Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia"

Transkrypt

1 Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu

2 Agenda Czym jest interoperacyjność? Wiodące projekty centralne i regionalne w ochronie zdrowia Projekty regionalne e-zdrowia rekomendacja docelowego zakresu Przykład wdrożenia: Dolnośląskie e-zdrowie Spostrzeżenia i wnioski

3 Czym jest interoperacyjność?

4 Interoperacyjność to: możliwość współdziałania różnych odrębnych organizacji na rzecz osiągnięcia uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, przy jednoczesnym dzieleniu się informacjami i wiedzą pomiędzy tymi organizacjami poprzez wspierane przez nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych za pośrednictwem odpowiednich systemów TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) Kontekst świadczenia europejskich usług użyteczności publicznej, Europejskie Ramy Interoperacyjności dla europejskich usług użyteczności publicznej, Bruxelles, le COM(2010) 744 final załącznik 2 do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku interoperacyjności europejskich usług użyteczności publicznej

5 Interoperacyjność to: zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych Ustawa o informatyzacji podmiotów publicznych (Ustawa o informatyzacji z dnia 17 kwietnia 2005 poźn. zm.),

6 Interoperacyjność osiąga się przez: 1) ujednolicenie, rozumiane jako zastosowanie kompatybilnych norm, standardów i procedur przez różne podmioty realizujące zadania publiczne, lub 2) wymienność, rozumianą jako możliwość zastąpienia produktu, procesu lub usługi bez jednoczesnego zakłócenia wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne lub pomiędzy tymi podmiotami a ich klientami, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych współpracujących systemów, lub 3) zgodność, rozumianą jako przydatność produktów, procesów lub usług przeznaczonych do wspólnego użytkowania, pod specyficznymi warunkami zapewniającymi spełnienie istotnych wymagań i przy braku niepożądanych oddziaływań. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

7 Poziomy interoperacyjności Wyróżnia się interoperacyjność na poziomie prawnym, organizacyjnym, semantycznym i technologicznym Podmioty realizujące zadania publiczne stosują rozwiązania z zakresu interoperacyjności na poziomie organizacyjnym, semantycznym i technologicznym. Interoperacyjność na poziomie organizacyjnym osiągana jest m.in. przez: - informowanie o sposobie dostępu oraz zakresie użytkowym serwisów dla usług realizowanych przez te podmioty; - wskazanie miejsca publikacji informacji - - standaryzację i ujednolicenie procedur z uwzględnieniem konieczności zapewnienia poprawnej współpracy podmiotów realizujących zadania publiczne; - publikowanie i uaktualnianie w Biuletynie Informacji Publicznej opisów procedur obowiązujących przy załatwianiu spraw z zakresu jego właściwości drogą elektroniczną. Interoperacyjność na poziomie semantycznym osiągana jest m.in. przez: - stosowanie odpowiednich struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach, - stosowanie w rejestrach odwołań do rejestrów zawierających dane referencyjne Interoperacyjność na poziomie technologicznym osiągana jest m.in. przez: - stosowanie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniu, - stosowanie regulacji zawartych w przepisach odrębnych, a w przypadku ich braku uwzględnienia postanowień odpowiednich Polskich Norm, norm międzynarodowych lub standardów uznanych w drodze dobrej praktyki przez organizacje międzynarodowe.

8 Wiodące projekty centralne i regionalne w ochronie zdrowia

9 Wiodące projekty centralne i regionalne Projekty centralne P1: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych P2: Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (CSIOZ) P5: Elektroniczna platforma konsultacyjnych usług telemedycznych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz sieci szpitali wysokospecjalistycznych (CSIOZ) Pl.ID: polska ID karta epuap: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Projekty regionalne Pomorskie e-zdrowie (w przygotowaniu) Podlaskie e-zdrowie (w przygotowaniu) Świętokrzyskie e-zdrowie (w realizacji) Dolnośląskie e-zdrowie (zrealizowane) Podkarpackie e-zdrowie (w przygotowaniu)

10 Wiodące projekty centralne i regionalne P1: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych źródło:

11 Usługi Platformy P1 na rzecz Usługodawców Zdarzenia medyczne Ewidencjonowanie informacji o zdarzeniach medycznych (metadane rodzaj zdarzenia, miejsce przechowywania dokumentacji) Wyszukiwanie informacji o zaistniałych zdarzeniach medycznych Udostępnianie informacji o lokalizacji dokumentacji medycznej na potrzeby prowadzonego leczenia Dane krytyczne Utrzymywanie zbioru danych krytycznych pacjentów Udostępnianie danych krytycznych pacjentów uprawnionym pracownikom medycznym na potrzeby prowadzonego leczenia oraz w nagłych wypadkach Zlecenia (Recepty, Skierowania, Zlecenia zaopatrzenia) Umożliwienie wystawiania i realizacji recept elektronicznych Umożliwienie wystawiania i realizacji elektronicznych skierowań na badania i konsultacje Wyszukiwanie i udostępnianie zleceń do realizacji przez usługodawcę Aktualizacja statusu zarejestrowanych zleceń Dokumentacja medyczna Wsparcie procesu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej usługobiorcom i usługodawcom (wyszukiwanie, weryfikacja uprawnień, wskazanie miejsca przechowywania) Przejęcie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej likwidowanego usługodawcy

12 Usługodawcy na rzecz Platformy P1 Zdarzenia medyczne Przekazywanie informacji o wystąpieniu zdarzeń medycznych (metadane rodzaj zdarzenia, miejsce przechowywania dokumentacji) Zapytania o zdarzenia medyczne Dane krytyczne Przekazywanie i aktualizacja danych krytycznych pacjentów Zlecenia (Recepty, Skierowania, Zlecenia zaopatrzenia) Aktualizacja statusu realizowanych zleceń Dokumentacja medyczna Przekazywanie informacji o dokumentacji medycznej Udostępnianie dokuementacji medycznej na wniosek innego usługodawcy przekazany przez P1 Przekazanie dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji Uzyskanie autoryzacji obsługa PL.ID, BPE, zaufanego profilu

13 Projekty regionalne e-zdrowia docelowy zakres (rekomendacja)

14 Projekty centralne i regionalne Obszary zależne Zapytania o dokumentację medycznej Udostępnianie danych krytycznych POZIOM KRAJOWY Informacja o dokumentacji medycznej Przechowywanie danych krytycznych Zdarzenia medyczne Dokumentacja medyczna Dane krytyczne Zlecenia Portal informacyjny Udostępnianie dokumentacji medycznej POZIOM REGIONALNY Zapytania o dokumentację medyczną Udostępnianie danych krytycznych 14 1

15 Przechowywanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej Dostosowanie systemów szpitalnych do wymogów ustawowych w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej poprzez: budowę repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (REDM) jako komponentu współpracującego i niezależnego od systemów dziedzinowymi szpitali Na bazie wytycznych krajowych Opracowanie struktury danych dla EDM Opracowanie wspólnych słowników na potrzeby składowania i wymiany danych Zarządzanie dostępem do danych Budowa repozytorium regionalnego Wymiana danych na potrzeby szpitali Interoperacyjność z projektem P1

16 Architektura rozwiązania szyna usług Platforma P1 Szpital 1 Systemy dziedzinowe Węzeł Regionalny szyna usług Region HIS LIS RIS Repozytorium EDM Szpital 2 Repozytorium regionalne. Szpital n

17 Repozytorium regionalne Przyjmowanie dokumentacji elektronicznej w postaci elektronicznej Przechowywanie, w wymaganych okresach retencji danych Udostępnianie zgodnie z wymogami prawnymi na rzecz szpitali na potrzeby platformy P1 (krajowego systemu SIM) Archiwizacja zgodnie z wymogami prawa 1

18 System regionalny jest wówczas: agregatorem informacji systemów usługodawców wielojęzycznym tłumaczem dla systemu centralnego sojusznikiem systemu centralnego, uwalniającym od problemów komunikacji i unifikacji danych System regionalny jest systemem pośredniczącym w komunikacji pomiędzy heterogenicznymi systemami usługodawcy a systemem centralnym

19 Dolnośląskie e-zdrowie System Pilotażowy Elektroniczny Rekord Pacjenta Przykład wdrożenia

20 Zakres Systemu Pilotażowego ERP ZOZ 12 ZOZ 1 ZOZ... SP ERP RW ZOZ... ZOZ 2 ZOZ...

21 Kluczowe cechy rozwiązania Wymiana danych w środowisku heterogenicznych systemów HIS Minimalizacja zakresu zmian po stronie systemów dziedzinowych Wybrany wspólny zakres danych dla systemów dziedzinowych (dane medyczne pacjentów) Badania, konsultacje, hospitalizacje, dane podstawowe Założenia dla systemu pilotażowego: Dane pobrane od innego świadczeniodawcy nie są zapisywane w systemie dziedzinowym Każdy system dziedzinowy zachowuje i stosuje własne słowniki Repozytorium regionalne dla odpersonalizowanych danych medycznych Wymagana zgoda pacjenta na udostępnianie danych medycznych innym świadczeniodawcom

22 Architektura logiczna SP ERP Regi on Węzeł Regionalny Świadczeniodawca Węzeł Lokalny HP ehealt hbroker Dane med. KERP Aplikacja Dostępowa Zgody Interfejs dla SD Dane dla KERP System dziedzinowy pre-repozytorium Regional ne EDM pre-repozytorium EDM 22 HP Confidential

23

24 Spostrzeżenia i wnioski

25 Systemy Regionalne na rzecz Platformy P1 Zdarzenia medyczne Przekazywanie informacji o wystąpieniu zdarzeń medycznych (metadane rodzaj zdarzenia, miejsce przechowywania dokumentacji) Zapytania o zdarzenia medyczne Dane krytyczne Przekazywanie i aktualizacja danych krytycznych pacjentów Zlecenia (Recepty, Skierowania, Zlecenia zaopatrzenia) Aktualizacja statusu realizowanych zleceń Dokumentacja medyczna Przekazywanie informacji o dokumentacji medycznej Udostępnianie dokuementacji medycznej na wniosek innego usługodawcy przekazany przez P1 Przekazanie dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji Uzyskanie autoryzacji obsługa PL.ID, BPE, zaufanego profilu

26 Spostrzeżenia Poziom interoperacyjności semantycznej dla elektronicznej dokumentacji medycznej powinien być wyznaczony na szczeblu krajowym Systemy regionalne mogą być budowane już w obecnym stanie prawnym, w zakresie zapewniającym wymianę danych medycznych pomiędzy usługodawcami (Dolnośląskie e-zdrowie) mogą/powinny pełnić funkcję ambasadora systemów centralnych na poziomie lokalnym zmniejszają liczbę relacji komunikacyjnych systemu centralnego do systemów usługodawców o co najmniej trzy rzędy wielkości mają bezpośrednie przełożenie instytucjonalne na większość jednostek usługodawców, gdy prowadzone są pod egidą Urzędów Marszałkowskich

27 Wnioski Systemy regionalne mogą być najskuteczniejszą, najpewniejszą i najbardziej praktyczną drogą do pozyskania danych z systemów dziedzinowych do systemu centralnego dane źródłowe w przeważającej części występują w systemach usługodawców na poziomie lokalnym dane źródłowe są rozproszone w heterogenicznych systemach u większości usługodawców systemy pochodzą od znacznej liczby producentów i eksploatowane są w wielu wersjach umowy licencyjne i serwisowe przy ograniczeniach budżetowych nie pozwalają na skuteczne narzucenie wszystkim producentom przebudowania systemów dziedzinowych lepszy kontakt z dostawcami, mniejsza złożoność i skala przedsięwzięcia choć brak jest odniesienia do platform regionalnych na poziomie architektury biznesowej P1 Przedsięwzięcia regionalne powinny być połączone z budową repozytoriów elektronicznej dokumentacji medycznej (realizacja wymogu ustawowego)

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Grzegorz Gomoła, Hewlett-Packard Polska 28

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 526 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 526 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 526 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 1. Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o.

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Wrocław, luty 2012r. SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE... 2

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo