Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej"

Transkrypt

1 Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej

2 Ułatwienie, uproszczenie funkcjonowania bądź obsługa tych dziedzin życia, gdzie konieczna jest bezpośrednia relacja państwo-obywatel, przy zagwarantowaniu najlepszej relacji nakładów do rezultatów

3 Podstawowe przesłanki raportu dla resortu finansów

4 Program e-podatki Program e-podatki" jest zbiorem działań zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji podatkowej Są to działania organizacyjne, legislacyjne i informatyczne mające na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją

5 Zakres Programu e-podatki Warstwa legislacyjna Warstwa organizacyjna System e-podatki Warstwa techniczna

6 maksymalizacja wielkości należnych wpływów podatkowych (zmniejszenie luki podatkowej, różnicy między podatkami należnymi i faktycznie uzyskanymi) zmniejszenie kosztów poboru podatków Cele Strategiczne Programu zwiększenie efektywności działania administracji podatkowej dodatkowo zwiększenie orientacji na podatnika (wyższa jakość usług świadczonych przez administrację, wsparcie w wypełnianiu zobowiązań podatkowych, wyższa efektywność w rozwiązywaniu problemów podatników, rozwój zróżnicowanych i przyjaznych kanałów komunikacji z podatnikiem, łatwy i tani dostęp do informacji zorientowanych na obsługę procesów podatkowych) zwiększenie stopnia dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych (wzrost liczby podatników składających zeznanie podatkowe dobrowolnie i poprawnie) minimalizacja pozapodatkowych, dodatkowych obciążeń podatników (minimalizacja kosztów związanych z realizacją obowiązków podatkowych, minimalizacja kosztów pozyskania informacji oraz współpracy z organem kontrolnym)

7 Najważniejsze korzyści i usługi dla podatników Radykalne zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych Oparte o Portal Podatkowy usługi dostępu do informacji podatkowych podatnika tzw. konto podatnika Składanie zeznań rocznych przez podatników nie posiadających kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przygotowywanie przez administrację podatkową wstępnie wypełnianych zeznań rocznych Usługi usprawniające inne obszary działania administracji jak: zakładanie działalności gospodarczej udzielanie pomocy społecznej zamówienia publiczne usługi automatycznej wymiany danych z rejestrami prowadzonymi przez MSW, MS, ZUS, GUS, MG

8 Projekty Programu e - Podatki Projekt e-rejestracja jego przedmiotem jest usprawnienie administracji podatkowej w obszarze ewidencjonowania interesariuszy Projekt e-deklaracje 2 jego przedmiotem jest usprawnienie administracji podatkowej w obszarze wymiany informacji z otoczeniem Projekt e-podatki jego przedmiotem jest usprawnienie administracji podatkowej w obszarze wewnętrznym

9 Rejestracja podmiotów ewidencjonowanych w rejestrach publicznych dokonywana automatycznie, z urzędu Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są podatnikami VAT, identyfikowane w kontaktach z administracją podatkową za pomocą numeru PESEL Pozostałe podmioty identyfikowane na podstawie numeru NIP generowanego automatycznie w momencie rejestracji podatnika bez potrzeby wydawania decyzji administracyjnej

10 Edukacja i informacja podatkowa Uproszczenie i skonsolidowanie deklaracji podatkowych Rozwój komunikacji elektronicznej przede wszystkim bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przygotowywanie przez administrację podatkową dla niektórych grup podatników wstępnie wypełnionych deklaracji Usługa elektronicznego dostępu do indywidualnych danych podatkowych - konta podatnika Automatyzacja wymiany informacji w zakresie potwierdzania danych przez administrację podatkową Uproszczone informowanie Organizacji Pożytku Publicznego o przekazywanym 1% podatku

11 Usprawnienie administracji podatkowej poprzez scentralizowany system poboru i dystrybucji podatków i upowszechnienie wykorzystania dokumentów elektronicznych Wiedza o podatniku gromadzona w tzw. koncie podatnika, obejmującym wszystkie dane podatkowe, finansowe, operacyjne Zgromadzone dane udostępniane przez Internet właścicielowi konta podatnikowi/płatnikowi Udostępnienie danych podatnikowi przez portal podatkowy udostępniający m in. wstępnie wypełnione deklaracje oraz służący do wymiany korespondencji Automatyzacja prowadzonych czynności poprzez powszechne wykorzystanie zarządzania ryzykiem Przypominanie podatnikowi ( , telefon, sms) o terminie zapłaty

12 Kontrakt na budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-podatki 1 lutego 2013 roku została podpisana umowa z firmą Wartość brutto umowy wynosi ,00 zł Umowa będzie realizowana w latach

13 Rozwiązania COTS w Systemie e-podatki GenTax Zintegrowany system obsługi procesów podatkowych stworzony dla agencji podatkowych obsługujących różne rodzaje podatków. Proces wdrożenia systemu realizowany jest poprzez rozbudowaną konfigurację. DMS i Workflow System intranetowy umożliwiający rejestrację i obsługę pism w firmie. Wykorzystanie systemu obiegu dokumentów pozwala stworzyć jedną, spójną i aktualną bazę wszystkich dokumentów i informacji, uwalniającą od ryzyka utraty czasu związanego z poszukiwaniem dokumentów papierowych oraz narzucającą określony porządek rejestrowania, grupowania i przetwarzania dokumentów, co przekłada się na krótszy okres załatwiania danej sprawy.

14 Wdrożenia GenTax na świecie

15 System e-podatki Harmonogram wdrożenia 2014 Obsługa PCC, SD, KP Przygotowanie do zbierania danych z PIT Obsługa PIT dla nieprowadzących działalności gospodarczej Wstępnie wypełnione zeznania roczne 2016 Pełna obsługa PIT Pełna obsługa CIT Centralizacja rozliczeń 2017 Pełna obsługa VAT Obsługa wszystkich podatków w systemie e-podatki Możliwość wycofania systemu POLTAX z eksploatacji

16 Zapraszamy na przerwę

17 Uproszczenie obowiązku rejestracyjnego Od lipca 2011 roku Dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą wniosek CEIDG-1 stał się zgłoszeniem identyfikacyjnym/aktualizacyjnym do ewidencji podatkowej skrócenie czasu rejestracji z 3 do 1 dnia Od stycznia 2012 roku Dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL (nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT) brak konieczności składania do urzędów skarbowych zgłoszeń identyfikacyjnych - Jedynym identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL Od stycznia 2013 roku Dla pozostałych podmiotów podlegającym obowiązkowi ewidencyjnemu skrócenie czasu rejestracji z 14 do 3 dni Od października 2014 roku Dla podmiotów ewidencjonowanych w KRS - Zwolnienie z obowiązku odrębnego dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego w US w zakresie danych objętych wpisem do KRS. NIP nadawany automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS - skrócenie czasu rejestracji o około 17 dni

18 Zmiany w zakresie Jednego okienka Od października 2014 roku Zagwarantowanie podmiotowi faktycznego prowadzenia działalności niezwłocznie po dokonaniu wpisu Numery NIP i REGON nadawane z automatu, uzyskanie tych numerów bez współdziałania ze strony podmiotu Zamieszczenie numerów NIP i REGON w KRS bez konieczności wydawania przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie Wspólny formularz zgłoszeniowy danych uzupełniających dla potrzeb wszystkich ewidencji/rejestrów składany w urzędzie skarbowym

19 Jedno okienko tak jest Formularze GUS + odpis postanowienia o wpisie + zaświadczenie o dokonaniu wpisu W ciągu 3 dni po dokonaniu przez sąd wpisu w rejestrze Podmiot podlegający wpisowi do rejestru KRS Informacja o NIP Formularze US + odpis postanowienia o wpisie + zaświadczenie o dokonaniu wpisu + odpis umowy spółki + dokument potwierdzający tytuł do lokalu Składa do sądu rejestrowego: 1. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze KRS lub zmianę wpisu 2. Formularze wniosków do US, GUS, ZUS. Po uzyskaniu przez sąd informacji od Urzędu Skarbowego o NIP Formularze ZUS + informacja o NIP Aktualizacja danych następuje poprzez złożenie przez podmiot wniosków formularzy aktualizacyjnych bezpośrednio w SR, US, GUS, ZUS.

20 Jedno okienko stan docelowy Postanowienie o wpisie do KRS wraz z NIP i REGON Podmiot objęty wpisem do KRS składa zgłoszenie danych podstawowych do sądu rejestrowego Podmiot po jego wpisaniu do KRS będzie zobligowany do zgłoszenia w US danych uzupełniających do AP. Nie później niż 21 dni od dokonania wpisu w KRS lub pierwsza czynność podatkowa AP kieruje dane uzupełniające do: Zgłoszenie tych danych będzie stanowiło jednocześnie zgłoszenie do ewidencji/rejestrów US, GUS, ZUS. NIP automatycznie REGON automatycznie Gdy podmiot zgłosi się jako płatnik składek na ubezpieczenia (wraz z danymi podstawowymi) Aktualizacja danych następuje w ten sam sposób.

21 Udostępnianie informacji z rejestrów Administracji Podatkowej Od października 2013 roku Uruchomienie za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną w związku z dostawą towarów wrażliwych Od lipca 2014 o roku Uruchomienie serwisu NIP poprawny/niepoprawny Uruchomienie serwisu Sprawdzanie zarejestrowania podatnika VAT Uruchomienie serwisu udostępniającego dane dla komorników sądowych i innych upoważnionych organów

22 Kierunki zmian w deklaracjach Konsolidacja deklaracji PIT-11 PIT-11 PIT-8C PIT-8C + + PIT-R PIT-R = PIT-INF PIT-INF PIT-4R PIT-4R PIT-8AR PIT-8AR PIT-ZR + PIT-ZR = Możliwość kierowania elektronicznej informacji PIT-INF bez wskazywania organu podatkowego Brak bloków adresowych w deklaracjach i oświadczeniach

23 Efekty Projektu e-deklaracje2 Dokumenty składane do Administracji Podatkowej Liczba dokumentów (w mln) ,2 % 10,0% 17,7% ,5% min. 23,8% 2013 (9 miesięcy) Tradycyjne Elektroniczne Tradycyjne Elektroniczne

24 Efekty Projektu e-deklaracje 2

25 Portal podatkowy Blok ogólnodostępny (bez uwierzytelnienia) Informacje podatkowe Kursy online i prezentacje o podstawowych zasadach systemu podatkowego Zmiany w przepisach Wykładnia przepisów Prawa i obowiązki podatników Ulgi, zwolnienia Wyszukiwarka informacji Dane kontaktowe jednostek Administracji Podatkowej Organizacje Pożytku Publicznego Interpretacje prawa podatkowego Linki Portal Ministerstwa Finansów Portal Służby Celnej Strona umożliwiającej sprawdzenie poprawności ważności numerów VAT kontrahentów unijnych Inne związane z AP Formularze Interaktywne do składania drogą elektroniczną Tradycyjne do wydruku Instrukcje wypełniania broszury Składanie / wysyłanie Deklaracje z danymi autoryzującymi Deklaracje z podpisem elektronicznym Wnioski z należną opłatą Pomoc techniczna Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Ewidencja zagadnień technicznych Instrukcje w zakresie korzystania z konta Usługa help-line Narzędzia Kalkulator podatkowy Kalkulator odsetkowy

26 Portal podatkowy Blok zindywidualizowany (po zalogowaniu się do Konta Podatnika ) Dane podstawowe Podgląd danych ewidencyjnych, adresowych, rachunków bankowych, obowiązków podatkowych Korespondencja Odbiór korespondencji z AP (np. decyzje, wezwania, postanowienia o wszczęciu postępowania, upomnienia, tytuły wykonawcze, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej) Doręczanie korespondencji do jednostek AP Wstępnie wypełniane zeznanie roczne Przeglądanie Informacji wymiarowych z deklaracji oraz z informacji płatników dotyczących podatnika Decyzji, postanowień, zaświadczeń Zapisów księgowych (stan rozliczeń) Zgłoszonych kas fiskalnych Zastawów skarbowych w CRZS Danych o udzielonej pomocy publicznej Płatności Możliwość zapłaty zobowiązania poprzez przekierowanie do systemu płatności online Możliwość wniesienia opłaty poprzez przekierowanie do systemu płatności online Stan sprawy Stan spraw (np. postępowanie podatkowe, postępowanie egzekucyjne, kontrola podatkowa) Zaświadczenia, wypisy Składanie wniosków i automatyczne generowanie zaświadczeń i wypisów Ustawienia Wygląd Hasła Przeglądanie i zmiana uprawnień do udostępniania informacji zawartych w Koncie Podatnika stronom trzecim

27 Wstępnie wypełniane zeznania roczne Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązek elektronicznego przekazania informacji o pobranych zaliczkach PIT-11 (PIT-INF) dla pracodawców zatrudniających powyżej 5 osób Termin przekazywania PIT-11 (PIT-INF) 28 lutego w formie elektronicznej 31 stycznia w formie papierowej Zeznanie udostępniane na Portalu Podatkowym Wdrożenie 1 stycznia 2015

28 PIT-11 PIT-11 PIT-11 PIT-11 PIT-11 ok. Kwiecień Styczeń Marzec 25 Luty marca e-deklaracje2 e-deklaracje2 PIT ,12 PIT , ,12 23, , ,00 23, , , ,00 PIT ,12 PIT , , , , , , , , ,00

29 Rozwój usług dla podatników Krajowa Informacja Podatkowa Cele krótkookresowe Zwiększenie przepustowości infolinii podatkowej Stworzenie na bazie KIP wsparcia pracowników administracji podatkowej Testowe uruchomienie usługi odpowiedzi na e Cele długookresowe Udzielanie informacji na temat indywidualnej sytuacji podatnika Stworzenie na bazie KIP jednolitego front office obejmującego wszystkie urzędy skarbowe

30 Krajowa Informacja Podatkowa

31 Kierunki zmian we właściwości miejscowej Właściwość miejscowa w podatku od towarów i usług I US VAT VAT VAT PIT VAT PIT II US Możliwość załatwienia wybranych/wszystkich spraw w dowolnym Urzędzie Skarbowym Punkty obsługi podatnika jako element dostępności Administracji Podatkowej niezależnie od koncentracji zadań

32 Dziękuj kujemy za uwagę

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! spis treści 1 Wstęp 3 Twoje prawa i obowiązki 5 Jakie masz prawa jako płatnik składek? 5 Rozpoczynasz działalność? Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją o środowisku

Zarządzanie informacją o środowisku Zarządzanie informacją o środowisku PRZEWODNIK Spis treści Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie 1. Prawo do informacji o stanie środowiska i jego ochronie 1.1. Informacja o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo