są bardzo zbliżone. Tabela 32. epuap2 kamienie milowe Nazwa zadania Planowany termin wystąpienia Punkt Krytyczny Punkt Ostateczny Rozwój usług Pierwsza usługa masowa Strona 94 z 191

95 Nazwa zadania Planowany termin wystąpienia Punkt Krytyczny Punkt Ostateczny Pozostałe usługi masowe Źródło: Analiza projektu indywidualnego epuap2, Częśd doradcza Projekt epuap2 może wykorzystywad usługi identyfikacji, weryfikacji i uwierzytelnienia obywatela, jak również dane udostępniane przez rejestry za pomocą pl.id, jako element usług uruchamianych na platformie przez inne instytucje administracji paostwowej (usługodawców). W związku z powyższym, w analizie ujęto kamienie milowe związane z udostępnianiem usług, zawarte w planie projektu epuap2. Tabela 33. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej kamienie milowe Lp. 6. Kamieo milowy Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem produktów Projektu (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny r r r. Źródło: Analiza stanu realizacji Projektu indywidualnego w ramach PO IG, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Częśd doradcza W przypadku projektu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, produkty projektu były zdefiniowane na dośd wysokim poziomie ogólności w jednym zadaniu ujęto: Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem produktów Projektu. Dlatego w analizie zależności czasowych wykorzystano planowany, krytyczny i ostateczny termin dla tego zadania. Tabela 34. Geoportal2 kamienie milowe Lp. 7. Kamieo milowy Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem grupy produktów: System identyfikacji i autentykacji, system sprzedaży danych przestrzennych, system obsługi danych przestrzennych w tym lokalizacji przestrzennej adresów. (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny r r r. Strona 95 z 191

96 Lp. 9. Kamieo milowy Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem produktu portal branżowy SGiK. (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny Brak danych r. Źródło: Analiza stanu realizacji Projektu indywidualnego w ramach PO IG, Geoportal2, Częśd doradcza Projekt Geoportal2 może wykorzystywad usługi identyfikacji, weryfikacji i uwierzytelnienia obywatela, dostarczane przez pl.id, jako element usług związanych z udostępnianiem danych przestrzennych. W związku z powyższym, w analizie ujęto kamienie milowe związane z grupami produktów: System identyfikacji i autentykacji, system sprzedaży danych przestrzennych, system obsługi danych przestrzennych oraz portal branżowy SGiK, zawarte w planie projektu Geoportal2. Tabela 35. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE) kamienie milowe Kamieo milowy NPI - Etap II Wdrożenie funkcjonalności systemu Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny NPI - Etap III Podzielony na fazy. Wdrożenie konkretnych przypadków użycia systemu opisanych szczegółowo w OPZ Źródło: Analiza własna na podstawie: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE), Częśd doradcza Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Analizie stanu realizacji ZUS (PUE), Najistotniejszym podprojektem w tym utrzymywaniem relacji i stanowiącym jądro rozwiązania jest podprojekt NPI. W jego skład wchodzi szyna usług ESB, podstawowe aplikacje internetowe oraz elementy logiki biznesowej. W związku z powyższym, w analizie zależności czasowych uwzględniono punkty krytyczne i ostateczne dla tego podprojektu. Tabela Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego kamienie milowe Kamieo milowy Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Integracja z sys. zewnętrznymi - krajowe I kw bd. bd. Punkt ostateczny Rozbudowa portalu informacyjno-usługowego II kw bd. bd. Strona 96 z 191

97 Źródło: Analiza własna na podstawie: studium wykonalności projektu - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego Na podstawie harmonogramu realizacji projektu ujętego w studium wykonalności, można wnioskowad, że zadaniami zależnymi od dostępności danych z rejestrów udostępnianych przez pl.id będą zadania związane z integracją z systemami zewnętrznymi oraz rozbudową portalu informacyjno usługowego. Tabela 37. Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców kamienie milowe Lp. 5. Kamieo milowy Budowa i wdrożenie Usług, wdrożenie platformy komunikacyjnej Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny r Źródło: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców, Częśd doradcza W przypadku projektu Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców, produkty projektu były zdefiniowane na dośd wysokim poziomie ogólności produkt Budowa i wdrożenie Usług, wdrożenie platformy komunikacyjnej nie był podzielony na podprodukty. Dlatego w analizie zależności czasowych wykorzystano planowany, krytyczny i ostateczny termin wdrożenia platformy komunikacyjnej. Poniższy schemat podsumowuje usytuowanie w czasie kamieni milowych dla projektu pl.id oraz projektów, których usługi są uzależnione od dostępności usługi weryfikacji tożsamości, wdrażanej w ramach pl.id. Planowane terminy wdrożenia usług oznaczono kolorem zielonym, natomiast punkty krytyczne i ostateczne odpowiednio kolorem pomaraoczowym i czerwonym. W przypadku, gdy termin określony był z dokładnością do kwartału na schemacie zaznaczony został ostatni możliwy termin, tj. ostatni miesiąc kwartału. Strona 97 z 191

98 Tabela 38. Zależności czasowe: pl.id Polska ID karta i projekty zależne pl.id Polska ID karta Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych epuap 2 rejestry pozostałe grupy produktów Pierwsza usługa masowa Pozostałe usługi masowe Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Geoportal2 System identyfikacji i autentykacji, etc. portal branżowy SGiK Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE) platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 98 z 191

99 Porównanie terminów planowanych, krytycznych i ostatecznych dla wdrożenia nowych dowodów osobistych w projekcie pl.id i usług od tego zależnych (wdrażanych w innych projektach) wskazuje, że o ile harmonogram projektu pl.id- Polska ID karta aktualny na dzieo opracowania dokumentu Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, pl.id Polska ID karta, Częśd doradcza będzie dotrzymany, nie występuje ryzyko negatywnego wpływu na projekty zależne. Także punkty krytyczne i ostateczne dla wdrożenia nowego dowodu osobistego są określone na co najmniej 6 miesięcy przed pierwszymi z punktów krytycznych i ostatecznych dla usług zależnych. Oceniając ryzyko wpływu zależności od usług zewnętrznych należy jednak zwrócid uwagę na następujące okoliczności: 1. W porównaniu uwzględniono terminy zakooczenia realizacji zadao, podczas gdy dla faktycznego wykorzystania usługi weryfikacji tożsamości w projektach powiązanych konieczne jest, aby usługa ta była wdrożona oraz uruchomiona co najmniej na etapie analizy i opracowania projektu systemu dla projektów powiązanych. O ile w przypadku produktów projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych czas między planowanym (a także krytycznym i ostatecznym) wdrożeniem nowego dowodu osobistego w projekcie pl.id, a planowanymi terminami zakooczenia wdrożeo produktów projektu realizowanego przez CSIOZ jest dostatecznie długi, o tyle w przypadku pozostałych projektów zależnych wszelkie opóźnienia w realizacji projektu pl.id mogą generowad ryzyko niedostępności usługi weryfikacji tożsamości na etapie analizy i projektu, a co za tym idzie utrudnieo w późniejszej współpracy systemów (a tym samym potencjalnych kosztów integracji między systemami). 2. Na dzieo sporządzenia niniejszego opracowania dostępne są już informacje o opóźnieniach w realizacji projektu pl.id Polska ID karta. Częśd przetargów nadal nie jest rozstrzygnięta. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że przygotowywana jest nowelizacja ustawy o dowodach osobistych, przesuwająca termin wprowadzenia nowych dowodów osobistych na 1 stycznia 2013 roku. Taka zmiana harmonogramu nie powinna w prawdzie zagrażad realizacji projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, nie pozostanie jednak bez wpływu na pozostałe z usług zależnych od usługi weryfikacji tożsamości. W szczególności analizie szczegółowej powinny zostad poddane terminu osiągnięcia rezultatów projektów 7 osipo IG związanych z udostępnianiem usług elektronicznych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego zawartego w dowodzie osobistym. Strona 99 z 191

100 4.3.2 epuap2 epuap z założenia stanowi platformę pośredniczącą w udostępnianiu usług administracji publicznej. W ramach niniejszej analizy zidentyfikowano następujące usługi projektu epuap2, wskazywane jako warunkujące realizację usług w ramach innych projektów: usługi bezpieczeostwa platformy epuap, usługi komunikacyjne epuap (broker), dostęp do rejestrów centralnych, usługa wsparcia Profilu Zaufanego. Poniższa tabela wskazuje projekty zależne od usług wdrażanych na platformie epuap: Tabela 39. Projekty zależne od usług epuap2 ODBIORCY USŁUG Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego e-deklaracje2 UGŁUGA ZEWNĘTRZNA dostarczana przez projekt epuap2 Usługi bezpieczeostwa platformy epuap x Usługi komunikacyjne epuap (broker) x Dostęp do rejestrów centralnych x Usługa wsparcia Profilu Zaufanego Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej x x Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS (PUE) x x x Strona 100 z 191

101 ODBIORCY USŁUG UGŁUGA ZEWNĘTRZNA dostarczana przez projekt epuap2 Usługi bezpieczeostwa platformy epuap Usługi komunikacyjne epuap (broker) Dostęp do rejestrów centralnych Program e-cło x x Usługa wsparcia Profilu Zaufanego System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) x - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego x x Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-usług dla obywateli i przedsiębiorców x Należy przy tym zauważyd, że usługi bezpieczeostwa oraz usługi komunikacyjne epuap (broker) zostały już wdrożone na platformie epuap (w ramach poprzedniego projektu, finansowanego ze środków SPO-WKP). W związku z powyższym, w odniesieniu do tych usług nie występują zależności czasowe między harmonogramem projektu epuap2, a harmonogramami projektów powiązanych. Inaczej jest w przypadku usług zależnych od dostępu do rejestrów centralnych, który będzie zapewniony przez epuap. Aby świadczenie tej usługi dla projektów zewnętrznych było możliwe, powinien byd zakooczony co najmniej etap rozwoju platformy w ramach projektu epuap2. Poniższa tabela przedstawia termin krytyczny i ostateczny dla tego zadania. Tabela 40. epuap2 kamienie milowe Nazwa zadania Planowany termin wystąpienia Punkt Krytyczny Punkt Ostateczny Rozwój platformy bd Źródło: Analiza projektu indywidualnego epuap2, Częśd doradcza W dokumencie źródłowym nie wskazano terminu planowanego dla tego zadania. Poniższe tabele przedstawiają terminy planowane a także punkty krytyczne i ostateczne dla usług innych projektów, które są zależne od dostępu do rejestrów centralnych, jaki będzie zapewniony na platformie epuap. Strona 101 z 191

102 Tabela 41. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych kamienie milowe Lp Kamieo milowy Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem grupy produktów System Obsługi Rejestrów (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem grupy produktów Portal (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny r r r r r r. 6. Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem grupy produktów Szyna Usług i System Administracji (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) r r r. 7. Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem grupy produktów System GDM, RDM, W i WR (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) r r r. 8. Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem grupy produktów Hurtownie Danych i wykrywanie nadużyd (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) r r r. Źródło: Analiza stanu realizacji Projektu indywidualnego w ramach PO IG, Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, Częśd doradcza W odniesieniu do projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych uwzględniono w analizie terminy wdrożenia wszystkich grup produktów projektu. Należy przy tym podkreślid, że dla czterech z pośród pięciu grup produktów terminy te są tożsame, jedynie dla grupy produktów System Obsługi Rejestrów planowany jest wcześniejszy termin wdrożenia. Natomiast punkty ostateczne, dla wszystkich grup produktów są bardzo zbliżone. Tabela 42. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej kamienie milowe Lp. 6. Kamieo milowy Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem produktów Projektu (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) Oczekiwany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny r r r. Strona 102 z 191

103 Źródło: Analiza stanu realizacji Projektu indywidualnego w ramach PO IG, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Częśd doradcza W przypadku projektu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, produkty projektu były zdefiniowane na dośd wysokim poziomie ogólności w jednym zadaniu ujęto Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem produktów Projektu. Dlatego w analizie zależności czasowych wykorzystano planowany, krytyczny i ostateczny termin dla tego zadania. Tabela 43. Program e-cło kamienie milowe Kamieo milowy Oczekiwany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny Portal komunikacji elektronicznej ECIP/SEAP PL e-usługa dla EMCS PL e-usługa dla AIS e-usługa dla AES e-usługa dla NCTS e-usługa dla SZPROT Źródło: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt Program e-cło, Częśd doradcza W analizie zależności czasowych dla Programu e-cło wykorzystano terminy planowane, krytyczne i ostateczne dla zadao związanych z udostępnianiem e-usług przez systemy wdrażane w ramach programu. Tabela 44. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) kamienie milowe Lp. Produkt Oczekiwany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny 6. Publiczna hurtownia danych Publiczna hurtownia danych Publiczna hurtownia danych System wspomagania analiz i decyzji e-regon Strona 103 z 191

104 * tabela pokazuje punkty krytyczne i ostateczne dla kamieni milowych odpowiadających podpisaniu umów a nie zakooczeniu realizacji zadao Źródło: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 6 Zamówienia, Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP), Częśd Doradcza W dokumencie źródłowym nie wskazano terminów planowanych dla poszczególnych produktów. W analizie zależności czasowych dla projektu SISP wykorzystano terminy planowane, krytyczne i ostateczne dla zadao związanych z udostępnianiem usług publicznych przez systemy wdrażane w ramach programu. Tabela Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego kamienie milowe Kamieo milowy Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny Integracja z sys. zewnętrznymi - krajowe I kw bd. bd. Rozbudowa portalu informacyjno-usługowego II kw bd. bd. Źródło: Analiza własna na podstawie: studium wykonalności projektu - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego Na podstawie harmonogramu realizacji projektu ujętego w studium wykonalności, można wnioskowad, że zadaniami zależnymi od dostępu do rejestrów centralnych będą zadania związane z integracją z systemami zewnętrznymi oraz rozbudową portalu informacyjno-usługowego. Poniższy schemat podsumowuje usytuowanie w czasie kamieni milowych dla projektów, których usługi są uzależnione od dostępności usługi zaufanego profilu, wdrażanej w ramach epuap2. Planowane terminy wdrożenia usług oznaczono kolorem zielonym, natomiast punkty krytyczne i ostateczne odpowiednio kolorem pomaraoczowym i czerwonym. W przypadku, gdy termin określony był z dokładnością do kwartału na schemacie zaznaczony został ostatni możliwy termin, tj. ostatni miesiąc kwartału. Strona 104 z 191

105 Tabela 46. Zależności czasowe: epuap2 i projekty zależne epuap2 - rozwój platformy Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych rejestry pozostałe grupy produktów Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Program e-cło System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP)* Portal komunikacji elektronicznej ECIP/SEAP PL e-usługa dla EMCS PL e-usługa dla AIS e-usługa dla AES e-usługa dla NCTS2 e-usługa dla SZPROT Publiczna hurtownia danych 1 Publiczna hurtownia danych 2 Publiczna hurtownia danych 3 System wspomagania analiz i decyzji e-regon - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego * w przypadku projektu SISP, pokazane terminy wskazują na czas podpisania umowy a nie termin zakooczenia realizacji zadania Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 105 z 191

106 Porównanie terminów planowanych, krytycznych i ostatecznych projektów zależnych od usługi dostępu do rejestrów centralnych na epuap wskazuje, że jakiekolwiek przesunięcie terminu uruchomienia usługi względem planowanego obecnie przez MSWiA może mied negatywny wpływu na projekty zależne. Dodatkowo, należy zwrócid uwagę na fakt, że termin ostateczny i krytyczny dla projektu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej występują relatywnie wcześnie (przed terminem krytycznym i ostatecznym dla wdrożenia platformy w projekcie epuap2). W przypadku projektu SISP sytuacja jest odmienna, gdyż na rysunku wykazane są terminy dla podpisania umów, podczas gdy ostateczny termin zakooczenia projektu (a zatem wdrożenia jego produktów) przypada na koniec roku Oceniając ryzyko wpływu zależności od usług zewnętrznych należy także zwrócid uwagę na następujące okoliczności: 1. W porównaniu uwzględniono terminy zakooczenia realizacji zadao, podczas gdy dla faktycznego wykorzystania usługi dostępu do rejestrów centralnych w projektach powiązanych konieczne jest, aby usługa ta była wdrożona i uruchomiona co najmniej na etapie analizy i opracowania projektu systemu dla projektów powiązanych. O ile w przypadku produktów projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych czas między planowanym (a także krytycznym i ostatecznym) wdrożeniem usługi dostępu do rejestrów centralnych, a planowanymi terminami zakooczenia wdrożeo produktów projektu realizowanego przez CSIOZ jest dostatecznie długi, o tyle w przypadku pozostałych projektów zależnych wszelkie opóźnienia w realizacji projektu epuap2 mogą generowad ryzyko niedostępności usługi dostępu do rejestrów centralnych na etapie analizy i projektu, a co za tym idzie utrudnieo w późniejszej współpracy systemów (i potencjalnych kosztów integracji między systemami). Dodatkowo, przeanalizowana została zależnośd między terminem udostępnienia usługi wsparcia profilu zaufanego, a projektem zależnym od wykorzystania tej usługi (ZUS PUE). Na poziomie technologicznym usługa profilu zaufanego została wdrożona, jednak dla jej udostępnienia konieczne jest wdrożenie zmian prawnych. Zgodnie z informacjami podawanymi na stronie MSWIA (informacja z dnia ): Prace nad udostępnieniem Profilu Zaufanego epuap znajdują się w ostatniej fazie realizacji. W chwili obecnej rozporządzenia konsultowane są między resortami. Planowane zakooczenie prac w najbliższym czasie stwarza możliwośd, że za ok. 2 miesiące obywatele będą mogli skorzystad z Profilu Zaufanego epuap, a tym samym nie będą musieli kupowad drogiego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, aby załatwiad sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Strona 106 z 191

107 Jeżeli przewidywania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawdzą się, usługa zaufanego profilu będzie dostępna jeszcze w bieżącym miesiącu, jednak wszelkie opóźnienie w procesie legislacyjnym może mied negatywny wpływ na realizację kamieni milowych projektu powiązanego, odpowiadających realizacji usług zależnych od usługi zaufanego profilu. Poniższa tabela przedstawia terminy planowane, a także punkty krytyczne i ostateczne dla tych usług. Tabela 47. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE) kamienie milowe Kamieo milowy NPI - Etap II Wdrożenie funkcjonalności systemu Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny NPI - Etap III Podzielony na fazy. Wdrożenie konkretnych przypadków użycia systemu opisanych szczegółowo w OPZ Źródło: Analiza własna na podstawie: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE), Częśd doradcza Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Analizie stanu realizacji ZUS (PUE), Najistotniejszym podprojektem w tym utrzymywaniem relacji i stanowiącym jądro rozwiązania jest podprojekt NPI. W jego skład wchodzi szyna usług ESB, podstawowe aplikacje internetowe oraz elementy logiki biznesowej. W związku z powyższym, w analizie zależności czasowych uwzględniono punkty krytyczne i ostateczne dla tego podprojektu Geoportal2 Projekt Geoportal2 planuje dostarczanie innym systemom/ projektom usług związanych z bazami danych przestrzennych. Poniższa tabela wskazuje projekty zależne od usług wdrażanych w ramach projektu Geoportal2: Tabela 48. Projekty zależne od usług Geoportal2 epuap 2 ODBIORCY USŁUG UGŁUGA ZEWNĘTRZNA dostarczana przez projekt Geoportal2 usługi mapowe usługi mapowe (broker) x System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) x x Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami x x Strona 107 z 191

108 ODBIORCY USŁUG System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa UGŁUGA ZEWNĘTRZNA dostarczana przez projekt Geoportal2 usługi mapowe usługi mapowe (broker) x x Na podstawie danych dotyczących harmonogramu i kamieni milowych projektu, przedstawionych w dokumencie Analiza stanu realizacji Projektu indywidualnego w ramach PO IG, Geoportal 2, Częśd doradcza oraz analizy własnej Wykonawcy, wyodrębniono kamienie milowe, które związane są z uruchomieniem usług mapowych (warunkujących funkcjonowanie usług wdrażanych przez inne projekty w ramach 7 Osi POIG). Tabela 49. Geoportal2 kamienie milowe Lp. Kamieo milowy Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny 4. Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem produktu System Zarządzania KIIP (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) r r r. 5. Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem produktu KIIP w 13 węzłach topograficznych (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) Brak danych r r. 6. Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem produktu Georeferencyjne bazy danych przestrzennych (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) r r r. 7. Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem grupy produktów: System identyfikacji i autentykacji, system sprzedaży danych przestrzennych, system obsługi danych przestrzennych w tym lokalizacji przestrzennej adresów. (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) r r r. Strona 108 z 191

109 Lp Kamieo milowy Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem produktów: centralny serwer katalogowy metadanych, system weryfikacji jakości metadanych, metadane dla zbiorów danych przestrzennych, serii zbiorów danych przestrzennych i odpowiednich usług danych przestrzennych w zakresie geodezji i kartografii zgodnie z dyrektywą INSPIRE (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem produktu portal branżowy SGiK. (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny r r r. Brak danych r. Źródło: Analiza stanu realizacji Projektu indywidualnego w ramach PO IG, Geoportal 2, Częśd doradcza Poniższe tabele przedstawiają terminy planowane, a także punkty krytyczne i ostateczne dla usług innych projektów, które są zależne od dostępu do usług mapowych, jaki będzie zapewniony w ramach projektu Geoportal2. Tabela 50. epuap2 kamienie milowe Nazwa zadania Planowany termin wystąpienia Punkt Krytyczny Punkt Ostateczny Rozwój usług Pierwsza usługa masowa Pozostałe usługi masowe Źródło: Analiza projektu indywidualnego epuap2, Częśd doradcza Projekt epuap2 może wykorzystywad usługi mapowe udostępniane przez Geoportal, jako element usług uruchamianych na platformie przez inne instytucje administracji paostwowej (usługodawców). W związku z powyższym, w analizie ujęto kamienie milowe związane z udostępnianiem usług, zawarte w planie projektu epuap2. Strona 109 z 191

110 Tabela 51. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) kamienie milowe Lp. Produkt Oczekiwany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny 6. Publiczna hurtownia danych Publiczna hurtownia danych Publiczna hurtownia danych System wspomagania analiz i decyzji e-regon * tabela pokazuje punkty krytyczne i ostateczne dla kamieni milowych odpowiadających podpisaniu umów a nie zakooczeniu realizacji zadao Źródło: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 6 Zamówienia, Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP), Częśd Doradcza W dokumencie źródłowym nie wskazano terminów planowanych dla poszczególnych produktów. W analizie zależności czasowych dla projektu SISP wykorzystano terminy planowane, krytyczne i ostateczne dla zadao związanych z udostępnianiem usług publicznych przez systemy wdrażane w ramach programu. Tabela 52. Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami kamienie milowe L.p. 12 Przedmiot postępowania przetargowego Oczekiwany termin wystąpienia Uzyskanie zakładanej funkcjonalności - punkt krytyczny Uzyskanie zakładanej funkcjonalności - punkt ostateczny Budowa ISOK, algorytmów i sc., integracja Interfejsy KZGW Interfejsy IMGW Interfejsy z innymi zasobami Źródło: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, Częśd doradcza W dokumencie źródłowym nie wskazano terminów planowanych dla poszczególnych produktów. W analizie zależności czasowych dla projektu Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami wykorzystano terminy planowane, krytyczne i ostateczne dla zadao związanych z udostępnianiem usług publicznych przez systemy wdrażane w ramach programu. Strona 110 z 191

111 Tabela 53. System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa kamienie milowe Zadanie Zadanie 5 Kamieo milowy Udostępnienie bazy danych w zakresie infrastruktury szerokopasmowej. Oczekiwany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny Zadanie 5 Udostępnienie bazy danych w zakresie rynku usług szerokopasmowych Zadanie 5 Aktualizacja funkcjonalności bazy danych w zakresie rynku usług szerokopasmowych dla zapewnienia interoperacyjności z innymi projektami 7 osi Źródło: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, Częśd doradcza W dokumencie źródłowym nie wskazano terminów planowanych dla poszczególnych produktów. W analizie zależności czasowych dla projektu Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami wykorzystano terminy planowane, krytyczne i ostateczne dla zadao związanych z udostępnianiem usług publicznych przez systemy wdrażane w ramach programu. Poniższy schemat podsumowuje usytuowanie w czasie kamieni milowych dla projektów, których usługi są uzależnione od dostępności usługi zaufanego profilu, wdrażanej w ramach Geoportal2. Planowane terminy wdrożenia usług oznaczono kolorem zielonym, natomiast punkty krytyczne i ostateczne odpowiednio kolorem pomaraoczowym i czerwonym. W przypadku, gdy termin określony był z dokładnością do kwartału na schemacie zaznaczony został ostatni możliwy termin, tj. ostatni miesiąc kwartału. Strona 111 z 191

112 Tabela 54. Zależności czasowe: Geoportal2 i projekty zależne Geoportal2 epuap2 - rozwój platformy System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP)* Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa System Zarządzania KIIP Georeferencyjne bazy danych przestrzennych System identyfikacji i autentykacji, system sprzedaży danych przestrzennych; portal SGiK metadane dla zbiorów danych przestrzennych Publiczna hurtownia danych 1 Publiczna hurtownia danych 2 Publiczna hurtownia danych 3 System wspomagania analiz i decyzji e-regon Budowa ISOK, algorytmów i sc., integracja Interfejsy KZGW, IMGW, Interfejsy z innymi zasobami Udostępnienie bazy danych w zakresie infrastruktury szerokopasmowej. Udostępnienie bazy danych w zakresie rynku usług szerokopasmowych. Aktualizacja funkcjonalności bazy danych dla zapewnienia interoperacyjności z innymi projektami 7 osi * w przypadku projektu SISP, pokazane terminy wskazują na czas podpisania umowy a nie termin zakooczenia realizacji zadania Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 112 z 191

113 Porównanie terminów planowanych, krytycznych i ostatecznych projektów zależnych od usług mapowych Geoportal2 wskazuje, że jedynie terminy krytyczne dla części zadao projektu System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa występują w równolegle z planowanym terminem udostępnienia georeferencyjnych baz danych przestrzennych przez projekt Geportal2. W odniesieniu do innych projektów, analiza punktów krytycznych wdrożenia usług, które mogą wykorzystywad te dane wskazuje, że o ile dotrzymany jest planowany termin wdrożenia baz danych przestrzennych, o tyle zagrożenie związane z opóźnieniami po stronie projektu Geoportal2 wpływającymi na harmonogramy projektów zależnych, nie powinno się zmaterializowad. Oceniając ryzyko wpływu zależności od usług zewnętrznych należy także zwrócid uwagę na następujące okoliczności: 1. W porównaniu uwzględniono terminy zakooczenia realizacji zadao, podczas gdy dla faktycznego wykorzystania usług mapowych w projektach powiązanych konieczne jest, aby usługi te były wdrożone i uruchomione co najmniej na etapie analizy i opracowania projektu systemu dla projektów powiązanych. 2. W dokumentacji źródłowej wykorzystanej w analizie nie określono terminu planowanego dla produktu portal SGiK. Dodatkowo, należy zwrócid uwagę na fakt, że planowany termin wdrożenia produktu metadane dla danych przestrzennych przypada na koniec roku Jeżeli wdrożenie tych produktów jest wymagane dla pełnego funkcjonowania usług zależnych (wdrażanych w ramach pozostałych projektów), to ryzyko negatywnego wpływu na harmonogramy projektów powiązanych zwiększa się. 3. W przypadku projektu SISP ryzyko negatywnego wpływu opóźnieo w harmonogramie projektu Geoportal2 jest niższe, gdyż na rysunku wykazane są terminy dla podpisania umów, podczas gdy ostateczny termin zakooczenia projektu (a zatem wdrożenia jego produktów) przypada na koniec roku Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Projekt Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej planuje dostarczanie innym systemom/ projektom usług związanych z udostępnianiem danych zawartych w systemie. Na podstawie przeprowadzonej analizy powiązao między projektami ustalono, że spośród projektów poddanych analizie wyłącznie projekt epuap2 zakłada pobieranie danych z systemu CEIDG. Strona 113 z 191

114 Tabela 55. Projekty zależne od usług CEIDG epuap2 ODBIORCY USŁUG UGŁUGA ZEWNĘTRZNA dostarczana przez projekt 09. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udostępnianie danych z CEIDG x Na podstawie danych dotyczących harmonogramu i kamieni milowych projektu, przedstawionych w dokumencie Analiza stanu realizacji Projektu indywidualnego w ramach PO IG, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Częśd doradcza oraz analizy własnej Wykonawcy, wyodrębniono kamienie milowe, które związane są z udostępnieniem danych z CEIDG (które będą wykorzystane przez projekt epuap). Tabela 56. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej kamienie milowe Lp. 6. Kamieo milowy Zakooczenie wszelkich prac związanych z wytwarzaniem produktów Projektu (testy, wdrożenia, odbiory, itp.) Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny r r r. Poniższa tabela przedstawia punkty krytyczne i ostateczne dla usług epuap2, które są zależne od dostępu do danych CEIDG, tj. rozwoju usług na platformie epuap. W dokumencie źródłowym nie wskazano terminów planowanych dla poszczególnych produktów. Tabela 57. epuap2 kamienie milowe Nazwa zadania Planowany termin wystąpienia Punkt Krytyczny Punkt Ostateczny Rozwój usług Pierwsza usługa masowa Pozostałe usługi masowe Źródło: Analiza projektu indywidualnego epuap2, Częśd doradcza Poniższy schemat podsumowuje usytuowanie w czasie kamieni milowych dla projektów, których usługi są uzależnione od dostępności usługi zaufanego profilu, wdrażanej w ramach projektu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Strona 114 z 191

115 Gospodarczej. Planowane terminy wdrożenia usług oznaczono kolorem zielonym, natomiast punkty krytyczne i ostateczne odpowiednio kolorem pomaraoczowym i czerwonym. W przypadku, gdy termin określony był z dokładnością do kwartału na schemacie zaznaczony został ostatni możliwy termin, tj. ostatni miesiąc kwartału. Tabela 58. Zależności czasowe: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i projekty zależne Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej epuap2 - rozwój platformy Pierwsza usługa masowa Pozostałe usługi masowe Porównanie terminów planowanych, krytycznych i ostatecznych obydwu projektów wskazuje, że ryzyko jakiegokolwiek negatywnego wpływu na harmonogram wdrażania usług na epuap2, związanych z opóźnieniami w realizacji projektu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest minimalne System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) W ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) uruchomiono już korzystanie z usług dostępu do danych z rejestrów REGON i TERYT. Usługi te są zatem udostępniane innym Beneficjentom 7 osipo IG i nie istnieje ryzyko jakiegokolwiek negatywnego wpływu na projekty zależne, które mogłoby byd związane z opóźnieniem we wdrożeniu wskazanych usług e-deklaracje2 System e-deklaracje2 zapewni innym systemom wdrażanym w ramach POIG7 usługi udostępniania danych Hurtowni Danych Podatkowych oraz komunikację z systemami z obszaru świadczeo rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Na podstawie przeprowadzonej analizy powiązao między projektami ustalono, że spośród projektów objętych zakresem niniejszego opracowania, odbiorcami tak określonych usług systemu e-deklaracje2 będą następujące projekty: Tabela 59. Projekty zależne od usług projektu e-deklaracje2 ODBIORCY USŁUG UGŁUGA ZEWNĘTRZNA dostarczana przez projekt e-deklaracje2 Strona 115 z 191

116 Komunikacja z systemami z obszaru świadczeo rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Udostępnianie danych z Hurtowni Danych Podatkowych epuap 2 x x System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) x - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego x Na podstawie danych dotyczących harmonogramu i kamieni milowych projektu, przedstawionych w dokumencie Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt e-deklaracje 2, Częśd doradcza oraz analizy własnej Wykonawcy, wyodrębniono kamienie milowe, które związane są z udostępnieniem wskazanych usług przez projekt e-deklaracje2. Tabela 60. e-deklaracje2 kamienie milowe Lp. 7. Produkt System automatycznych usług administracji podatkowej Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny* Punkt ostateczny* System wymiany informacji z otoczeniem krajowym oraz w ramach UE * tabela pokazuje punkty krytyczne i ostateczne dla kamieni milowych odpowiadających podpisaniu umów a nie zakooczeniu realizacji zadao Źródło: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt e-deklaracje 2, Częśd doradcza Poniższe tabele przedstawiają terminy planowane, a także punkty krytyczne i ostateczne dla usług innych projektów, które są zależne od dostępu do usług udostępniania danych Hurtowni Danych Podatkowych oraz komunikacji z systemami z obszaru świadczeo rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Tabela 61. epuap2 kamienie milowe Nazwa zadania Planowany termin wystąpienia Punkt Krytyczny Punkt Ostateczny Rozwój usług Pierwsza usługa masowa Strona 116 z 191

117 Nazwa zadania Planowany termin wystąpienia Punkt Krytyczny Punkt Ostateczny Pozostałe usługi masowe Źródło: Analiza projektu indywidualnego epuap2, Częśd doradcza Projekt epuap2 może wykorzystywad usługi udostępniane przez e-deklaracje2, jako element usług uruchamianych na platformie przez inne instytucje administracji paostwowej (usługodawców). W związku z powyższym, w analizie ujęto kamienie milowe związane z udostępnianiem usług, zawarte w planie projektu epuap2. W dokumencie źródłowym nie wskazano terminów planowanych dla poszczególnych produktów. Tabela 62. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) kamienie milowe Lp. Produkt Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny 6. Publiczna hurtownia danych Publiczna hurtownia danych Publiczna hurtownia danych System wspomagania analiz i decyzji e-regon * tabela pokazuje punkty krytyczne i ostateczne dla kamieni milowych odpowiadających podpisaniu umów a nie zakooczeniu realizacji zadao Źródło: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 6 Zamówienia, Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP), Częśd Doradcza W dokumencie źródłowym nie wskazano terminów planowanych dla poszczególnych produktów. W analizie zależności czasowych dla projektu SISP wykorzystano terminy planowane, krytyczne i ostateczne dla zadao związanych z udostępnianiem usług publicznych przez systemy wdrażane w ramach programu. Tabela Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego kamienie milowe Kamieo milowy Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny Integracja z sys. zewnętrznymi - krajowe I kw bd. bd. Rozbudowa portalu informacyjno-usługowego II kw bd. bd. Strona 117 z 191

118 Źródło: Analiza własna na podstawie: studium wykonalności projektu - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego Na podstawie harmonogramu realizacji projektu ujętego w studium wykonalności, można wnioskowad, że zadaniami zależnymi od usługi komunikacji z systemami z obszaru świadczeo rodzinnych i fundusz alimentacyjnego będą zadania związane z integracją z systemami zewnętrznymi oraz rozbudową portalu informacyjno usługowego. Poniższy schemat podsumowuje usytuowanie w czasie kamieni milowych dla projektów, których usługi są uzależnione od dostępności usług wdrażanych w ramach projektu e-deklaracje2. Planowane terminy wdrożenia usług oznaczono kolorem zielonym, natomiast punkty krytyczne i ostateczne odpowiednio kolorem pomaraoczowym i czerwonym. W przypadku, gdy termin określony był z dokładnością do kwartału na schemacie zaznaczony został ostatni możliwy termin, tj. ostatni miesiąc kwartału. Strona 118 z 191

119 Tabela 64. Zależności czasowe: e-deklaracje2 i projekty zależne e-deklaracje2* epuap2 - rozwój usług System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP)* - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego System automatycznych usług administracji podatkowej System wymiany informacji z otoczeniem krajowym oraz w ramach UE Publiczna hurtownia danych 1 Publiczna hurtownia danych 2 Publiczna hurtownia danych 3 System wspomagania analiz i decyzji e-regon Integracja z sys. zewnętrznymi - krajowe Rozbudowa portalu informacyjnousługowego * w przypadku projektów e-deklaracje2 i SISP, pokazane terminy wskazują na czas podpisania umowy a nie termin zakooczenia realizacji zadania Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 119 z 191

120 Porównanie terminów planowanych, krytycznych i ostatecznych projektó w edeklaracje2 i SISP wskazuje, że ostateczne i krytyczne terminy podpisania umów związanych z wdrożeniem systemów automatycznych usług i wymiany informacji w projekcie e-deklaracje2 są zbliżone do terminów ostatecznych odpowiadających podpisaniu umówi na wdrożenie publicznej hurtowni danych w projekcie SISP. Źródła dostępne podczas prowadzonej analizy nie wskazały na planowane czasy realizacji oraz terminy zakooczenia tych zadao, jednak można przyjąd, że istnieje ryzyko związane z negatywnym wpływem jakichkolwiek opóźnieo w realizacji projektu e-deklaracje na wdrażanie usług po stronie projektu SISP, związanych z wykorzystaniem danych z Hurtowni Danych Podatkowych. W odniesieniu do projektów epuap2 i ryzyko to jest znacznie mniejsze, ze względu na duży odstęp czasowy między ostatecznymi terminami odpisania umów związanych z wdrożeniem usług w projekcie e-deklaracje2, a kamieniami milowymi dla wdrożenia usług zależnych w tych dwóch projektach e-rejestracja Usługi planowane do wdrożenia w ramach projektu e-rejestracja obejmują udostępnianie danych z rejestru KEP (na potrzeby potwierdzania zgodności podanych danych) oraz komunikację z CEIDG (na potrzeby rejestracji przedsiębiorcy). W oparciu o przeprowadzoną analizę powiązao między projektami ustalono, że spośród projektów objętych zakresem niniejszego opracowania, odbiorcami tak określonych usług projektu e-rejestracja będą następujące projekty: Tabela 65. Projekty zależne od usług projektu e-rejestracja ODBIORCY USŁUG UGŁUGA ZEWNĘTRZNA dostarczana przez projekt e-rejestracja Komunikacja z CEIDG na potrzeby rejestracji przedsiębiorcy Udostępnianie danych z KEP potwierdzanie zgodności podanych danych epuap 2 x x Program e-cło System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) x x Na podstawie danych dotyczących harmonogramu i kamieni milowych projektu, przedstawionych w dokumencie Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt e-rejestracja, Częśd doradcza Strona 120 z 191

121 oraz analizy własnej Wykonawcy, wyodrębniono kamienie milowe, które związane są z udostępnieniem wskazanych usług przez projekt e-rejestracja. Tabela 66. e-rejestracja kamienie milowe Lp. Kamieo milowy Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny 1. CRP KEP (SI KEP 2) (faza I) Źródło: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt e-rejestracja, Częśd doradcza Poniższe tabele przedstawiają terminy planowane, a także punkty krytyczne i ostateczne dla usług innych projektów, które są zależne od dostępu do usług udostępniania danych z rejestru KEP (na potrzeby potwierdzania zgodności podanych danych) oraz komunikacji z CEIDG (na potrzeby rejestracji przedsiębiorcy). Tabela 67. epuap2 kamienie milowe Nazwa zadania Planowany termin wystąpienia Punkt Krytyczny Punkt Ostateczny Rozwój usług Pierwsza usługa masowa Pozostałe usługi masowe Źródło: Analiza projektu indywidualnego epuap2, Częśd doradcza Projekt epuap2 może wykorzystywad usługi udostępniane przez projekt e - Rejestracja, jako element usług uruchamianych na platformie przez inne instytucje administracji paostwowej (usługodawców). W związku z powyższym, w analizie ujęto kamienie milowe związane z udostępnianiem usług, zawarte w planie projektu epuap2. W dokumencie źródłowym nie wskazano terminów planowanych dla poszczególnych produktów. Tabela 68. Program e-cło kamienie milowe Kamieo milowy Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny Portal komunikacji elektronicznej ECIP/SEAP PL e-usługa dla EMCS PL e-usługa dla AIS Strona 121 z 191

122 Kamieo milowy Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny e-usługa dla AES e-usługa dla NCTS e-usługa dla SZPROT Źródło: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt Program e-cło, Częśd doradcza W analizie zależności czasowych dla Programu e-cło wykorzystano terminy planowane, krytyczne i ostateczne dla zadao związanych z udostępnianiem e-usług przez systemy wdrażane w ramach programu. Tabela 69. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) kamienie milowe Lp. Produkt Oczekiwany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny 6. Publiczna hurtownia danych Publiczna hurtownia danych Publiczna hurtownia danych System wspomagania analiz i decyzji e-regon * tabela pokazuje punkty krytyczne i ostateczne dla kamieni milowych odpowiadających podpisaniu umów a nie zakooczeniu realizacji zadao Źródło: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 6 Zamówienia, Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP), Częśd Doradcza W dokumencie źródłowym nie wskazano terminów planowanych dla poszczególnych produktów. W analizie zależności czasowych dla projektu SISP wykorzystano terminy planowane, krytyczne i ostateczne dla zadao związanych z udostępnianiem usług publicznych przez systemy wdrażane w ramach programu. Poniższy schemat podsumowuje usytuowanie w czasie kamieni milowych dla projektów, których usługi są uzależnione od dostępności usług wdrażanych w ramach projektu e-deklaracje2. Planowane terminy wdrożenia usług oznaczono kolorem zielonym, natomiast punkty krytyczne i ostateczne odpowiednio kolorem pomaraoczowym i czerwonym. W przypadku, gdy termin określony był z dokładnością do kwartału na schemacie zaznaczony został ostatni możliwy termin, tj. ostatni miesiąc kwartału. Strona 122 z 191

123 Tabela 70. Zależności czasowe: e-rejestracja i projekty zależne e-rejestracja CRP KEP (SI KEP 2) (faza I) epuap2 - rozwój usług Program e-cło System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP)* Portal komunikacji elektronicznej ECIP/SEAP PL e-usługa dla EMCS PL e-usługa dla AIS e-usługa dla AES e-usługa dla NCTS2 e-usługa dla SZPROT Publiczna hurtownia danych 1 Publiczna hurtownia danych 2 Publiczna hurtownia danych 3 System wspomagania analiz i decyzji e-regon * w przypadku projektu SISP, pokazane terminy wskazują na czas podpisania umowy a nie termin zakooczenia realizacji zadania Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 123 z 191

124 Porównanie terminów planowanych, krytycznych i ostatecznych dla projektu e - Rejestracja i projektów powiązanych wskazuje, że o ile planowany termin wdrożenia CRP KEP zostanie dotrzymany, ryzyko negatywnego wpływu na projekty wykorzystujące usługi projektu e-rejestracja jest pomijalne. Jednak większe opóźnienia w realizacji projektu e-rejestracja, w szczególności zbliżenie się do punktów ostatecznych i krytycznych wskazanych dla tego projektu, mogą generowad opóźnienia w projektach epuap2, e-cło i SISP Program e-cło Usługi planowane do wdrożenia w ramach Programu e-cło obejmują udostępnianie danych z hurtowni danych celnych, m.in dla celów kontrolnych. W oparciu o przeprowadzoną analizę powiązao między projektami ustalono, że spośród projektów objętych zakresem niniejszego opracowania, odbiorcami tak określonych usług Programu e-cło będą następujące projekty: Tabela 71. Projekty zależne od usług Programu e-cło e-deklaracje2 e-rejestracja ODBIORCY USŁUG System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) UGŁUGA ZEWNĘTRZNA dostarczana przez projekt 14. Program e-cło Udostępnianie danych z hurtowni danych z zakresu cła (dla celów kontrolnych) x x Udostępnianie danych celnych z Hurtowni Danych x Na podstawie danych dotyczących harmonogramu i kamieni milowych projektu, przedstawionych w dokumencie Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt Program e-cło, Częśd doradcza oraz analizy własnej Wykonawcy, wyodrębniono kamienie milowe, które związane są z udostępnieniem wskazanych usług przez Program e-cło. Tabela 72. Program e-cło kamienie milowe Lp. Kamieo milowy Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny 22. Portal komunikacji elektronicznej ECIP/SEAP PL Strona 124 z 191

125 Lp. Kamieo milowy Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny 25. e-usługa dla EMCS PL e-usługa dla AIS e-usługa dla AES e-usługa dla NCTS e-usługa dla SZPROT Źródło: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Program e-cło, Częśd doradcza Poniższe tabele przedstawiają terminy planowane, a także punkty krytyczne i ostateczne dla usług innych projektów, które są zależne od dostępu do usług udostępniania danych z zakresu cła. Tabela 73. e-deklaracje2 kamienie milowe Lp. 7. Produkt System automatycznych usług administracji podatkowej Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny* Punkt ostateczny* System wymiany informacji z otoczeniem krajowym oraz w ramach UE * tabela pokazuje punkty krytyczne i ostateczne dla kamieni milowych odpowiadających podpisaniu umów a nie zakooczeniu realizacji zadao Źródło: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt e-deklaracje 2, Częśd doradcza W dokumencie źródłowym nie wskazano terminów planowanych dla poszczególnych produktów. Ponadto, przedstawione punkty krytyczne i ostateczne odnoszą się do podpisaniu umów z wykonawcami, a nie zakooczenia realizacji zadao. Tabela 74. e-rejestracja kamienie milowe Lp. Kamieo milowy Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny 1. CRP KEP (SI KEP 2) (faza I) Strona 125 z 191

126 Źródło: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 21 Zamówienia, Projekt e-rejestracja, Częśd doradcza W przypadku projektu e-rejestracja, produkty projektu były zdefiniowane na dośd wysokim poziomie ogólności poza zadaniem Koncepcja zmian prawnych w zakresie rejestracji i ewidencjonowania podatników i płatników wykazano tylko jedno zadanie określone jako CRP KEP (SI KEP 2) (faza I), związane z wytwarzaniem produktów Projektu. Dlatego w analizie zależności czasowych wykorzystano planowany, krytyczny i ostateczny termin dla tego zadania. Tabela 75. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) kamienie milowe Lp. Produkt Planowany termin wystąpienia Punkt krytyczny Punkt ostateczny 6. Publiczna hurtownia danych Publiczna hurtownia danych Publiczna hurtownia danych System wspomagania analiz i decyzji e-regon * tabela pokazuje punkty krytyczne i ostateczne dla kamieni milowych odpowiadających podpisaniu umów a nie zakooczeniu realizacji zadao Źródło: Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG, Częśd 6 Zamówienia, Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP), Częśd Doradcza W dokumencie źródłowym nie wskazano terminów planowanych dla poszczególnych produktów. W analizie zależności czasowych dla projektu SISP wykorzystano terminy planowane, krytyczne i ostateczne dla zadao związanych z udostępnianiem usług publicznych przez systemy wdrażane w ramach programu. Poniższy schemat podsumowuje usytuowanie w czasie kamieni milowych dla projektów, których usługi są uzależnione od dostępności danych z zakresu cła. Planowane terminy wdrożenia usług oznaczono kolorem zielonym, natomiast punkty krytyczne i ostateczne odpowiednio kolorem pomaraoczowym i czerwonym. W przypadku, gdy termin określony był z dokładnością do kwartału na schemacie zaznaczony został ostatni możliwy termin, tj. ostatni miesiąc kwartału. Strona 126 z 191

127 Tabela 76. Zależności czasowe: e-cło i projekty zależne Program e-cło e-deklaracje2* Portal komunikacji elektronicznej ECIP/SEAP PL e-usługa dla EMCS PL e-usługa dla AIS e-usługa dla AES e-usługa dla NCTS2 e-usługa dla SZPROT System automatycznych usług administracji podatkowej System wymiany informacji z otoczeniem krajowym oraz w ramach UE e-rejestracja CRP KEP (SI KEP 2) (faza I) System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP)* Publiczna hurtownia danych 1 Publiczna hurtownia danych 2 Publiczna hurtownia danych 3 System wspomagania analiz i decyzji e-regon * w przypadku projektów e-deklaracje2 i SISP, pokazane terminy wskazują na czas podpisania umowy a nie termin zakooczenia realizacji zadania Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje Strona 127 z 191

128 Jeżeli prawidłowe jest założenie, że dla udostępniania danych celnych innym projektom niezbędne jest wdrożenie usług Programu e-cło wskazanych w powyższej tabeli, to ryzyko negatywnego wpływu na projekty zależne od udostępnienia danych z obszaru cła jest bardzo wysokie. W tej sytuacji, zalecane jest opracowanie i wdrożenie działao zaradczych zmierzających do minimalizacji wpływu tego ryzyka na projekty zależne. Propozycję działao zaradczych przedstawiono w kolejnym rozdziale. Strona 128 z 191

129 Rozdział 5 5 Problemy i zagrożenia dla interoperacyjności 5.1 Przyjęta metoda analizy zagrożeń W ramach Projektu Systemowego przeprowadzone zostały przez doradców (wykonawcy umowy ramowej nr ZP/ZIN-SYS7/04/2009 z dnia r.) badania projektów 7 Osi PO IG uwzględniające identyfikację ryzyk i problemów projektowych. Podczas tych prac zgromadzony został opis problemów w podejściu projektowym, a ryzyka opisywane były w zakresie zależności wewnątrzprojektowych. W niniejszej analizie zaadresowano problemy, które powinny byd zarządzane i obsługiwane na poziomie całego programu 7 Osi POIG, a wynikają bezpośrednio z potrzeb poszczególnych projektów 7 osi PO IG. Zarządzanie tymi problemami z poziomu 7 Osi PO IG powinno zapewnid sprawniejszą koordynację prac związanych z obsługą tych problemów, a także wprowadzenie systemowego podejścia w celu ich rozwiązania. W związku z tym wyniki tej pracy nie należy traktowad jako aktualną analizę ryzyka, a jedynie jako działanie systemowe wspierające podejście w zarządzaniu ryzykiem dla projektów 7 osi PO IG. Dla przeprowadzonej analizy zagrożenie rozumiane jest, jako rodzaj ryzyka, czyli niepewne zdarzenie lub zbiór zdarzeo, które w przypadku ich wystąpienia będą miały negatywny wpływ na osiągnięcie celów projektu. Natomiast problem jest zwykle postrzegany jako materializacja ryzyka, tj. wystąpienie przewidywanego (lub nie) zdarzenia, które ma wpływ na projekt. Ryzyko jest elementem nieuniknionym w przypadku każdego projektu. Jednak, jeżeli w procesie zarządzania projektem zastosowane zostaną systematyczne działania związane z identyfikowaniem ryzyka, jego oceną i sterowaniem niepewnością, to może to zwiększyd szanse powodzenia projektu. Strona 129 z 191

130 Analiza problemów i zagrożeo dla interoperacyjności została przeprowadzona na dwóch poziomach: poziom projektu zagrożenia monitorowane na poziomie projektu, które w przypadku materializacji mogą mied wpływ na interoperacyjnośd systemów tworzonych w ramach projektu; w tej części analizy prace związane były z analizą dokumentacji przedstawiającej analizę ryzyka poszczególnych projektów zawartą w analizach stanu realizacji projektów indywidualnych w ramach 7 Osi PO IG, opracowane przez doradców strategicznych w Projekcie Systemowym - wykonawców umowy ramowej nr ZP/ZIN-SYS7/04/2009 z dnia r. poziom programu zagrożenia na poziomie programu, mające wpływ na więcej niż jeden projekt, które powinny byd monitorowane przez instytucje odpowiedzialne za prawidłową realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; w tej części oprócz ryzyk zidentyfikowanych na poziomie projektu, ujęto także ryzyka zidentyfikowane przez Wykonawcę niniejszego opracowania, które mają istotne znaczenie dla osiągnięcia interoperacyjności systemów wdrażanych w ramach 7 osi priorytetowej POIG. W odniesieniu do zagrożeo, które powinny byd monitorowane na poziomie programu, przygotowano propozycje ich rozwiązao, tj. działao zaradczych, jakie powinny byd podjęte w celu zmniejszenia prawdopodobieostwa wystąpienia ryzyka, bądź jego wpływu na projekty i/lub program, w przypadku materializacji takiego ryzyka. Poniższy schemat podsumowuje przyjętą metodę analizy zagrożeo. Rysunek 2. Metoda analizy zagrożeo. Analiza ryzyka projektów będących przedmiotem niniejszego opracowania Wyodrębnienie ryzyk związane z obszarem interoperacyjności (poziom projektów) Agregacja ryzyk związanych z obszarem interoperacyjności na poziomie programu Analiza ryzyka na poziomie programu Źródło: Analiza własna Wykonawcy. Strona 130 z 191

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Pojęcie projektu wg metodyki PCM

Pojęcie projektu wg metodyki PCM Siatka pojęciowa Pojęcie projektu wg metodyki PCM Jest to seria czynności zmierzających do osiągnięcia: jasno określonych celów w zdefiniowanym czasie i przy określonym budżecie. 2 Pojęcie projektu wg

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ

OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ Część 4 Projekt z dnia 26.01.2007 r. OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ Lp. 1. Nazwa Proces zmiany zameldowania WiA Zgłoszenie Obywatela o zmianie

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Departament Koordynacji Funduszy Europejskich Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2 Czym jest POIG? Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH

REJESTR ZBIORÓW DANYCH REJESTR ZBIORÓW DANYCH Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Program PESEL 2. Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu PESEL2. Zakopane 27 VI 2007

Program PESEL 2. Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu PESEL2. Zakopane 27 VI 2007 Program PESEL 2 Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych. Relacja systemu PESEL2 z lokalnymi i regionalnymi strukturami administracji publicznej Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług CEL PROJEKTU Realizacja założeń

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Dominik Kopczewski GUGIK dziś i jutro Dominik Kopczewski, Karlova Studánka, maja 2012

Dominik Kopczewski GUGIK dziś i jutro Dominik Kopczewski, Karlova Studánka, maja 2012 Dominik Kopczewski Premier RP Min. Administracji Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji i Cyfryzacji Min. Obrony Narodowej Główny Geodeta Kraju Instytut Geodezji i Kartografii P2 Zarząd Analiz Wywiadowczych

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji E-administracja warunkiem rozwoju Polski Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 epuap, a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Zdiagnozowane potrzeby klientów usług (oczekiwane korzyści dla grupy Podatnicy) Potrzeby Podatników w obszarze CIT i VAT oraz kontroli:

Zdiagnozowane potrzeby klientów usług (oczekiwane korzyści dla grupy Podatnicy) Potrzeby Podatników w obszarze CIT i VAT oraz kontroli: Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego CVP Rozwój katalogu

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Jerzy Goraziński Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych jerzy.gorazinski@cpi.gov.pl Warszawa, 22 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć z jakich systemów informatycznych możemy już w Polsce skorzystać, zarówno w życiu prywatnym jak i w działalności zawodowej.

Warto wiedzieć z jakich systemów informatycznych możemy już w Polsce skorzystać, zarówno w życiu prywatnym jak i w działalności zawodowej. Warto wiedzieć z jakich systemów informatycznych możemy już w Polsce skorzystać, zarówno w życiu prywatnym jak i w działalności zawodowej. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy jak wiele takich systemów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r.

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Budowa Systemu ZSIN Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Agenda spotkania 1. Rejestry włączone do ZSIN 2. Architektura ZSIN

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Tomasz Krzymowski Warszawa, 22 listopada 2013 r. Plan prezentacji Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap)

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Polska Cyfrowa przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Diagnoza dla POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wspiera: alokacja: 1 020,22 mln euro 949,6 mln euro 145

Bardziej szczegółowo

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów IV Forum Informatyki w Administracji Ciechocinek, 20-21 kwiecień 2005 Filary

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Trochę historii Posiadane i wykorzystywane główne Systemy Informatyczne do 2012 roku w UM Jaworzno Pakiet RATUSZ firmy REKORD obejmujący między

Bardziej szczegółowo

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Aspekty interoperacyjności ci projektu systemowego e-administracja i e-turystyka e w województwie zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Międzywodzie: 15-16 16 listopada 2012 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE W związku wejściem w życie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, skutkującym z końcem 2010 roku likwidacją gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta Elektroniczna Księga Wieczysta Aspekty wdrażania systemu informatycznego świadczącego usługi drogą elektroniczną Robert Ciurkot Dyrektor Departamentu Konsultingu Grupa Bull Grupa Bull na świecie 50 krajów

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu.. 2012 roku pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu.. 2012 roku pomiędzy: POROZUMIENIE dotyczące partnerskiej współpracy w realizacji projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, realizowanego w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej (Na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy) Olsztyn - Stare Jabłonki, 10-12 marca 2011 r. Warszawa podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK 4 SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW Zamówienie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

Etapy rozwoju e-obywatela

Etapy rozwoju e-obywatela E - obywatel Etapy rozwoju e-obywatela podstawy użytkowania komputera oraz posługiwania się Internetem Korzystanie ze świata zasobów i usług on-line w obszarach wiadomości, administracji, konsumenckich,

Bardziej szczegółowo

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organów wiodących w zakresie wynikającym z regulacji ustawowych 15 Maj 2010 21 1 21 2 Wdrożenie postanowień

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji E-administracja warunkiem rozwoju Polski Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji EAP w administracji,

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania (Analiza SWOT) Cele realizacje projektów

Uwarunkowania (Analiza SWOT) Cele realizacje projektów Projekty teleinformatyczne realizowane przez CSIOZ, które uzyskały dofinansowanie w ramach 7 osi POIG wraz z harmonogramem ich realizacji Dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Andrzej Sarnowski Warszawa, 2017-03-16 Fazowanie Projektu P1 * Faza 1 Obejmowała zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP.072.143.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w nawiązaniu do pism z

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA Autor: Jacek Janowski WSTĘP 1. NOWY MODEL ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1.1. Kształtowanie się nowej administracji 1.1.1. Współczesny model administracji publicznej 1.1.2. Tradycyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN INFORMATYZACJI PAŃSTWA. na lata

PLAN INFORMATYZACJI PAŃSTWA. na lata PLAN INFORMATYZACJI PAŃSTWA na lata 2007-2010 Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 28-03-2007 Dr inż. G. Bliźniuk - Plan Informatyzacji Państwa na

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie działań IT MF

Przedstawienie działań IT MF Przedstawienie działań IT MF Paweł Oracz Ministerstwa Finansów Maciej Puto Ministerstwa Finansów Radom, dn. 2 kwietnia 2009 r. Agenda spotkania Przedstawienie struktury IT resortu i roli poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego czyli nowa jakość usług świadczonych w obszarze ZS

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego czyli nowa jakość usług świadczonych w obszarze ZS Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego czyli nowa jakość usług świadczonych w obszarze ZS Tadeusz Paprzycki Warszawa 24 maja 2012 r. Przepływy w obszarze Zabezpieczenia Społecznego stan

Bardziej szczegółowo

Co to jest e m p@tia?

Co to jest e m p@tia? Co to jest e m p@tia? O projekcie słów kilka Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS 12.02.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? Projekt Emp@tia Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 21.03.2013 r. Warszawa

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 21.03.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS 21.03.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? Projekt Emp@tia Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r.

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r. Jarosław Zembrzuski Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kierownik Projektu ZSIN Warszawa, 27 września 2013 r. Ramy organizacyjno - prawne Ustawa z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej

Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej Ułatwienie, uproszczenie funkcjonowania bądź obsługa tych dziedzin życia, gdzie konieczna jest bezpośrednia relacja państwo-obywatel, przy

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej Numer i nazwa działania/ poddziałania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Przewidywany dofinansowanie ze. okres realizacji Miejsce realizacji środków EFRR (mln. 170,00 144,50 2007-2013 Cały kraj

Przewidywany dofinansowanie ze. okres realizacji Miejsce realizacji środków EFRR (mln. 170,00 144,50 2007-2013 Cały kraj Propozycja listy nowych projektów indywidualnych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG. Lista uwzględnia projekty zgłoszone przez wnioskodawców w ramach naboru trwającego od 15 kwietnia do 15 maja 2009 r.,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, Knurów tel. (32) , fax: (32)

Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, Knurów tel. (32) , fax: (32) ,,Spr@wny Urząd II - rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów Urząd Miasta Knurów

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność system nie działa w próżni

Interoperacyjność system nie działa w próżni Interoperacyjność system nie działa w próżni Tomasz Rakoczy Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Agenda Interoperacyjność Narzędzia interoperacyjności Interfejsy systemu epuap

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej.

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej. Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej Jerzy Chotkowski Gospodarka Przestrzenna Gospodarka Przestrzenna Wniosek

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Umowa o dofinansowanie nr POIG.07.0.00-00-007/09-00 dr n. med. Leszek Sikorski Dyrektor Centrum Systemów

Bardziej szczegółowo

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987 PROGRAM UDZIAŁU W ETAPIE 20142015 BUDOWY IIP 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu wiodącego, podstawa prawna Minister Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u Marek Szulc 16.05.2013, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje się na rozwoju Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu Agenda Czym jest interoperacyjność? Wiodące projekty centralne i regionalne w ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski

Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych

Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych Dr inż. Kazimierz Frączkowski Koordynator Projektów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 Łódź 20.09.2011 Agenda Rola Biura Koordynatora

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1.

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1. 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 10.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej Małopolski System Informacji Medycznej Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 30 stycznia 2013 r. Cel projektu: Projekt MSIM ma na celu stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016 Tworzymy oprogramowanie Oprogramowanie dla administracji publicznej Poznań 2016 O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem oprogramowania dla administracji

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny projektów e-zdrowia Połączenie celów politycznych ( poprawa jakości opieki zdrowotnej, dostępności, efektywności,), technologii ( EHR

Cel strategiczny projektów e-zdrowia Połączenie celów politycznych ( poprawa jakości opieki zdrowotnej, dostępności, efektywności,), technologii ( EHR Linia współpracy CSIOZ - Regiony w ramach Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia,Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Dr n. med. Leszek Sikorski Dyrektor Centrum Systemów

Bardziej szczegółowo