Regulamin projektu AKTYWNI ZNOWU WYGRYWAJĄ! POKL / Informacje o projekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin projektu AKTYWNI ZNOWU WYGRYWAJĄ! POKL.07.02.01-24-145/09. 1. Informacje o projekcie"

Transkrypt

1 Regulamin projektu AKTYWNI ZNOWU WYGRYWAJĄ! POKL /09 1. Informacje o projekcie 1. Projekt AKTYWNI ZNOWU WYGRYWAJĄ! POKL /09 jest realizowany przez Edukacyjne Centrum Biznesu Sp. z o.o. w partnerstwie z Ochotniczymi Strażami w Bystrej, Kozach i Rybarzowicach. 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"), na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Edukacyjnym Centrum Biznesu Sp. z o.o. a Śląskim Urzędem Marszałkowskim. 3. Projekt polega na zorganizowaniu bezpłatnych kursów języka angielskiego od podstaw, obsługi komputera od podstaw, prawa jazdy kat. B dla 69 uczestniczek i 15 uczestników z terenu powiatu bielskiego i Bielska-Białej spełniających kryteria rekrutacji. 4. Projekt jest realizowany od r. do r. 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie i dokumentach projektowych mowa o Projekcie oznacza to AKTYWNI ZNOWU WYGRYWAJĄ! POKL /09 6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o uczestniczkach i uczestnikach, należy przez to rozumieć uczestniczki i uczestników projektu, czyli osoby które zakwalifikowały się do udziału w wyniku rekrutacji i złożyły deklarację uczestnictwa. 7. Wszelkie ustalenia i zobowiązania instytucji realizujących projekt oraz uczestników projektu opisane w niniejszym Regulaminie dotyczą wyłącznie oferty projektowej. 2. Informacje o wsparciu w ramach projektu 1. W ramach projektu zaplanowano realizację niżej wymienionych kursów (trwających maksymalnie 5 miesięcy: od grudnia 2010 do kwietnia 2011) : 1) JĘZYK ANGIELSKI OD PODSTAW (3 edycje) 84h lekcyjne zajęć metodą Callana (po ukończeniu poziom językowy porównywany do poziomu Cambridge Preliminary). Wielkość grupy: 10 osób; Egzamin na końcu zajęć. Zajęcia prowadzone w Kozach (1 edycja) i Bielsku- Białej (2 edycje). Uczestnicy otrzymują skrypt szkoleniowy ok. 50 stron, 2 książki i zestaw szkoleniowy EFS (teczka, długopis, notes). 2) OBSŁUGA KOMPUTERA (2 edycje) 84h lekcyjne zajęć z zakresu m.in: Windows, Excel, Word, Power Point, Internet, bazy danych. Wielkość grupy: 12 osób; Egzamin na końcu zajęć. Zajęcia prowadzone w Bystrej (1 edycja) i Rybarzowicach (1 edycja). Uczestnicy otrzymują skrypt szkoleniowy ok. 50 stron, książkę i zestaw szkoleniowy EFS (teczka, długopis, notes). 3) PRAWO JAZDY KAT. B (3 edycje) 30h zajęć teoretycznych i 30h zajęć praktycznych.

2 Wielkość grupy: 10 osób; Egzamin państwowy na końcu zajęć. Zajęcia prowadzone w Kozach (1 edycja) i Bystrej (1 edycja) i Rybarzowicach (1 edycja). Uczestnicy otrzymują pełne materiały szkoleniowe, zestaw szkoleniowy EFS (teczka, długopis, notes) oraz mają opłacany pierwszy egzamin państwowy. 3. Uczestniczki i uczestnicy projektu, rekrutacja 1. Oferta projektowa skierowana jest do niezatrudnionych kobiet i mężczyzn w wieku lat z terenu powiatu bielskiego i Bielska-Białej zagrożonych wykluczeniem społecznym w wyniku wystąpienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Art. 7 ustawy: Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 2. Nabór jest otwarty dla wszystkich spełniających warunki udziału i trwa od do W uzasadnionych przypadkach nabór może być wydłużony, lub może być przeprowadzony nabór uzupełniający. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których w wyniku rekrutacji do projektu nie przystąpiła planowana liczba uczestników i uczestniczek. 4. Kryteria rekrutacji: zamieszkiwanie na terenie powiatu bielskiego lub Bielska-Białej, brak zatrudnienia, płeć, wiek, zaistnienie jednej z przesłanek wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium dodatkowe: kolejność zgłoszeń.

3 5. Weryfikacja na podstawie: ankiet, oświadczeń, dowodu tożsamości (ew. innego dok. potwierdzającego oświadczone dane), dokumentu potwierdzającego zaistnienie jednej z przesłanek wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o ile to tylko jest możliwe. 6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do udziału w projekcie jest dostarczenie do Biura Projektu lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjno-Promocyjnych dokumentów rekrutacji: podpisanego oryginału ankiety rekrutacyjnej* kopii dowodu osobistego, ew. innego dokumentu potw. oświadczane dane zaświadczenia o zameldowaniu oraz oświadczenia o miejscu stałego pobytu (dot. sytuacji, w której adres w dowodzie osobistym jest inny niż faktyczny adres zamieszania) dokumentu potwierdzającego zaistnienie przesłanek wskazanych w pkt. 1 par. 3. o ile to tylko możliwe. Dokumenty należy dostarczyć pod jeden z niżej wymienionych adresów. Dopuszczalne jest przedłożenie dokumentów rekrutacji potwierdzających dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej wskazanych przez Beneficjenta najpóźniej w dniu rozpoczęcia wsparcia, koniecznie przed jego rozpoczęciem. termin ten jest ostateczny i jego nie dotrzymanie wiąże się z automatyczną odmową wsparcia. Możliwość ta nie dotyczy ankiety rekrutacyjnej. Biuro Projektu Edukacyjne Centrum Biznesu Sp. z o.o. ul. Legionów 30, Bielsko-Biała tel./fax: mail: czynne: wt. 11:00-18:00, śr. 10:00-17:00, czw. 11:00-17:00 Lokalne Punkty Informacyjno-Promocyjne Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej ul. Klimczoka Bystra tel.: , fax: mail: czynne: pon.-wt. 14:00-18:00, śr. 14:00-16:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach ul. Bielska Kozy tel./fax: mail: czynne: pon., czw. 15:30-18:30 wt., pt. 15:30-17:30 Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach ul. Beskidzka 66, Rybarzowice tel./fax: mail:

4 czynne: pon. 16:00-20:00, śr. 17:00-20:00, sob. 08:00-11:00 *Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną lub faksem (w tym przypadku warunkiem koniecznym udziału jest dostarczenie tożsamych oryginałów najpóźniej w dniu rozpoczęcia wsparcia). Podpisanie i złożenie ww. dokumentów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 5. Składający ankietę rekrutacyjną są zobowiązani dostarczyć wszelkie dokumenty potwierdzające przedstawione w ankiecie informacje wskazane przez podmioty realizujące projekt. 6. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 84 (osiemdziesiąt cztery), w tym 69 kobiet i 15 mężczyzn wg poniższego wyszczególnienia: - kurs języka angielskiego od podstaw 30 miejsc: 21 kobiet i 9 mężczyzn (3 grupy po 10 osób) - kurs obsługi komputera 24 miejsca: 18 kobiet i 6 mężczyzn (2 grupy po 12 osób) - kurs prawa jazdy kat. B 30 miejsc: 30 kobiet (3 grupy po 10 osób) 7. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest poprawne i kompletne wypełnienie ankiety rekrutacyjnej i innych dokumentów rekrutacji, akceptacja regulaminu oraz udokumentowane w miarę istniejących możliwości spełnienie kryteriów rekrutacji. Kolejność wpłynięcia zgłoszeń jest kryterium dodatkowym. 8. W ostatnim tygodniu października odbędą się 4 (po jednym w każdej lokalizacji) spotkania informacyjno-rekrutacyjne, w których udział wezmą kandydatki i kandydaci do uczestnictwa w projekcie. O terminach poinformujemy telefonicznie oraz na stronie www. 9. Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się datę złożenia prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa. 4. Prawa uczestniczek i uczestników 1. Uczestniczki i uczestnicy mają prawo do udziału we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach kursu, zgodnie z jego prawidłowym, zgodnym z prawem i harmonogramem przebiegiem. 2. Uczestnictwo w kursie (w tym materiały kursowe i dostęp do bazy lokalowej i zaplecza technicznego, a w przypadku kursu prawa jazdy także badanie lekarskie oraz przystąpienie do 1 egzaminu państwowego) jest bezpłatne. 3. Uczestniczki i uczestnicy otrzymają nieodpłatnie materiały kursowe i zestaw promocyjny EFS. 4. Uczestniczki i uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, pod warunkiem wypełnienia obowiązków opisanych w 5 pkt Uczestniczki i uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie najpóźniej na 5 dni przed kursem (do kontaktu zostaną wykorzystane dane podane w ankiecie zgłoszeniowej). 5. Obowiązki uczestniczek i uczestników 1. Uczestniczki i uczestnicy są zobowiązani do: a. udziału w kursie w rozumieniu uczestnictwa we wszystkich zajęciach;

5 jeśli z ważnych przyczyn nie jest możliwe uczestnictwo w zajęciach uczestniczka lub uczestnik musi poinformować o tym personel projektu (telefonicznie, osobiście, pocztą elektroniczną). Z uzasadnionych, ważnych przyczyn można opuścić maksymalnie 15% godzin zajęć kursów. Ze względu na wymogi prawne w przypadku kursu prawa jazdy, zajęcia praktyczne nie mogą być opuszczane - ich organizacja będzie indywidualna i uwzględni osobiste uwarunkowania BO, tak by minimalizować ryzyko opuszczenia. b. wypełniania ankiet oceny szkolenia i innych ankiet badawczych, c. wypełnienia ankiet na potrzeby sprawozdawczości EFS, w tym dotyczących danych osobowych. 2. Uczestniczki i uczestnicy mają prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku ważnych powodów zdrowotnych lub losowych. W takiej sytuacji należy złożyć pisemną rezygnację w Biurze Projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powód rezygnacji i przedłożyć stosowny dowód na ich poparcie, np. zaświadczenie lekarskie. 3. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy uczestniczek i uczestników projektu z powodu przekroczenia dopuszczalnej absencji (15% z ogólnej liczby godzin zajęć) realizator projektu może obciążyć uczestniczkę lub uczestnika kosztami udziału w zajęciach, wynikającymi z budżetu projektu powiększonymi o ustawowe odsetki. 6. Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od dnia r. 2. Beneficjent może wprowadzać zmiany w regulaminie. 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do instytucji realizującej Projekt. 4. Informacje na temat projektu, regulamin oraz dokumenty rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu, Lokalnych Punktach Informacyjno-Promocyjnych oraz na stronie internetowej:

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Numer projektu: POIG.08.03.00-14-161/12 1 Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie]

REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie] REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE [I. Informacje o projekcie] 1. Projekt Dobry start lepsze życie nr umowy POKL.07.02.01-06-045/13-00 jest realizowany przez firmę Drexpol Konsulting Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo