Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Raport (wersja skrócona) Kraków, październik 2014

2 SPIS TREŚCI 1. STRESZCZENIE WYNIKÓW METODYKA BADANIA LICZEBNOŚĆ I STRUKTURA PRÓBY... 8 Część I. Dane zasadnicze (próba R1) ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW Status zawodowy Status zawodowy Status zawodowy. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Status zawodowy. Absolwenci z podziałem na płeć Czas poszukiwania pracy Czas poszukiwania pracy Podjęcie pracy przed ukończeniem studiów. Absolwenci z podziałem na wydział Czas poszukiwania pracy. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Zgodność pracy z wykształceniem Zgodność pracy z wykształceniem Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci z podziałem na płeć Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci z podziałem na wydział Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów. Przedmiot działalności gospodarczej.. 27 Część II. Dane szczegółowe (próba R2) ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW 2013 AGH Status prawny zatrudnienia Stopień konkurencyjności absolwentów Nazwy firm zatrudniających absolwentów i zajmowane przez nich stanowiska Lokalizacja zatrudnienia i działalności gospodarczej Mobilność zawodowa Wykształcenie, kompetencje i inne umiejętności istotne w procesie rekrutacyjnym kandydatów Wykształcenie, kompetencje i inne umiejętności istotne w procesie rekrutacyjnym kandydatów. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci z podziałem na wydział Wybór pracodawcy Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Stopień przygotowania w obszarach: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne Zarobki absolwentów Wysokość zarobków brutto oraz dochody z działalności gospodarczej Wysokość zarobków brutto. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Zamiar zmiany pracy Zamiar zmiany pracy. Absolwenci 2009, 2010, 2011, 2012, ABSOLWENCI POSZUKUJĄCY PRACY Przyczyny braku pracy według absolwentów Losy zawodowe absolwentów AGH

3 6.2 Czas poszukiwania pracy POZOSTAŁE WSKAŹNIKI Aktywność w trakcie studiów Edukacja absolwentów po uzyskaniu dyplomu ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1. Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów AGH Załącznik 2. Przedmiot działalności gospodarczej. Absolwenci AGH Załącznik 3. Lista firm zatrudniających absolwentów AGH 2013 (absolwenci deklarujący pracę zgodną lub częściowo zgodną z wykształceniem) Załącznik 4. Lista firm zatrudniających absolwentów AGH 2013 (absolwenci deklarujący pracę niezgodną z wykształceniem) Załącznik 6. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy. Absolwenci według wydziałów Załącznik 7. Aktywność w trakcie studiów. Wybrane wskaźniki według wydziałów Losy zawodowe absolwentów AGH

4 1. STRESZCZENIE WYNIKÓW Badania losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej przeprowadzono po raz szósty. Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki uzyskano w oparciu o badanie dokonane wśród absolwentów stacjonarnych studiów II stopnia AGH, rocznik W badaniu wzięło udział 2671 respondentów co stanowi 81,8% wszystkich absolwentów 2013 AGH (3264 osoby). Responsywność badania wynosiła 94,3%. Metodyka badania przedstawiona jest w Rozdziale 2, a struktura próby z podziałem na płeć i wydziały w Rozdziale 3. 75,2% respondentów zostało zatrudnionych (w tym 5,3% jednocześnie kontynuowało naukę oraz 0,1% jednocześnie prowadziło działalność gospodarczą), 1,2% miało zagwarantowane zatrudnienie, 2,8% podjęło działalność gospodarczą. 4,3% niezatrudnionych absolwentów kontynuowało naukę i nie poszukiwało pracy. W gospodarstwie rodzinnym podjęło pracę 0,3% absolwentów. 13,2% absolwentów poszukiwało pracy (2,1% pracujących bez formalnego zatrudnienia, 2,6% będących w trakcie zmiany pracy oraz 8,5% absolwentów, którzy nie podjęli pracy po ukończeniu studiów). 3,1% respondentów nie podjęło i nie poszukiwało pracy z różnych powodów. (Tabela 4.1.). Wskaźniki zatrudnienia z podziałem na wydziały i płeć przedstawiono w Rozdziałach 4.1.3, Wśród zatrudnionych respondentów 23,7% nie poszukiwało pracy (inicjatywa zatrudnienia wyszła ze strony pracodawcy), a 24,3% respondentów poszukiwało obecnej pracy krócej niż 1 miesiąc. 37,7% podjęło pracę przed ukończeniem studiów, a 52,3% pracujących respondentów otrzymało więcej niż jedną propozycję zatrudnienia. Podjęte zatrudnienie jest dla 80,2% całkowicie lub częściowo zgodne z wykształceniem. Dane dotyczące zgodności pracy z wykształceniem w zależności od wydziałów przedstawione są w Rozdziale Najliczniejsza grupa absolwentów pracuje w branży informatycznej, następne w kolejności to motoryzacja i geodezja (wykaz branż wraz z liczbą absolwentów - Załącznik 1.). Wśród firm zatrudniających absolwentów AGH 2013, na pierwszym miejscu pod względem liczby zatrudnionych absolwentów jest Comarch SA (46 osób), na drugim Ericpol (26 osób). Lista firm, które zatrudniły absolwentów AGH 2013 oraz zajmowane przez nich stanowiska podane są w Załączniku 3. (respondenci pracujący zgodnie z wykształceniem) oraz w Załączniku 4 (respondenci pracujący niezgodnie z wykształceniem). 66,2% absolwentów podjęło pracę na terenie województwa małopolskiego (w tym 52,2% w Krakowie), następne w kolejności jest województwo śląskie (10,4%). Pracę za granicą podjęło 3,3% absolwentów. Lokalizacja zatrudnienia oraz dane dotyczące mobilności respondentów przedstawione są w Rozdziałach 5.4 i 5.5. Według 68,7% respondentów czynnikiem decydującym w procesie rekrutacji był ukończony kierunek studiów. Następne w kolejności to: umiejętności komputerowe (52,6%) i motywacja do pracy (48,9%). Według 44,4% respondentów dodatkowym atutem było ukończenie Akademii Górniczo- Hutniczej. Czynniki wpływające na proces rekrutacji ilustruje Rozdział Losy zawodowe absolwentów AGH

5 Przy wyborze pracodawcy absolwenci kierowali się przede wszystkim możliwością rozwoju zawodowego (63,4%), a następnie wysokością zarobków (48,9%) oraz stabilnością zatrudnienia (48,7%). 39,8% respondentów zadeklarowało, że wiedza i kwalifikacje uzyskane podczas studiów są wykorzystywane w obecnej pracy w stopniu bardzo dużym i dużym, 47,4% że w stopniu dostatecznym. Oceniając studia w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy 84,7% respondentów stwierdziło, że studia całkowicie lub częściowo przygotowały ich do pracy zawodowej. Szczegółowe przedstawienie opinii absolwentów przedstawiono w rozdziale 5.8 i w Załączniku 5. Największy odsetek pracujących (24,4%) osiągał zarobki brutto w przedziale zł, a 16,1% powyżej 4500 zł brutto. Wysokość zarobków w zależności od wydziałów przedstawiono w Rozdziale (Diagram 5.20). 39,8% respondentów nie planowało zmiany pracy w najbliższym czasie, a 36,2% nie miało na ten temat zdania. Osoby niezdecydowane lub planujące zmianę zatrudnienia (58,0%) uzasadniały to chęcią uzyskania wyższych zarobków (55,9%) oraz/lub brakiem możliwości rozwoju w obecnej pracy (25,9%). 81,0% respondentów decyzję o podjęciu studiów na AGH uważało za słuszną. 51,5% respondentów wybrałoby ponownie ten sam kierunek studiów, 25,4% nie miało zdania na ten temat, a 21,2% nie wybrałoby ponownie tego samego kierunku studiów. 24,7% respondentów planowało podjęcie studiów podyplomowych. W niniejszym raporcie przedstawiono porównanie wybranych wskaźników w ostatnich pięciu latach (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) oraz zestawienie wydziałów w odniesieniu do wybranych wskaźników. Losy zawodowe absolwentów AGH

6 2. METODYKA BADANIA Badana grupa Absolwenci stacjonarnych studiów II stopnia, rocznik 2013 AGH. Czas przeprowadzenia badań Od września 2013 do czerwca Okres od obrony pracy dyplomowej (ukończenia studiów) do momentu przeprowadzenia badania nie przekroczył 6 miesięcy. Narzędzie badawcze Anonimowy kwestionariusz ankiety zawierający pytania zasadnicze i uzupełniające. Wywiad telefoniczny zawierający zasadnicze pytania kwestionariusza przeprowadzony z absolwentami, którzy nie wypełnili ankiety. Pytania zasadnicze dotyczyły: statusu zawodowego absolwentów, branży zatrudnienia, zgodności pracy z wykształceniem, czasu poszukiwania pracy. Pytania uzupełniające dotyczyły: statusu prawnego zatrudnienia, nazw firm i stanowisk zajmowanych przez absolwentów, lokalizacji zatrudnienia, wymagań wobec kandydatów ubiegających się o pracę, priorytetów przy wyborze pracodawcy, stopnia wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów w obecnej pracy, oceny studiów w AGH w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy zawodowej, gotowości do zmiany pracy, zarobków, aktywności w trakcie studiów, oceny decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów, edukacji po uzyskaniu dyplomu. Sposób pozyskiwania danych do badań W celu zwiększenia responsywności badanej grupy zastosowano zróżnicowane metody pozyskiwania danych. Respondenci wypełniali kwestionariusze ankiety w Centrum Karier, drogą internetową, lub odpowiadali w wywiadzie telefonicznym na zasadnicze pytania zawarte w kwestionariuszu. Losy zawodowe absolwentów AGH

7 Tabela 2.1. Sposób pozyskiwania danych do badań. Rozkład liczbowy i procentowy. PRÓBA R1 PRÓBA R2 Sposób pozyskiwania danych do badań Liczba respondentów % liczby respondentów N=2671 % liczby absolwentów AGH 2013, N=3264* Kwestionariusz ankiety (Centrum Karier) ,2% 31,3% Kwestionariusz ankiety (CAWI**) ,0% 27,8% Razem kwestionariusz ankiety. Próba R ,2% 59,1% Wywiad telefoniczny ,8% 22,8% Razem kwestionariusz ankiety + wywiad. Próba R ,0% 81,8% *Liczba wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia AGH 2013 wg danych Działu Nauczania AGH wyniosła 3101 osób. Ponadto oświadczenia deklarujące zgodę na udział w badaniu złożyło dodatkowo 163 absolwentów AGH, którzy ukończyli studia II stopnia w 2013 roku. W związku z powyższym w niniejszym raporcie przyjęto, że liczba wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia AGH 2013 wyniosła **CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) wspomagany komputerowo wywiad prowadzony za pomocą udostępnionego respondentom kwestionariusza internetowego, jedna z metod zbierania danych w badaniach ilościowych. Analiza danych Analiza statystyczna (liczbowa i procentowa). Pierwsza część raportu próba R1, N=2671 analiza danych zasadniczych uzyskanych od 2671 respondentów (1928 respondentów, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety oraz 743 respondentów, którzy na pytania zasadnicze odpowiedzieli telefonicznie). Druga część raportu próba R2, N=1928 analiza danych uzupełniających uzyskanych od 1928 respondentów, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety. W analizie danych wykorzystano oprogramowanie IBM SPSS Statistics. Pozyskiwanie danych osobowych Absolwenci AGH zgłaszają się do Centrum Karier z Kartą odejścia w celu złożenia oświadczenia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. wraz ze zmianą z dnia r Dz. U , art. 1.), według której: wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia badań, nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych i udział w badaniach. Losy zawodowe absolwentów AGH

8 3. LICZEBNOŚĆ I STRUKTURA PRÓBY W niniejszym raporcie przyjęto (na podstawie danych Działu Nauczania oraz liczby dodatkowo złożonych oświadczeń), że studia stacjonarne II stopnia na AGH w roku 2013 ukończyło 3264 absolwentów. Dane zasadnicze (kwestionariusze ankiety oraz rozmowy telefoniczne próba R1) uzyskano od 2671 absolwentów AGH rocznik 2013, co stanowi 81,8% wszystkich absolwentów. Dane uzupełniające (kwestionariusze ankiety próba R2) uzyskano od 1928 respondentów, co stanowi 72,2% badanej populacji absolwentów. Tabela 3.1. Liczba absolwentów 2013 objęta badaniem losów zawodowych. Liczba absolwentów 2013 AGH Absolwenci, którzy złożyli oświadczenia Liczba absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu Liczba absolwentów, którzy nie wyrazili zgody na udział w badaniu Liczba absolwentów, którzy nie zgłosili się do Centrum Karier z "Kartą odejścia" Liczba respondentów Responsywność badania % liczby absolwentów 2013 AGH ,3% 81,8% Razem ,3% 81,8% Tabela 3.2. Procent przebadanych absolwentów AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, N 2009 =1216, N 2010 =1720, N 2011 =2353, N 2012 =2586, N 2013 =2671. Procent przebadanych absolwentów ,3% 66,1% 83,1% 79,2% 81,8% Diagram 3.1. Procent przebadanych absolwentów AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, N 2009 =1216, N 2010 =1720, N 2011 =2353, N 2012 =2586, N 2013 = ,0% 80,0% 70,0% 60,0% 66,1% 83,1% 79,2% 81,8% 50,0% 40,0% 46,3% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Losy zawodowe absolwentów AGH

9 Tabela 3.3. Procent przebadanych absolwentów według wydziałów. Lata 2009, 2010, 2011, 2012, Rozkład liczbowy i procentowy. Wydział Liczba respondentów 2013 Liczba absolwentów 2013 Procent przebadanych absolwentów R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 WEAIiIB ,2% 50,4% 69,0% 50,4% WEiP ,7% 55,4% 76,6% 55,4% 81,9% 72,4% 37,8% 27,6% 47,9% WFiIS ,7% 41,2% 92,8% 41,2% 76,0% 70,2% 78,0% 58,2% 34,9% WGGiIŚ ,9% 60,7% 91,9% 60,7% 79,3% 66,7% 42,9% 40,1% 49,5% WGGiOŚ ,1% 47,3% 91,5% 47,3% 93,5% 80,8% 68,0% 48,4% 34,9% WGiG ,3% 60,0% 78,7% 60,0% 80,3% 68,6% 38,6% 34,4% 42,8% WH ,8% 70,5% 71,6% 70,5% 87,8% 77,0% 81,6% 67,3% 32,7% WIEiT ,0% 74,9% 63,5% 74,9% WIMiC ,0% 57,8% 91,2% 57,8% 87,8% 73,6% 89,0% 64,9% 77,8% WIMiIP ,3% 56,5% 74,6% 56,5% 86,2% 73,0% 72,5% 58,0% 25,9% WIMiR ,9% 71,6% 78,5% 71,6% 89,2% 77,7% 89,5% 71,3% 41,5% WMN ,3% 60,8% 91,4% 60,8% 75,7% 58,6% 90,8% 70,1% 62,5% WMS ,6% 78,5% 100,0% 78,5% 77,2% 69,6% 82,8% 70,7% 64,2% WO ,0% 62,5% 94,5% 62,5% 75,4% 59,4% 74,1% 43,1% 51,0% WWNiG ,4% 47,4% 85,0% 47,4% 93,8% 85,9% 79,0% 58,1% 42,3% WZ ,0% 70,1% 76,0% 70,1% 90,1% 80,6% 70,0% 51,9% 73,0% Razem Losy zawodowe absolwentów AGH

10 Diagram 3.2. Procent przebadanych absolwentów według wydziałów. Rozkład procentowy, N WEAIiIB =315, N WEiP =139, N WFiIS =58, N WGGiIŚ =203, N WGGiOŚ =275, N WGiG =243, N WH =56, N WIEiT =193, N WIMiC =144, N WIMiIP =177, N WIMiR =367, N WMN =87, N WMS =88, N WO =48, N WWNiG =84, N WZ =194. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% WO WZ WIEiT WGiG WMS WIMiR WH WMN WGGiIŚ WEiP WIMiC WIMiIP WWNiG WEAIiIB WGGiOŚ 100,0% 100,0% 97,0% 95,3% 94,6% 93,9% 91,8% 85,3% 83,9% 83,7% 80,0% 76,3% 72,4% 68,2% 68,1% WFiIS 48,7% Losy zawodowe absolwentów AGH

11 Diagram 3.3. Procent przebadanych absolwentów według wydziałów. Lata 2009, 2010, 2011, 2012, Rozkład procentowy, N WEAIiIB =315, N WEiP =139, N WFiIS =58, N WGGiIŚ =203, N WGGiOŚ =275, N WGiG =243, N WH =56, N WIEiT =193, N WIMiC =144, N WIMiIP =177, N WIMiR =367, N WMN =87, N WMS =88, N WO =48, N WWNiG =84, N WZ = WZ WWNiG WO WMS WMN WIMiR WIMiIP WIMiC WIEiT 25,9% 42,3% 41,5% 51,0% 100,0% 76,0% 90,1% 70,0% 73,0% 72,4% 85,0% 93,8% 79,0% 100,0% 94,5% 75,4% 74,1% 94,6% 100,0% 77,2% 82,8% 64,2% 85,3% 91,4% 75,7% 90,8% 62,5% 93,9% 78,5% 89,2% 89,5% 76,3% 74,6% 86,2% 72,5% 80,0% 91,2% 87,8% 89,0% 77,8% 97,0% 63,5% WH WGiG WGGiOŚ WGGiIŚ WFiIS WEiP WEAIiIB 32,7% 38,6% 42,8% 34,9% 42,9% 49,5% 48,7% 34,9% 37,8% 47,9% 91,8% 71,6% 87,8% 81,6% 95,3% 78,7% 80,3% 68,1% 91,5% 93,5% 68,0% 83,9% 91,9% 79,3% 92,8% 76,0% 78,0% 83,7% 76,6% 81,9% 68,2% 69,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Losy zawodowe absolwentów AGH

12 Tabela 3.4. Struktura próby R1 i R2 z podziałem na wydział. Rozkład liczbowy i procentowy. PRÓBA R1 PRÓBA R2 Wydział Liczba respondentów %N=2671 Liczba respondentów %N=1928 WEAIiIB ,8% ,1% WEiP 139 5,2% 92 4,8% WFiIS 58 2,2% 49 2,5% WGGiIŚ 203 7,6% 147 7,6% WGGiOŚ ,3% 191 9,9% WGiG 243 9,1% 153 7,9% WH 56 2,1% 43 2,2% WIEiT 193 7,2% 149 7,7% WIMiC 144 5,4% 104 5,4% WIMiIP 177 6,6% 131 6,8% WIMiR ,7% ,5% WMN 87 3,3% 62 3,2% WMS 88 3,3% 73 3,8% WO 48 1,8% 30 1,6% WWNiG 84 3,1% 55 2,9% WZ 194 7,3% 136 7,1% Razem ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH

13 Diagram 3.4. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na wydział. N=3264. WIMiR 12,0% WMS 2,8% WMN 3,1% WIMiIP 7,1% WO 1,5% WIMiC 5,5% WWNiG 3,6% WIEiT 6,1% WZ 5,9% WH 1,9% WGiG 7,8% WEAIiIB 14,2% WEiP 5,1% WFiIS 3,6% WGGiOŚ 12,4% WGGiIŚ 7,4% Rozkład procentowy, WEAIiIB WEiP WFiIS WGGiIŚ WGGiOŚ WGiG WH WIEiT WIMiC WIMiIP WIMiR WMN WMS WO WWNiG WZ Diagram 3.5. Struktura próby R1 z podziałem na wydział. Rozkład procentowy, N=2671. WO 1,8% WMS 3,3% WMN 3,3% WIMiR 13,7% WIMiIP 6,6% WWNiG 3,1% WIMiC 5,4% WZ WEAIiIB 7,3% 11,8% WEAIiIB WEiP WEiP WFiIS 5,2% WGGiIŚ WFiIS 2,2% WGGiOŚ WGiG WGGiIŚ WH 7,6% WIEiT WIEiT 7,2% WH 2,1% WGiG 9,1% WGGiOŚ 10,3% WIMiC WIMiIP WIMiR WMN WMS WO WWNiG WZ Losy zawodowe absolwentów AGH

14 Diagram 3.6. Struktura próby R2 z podziałem na wydział. Rozkład procentowy, N=1928. WIMiR 14,5% WMS 3,8% WMN 3,2% WWNiG WO 2,9% 1,6% WZ 7,1% WEAIiIB 12,1% WEiP 4,8% WFiIS 2,5% WGGiIŚ 7,6% WEAIiIB WEiP WFiIS WGGiIŚ WGGiOŚ WGiG WH WIEiT WIMiC WIMiIP WGGiOŚ 9,9% WIMiR WMN WIMiIP 6,8% WIMiC 5,4% WIEiT 7,7% WH 2,2% WGiG 7,9% WMS WO WWNiG WZ Tabela 3.5. Struktura prób R1 i R2 z podziałem na płeć. Rozkład liczbowy i procentowy. PRÓBA R1 PRÓBA R2 Płeć Liczba absolwentów Liczba respondentów %N=2671 Liczba respondentów %N=1928 Kobiety ,7% ,0% Mężczyźni ,3% ,0% Razem ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH

15 Diagram 3.7. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na płeć. Rozkład procentowy, N K =1206, N M = ,9% Kobiety Mężczyźni 63,1% Diagram 3.8. Struktura próby R1 z podziałem na płeć. Rozkład procentowy, N K =980, N M = ,7% Kobiety Mężczyźni 63,3% Diagram 3.9. Struktura próby R2 z podziałem na płeć. Rozkład procentowy, N K =714, N M = ,0% Kobiety Mężczyźni 63,0% Losy zawodowe absolwentów AGH

16 Część I. Dane zasadnicze (próba R1) Dane zasadnicze analizowane w I części raportu uzyskano od 2671 respondentów w oparciu o kwestionariusz ankiety oraz wywiad telefoniczny (próba R1). 4. ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW 4.1 Status zawodowy Status zawodowy. Tabela 4.1. Status zawodowy. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy Jest zatrudniony/a ,7% Liczba wskazań %N=2671 Jest zatrudniony/a i jednocześnie kontynuuje edukację 142 5,3% Jest zatrudniony/a i prowadzi działalność gospodarczą 4 0,1% ,2% Ma zagwarantowane zatrudnienie 33 1,2% Prowadzi działalność gospodarczą 73 2,7% Pracujący bez formalnego zatrudnienia w gospodarstwie rodzinnym* 9 0,3% Pracujący bez formalnego zatrudnienia i poszukujący pracy* 55 2,1% 64 2,4% Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy 114 4,3% Poszukuje pracy 227 8,5% Poszukuje pracy (w trakcie zmiany pracy) 69 2,6% ,1% Nie pracuje, nie poszukuje pracy 82 3,1% Razem ,0% *Kategorie dodane do kwestionariusza w roku Tabela 4.2. Status zawodowy z podziałem na pracujących i niepracujących. Zatrudnienie PRACUJĄCY /nie poszukujący pracy/ 79,4% Zagwarantowane zatrudnienie Działalność gospodarcza Gospodar. rodzinne Kontynuujący EDUKACJĘ POSZUKUJĄCY PRACY /13,2%/ Praca bez formalnego zatrudnienia Brak pracy ,2% 33 1,2% 73 2,7% 9 0,3% 114 4,3% 55 2,1% ,1% Losy zawodowe absolwentów AGH

17 3,0% 1,7% 3,3% 3,4% 1,5% 3,0% 1,7% 4,0% 1,2% 2,7% Diagram 4.1. Status zawodowy. Rozkład procentowy, N= ,1% 3,1% Jest zatrudniony/a 4,3% 2,4% 2,7% 1,2% Ma zagwarantowane zatrudnienie Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia (por. tabela) Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Poszukuje pracy 75,2% Nie pracuje, nie poszukuje pracy Status zawodowy. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Diagram 4.2. Status zawodowy. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Rozkład procentowy, N 2009 =1216, N 2010 =1720, N 2011 =2353, N 2012 =2586, N 2013 = ,2% 4,3% 2,4% 11,1% 3,1% ,1% 7,6% 13,3% 2,2% ,5% 6,5% 12,5% 2,3% 3,6% 4,1% ,9% 9,0% 10,4% 1,2% ,1% 10,8% 12,7% 2,1% ,2% 4,2% 17,7% 1,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jest zatrudniony/a Prowadzi działalność gospodarczą Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy Ma zagwarantowane zatrudnienie Pracuje bez formalnego zatrudnienia Poszukuje pracy Losy zawodowe absolwentów AGH

18 4.1.3 Status zawodowy. Absolwenci z podziałem na płeć. Tabela 4.3. Status zawodowy. Absolwenci z podziałem na płeć. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy Kobiety Mężczyźni Liczba wskazań %N=980 Liczba wskazań %N=1691 Jest zatrudniony/a ,5% ,5% Jest zatrudniony/a i jednocześnie kontynuuje edukację Jest zatrudniony/a i jednocześnie prowadzi dział. gosp. 58 5,9% 84 5,0% 1 0,1% 3 0,2% Ma zagwarantowane zatrudnienie 14 1,4% 19 1,1% Prowadzi działalność gospodarczą 13 1,3% 60 3,5% Pracuje bez formalnego zatrudnienia w gosp. rodzinnym* Pracuje bez formalnego zatrudnienia i poszukuje pracy* Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy 3 0,3% 6 0,4% 25 2,6% 30 1,8% 62 6,3% 52 3,1% Poszukuje pracy ,6% 143 8,5% Nie pracuje, nie poszukuje pracy 48 4,9% 34 2,0% Razem ,0% ,0% Diagram 4.3. Status zawodowy. Absolwenci z podziałem na płeć. Rozkład procentowy, N K =980, N M =1691. Mężczyźni 74,5% 3,5% 3,1% 2,0% 1,1% 8,5% 1,8% Kobiety 61,5% 1,3% 6,3% 1,4% 2,6% 15,6% 4,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jest zatrudniony/a Prowadzi działalność gospodarczą Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy Ma zagwarantowane zatrudnienie Pracuje bez formalnego zatrudnienia Poszukuje pracy Losy zawodowe absolwentów AGH

19 4.2 Czas poszukiwania pracy Czas poszukiwania pracy. Analizowana w rozdziale 4.2. grupa respondentów liczyła 2042 i obejmowała osoby zatrudnione oraz mające zagwarantowane zatrudnienie. Tabela 4.4. Czas poszukiwania pracy. Rozkład liczbowy i procentowy. Czas poszukiwania pracy Liczba wskazań %N=2042 Nie poszukiwał/a pracy* ,7% Poniżej 1 miesiąca ,3% 1-3 miesięcy ,6% 4-6 miesięcy ,6% Powyżej 6 miesięcy 85 4,2% Brak danych ,7% Razem ,0% *Inicjatywa zatrudnienia ze strony pracodawcy. Diagram 4.4. Czas poszukiwania pracy. Rozkład procentowy, N= ,7% 4,2% 11,6% 24,6% 23,7% 24,3% Nie poszukiwał/a pracy Poniżej 1 miesiąca 1-3 miesięcy 4-6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy Brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH

20 4.2.2 Podjęcie pracy przed ukończeniem studiów. Absolwenci z podziałem na wydział. Tabela 4.5. Podjęcie pracy przed ukończeniem studiów. Absolwenci z podziałem na wydział. Rozkład liczbowy i procentowy. Wydział Liczba wskazań %N WEAIiIB ,9% WEiP 12 13,0% WFiIS 21 51,2% WGGiIŚ 56 37,3% WGGiOŚ 63 35,2% WGiG 51 28,2% WH 19 44,2% WIEiT ,6% WIMiC 17 18,7% WIMiIP 37 30,1% WIMiR ,7% WMN 22 36,1% WMS 41 54,7% WO 9 26,5% WWNiG 12 20,7% WZ 60 41,4% AGH ,7% Losy zawodowe absolwentów AGH

21 Diagram 4.5. Podjęcie pracy przed ukończeniem studiów. Absolwenci z podziałem na wydział. Rozkład liczbowy i procentowy. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% WIEiT WMS WFiIS WEAIiIB WH WZ AGH WGGiIŚ WIMiR WMN WGGiOŚ WIMiIP WGiG WO WWNiG WIMiC WEiP 13,0% 20,7% 18,7% 30,1% 28,2% 26,5% 55,6% 54,7% 51,2% 48,9% 44,2% 41,4% 37,7% 37,3% 36,7% 36,1% 35,2% Losy zawodowe absolwentów AGH

22 4.2.3 Czas poszukiwania pracy. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, W roku 2011 do kafeterii odpowiedzi pytania o czas poszukiwania pracy dodano kategorię Nie poszukiwałem pracy (inicjatywa zatrudnienia ze strony pracodawcy). W opracowaniu prezentowane są dwa diagramy obejmujące Czas poszukiwania pracy absolwentów AGH w latach oraz Diagram 4.6. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci AGH: 2009, Rozkład procentowy, N 2009 =864, N 2010 = ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% ,9% 28,1% 17,4% 7,0% 4,7% ,2% 30,7% 14,7% 3,7% Poniżej 1 miesiąca 1-3 miesięcy 4-6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy Brak danych Diagram 4.7. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci AGH: 2011, 2012, Rozkład procentowy, N 2011 =1753, N 2012 =1884, N 2013 = ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% ,7% 24,3% 24,6% 11,6% 4,2% 11,7% ,1% 28,2% 22,2% 10,6% 7,6% 5,2% ,6% 30,5% 24,5% 11,5% 5,5% 4,4% Nie poszukiwał/a pracy Poniżej 1 miesiąca 1-3 miesięcy 4-6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy Brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH

23 4.3 Zgodność pracy z wykształceniem. Analizowana w rozdziale 4.3. grupa respondentów liczyła 2042 osoby i obejmowała osoby zatrudnione Zgodność pracy z wykształceniem. Tabela 4.6. Zgodność pracy z wykształceniem. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem Liczba wskazań %N=2042 Praca zgodna z wykształceniem ,4% Praca częściowo zgodna z wykształceniem ,8% Praca niezgodna z wykształceniem ,5% praca niezgodna z wykształceniem ale zgodna z zainteresowaniami respondenta 40 2,0% praca niezgodna z wykształceniem z braku innych możliwości 118 5,8% nie podano powodu 57 2,8% Brak danych 191 9,4% Razem ,0% Diagram 4.8. Zgodność pracy z wykształceniem. Rozkład procentowy, N= ,4% 10,5% 27,8% 52,4% Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH

24 4.3.2 Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Diagram 4.9. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Rozkład procentowy, N 2009 =864, N 2010 =1304, N 2011 =1753, N 2012 =1884, N 2013 = ,4% 27,8% 10,5% 9,4% ,0% 32,2% 11,1% 8,8% ,1% 32,2% 12,8% 1,9% ,0% 35,1% 14,3% 2,6% ,8% 27,8% 13,2% 5,2% ,3% 24,9% 9,1% 4,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Praca zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Brak danych Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci z podziałem na płeć. Tabela 4.7. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci z podziałem na płeć. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem Liczba wskazań Kobiety %N=676 Liczba wskazań Mężczyźni %N=1366 Praca zgodna z wykształceniem ,4% ,8% Praca częściowo zgodna z wykształceniem ,8% ,3% Praca niezgodna z wykształceniem ,0% 100 7,3% Brak danych 59 8,7% 132 9,7% Razem ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH

25 Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci z podziałem na płeć. Rozkład procentowy, N K =676, N M =1366. Mężczyźni 57,8% 25,3% 7,3% 9,7% Kobiety 41,4% 32,8% 17,0% 8,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Praca zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Brak danych Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci z podziałem na wydział Tabela 4.8. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci z podziałem na kierunek studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Wydział Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Brak danych WEAIiIB 52,9% 25,2% 7,7% 14,2% WEiP 42,4% 31,5% 17,4% 8,7% WFiIS 53,7% 22,0% 17,1% 7,3% WGGiIŚ 54,7% 26,0% 9,3% 10,0% WGGiOŚ 41,3% 26,8% 25,7% 6,1% WGiG 56,4% 25,4% 8,3% 9,9% WH 23,3% 58,1% 14,0% 4,7% WIEiT 67,2% 18,9% 0,6% 13,3% WIMiC 47,3% 28,6% 16,5% 7,7% WIMiIP 48,0% 29,3% 15,4% 7,3% WIMiR 61,7% 27,8% 3,2% 7,3% WMN 45,9% 29,5% 21,3% 3,3% WMS 30,7% 49,3% 10,7% 9,3% WO 67,6% 8,8% 17,6% 5,9% WWNiG 63,8% 19,0% 6,9% 10,3% WZ 46,9% 33,1% 9,7% 10,3% Losy zawodowe absolwentów AGH

26 Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci z podziałem na wydział. Rozkład procentowy. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% WO 67,6% 8,8% 17,6% 5,9% WIEiT 67,2% 18,9% 0,6% 13,3% WWNiG 63,8% 19,0% 6,9% 10,3% WIMiR 61,7% 27,8% 3,2% 7,3% WGiG 56,4% 25,4% 8,3% 9,9% WGGiIŚ 54,7% 26,0% 9,3% 10,0% WFiIS 53,7% 22,0% 17,1% 7,3% WEAIiIB 52,9% 25,2% 7,7% 14,2% WIMiIP 48,0% 29,3% 15,4% 7,3% WIMiC 47,3% 28,6% 16,5% 7,7% WZ 46,9% 33,1% 9,7% 10,3% WMN 45,9% 29,5% 21,3% 3,3% WEiP 42,4% 31,5% 17,4% 8,7% WGGiOŚ 41,3% 26,8% 25,7% 6,1% WMS 30,7% 49,3% 10,7% 9,3% WH 23,3% 58,1% 14,0% 4,7% Praca zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH

27 4.4 Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów. Przedmiot działalności gospodarczej. Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów oraz wykaz przedmiotów działalności gospodarczej znajdują się odpowiednio w Załączniku 1. Losy zawodowe absolwentów AGH

28 Część II. Dane szczegółowe (próba R2) Dane analizowane w II części raportu uzyskano od 1928 respondentów w oparciu o kwestionariusz ankiety (próba R2). 5. ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW 2013 AGH Analizowana w rozdziale 5. grupa respondentów liczyła 1463 osób i obejmowała respondentów zatrudnionych oraz mających zagwarantowane zatrudnienie, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety. Ponadto w wybranych podpunktach analizowane są także dane uzyskane od 54 respondentów prowadzących działalność gospodarczą. 5.1 Status prawny zatrudnienia. Tabela 5.1. Status prawny zatrudnienia. Rozkład liczbowy i procentowy. Status prawny Liczba wskazań %N=1517 Umowa o pracę ,0% Umowa cywilno-prawna ,3% Samozatrudnienie 54 3,6% Brak danych 32 2,1% Razem ,0% Diagram 5.1. Status prawny zatrudnienia. Rozkład procentowy, N= ,6% 2,1% 19,3% Umowa o pracę Umowa cywilno-prawna Samozatrudnienie Brak danych 75,0% Losy zawodowe absolwentów AGH

29 Diagram 5.2. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Rozkład procentowy ,0% 19,3% 3,6% ,3% 20,1% 5,6% ,1% 15,9% 5,8% ,0% 14,1% 5,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Umowa o pracę Umowa cywilno-prawna Samozatrudnienie 5.2 Stopień konkurencyjności absolwentów. 52,3% zatrudnionych (765 osób) otrzymało więcej niż jedną propozycję zatrudnienia. Diagram 5.3. Respondenci, którzy otrzymali więcej niż jedną propozycję zatrudnienia. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Rozkład procentowy, N 2009 =785, N 2010 =1067, N 2011 =1562, N 2012 =1535, N 2013 = % 90% 80% 70% 60% 53,5% 52,5% 50% 40% 42,3% 42,5% 52,3% 30% 20% 10% 0% Więcej niż jedna propozycja zatrudnienia Losy zawodowe absolwentów AGH

30 Tabela 5.2. Respondenci, którzy otrzymali więcej niż jedną propozycję zatrudnienia. Absolwenci z podziałem na wydział. Rozkład liczbowy i procentowy. Wydział Liczba wskazań %N WEAIiIB 85 42,5% WEiP 41 67,2% WFiIS 16 48,5% WGGiIŚ 68 62,4% WGGiOŚ 85 68,0% WGiG 64 55,7% WH 12 37,5% WIEiT 46 31,5% WIMiC 39 63,9% WIMiIP ,7% WIMiR 48 50,0% WMN 34 53,3% WMS 24 56,7% WO 11 50,0% WWNiG 21 63,6% WZ 54 54,0% AGH ,3% Losy zawodowe absolwentów AGH

31 Diagram 5.4. Respondenci, którzy otrzymali więcej niż jedną propozycję zatrudnienia. Absolwenci z podziałem na wydział. Rozkład procentowy. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% WGGiOŚ WEiP WIMiC WWNiG WGGiIŚ WMS WGiG WZ WMN WIMiIP AGH WIMiR WO WFiIS WEAIiIB WH WIEiT 68,0% 67,2% 63,9% 63,6% 62,4% 56,7% 55,7% 54,0% 53,3% 52,7% 52,3% 50,0% 50,0% 48,5% 42,5% 37,5% 31,5% 5.3 Nazwy firm zatrudniających absolwentów i zajmowane przez nich stanowiska. Nazwy firm i zajmowane przez respondentów stanowiska znajdują się w Załącznikach 3. i 4. Losy zawodowe absolwentów AGH

32 5.4 Lokalizacja zatrudnienia i działalności gospodarczej. Tabela 5.3. Lokalizacja zatrudnienia - Polska. Rozkład liczbowy i procentowy. Województwo Polska Liczba absolwentów %N=1463 małopolskie ,2% w tym Kraków ,2% śląskie ,4% podkarpackie 92 6,3% mazowieckie 60 4,1% świętokrzyskie 30 2,1% dolnośląskie 24 1,6% łódzkie 15 1,0% lubelskie 13 0,9% wielkopolskie 13 0,9% lubuskie 8 0,5% pomorskie 6 0,4% opolskie 4 0,3% podlaskie 3 0,2% zachodniopomorskie 3 0,2% kujawsko-pomorskie 2 0,1% warmińsko-mazurskie 1 0,1% brak danych 19 1,3% Razem ,7% Losy zawodowe absolwentów AGH

33 Tabela 5.4. Lokalizacja zatrudnienia - zagranica. Rozkład liczbowy i procentowy. Kraj Liczba abs. %N=1463 Kraj Zagranica Liczba abs. %N=1463 Kraj Liczba abs. %N=1463 Wielka Brytania 18 1,2% Czechy 3 0,2% Dania 1 0,1% Londyn 3 0,2% Praga 1 0,1% Lyngby 1 0,1% Edinburgh 2 0,1% Roznov 1 0,1% Francja 1 0,1% Aberdeen 1 0,1% nie podano 1 0,1% Sophia Antipolis 1 0,1% Accrington 1 0,1% Kanada 2 0,1% Hiszpania 1 0,1% Coventry 1 0,1% Sherbrooke 1 0,1% Barcelona 1 0,1% Crawley 1 0,1% Toronto 1 0,1% Holandia 1 0,1% Inverness 1 0,1% Nordwijk 1 0,1% Manchester 1 0,1% Norwegia 1 0,1% Nottingham 1 0,1% Stavanger 1 0,1% Rugby 1 0,1% Rosja 1 0,1% Sheffield 1 0,1% Dubna 1 0,1% Szwajcaria 7 0,5% Rumunia 1 0,1% Genewa 6 0,4% Ploiesti 1 0,1% Winterthur 1 0,1% Ukraina 1 0,1% Niemcy 5 0,3% Pawłograd 1 0,1% Bonn 1 0,1% Węgry 1 0,1% Duren 1 0,1% Budapeszt 1 0,1% Frankfurt 1 0,1% Zjednoczone Mainz 1 0,1% Emiraty Arabskie 1 0,1% Magdeburg 1 0,1% Dubai 1 0,1% USA 4 0,3% Atlanta 1 0,1% Houston 1 0,1% Oxford 1 0,1% nie podano 1 0,1% Razem zagranica 49 3,3% Tabela 5.5. Praca za granicą. Absolwenci AGH w latach: 2009, 2010, 2011, 2012, Zagranica Absolwenci, którzy podjęli pracę za granicą 12 2,5% 42 3,9% 57 3,6% 66 4,3% 49 3,3% Losy zawodowe absolwentów AGH

34 Diagram 5.5. Lokalizacja zatrudnienia. Rozkład liczbowy i procentowy, N= ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% małopolskie w tym Kraków śląskie podkarpackie mazowieckie zagranica świętokrzyskie dolnośląskie łódzkie lubelskie wielkopolskie lubuskie pomorskie opolskie podlaskie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie 10,4% 6,3% 4,1% 3,3% 2,1% 1,6% 1,0% 0,9% 0,9% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 52,2% 66,2% Tabela 5.6. Lokalizacja działalności gospodarczej. Rozkład liczbowy i procentowy. Region działalności Liczba absolwentów %N=58* małopolskie 34 58,6% w tym Kraków 22 37,9% śląskie 11 19,0% podkarpackie 4 6,9% zagranica 3 5,2% mazowieckie 2 3,4% świętokrzyskie 1 1,7% brak danych 3 5,2% Razem ,0% *Respondenci prowadzący działalność gospodarczą (54 osoby) oraz osoby zatrudnione i jednocześnie prowadzące działalność gospodarczą (4 osoby). Losy zawodowe absolwentów AGH

35 5.5 Mobilność zawodowa. Tabela 5.7. Mobilność zawodowa. Rozkład liczbowy i procentowy. Miejsce ukończenia szkoły średniej Kraków Miejsce zatrudnienia poza Krakowem Miejscowość Liczba absolwentów %N=1463 Liczba absolwentów %N=1463 Liczba absolwentów %N=1463 Kraków ,4% ,4% 103 7,0% poza Krakowem ,6% ,8% ,8% Razem ,0% ,2% ,8% Diagram 5.6. Mobilność zawodowa. Absolwenci z podziałem na wydział. Rozkład procentowy. z Krakowa w Krakowie z Krakowa poza Krakowem spoza Krakowa w Krakowie spoza Krakowa poza Krakowem 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% AGH 14,4% 37,8% 7,0% 40,8% WIEiT 24,6% 55,1% 5,1% 15,2% WH 31,3% 43,8% 3,1% 21,9% WMS 16,7% 56,7% 1,7% 25,0% WEAIiIB 21,5% 50,0% 5,5% 23,0% WZ 21,0% 43,0% 8,0% 28,0% WFiIS 15,2% 48,5% 3,0% 33,3% WGGiIŚ 5,5% 41,3% 4,6% 48,6% WIMiR 14,7% 31,5% 10,1% 43,7% WGGiOŚ 9,6% 34,4% 8,8% 47,2% WIMiC 9,8% 29,5% 8,2% 52,5% WIMiIP 12,1% 25,3% 8,8% 53,8% WGiG 3,5% 33,0% 7,0% 56,5% WMN 8,9% 26,7% 6,7% 57,8% WEiP 8,2% 6,6% 62,3% WO 18,2% 9,1% 72,7% WWNiG 6,1% 12,1% 81,8% Losy zawodowe absolwentów AGH

36 5.6 Wykształcenie, kompetencje i inne umiejętności istotne w procesie rekrutacyjnym kandydatów. W pytaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Tabela 5.8. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=1463 Ukończony kierunek studiów ,7% Umiejętności komputerowe ,6% Motywacja do pracy ,9% Wiedza uzyskana podczas studiów ,7% Znajomość języków obcych ,3% Doświadczenie zawodowe ,1% Umiejętności interpersonalne ,2% Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów ,3% Praktyki/staże w danej firmie ,0% Znajomości, kontakty ,8% Inne 73 5,0% Losy zawodowe absolwentów AGH

37 Diagram 5.7. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów. Rozkład procentowy, N= % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ukończony kierunek studiów 68,7% Umiejętności komputerowe Motywacja do pracy Wiedza uzyskana podczas studiów Znajomość języków obcych Doświadczenie zawodowe Umiejętności interpersonalne Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza Praktyki/staże w danej firmie Znajomości, kontakty 52,6% 48,9% 48,7% 48,3% 41,1% 35,2% 28,3% 20,0% 19,8% Inne 5,0% Wykształcenie, kompetencje i inne umiejętności istotne w procesie rekrutacyjnym kandydatów. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Tabela 5.9. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Rozkład procentowy, N 2009 =785, N 2010 =1067, N 2011 =1562, N 2012 =1535, N 2013 =1463. Wybór odpowiedzi Ukończony kierunek studiów 69,6% 64,9% 66,7% 47,8% 68,7% Umiejętności komputerowe 35,3% 49,4% 43,8% 36,1% 52,6% Motywacja do pracy 40,5% 48,8% 45,6% 35,4% 48,9% Wiedza uzyskana podczas studiów 41,4% 41,0% 45,8% 35,4% 48,7% Znajomość języków obcych 32,2% 41,2% 44,8% 32,4% 48,3% Doświadczenie zawodowe 19,5% 23,3% 34,8% 27,3% 41,1% Umiejętności interpersonalne 35,0% 40,3% 37,7% 27,4% 35,2% Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów 19,6% 24,8% 27,5% 22,1% 28,3% Praktyki/staże w danej firmie* ,4% 13,1% 20,0% Znajomości, kontakty* ,0% 13,6% 19,8% Inne 5,4% 8,5% 6,3% 4,8% 5,0% *Kategoria dodana do kwestionariusza w roku Losy zawodowe absolwentów AGH

38 Diagram 5.8. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Rozkład procentowy, N 2009 =785, N 2010 =1067, N 2011 =1562, N 2012 =1535, N 2013 = Znajomości, kontakty* Praktyki/staże w danej firmie* Inne Ukończony kierunek studiów 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Umiejętności komputerowe Motywacja do pracy Wiedza uzyskana podczas studiów Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów Umiejętności interpersonalne Doświadczenie zawodowe Znajomość języków obcych Wykaz czynników decydujących o przyjęciu do pracy z podziałem na wydział znajduje się w Załączniku 6. (str. 143). Losy zawodowe absolwentów AGH

39 5.6.2 Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Tabela Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=1463 Tak ,4% Nie wiem ,2% Nie ,9% Brak danych 8 0,5% Razem ,0% Diagram 5.9. Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Rozkład procentowy. N= ,9% 0,5% 44,4% Tak Nie wiem Nie Brak danych 39,2% Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Tabela Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Rozkład procentowy, N 2009 =785, N 2010 =1067, N 2011 =1562, N 2012 =1535, N 2013 =1463. Wybór odpowiedzi Tak 61,1% 54,8% 48,5% 45,7% 44,4% Nie wiem 21,5% 22,9% 34,4% 33,3% 39,2% Nie 13,5% 20,0% 15,4% 15,0% 15,9% Brak danych 3,9% 2,3% 1,7% 5,9% 0,5% Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Losy zawodowe absolwentów AGH

40 Diagram Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Rozkład procentowy, N 2009 =785, N 2010 =1067, N 2011 =1562, N 2012 =1535, N 2013 = ,4% 39,2% 15,9% 0,5% ,7% 33,3% 15,0% 5,9% ,5% 34,4% 15,4% 1,7% ,8% 22,9% 20,0% 2,3% ,1% 21,5% 13,5% 3,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Tak Nie wiem Nie Brak danych Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci z podziałem na wydział. Tabela Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci z podziałem na wydział. Rozkład procentowy. Wydział Wybór odpowiedzi Tak Nie wiem Nie Brak danych WEAIiIB 43,5% 46,5% 10,0% 0,0% WEiP 32,8% 49,2% 18,0% 0,0% WFiIS 30,3% 54,5% 15,2% 0,0% WGGiIŚ 36,7% 39,4% 22,9% 0,9% WGGiOŚ 43,2% 31,2% 24,8% 0,8% WGiG 38,3% 31,3% 28,7% 1,7% WH 9,4% 65,6% 25,0% 0,0% WIEiT 48,6% 39,9% 11,6% 0,0% WIMiC 54,1% 32,8% 13,1% 0,0% WIMiIP 53,8% 37,4% 7,7% 1,1% WIMiR 53,4% 34,5% 11,8% 0,4% WMN 55,6% 28,9% 15,6% 0,0% WMS 38,3% 56,7% 5,0% 0,0% WO 54,5% 27,3% 18,2% 0,0% WWNiG 63,6% 27,3% 6,1% 3,0% WZ 40,0% 35,0% 24,0% 1,0% Losy zawodowe absolwentów AGH

41 Diagram Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji z podziałem na wydział. Rozkład procentowy. Tak Nie wiem Nie Brak danych WWNiG 63,6% 27,3% 6,1% 3,0% WMN 55,6% 28,9% 15,6% WO 54,5% 27,3% 18,2% WIMiC 54,1% 32,8% 13,1% WIMiIP 53,8% 37,4% 7,7% 1,1% WIMiR 53,4% 34,5% 11,8% 0,4% WIEiT 48,6% 39,9% 11,6% WEAIiIB 43,5% 46,5% 10,0% WGGiOŚ 43,2% 31,2% 24,8% 0,8% WZ 40,0% 35,0% 24,0% 1,0% WMS 38,3% 56,7% 5,0% WGiG 38,3% 31,3% 28,7% 1,7% WGGiIŚ 36,7% 39,4% 22,9% 0,9% WEiP 32,8% 49,2% 18,0% WFiIS 30,3% 54,5% 15,2% WH 9,4% 65,6% 25,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Losy zawodowe absolwentów AGH

42 5.7 Wybór pracodawcy Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy. W pytaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Tabela Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=1463 Możliwość rozwoju zawodowego ,4% Wysokość zarobków ,9% Stabilność zatrudnienia ,7% Lokalizacja firmy ,4% Zgodność oferty z kwalifikacjami ,7% Zainteresowania zawodowe ,0% Kultura firmy/atmosfera pracy ,5% Renoma zakładu pracy ,7% Świadczenia socjalne ,7% Opinia znajomych ,1% Brak wyboru 138 9,4% Inne 36 2,5% Diagram Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy. Rozkład procentowy, N= % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Możliwość rozwoju zawodowego Wysokość zarobków Stabilność zatrudnienia Lokalizacja firmy Zgodność oferty z kwalifikacjami Zainteresowania zawodowe Kultura firmy/atmosfera pracy Renoma zakładu pracy Świadczenia socjalne Opinia znajomych Brak wyboru Inne 17,7% 16,1% 9,4% 2,5% 48,9% 48,7% 41,4% 40,7% 39,0% 32,5% 29,7% 63,4% Losy zawodowe absolwentów AGH

43 5.7.2 Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Tabela Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Rozkład procentowy, N 2009 =785, N 2010 =1067, N 2011 =1562, N 2012 =1535, N 2013 =1463. Wybór odpowiedzi Możliwość rozwoju zawodowego 59,2% 61,8% 62,5% 48,3% 63,4% Wysokość zarobków 42,9% 45,0% 49,0% 36,2% 48,9% Stabilność zatrudnienia 44,3% 42,5% 47,4% 35,6% 48,7% Lokalizacja firmy 39,2% 38,6% 41,1% 32,9% 41,4% Zgodność oferty z kwalifikacjami 35,9% 38,7% 39,7% 28,9% 40,7% Zainteresowania zawodowe 34,8% 40,4% 39,1% 28,9% 39,0% Kultura firmy/atmosfera pracy* ,5% 25,9% 32,5% Renoma zakładu pracy 27,8% 32,6% 30,7% 22,1% 29,7% Świadczenia socjalne 16,2% 15,9% 19,1% 13,2% 17,7% Opinia znajomych 11,0% 14,7% 15,0% 11,3% 16,1% Brak wyboru 9,7% 9,1% 8,9% 7,2% 9,4% Inne 3,2% 2,9% 2,2% 2,1% 2,5% *Kategoria została dodana do kwestionariusza w roku Losy zawodowe absolwentów AGH

44 Diagram Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy. Absolwenci AGH: 2009, 2010, 2011, 2012, Rozkład procentowy, N 2009 =785, N 2010 =1067, N 2011 =1562, N 2012 =1535, N 2013 =1463. Brak wyboru Opinia znajomych Możliwość rozwoju zawodowego Inne 90% Wysokość 80% zarobków 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Stabilność zatrudnienia Lokalizacja firmy Świadczenia socjalne Zgodność oferty z kwalifikacjami Renoma zakładu pracy Kultura firmy/atmosfer a pracy* Zainteresowani a zawodowe Losy zawodowe absolwentów AGH

45 5.9. Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Stopień przygotowania w obszarach: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne W pytaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Wiedza i umiejętności stopień przygotowania: wystarczający. Rozkład liczbowy i procentowy. Wiedza i umiejętności stopień przygotowania: wystarczający Liczba wskazań %N=1463 Wiedza ,2% Umiejętności komputerowe ,6% Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce ,0% Języki obce ,5% Zarządzanie projektami ,0% Obsługa urządzeń specjalistycznych ,6% Inne ,0% Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Wiedza i umiejętności stopień przygotowania: niewystarczający. Rozkład liczbowy i procentowy. Wiedza i umiejętności stopień przygotowania: niewystarczający Liczba wskazań %N=1463 Zarządzanie projektami ,9% Języki obce ,2% Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce ,0% Umiejętności komputerowe ,3% Obsługa urządzeń specjalistycznych ,0% Wiedza ,4% Inne 139 9,5% Losy zawodowe absolwentów AGH

46 Diagram Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Wiedza i umiejętności porównanie. Rozkład procentowy, N=1463. Wystarczający Niewystarczający 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Wiedza Umiejętności komputerowe Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce Języki obce Zarządzanie projektami Obsługa urządzeń specjalistycznych 21,4% 28,3% 29,0% 34,5% 34,2% 33,0% 35,9% 22,6% 24,0% 50,6% 48,0% 56,2% Inne 10,0% 9,5% Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Kompetencje społeczne stopień przygotowania. Rozkład liczbowy i procentowy. Kompetencje społeczne - atuty Wystarczające Niewystarczające Nie mam zdania Liczba wskazań %N=1463 Liczba wskazań %N=1463 Liczba wskazań %N=1463 Praca w zespole ,2% 144 9,8% 114 7,8% Komunikatywność ,7% 139 9,5% ,3% Odporność na stres ,2% ,0% ,9% Organizacja pracy ,6% ,7% ,7% Wystąpienia publiczne ,5% ,1% ,1% Asertywność ,4% ,1% ,5% Etyka zawodowa jako podstawa działania ,9% ,1% ,8% Budowanie autorytetu ,5% ,2% ,2% Zarządzanie grupą ,2% ,0% ,7% Negocjacje ,1% ,5% ,6% Losy zawodowe absolwentów AGH

47 Diagram Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Kompetencje społeczne stopień przygotowania. Rozkład procentowy, N=1463. Wystarczające Niewstarczające Nie ma zdania 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Praca w zespole Komunikatywność Odporność na stres Organizacja pracy Wystąpienia publiczne Asertywność Etyka zawodowa jako podstawa działania Budowanie autorytetu Zarządzanie grupą Negocjacje 70,2% 9,8% 7,8% 64,7% 9,5% 13,3% 56,2% 17,0% 13,9% 54,6% 17,7% 14,7% 43,5% 27,1% 16,1% 41,4% 24,1% 20,5% 37,9% 18,1% 28,8% 32,5% 24,2% 29,2% 30,2% 33,0% 22,7% 24,1% 37,5% 24,6% Losy zawodowe absolwentów AGH

48 5.8 Zarobki absolwentów Wysokość zarobków brutto oraz dochody z działalności gospodarczej. Tabela Wysokość zarobków brutto. Rozkład liczbowy i procentowy. Przedział zarobków brutto Liczba wskazań %N=1463 poniżej 1500 zł 131 9,0% zł ,9% zł ,4% zł ,0% zł ,5% zł 118 8,1% zł 70 4,8% zł 70 4,8% zł 40 2,7% zł 38 2,6% powyżej 6000 zł 88 6,0% brak danych ,2% Razem ,0% Diagram Wysokość zarobków brutto. Rozkład procentowy, N= ,0% 2,7% 4,8% 4,8% 14,2% 9,0% poniżej 1500 zł zł 11,9% zł zł zł zł 12,4% zł zł zł zł 8,1% 12,0% powyżej 6000 zł brak danych 11,5% Losy zawodowe absolwentów AGH

49 Tabela Wysokość dochodów z działalności gospodarczej. Rozkład liczbowy i procentowy. Wysokość dochodów z działalności gospodarczej Liczba wskazań %N=58 poniżej 1500 zł 2 3,4% zł 2 3,4% zł 1 1,7% zł 3 5,2% zł 4 6,9% zł 4 6,9% zł 4 6,9% zł 6 10,3% zł 2 3,4% zł 1 1,7% powyżej 6000 zł 10 17,2% brak danych 19 32,8% Razem ,0% Diagram Wysokość dochodów z działalności gospodarczej. Rozkład procentowy, N=58. 3,4% 3,4% 1,7% 5,2% poniżej 1500 zł zł 32,8% 6,9% 6,9% 6,9% zł zł zł zł zł zł zł zł 17,2% 1,7% 3,4% 10,3% powyżej 6000 zł brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia studiów/ 2015

Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia studiów/ 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Ekonomiczny ekonomia - 12 zarządzanie - 3 stacjonarne - 10 niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. PROFIL RESPONDENTA 3. AUDYT I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Od 1 września 2006 roku dzieci klas pierwszych w 9 194 szkołach podstawowych rozpoczną naukę języka angielskiego. Program wczesnej nauki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Cel badania: poznanie opinii absolwentów na temat jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

CEE CONGRESS HR 2015

CEE CONGRESS HR 2015 CEE CONGRESS HR 2015 BAROMETR RYNKU PRACY III Wprowadzenie I Zdaniem Pracownika II Zdaniem Pracodawcy III Wykształcenie a praca 2 BAROMETR RYNKU PRACY III 3 Barometr Rynku Pracy III Raport w liczbach PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 1. Informacje ogólne Proces ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta studiów wyższych ZUT ma na celu

Bardziej szczegółowo

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych 50 Czy słyszałaś/eś o: Platforma Usług Elektronicznych ZUS 66% 34% epuap 60% profil zaufany epuap 48% 52% obywatel.gov.pl 47% 53% Elektroniczna Księga Wieczysta 45% 55% biznes.gov.pl 60% danepubliczne.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2010 po pięciu latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2010 po pięciu latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2010 po pięciu latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2013r. Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 17.06.2013r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Ankieta badania

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. 14 czerwca 2013 r. Narodowe Centrum Nauki po raz piąty ogłosiło konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII

Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Wyniki tego badania uwzględniają absolwentów 2013 roku. Metodologia badania Ilościowe badanie sondażowe link do ankiety online wysyłany e-mailem

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2013 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2013 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

Ankieta Losów Absolwentów 2007/2008

Ankieta Losów Absolwentów 2007/2008 Ankieta Losów Absolwentów 2007/2008 Zestawienie danych na dzień 29.09.2008 Opracowanie dr Sławomir Krzychała Dane respondentów Płeć Procent kobiety 85,5 mężczyźni 14,5 Grupa absolwentów uczestniczących

Bardziej szczegółowo

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2013 r. 15 czerwca 2012 roku Narodowe Centrum Nauki po raz trzeci ogłosiło konkurs MAESTRO przeznaczony dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze

Bardziej szczegółowo

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Wartość podpisanych umów (zł) stan

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Przeszłość na usługach przyszłości

Przeszłość na usługach przyszłości Przeszłość na usługach przyszłości Jak wykorzystać wyniki badań losów zawodowych w praktyce szanse i zagrożenia; doświadczenia krajowe. Grażyna Śliwińska Kraków, czerwiec 2015. Przeszłość na usługach przyszłości

Bardziej szczegółowo

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI KONKURS ETIUDA 2 ATYYKI Rozstrzygnięcie: czerwiec 2014 r. dyscyplin (,, ). W związku z tym, analiza wartości obu tych wskaźników została przeprowadzona na dwóch poziomach: ogółem dla całego konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA Chełm 2013 Spis treści I. WSTĘP... 2 II. METODOLOGIA... 3 Populacja badawcza... 3 Metoda zbierania danych...

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Raport z III fali bada

Raport z III fali bada PBS Spółka z o.o. 81-812 Sopot, ul. Junaków 2, t: (48-58) 550 60 70, f: (48-58) 550 66 70, e: kontakt@pbs.pl, www.pbs.pl Raport z III fali bada Raport EKONOMIA SUKCESU Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH O PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE

BAZA DANYCH O PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE BAZA DANYCH O PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE Baza danych o placówkach z oddziałami integracyjnymi prowadzona jest w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z III fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2013 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Medycznego z rocznika 2010/2011

Badanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Medycznego z rocznika 2010/2011 Badanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Medycznego z rocznika 2010/2011 Pomiar po roku od zakończenia studiów Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego Budynek A2, pok. 101 al. mjr. W. Kopisto 2A 35

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów

Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów Cel badań: Celem badań jest poznanie zawodowych losów absolwentów, w tym podejmowanie pracy zawodowej zgodniej

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 WARSZAWA, MAJ

Bardziej szczegółowo

475 tys. absolwentów szkół wyższych

475 tys. absolwentów szkół wyższych 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 475 tys. absolwentów szkół wyższych Studia wyższe przestały byd przywilejem. Obecnie dostęp do wykształcenia wyższego ma niemal każdy. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Spływ należności w Branży Elektrycznej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24

Spływ należności w Branży Elektrycznej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24 Spływ należności w Branży Elektrycznej Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24 2 3 Hurtownie elektroinstalacyjne 4 Hurtownie elektroinstalacyjne 5 Hurtownie elektroinstalacyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny do Programu stypendialnego Mistrzowie CHEMII rekrutacja na rok szkolny 2012/2013

Formularz aplikacyjny do Programu stypendialnego Mistrzowie CHEMII rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 Biuro w Warszawie: ul. Gordona Bennetta 2, 02159 Warszawa tel.: 22 584 69 35; fax: 22 584 69 36 email: fundacja@orlen.pl www.orlendarserca.pl Formularz aplikacyjny do Programu stypendialnego Mistrzowie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie BIURO KARIER Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie absolwenci 2014 r. Krosno, kwiecień 2015 r. Opracowanie wyników ankiet dotyczących losów zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r.

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. 19.12.2012 r. KPMG w Polsce 0 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 4 Boże Narodzenie 2012 sposoby obchodzenia 5 Boże Narodzenie 2012 wydatki 6 Boże

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Raport Monitorowa losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy Rok akademicki / na podstawie raportu Biura Karier Wydział Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób

Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób Szczecin, 06. czerwca 2016 r. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Al. Powstańców Wielkopolskich 33 70 111 Szczecin Tel: 91 85 22 605 e-mail: bez_granic@zgd.com.pl ZAPYTANIE CENOWE rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników PRZEPISY REGULUJĄCE TWORZENIE KFS I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Nauk o Zdrowiu Rocznik 2010/2011

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Nauk o Zdrowiu Rocznik 2010/2011 Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Nauk o Zdrowiu Rocznik SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER AKADEMICKICH Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 74/12 Zarządzenie Nr 33/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie monitorowania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego dla Warszawa, 23.01.2013 Cele i metodologia Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY RAPORT Z BADANIA OGLĄDALNOŚCI TV TRWAM PRZEPROWADZONEGO PRZEZ EUROPEJSKI INSTYTUT STUDIÓW I ANALIZ WE WRZEŚNIU 2014 ROKU

SKRÓCONY RAPORT Z BADANIA OGLĄDALNOŚCI TV TRWAM PRZEPROWADZONEGO PRZEZ EUROPEJSKI INSTYTUT STUDIÓW I ANALIZ WE WRZEŚNIU 2014 ROKU SKRÓCONY RAPORT Z BADANIA OGLĄDALNOŚCI TV TRWAM PRZEPROWADZONEGO PRZEZ EUROPEJSKI INSTYTUT STUDIÓW I ANALIZ WE WRZEŚNIU 2014 ROKU 1. Metodologia badań Badanie ankietowe przeprowadzono w dniach od 4 do

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ADMINISTRACJA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ AKADEMICKIE BIURO KARIER KOSZALIN 2013 Skład Zespołu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie ECDL w ochronie zdrowia Dolnego Śląska Beneficjent: Spółka Data Techno Park Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-556, przy ul. Borowskiej 283b FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo