Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I."

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur I. Definicje Wnioskodawca Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. Podmiot Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które w deklaracji uczestnictwa w projekcie zaproponowały swoich pracowników do udziału w projekcie. Projekt przedsięwzięcie realizowane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy nr POKL /11-00 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Instytucja Pośrednicząca - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Użytkownik-tester osoba fizyczna, spełniająca warunki uczestnictwa w projekcie opisane w art. II niniejszego Regulaminu, która została zgłoszona przez podmiot i zakwalifikowana do projektu oraz podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie. Odbiorca-tester osoba fizyczna w wieku lata, pozostająca powyżej 2 lat poza systemem edukacji i/lub rynkiem pracy i zamieszkała na terenie wiejskim województwa warmińsko-mazurskiego. Kandydat - osoba aplikująca o udział w projekcie w charakterze Użytkownika-testera. Cykl testowania faza realizacji projektu służąca weryfikacji wstępnej wersji produktu przez jego użytkowników-testerów oraz odbiorców-testerów; projekt zakłada 3 cykle testowania. II. Kandydaci do Projektu W projekcie mogą uczestniczyć pracownicy OPS/PCPR z 9 gmin wiejskich lub miejskowiejskich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Wybór gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w projekcie zostanie dokonany spośród gmin zgłoszonych przez OPS w porozumieniu z ROPS na podstawie następujących kryteriów: odsetek ludności korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej w stosunku do ludności poszczególnych gmin, wielkość populacji młodzieży w wieku lata w gminie, poziom bezrobocia oraz realizacja na terenie gminy działań ukierunkowanych na sieciowanie różnych partnerów społ. lub tworzenie koalicji na rzecz młodzieży (szczególnie uczestnictwo

2 w projekcie systemowym ROPS pt. Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach ). Dodatkowym kryterium będzie rozmowa rekrutacyjna z Kandydatami. Rekrutacja użytkowników-testerów odbędzie się we współpracy z kierownictwem ośrodków w oparciu o kryteria: staż pracy, doświadczenie w pracy z młodzieżą, płeć. III. Zgłoszenie do Projektu. 1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona przy uwzględnieniu polityki równych szans, w tym równości płci. 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji lub rekrutacji uzupełniającej zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu 3. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w Projekcie jest: 3.1. spełnienie warunków formalnych, w szczególności kryteriów zawartych w art. II niniejszego regulaminu, 3.2. wypełnienie i dostarczenie do siedziby Wnioskodawcy kompletu następujących dokumentów: Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (OPS/PCPR), Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (pracownika OPS/PCPR), Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Załącznik nr 4 Ankieta - Formularz rekrutacyjny, Załącznik nr 5 Zaświadczenie o zatrudnieniu. Dokumenty wskazane powyżej winny być wypełnione i podpisane własnoręcznie czytelnym podpisem przez odpowiednie podmioty i należy dostarczyć je osobiście bądź listownie do siedziby Biura Projektu w terminie określonym przez Wnioskodawcę na stronie internetowej projektu. Dopuszcza się możliwość dostarczenia ww. (wypełnionych) dokumentów mailowo lub za pośrednictwem faksu w terminie określonym przez Wnioskodawcę na stronie internetowej projektu, pod warunkiem dostarczenia (osobiście bądź listownie) do siedziby Biura Projektu wskazanego kompletu wypełnionych dokumentów podpisanych własnoręcznie czytelnym podpisem przez odpowiednie podmioty w (późniejszym) terminie określonym przez Wnioskodawcę na stronie internetowej projektu. Dostarczenie dokumentów w wersji elektronicznej, a niedostarczenie ich w wersji papierowej z własnoręcznymi czytelnymi podpisami odpowiednich podmiotów we wskazanym przez Wnioskodawcę terminie powoduje, iż nie będą one rozpatrywane.

3 4. W przypadku stwierdzenia przez Wnioskodawcę uchybień w złożonej dokumentacji rekrutacyjnej Kandydat może zostać poproszony o ich uzupełnienie. 5. W przypadku nieuzupełnienia braków w dokumentacji rekrutacyjnej w ciągu 5 dni roboczych od daty poinformowania zgłoszenie Kandydata zostanie pominięte przy rozpatrywaniu. 6. W przypadku sytuacji opisanej w art. III pkt. 5 niniejszego Regulaminu Wnioskodawca dokona doboru brakującej ilości Kandydatów z listy pozostałych zgłoszeń. 7. Dokumenty zgłoszeniowe mogą być dostarczone do siedziby Wnioskodawcy osobiście lub listownie w dni robocze w godzinach Kontakt : Biuro Projektu Pomosty adres: "Instytut Badawczo-Szkoleniowy" Sp. z o.o., tel./fax: Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie są równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie. 9. Złożone przez Kandydatów dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 10. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu. 11. Niniejsza procedura obejmuje rekrutację do wszystkich 3 cykli testowania produktu. 12. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą do wszystkich cykli testowania w terminach określonych przez Wnioskodawcę. IV. Zasady uczestnictwa w Projekcie. 1. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich. Metoda Pomosty w pracy z młodzieżą szkolenie przygotowujące użytkowników-testerów Do udziału w szkoleniu Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich. Metoda Pomosty w pracy z młodzieżą w ramach procesu rekrutacji zostanie skierowanych 18 użytkowników-testerów z 9 gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich z

4 terenu województwa warmińsko-mazurskiego (6 użytkowników-testerów z 3 gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich w każdym cyklu testowania) W każdym z 3 cykli testowania przeprowadzone zostanie szkolenie dla użytkownikówtesterów w formie 5 dwudniowych spotkań szkoleniowych, łączna liczba godzin szkoleniowych w ramach jednego cyklu: 80h (10 dni x 8h) Terminy i miejsca szkolenia zostaną określone i podane do wiadomości użytkownikówtesterów w postaci harmonogramu, drogą elektroniczną i/lub telefonicznie Użytkownikom-testerom zapewnione zostaną: materiały szkoleniowe, nocleg oraz wyżywienie Po zakończonym procesie rekrutacji, przed rozpoczęciem szkolenia, z użytkownikamitesterami zostanie podpisana umowa obejmująca realizację testowania produktu. Warunki umowy zostały opisane w art. IV pkt. 3 niniejszego Regulaminu Użytkownik-tester zobowiązany jest do uczestnictwa w procesie ewaluacji Projektu. 2. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich. Metoda Pomosty w pracy z młodzieżą realizacja programu zajęć z młodzieżą (testowanie produktu) W realizacji programu zajęć z młodzieżą weźmie udział łącznie 18 użytkownikówtesterów (6 użytkowników-testerów w każdym cyklu), którzy ukończyli szkolenie przygotowujące Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich. Metoda Pomosty w pracy z młodzieżą Realizacja programu zajęć z młodzieżą obejmuje przeprowadzenie zajęć w wymiarze 18 dni (9 weekendów) w oparciu o podręcznik ze scenariuszami dla pracowników socjalnych. Zajęcia realizowane będą w formie PASZ (Programów Aktywizacji Społecznej i Zawodowej) polegających na wypracowaniu przez każdą z grup miniprojektów wraz z przeprowadzeniem strategicznej gry symulacyjnej (8 weekendów) oraz na prezentacji mini-projektów i wymianie doświadczeń pomiędzy grupami w ramach każdego cyklu (dwudniowy zlot wszystkich uczestników z danego cyklu testowania 9. weekend). Zajęcia będą przeprowadzane w grupach 12-osobowych, zrekrutowanych spośród osób w wieku lata pozostających powyżej 2 lat bez zatrudnienia i/lub poza systemem edukacji. Za dobór młodzieży do grup odpowiadają użytkownicy-testerzy Użytkownicy-testerzy w trakcie realizacji programu zostaną objęci następującym wsparciem merytorycznym: coaching po każdej sesji weekendowej z młodzieżą, 2-godzinne indywidualne wsparcie (łącznie 9 spotkań dla każdego użytkownika-testera), superwizje grupowe trzy 5-godzinne spotkania jako wsparcie merytoryczne dla pracowników socjalnych w trakcie realizacji zajęć z młodzieżą.

5 2.4. Terminy i miejsca superwizji grupowych oraz coachingu ustalone zostaną z użytkownikami-testerami drogą telefoniczną i/lub elektroniczną Użytkownik-tester zobowiązany jest do uczestnictwa w procesie ewaluacji Projektu oraz w procesie wsparcia merytorycznego opisanego w pkt. 2.2, 2.3 niniejszego art. 3. Warunki umowy na realizację zajęć z młodzieżą Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich. Metoda Pomosty w pracy z młodzieżą Za realizację programu zajęć z młodzieżą, po uprzednim ukończeniu szkolenia przygotowującego, użytkownikowi-testerowi będzie przysługiwało wynagrodzenie płatne na koniec realizacji przewidzianych zajęć z młodzieżą Jako wywiązanie się z realizacji umowy przyjmuje się realizację całego programu, tj. zajęć z młodzieżą w wymiarze 18 dni (9 weekendów) - według opisu w art. IV pkt.2 niniejszego Regulaminu oraz uczestnictwo w szkoleniu przygotowującym, coachingu oraz superwizjach grupowych, na zasadach ujętych w art. IV pkt Użytkownik-tester zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym, coachingu oraz superwizjach grupowych, potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności i podpisem jako prowadzącego zajęcia z młodzieżą pod listą obecności uczestników zajęć oraz na dzienniku zajęć. V. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 1. W przypadku rezygnacji użytkownika-testera z uczestnictwa w projekcie w trakcie realizacji zobowiązany jest on do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. 2. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy (zdarzenie losowe powodujące szkodę majątkową, utratę zdrowia lub zdolności do pracy), użytkowniktester zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt dokumentację. VI. Monitoring Użytkowników 1. Użytkownicy-testerzy zobowiązani są każdorazowo do potwierdzania swojej obecności podczas szkolenia przygotowującego, prowadzonych zajęć z młodzieżą, coachingu, superwizji grupowych. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności i złożenie podpisu jako prowadzącego zajęcia pod listą obecności uczestników zajęć oraz na dzienniku zajęć.

6 2. Użytkownicy-testerzy są zobowiązani do wypełnienia ankiet (kwestionariuszy) monitorujących na początku uczestnictwa w Projekcie, w trakcie oraz po jego zakończeniu, jak również udzielania wywiadów prowadzonych przez eksperta ds. ewaluacji, który będzie dokonywał pomiarów na bieżąco przez cały okres realizacji Projektu. W czasie realizacji projektu ekspert ds. ewaluacji przygotuje i będzie administrował bazą danych ewaluacyjnych dla bieżącej analizy i oceny, a po zakończeniu działań opracuje raporty ewaluacyjne. Dane zbierane w procesie monitorowania i ewaluacji będą segregowane ze względu na płeć, a sprawozdania uwzględnią wskaźniki z podziałem na płeć. 3. Użytkownicy-testerzy są zobowiązani do informowania Wnioskodawcy o ewentualnych zmianach istotnych danych osobowych np. zmiana nazwiska, zmiana dowodu osobistego, numeru telefonu, adresu zamieszkania. 4. Użytkownicy-testerzy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas realizacji Projektu, a także na umieszczenie ich na stronie internetowej Projektu w raportach z realizacji Projektu oraz innych materiałach promocyjno-informacyjnych dotyczących realizowanego Projektu. VII. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z dokumentów dołączonych do Dokumentacji Konkursowej Projektu. 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 3. Regulamin Projektu jest udostępniony do wglądu w biurze projektu Wnioskodawcy i na stronie internetowej Projektu: Załączniki: Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (OPS/PCPR), Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (pracownika OPS/PCPR), Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Załącznik nr 4 Ankieta - Formularz rekrutacyjny. Załącznik nr 5 Zaświadczenie o zatrudnieniu.

7

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Certyfikuj swoje kompetencje

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Certyfikuj swoje kompetencje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez miasto stołeczne Warszawę w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Niewykluczeni bo aktywni 50 + UDA-POKL.07.02.01-20-350/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niewykluczeni bo aktywni 50 + UDA-POKL.07.02.01-20-350/13 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Niewykluczeni bo aktywni 50 + UDAPOKL.07.02.0120350/13 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Niewykluczeni bo aktywni 50+ jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI

REGULAMIN PROJEKTU. Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI REGULAMIN PROJEKTU Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI Część I Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

K@RIERA W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo

K@RIERA W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE K@RIERA W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo realizowanym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni!

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! Strona1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! 1. Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy oznacza to bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatywa pl. Sejmu Śląskiego 2/425 40-032 Katowice

Stowarzyszenie Inicjatywa pl. Sejmu Śląskiego 2/425 40-032 Katowice Stowarzyszenie Inicjatywa pl. Sejmu Śląskiego 2/425 40-032 Katowice REGULAMIN PROJEKTU Młodzi kompetentni w sektorze kultury Nr projektu: POKL.06.01.01-10-020/12 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo