Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Humanistyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny"

Transkrypt

1 Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

2 Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki badania pn. Losy absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014., zrealizowanego przez zespół Biura Karier PWSZ w Tarnowie. Badanie skierowano do absolwentów, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w badaniu. Do tej grupy wysłano zaproszenie w formie elektronicznej do udziału w badaniu oraz link do ankiety. Badanie miało charakter poufny, a zebrane dane posłużyły wyłącznie do utworzenia zbiorczych zestawień statystycznych. Do przeprowadzenia badania wykorzystano ankietę wypracowaną w ramach Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego (porozumienie z dnia 10 stycznia 2014r. pomiędzy PWSZ w Tarnowie, a Województwem Małopolskim WUP w Krakowie). Badanie realizowane było w okresie od 14 stycznia do 14 lutego 2014r. za pomocą systemu portalowego dla biur karier, w skład którego wchodzi narzędzie informatyczne umożliwiające badanie losów absolwentów uczelni. Zespół Biura Karier i Projektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 1

3 Spis treści Wstęp... 1 Instytut Humanistyczny... 3 Filologia angielska... 3 Filologia germańska Filologia polska absolwenci studiów licencjackich Filologia polska absolwenci studiów magisterskich Filologia romańska

4 Instytut Humanistyczny Filologia angielska Liczba absolwentów danego kierunku biorących udział w badaniu Kobiety Mężczyźni Razem Tabela 1. Liczba absolwentów kierunku filologia angielska biorących udział w badaniu Większość badanych to osoby w wieku lat (48%); drugą pod względem liczebności grupą są ankietowani w wieku 26 i 23 lata (po 18%). Bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów większość badanych mieszkała w powiecie tarnowskim (46%), 37% ankietowanych to mieszkańcy innych powiatów województwa małopolskiego, 13% województwa podkarpackiego, 1% świętokrzyskiego, a 3% to mieszkający za granicą (USA i Wielka Brytania). Rok urodzenia ankietowanych 2% 18% 3% 4% 7% 1979r. 1985r. 1986r. 18% 1987r. 1988r. 24% 1989r. 1990r. 1991r. 24% Wykres 1. Rok urodzenia ankietowanych 3

5 Obecnie większość absolwentów filologii angielskiej zamieszkuje Małopolskę, przy czym zmniejszył się odsetek osób mieszkających w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim, gorlickim i nowosądeckim. Bez zmian pozostał odsetek osób mieszkających w powiatach myślenickim i bocheńskim. O 15 punktów procentowych zwiększył się odsetek osób mieszkających w powiecie krakowskim i o 7 mieszkających za granicą (Wielka Brytania, USA, Belgia, Francja). Ponadto zmniejszył się odsetek osób zamieszkujących województwo podkarpackie, a nieznacznie zwiększył się w województwach świętokrzyskim, mazowieckim i dolnośląskim. Miejsce zamieszkania 90% 83% 80% 75% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% województwo małopolskie 13% 10% województwo podkarpackie 3% 1% 0 1% 0 1% województwo świętokrzyskie województwo mazowieckie województwo dolnośląskie 3% 10% zagranica przed studiami obecnie Wykres 2. Miejsce zamieszkania absolwentów filologii angielskiej 4

6 Rysunek 1. Miejsce zamieszkania absolwentów filologii angielskiej - MAŁOPOLSKA Wśród absolwentów filologii angielskiej 73% jest zatrudnionych (w tym 1,5% prowadzi własną działalność gospodarczą i tyle samo pomaga w rodzinnej działalności gospodarczej lub rodzinnym gospodarstwie rolnym). 23% absolwentów filologii angielskiej nie pracuje. Wskaźnik zatrudnienia wśród badanych kobiet wynosi 75%, a wśród badanych mężczyzn 64%. Status zawodowy absolwentów filologii angielskiej 4% 23% 73% pracujący brak odpowiedzi niepracujący Wykres 3. Status zawodowy absolwentów filologii angielskiej 5

7 Osoby podejmujące zatrudnienie 50% badanych pracuje w miejscowości, w której mieszka; 29% gdzieś indziej w Polsce; a 12% za granicą (9% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). Najliczniejszą grupę badanych stanowią osoby pracujące od 1 do 6 m-cy. Najmniej liczne przedstawicielstwo ma grupa osób pracujących od 36 do 48 miesięcy. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 7% 17% 11% 48% od 1 do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 12 m-cy powyżej 12 m-cy do 24 m-cy powyżej 24 m-cy do 36 m-cy powyżej 36 m-cy do 48 m-cy 17% Wykres 4. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy Absolwenci filologii angielskiej biorący udział w badaniu deklarują średnio 31 godzin pracy w tygodniu. Średnia liczba godzin pracy w tygodniu Odsetek osób pracujących w danym wymiarze czasu pracy Od 0 do 19 25% Od 20 do 39 15% 40 godzin tygodniowo 44% Od 41 do 60 0% Powyżej 60 4% Tabela 2. Średnia tygodniowa liczba godzin pracy absolwentów filologii angielskiej Zdecydowana większość ankietowanych pracuje najemnie (85%), 2% prowadzi własną działalność gospodarczą i tyle samo pomaga w rodzinnej działalności gospodarczej/rodzinnym gospodarstwie rolnym (11% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). 6

8 Ankietowani zapytani o średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem premii i dodatków najczęściej wskazywali przedział do 1500zł (37% ankietowanych), drugim najczęściej wybieranym przedziałem miesięcznych zarobków jest przedział powyżej 1500zł do 2000zł (12%). Pozostałe przedziały wynagrodzenia przedstawiono w tabeli nr 3. Miesięczne zarobki brutto z uwzględnieniem premii i dodatków 1 Odsetek osób, które wskazały dany przedział płacowy do 1500zł 37% powyżej 1500zł do 2000zł 12% powyżej 2000zł do 2500zł 8% powyżej 2500zł do 3000zł 2% powyżej 3000zł do 3500zł 6% powyżej 3500zł do 4000zł 6% powyżej 4000zł do 4500zł 2% powyżej 4500zł do 5000zł 0% powyżej 5000zł do 7500zł 2% powyżej 7500zł do 10000zł 2% powyżej 10000zł 4% brak odpowiedzi 19% Tabela 3. Średnie miesięczne zarobki brutto absolwentów filologii angielskiej Najbardziej popularną formą zatrudnienia wśród badanych była umowa na czas nieokreślony (21%). Nieco mniej (17%) wskazało, iż posiada umowę na czas określony dłuższy niż rok. Pracę na podstawie umów cywilnoprawnych świadczyło łącznie 21% respondentów. Pozostałe formy zatrudnienia przedstawiono w tabeli nr 4. 1 Kwoty w obcej walucie przeliczone zgodnie z kursem walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego obowiązujących w dniu r. 1USD = 3,0449 1EUR = 4,2171 1GBP = 5,0641 1SEK = 0,4767 7

9 Podstawa wykonywania pracy Odsetek osób deklarujących zatrudnienie na wskazanej podstawie umowa na okres próbny 2% umowa na zastępstwo 4% umowa na czas określony, krótszy niż 1 rok 12% umowa na czas określony, trwający co najmniej 1 rok 17% umowa o pracę na czas nieokreślony 21% Tabela 4. Podstawa wykonywanej pracy umowa zlecenia 19% umowa o dzieło 2% bez umowy 2% na innej podstawie 6% brak odpowiedzi 15% Warto dodać, że wśród osób pracujących 12% przyznało, że ich praca opiera się na umowie stażowej, przy czym 2% ankietowanych uzyskało staż za pośrednictwem urzędu pracy. Osoby pracujące zostały poproszone o ocenienie w jakim stopniu wykorzystują wiedzę i umiejętności wyniesione ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy. 61% respondentów wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w PWSZ w stopniu wysokim lub bardzo wysokim (wykres 5). Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy 9% 15% 15% 22% 39% bardzo wysoki wysoki średni niski bardzo niski Wykres 5. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy odpowiedzi absolwentów filologii angielskiej. 8

10 Osoby bezrobotne Wśród wszystkich osób, które zadeklarowały, że nie pracują 44% stanowią osoby, które nie poszukują pracy. Tyle samo osób niepracujących deklaruje, że poszukuje pracy od kilku miesięcy (0-6 miesięcy), 6% poszukuje pracy od 7 do 12 miesięcy. Tyle samo procent respondentów można zaliczyć do grupy długotrwale bezrobotnych (poszukujący pracy dłużej niż 12 miesięcy). Minimalne miesięczne wynagrodzenie netto, za które respondenci zgodziliby się pracować to średnio 1544zł (brutto: 2216zł 2 ). 38% badanych, którzy poszukują pracy jest zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jako główny powód rejestracji ankietowani najczęściej wskazywali odpowiedź dla uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego (67% zarejestrowanych w UP) oraz odpowiedzi aby skorzystać z ofert pracy i aby skorzystać ze stażu (po 16,5%). Osoby studiujące Ponad 50% ankietowanych absolwentów filologii angielskiej studiowało w ciągu ostatniego roku; w tym 34% studiuje obecnie. 71% wszystkich studiujących obecnie stanowią osoby pracujące. Najczęściej ankietowani wybierali studia uzupełniające II stopnia (84% osób studiujących). Wśród osób studiujących 3% podjęło dalsze studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Rodzaj studiów 0% 5% 3% 8% studia licencjackie lub inżynierskie (Istopnia) studia magisterskie uzupełniające (II stopnia) studia jednolite (magisterskie) studia podyplomowe studia doktoranckie 84% Wykres 6. Dalsze kształcenie - studia podejmowane przez absolwentów filologii angielskiej. 2 Uzupełnione przez jednostkę realizującą badanie. 9

11 Uczestnictwo w innych formach kształcenia Wszystkich respondentów zapytano w jakich innych formach kształcenia (nie licząc szkoleń BHP) brali udział w ciągu ostatniego roku. Ankietowani najczęściej brali udział w szkoleniach realizowanych w miejscu pracy (21% respondentów) oraz w kursach zawodowych (15%). Zdecydowana większość ankietowanych (51%) nie uczestniczyła w żadnej dodatkowej formie kształcenia (szczegóły wykres 7). Szkolenia, w których brali udział ankietowani to raczej szkolenia krótkotrwałe - 66% wszystkich szkoleń nie trwało dłużej niż miesiąc (wykres 8). 60% 50% Uczestnictwo w innych formach kształcenia 51% 40% 30% 20% 10% 15% 8% 11% 21% 8% 4% 0% Wykres 7. Udział absolwentów filologii angielskiej w innych formach kształcenia 10

12 Łączny czas trwania nauki w ww. formach kształcenia 11% 19% 4% 31% mniej niż tydzień tydzień lub więcej, do miesiąca więcej niż miesiąc, do pół roku więcej niż pół roku, do roku rok lub dłużej 35% Wykres 8. Łączny czas trwania nauki w formach kształcenia wybranych przez absolwentów filologii angielskiej. Ankietowani pytani o cel podjęcia dodatkowego kształcenia najczęściej wskazywali na podniesienie poziomu posiadanych kompetencji zawodowych oraz rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny (wykres 9). Cele podjęcia dodatkowego kształcenia podniesienie poziomu kompetencji zawodowych rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny zmiana kierunku wykształcenia spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu sprostanie oczekiwaniom pracodawcy inny cel Wykres 9. Cel podjęcia dodatkowego kształcenia odpowiedzi absolwentów filologii angielskiej 11

13 Filologia germańska Liczba absolwentów danego kierunku biorących udział w badaniu Kobiety Mężczyźni Razem Tabela 5. Liczba absolwentów kierunku filologia germańska biorących udział w badaniu Rok urodzenia ankietowanych 20% 20% 5% 5% 5% 5% 40% Wykres 10. Rok urodzenia ankietowanych Większość badanych to osoby w wieku 25 lat (40%); drugą pod względem liczebności grupą są respondenci w wieku 24 i 23 lata (po 20%). Bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów badani w większości mieszkali w powiecie tarnowskim (35%), 30% mieszkało w innych powiatach województwa małopolskiego, 20% respondentów zamieszkiwało województwo podkarpackie, a 10% bezpośrednio przed studiami mieszkało za granicą (Niemcy). Obecnie większość absolwentów filologii germańskiej zamieszkuje Małopolskę, przy czym wskaźnik ten zmniejszył się o 10 punktów procentowych; podobnie jest w przypadku województwa podkarpackiego. Trzykrotnie zaś wzrosła liczba osób mieszkających za granicą (Niemcy, Austria). 12

14 Patrząc w skali Małopolski można zauważyć spadek odsetka osób zamieszkujących powiaty tarnowski, dąbrowski, gorlicki, nowosądecki i bocheński oraz wzrost odsetka osób mieszkających w powiecie krakowskim (rysunek 2). 70% 65% Miejsce zamieszkania 60% 55% 50% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 10% 0% województwo małopolskie województwo podkarpackie zagranica przed studiami obecnie Wykres 11. Miejsce zamieszkania absolwnetów filologii germańskiej przed studiami i obecnie 13

15 Rysunek 2. Miejsce zamieszkania absolwnetów filologii germańskiej przed studiami i obecnie - MAŁOPOLSKA 65% absolwentów filologii germańskiej to osoby pracujące. Status zawodowy absolwentów filologii germańskiej 35% pracujący niepracujący 65% Wykres 12. Status zawodowy absolwentów filologii germańskiej 14

16 Osoby podejmujące zatrudnienie 77% osób pracujących - pracuje najemnie, 8% pomaga w rodzinnej działalności gospodarczej lub w rodzinnym gospodarstwie rolnym, 15% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 38% pracuje w miejscowości, w której mieszka, 31% zaznaczyło, że pracuje w Polsce, ale nie w miejscowości zamieszkania. 15% pracuje za granicą i tyle samo nie odpowiedziało na to pytanie. Analizując staż pracy respondentów otrzymujemy, że 37% pracuje nie dłużej niż 6 miesięcy, 36% jako staż pracy wskazuje okres od roku do dwóch lat. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 18% 37% od 1 do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 12 m-cy powyżej 12 m-cy do 24 m-cy powyżej 24 m-cy do 36 m-cy 36% 9% Wykres 13. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy Większość pracujących absolwentów filologii germańskiej ma 40 godzinny tydzień pracy (54%), 23% respondentów wskazało przedział od 20 do 39 godzin tygodniowo, 8% pracuje mniej niż 20 godzin tygodniowo, a 15% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ankietowani zapytani o średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem premii i dodatków najczęściej wskazywali przedział do 1500zł oraz przedział powyżej 1500zł do 2000zł. 15

17 Miesięczne zarobki brutto z uwzględnieniem premii i dodatków 3 Odsetek osób, które wskazały dany przedział płacowy do 1500zł 23% powyżej 1500zł do 2000zł 23% powyżej 2000zł do 2500zł 15% powyżej 2500zł do 3000zł 0% powyżej 3000zł do 3500zł 9% powyżej 3500zł do 4000zł 0% powyżej 4000zł do 4500zł 15% powyżej 4500zł do 5000zł 0% powyżej 5000zł do 7500zł 0% powyżej 7500zł do 10000zł 0% powyżej 10000zł 0% brak odpowiedzi 15% Tabela 6. Średnie miesięczne zarobki brutto absolwentów filologii germańskiej Najpopularniejszą formą zatrudnienia wśród absolwentów filologii germańskiej jest umowa o pracę na czas nieokreślony oraz umowa na czas określony trwający co najmniej rok. Ponadto 15% badanych przyznało, że ich praca opiera się na umowie stażowej, a połowa z nich staż uzyskała za pośrednictwem urzędu pracy. Podstawa wykonywania pracy Odsetek osób deklarujących zatrudnienie na wskazanej podstawie umowa na okres próbny 15% umowa na zastępstwo 0% umowa na czas określony, krótszy niż 1 rok 0% umowa na czas określony, trwający co najmniej 1 rok 15% umowa o pracę na czas nieokreślony 23% umowa zlecenia 23% umowa o dzieło 0% 3 Kwoty w obcej walucie przeliczone zgodnie z kursem walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego obowiązujących w dniu r. 1USD = 3,0449 1EUR = 4,2171 1GBP = 5,0641 1SEK = 0,

18 bez umowy 0% na innej podstawie 0% brak odpowiedzi 24% Tabela 7. Podstawa wykonywanej pracy Osoby pracujące zostały poproszone o ocenienie w jakim stopniu wykorzystują wiedzę i umiejętności wyniesione ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy. 66% respondentów wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w PWSZ w stopniu wysokim lub bardzo wysokim (wykres 14). Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy 0% 17% 33% bardzo wysoki wysoki 17% średni niski bardzo niski 33% Wykres 14. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy odpowiedzi absolwentów filologii germańskiej. Osoby bezrobotne Wśród osób niepracujących 57% poszukuje pracy, połowa respondentów szuka pracy krócej niż pół roku i tyle samo szuka pracy od 6 do 12 miesięcy. Minimalne miesięczne wynagrodzenie netto, za które respondenci zgodziliby się pracować to średnio 1350zł (brutto: 1940zł 4 ). 14% osób niepracujących jest zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jako główny powód rejestracji ankietowani wskazywali odpowiedź aby skorzystać ze stażu. 4 Uzupełniono przez jednostkę realizująca badanie. 17

19 Osoby studiujące 50% ankietowanych absolwentów filologii germańskiej studiowało w ciągu ostatniego roku; w tym 40% studiuje obecnie. 25% wszystkich studiujących stanowią osoby pracujące. 90% osób studiujących podjęło studia magisterskie uzupełniające, 10% - jednolite studia magisterskie. Uczestnictwo w innych formach kształcenia Wszystkich respondentów zapytano w jakich innych formach kształcenia (nie licząc szkoleń BHP) brali udział w ciągu ostatniego roku. Ankietowani najczęściej wskazywali na szkolenia realizowane w miejscu pracy (20% respondentów) oraz prywatne lekcje (np. języka obcego) (20%). Blisko połowa ankietowanych nie uczestniczyła w żadnej dodatkowej formie kształcenia. Formy kształcenia, w których brali udział ankietowani w większości nie trwały dłużej niż pół roku (90%) (wykres 16). 18

20 45% 40% 35% 30% 25% 20% Uczestnictwo w innych formach kształcenia 20% 20% 40% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 10% 0% Wykres 15. Udział absolwentów filologii germańskiej w innych formach kształcenia. 19

21 Łączny czas trwania nauki w ww. formach kształcenia 10% 0% 50% 30% 10% mniej niż tydzień tydzień lub więcej, do miesiąca więcej niż miesiąc, do pół roku więcej niż pół roku, do roku rok lub dłużej Wykres 16. Łączny czas trwania nauki w formach kształcenia wybieranych przez absolwentów filologii germańskiej. Ankietowani pytani o cel podjęcia dodatkowego kształcenia najczęściej wskazywali na podniesienie poziomu posiadanych kompetencji zawodowych oraz rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny (wykres 17). Cel podjęcia dodatkowego kształcenia podniesienie poziomu kompetencji zawodowych rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny zmiana kierunku wykształcenia spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu sprostanie oczekiwaniom pracodawcy inny cel Wykres 17. Cel podjęcia dodatkowego kształcenia odpowiedzi absolwentów filologii germańskiej. 20

22 Filologia polska absolwenci studiów licencjackich Liczba absolwentów danego kierunku biorących udział w badaniu Kobiety Mężczyźni Razem Tabela 8. Liczba absolwentów kierunku filologia polska (studia licencjackie) biorących udział w badaniu Większość badanych to osoby w wieku 23 lub 25 lat (po 27%); drugą pod względem liczebności grupą są ankietowani w wieku 24 lata (21%). Bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów większość badanych mieszkała w powiecie tarnowskim (51%), 30% ankietowanych to mieszkańcy innych powiatów województwa małopolskiego, 16% województwa podkarpackiego, a 3% to mieszkający za granicą (Wielka Brytania). Rok urodzenia ankietowanych 6% 6% 27% 13% 1986r. 1987r. 1988r. 1989r. 1990r. 1991r. 21% 27% Wykres 18. Rok urodzenia ankietowanych Obecnie większość absolwentów filologii polskiej zamieszkuje Małopolskę, przy czym zmniejszył się odsetek osób mieszkających w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, gorlickim 21

23 i nowosądeckim. Bez zmian pozostał odsetek osób mieszkających w powiatach brzeskim i bocheńskim. O 14 punktów procentowych zwiększył się odsetek osób mieszkających w powiecie krakowskim i o 8 mieszkających za granicą (Wielka Brytania 7% ankietowanych; USA 4% ankietowanych). Ponadto zmniejszył się odsetek osób zamieszkujących województwo podkarpackie, a nieznacznie zwiększył się w województwie mazowieckim. Miejsce zamieszkania 90% 80% 81% 79% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 16% 10% 0% województwo małopolskie 9% województwo podkarpackie 0% 1% województwo mazowieckie 3% 11% zagranica przed studiami obecnie Wykres 19. Miejsce zamieszkania absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) 22

24 Rysunek 3. Miejsce zamieszkania absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) - MAŁOPOLSKA Wśród absolwentów filologii polskiej 40% jest zatrudnionych (w tym 1 % prowadzi własną działalność gospodarczą). 60% absolwentów filologii polskiej nie pracuje. Status zawodowy absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) 60% 40% pracujący niepracujący Wykres 20. Status zawodowy absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) 23

25 Osoby podejmujące zatrudnienie 39% osób (spośród pracujących) pracuje w miejscowości, w której mieszka; 36% gdzieś indziej w Polsce; a 21% za granicą (4% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). Najliczniejszą grupę badanych stanowią osoby pracujące od 1 do 6 m-cy. Najmniej liczne przedstawicielstwo ma grupa osób pracujących od 24 do 36 miesięcy. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 12% 19% 8% 38% od 1 do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 12 m-cy powyżej 12 m-cy do 24 m-cy powyżej 24 m-cy do 36 m-cy powyżej 36 m-cy do 48 m-cy 23% Wykres 21. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy Ankietowani absolwenci filologii polskiej biorący udział w badaniu deklarują średnio 33 godziny pracy w tygodniu. Średnia liczba godzin pracy w tygodniu Odsetek osób pracujących w danym wymiarze czasu pracy Od 0 do 19 18% Od 20 do 39 25% 40 godzin tygodniowo 43% Od 41 do 60 7% BRAK ODPOWIEDZI 7% Tabela 9. Średnia tygodniowa liczba godzin pracy absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) Zdecydowana większość ankietowanych pracuje najemnie (89%), 4% prowadzi własną działalność gospodarczą (7% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). 24

26 Ankietowani zapytani o średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem premii i dodatków najczęściej wskazywali przedział powyżej 1500zł do 2000zł (29% ankietowanych), drugim najczęściej wybieranym przedziałem miesięcznych zarobków jest przedział do 1500zł (25%). Pozostałe przedziały wynagrodzenia przedstawiono w tabeli nr 10. Miesięczne zarobki brutto z uwzględnieniem premii i dodatków 5 Odsetek osób, które wskazały dany przedział płacowy do 1500zł 25% powyżej 1500zł do 2000zł 29% powyżej 2000zł do 2500zł 11% powyżej 2500zł do 3000zł 0% powyżej 3000zł do 3500zł 0% powyżej 3500zł do 4000zł 4% powyżej 4000zł do 4500zł 0% powyżej 4500zł do 5000zł 7% powyżej 5000zł do 7500zł 7% powyżej 7500zł do 10000zł 0% powyżej 10000zł 0% brak odpowiedzi 17% Tabela 10. Średnie miesięczne zarobki brutto absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) Najbardziej popularną formą zatrudnienia wśród badanych była umowa na czas nieokreślony (29%). 18% wskazało, iż posiada umowę na czas określony dłuższy niż rok. Pracę na podstawie umów cywilnoprawnych świadczyło łącznie 25% respondentów. Pozostałe formy zatrudnienia przedstawiono w tabeli nr Kwoty w obcej walucie przeliczone zgodnie z kursem walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego obowiązujących w dniu r. 1USD = 3,0449 1EUR = 4,2171 1GBP = 5,0641 1SEK = 0,

27 Podstawa wykonywania pracy Odsetek osób deklarujących zatrudnienie na wskazanej podstawie umowa na okres próbny 4% umowa na zastępstwo 4% umowa na czas określony, krótszy niż 1 rok 4% umowa na czas określony, trwający co najmniej 1 rok 18% umowa o pracę na czas nieokreślony 29% Tabela 11. Podstawa wykonywanej pracy umowa zlecenia 18% umowa o dzieło 7% bez umowy 0% na innej podstawie 7% brak odpowiedzi 9% Warto dodać, że wśród osób pracujących 7% przyznało, że ich praca opiera się na umowie stażowej, a staż uzyskali za pośrednictwem urzędu pracy. Osoby pracujące zostały poproszone o ocenienie w jakim stopniu wykorzystują wiedzę i umiejętności wyniesione ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy. 33% respondentów wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w PWSZ w stopniu wysokim lub bardzo wysokim, natomiast 45% stopień ten ocenia nisko lub bardzo nisko (wykres 22). Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy 11% 37% 8% 22% 22% bardzo wysoki wysoki średni niski bardzo niski Wykres 22. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy odpowiedzi absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) 26

28 Osoby bezrobotne Wśród wszystkich osób, które zadeklarowały, że nie pracują 62% stanowią osoby, które nie poszukują pracy. Powodem, dla którego ankietowani nie poszukują pracy jest przede wszystkim kontynuowanie nauki (77%); ankietowani wskazywali również odpowiedzi opieka nad dzieckiem/domem (4%), brak wiary w znalezienie pracy (4%) oraz inne powody (12%). 38% niepracujących poszukuje pracy, w tym 21% ankietowanych szuka pracy od kilku miesięcy (0-6 miesięcy), 5% od 7 do 12 miesięcy. 12% respondentów można zaliczyć do grupy długotrwale bezrobotnych (poszukujący pracy dłużej niż 12 miesięcy). Minimalne miesięczne wynagrodzenie netto, za które respondenci zgodziliby się pracować to średnio 1293zł (brutto: 1860zł 6 ). 25% badanych, którzy poszukują pracy jest zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jako główny powód rejestracji ankietowani najczęściej wskazywali odpowiedź dla uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego (40% zarejestrowanych w UP) oraz odpowiedzi aby skorzystać ze stażu (60%). Osoby studiujące 63% ankietowanych absolwentów filologii polskiej studiowało w ciągu ostatniego roku; w tym 59% studiuje obecnie. 24% wszystkich studiujących obecnie stanowią osoby pracujące. Najczęściej ankietowani wybierali studia uzupełniające II stopnia (84% osób studiujących). Wśród osób studiujących 50% podjęło dalsze studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. 6 Uzupełnione przez jednostkę realizującą badanie. 27

29 Rodzaj studiów 2% 3% 2% 9% studia licencjackie lub inżynierskie (Istopnia) studia magisterskie uzupełniające (II stopnia) studia jednolite (magisterskie) studia podyplomowe 84% studia doktoranckie Wykres 23. Dalsze kształcenie - studia podejmowane przez absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) Uczestnictwo w innych formach kształcenia Wszystkich respondentów zapytano w jakich innych formach kształcenia (nie licząc szkoleń BHP) brali udział w ciągu ostatniego roku. Ankietowani najczęściej brali udział w kursach zawodowych (10%), kursach kształcących kompetencje ogólne (9%) oraz szkoleniach realizowanych poza miejscem pracy (9% respondentów). Zdecydowana większość ankietowanych (60%) nie uczestniczyła w żadnej dodatkowej formie kształcenia (szczegóły wykres 24). Szkolenia, w których brali udział ankietowani to raczej szkolenia krótkotrwałe - 53% wszystkich szkoleń nie trwało dłużej niż miesiąc (wykres 25). 28

30 70% 60% 50% 40% 30% Uczestnictwo w innych formach kształcenia 60% 20% 10% 10% 9% 9% 7% 3% 6% 0% Wykres 24. Udział absolwentów filologii polskiej w innych formach kształcenia Łączny czas trwania nauki w ww. formach kształcenia 14% 14% 38% mniej niż tydzień tydzień lub więcej, do miesiąca więcej niż miesiąc, do pół roku więcej niż pół roku, do roku rok lub dłużej 19% 15% Wykres 25. Łączny czas trwania nauki w formach kształcenia wybranych przez absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) 29

31 Ankietowani pytani o cel podjęcia dodatkowego kształcenia najczęściej wskazywali na podniesienie poziomu posiadanych kompetencji zawodowych oraz rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny (wykres 26). Cele podjęcia dodatkowego kształcenia podniesienie poziomu kompetencji zawodowych rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny zmiana kierunku wykształcenia spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu sprostanie oczekiwaniom pracodawcy inny cel Wykres 26. Cel podjęcia dodatkowego kształcenia odpowiedzi absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) 30

32 Filologia polska absolwenci studiów magisterskich Liczba absolwentów danego kierunku biorących udział w badaniu Kobiety Mężczyźni Razem Tabela 12. Liczba absolwentów kierunku filologia polska (studia magisterskie) biorących udział w badaniu Większość badanych to osoby w wieku 26 lat (45%); drugą pod względem liczebności grupą są ankietowani w wieku 25 lat (31%). Bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów większość badanych mieszkała w powiecie tarnowskim (52%), 24% ankietowanych to mieszkańcy innych powiatów województwa małopolskiego, 21% województwa podkarpackiego, a 3% województwa pomorskiego. Rok urodzenia ankietowanych 4% 3% 7% 31% 10% 1984r. 1985r. 1986r. 1987r. 1988r. 1989r. 45% Wykres 27. Rok urodzenia ankietowanych Obecnie większość absolwentów filologii polskiej zamieszkuje Małopolskę, przy czym zmniejszył się odsetek osób mieszkających w powiatach: dąbrowskim i brzeskim. Bez zmian pozostał odsetek osób 31

33 mieszkających w powiatach bocheńskim, gorlickim i nowosądeckim. O 10 punktów procentowych zwiększył się odsetek osób mieszkających w powiecie tarnowskim, a o 6,5 mieszkających w powiecie krakowskim. Nikt z absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) nie mieszka za granicą. 90% Miejsce zamieszkania 80% 76% 79% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 21% 21% 10% 0% województwo małopolskie województwo podkarpackie 3% 0% 0% 0% województwo pomorskie zagranica przed studiami obecnie Wykres 28. Miejsce zamieszkania absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) 32

34 Rysunek 4. Miejsce zamieszkania absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) - MAŁOPOLSKA Wśród absolwentów filologii polskiej 55% jest zatrudnionych, 41% absolwentów filologii polskiej nie pracuje. Status zawodowy absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) 4% 41% 55% pracujący niepracujący brak odpowiedzi Wykres 29. Status zawodowy absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) 33

35 Osoby podejmujące zatrudnienie 50% osób (spośród pracujących) pracuje w miejscowości, w której mieszka; 44% gdzieś indziej w Polsce; (6% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). Najliczniejszą grupę badanych stanowią osoby pracujące od 1 do 6 m-cy. Najmniej liczne przedstawicielstwo ma grupa osób pracujących od 24 do 36 miesięcy. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 17% 5% 11% 50% od 1 do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 12 m-cy powyżej 12 m-cy do 24 m-cy powyżej 24 m-cy do 36 m-cy brak odpowiedzi 17% Wykres 30. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy Ankietowani absolwenci filologii polskiej biorący udział w badaniu deklarują średnio 30 godzin pracy w tygodniu. Średnia liczba godzin pracy w tygodniu Odsetek osób pracujących w danym wymiarze czasu pracy Od 0 do 19 31% Od 20 do 39 6% 40 godzin tygodniowo 50% Od 41 do 60 6% BRAK ODPOWIEDZI 7% Tabela 13. Średnia tygodniowa liczba godzin pracy absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) Zdecydowana większość ankietowanych pracuje najemnie (88%), 6% pomaga w rodzinnej działalności gospodarczej/ w rodzinnym gospodarstwie rolnym (6% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). 34

36 Ankietowani zapytani o średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem premii i dodatków najczęściej wskazywali przedziały do 1500zł i powyżej 1500zł do 2000zł (po 31% ankietowanych). Pozostałe przedziały wynagrodzenia przedstawiono w tabeli nr 14. Miesięczne zarobki brutto z uwzględnieniem premii i dodatków Odsetek osób, które wskazały dany przedział płacowy do 1500zł 31% powyżej 1500zł do 2000zł 31% powyżej 2000zł do 2500zł 19% powyżej 2500zł do 3000zł 0% powyżej 3000zł do 3500zł 0% powyżej 3500zł do 4000zł 0% powyżej 4000zł do 4500zł 0% powyżej 4500zł do 5000zł 0% powyżej 5000zł do 7500zł 0% powyżej 7500zł do 10000zł 0% powyżej 10000zł 0% brak odpowiedzi 19% Tabela 14. Średnie miesięczne zarobki brutto absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) 30% ankietowanych świadczy pracę na podstawie umów cywilnoprawnych; 12 % na podstawie umowy na zastępstwo oraz umowy na czas określony, trwający co najmniej 1 rok. Pozostałe formy zatrudnienia przedstawiono w tabeli nr

37 Podstawa wykonywania pracy Odsetek osób deklarujących zatrudnienie na wskazanej podstawie umowa na okres próbny 6% umowa na zastępstwo 12% umowa na czas określony, krótszy niż 1 rok 6% umowa na czas określony, trwający co najmniej 1 rok 12% umowa o pracę na czas nieokreślony 0% Tabela 15. Podstawa wykonywanej pracy umowa zlecenia 18% umowa o dzieło 12% bez umowy 0% na innej podstawie 18% brak odpowiedzi 16% Warto dodać, że wśród osób pracujących 12% przyznało, że ich praca opiera się na umowie stażowej, a staż uzyskali za pośrednictwem urzędu pracy. Osoby pracujące zostały poproszone o ocenienie w jakim stopniu wykorzystują wiedzę i umiejętności wyniesione ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy. 13% respondentów wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w PWSZ w stopniu bardzo wysokim, natomiast 53% stopień ten ocenia nisko lub bardzo nisko (wykres 31). Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy 33% 20% 13% 0% 34% bardzo wysoki wysoki średni niski bardzo niski Wykres 31. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy odpowiedzi absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) 36

38 Osoby bezrobotne Wśród wszystkich osób, które zadeklarowały, że nie pracują 92% stanowią osoby, które poszukują pracy. 8% ankietowanych pozostających bez zatrudnienia przyznało, że nie poszukuje pracy (ze względu na swój stan zdrowia). Wśród osób poszukujących pracy 25% ankietowanych szuka pracy od kilku miesięcy (0-6 miesięcy), 50% od 7 do 12 miesięcy. 17% respondentów można zaliczyć do grupy długotrwale bezrobotnych (poszukujący pracy dłużej niż 12 miesięcy), 8% nie udzieliło odpowiedzi na pytanie Od ilu miesięcy poszukujesz pracy? Minimalne miesięczne wynagrodzenie netto, za które respondenci zgodziliby się pracować to średnio 1470zł (brutto: 2110zł 7 ). 83% badanych, którzy poszukują pracy jest zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jako główny powód rejestracji ankietowani najczęściej wskazywali odpowiedź dla uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego (60% zarejestrowanych w UP) oraz odpowiedzi aby skorzystać ze stażu (30%) i ofert pracy (10%). Osoby studiujące 10% ankietowanych absolwentów filologii polskiej studiuje obecnie. Wszystkie te osoby łączą pracę na etacie ze studiowaniem. Dwie trzecie ankietowanych studiuje na studiach podyplomowych (realizowanych w PWSZ w Tarnowie). Jedna trzecia to osoby kontynuujące naukę na studiach doktoranckich. Rodzaj studiów 0% 0% 0% 33% studia licencjackie lub inżynierskie (Istopnia) studia magisterskie uzupełniające (II stopnia) studia jednolite (magisterskie) 67% studia podyplomowe studia doktoranckie Wykres 32. Dalsze kształcenie - studia podejmowane przez absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) 7 Uzupełnione przez jednostkę realizującą badanie. 37

39 Uczestnictwo w innych formach kształcenia Wszystkich respondentów zapytano w jakich innych formach kształcenia (nie licząc szkoleń BHP) brali udział w ciągu ostatniego roku. Ankietowani najczęściej brali udział w szkoleniach/instruktażach w miejscu pracy (21%) i poza miejscem pracy (10%) oraz kursach zawodowych (7% respondentów). Zdecydowana większość ankietowanych (55%) nie uczestniczyła w żadnej dodatkowej formie kształcenia (szczegóły wykres 33). Szkolenia, w których brali udział ankietowani to raczej szkolenia krótkotrwałe - 80% wszystkich szkoleń nie trwało dłużej niż miesiąc (wykres 34). 60% 50% Uczestnictwo w innych formach kształcenia 55% 40% 30% 20% 21% 10% 0% 7% 3% 10% 3% 0% Wykres 33. Udział absolwentów filologii polskiej w innych formach kształcenia 38

40 Łączny czas trwania nauki w ww. formach kształcenia 10% 0% 10% 10% 70% mniej niż tydzień tydzień lub więcej, do miesiąca więcej niż miesiąc, do pół roku więcej niż pół roku, do roku rok lub dłużej Wykres 34. Łączny czas trwania nauki w formach kształcenia wybranych przez absolwentów filologii polskiej Ankietowani pytani o cel podjęcia dodatkowego kształcenia najczęściej wskazywali na rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych oraz spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu (wykres 35). 7 Cele podjęcia dodatkowego kształcenia podniesienie poziomu kompetencji zawodowych rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny zmiana kierunku wykształcenia spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu sprostanie oczekiwaniom pracodawcy inny cel Wykres 35. Cel podjęcia dodatkowego kształcenia odpowiedzi absolwentów filologii polskiej 39

41 Filologia romańska Liczba absolwentów danego kierunku biorących udział w badaniu Kobiety Mężczyźni Razem Tabela 16. Liczba absolwentów kierunku filologia romańska biorących udział w badaniu Większość badanych to osoby w wieku 27 lat (27%); drugą pod względem liczebności grupą są respondenci w wieku 25 lat (23%). Rok urodzenia ankietowanych 23% 9% 9% 9% 4% 5% 9% 27% 5% Wykres 36. Rok urodzenia ankietowanych Bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów badani w większości mieszkali w Małopolsce (59%), 18% mieszkało w województwie podkarpackim, 9% w śląskim, a 5% w mazowieckim. 9% respondentów bezpośrednio przed studiami mieszkało za granicą (Francja). Obecnie większość absolwentów filologii romańskiej zamieszkuje Małopolskę, a wskaźnik ten zwiększył się o 9 punktów procentowych. O tyle samo wzrósł wskaźnik osób mieszkających za granicą (wśród 18% mieszkających za granicą 13,5% mieszka we Francji a 4,5% w Szwecji). 40

42 80% Miejsce zamieszkania 70% 60% 50% 40% 30% 59% 68% 20% 18% 18% 10% 9% 9% 5% 5% 9% 0% województwo małopolskie województwo podkarpackie województwo śląskie województwo mazowicekie zagranica przed studiami obecnie Wykres 37. Miejsce zamieszkania absolwentów filologii romańskiej Rysunek 5. Miejsce zamieszkania absolwentów filologii romańskiej MAŁOPOLSKA 41

43 68% absolwentów filologii romańskiej pracuje. Status zawodowy absolwentów filologii romańskiej 32% pracujący niepracujący 68% Wykres 38. Status zawodowy absolwentów filologii romańskiej Osoby podejmujące zatrudnienie 100% osób pracujących - pracuje najemnie. Wśród nich 67% pracuje w miejscowości, w której mieszka, 13% zaznaczyło, że pracuje w Polsce, ale nie w miejscowości zamieszkania, a 20% pracuje za granicą. Analizując staż pracy respondentów otrzymujemy, że 40% pracuje nie dłużej niż 6 miesięcy; drugą pod względem liczebności grupą osób są osoby pracujące dłużej niż rok, ale mniej niż dwa lata (wykres 39). 42

44 Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 20% 27% 40% od 1 do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 12 m-cy powyżej 12 m-cy do 24 m-cy powyżej 24 m-cy do 36 m-cy 13% pracy. Wykres 39. Staż pracy absolwentów filologii romańskiej Absolwenci filologii romańskiej biorący udział w badaniu deklarują średnio 29 godzinny tydzień Średnia liczba godzin pracy w tygodniu Odsetek osób pracujących w danym wymiarze czasu pracy Od 0 do 19 33% Od 20 do 39 20% 40 godzin tygodniowo 33% Od 41 do 60 14% Tabela 17. Średnia tygodniowa liczba godzin pracy absolwentów filologii romańskiej Ankietowani zapytani o średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem premii i dodatków najczęściej wskazywali przedział do 1500zł oraz przedział powyżej 5000zł do 7500zł (tabela 18). 43

45 Miesięczne zarobki brutto z uwzględnieniem premii i dodatków 8 Odsetek osób, które wskazały dany przedział płacowy do 1500zł 33% powyżej 1500zł do 2000zł 6,5% powyżej 2000zł do 2500zł 14% powyżej 2500zł do 3000zł 6,5% powyżej 3000zł do 3500zł 0% powyżej 3500zł do 4000zł 6,5% powyżej 4000zł do 4500zł 0% powyżej 4500zł do 5000zł 6,5% powyżej 5000zł do 7500zł 20,5% powyżej 7500zł do 10000zł 0% powyżej 10000zł 0% brak odpowiedzi 6,5% Tabela 18. Miesięczne zarobki brutto absolwentów filologii romańskiej Najpopularniejszą formą zatrudnienia wśród absolwentów filologii romańskiej jest umowa o pracę na czas nieokreślony oraz umowa na czas określony trwający co najmniej rok. Ponadto 15% badanych przyznało, że ich praca opiera się na umowie stażowej, a połowa z nich staż uzyskała za pośrednictwem urzędu pracy. 4 Kwoty w obcej walucie przeliczone zgodnie z kursem walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego obowiązujących w dniu r. 1USD = 3,0449 1EUR = 4,2171 1GBP = 5,0641 1SEK = 0,

46 Podstawa wykonywania pracy Odsetek osób deklarujących zatrudnienie na wskazanej podstawie umowa na okres próbny 7% umowa na zastępstwo 7% umowa na czas określony, krótszy niż 1 rok 13% umowa na czas określony, trwający co najmniej 1 rok 20% umowa o pracę na czas nieokreślony 33% umowa zlecenia 13% umowa o dzieło 0% bez umowy 0% na innej podstawie 7% brak odpowiedzi 0% Tabela 19. Podstawa wykonywania pracy absolwentów filologii romańskiej Osoby pracujące zostały poproszone o ocenienie w jakim stopniu wykorzystują wiedze i umiejętności wyniesione ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy. 53% respondentów wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w PWSZ w stopniu wysokim lub bardzo wysokim (wykres 40). Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy 20% 20% 33% bardzo wysoki wysoki średni niski bardzo niski 7% 20% Wykres 40. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy odpowiedzi absolwentów filologii romańskiej 45

47 Osoby bezrobotne Wśród osób niepracujących 29% poszukuje pracy. Proces poszukiwania pracy trwa u badanych dłużej niż pół roku, ale krócej niż rok. Minimalne miesięczne wynagrodzenie netto, za które respondenci zgodziliby się pracować to średnio 1400zł (brutto: 2010zł 9 ). 14% osób niepracujących jest zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jako główny powód rejestracji ankietowani wskazywali odpowiedź aby skorzystać ze stażu. Osoby studiujące 36% ankietowanych w momencie uzupełniania ankiety studiowało (4,5% łączy pracę na etacie i studia). Wszyscy studiujący podjęli studia magisterskie uzupełniające. Uczestnictwo w innych formach kształcenia Wszystkich respondentów zapytano w jakich innych formach kształcenia (nie licząc szkoleń BHP) brali udział w ciągu ostatniego roku. Ankietowani najczęściej wskazywali na prywatne lekcje (np. języka obcego) (18%). Absolwenci filologii romańskiej brali również udział w kursach zawodowych, szkoleniach realizowanych poza miejscem pracy oraz szkoleniach realizowanych w miejscu pracy. Połowa respondentów nie uczestniczyła w żadnej dodatkowej formie kształcenia. Formy kształcenia, w których brali udział ankietowani w większości nie trwały dłużej niż pół roku (90%) (wykres 41). 9 Uzupełniono przez jednostkę realizującą badanie. 46

48 60% Uczestnictwo w innych formach kształcenia 50% 50% 40% 30% 20% 18% 10% 9% 9% 9% 0% 0% 0% Wykres 41. Uczestnictwo absolwentów filologii romańskiej w innych formach kształcenia Łączny czas trwania nauki w ww. formach kształcenia 0% 10% 50% 30% 10% mniej niż tydzień tydzień lub więcej, do miesiąca więcej niż miesiąc, do pół roku więcej niż pół roku, do roku rok lub dłużej Wykres 42. Łączny czas trwania nauki w formach kształcenia wybieranych przez absolwentów filologii romańskiej 47

49 Ankietowani pytani o cel podjęcia dodatkowego kształcenia najczęściej wskazywali na podniesienie poziomu posiadanych kompetencji zawodowych oraz rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny. 7 Cel podjęcia dodatkowego kształcenia podniesienie poziomu kompetencji zawodowych rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny zmiana kierunku wykształcenia spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu sprostanie oczekiwaniom pracodawcy inny cel Wykres 43. Cel podjęcia dodatkowego kształcenia odpowiedzi absolwentów filologii romańskiej 48

Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII

Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Wyniki tego badania uwzględniają absolwentów 2013 roku. Metodologia badania Ilościowe badanie sondażowe link do ankiety online wysyłany e-mailem

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PWSZ IM. RTM. W. PILECKIEGO W OSWIĘCIMIU

Podsumowanie LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PWSZ IM. RTM. W. PILECKIEGO W OSWIĘCIMIU Podsumowanie PROJEKT BADAWCZY LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PWSZ IM. RTM. W. PILECKIEGO W OSWIĘCIMIU Niniejsze podsumowanie przedstawia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów/absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Raport Monitorowa losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy Rok akademicki / na podstawie raportu Biura Karier Wydział Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Ankieta Losów Absolwentów 2007/2008

Ankieta Losów Absolwentów 2007/2008 Ankieta Losów Absolwentów 2007/2008 Zestawienie danych na dzień 29.09.2008 Opracowanie dr Sławomir Krzychała Dane respondentów Płeć Procent kobiety 85,5 mężczyźni 14,5 Grupa absolwentów uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Cel badania: poznanie opinii absolwentów na temat jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

RAPOTRT Z ANALIZY LOSÓW ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W SOSNOWCU WYBORY EDUKACYJNE ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z LAT 2010 2013:

RAPOTRT Z ANALIZY LOSÓW ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W SOSNOWCU WYBORY EDUKACYJNE ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z LAT 2010 2013: RAPOTRT Z ANALIZY LOSÓW ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W SOSNOWCU Analizę danych dotyczących losów absolwentów szkoły przeprowadzono w dwóch grupach: absolwentów szkoły podstawowej i

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie BIURO KARIER Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie absolwenci 2014 r. Krosno, kwiecień 2015 r. Opracowanie wyników ankiet dotyczących losów zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Załącznik nr 7 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Formularz

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANONIMOWA. A) Dane osobowe. a) Jakie województwo?...

ANKIETA ANONIMOWA. A) Dane osobowe. a) Jakie województwo?... Nr ankiety: Nr edycji: 0 1 3 5 ANKIETA ANONIMOWA Ankieta ta służy do monitorowania karier zawodowych absolwentów WSAP w Szczeci, bada to ma na celu dostosowa planów i programów studiów oraz kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

liczba absolwentów szkoła ogółem 55 zasadnicza zawodowa 18 technikum 37

liczba absolwentów szkoła ogółem 55 zasadnicza zawodowa 18 technikum 37 Absolwenci objęci badaniem w podziale na typ szkoły - Absolwenci 203/4 Brzesku absolwentów szkoła ogółem 55 zasadnicza zawodowa 8 technikum 37 Absolwenci objęci badaniem w podziale na zawód - Absolwenci

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Od 1 września 2006 roku dzieci klas pierwszych w 9 194 szkołach podstawowych rozpoczną naukę języka angielskiego. Program wczesnej nauki

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Tematem wrześniowych badao Zielonej linii była współczesna emigracja Polaków. Postanowiliśmy poznad jej zasięg, kierunki oraz przyczyny wyjazdów. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Co po szkole? Wybory absolwentów Przegląd wyników badań Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Co po szkole? Wybory absolwentów Przegląd wyników badań Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Co po szkole? Wybory absolwentów Przegląd wyników badań Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Spotkania w podregionach, 16-18.09.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

RAPORT. SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014

RAPORT. SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014 RAPORT SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014 Ankieta została przeprowadzona w sierpniu i wrześniu 2014 r. wśród 46 absolwentów technikum. Celem

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania

Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania P.Zeller, # Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania Wrcoław, 2012 # 2 Marka Promocja Wyższa Biur Szkoła Karier Bankowa uwarunkowania i wyzwania Program

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

Co czeka absolwentów szkół. rynku pracy

Co czeka absolwentów szkół. rynku pracy Co czeka absolwentów szkół na rynku pracy??? Co czeka Co czeka absolwent w szk ł absolwent w szk ł rynku pracy na rynkuna pracy Sytuacja absolwentów na rynku pracy zależy w dużej mierze od tego, jakie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Jarosław 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009 Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 3-9 1. Bezdomność w Województwie pomorskim to podobnie jak w całym województwie pomorskim problem typowo męski w roku 9

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INŻYNIER BUDOWNICTWA - BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE - kod 214203 W klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 82,

Bardziej szczegółowo

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa akademicka, mająca na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. W Inkubatorach funkcjonuje ponad 1300 rozwijających się firm. Zrzeszają

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FOTOGRAF KOD ZAWODU 343101 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania planu

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pielęgniarstwo Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO na temat: LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2011/2012 Autorzy opracowania: Dr hab. inż. Ewa

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej

ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej Instytut Badań Edukacyjnych Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej Wypełnia ankieter NAZWA SZKOŁY KOD SZKOŁY NADANY NA POTRZEBY BADANIA Projekt wspófinansowany

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl SZ.639-4/13/KK Rybnik, dnia 16.05.2013 r. Analiza skuteczności

Bardziej szczegółowo

CEE CONGRESS HR 2015

CEE CONGRESS HR 2015 CEE CONGRESS HR 2015 BAROMETR RYNKU PRACY III Wprowadzenie I Zdaniem Pracownika II Zdaniem Pracodawcy III Wykształcenie a praca 2 BAROMETR RYNKU PRACY III 3 Barometr Rynku Pracy III Raport w liczbach PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie Numer wniosku (wypełnia szkoła Teddy Bear) ANL - / 13 Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego organizowanym w ramach projektu Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój I BADANIE WSKAŹNIKOWE

Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój I BADANIE WSKAŹNIKOWE Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój I BADANIE WSKAŹNIKOWE broszura informacyjna Warszawa, kwiecień 2016 BADANIE Badanie jest

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy ul. Sandomierska 6a 37-400 Nisko tel.: 15 841 23 13 fax.: 15 841 28 08 e-mail: poczta@pupnisko.pl www.pupnisko.pl Analiza skuteczności i efektywności

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 553 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Pedagogika 39 osób Pedagogika specjalna 135 osób Praca socjalna 28 osób 6 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WYŻSZE UCZELNIE W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW, PRAKTYK, SZKOLEŃ I STAŻY ZAWODOWYCH

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WYŻSZE UCZELNIE W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW, PRAKTYK, SZKOLEŃ I STAŻY ZAWODOWYCH DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WYŻSZE UCZELNIE W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW, PRAKTYK, SZKOLEŃ I STAŻY ZAWODOWYCH Radosław Wiśniewski WGIPB UWM OLSZTYN IV FORUM KSZTAŁCENIA POWER: PROGRAM ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 27.01.2016 r. Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia Informacja została opracowana na podstawie wyników badania modułowego Nietypowe formy

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - KOD ZAWODU 325509 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.06.2011 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ul. Zakładowa 4 62-510 Konin WNIOSEK. o zorganizowanie stażu. 1) Nazwa lub imię i nazwisko:...

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ul. Zakładowa 4 62-510 Konin WNIOSEK. o zorganizowanie stażu. 1) Nazwa lub imię i nazwisko:... Projekt Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z Powiatu Konińskiego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konin, dnia...... (pieczęć organizatora)

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy Młodzi na rynku pracy 2012 Raport badawczy Warszawa, 28 lutego 2012 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-16 lutego 2012 przez portal badawczy StudentsWatch sp. z o.o. na losowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTO W UNIWERSYTETU ŁO DZKIEGO

MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTO W UNIWERSYTETU ŁO DZKIEGO MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTO W UNIWERSYTETU ŁO DZKIEGO ROCZNIK 2013 I TURA BADANIA PANELOWEGO Łódź 2015 www.biurokarier.uni.lodz.pl Spis treści WSTĘP... 4 METODOLOGIA BADANIA... 4 Cel badania...

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku Jaworzno, maj 2012r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków

Bardziej szczegółowo

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA NOWY SĄCZ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA NOWY SĄCZ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z U NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SĄDECKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY, EDUKACJI I ZATRUDNIENIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

Bardziej szczegółowo