za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej"

Transkrypt

1 za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. n MAŁ GO RZA TA KRZAK, AN NA MAL SKA -ŚMIA ŁOW SKA Za ję cia edu ka cyj ne pro wa dzi na uczy ciel (na uczy - cie le) we dług usta lo ne go przez sie bie pla nu, do sto so - wu jąc czas za jęć i przerw do ak tyw no ści uczniów są tak ukła da ne, aby za cho wać cią głość na ucza nia i do - sko na le nia pod sta wo wych umie jęt no ści. Wska za ne jest ta kie or ga ni zo wa nie pro ce su dy dak - tycz no -wy cho waw cze go, aby w ka żdym dniu wy stą pi - ły za ję cia ru cho we, któ rych łącz ny ty go dnio wy wy miar wy no si, co naj mniej 3 go dzi ny. In ten syw ny roz wój dziec ka w oma wia nym okre sie (dys po zy cje psy chicz - ne, kształ to wa nie się głów nych ukła dów we wnętrz - nych or ga ni zmu, głód ru chu, ogrom na cie ka wość po - znaw cza) wy ma ga od na uczy cie la szcze gól nej tro ski o peł ny, har mo nij ny, wszech stron ny roz wój wy cho wan - ka za rów no w sfe rze dys po zy cji spraw no ścio wo -in te - lek tu al nych, jak i wo li cjo nal no -emo cjo nal ny ch 1. Za ba wy i gry ru cho we da ją oka zję do wszech stron - ne go, wie lo kie run ko we go i pra wie nie ogra ni czo ne go wpły wa nia na roz wój mło de go czło wie ka: l Opie ra jąc się na ta kich for mach ru chu, jak: chód, bieg, skok, rzut umo żli wia ją nie tyl ko do sko na le - nie tych form, lecz na tej dro dze rów nież pod no sze - nie funk cji ada pta cyj nej ustro ju oraz zwięk sze nie je go przy dat no ści ży cio wej. l Stwa rza ją du żą mo żli wość prze ja wia nia ini cja ty wy i twór czo ści w dzie dzi nie ru chów, po nie waż re gu ły kon tro lu ją nie ru chy, lecz sa mą struk tu rę za ba wy ja ko ca ło ści. l To wa rzy szy im zwy kle du że za an ga żo wa nie uczu cio - we i prze ży wa nie emo cji, co zbli ża je do spor tu. Emo - cje te czę sto są za bar wio ne uczu ciem nie skrę po wa nej ra do ści i za do wo le nia, co sprzy ja wy po czyn ko wi i od - prę że niu 2. Ze wzglę du na spo łecz ny cha rak ter za baw i gier, ma ją one zna cze nie w pro ce sie mo ral ne go wy - cho wa nia. Przy zwy cza ja ją dzie ci do dzia łal no ści w ze - spo le, uczą umie jęt no ści i chę ci pod po rząd ko wa nia swo ich ży czeń wo li ze spo łu i dzia ła nia na je go ko - rzyść, roz wi ja nia du cha ko le żeń stwa i spo łecz nej so li - dar no ści. Po ma ga ją wy cho wy wać w po czu ciu obo - wiąz ku, uczci wo ści i zdy scy pli no wa nia. Lek ko atle tycz ne for my ak tyw no ści ru cho wej ma ją wie le wa lo rów: l Opar te są na na tu ral nych for mach ru chu (bieg, rzut, skok). l Re ali zu je się je w śro do wi sku na tu ral nym, w związ - ku z tym nie wy ma ga ją na kła dów fi nan so wych (wy - na jem sa li, kor tu, ba se nu; za kup spe cja li stycz ne go sprzę tu itp.). 1 2 A. Hielscher, Zabawy na postrzeganie w lesie dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, Kielce J. Fritz, Przeżywamy ciekawe przygody. Pomysły zabaw dla dzieci i młodzieży, Kielce Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

2 l Są wy mier ne mo żna śle dzić po stęp, re zul tat dzia - łań za le ży od oso by po dej mu ją cej ak tyw ność. Mo - gą, ale nie mu szą być re ali zo wa na w gru pie. Za le ty za baw i gier te re no wych: l uak tyw nia ją wszyst kie na rzą dy zmy słów, dzię ki cze - mu dzie ci w spo sób na tu ral ny zdo by wa ją wie dzę o ota cza ją cym je świe cie; l bli skość z na tu rą uczy po sza no wa nia śro do wi ska, jak rów nież kry tycz ne go i od po wie dzial ne go po dej - ścia do przy ro dy; l są re ali zo wa ne w ple ne rze (na uczy cie le kształ ce - nia zin te gro wa ne go czę sto nie ma ją do stę pu do sal gim na stycz nych!); l za ba wy i gry te re no we nie wy ma ga ją spe cjal ne go sprzę tu spor to we go, głów nie ba zu je się na na tu ral nych przy bo rach i ele men tach śro do wi ska na tu ral ne go; l ró żno rod ność bodź ców kształ tu je wra żli wość re - cep to rów; l od naj młod szych lat uczą prze strze ga nia usta lo - nych re guł (szcze gól nie wów czas, gdy usta la my je wspól nie z dzieć mi!); l po ma ga ją w umie jęt no ści orien to wa nia się w te re nie; l są do sko na łym środ kiem har to wa nia or ga ni zmu (szcze gól nie wów czas, kie dy pro wa dzi my za ję cia np. w zi mie); l utrwa la ją tre ści mię dzy przed mio to we, gdyż w prak tycz ny spo sób re ali zu ją wia do mo ści po zna - ne w ław ce szkol nej; l roz wi ja ją kre atyw ność i twór cze my śle nie; l spe cy ficz nie wpły wa ją na mo ty wa cję do po dej mo - wa nia wy sił ku fi zycz ne go l mo gą być po my słem jak zor ga ni zo wać so bie za ba - wy na po dwór kach; l po ma ga ją w roz wi ja niu od po wie dzial no ści za dru - gie go czło wie ka, gdyż w istot ny spo sób uczą współ pra cy i współ dzia ła nia. Dziec ko w pierw szym eta pie kształ ce nia mu si na - uczyć się uspo łecz nie nia, za uwa ża, że nie jest sa mo tyl ko funk cjo nu je w gru pie. Za tem jest to okres, kie dy śro do wi sko szkol ne stwa rza wie le sy tu acji dla roz wo - ju je go wła snej ak tyw no ści spo łecz nej -za ba wy, a gry te re no we są prak tycz nym oraz teo re tycz nym spraw - dzia nem funk cjo no wa nia dziec ka w ze spo le: l Od po wie dzial ność za dru gie go czło wie ka po ka - zu je dziec ku, że na le ży po ma gać in nym w trud nych dla nie go sy tu acjach -za ba wy i gry te re no we stwa - rza ją sze reg sy tu acji wy cho waw czych, któ re po - przez współ pra cę w gru pie uczą od po wie dzial no - ści, jak rów nież to le ran cji dla dzie ci, któ rym trze ba po móc w ró żnych sy tu acjach. l Wspól ne roz wią zy wa nie za dań, wspól ne po my sły roz wi ja ją po czu cie wspól no ty z gru pą, przez to stwa rza ją wła ści wą at mos fe rę w ze spo le. Naj bar dziej cha rak te ry stycz ną ce chą za baw i gier te - re no wych jest to, że prze pro wa dza ne są w ple ne rze i są po wią za nie z na tu ral ny mi wa run ka mi te re no wy mi i kli - ma tycz ny mi 3. Cha rak ter za baw i gier te re no wych jest w tym za kre sie bar dzo zbli żo ny do lek ko atle tycz nych form ak tyw no ści ru cho wej. Za ba wy i gry te re no we mo - gą być bar dzo do brym (choć są czę sto za nie dby wa - nym) środ kiem do po pu la ry zo wa nia i pro pa go wa nia lek ko atle tycz nych form ak tyw no ści ru cho wej oraz lek - ko atle ty ki ja ko dys cy pli ny spor to wej wśród dzie ci. Pro po zy cje za baw i gier te re no wych Lek ko atle tycz ne pod cho dy Przy bo r y: kart ki, ko per ty, dłu go pi sy, pa ty ki, li - ście, ka mycz ki, szysz ki, szar fy. Miej s c e: park, las, te ren przy szkol ny. Uczest ni c y: gru pa lub ze spo ły 6-8 oso bo we. Prze bieg.przedroz po czę ciem za ba wy na uczy - ciel przy go to wu je ró żne za da nia ru cho we i z za kre su wie dzy roz pi su jąc je na kart kach, Na stęp nie kart ki cho wa do ko pert, któ re zo sta ją ukry te w te re nie. Miej - sce, w któ rym zo sta ło ukry te za da nie jest ozna czo ne na ry so wa ną ko per tą na zie mi. Gru pa po ru sza się ra - zem z na uczy cie lem po śla dach strzał kach, uło żo - nych z pa ty ków, li ści lub ka mie ni. Kie dy ko per ta zo sta - je od na le zio na, wy bra na oso ba czy ta za da nie ru cho we, a gru pa je wy ko nu je. Na uczy ciel spraw dza wy ko na nie za da nia 1. 1 biblioteczka monograficzna 3 H. Baum, Zabawy w lesie, Kielce nr 7 lipiec/sierpień

3 Za da nia po win ny być zwią za ne z na tu ral ny mi for ma mi ru chu, ta ki - mi jak bieg, chód, skok, rzut, a za - da nia teo re tycz ne po win ny do ty - czyć wia do mo ści, re ali zo wa nych, na da nym eta pie edu ka cyj nym. Mo żna prze pla tać za da nia ze so - bą, lub na jed nym punk cie mo że być jed no za da nie ru cho we i jed no teo re tycz ne. Mię dzy punk ta mi gru - pa po ru sza się ma sze ru jąc lub bie - giem. Pro po nu je my po cząt ko wo roz po cząć od ła twiej szej for my, kie dy jest tyl ko je den ze spół, a do - pie ro, kie dy dzie ci po zna ją ten wa - riant za ba wy wpro wa dzić grę, czy - li utwo rzyć np. dwa lub trzy ze spo ły, któ re bę dą zdo by wa ły punk ty dla sie bie. Kie dy wpro wa - dzi my ele ment ry wa li za cji, wów - czas ozna cza my ka żdy ze spół in - nym ko lo rem szar fy, a ko per ty ukry te w te re nie ma ją ten sam ko - 2 lor, co ko lor szar fy. Na koń cu pod - li cza my punk ty, któ re przy zna je my ze spo łom za do - brze wy ko na ne za da nie, ty le sa mo za prak ty kę i teo rię. Pod li cza my punk ty i przy zna je my na gro dy. Przy kła do we za da nia ru cho we: l Ca ły ze spół obie ga tra sę w kształ cie ósem ki mie - dzy usta wio ny mi drze wa mi. l Gru pa ma za za da nie ze brać szysz ki i uło żyć z nich np. ko ło, trój kąt, kwa drat i pro sto kąt, a na stęp nie gę sie go prze sko czyć z fi gu ry do fi gu ry (po dob nie jak w grze w kla sy). l Ka żdy z uczest ni ków po ko lei rzu ca do wy zna czo - ne go ce lu ka mycz kiem lub szysz ką i do da je tra fie - nia do su my tra fień swo je go ze spo łu l Na sy gnał pro wa dzą ce go dzie ci bie gną do naj bli - ższe go drze wa li ścia ste go lub igla ste go, lub wy - mie nio ne go ro dza ju drze wa np. so sna, klon, dąb, świerk itp. Przy kła do we za da nia z za kre su wia do mo ści: l Jak strój obo wią zu je na za ję ciach ru cho wych? l Dla cze go na le ży myć rę ce przed po sił kiem? l Ja kie zna cie dys cy pli ny spor to we z pił ką? l Jak strój ma sę dzia na bo isku do pił ki no żnej? l Dla cze go w par ku nie wol no śmie cić? te ry stycz ny mi punk ta mi np. bu dy nek, ław ka, drze wo, la tar nia, krzew, bram ka. Na pla nie za zna czo ne są miej sca, w któ rych ukry te zo sta ły li ter ki al fa be tu. Miej - sce ukry tej li ter ki jest ozna czo ne bi bu łą, tzn. dzie ci po - win ny szu kać tej li ter ki w od le gło ści 1 me tra od miej - sca ozna czo ne go bi bu łą. Na star cie gru pa lo su je wy raz, któ re go ka żdą li te rę mu si od szu kać, np. skok, pło tek, bieg, ku la itp. Dzie ci po win ny ze brać jak naj - szyb ciej li ter ki i przy kle ić je na me cie w przy go to wa - ne na kart ce okien ka. Ka żdy ze spół za bie ra z punk tu tyl ko swo ją li ter kę, któ ra pa su je do ich wy ra zu. Sta ra my się tak do bie rać wy ra zy, że by ka żda gru pa mia ła wy raz skła da ją cy się z tej sa mej licz by li ter. Za ba - wa mo że być mo dy fi ko wa na w za le żno ści od ce lu, ja ki chce my osią gnąć, te re nu, umie jęt ność i spraw no ści gru - py dzie ci. Za ba wa mo że przy jąć for mę gry, je śli za mie - rza my wpro wa dzić ele ment ry wa li za cji. Na le ży zwró cić uwa gę, że dzie ci po win ny bie gać w swo jej gru pie ra zem nie mo gą in dy wi du al nie odłą czać się od swo je go ze - spo łu. Tą me to dą uczy my dzie ci współ pra cy i współ - dzia ła nia, jak rów nież od po wie dzial no ści za ko le gę czy ko le żan kę, któ rzy np. są mniej wy trzy ma li. Za ba wa do - sko na li rów nież umie jęt ność po zna wa nia li ter i czy ta nia. Da je mo żli wo ści na uczy cie lom kształ ce nia zin te gro wa - ne go do re ali zo wa nia po zna nych tre ści w te re nie 2. Lekkoatletyczny alfabet Przy bo r y: bi bu ła, kart ki pa pie ru, klej, li ter ki. Uczest ni c y: 4 6 oso bo we ze spo ły. Prze bieg. Dzie li my gru pę dzie ci na ze spo ły 4 6 oso bo we w za le żno ści od ilo ści gru py. Ka żdy ze spół otrzy mu je od pro wa dzą ce go plan te re nu, na któ rym od by wa się za ba wa z do kład nie ozna czo ny mi cha rak - Puzzle Miej s c e: bo isko szkol ne, park. Przy bo r y: kil ka kom ple tów puz zli, ka żdy na od - wro cie mu si po sia dać swój cha rak te ry stycz ny znak, np. ko lor, li ter kę, sym bol gra ficz ny; po jem nicz ki słu żą ce umiesz cze niu w nich ele men tów puz zli, szar fy lub bi buł - ki do ozna cze nia miejsc, w któ rych znaj du ją się puz zle. 36 Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

4 oczek. Dzie li my uczest ni ków na ze spo ły kil ku oso bo we. Ka żdy ze spół wy bie ra so bie na zwę i lo su - je ko lej ność rzu ca nia kost ką. Po wy ko na niu rzu tu kost ką człon ko - wie ze spo łu wy ko nu ją zda nie ru - cho we przy po rząd ko wa ne ilo ści wy rzu co nych oczek. Po wy ko na niu za da nia ru cho we go zdo by wa ją punk ty zgod ne z ilo ścią wy rzu co - nych oczek i wy ko nu ją ko lej ny rzut kost ką. W wy ko ny wa niu za dań ru - cho wych mu szą brać udział wszy - scy człon ko wie ze spo łu. Wy gry wa ze spół, któ ry ja ko pierw szy zdo bę - dzie 30 punk tów. biblioteczka monograficzna 3 Uczest ni c y: ze spo ły 3 5 oso bo we Prze bieg. Na okre ślo nym te re nie (po dwór ko szkol ne, bo isko, wy zna czo na część par ku) na le ży roz - mie ścić po szcze gól ne ele men ty ze sta wów puz zli. Miej sca, w któ rych znaj du ją się po jem nicz ki z puz zla - mi po win ny być ozna czo ne (szar fą, ko lo ro wą bi buł - ką ) Dzie li my uczest ni ków na ze spo ły 3 5 oso bo we. Ka żdy ze spół wy bie ra so bie na zwę, lo su je ze staw puz - zli, któ ry bę dzie ukła dał. Na sy gnał pro wa dzą ce go, wszyst kie ze spo ły star tu ją rów no cze śnie. Za da niem ka żde go ze spo łu jest jak naj szyb sze od na le zie nie w te re nie po szcze gól nych ele men tów puz zli i uło że nie z nich ob raz ka. Po od na le zie niu ele men tu ukła dan ki ca ły ze spół mu si prze nieść go w oko li ce star tu, gdzie ukła da ny jest ob ra zek. W cza sie po szu ki wań ze spół mo że prze no sić tyl ko je den ele ment puz zli. Wszy scy człon ko wie ze spo łu mu szą prze miesz czać się ra zem. Nie wol no się roz dzie lać. Wy gry wa ze spół, któ ry ja ko pierw szy uło ży ca ły ob ra zek. Od mia n a: Mo żna przy jąć wa riant, w któ rym jed - na oso ba z ze spo łu po zo sta je w oko li cy star tu i zaj mu - je się ukła da niem ele men tów do star cza nych przez ko - le gów. Ukła da ją cy puz zle po wi nien się zmie niać. Kostka szczęścia Miej s c e: bo isko szkol ne, park Przy bo r y: du ża sze ścien na kost ka (więk szy for - mat kost ki uży wa nej do gier plan szo wych), kar ta za pi - su uzy ska nych punk tów, przy bór do pi sa nia, pi łecz ka pa lan to wa, pa łecz ka szta fe to wa, Uczest ni c y: 3 4 ze spo ły kil ku oso bo we Prze bieg. Wokre ślo nym te re nie umiesz cza my opi sy za dań od po wia da ją cych ilo ści wy rzu co nych Opis za dań ru cho wych: l Bieg na od cin ku 15 me trów tam i z po wro tem. Za da nie zo sta je uzna ne za wy ko na ne w mo men - cie, kie dy po obie gnię ciu pa - choł ka ostat ni czło nek dru ży ny prze kro czy li nię me ty 1 oczko = 1 punkt. l Sla lom. Dzie ci trzy ma jąc się za rę ce po ko nu ją sla - lom mię dzy pił ka mi le kar ski mi tam i z po wro tem. Sla lom zło żo ny jest z 4 pi łek uło żo nych w od le gło - ści 3 me trów. Za da nie uzna je się za wy ko na ne w mo men cie, kie dy ostat ni czło nek ze spo łu po ko na li nię me ty 2 oczka = 2 punk ty. l Po ko na nie wie lo sko kiem 15 me trów. Dzie ci usta wia - ją się w sze re gu (jed na oso ba obok dru giej) i rów no - cze śnie po ko nu ją od ci nek 15 me trów wy ko nu jąc wie lo skok z no gi na no gę. Za da nie zo sta je uzna ne za wy ko na ne w mo men cie, kie dy ostat ni czło nek ze - spo łu po ko na li nię me ty 3 oczka = 3 punk ty 3. l Sko ki obu nóż na od cin ku 20 me trów. Ka żdy z człon - ków ze spo łu ko lej no wy ko nu je skok obu nóż trzy ma - jąc pi łecz kę pa lan to wą mię dzy sto pa mi. Ko lej na oso ba przej mu je pi łecz kę pa lan to wą od po przed - niej i wy ko nu je skok z miej sca lą do wa nia po przed - niej. Tym spo so bem ze spół prze miesz cza się do mo men tu po ko na nia od le gło ści 20 me trów lub do mo men tu aż ka żdy z człon ków ze spo łu wy ko na skok 4 oczka = 4 punk ty. l Przej ście pod płot ka mi. Dzie ci usta wia ją się w rzę - dzie. Ka żdy z człon ków ze spo łu ko lej no prze cho dzi pod 2 płot ka mi. Za da nie zo sta je uzna ne za wy ko na - ne w mo men cie, kie dy ostat nia oso ba z ze spo łu przej dzie pod ka żdym z 2 płot ków i prze kro czy li nię me ty 5 oczek = 5 punk tów. l Prze ka zy wa nie pa łecz ki szta fe to wej. Dzie ci usta wia ją się w rzę dzie jed na oso ba za dru gą. Ostat nia oso ba w rzę dzie po sia da pa łecz kę szta fe to wą i prze ka zu je ją oso bie znaj du ją cej się przed nią. Kie dy pa łecz ka do trze do oso by, któ ra stoi w rzę dzie, ja ko pierw sza nr 7 lipiec/sierpień

5 4 bie gnie ona z nią na ko niec. Pa łecz ka mu si być prze - ka zy wa na z rę ki do rę ki. Nie wol no jej rzu cać. Za da - nie zo sta je uzna ne za wy ko na ne w mo men cie, kie dy ka żdy z człon ków ze spo łu prze bie gnie na ko niec rzę - du i pa łecz ka do trze do oso by sto ją cej w rzę dzie ja ko pierw sza 6 oczek = 6 punk tów. Magiczny obraz Miej s c e: oko li ce szko ły, park te ren nie mo że być zbyt roz le gły; w cza sie za ba wy na uczy ciel mu si wi dzieć wszyst kie dzie ci bio rą ce udział w za ba wie Przy bo r y: plan te re nu za ba wy w trzech eg zem - pla rzach, 3 li nij ki, 3 ołów ki, 3 to reb ki lub po jem ni ki do zbie ra nia szy szek, pa ty ków, li ści Uczest ni cy:3 ze spo ły Prze bieg. Przed za ję cia mi na uczy ciel ozna cza szar fa mi w 3 ró żnych ko lo rach cha rak te ry stycz ne punk - ty. Ka żdy ko lor jest przy po rząd ko wa ny ko lo ro wi szar fy, ja kim ozna czo ny bę dzie da ny ze spół. Na stęp nie dzie li - my uczest ni ków za ba wy na trzy ze spo ły. Ka żdy ze spół otrzy mu je plan te re nu za ba wy w ko lo rze zgod nym z ich ko lo rem szar fy. Na pla nie są za zna czo ne punk ty np: ze - spół czer wo nych ma punkt 1, 2, 3, 4; ze spół żół tych ma punkt 1, 2, 3, 4; ze spół zie lo nych punk ty 1, 2, 3, 4, 4A. Na od wro cie kart ki z pla nem przy nu me rach punk tów są opi sa ne od po wia da ją ce im za da nia. Ka żdy ze spół otrzy mu je rów nież to reb kę, do któ rych po dro dze bę - dzie zbie rać szysz ki, li ście, pa ty ki itp. Na stęp nie wpro wa dza my dzie ci w fa bu łę za ba wy: Zła cza row ni ca rzu ci ła urok na ma łe zwie rząt ko. Jest ono uwię zio ne. Że by go od cza ro wać mu si cie od - gad nąć, o ja kie zwie rząt ko cho dzi i na ma lo wać ob - raz przed sta wia ją cy je go por tret. Por tret po wsta nie z szy szek, li ści, pa tycz ków, któ re bie ga jąc w te re nie w ce lu od na le zie nia punk tów bę dzie cie zbie rać do to re bek, któ re po sia da cie. Ru sza cie w te ren i roz - wią zu je cie wy zna czo ne za da nia w okre ślo nych miej - scach. Mu si cie zro bić to jak naj szyb ciej i wró cić na miej sce star tu. Tu taj przed sta wi cie roz wią za nie i otrzy ma cie ko lej ne in struk cje. Za da nia do re ali za cji w po szcze gól nych punk tach: 1. Wy mień cie 3 cha rak te ry stycz ne ele men ty, któ re wi dzi cie w oko li cy te go punk tu 2. Na ry suj cie oko li ce te go punk tu 3. Zaś pie waj cie krót ką pio sen kę 4. Przy nie ście przed miot ukry ty pod szar fą 4A. Wy mień cie 3 cha rak te ry stycz ne ele men ty, któ re wi dzi cie w oko li cy te go punk tu 4. Po od na le zie niu wszyst kich punk tów w te re nie dzie ci wra ca ją na miej sce zbiór ki i przed sta wia ją roz - wią za nie za dań. Na stęp nie ka żdy ze spół otrzy mu je li - nij kę i łą czy, ry su jąc (na pla nie za ba wy, któ ry po sia da) ko lej no punk ty (je dyn kę z dwój ką, dwój kę z trój ką, trój kę z czwór ką). Ze spół zie lo nych łą czy rów nież trój - kę z punk tem 4A. Na to miast ze spół, któ ry miał punk - ty na pla nie umiesz czo ne w kształ cie pro sto ką ta łą czy jesz cze je dyn kę z czwór ką. W ten spo sób po wsta ją od po wied nio li ter ki K, O i T KOT. W tym mo men - cie uczest ni cy za ba wy do wia du ją się, ja kie zwie rząt ko po win ny na ma lo wać. Wy ko rzy stu jąc ze bra ne ma te - ria ły (szysz ki, li ście, pa tycz ki, ka mycz ki) two rzą wspól nie ob raz przed sta wia ją cy ko ta. Uwal nia ją go w ten spo sób od złych mo cy. Uwa ga: Przed przy stą pie niem do za jęć na uczy ciel mu si tak na nieść punk ty na plan, by two rzy ły one od - po wied nio li ter ki K, O i T. Uczest ni cy o tym nie wie dzą sku pia ją się na od czy ty wa niu punk tów na pla nie i re - ali za cji za dań. dr Mał go rza ta Krzak, dr An na Mal ska -Śmia łow ska Ka te dra Dy dak ty ki WF Ze spół Za baw i Gier Ru cho wych AWF Wro cław 38 Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Sze ścio la tek w szko le

Sze ścio la tek w szko le TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI Sze ścio la tek w szko le Kon cep cja wdra Ŝa nej re for my pro gra mo wej trak tu je kształ ce nie ogól ne ja ko fun da ment do dal sze go wszechstronnego roz wo ju dziec

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 46 Wybrane problemy dojrzałości szkolnej. * Wojciech Brejnak. 52 Atmosfera w klasie czynnik ważny czy też nie * Ewa Zagórska

SPIS TREŚCI. 46 Wybrane problemy dojrzałości szkolnej. * Wojciech Brejnak. 52 Atmosfera w klasie czynnik ważny czy też nie * Ewa Zagórska 82020300905005 SPIS TREŚCI 4 Od Re dak cji TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI 5 Optymalizacja systemu edukacji wczesnoszkolnej (część II) * Gabriela Kapica 10 Szkoła wiejska w środowisku * Jolanta Junkiert

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18 Spis treści Wstęp.................................................................... 7 Po co nam przyjaźnie?.................................................... 7 Kim jestem? Moje wewnętrzne JA....................................

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Akrobatyka sportowa w szkole

Akrobatyka sportowa w szkole MARZENA KURZAK Akrobatyka sportowa w szkole Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie na przykładzie zajęć z akrobatyki sportowej jednego ze sposobów zwiększenia spontanicznej aktywności ruchowej

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów?

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów? Tomasz LATAWIEC Członek Zarządu SIDiR FI DIC a pol skie re gu la cje praw ne. Od dłu ższe go cza su w śro do wi sku in fra struk tu ral nym trwa dys ku sja na te mat te go, czy wa run ki kon trak to we

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska. Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM. G d y n i a

Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska. Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM. G d y n i a Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM G d y n i a 2 0 1 1 Spis tre ści Wstęp... 3 I. Za ło że nia i ce le pro gra mu ORTOGRAFFITI z Brat kiem kla sa dru ga... 4 II. Or ga

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Poznaj swoje w.

Mobbing. Poznaj swoje w. Poznaj swoje prawa w pracy www.pip.gov.pl Czym jest mobbing? Po ję cie mob bin gu do ty czy dwóch aspek tów: psy - chologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną defi ni cję mob bin gu skła da ją się wszyst

Bardziej szczegółowo

Świadomość zdrowia. przygotowanie młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej. edukacja zdrowotna pomysły, badania

Świadomość zdrowia. przygotowanie młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej. edukacja zdrowotna pomysły, badania Świadomość zdrowia przygotowanie młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej Realizowany przez sześć krajów europejskich projekt Świadomość zdrowia: nauczanie i uczenie się oparte na doświadczaniu w

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Omó wie nie me cha ni zmu prze ka zy wa -

Omó wie nie me cha ni zmu prze ka zy wa - Prze ka zy wa nie sy gna łów ner wo wych Nie moż na prze ce nić zna cze nia ukła du ner wo we go dla ho me osta zy or ga - ni zmu oraz je go roz wo ju i eg zy sten cji w po wią za niu ze śro do wi skiem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1... 1 2 De fi ni cje po jęć............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Dość powszechnym staje się określenie, iż kłopoty z koncentracją

Dość powszechnym staje się określenie, iż kłopoty z koncentracją 2 Doświadczenia i projekty Aneta Ratajek Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław Zaburzenia w koncentracji a ryzyko dysleksji Dość powszechnym staje się określenie, iż kłopoty z koncentracją uwagi u dzieci są

Bardziej szczegółowo

Edu ka cja re gio nal na jest nie zwy kle wa -

Edu ka cja re gio nal na jest nie zwy kle wa - Gry miej skie, ja ko na rzę dzie edu ka cji re gio nal nej na przy kła dzie gry Łódź Bój Miejskie rozgrywki zadomowiły się już na gruncie polskim, stają się coraz bardziej popularne. Jednak w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPECIAL OLYMPICS Spe cial Olym pics to mię dzy na ro do wy pro gram za pew nia ją cy ca łorocz ną moż li wość udzia łu w tre nin gach i za wo dach spor to wych prawie 2,8

Bardziej szczegółowo

Rok IX 2013 Numer 4 (23) ParT i

Rok IX 2013 Numer 4 (23) ParT i Rok IX 2013 Numer 4 (23) dziecko w Świecie liczb i komputerów część i THe child in THe world of numbers and computers ParT i Polskie TowarzysTwo Pedagogiczne PRobLEMy WCzESNEj EDUkACjI / ISSUES IN EARLy

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne Za ję cia pla stycz ne to ulu bio na dzia łal ność dziec ka wna ucza niu zin te gro wa nym. Są one for mą od re ago wa nia na pięć, roz

Bardziej szczegółowo