POROZUMIENIE. zawarte w dniu roku pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POROZUMIENIE. zawarte w dniu.. 2012 roku pomiędzy:"

Transkrypt

1 POROZUMIENIE dotyczące partnerskiej współpracy w realizacji projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie z dnia 22 czerwca 2009 roku, o numerze POIG /09-00, z późniejszymi zmianami w ramach 7 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Budowa Elektronicznej Administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zawarte w dniu roku pomiędzy: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. St. Dubois 5A, zwanym dalej Liderem, reprezentowanym przez Dyrektora Leszka Sikorskiego na podstawie aktu powołania na stanowisko Dyrektora CSIOZ z dnia 13 lipca 2005 r., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia a z siedzibą w., adres:, zarejestrowanej w KRS pod numerem. w dniu. roku, którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 2 do Porozumienia, zwanym dalej Partnerem, reprezentowanym przez:.. na podstawie.., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 3 do Porozumienia zwanych dalej z osobna Stroną, a łącznie Stronami. Strona 1 z 5

2 Preambuła Zważywszy, że: 1) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Lider) jest Beneficjentem umowy o dofinansowanie z dnia 22 czerwca 2009 r., nr POIG /09-00, z późniejszymi zmianami w ramach 7 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Budowa Elektronicznej Administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , w ramach której realizuje projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ; 2). (Partner) jest interesariuszem Projektu realizującym zadania zgodnie z przedmiotem działalności; 3) Intencją Stron Porozumienia jest partnerska współpraca przy realizacji Projektu, w sposób gwarantujący, osiągnięcie spójności i integralność współdziałania produktów Projektu, oraz spójność i integralność współdziałania Projektu z jego otoczeniem. W związku z powyższym, Strony Porozumienia ustalają co następuje: 1 Definicje Ilekroć w Porozumieniu jest mowa o: a) Beneficjencie należy przez to rozumieć Ministerstwo Zdrowia/Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia realizujące Projekt w ramach umowy o dofinansowanie; b) Grupie Doradczej Użytkowników należy przez to rozumieć strukturę organizacyjną w ramach Nadzoru której jednym z zadań jest zapewnienie, że określenie potrzeb użytkowników projektu jest dokładne, pełne i jednoznaczne. c) Komitecie Sterującym Projektu należy przez to rozumieć komitet sterujący w rozumieniu metodyki PRINCE 2 działający na podstawie Zarządzenia Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nr 14/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw budowy Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych; Strona 2 z 5

3 d) Metodyce PRINCE 2 - należy przez to rozumieć koncepcję zarządzania projektami przyjętą dla Projektu w Studium Wykonalności; e) Projekcie należy przez to rozumieć projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie; f) Strukturze Organizacyjnej Projektu należy przez to rozumieć dokument wynikający z metodyki PRINCE 2, zatwierdzony przez Komitet Sterujący Projektu; g) Umowie o dofinansowanie należy przez to rozumieć umowę z dnia 22 czerwca 2009 r., nr POIG /09-00, z późniejszymi zmianami, w ramach 7 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Budowa Elektronicznej Administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , zawartą pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Wdrażającą Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. 2 Przedmiot Porozumienia Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad współpracy poprzez zagwarantowanie udziału merytorycznego przedstawicieli Partnera przy realizacji Projektu w celu zwiększenia skuteczności realizacji Projektu, poprzez zapewnienie spójności i integralności projektowanych produktów Projektu określonych w Studium Wykonalności. 3 Okres obowiązywania Porozumienia Porozumienie zostaje zawarte na czas trwania Projektu i obowiązuje od dnia podpisania przez Strony. 4 Zakres odpowiedzialności Strony Porozumienia ponoszą odpowiedzialność za prawidłową w tym terminową i odpowiednią co do poziomu jakości - realizację Porozumienia, każda w części i zakresie określonym w Porozumieniu i dokumentach opracowanych na podstawie Porozumienia. Strona 3 z 5

4 5 Zakres obowiązków Lidera Lider zobowiązany jest do: 1) realizacji obowiązków Beneficjenta określonych w Umowie o dofinansowanie; 2) reprezentowania Stron w kontaktach z innymi podmiotami oraz osobami trzecimi w zakresie objętym Porozumieniem; 3) gromadzenia, a następnie archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Porozumienia; 4) zapewnienia mechanizmu sprawnej komunikacji i przepływu informacji pomiędzy Stronami; 5) zagwarantowania udziału przedstawiciela Partnera w Grupie Doradczej Użytkowników; 6) umożliwienia dostępu do dokumentacji Projektu przedstawicielom Partnera. 6 Zakres obowiązków Partnera Partner zobowiązany jest do: 1) aktywnego uczestnictwa i współpracy przy realizacji Projektu w zakresie opiniowania dokumentacji Projektu; 2) podejmowania uzgodnionych działań promujących społecznie idee Projektu 3) terminowej realizacji przyjętych zadań; 4) informowania Lidera o zmianach czy przeszkodach związanych z realizacją przyjętych zadań. 7 Postanowienia końcowe 1. Zmiany Porozumienia wymagają zgody obu Stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z Porozumieniem wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej lub równoważnej. Oświadczenia powinny być doręczane na adres właściwej Strony wskazany w komparycji Porozumienia. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W razie Strona 4 z 5

5 zaniedbania tego obowiązku pismo doręczone na adres dotychczasowy uważa się za doręczone prawidłowo. 3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Lider Partner..... Spis załączników: 1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktu powołania Pana Leszka Sikorskiego na stanowisko Dyrektora CSIOZ z dnia 13 lipca 2005 r.; 2. ; 3... Strona 5 z 5

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski,

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1.

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1. Plan Działań Naprawczych (Remedial Action Plan, RAP) Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (w celu poprawy zarządzania I kontroli projektów powstających w ramach 7

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH

UMOWA NR O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych : współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy udostępnienia powierzchni w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Umowa nr.. zwana dalej umową zawarta w dniu.20..r.

Wzór umowy udostępnienia powierzchni w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Umowa nr.. zwana dalej umową zawarta w dniu.20..r. Wzór umowy udostępnienia powierzchni Umowa nr.. zwana dalej umową zawarta w dniu.20..r. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji zawarta w dniu 16 maja 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA i1ra'łc * ipo,nośc UNIA EUROPEJSKA UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo