Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Studia stacjonarne II stopnia Raport Kraków, grudzień 2014

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Cel badania Metodyka badania i struktura próby Badana grupa Czas przeprowadzenia badania Narzędzie badawcze Sposób pozyskiwania danych Analiza danych Responsywność badania, struktura próby Streszczenie wyników Status zawodowy Absolwenci pracujący Status prawny zatrudnienia Zgodność pracy z wykształceniem Nazwy, stanowiska i profil branżowy firm zatrudniających absolwentów Lokalizacja zatrudnienia Wysokość zarobków Przebieg kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów Zmiana pracy Awans i rozwój zawodowy Trudności w pracy zawodowej wynikające z braku wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Kontynuacja nauki i formy dokształcania Kontynuacja nauki studia (doktoranckie, podyplomowe, dodatkowy kierunek) Kursy, szkolenia, samokształcenie Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą Absolwenci pracujący bez formalnego zatrudnienia Absolwenci niepracujący i kontynuujący edukację Absolwenci niepracujący i poszukujący pracy Absolwenci niepracujący i nieposzukujący pracy Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów Załącznik 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2011/ Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 2

3 Załącznik 2. Wykaz odpowiedzi dotyczących trudności w pracy zawodowej wynikających z braku wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Załącznik 3. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na studiach doktoranckich, podyplomowych oraz dodatkowych kierunkach studiów podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2011 roku Załącznik 4. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2011 roku Załącznik 5. Wykaz odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze AGH odpowiedź Tak Załącznik 6. Wykaz odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze AGH odpowiedzi Nie, Trudno powiedzieć Załącznik 7. Wykaz odpowiedzi na pytanie Czy z perspektywy czasu zmienił/zmieniłaby Pan/Pani coś w procesie kształcenia na AGH? Spis tabel Spis diagramów Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 3

4 1. Wprowadzenie Badanie losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich Akademii Górniczo- Hutniczej po trzech latach od ukończenia studiów jest II etapem monitoringu zawodowego absolwentów będącego następstwem I etapu badań prowadzonych do pół roku od ukończenia AGH. Badanie przeprowadzono po raz czwarty i objęto nim absolwentów rocznika 2011 reprezentujących 16 wydziałów. 2. Cel badania Głównym celem badania była analiza przebiegu, rozwoju i awansu zawodowego absolwentów AGH rocznik 2011 po trzech latach od ukończenia AGH w odniesieniu do: stanu zatrudnienia absolwentów, formy prawnej zatrudnienia, statusu zawodowego (branża i nazwa firmy zajmowane stanowiska), zgodności pracy z wykształceniem, lokalizacji miejsc pracy, zmiany miejsca pracy i stanowiska, rozwoju i awansu zawodowego, uzyskiwanych zarobków, wzrostu zarobków w trzyletniej karierze zawodowej, oceny wyboru ukończonej uczelni (AGH) i kierunku studiów, oceny dostosowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w pracy zgodnej z uzyskanym wykształceniem, kształcenia ustawicznego po ukończeniu studiów magisterskich. 3. Metodyka badania i struktura próby 3.1. Badana grupa Absolwenci AGH studiów stacjonarnych magisterskich i II stopnia, rocznik 2011 reprezentujący 16 wydziałów Czas przeprowadzenia badania Październik-listopad 2013 (po trzech latach od ukończenia studiów) Narzędzie badawcze Anonimowy kwestionariusz ankiety (załącznik 8.) Kwestionariusz zawiera grupę pytań identycznych jak w ankiecie wypełnianej w I etapie badania (do pół roku od ukończenia uczelni) oraz pytania dodatkowe dostosowane do celów II etapu badania (po trzech latach od ukończenia studiów) Sposób pozyskiwania danych Dane zebrano metodą CAWI (z ang. Computer Assisted Web Interview), czyli wspomaganego komputerowo wywiadu przy pomocy formularza internetowego. Respondenci otrzymali z linkiem do ankiety na podstawie danych kontaktowych uzyskanych podczas I etapu badań w roku Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 4

5 Na udział w badaniu absolwenci wyrazili zgodę podpisując deklarację uczestnictwa w Badaniu losów zawodowych absolwentów AGH zgodną z Ustawą o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. wraz ze zmianą z dnia r Dz. U , art Analiza danych Analiza statystyczna (liczbowa i procentowa). Przy kodowaniu danych, obliczaniu i zestawianiu wyników korzystano z programu IBM SPSS Statistics Responsywność badania, struktura próby Analizowana w I etapie badania grupa absolwentów wyniosła 2353, co stanowiło 83,1% wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych z roku 2011 (2831 osób). Adresy mailowe umożliwiające przeprowadzenie II etapu badania uzyskano od 2546 absolwentów, spośród których na ankietę rozesłana po trzech latach odpowiedziało 1075, co stanowiło: 38,0% absolwentów z rocznika 2011, 42,2% absolwentów (responsywność badania), do których wysłano kwestionariusz ankiety po trzech latach od ukończenia studiów. Tabela 3.1. Liczba respondentów w I i II etapie badań. Rozkład liczbowy i procentowy. Kategoria Absolwenci I etap badania Absolwenci II etap badania Czas przeprowadzenia badania 2011/2012 (do pół roku od ukończenia studiów) październiklistopad 2014 (po trzech latach od ukończenia studiów) Liczba przebadanych absolwentów N=2831 (liczba absolwentów AGH 2011) Responsywność badania ,1% N= ,4% ,0% N= ,2% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 5

6 Tabela 3.2. Liczba respondentów według wydziałów. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wydział Liczba absolwentów 2010 Liczba respondentów w I etapie badań (2010) Liczba respondentów w II etapie badań (2013) % (w odniesieniu do liczby absolwentów danego wydziału) MSIB ,5% WEAIiE ,7% WEiP ,6% WFiIS ,3% WGGiIŚ ,0% WGGiOŚ ,4% WGiG ,0% WH ,4% WIMiC ,2% WIMiIP ,8% WIMiR ,3% WMN ,7% WMS ,7% WO ,3% WWNiG ,4% WZ ,4% Razem ,0% Diagram 3.1. Struktura próby według wydziałów. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N=1075. WO WWNiG 2.1% 2.9% WMS 2.7% WZ 8.7% MSIB 2.9% WEAIiE 19.8% WMN 3.1% WIMiR 12.1% WEiP 4.6% WFiIS 4.0% WIMiIP 5.3% WIMiC 5.1% WH 2.2% WGiG 6.6% WGGiOŚ 10.4% WGGiIŚ 7.5% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 6

7 Tabela 3.3. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=1075. Płeć Liczba wskazań %N=1075 Kobiety ,6% Mężczyźni ,4% Razem ,0% Diagram 3.2. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % Kobiety Mężczyźni 67.4% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 7

8 4. Streszczenie wyników Badanie losów zawodowych absolwentów AGH po trzech latach od ukończenia Uczelni przeprowadzono po raz czwarty. Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki uzyskano w oparciu o badanie zrealizowane wśród absolwentów stacjonarnych studiów magisterskich i studiów II stopnia AGH z rocznika Kwestionariusz ankiety wypełniło 1075 respondentów, co stanowiło 38,0% absolwentów AGH Responsywność badania wyniosła 42,2%. (Metodyka i Struktura próby przedstawione są w Rozdziale 3.). 67,9% respondentów było zatrudnionych, 12,6% było zatrudnionych i jednocześnie kontynuowało edukację, 4,3% było zatrudnionych i jednocześnie prowadziło działalność gospodarczą, a 5,5% prowadziło działalność gospodarczą. 1,4% respondentów pracowało bez formalnego zatrudnienia. Edukację kontynuowało i nie poszukiwało pracy 3,3% respondentów. W momencie realizowania badania 4,6% absolwentów poszukiwało pracy, w tym 2,7% było w trakcie zmiany pracy. Wskaźniki zatrudnienia podane są w Rozdziale 5. W grupie pracujących absolwentów 87,0% było zatrudnionych na umowę o pracę, a 3,0% na umowy cywilno-prawne. Wśród zatrudnionych absolwentów 85,2% wykonywało pracę całkowicie lub częściowo zgodną z wyksztalceniem. Główne branże zatrudniające absolwentów to: IT oraz motoryzacja, w większości na terenie województwa małopolskiego (63,7%), z czego 37,4% w Krakowie. Dane na temat zatrudnienia absolwentów znajdują się w Rozdziale 6., zaś wykaz firm i zajmowanych stanowisk w Załączniku 1. W trakcie trzech lat od ukończenia AGH ponad połowa (52,7%) z zatrudnionych absolwentów zmieniła pracę, z czego 20,2% trzykrotnie lub więcej. Wśród przyczyn zmiany pracy najczęściej wskazywana była wysokość zarobków (63,5%), a następnie brak możliwości rozwoju zawodowego (44,2%). 83,1% absolwentów zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do pierwszej pracy, a 77,9% wzmocnienie pozycji zawodowej. Funkcje kierownicze pełniło 11,2% absolwentów. Szczegółowe dane na temat przebiegu kariery zawodowej absolwentów znajdują się w Rozdziale 6.6. Spośród 105 absolwentów prowadzących działalność gospodarczą 63,8% podjęła działalność na terenie województwa małopolskiego. Klasyfikacja działalności, lokalizacja oraz wysokość dochodów znajdują się w Rozdziale 7. W grupie absolwentów niezatrudnionych i kontynuujących edukację, 33 osoby podjęły studia doktoranckie, 1 osoba studia podyplomowe oraz 1 osoba studia na dodatkowym kierunku (studia doktoranckie na AGH podjęły 24 osoby). Wykaz uczelni/instytutów oraz dyscyplin i kierunków studiów znajduje się w Załącznikach 4., 5., 6. 84,7% respondentów ponownie wybrałoby studia na AGH, a 52,9% ten sam kierunek studiów. Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 8

9 5. Status zawodowy Tabela 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Zatrudnieni ,9% Zatrudnieni i kontynuujący edukację ,6% Zatrudnienie i prowadzący działalność gospodarczą 46 4,3% Liczba wskazań %N= ,7% Prowadzący działalność gospodarczą 59 5,5% Pracujący bez formalnego zatrudnienia 15 1,4% Kontynuujący edukację 36 3,3% Poszukujący pracy w trakcie zmiany pracy 20 1,9% Poszukujący pracy pozostający bez formalnego zatrudnienia od ukończenia AGH 29 2,7% 49 4,6% Niepracujący, nieposzukujący pracy 5 0,5% Razem ,0% Diagram 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % 3.3% 4.6% 0.5% 5.5% Jest zatrudniony/a Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Poszukuje pracy 84.7% Nie pracuje, nie poszukuje pracy Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 9

10 Diagram 5.2. Status zawodowy porównanie 2011 i Rozkład procentowy, N 2011 =2353, N 2014 = % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Jest zatrudniony/a 84.7% 74.5% Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia* 5.5% 4.1% 1.4% Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Poszukuje pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy 3.3% 6.5% 4.6% 12.5% 0.5% 2.3% *Kategoria dodana do kwestionariusza w roku Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 10

11 6. Absolwenci pracujący 6.1. Status prawny zatrudnienia Tabela 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=970 Umowa o pracę ,0% Umowa cywilno-prawna 29 3,0% Samozatrudnienie 59 6,1% Brak danych 38 3,9% Razem ,0% *Absolwenci zatrudnieni i prowadzący działalność gospodarczą. Diagram 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % 3.0% 3.9% Umowa o pracę Umowa cywilno-prawna Samozatrudnienie Brak danych 87.0% 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem Analizowana w dalszej części rozdziału grupa respondentów wynosiła absolwentów zatrudnionych. 911 i obejmowała Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 11

12 Tabela 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem Liczba wskazań %N=911 Praca zgodna z wykształceniem ,2% Praca częściowo zgodna z wykształceniem ,0% Praca niezgodna z wykształceniem ,3% praca niezgodna z wykształceniem ale zgodna z zainteresowaniami respondenta 23 2,5% praca niezgodna z wykształceniem z braku innych możliwości 87 9,5% nie podano powodu 20 2,2% Brak danych 5 0,5% Razem ,0% Diagram 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % 0.5% 39.0% 46.2% Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 12

13 Diagram 6.3. Zgodność pracy z wykształceniem porównanie 2011 i Rozkład procentowy, N 2011 =1753, N 2014 = % 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Praca zgodna z wykształceniem 46.2% 53.1% Praca częściowo zgodna z wykształceniem 32.2% 39.0% Praca niezgodna z wykształceniem 14.3% 12.8% 6.3. Nazwy, stanowiska i profil branżowy firm zatrudniających absolwentów Tabela 6.3. Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów AGH 2011/2014. Branża Liczba wskazań Branża Liczba wskazań IT 258 administracja 6 motoryzacja 148 branża spożywcza 6 geodezja 79 gastronomia 6 IT/telekomunikacja 77 geofizyka 6 górnictwo 69 inżynieria 6 budownictwo 56 IT/medycyna 6 finanse 46 kolejnictwo 6 handel 45 media 6 energetyka 42 outsourcing/hr 6 automatyka 34 usługi 6 produkcja 33 inżynieria środowiska 5 odlewnictwo 31 logistyka 5 wiertnictwo 29 odnawialne źródła energii 5 badania i rozwój 27 przemysł lotniczy 5 branża naftowa 27 automatyka budynków 4 outsourcing 27 branża lotnicza 4 administracja państwowa 26 branża paliwowa 4 Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 13

14 bankowość 25 farmacja 4 szkolnictwo wyższe 25 konstrukcje stalowe 4 automatyka przemysłowa 23 poligrafia 4 branża elektryczna 22 produkcja materiałów budowlanych 4 geologia 19 produkcja opakowań 4 mechanika 19 branża metalowa 3 projektowanie 19 branża szkoleniowa 3 branża lotnicza 18 budownictwo/wentylacja i klimatyzacja 3 hutnictwo 16 chłodnictwo 3 telekomunikacja 16 gospodarka odpadami 3 ochrona środowiska 15 inżynieria sanitarna 3 materiały ogniotrwałe 14 IT/elektronika 3 elektronika 12 mechanika/branża naftowa 3 branża chemiczna 11 nieruchomości 3 metalurgia 11 organizacja pozarządowa 3 przemysł 11 projektowanie, automatyka 3 rekrutacja/zasoby ludzkie 10 robotyka 3 edukacja 9 transport, spedycja i logistyka 3 księgowość 9 turystyka 3 wentylacja/klimatyzacja 9 wentylacja i klimatyzacja 3 branża ceramiczna 8 wycena nieruchomości 3 FMCG 8 akustyka 2 marketing 8 aparatura medyczna 2 Szczegółowy wykaz firm i stanowisk oraz profili branżowych firm zatrudniających absolwentów AGH 2011 w roku 2014 znajduje się w Załączniku 1. (ss ). Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 14

15 6.4. Lokalizacja zatrudnienia Tabela 6.4. Lokalizacja zatrudnienia Polska. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Województwo Liczba absolwentów %N=821 małopolskie ,7% w tym Kraków ,4% śląskie 90 11,0% mazowieckie 60 7,3% podkarpackie 59 7,2% dolnośląskie 27 3,3% świętokrzyskie 17 2,1% wielkopolskie 10 1,2% lubelskie 5 0,6% lubuskie 5 0,6% kujawsko-pomorskie 4 0,5% łódzkie 4 0,5% pomorskie 4 0,5% zachodniopomorskie 4 0,5% opolskie 3 0,4% podlaskie 1 0,1% warmińsko-mazurskie 1 0,1% brak danych 4 0,5% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 15

16 Diagram 6.4. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% małopolskie w tym Kraków śląskie podkarpackie mazowieckie zagranica świętokrzyskie dolnośląskie łódzkie lubelskie wielkopolskie lubuskie pomorskie opolskie podlaskie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie 10.4% 6.3% 4.1% 3.3% 2.1% 1.6% 1.0% 0.9% 0.9% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 52.2% 66.2% Tabela 6.5. Lokalizacja zatrudnienia zagranica. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Kraj Liczba absolwentów %N=90 Kraj Liczba absolwentów %N=90 Wielka Brytania 23 27,7% Czechy 1 1,2% Niemcy 14 16,9% Finlandia 1 1,2% Norwegia 10 12,0% Ghana 1 1,2% Austria 6 7,2% Irlandia 1 1,2% Szwajcaria 4 4,8% Katar 1 1,2% USA 4 4,8% Skandynawia 1 1,2% Francja 2 2,4% Słowacja 1 1,2% Hiszpania 2 2,4% Szkocja 1 1,2% Holandia 2 2,4% Tajlandia 1 1,2% Kanada 2 2,4% Zjednoczone Emiraty Arab. 1 1,2% Szwecja 2 2,4% Włochy 1 1,2% Australia 1 1,2% brak danych 7 7,8% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 16

17 6.5. Wysokość zarobków Tabela 6.6. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Przedział zarobków brutto Liczba wskazań N=911 poniżej 1500 zł 9 1,0% zł 53 5,8% zł 56 6,1% zł 63 6,9% zł 83 9,1% zł 74 8,1% zł 71 7,8% zł 58 6,4% zł 62 6,8% zł 49 5,4% powyżej 6000 zł ,6% brak danych 82 9,0% Razem ,0% Diagram 6.5. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % 27.6% 25% 20% 15% 10% 5% 5.8% 6.1% 6.9% 9.1% 8.1% 7.8% 6.4% 6.8% 5.4% 9.0% 1.0% 0% poniżej 1500 zł zł zł zł zł zł zł zł zł powyżej 6000 zł 6000 zł brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 17

18 83,1% absolwentów (757 osób) zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do pierwszej pracy. Zarobki absolwentów wzrosły średnio o 2788,00 zł: dominanta wzrostu: 2 000,00 zł, wzrost maksymalny: ,00 zł. 1,2% absolwentów (11 osób) zadeklarowało spadek zarobków Przebieg kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów Zmiana pracy Tabela 6.7. Zmiana pracy od momentu ukończenia studiów w 2011 roku. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań N=911 Tak ,7% Nie ,2% Brak danych 19 2,1% Razem ,0% Diagram 6.6. Częstotliwość zmiany pracy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % 1.0% 15.6% Jednokrotnie Dwukrotnie 52.3% Trzykrotnie Czterokrotnie i więcej 26.5% Brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 18

19 Tabela 6.8. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=480. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań N=480 Wysokość zarobków ,5% Brak możliwości rozwoju ,2% Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych ,8% Brak stabilności zatrudnienia ,1% Kultura firmy/atmosfera pracy ,1% Awans zawodowy w kolejnej firmie ,7% Praca niezgodna z kwalifikacjami 90 18,8% Niekorzystne relacje między pracownikami 70 14,6% Lokalizacja firmy 63 13,1% Powody rodzinne/osobiste 62 12,9% Inne 41 8,5% Diagram 6.7. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N=480. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Wysokość zarobków 63.5% Brak możliwości rozwoju 44.2% Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych Brak stabilności zatrudnienia Kultura firmy/atmosfera pracy Awans zawodowy w kolejnej firmie Praca niezgodna z kwalifikacjami Niekorzystne relacje między pracownikami Lokalizacja firmy Powody rodzinne/osobiste Inne 29.8% 28.1% 23.1% 21.7% 18.8% 14.6% 13.1% 12.9% 8.5% W kategorii Inne (wypowiedzi absolwentów): "1800pln w Krakowie po 5 latach studiów", "Ambicje naukowe", "brak pracy po ochronie środowiska (bardzo mało w Polsce)", Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 19

20 "brak pracy w starej firmie", "brak stałej pracy", "chciałam pracować na swoim, więc pracuję", "chęć pracy w obszarze, w którym widzi się konkretny produkt jako efekt, chęć pracy w branży produkcyjnej, możliwość korzystania z języka angielskiego i niemieckiego", "ciekawsze perspektywy zawodowe, chęć poznania nowych systemów i technologii, bardziej renomowana firma", "duże natężenie pracy", "Firma ogłosiła upadłość", "Kierownik idiota...? Nie wiem czy się kwalifikuje.", "koniec okresu zatrudnienia", "Koniec umowy", "koniec umowy o pracę", "Lepsze perspektywy rozwoju", "Likwidacja zakładu pracy", "manipulacja", "Nabycie doświadczenia w innych konstrukcjach", "Nauka j. angielskiego", "nie przedłużyli umowy", "Niekorzystne relacje z szefem (pracoholikiem)", "niezgodność z osobistymi przekonaniami", "Nowe wyzwania, większa odpowiedzialność", "Osiągnąłem wszystko co było do osiągniecia w poprzedniej firmie.", "podjęte studia doktoranckie", "Podróże", "projekt, w którym pracowałem został kupiony przez mojego obecnego pracodawcę", "prowadziłem 2 firmy, ale lepszy stosunek wysiłku/wynagrodzenia daje korporacja", "Rezygnacja pracodawcy z moich usług", "rozwiązanie umowy", "sprawy etyczne", "stres, niekorzystne relacje z kierownictwem", "Środowiska związane z przemysłem mają często bardzo niską kulturę pracy.", "Trudności w samodzielnym dorobku w Polsce", "warunki mieszkaniowe w delegacji w jednej z firm uwłaczały godności człowiek", "wielkość firmy i charakter pracy", "Większe możliwości rozwoju", "zakończenie stażu.", "Zamknięcie poprzedniej instytucji", "zwolnienie z pracy przez pracodawcy z powodów najczęściej ekonomicznych", "zwolnienie/ upadłość firmy". Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 20

21 Tabela 6.9. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowe. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań N=480 Zmiana miasta ,3% Zmiana województwa ,5% Zmiana kraju 76 15,8% Diagram 6.8. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 28.3% 23.5% 15.8% 10% 0% Zmiana miasta Zmiana województwa Zmiana kraju Awans i rozwój zawodowy Tabela Awans i rozwój zawodowy. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=911. Wybór odpowiedzi Kategoria Tak Nie Nie wiem Liczba wskazań %N=911 Liczba wskazań %N=911 Liczba wskazań %N=911 Zwiększenie odpowiedzialności ,4% 68 7,5% ,5% Wzmocnienie pozycji zawodowej ,9% 66 7,2% 96 10,5% Zmiana stanowiska ,7% ,4% Awans zawodowy ,3% ,6% Ponadto: 102 absolwentów (11,2%) zajmowało stanowiska kierownicze, 252 absolwentów (27,7%) miało podległych pracowników. Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 21

22 Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Tabela Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań N=911 Niedostateczna wiedza uzyskana na studiach ,2% Niedostateczne umiejętności zawodowe ,8% Niedostateczne kompetencje społeczne ,4% 264 respondentów (29,0%) nie wskazało na żadną z wymienionych kategorii, 67 respondentów (7,4%) wskazało na wszystkie z wymienionych kategorii. Diagram 6.9. Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % 90% 80% 70% 60% 50% 47.2% 40% 33.8% 30% 20% 18.4% 10% 0% Niedostateczna wiedza uzyskana na studiach Niedostateczne umiejętności zawodowe Niedostateczne kompetencje społeczne Szczegółowy wykaz odpowiedzi (na pytanie otwarte) w poszczególnych kategoriach i według Wydziałów znajduje się w Załączniku 2. (ss ). Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 22

23 6.7. Kontynuacja nauki i formy dokształcania Kontynuacja nauki studia (doktoranckie, podyplomowe, dodatkowy kierunek) Tabela Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów w 2011 roku. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=911 Tak ,5% Nie ,5% Razem ,0% Diagram Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % Tak Nie 84.5% Tabela Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=141. Rodzaj studiów Liczba wskazań %N=141 Studia podyplomowe 75 53,2% Studia doktoranckie 43 30,5% Dodatkowy kierunek studiów 30 21,3% W analizowanej grupie 141 zatrudnionych i kontynuujących edukację absolwentów: 1 osoba kontynuowała edukację jednocześnie na studiach doktoranckich, podyplomowych i dodatkowym kierunku studiów, 2 osoby kontynuowały jednocześnie studia doktoranckie i studia podyplomowe, 4 osoby kontynuowały jednocześnie studia doktoranckie i studia na dodatkowym kierunku, 4 osoby kontynuowały jednocześnie studia podyplomowe i studia na dodatkowym kierunku. Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 23

24 Diagram Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=141. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Studia podyplomowe 53.2% Studia doktoranckie 30.5% Dodatkowy kierunek studiów 21.3% Szczegółowy wykaz uczelni/instytutów oraz nazw kierunków znajduje się w Załączniku 3. (ss ) Kursy, szkolenia, samokształcenie Tabela Podnoszenie kwalifikacji kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=911. Podnoszenie kwalifikacji kursy, szkolenia, samokształcenie Liczba wskazań %N=911 Tak ,1% Nie ,6% Brak danych 30 3,3% Razem ,0% Diagram Podnoszenie kwalifikacji kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % 24.6% Tak Nie Brak danych 72.1% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 24

25 Tabela Podnoszenie kwalifikacji formy dokształcania. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=657. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=657 Kursy, szkolenia ,9% Samokształcenie ,8% Diagram Podnoszenie kwalifikacji formy dokształcania. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=657. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kursy, szkolenia 79.9% Samokształcenie 59.8% Szczegółowy wykaz uczelni/instytutów oraz nazw kierunków znajduje się w Załączniku 4. (ss ). Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 25

26 7. Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą. Analizowana w niniejszym rozdziale grupa liczy 105 respondentów i obejmowała absolwentów prowadzących działalność gospodarczą: 59 osób wyłącznie prowadzących działalność gospodarczą, 46 osób zatrudnionych i jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą. Tabela 7.1. Klasyfikacja działalności gospodarczej. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy. Liczba Liczba Przedmiot działalności gospodarczej Przedmiot działalności gospodarczej wskazań wskazań IT 12 producent owoców 1 programowanie 5 produkcja filmowa 1 firma handlowo usługowa 3 produkcja i handel 1 handel 3 produkcja i projektowanie małej architektury miejskiej szkolenia 3 produkcja sprzętu elektronicznego 1 finanse 2 programowanie gier 1 geologia 2 projektowanie maszyn przemysłowych, skanowanie 3d, drukowanie 3d usługi 2 projektowanie stron www 1 usługi geodezyjne 2 projekty mechaniczne maszyn technologicznych, głównie do przemysłu spożywczego. usługi informatyczne 2 prowadzenie przedszkola 1 administracja biurowa 1 prowadzenie serwisu internetowego 1 administracja biurowa, księgowość 1 reklama, konstrukcja mebli 1 agencja reklamowa 1 akwarystyka morska, słodkowodna, budowa ścian zieleni, oczek wodnych reklama, produkcja gadżetów reklamowych, elementów wyposażenia wnętrz, zabawek edukacyjnych 1 renowacja zabytków 1 budowa maszyn 1 rolnictwo 1 budownictwo 1 salon drzwi, podłogi, okna 1 budownictwo i informatyka 1 serwis internetowy 1 budownictwo, wykonywanie kosztorysów, doradztwo 1 software development 1 doradztwo techniczne 1 sprzedaż 1 doradztwo ubezpieczeniowe 1 sprzedaż przez sklep internetowy 1 działalność fotograficzna 1 stacja kontroli pojazdów 1 działalność usługowa 1 telekomunikacja 1 działalność związana z oprogramowaniem 1 transport miejski 1 elektronika samochodowa 1 tworzenie oprogramowania Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 26

27 programowanie układów elektronika, programowanie 1 usługi biurowe 1 geodezja 1 usługi dla przemysłu chemicznego 1 geodezja i kartografia, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 1 usługi edukacyjne 1 grafika komputerowa 1 usługi finansowe 1 handel, usługi 1 usługi informatyczne (kontraktor dla innych firm IT) handel wyrobami medycznymi 1 usługi informatyczne (programowanie) 1 instalacje grzewcze, sanitarne, wentylacja, OŹE 1 usługi informatyczne, poligraficzne, elektrotechniczne kierowanie robotami budowlanymi 1 usługi korepetytorskie 1 komunikacja i działania public relations 1 usługi programistyczne 1 marketing internetowy 1 usługi utrzymania porządku i czystości 1 marketing, reklama 1 warsztaty edukacyjne dla dzieci z robotyki 1 mechanika pojazdowa 1 wycena nieruchomości 1 płytki ceramiczne 1 wytwarzanie oprogramowania 1 pośrednictwo finansowe 1 zarządzanie 1 pranie dywanów, tapicerek, korekcja lakieru 1 zdrowie i uroda Tabela 7.2. Lokalizacja działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy. Region działalności Liczba absolwentów %N=105 małopolskie 67 63,8% w tym Kraków 30 28,6% podkarpackie 13 12,4% śląskie 9 8,6% mazowieckie 4 3,8% łódzkie 3 2,9% zagranica 3 2,9% świętokrzyskie 2 1,9% kujawsko-pomorskie 1 1,0% lubelskie 1 1,0% pomorskie 1 1,0% brak danych 1 1,0% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 27

28 Tabela 7.3. Wysokość dochodów z działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % 25.0% 24.8% 25.7% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 7.6% poniżej 1500 zł 12.4% zł 6.7% zł 0.0% zł 7.6% zł 4.8% zł 1.9% 1.9% 1.9% zł zł zł 4.8% powyżej 6000 zł 6000 zł brak danych 14 absolwentów (13,3%) zadeklarowało wzrost dochodów od momentu założenia działalności gospodarczej średnio o 5910,00 zł (dominanta wzrostu: 3 000,00 zł, wzrost maksymalny: ,00 zł). Tabela 7.4. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=105 Tak 25 23,8% Częściowo 60 57,1% Nie 18 17,1% Brak danych 2 1,9% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 28

29 Diagram 7.1. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % 1.9% 23.8% Tak Częściowo Nie Brak danych 57.1% Kontynuacja edukacji : 11 absolwentów prowadzących działalność gospodarczą: studia doktoranckie 2 osoby, studia podyplomowe 9 osób, dodatkowy kierunek studiów 3 osoby. 1 osoba łączyła wszystkie w/w formy edukacji, 1 osoba studia doktoranckie i dodatkowy kierunek studiów i 1 osoba studia podyplomowe i dodatkowy kierunek studiów. Podnoszenie kwalifikacji : kursy/ szkolenia 26 osób, samokształcenie 24 osoby. Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 29

30 8. Absolwenci pracujący bez formalnego zatrudnienia Analizowana grupa absolwentów wynosiła 15 osób i obejmowała absolwentów pracujących bez umowy. Spośród tej grupy: 7 osób wykonywało pracę zgodną z wykształceniem i kwalifikacjami, 3 osoby pracę częściowo zgodną, a 5 osób na niezgodną z wykształceniem, 10 osób podjęło pracę na terenie województwa małopolskiego, 2 osoby w województwie śląskim, pozostałe osoby w województwach: dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim, 11 osób było wcześniej formalnie zatrudnionych (umowa o pracę lub umowa zlecenie), 3 osoby pracowały bez formalnego zatrudnienia poniżej 3 miesięcy, 1 osoba poniżej 6 miesięcy, a 10 osób dłużej niż 6 miesięcy (1 osoba nie udzieliła odpowiedzi). 9. Absolwenci niepracujący i kontynuujący edukację Analizowana w niniejszym rozdziale grupa absolwentów wynosiła absolwentów niepracujących i kontynuujących edukację. 36 osób i obejmowała Tabela 9.1. Absolwenci kontynuujący edukację rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=36 Studia doktoranckie 33 91,7% Studia na innym kierunku 1 2,8% Studia podyplomowe 1 2,8% Brak danych 2 5,6% Jedna osoba studiowała jednocześnie na studiach doktoranckich i podyplomowych. Tabela 9.2.Absolwenci kontynuujący edukację wykaz uczelni/instytutów i kierunków studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy. Ukończony w 2011 roku Wydział AGH Ukończony w 2011 kierunek studiów Uczelnia/Instytut Studia III stopnia Dyscyplina/Kierunek MSIB Inżynieria Biomedyczna AGH Automatyka i Robotyka MSIB Inżynieria Biomedyczna AGH Nie podano MSIB Inżynieria Biomedyczna AGH Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna MSIB Inżynieria Biomedyczna AGH Automatyka i Robotyka MSIB Inżynieria Biomedyczna AGH Inżynieria Materiałowa Mechanical Engineering / WEAIiIE Automatyka i Robotyka University of Leeds Biomechatronics WEAIiIE Automatyka i Robotyka University of Barcelona Neuroscience/Biomedicine WEAIiIE Informatyka INP Grenoble Informatyka Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 30

31 WEAIiIE Informatyka AGH Informatyka WEiP Technologia Chemiczna PAN Chemia WEiP Technologia Chemiczna AGH Energetyka WEiP Technologia Chemiczna AGH Chemia WEiP Technologia Chemiczna AGH Technologia chemiczna WFiIS Fizyka Medyczna AGH Fizyka WFiIS Fizyka Techniczna University of Waterloo Quantum Information WFiIS Fizyka Techniczna AGH Fizyka WGGiIŚ Inżynieria Środowiska AGH Geodezja i Kartografia WGGiOŚ Górnictwo i Geologia Instytut Geofizyki PAN Sejsmologia WGGiOŚ Inżynieria Środowiska AGH Hydrogeologia/Geologia WGGiOŚ Inżynieria Środowiska AGH Geofizyka WIMiC Inżynieria Materiałowa AGH Fizyka WIMiC Inżynieria Materiałowa AGH Inżynieria Materiałowa WIMiC Technologia Chemiczna Instytut Fizyki Jądrowej PAN Biomateriały WIMiC Technologia Chemiczna AGH Chemia WIMiC Technologia Chemiczna AGH Technologia chemiczna WIMiC Technologia Chemiczna AGH Chemia WIMiC Technologia Chemiczna AGH Chemia WIMiIP Informatyka Stosowana AGH Metalurgia WIMiIP Inżynieria Materiałowa AGH Inżynieria Materiałowa WIMiR Automatyka i Robotyka Université Grenoble Alpes Signal Postprocessing WIMiR Automatyka i Robotyka AGH Automatyka i Robotyka WIMiR Mechatronika AGH Automatyka i Robotyka WMS Matematyka Uniwersytet Jagielloński Matematyka Ukończony Ukończony w 2011 Studia podyplomowe w 2011 roku kierunek studiów Wydział AGH Uczelnia Kierunek studiów WGGiIŚ Inżynieria Środowiska AGH Geologia Górnicza Ukończony w 2011 roku Wydział AGH WEAIiIE Ukończony w 2011 kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja Uczelnia UJ Inny kierunek studiów Kierunek studiów Lekarski Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 31

32 10. Absolwenci niepracujący i poszukujący pracy W momencie przeprowadzenia badania pracy poszukiwało 49 absolwentów. Spośród tej grupy: 29 osób było wcześniej formalnie zatrudnionych (umowa o pracę lub umowa zlecenie), 20 osób nie podjęło formalnego zatrudnienia po ukończeniu studiów, 23 osoby (16 w kraju, 7 za granicą) podejmowały prace dorywcze bez umowy. Tabela Przyczyny pozostawania bez pracy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=49 Mała liczba ofert pracy zgodnych z posiadanym wykształceniem 25 51,0% Mała liczba ofert pracy w preferowanej lokalizacji 20 40,8% Niewystarczająca znajomość języków obcych 12 24,5% Niewystarczająca wiedza specjalistyczna 10 20,4% Nie znam powodów 5 10,2% Niewystarczająca wiedza w zakresie technologii komputerowych 3 6,1% Niewystarczające umiejętności interpersonalne 2 4,1% Inne 8 16,3% Diagram Przyczyny pozostawania bez pracy. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Mała liczba ofert pracy zgodnych z posiadanym wykształceniem Mała liczba ofert pracy w preferowanej lokalizacji 40.8% 51.0% Niewystarczająca znajomość języków obcych 24.5% Niewystarczająca wiedza specjalistyczna 20.4% Nie znam powodów Niewystarczająca wiedza w zakresie technologii komputerowych Niewystarczające umiejętności interpersonalne Inne 10.2% 6.1% 4.1% 16.3% W kategorii Inne (wypowiedzi respondentów): ciąża, Likwidacja etatów, Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 32

33 niepodpisanie kolejnej umowy po powrocie z urlopu macierzyńskiego, stanowisko przejęła córka jednego z kierowników, Niepodpisanie umowy - główny powód rezygnacji, reszta swoją drogą występowała, rozwiązanie umów z wieloma pracownikami z powodu kryzysu w firmie, urodzenie dziecka, wyjechałem na stałe za granicę, Zwolnienie przez pracodawcę. Tabela Przyczyny przerwania lub rezygnacji z pracy. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=29 Wysokość zarobków 13 44,8% Brak stabilności zatrudnienia 11 37,9% Brak możliwości rozwoju zawodowego 10 34,5% Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych 9 31,0% Powody rodzinne (osobiste) 6 20,7% Praca niezgodna z kwalifikacjami 5 17,2% Kultura/atmosfera firmy 4 13,8% Lokalizacja firmy 3 10,3% Niepodpisanie kolejnej umowy przez pracodawcę 2 6,9% Inne 2 6,9% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 33

34 Diagram Przyczyny przerwania lub rezygnacji z pracy. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=29. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Wysokość zarobków 44.8% Brak stabilności zatrudnienia Brak możliwości rozwoju zawodowego Niemożność realizacji zainteres. zawod. 31.0% 34.5% 37.9% Powody rodzinne (osobiste) Praca niezgodna z kwalifikacjami Kultura/atmosfera firmy Lokalizacja firmy Niepodpisanie kolejnej umowy przez pracod. Inne 20.7% 17.2% 13.8% 10.3% 6.9% 6.9% 11. Absolwenci niepracujący i nieposzukujący pracy Grupa liczyła 5 osób (4 kobiety, 1 mężczyzna), spośród których 3 osoby były wcześniej zatrudnione. Wśród powodów pozostawania bez pracy 3 kobiety wskazały na opiekę nad małym dzieckiem. 12. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów Tabela Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=1075. Wybór odpowiedzi Ponowne podjęcie studiów w AGH Ponowne podjęcie tego samego kierunku studiów Liczba wskazań N=1075 Liczba wskazań N=1075 Tak ,7% ,9% Nie 62 5,8% ,2% Nie wiem 102 9,5% ,8% Brak danych 1 0,1% 0 0,0% Razem ,00% ,00% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 34

35 Diagram Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 84.7% 52.9% 20.8% 26.2% 9.5% 5.8% Tak Nie wiem Nie Ponowne podjęcie studiów na AGH Ponowne podjęcie tego samego kierunku studiów Szczegółowe wykazy odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze studiów na AGH znajdują się w Załączniku 5. na str. 109 (odpowiedź Tak ) oraz w Załączniku 6. na str. 129 (odpowiedzi Nie, Trudno powiedzieć ). Realizacja badania, analiza wyników: Grażyna Śliwińska, Piotr Janus Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 35

36 14. Wykaz załączników 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2011/ Wykaz odpowiedzi dotyczących trudności w pracy zawodowej wynikających z niedostatecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 3. Wykaz uczelni/instytutów oraz dyscyplin i kierunków studiów podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2011 roku 4. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2011 r. 5. Wykaz odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze AGH odpowiedź Tak 6. Wykaz odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze AGH odpowiedzi Nie oraz Trudno powiedzieć 7. Wykaz odpowiedzi na pytanie Czy z perspektywy czasu zmienił/zmieniłaby Pan/Pani coś w procesie kształcenia na AGH? 8. Spis tabel 9. Spis diagramów Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 36

37 Załącznik 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2011/2014 według wydziałów MIĘDZYWYDZIAŁOWA SZKOŁA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ Nazwa firmy Branża Stanowisko Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN badania i rozwój starszy laborant Ion Beam Applications badania i rozwój field engineer beam physics Nie podano nazwy Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o. NOVASEIS SP. Z O.O. Comarch badania i rozwój BPO geofizyka IT specjalista ds. rozwoju produktów specjalista ds. raportowania inżynier elektronik, transcriber, administrator strony www inżynier kontroli jakości oprogramowania Nie podano nazwy IT analityk ds. testów Nie podano nazwy IT informatyk Nie podano nazwy IT inżynier oprogramowania Nie podano nazwy IT programista Pruftechnik Technology IT programista c++/qt seed labs IT qa manager PwC konsulting starszy konsultant Internetowe Radio LEM.FM media redaktor Carl Zeiss medycyna inżynier ds. serwisu i aplikacji Consultronix SA medycyna specjalista ds. serwisu GE Medical Systems medycyna koordynator serwisu medycznego imed24 medycyna konsultant OPTOPOL Technology Sp. z o.o. medycyna specjalista ds. planowania jakości i środowiska Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach medycyna starszy inspektor Delphi motoryzacja inżynier materiałowy Delphi motoryzacja inżynier ds. testów systemów z oprogramowaniem Valeo Autosystemy motoryzacja inżynier jakości AGH szkolnictwo wyższe asystent naukowo-badawczy Uniwersytet Jagielloński szkolnictwo wyższe naukowo - techniczne WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI Nazwa firmy Branża Stanowisko Dematic automatyka control design engineer Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 37

38 Nie podano nazwy automatyka ca support engineer Nie podano nazwy automatyka inżynier automatyk Asseco Poland automatyka przemysłowa inżynier budowy Mitsubishi Electric automatyka przemysłowa inżynier rozwoju produktu Nie podano nazwy automatyka przemysłowa programista Nie podano nazwy automatyka przemysłowa starszy specjalista business intelligence sigmatek gmbh automatyka przemysłowa hardware developer Goldman Sachs bankowość analyst developer Nie podano nazwy bankowość development team leader ABJ Electric branża elektryczna brygadzista/elektromonter Biuro Projektów Elektroenergetycznych branża elektryczna asystent projektanta ETEC Sp. z o.o. branża elektryczna kierownik robót elektrycznych Nie podano nazwy branża elektryczna asystent projektanta Apply Poland budownictwo electrical engineer Nie podano nazwy budownictwo inspektor nadzoru inwestorskiego ZWSE Rzeszów budownictwo inżynier budowy Voith Industrial Services Poland doradztwo techniczne automatyk specjalista Biuro Projektów Elektroenergetycznych elektroenergetyka asystent projektanta dtw elektroenergetyka specjalista ds. kontroli produkcji dtw elektroenergetyka zarządzanie jakością Nie podano nazwy elektroenergetyka asystent kierownika Nie podano nazwy elektroenergetyka asystent projektanta Nie podano nazwy elektroenergetyka dyspozytor SAG ELBUD elektroenergetyka kierownik budowy ABB elektroenergetyka/it pracownik naukowo-badawczy ARM Ltd. elektronika senior engineer GE Power Controls elektronika process engineer Nie podano nazwy elektronika elektronik Nie podano nazwy elektronika inżynier oprogramowania Nie podano nazwy elektronika programista Elektro Proces elektrotechnika inżynier budowy Nordic Semiconductor elektrotechnika senior firmware engineer Elektrobudowa S.A. energetyka inżynier budowy ELSTA Wieliczka Sp. z o.o. energetyka asystent technologa produkcji Nie podano nazwy energetyka inżynier wsparcia technicznego KAMSOFT S.A. farmacja technolog ds. produkcji - programista IG-index finanse programista UBS finanse manager it Kompania Węglowa górnictwo kierownicze Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 38

39 DreamCommerce S.A. handel architekt aplikacji Netconomy handel senior programista Ocado Polska Sp. z o.o. handel software engineer Wincor-Nixdorf handel senior software developer in test ArcelorMittal Poland hutnictwo specjalista ArcelorMittal Poland hutnictwo specjalista Nie podano nazwy inżynieria asystent projektanta AddLive Pty Ltd IT software engineer AKRA Polska IT prokurent Antenna (Pega) IT software engineer Antenna (Pega) IT software engineer ATSI IT specjalista do spraw jakości oprogramowania BrightONE Poland IT inżynier oprogramowania BrightONE Poland IT starszy inżynier oprogramowania Comarch IT embedded software engineer Comarch IT kierownik grupy Comarch IT konsultant Comarch Canada SA IT programista Comarch IT analityk Comarch IT projektant oprogramowania Dassault Systèmes/Delmia IT programista DisplayLink Poland Sp. z o.o. IT starszy tester oprogramowania ebay Inc. IT software engineer Facebook, Inc. IT software engineer Future Processing IT team leader / senior developer Google IT inżynier oprogramowania Google IT software engineer IBM GSDC Wrocław IT technical solution manager Intel IT inżynier ds. oprogramowania graficznego Luxoft Poland IT programista java Luxoft Poland IT starszy programista Machine Zone IT senior software engineer Nie podano nazwy IT analityk/product owner Nie podano nazwy IT bi developer Nie podano nazwy IT deweloper Nie podano nazwy IT inżynier Nie podano nazwy IT inżynier oprogramowania Nie podano nazwy IT inżynier systemowy Nie podano nazwy IT java developer Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 39

40 Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista ios Nie podano nazwy IT senior developer, system administrator Nie podano nazwy IT senior java developer Nie podano nazwy IT senior software engineer Nie podano nazwy IT senior test engineer Nie podano nazwy IT software engineer Nie podano nazwy IT software engineer Nie podano nazwy IT starszy programista Nie podano nazwy IT starszy programista Nie podano nazwy IT starszy programista Nie podano nazwy IT starszy programista Nie podano nazwy IT technical leader Nie podano nazwy IT tester oprogramowania Nokia IT programista Ocado Technology IT inżynier oprogramowania Pega Systems Pracuj 24 IT IT główny inżynier ds. infrastruktury it i projektów badawczorozwojowych specjalista ds. rozwiązań teleinformatycznych dla firm Rule Financial IT programista Sabre IT programista Sabre IT programista / analityk Sabre IT starszy programista Sabre IT starszy programista Sabre IT tester Siemens IT specjalista do spraw projektowania i programowania Siemens IT specjalista ds. programowania Siemens IT starszy specjalista ds. serwisu Smart4Aviation IT product development manager Sygnity IT programista Tronel Sp. z o.o. Yelp UK Ltd Samsung Electronics IT IT IT/elektronika programista interfejsu użytkownika inżynier oprogramowania w dziale bezpieczeństwa inżynier ds testów protokołowych EPFL IT/telekomunikacja doctoral assistant Ericpol IT/telekomunikacja informatyk Ericpol IT/telekomunikacja informatyk Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 40

41 Ericpol IT/telekomunikacja informatyk Ericpol IT/telekomunikacja software developer Ericpol IT/telekomunikacja software developer Ericpol IT/telekomunikacja starszy informatyk Ericpol IT/telekomunikacja starszy informatyk Ericpol IT/telekomunikacja informatyk Ericpol IT/telekomunikacja starszy informatyk Ericpol IT/telekomunikacja starszy informatyk (senior software developer) Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja programista Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja senior software engineer Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja inżynier oprogramowania Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja software engineer Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja starszy inżynier oprogramowania Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja tester oprogramowania Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja senior software engineer Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja starszy inżynier Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja senior software engineer Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja software engineer Nie podano nazwy IT/telekomunikacja programista Nie podano nazwy konsulting konsultant sap Nie podano nazwy konsulting senior consultant Nie podano nazwy księgowość księgowy Freightliner PL logistyka specjalista ds. utrzymania taboru Woodward Poland mechanika inżynier testów Nie podano nazwy IMGW-PIB medycyna meteorologia specjalista ds. serwisu technicznego specjalista serwisu systemów pomiarowych BorgWarner motoryzacja inżynier oprogramowania Delphi motoryzacja inżynier programista Delphi motoryzacja it&v ingineer Delphi motoryzacja validation engineer Delphi motoryzacja inżynier elektronik Fev Polska Sp. Z.o.o. motoryzacja programista - projektant Knorr-Bremse motoryzacja inżynier elektronik, programista Nie podano nazwy Nie podano nazwy motoryzacja motoryzacja advanced ict and test system engineer inżynier ds. testów oprogramowania Nie podano nazwy motoryzacja inżynier elektronik Nie podano nazwy motoryzacja lead engineer Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 41

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2013 Kraków, czerwiec 2014 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2015 Kraków, czerwiec 2016 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2014 Kraków, czerwiec 2015 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia studiów/ 2015

Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia studiów/ 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2015 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Metoda badawcza.. 4 III Populacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r.

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r. Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW AGH Kraków, dn. 22.06.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z trzech programów operacyjnych wdrażanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 1. Informacje ogólne Proces ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta studiów wyższych ZUT ma na celu

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia Analiza monitoringu karier absolwentów Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie rocznik 2014 Cel badań Głównym celem badań było poznanie losów zawodowych absolwentów WM AM w okresie do 12 miesięcy od ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Raport rynku pracy maj 2008

Raport rynku pracy maj 2008 Raport rynku pracy maj 2008 Sytuacja na rynku pracy bezrobocie w Polsce: W maju liczba bezrobotnych spadła o 75 tys. w porównaniu do kwietnia. Oznacza to, że pod koniec maja bez pracy pozostawało około

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów 1 z 6 2011-01-15 22:00 Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów absolwentów PONIEDZIAŁEK, 10 STYCZNIA 2011 01:30 Wielu studentów zastanawia się czy decyzja o rozpoczęciu nauki na kierunku kosmetologia

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. zmieniona uchwałą nr 70/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI KONKURS ETIUDA 2 ATYYKI Rozstrzygnięcie: czerwiec 2014 r. dyscyplin (,, ). W związku z tym, analiza wartości obu tych wskaźników została przeprowadzona na dwóch poziomach: ogółem dla całego konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 4 zarządzanie i inżynieria produkcji - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 55 niestacjonarne - 4 2013-12-07-2014-02-05 59

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2013 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp.. 3 II Metoda badawcza. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 58,75% absolwentów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2010 po pięciu latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2010 po pięciu latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2010 po pięciu latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WWSI narzędziem ewaluacji rynku pracy. Infoskop 2012, 29 marzec 2012 Andrzej Żyławski

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WWSI narzędziem ewaluacji rynku pracy. Infoskop 2012, 29 marzec 2012 Andrzej Żyławski Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WWSI narzędziem ewaluacji rynku pracy. Infoskop 2012, 29 marzec 2012 Andrzej Żyławski Branża ICT Unia Europejska/Polska EU 797 000 firm EU 5,8 mln zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki inżynieria materiałowa - 1 zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 13 zarządzanie i inżynieria produkcji - 4 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Ekonomiczny ekonomia - 12 zarządzanie - 3 stacjonarne - 10 niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania V edycja badania MKZA opis badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW obejmuje trzy

Bardziej szczegółowo

Województwo wykonywania pracy: Imię(Imiona): Nazwisko: Wiek w chwili przystąpienia do projektu: Płeć: KOBIETA MĘŻCZYZNA Obywatelstwo:

Województwo wykonywania pracy: Imię(Imiona): Nazwisko: Wiek w chwili przystąpienia do projektu: Płeć: KOBIETA MĘŻCZYZNA Obywatelstwo: Załącznik nr 1 Kwestionariusz osobowy uczestnika Projektu NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Województwo wykonywania pracy: Imię(Imiona): Nazwisko: PESEL: Wiek w chwili przystąpienia do projektu: Płeć: KOBIETA MĘŻCZYZNA

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ W poniższej tabeli podano parametry do opisu zasad przyjęć, dla wszystkich wydziałów, kierunków i form studiów PW: 1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym których

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018.

Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018. Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018. Na podstawie art. 196 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Witamy w AGH InŜynier potrzebny od zaraz (od 2008 roku) Największa przeszkodą

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05. Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych.

XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05. Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych. XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05 Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych. Marek Hewelke 2001-2007: studia na EiTI PW (Elektronika i Informatyka

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. 14 czerwca 2013 r. Narodowe Centrum Nauki po raz piąty ogłosiło konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa

Bardziej szczegółowo

Przeszłość na usługach przyszłości

Przeszłość na usługach przyszłości Przeszłość na usługach przyszłości Jak wykorzystać wyniki badań losów zawodowych w praktyce szanse i zagrożenia; doświadczenia krajowe. Grażyna Śliwińska Kraków, czerwiec 2015. Przeszłość na usługach przyszłości

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 72/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY Gdańsk 4 lipca 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU 2013 r. 3,2% zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci Działamy niezawodnie Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci O badaniu Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl w lutym 2016 r. Wzięło w nim udział 200

Bardziej szczegółowo

Stanowiska uwzględnione w raporcie

Stanowiska uwzględnione w raporcie Lista stanowisk Stanowiska uwzględnione w raporcie 1. Account executive 2. Account manager 3. Adiunkt 4. Administrator baz danych 5. Administrator nieruchomości 6. Administrator serwerów 7. Administrator

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

STUDIA DOKTORANCKIE W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA MATERIAŁOWA STUDIA DOKTORANCKIE W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Prof. Prof. Jerzy Pacyna i Henryk Dybiec AGH Kraków Trochę liczb: ść 171 Pracownicy nauki deklarujący IM jako dyscyplinę lub specjalność w tym:

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2014 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Marzec 2013 Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Wstęp Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo