Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia studiów/ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia studiów/ 2015"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia studiów/ 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Studia stacjonarne II stopnia Raport Kraków, październik 2015

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Cel badania Metodyka badania i struktura próby Badana grupa Czas przeprowadzenia badania Narzędzie badawcze Sposób pozyskiwania danych Analiza danych Responsywność badania, struktura próby Streszczenie wyników Status zawodowy Absolwenci pracujący Status prawny zatrudnienia Zgodność pracy z wykształceniem Nazwy, stanowiska i profil branżowy firm zatrudniających absolwentów Lokalizacja zatrudnienia Wysokość zarobków Przebieg kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów Zmiana pracy Awans i rozwój zawodowy Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Kontynuacja nauki i formy dokształcania Edukacja w latach Studia doktoranckie, podyplomowe, dodatkowy kierunek Kursy, szkolenia, samokształcenie Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą Absolwenci pracujący bez formalnego zatrudnienia Absolwenci niepracujący i kontynuujący edukację Absolwenci niepracujący i poszukujący pracy Absolwenci niepracujący i nieposzukujący pracy Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów Załącznik 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2012/2015 według wydziałów Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 2

3 Załącznik 2. Wykaz odpowiedzi respondentów dotyczących trudności w pracy zawodowej wynikających z niedostatecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Załącznik 3. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na studiach doktoranckich, podyplomowych oraz dodatkowych kierunkach studiów podjętych przez zatrudnionych absolwentów w latach Załącznik 4. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na studiach doktoranckich, podyplomowych oraz dodatkowych kierunkach studiów kontynuowanych przez zatrudnionych absolwentów w roku Załącznik 5. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2012 roku Załącznik 6. Wykaz odpowiedzi respondentów uzasadniających decyzję o wyborze AGH odpowiedź Tak Załącznik 7. Wykaz odpowiedzi respondentów uzasadniających decyzję o wyborze uczelni odpowiedzi Nie wybrałbym AGH, Trudno powiedzieć Załącznik 8. Wykaz odpowiedzi respondentów (pisownia oryginalna) na pytanie Czy z perspektywy czasu zmienił/zmieniłaby Pan/Pani coś w procesie kształcenia na AGH? Spis tabel Spis diagramów Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 3

4 1. Wprowadzenie Badanie losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich Akademii Górniczo- Hutniczej po trzech latach od ukończenia studiów jest II etapem monitoringu zawodowego absolwentów będącego następstwem I etapu badań prowadzonych do pół roku od ukończenia AGH. Badanie przeprowadzono po raz piąty i objęto nim absolwentów rocznika 2012 reprezentujących 16 wydziałów. 2. Cel badania Głównym celem badania była analiza przebiegu, rozwoju i awansu zawodowego absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia AGH w odniesieniu do: stanu zatrudnienia absolwentów, formy prawnej zatrudnienia, statusu zawodowego (branża i nazwa firmy zajmowane stanowiska), zgodności pracy z wykształceniem, lokalizacji miejsc pracy, zmiany miejsca pracy i stanowiska, rozwoju i awansu zawodowego, uzyskiwanych zarobków, wzrostu zarobków w trzyletniej karierze zawodowej, oceny wyboru ukończonej uczelni (AGH) i kierunku studiów, oceny dostosowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w pracy zgodnej z uzyskanym wykształceniem, kształcenia ustawicznego po ukończeniu studiów magisterskich. 3. Metodyka badania i struktura próby 3.1. Badana grupa Absolwenci AGH studiów stacjonarnych II stopnia, rocznik 2012 reprezentujący 16 wydziałów Czas przeprowadzenia badania Wrzesień-październik 2015 (po trzech latach od ukończenia studiów) Narzędzie badawcze Anonimowy kwestionariusz ankiety (załącznik 8.) Kwestionariusz zawiera grupę pytań identycznych jak w ankiecie wypełnianej w I etapie badania (do pół roku od ukończenia uczelni) oraz pytania dodatkowe dostosowane do celów II etapu badania (po trzech latach od ukończenia studiów) Sposób pozyskiwania danych Dane zebrano metodą CAWI (z ang. Computer Assisted Web Interview), czyli wspomaganego komputerowo wywiadu przy pomocy formularza internetowego. Respondenci otrzymali z linkiem do ankiety na podstawie danych kontaktowych uzyskanych podczas I etapu badań w roku Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 4

5 Na udział w badaniu absolwenci wyrazili zgodę podpisując deklarację uczestnictwa w Badaniu losów zawodowych absolwentów AGH zgodną z Ustawą o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. wraz ze zmianą z dnia r Dz. U , art Analiza danych Analiza statystyczna (liczbowa i procentowa). Przy kodowaniu danych, obliczaniu i zestawianiu wyników korzystano z programu IBM SPSS Statistics Responsywność badania, struktura próby Analizowana w I etapie badania grupa absolwentów wyniosła 2586, co stanowiło 79,2% wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych z roku 2012 (3267 osób). Adresy mailowe umożliwiające przeprowadzenie II etapu badania uzyskano od 2606 absolwentów, spośród których na ankietę rozesłaną po trzech latach odpowiedziało 1086, co stanowiło: 33,2% absolwentów z rocznika 2012, 41,7% absolwentów (responsywność badania), do których wysłano kwestionariusz ankiety po trzech latach od ukończenia studiów. Tabela 3.1. Liczba respondentów w I i II etapie badań. Rozkład liczbowy i procentowy. Kategoria Czas przeprowadzenia badania Liczba przebadanych absolwentów % N=2831 (liczba absolwentów AGH 2012) Responsywność badania Absolwenci I etap badania 2012/2013 (do pół roku od ukończenia studiów) ,2% N=2703 (liczba deklarujących udział w badaniu) 95,7% Absolwenci II etap badania wrzesień / październik 2015 (po trzech latach od ukończenia studiów) ,2% N=2606 (liczba deklarujących udział w badaniu) 41,7% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 5

6 Tabela 3.2. Liczba respondentów według wydziałów. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. Wydział Liczba absolwentów 2012 Liczba respondentów w I etapie badań (2012) Liczba respondentów w II etapie badań (2015) % (w odniesieniu do liczby absolwentów danego wydziału) WEAIiIB ,0% WEiP ,9% WFiIS ,2% WGGiIŚ ,0% WGGiOŚ ,0% WGiG ,3% WH ,3% WIEiT ,6% WIMiC ,1% WIMiIP ,0% WIMiR ,3% WMN ,1% WMS ,8% WO ,5% WWNiG ,3% WZ ,9% Razem ,2% Diagram 3.1. Struktura próby według wydziałów. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy, N=1086. WMS 2,8% WO 1,3% WWNiG 2,7% WZ 6,0% WEAIiIB 14,3% WIMiR 7,3% WMN 2,6% WEiP 4,8% WFiIS 3,7% WIMiIP 12,2% WGGiIŚ 7,0% WIMiC 4,9% WIEiT 9,5% WH 2,3% WGiG 7,8% WGGiOŚ 11,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 6

7 Tabela 3.3. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy, N=1086. Płeć Liczba wskazań %N=1086 Kobiety ,9% Mężczyźni ,1% Razem ,0% Diagram 3.2. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy, N= ,6% Kobiety Mężczyźni 67,4% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 7

8 4. Streszczenie wyników Badanie losów zawodowych absolwentów AGH po trzech latach od ukończenia Uczelni przeprowadzono po raz piąty. Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki uzyskano w oparciu o badanie zrealizowane wśród absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia AGH z rocznika Kwestionariusz ankiety wypełniło 1086 respondentów, co stanowiło wszystkich 33,2% absolwentów AGH Responsywność badania wyniosła 41,7%. (Metodyka i Struktura próby przedstawione są w Rozdziale 3.). 86,2% respondentów było zatrudnionych, w tym 7,5% jednocześnie kontynuowało edukację, a 3,3% jednocześnie prowadziło działalność gospodarczą. 5,5% podjęło działalność gospodarczą. 0,9% respondentów pracowało bez formalnego zatrudnienia. Edukację kontynuowało i nie poszukiwało pracy 3,9% respondentów. W momencie realizowania badania 3,2% absolwentów poszukiwało pracy, w tym 1,8% było w trakcie zmiany pracy. Wskaźniki zatrudnienia podane są w Rozdziale 5. W grupie pracujących absolwentów 86,5% było zatrudnionych na umowę o pracę, a 2,9% na umowy cywilno-prawne. Wśród zatrudnionych absolwentów 84,0% wykonywało pracę całkowicie lub częściowo zgodną z wyksztalceniem. Główne branże zatrudniające absolwentów to: IT oraz motoryzacja. Lokalizacja zatrudnienia absolwentów była zdominowana na terenie województwa małopolskiego (62,0%), z czego 41,3% w Krakowie. Pracę za granicą podjęło 9,2%. Dane na temat zatrudnienia absolwentów znajdują się w Rozdziale 6., zaś wykaz firm i zajmowanych stanowisk w Załączniku 1. W trakcie trzech lat od ukończenia AGH ponad połowa (53,6%) z zatrudnionych absolwentów zmieniła pracę, z czego 15,1% trzykrotnie lub więcej. Wśród przyczyn zmiany pracy najczęściej wskazywana była wysokość zarobków (66,3%), a następnie brak możliwości rozwoju zawodowego (48,4%). 82,1% absolwentów zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do pierwszej pracy, a 74,1% wzmocnienie pozycji zawodowej. Funkcje kierownicze pełniło 18,4% absolwentów. Szczegółowe dane na temat przebiegu kariery zawodowej absolwentów znajdują się w Rozdziale 6.6. Spośród 96 absolwentów prowadzących działalność gospodarczą 56,3% podjęła działalność na terenie województwa małopolskiego, z czego 31,3% w Krakowie. Klasyfikacja działalności, lokalizacja oraz wysokość dochodów znajdują się w Rozdziale 7. W grupie absolwentów niezatrudnionych i kontynuujących edukację, 35 osób podjęło studia doktoranckie, 6 osób studia na dodatkowym kierunku oraz 3 osoby studia podyplomowe (studia doktoranckie na AGH podjęło 31 osób). Wykaz uczelni/instytutów oraz dyscyplin i kierunków studiów znajduje się w Załącznikach 4., 5., 6. 83,4% respondentów ponownie wybrałoby studia na AGH, a 47,6% ten sam kierunek studiów. Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 8

9 5. Status zawodowy Tabela 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Zatrudnieni ,4% Zatrudnieni i kontynuujący edukację 81 7,5% Zatrudnieni i prowadzący działalność gospodarczą 36 3,3% Liczba wskazań %N= ,2% Prowadzący działalność gospodarczą 60 5,5% Pracujący bez formalnego zatrudnienia 10 0,9% Kontynuujący edukację 42 3,9% Poszukujący pracy w trakcie zmiany pracy 15 1,4% Poszukujący pracy pozostający bez formalnego zatrudnienia od ukończenia AGH 20 1,8% 35 3,2% Niepracujący, nieposzukujący pracy 3 0,3% Razem ,0% Diagram 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy, N= ,9% 5,5% 3,9% 3,2% 0,3% Jest zatrudniony/a Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Poszukuje pracy (w tym w trakcie zmiany) 86,2% Nie pracuje, nie poszukuje pracy Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 9

10 Diagram 5.2. Status zawodowy porównanie 2012 i Rozkład procentowy, N2012=2586, N2015= ,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%100,0% Jest zatrudniony/a 86,2% 72,9% Prowadzi działalność gospodarczą 5,5% 4,0% Pracuje bez formalnego zatrudnienia* 0,9% Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy 3,9% 7,6% Poszukuje pracy (w tym w trakcie zmiany) 3,2% 13,3% Nie pracuje, nie poszukuje pracy 0,3% 2,2% *Kategoria dodana do kwestionariusza w roku Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 10

11 Tabela 5.2. Status zawodowy wg wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. Wydział Zatrudniony/a Pracujący Własna działalność gospodarcza Bez formalnego zatrudnienia Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Niepracujący Poszukuje pracy, w tym w trakcie zmiany pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy WEAIiIB 87,7% 7,7% 0,6% 1,3% 1,9% 0,6% WEiP 86,5% 3,8% 1,9% 1,9% 5,8% 0,0% WFiIS 80,0% 0,0% 2,5% 17,5% 0,0% 0,0% WGGiIŚ 81,6% 7,9% 2,6% 2,6% 5,3% 0,0% WGGiOŚ 82,4% 1,7% 0,8% 5,9% 9,2% 0,0% WGiG 87,1% 4,7% 1,2% 2,4% 4,7% 0,0% WH 96,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WIEiT 85,4% 12,6% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% WIMiC 84,9% 0,0% 0,0% 9,4% 5,7% 0,0% WIMiIP 92,5% 4,5% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% WIMiR 81,0% 7,6% 0,0% 5,1% 3,8% 2,5% WMN 96,4% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WMS 76,7% 3,3% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% WO 71,4% 14,3% 7,1% 7,1% 0,0% 0,0% WWNiG 93,1% 0,0% 3,4% 0,0% 3,4% 0,0% WZ 89,2% 6,2% 0,0% 0,0% 4,6% 0,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 11

12 7,1% 3,3% 2,5% 2,5% 2,6% 2,6% 1,7% 0,8% 1,0% 1,9% 1,9% 1,2% 2,4% 0,6% 1,9% 4,5% 3,4% 4,0% 3,6% Diagram 5.3. Status zawodowy według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% WMS 96,4% WH 96,0% WWNiG 93,1% 3,4% WIMiR 92,5% 3,0% WZ 89,2% 6,2% 4,6% WEAIiIB 87,7% 7,7% 1,3% WGiG 87,1% 4,7% 4,7% WEiP 86,5% 3,8% 5,8% WIEiT 85,4% 12,6% WIMiC 84,9% 9,4% 5,7% WGGiOŚ 82,4% 5,9% 9,2% WGGiIŚ 81,6% 7,9% 5,3% WIMiIP 81,0% 7,6% 5,1% 3,8% WFiIS 80,0% 17,5% WMN 76,7% 20,0% WO 71,4% 14,3% 7,1% Jest zatrudniony/a Pracuje bez formalnego zatrudnienia Poszukuje pracy (w tym w trakcie zmiany) Prowadzi działalność gospodarczą Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 12

13 6. Absolwenci pracujący 6.1. Status prawny zatrudnienia Tabela 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=996* Umowa o pracę ,5% Umowa cywilno-prawna 29 2,9% Samozatrudnienie 60 6,0% Brak danych 45 4,5% Razem ,0% *Absolwenci zatrudnieni i prowadzący działalność gospodarczą. Diagram 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=996. 6,0% 4,5% 2,9% Umowa o pracę Umowa cywilno-prawna Samozatrudnienie Brak danych 86,5% Diagram 6.2. Rodzaj umowy o pracę. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=862. 1,0% 1,4% 30,4% 67,2% Umowa na czas nieokreślony Umowa na czas określony Umowa na zastępstwo Brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 13

14 Diagram 6.3. Powody podjęcia pracy na umowę cywilno-prawną. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=29. 34,5% Z braku możliwości zawarcia umowy o pracę Z własnego wyboru 65,5% 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem Analizowana w dalszej części rozdziału grupa respondentów wynosiła 936 i obejmowała absolwentów zatrudnionych. Tabela 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem Liczba wskazań %N=936 Praca zgodna z wykształceniem ,6% Praca częściowo zgodna z wykształceniem ,4% Praca niezgodna z wykształceniem ,9% praca niezgodna z wykształceniem ale zgodna z zainteresowaniami respondenta 25 2,7% praca niezgodna z wykształceniem z braku innych możliwości 95 10,1% nie podano powodu 19 2,0% Brak danych 11 1,2% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 14

15 Diagram 6.4. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy, N= ,9% 1,2% 39,4% 44,6% Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Brak danych Diagram 6.5. Zgodność pracy z wykształceniem porównanie 2012 i Rozkład procentowy, N2012=1753, N2015= ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Praca zgodna z wykształceniem 44,6% 48,0% Praca częściowo zgodna z wykształceniem 32,2% 39,4% Praca niezgodna z wykształceniem 11,1% 14,9% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 15

16 4,4% 2,0% 4,3% 2,2% 2,4% 0,7% 1,1% Diagram 6.6. Zgodność pracy z wykształceniem wg wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy. WIEiT 56,8% 40,9% 1,1% WEAIiIB 51,5% 42,6% 5,1% WFiIS 50,0% 43,8% 6,3% WIMiR 52,8% 39,0% 5,7% WZ 29,3% 60,3% 10,3% WGiG 50,0% 36,5% 13,5% WIMiIP 32,8% 50,0% 17,2% WMS 11,1% 70,4% 18,5% WGGiIŚ 59,7% 19,4% 21,0% WEiP 35,6% 42,2% 20,0% WWNiG 63,0% 11,1% 25,9% WMN 21,7% 52,2% 21,7% WGGiOŚ 38,8% 30,6% 28,6% WIMiC 40,0% 24,4% 31,1% WH 16,7% 45,8% 37,5% WO 30,0% 20,0% 50,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Praca zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 16

17 6.3. Nazwy, stanowiska i profil branżowy firm zatrudniających absolwentów Tabela 6.3. Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów AGH 2012/2015. Branża Liczba Liczba Branża wskazań wskazań IT 178 energetyka/gazownictwo 1 motoryzacja 72 energetyka/kolejnictwo 1 budownictwo 34 farmakoekonomia 1 IT/telekomunikacja 29 FMCG 1 górnictwo 23 fotogrametria 1 szkolnictwo wyższe 21 fundusze europejskie 1 energetyka 20 gastronomia 1 produkcja 19 gazy techniczne 1 nauka 15 genetyka 1 geodezja 14 geodezja, budownictwo 1 finanse 13 geodezja/inżynieria/zarzadzanie projektami/wizualizacja 1 nafta i gaz 12 geofizyka/produkcja sprzętu do morskiej geofizyki; survey 1 administracja 11 geoinżynieria 1 handel 11 geologia i ochrona środowiska 1 przemysł 10 geotechnika/geologia 1 automatyka przemysłowa 9 GIS 1 geologia 9 gospodarka odpadami 1 bankowość 8 gospodarka wodna 1 branża lotnicza 8 górnictwo i hutnictwo 1 hutnictwo 8 górnictwo/ochrona środowiska 1 logistyka 8 handel energią 1 medycyna 8 handel i usługi 1 księgowość 7 handel, usługi, transport, budownictwo 1 ochrona środowiska 7 HR 1 przemysł chemiczny 7 hydrobiologia 1 przemysł naftowy 7 hydrogeologia 1 telekomunikacja 7 inspekcja urządzeń technicznych 1 wiertnictwo 7 instalacje przeciwpożarowe 1 elektroenergetyka 6 instalacje przemysłowe 1 elektronika 6 instytut naukowy - technologie przemysłowe 1 instalacje sanitarne 6 inżynieria 1 inżynieria, transport 6 inżynieria lądowa, konsulting, projektowanie 1 automatyka 5 inżynieria, konsulting, ochrona środowiska 1 BPO/finanse 5 IT/bankowość 1 elektryczna 5 IT/chemia 1 inżynieria medyczna 5 IT/gry wideo 1 Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 17

18 kolejnictwo 5 IT/media 1 usługi 5 kadry, finanse 1 budownictwo/materiały budowlane 4 kinematografia, grafika komputerowa, efekty specjalne, cinematiki do gier, 1 filmy animowane edukacja 4 konstrukcje stalowe 1 geodezja i kartografia 4 kosmetyki 1 geofizyka, geologia 4 kotły grzewcze 1 konsulting 4 kultura 1 mechanika, lotnictwo, energetyka, odlewnictwo 4 lokalizacja, tłumaczenia, marketing 1 odzieżowa 4 maszynowa 1 outsourcing 4 maszyny CNC 1 produkcja maszyn 4 maszyny do obróbki drewna 1 przemysł lotniczy 4 maszyny i chemia budowlana 1 bramy, ogrodzenia, stolarka stalowa i aluminiowa 3 materiały ścierne 1 ceramika ogniotrwała 3 mechanika 1 e-commerce 3 media 1 energetyka, gazownictwo, metrologia 3 media, obsługa klienta 1 farmacja 3 medycyna - pracownie diagnostyczne 1 materiały budowlane 3 medycyna - radiologia 1 nie podano 3 metalurgia 1 odnawialne źródła energii 3 metrologia 1 projektowanie 3 metrologia w gazownictwie 1 projektowanie i budowa maszyn 3 mleczarstwo 1 przemysł spożywczy 3 moda 1 przetwórstwo tworzyw sztucznych 3 motoryzacja + medycyna 1 reklama/marketing/ PR 3 nanotechnologie 1 sport 3 narzędziowa 1 sprzęt medyczny 3 NGO - III sektor 1 wentylacja i klimatyzacja 3 nieruchomości 1 biurowa 2 nowe technologie 1 BPO/HR 2 obrabiarki CNC 1 ceramika 2 obróbka metali 1 doradztwo 2 obuwnicza 1 energetyka odnawialna 2 odlewnictwo 1 finanse i bankowość 2 odlewnictwo ciśnieniowe 1 finanse, księgowość 2 odnawialne źródła energii, ochrona środowiska 1 gazownictwo 2 oleje i smary 1 geofizyka 2 opieka 1 górnictwo naftowe 2 oświata 1 hotelarstwo 2 oświetlenie 1 inżynieria środowiska 2 pneumatyka 1 Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 18

19 IT/Game Development 2 produkcja kompozytów 1 IT/medycyna 2 produkcja manometrów 1 kadry 2 produkcja metalowa 1 maszyny górnicze 2 produkcja okien 1 materiały ogniotrwałe 2 produkcja opon 1 paliwa 2 produkcja papieru 1 produkcja materiałów budowlanych 2 produkcja przesłon okiennych 1 produkcja mebli 2 produkcja silników elektrycznych 1 przemysł lekki 2 produkcja sprzętów AGD 1 przemysł meblowy 2 produkcja stolarki aluminiowej 1 rachunkowość 2 produkcja tytoniu i papierosów 1 spawalnictwo 2 produkcja urządzeń elektrycznych 1 turystyka 2 produkcja wentylatorów przemsłowych 1 administracja państwowa 1 produkcja, szkolenia 1 AGD-RTV 1 projektowanie instalacji elektrycznych 1 AKP 1 projektowanie linii produkcyjnych i elementów wspierających produkcję 1 analityka giełdowa 1 przemysł cementowy 1 analiza danych 1 przemysł ciężki 1 aparatura medyczna 1 przemysł energetyczny 1 audyt finansowy i doradztwo przemysł mechaniczny, projektowanie 1 optymalizacyjne maszyn i urządzeń 1 automatyka budynków 1 przemysł metalowy 1 bankowość, finanse 1 przemysł zbrojeniowy 1 BPO 1 przemysł/elektronika/informatyka/rad iołączność 1 branża naftowa 1 radioterapia 1 branża paliwowa 1 spożywcza 1 budowa maszyn 1 sprzedaż 1 budowa suwnic 1 sprzedaż narzędzi i elektronarzędzi 1 budowa, remont i naprawa taboru kolejowego 1 sprzedaż online 1 budownictwo - produkcja betonu 1 sprzedaż, edukacja, Internet 1 budownictwo - ślusarka aluminiowa, elewacje wentylowane 1 SSC/BPO 1 budownictwo drogowe i mostowe 1 stomatologia 1 budownictwo energetyczne 1 systemy wbudowane 1 budownictwo i ochrona środowiska 1 systemy wbudowane, elektronika 1 budownictwo, infrastruktura, drogi kolejowe 1 szkolenia 1 budownictwo, konstrukcje stalowe, technologie pomiarowe dla GIS i 1 obrobka precyzyjna geodezji 1 budownictwo, ochrona środowiska 1 teletechnika 1 budownictwo/kolej 1 transport 1 budownictwo/projektowanie 1 transport międzynarodowy i spedycja 1 Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 19

20 certyfikacje, inspekcje, kontrola jakości. 1 transport, logistyka 1 chłodnictwo 1 ubezpieczenia 1 cyfrowe przetwarzanie dokumentów / Druk 1 usługi inżynierskie, projektowanie CAD 1 Drogowa 1 usługi środowiskowe 1 drogownictwo 1 usługi wiertniczo-serwisowe 1 edukacja i organizacja wydarzeń 1 usługi z zakresu geologii, hydrogeologii, górnictwa i ochrony 1 środowiska elektronika użytkowa 1 uzdatnianie wody dla przemysłu 1 elektronika, systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy 1 wodociągi 1 elektrotechnika 1 wojsko 1 energetyka odnawialna, przemysł ciężki 1 zdobienia 1 energetyka wiatrowa 1 zgodnie z kierunkiem studiów 1 energetyka/budownictwo 1 Szczegółowy wykaz firm i stanowisk oraz profili branżowych firm zatrudniających absolwentów AGH 2012 w roku 2015 znajduje się w Załączniku 1. (s. 54) Lokalizacja zatrudnienia Tabela 6.4. Lokalizacja zatrudnienia Polska. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. Województwo Liczba absolwentów %N=850 małopolskie ,0% w tym Kraków ,3% śląskie 92 10,8% podkarpackie 69 8,1% mazowieckie 56 6,6% świętokrzyskie 19 2,2% dolnośląskie 16 1,9% lubelskie 14 1,6% łódzkie 14 1,6% wielkopolskie 10 1,2% lubuskie 10 1,2% pomorskie 8 0,9% kujawsko-pomorskie 5 0,6% zachodniopomorskie 3 0,4% opolskie 2 0,2% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 20

21 brak danych 5 0,6% Razem ,0% Diagram 6.7. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=936. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% małopolskie w tym Kraków śląskie zagranica mazowieckie świętokrzyskie dolnośląskie lubelskie łódzkie wielkopolskie lubuskie pomorskie kujawsko-pomorskie zachodniopomorskie opolskie 10,8% 9,2% 6,6% 2,2% 1,9% 1,6% 1,6% 1,2% 1,2% 0,9% 0,6% 0,4% 0,2% 41,3% 62,0% 4,3% (praca za granicą) to wynik I etapu badań przeprowadzonego przed upływem pół roku od ukończenia AGH. Tabela 6.5. Lokalizacja zatrudnienia zagranica. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. Kraj Liczba absolwentów %N=86 Kraj Liczba absolwentów %N=86 Wielka Brytania 22 25,6% Katar 1 1,2% Niemcy 16 18,6% Irlandia 1 1,2% Szwajcaria 7 8,1% Finlandia 1 1,2% Norwegia 6 7,0% Dania 1 1,2% Holandia 6 7,0% Czechy 1 1,2% Szwecja 4 4,7% Chińska Republika Ludowa 1 1,2% Kanada 3 3,5% Belgia 1 1,2% Austria 3 3,5% Angola 1 1,2% USA 2 2,3% Brak danych 7 8,1% Włochy 1 1,2% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 21

22 Kongo 1 1,2% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 22

23 Tabela 6.6. Lokalizacja zatrudnienia według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. dolnośląskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie kujawskopomorskie warmińskomazurskie wielkopolskie zachodniopomo rskie zagranica brak danych Razem WEAIiIB WEiP WFiIS WGGiIŚ WGGiOŚ WGiG WH WIEiT WIMiC WIMiR WIMiIP L. wsk %N 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 65,4% 9,6% 0,0% 2,9% 0,0% 0,7% 5,9% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 13,2% 0,0% 100,0% L. wsk %N 0,0% 4,4% 0,0% 0,0% 2,2% 48,9% 11,1% 0,0% 8,9% 0,0% 0,0% 15,6% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 6,7% 0,0% 100,0% L. wsk %N 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 65,6% 3,1% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,8% 0,0% 100,0% L. wsk %N 3,2% 0,0% 3,2% 3,2% 3,2% 56,5% 3,2% 0,0% 11,3% 0,0% 1,6% 6,5% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 0,0% 100,0% L. wsk %N 0,0% 0,0% 1,0% 2,0% 4,1% 49,0% 5,1% 1,0% 4,1% 0,0% 0,0% 12,2% 1,0% 0,0% 3,1% 0,0% 16,3% 1,0% 100,0% L. wsk %N 5,4% 0,0% 5,4% 1,4% 2,7% 41,9% 5,4% 0,0% 5,4% 0,0% 0,0% 16,2% 5,4% 0,0% 1,4% 1,4% 8,1% 0,0% 100,0% L. wsk %N 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 8,3% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 4,2% 100,0% L. wsk %N 1,1% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 76,1% 5,7% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 9,1% 2,3% 100,0% L. wsk %N 6,7% 2,2% 2,2% 0,0% 6,7% 26,7% 6,7% 0,0% 13,3% 0,0% 6,7% 8,9% 11,1% 0,0% 4,4% 0,0% 4,4% 0,0% 100,0% L. wsk %N 0,8% 0,0% 1,6%,8%,8% 56,1% 5,7% 0,0% 9,8% 0,0% 0,0% 13,8% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 8,9% 0,0% 100,0% L. wsk %N 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 56,3% 3,1% 0,0% 14,1% 0,0% 0,0% 12,5% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 100,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 23

24 dolnośląskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie kujawskopomorskie warmińskomazurskie wielkopolskie zachodniopomo rskie zagranica brak danych Razem WMS WMN WO WWNiG WZ L. wsk %N 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 70,4% 3,7% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 14,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% L. wsk %N 8,7% 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 43,5% 4,3% 0,0% 8,7% 0,0% 0,0% 21,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 4,3% 100,0% L. wsk %N 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% L. wsk %N 7,4% 3,7% 0,0% 14,8% 0,0% 18,5% 11,1% 0,0% 14,8% 0,0% 7,4% 3,7% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 7,4% 0,0% 100,0% L. wsk %N 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 67,2% 3,4% 1,7% 6,9% 0,0% 1,7% 8,6% 1,7% 0,0% 1,7% 0,0% 5,2% 0,0% 100,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 24

25 Diagram 6.8. Przyczyny podjęcia pracy za granicą. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=86. 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Chęć pracy w międzynarodowym zespole 69,8% Perspektywy rozwoju zawodowego 67,4% Wysokość zarobków 66,3% Powody osobiste/rodzinne 22,1% Inne 22,1% W kategorii Inne (wypowiedzi respondentów): brak możliwości zatrudnienia w Polsce, Brak pracy w Polsce, Brak pracy w zawodzie na terenie kraju, Brak zatrudnienia w zawodzie w Polsce, chęć nauki języka obcego, Chęć sprawdzenia jak żyje się za granicą, Ciekawość świata i innych kultur, Lokalizacja, Możliwość podjęcia pracy zgodnej z wykształceniem co w Polsce jest prawie niemożliwe, Możliwość pracy w zawodzie, Nauka języka, Nie mogłam znaleźć pracy w Polsce, nowoczesne metody inżynierii oprogramowania, polskie budownictwo jest przesiąknięte oszustami, za granica czuje się bezpieczniej, Poziom pracy naukowej, Sytuacja w kraju zatrudnia w porównaniu do ewentualnej sytuacji w Polsce, Trudności w znalezieniu pracy w Polsce, Tu docenili moją wiedzę i umiejętności oraz zaangażowanie i chęć do pracy. Dostałam jasno określoną ścieżkę kariery i awansu. A nie tak jak w Polsce gdzie patrzono na mnie z perspektywy młodej kobiety, która na pewno tylko szuka pracy żeby zajść w ciążę. Nie wspominając że branża ta w Polsce cechuje się dużym nepotyzmem. Nie wspominając o umowach śmieciowych i głodowych stawkach. Sama pracowałam przez pierwsze 8 miesięcy za 1000zl tzw. staż i umowa o dzieło. Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 25

26 6.5. Wysokość zarobków Tabela 6.7. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. Przedział zarobków brutto Liczba wskazań N=936 poniżej 1500 zł 7 0,7% zł 55 5,9% zł 56 6,0% zł 82 8,8% zł 75 8,0% zł 70 7,5% zł 72 7,7% zł 68 7,3% zł 58 6,2% zł 51 5,4% powyżej 6000 zł ,1% brak danych 88 9,4% Razem ,0% Diagram 6.9. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N= ,0% 27,1% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0,7% 5,9% 6,0% 8,8% 8,0% 7,5% 7,7% 7,3% 6,2% 5,4% 9,4% 86,3% absolwentów (808 osób) zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do pierwszej pracy. Średni wzrost zarobków to 2872,00 zł miesięcznie (wzrost maksymalny: ,00 zł) miesięcznie. 4,3% absolwentów (40 osób) zadeklarowało spadek zarobków. Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 26

27 Tabela 6.8. Wysokość zarobków według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. Wydział WEAIiIB WEiP WFiIS WGGiIŚ WGGiOŚ WGiG WH WIEiT WIMiC WIMiR WIMiIP WMS WMN WO WWNiG WZ poniżej powyżej brak 1500 zł 2500 zł 3500 zł 4500 zł 4500 zł danych Razem ,0% 4,4% 10,3% 6,6% 65,4% 13,2% 100% ,0% 4,4% 31,1% 33,3% 26,7% 4,4% 100% ,1% 6,3% 6,3% 12,5% 62,5% 9,4% 100% ,0% 37,1% 32,3% 9,7% 12,9% 8,1% 100% ,0% 26,5% 23,5% 16,3% 24,5% 7,1% 100% ,4% 17,6% 21,6% 16,2% 40,5% 2,7% 100% ,0% 8,3% 20,8% 29,2% 33,3% 8,3% 100% ,0% 1,1% 3,4% 5,7% 80,7% 9,1% 100% ,2% 15,6% 24,4% 11,1% 33,3% 13,3% 100% ,0% 2,4% 6,5% 17,1% 61,8% 12,2% 100% ,0% 10,9% 15,6% 14,1% 50,0% 9,4% 100% ,7% 11,1% 14,8% 18,5% 44,4% 7,4% 100% ,0% 13,0% 17,4% 21,7% 30,4% 17,4% 100% ,0% 20,0% 10,0% 40,0% 30,0% 0,0% 100% ,0% 18,5% 29,6% 22,2% 22,2% 7,4% 100% ,7% 10,3% 24,1% 22,4% 31,0% 10,3% 100% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 27

28 2,4% 3,4% Diagram Wysokość zarobków według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy. poniżej 1500 zł zł zł zł powyżej 4500 zł brak danych 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% WIEiT 5,7% 80,7% 9,1% WEAIiIB 4,4% 10,3% 6,6% 65,4% 13,2% WFiIS 6,3% 6,3% 12,5% 62,5% 9,4% WIMiR 6,5% 17,1% 61,8% 12,2% WIMiIP 10,9% 15,6% 14,1% 50,0% 9,4% WMS 11,1% 14,8% 18,5% 44,4% 7,4% WGiG 17,6% 21,6% 16,2% 40,5% 2,7% WH 8,3% 20,8% 29,2% 33,3% 8,3% WIMiC 15,6% 24,4% 11,1% 33,3% 13,3% WZ 10,3% 24,1% 22,4% 31,0% 10,3% WMN 13,0% 17,4% 21,7% 30,4% 17,4% WO 20,0% 10,0% 40,0% 30,0% WEiP 4,4% 31,1% 33,3% 26,7% 4,4% WGGiOŚ 26,5% 23,5% 16,3% 24,5% 7,1% WWNiG 18,5% 29,6% 22,2% 22,2% 7,4% WGGiIŚ 37,1% 32,3% 9,7% 12,9% 8,1% 6.6. Przebieg kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów Zmiana pracy Tabela 6.9. Zmiana pracy od momentu ukończenia studiów w 2012 roku. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań N=936 Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 28

29 Tak ,6% Nie ,8% Brak danych 24 2,6% Razem ,0% Diagram Częstotliwość zmiany pracy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy, N= ,4% 3,8% 1,6% 28,9% 54,4% Jednokrotnie Dwukrotnie Trzykrotnie Czterokrotnie i więcej Brak danych Tabela Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy, N=502. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=502 Wysokość zarobków ,3% Brak możliwości rozwoju ,4% Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych ,7% Brak stabilności zatrudnienia ,3% Awans zawodowy w kolejnej firmie ,3% Kultura firmy/atmosfera pracy 95 18,9% Praca niezgodna z kwalifikacjami 85 16,9% Lokalizacja firmy 74 14,7% Powody rodzinne/osobiste 53 10,6% Niekorzystne relacje między pracownikami 52 10,4% Inne 45 9,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 29

30 Diagram Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy, N=502. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Wysokość zarobków 66,3% Brak możliwości rozwoju 48,4% Niemożność realizacji zainteresowań Brak stabilności zatrudnienia Awans zawodowy w kolejnej firmie Kultura firmy/atmosfera pracy Praca niezgodna z kwalifikacjami Lokalizacja firmy Powody rodzinne/osobiste Niekorzystne relacje między pracownikami Inne 30,7% 28,3% 21,3% 18,9% 16,9% 14,7% 10,6% 10,4% 9,0% W kategorii Inne (wypowiedzi absolwentów): Bardzo częste zagraniczne wyjazdy służbowe, których czas trwania wydłużał się czasami wielokrotnie, brak wypłaty, branża, chęć rozwoju w innej firmie, Chęć rozwoju zawodowego i personalnego, druga praca, Koniec projektu badawczego, Koniec stażu, koniec umowy, koniec umowy, lepsza branża, Lepsze warunki pracy, ciekawsza praca., Możliwość pracy w międzynarodowym zespole, ambitniejsze zadania i bardziej precyzyjne wyroby, kultura pracy, Możliwość rozwoju zawodowego, Nadużycia ze strony firmy CYBID: malwersacje finansowe, monitoring pracowników (kamery w biurze), praca na czarno etc., niebezpieczeństwo wynikające z pracy pod ziemią, nieprzedłużenie umowy, Niestabilność dochodów, Niestabilny rynek/załamanie rynku, Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 30

31 Nuda, Po stażu w KGHM nie było możliwości zatrudnienia, poprzednie prace były stażami, poprzednie stanowisko wymagało bardzo częstych delegacji, których po kilku katach miałam dość, praca bez możliwości formalnego zatrudnienia, praca na pół etatu, praca wyłącznie w weekendy po min. 12h, Przekształcenia w firmie, w której pracowałem, rozwiązanie umowy, Rozwój, rozwój osobisty, System 4-zmianowy, trudności ze znalezieniem pracy, był to staż w innym województwie, firma zbankrutowała, ukończenie umowy o staż, umowa - staż, Umowa na zastępstwo, upadłość firmy, dla której pracowałam, Większy prestiż, praca bardziej satysfakcjonująca, bardziej zgodna z kierunkiem studiów i zainteresowaniami, lepsza kadra pracownicza, inżynierskie stanowisko pracy (problematyka techniczna), wygaśnięcie umowy na czas określony, wyjazd na wolontariat, Wynagrodzenie, Wypalenie zawodowe, Zainteresowania naukowe, zakończenie płatnego stażu, Zakończenie umowy, pracodawca nie spełnia podstawowych wymagań rzetelnego pracodawcy. ogłoszenie dotyczyło pracy stałej a mi zaproponowano umowę o dzieło i wynagrodzenie zależne od wyników pracy. Okazało się, że pracę wyceniono na 500 zł i musiałam przychodzić z własnym komputerem, bardzo nie polecam firmy - ośrodek badań i analiz pp. W czasie mojej pracy - 3 miesiące- zrezygnowało z niej 5 pracowników. Prawdziwy wyzysk!. Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 31

32 Tabela Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowe. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=502 Zmiana w obrębie tej samej lokalizacji ,0% Zmiana miasta ,5% Zmiana województwa ,3% Zmiana kraju 83 16,5% Diagram Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N= ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 49,0% 40,0% 30,0% 20,0% 27,5% 26,3% 16,5% 10,0% 0,0% Zmiana w obrębie tej samej lokalizacji Zmiana miasta Zmiana województwa Zmiana kraju Awans i rozwój zawodowy Tabela Awans i rozwój zawodowy. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy, N=936. Wybór odpowiedzi Kategoria Tak Nie Nie ma zdania Liczba wskazań %N=936 Liczba wskazań %N=936 Liczba wskazań %N=936 Zwiększenie odpowiedzialności ,6% 78 8,3% ,7% Wzmocnienie pozycji zawodowej ,1% 90 9,6% ,4% Zmiana stanowiska ,4% ,1% - - Awans zawodowy ,1% ,6% - - Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 32

33 Diagram Awans i rozwój zawodowy. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=936. Tak Nie Nie ma zdania 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Zwiększenie odpowiedzialności 8,3% 10,7% 77,6% Wzmocnienie pozycji zawodowej 9,6% 11,4% 74,1% Zmiana stanowiska 31,1% 65,4% Awans zawodowy 41,6% 53,1% Ponadto: 172 absolwentów (18,4%) zajmowało stanowiska kierownicze, 213 absolwentów (22,8%) miało podległych pracowników Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Tabela Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=936 Brak trudności ,3% Trudności w pracy zawodowej ,3% Nie ma zdania ,6% Brak danych 7 0,7% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 33

34 Diagram Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N= % 90% 80% 70% 73,4% 60% 50% 47,9% 40% 30% 20% 15,2% 10% 0% Niedostateczna wiedza uzyskana na studiach Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje zawodowe społeczne Szczegółowy wykaz odpowiedzi (pytanie otwarte) w poszczególnych kategoriach i według Wydziałów znajduje się w Załączniku 2. (s. 80) Kontynuacja nauki i formy dokształcania Edukacja w latach Studia doktoranckie, podyplomowe, dodatkowy kierunek Tabela Edukacja w latach Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. Edukacja zakończona Edukacja w toku Wybór odpowiedzi ( ) (październik 2015) Liczba wskazań %N=936 Liczba wskazań %N=936 Tak ,6% 85 9,1% Nie ,4% ,9% Razem ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 34

35 Diagram Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=936. Tak Nie 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 17,63% 82,37% Edukacja zakończona 9,08% 90,92% Edukacja w toku Tabela Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=141. Rodzaj studiów Edukacja zakończona Edukacja w toku Liczba wskazań %N=165 Liczba wskazań %N=85 Studia podyplomowe 96 58,2% 24 28,2% Studia doktoranckie 7 4,2% 40 47,1% Dodatkowy kierunek studiów 69 41,8% 21 24,7% Wśród w/w respondentów: W latach (edukacja zakończona): 10 osób kontynuowało jednocześnie studia podyplomowe i studia na dodatkowym kierunku. W roku 2015 (edukacja w toku): 3 osoby kontynuowały jednocześnie studia doktoranckie i studia podyplomowe, 2 osoby kontynuowały jednocześnie studia podyplomowe i studia na dodatkowym kierunku, 2 osoby kontynuowały jednocześnie studia doktoranckie i studia na dodatkowym kierunku. Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 35

36 Diagram Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=141. Edukacja zakończona, N=165 Edukacja w toku, N=85 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 58,2% 47,1% 41,8% 28,2% 24,7% 20,0% 10,0% 0,0% 4,2% Studia podyplomowe Dodatkowy kierunek studiów Studia doktoranckie Szczegółowy wykaz uczelni/instytutów oraz nazw kierunków znajduje się w Załączniku 3. (s. 99 edukacja ukończona) oraz w Załączniku 4. (s. 101 edukacja w toku) Kursy, szkolenia, samokształcenie Tabela Podnoszenie kwalifikacji kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy, N=936. Podnoszenie kwalifikacji kursy, szkolenia, samokształcenie Liczba wskazań %N=936 Tak ,6% Nie ,3% Brak danych 39 4,2% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 36

37 Diagram Podnoszenie kwalifikacji kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N= ,3% Tak Nie 71,6% Tabela Podnoszenie kwalifikacji formy dokształcania. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy, N=670. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=670 Kursy, szkolenia ,0% Samokształcenie ,0% Diagram Podnoszenie kwalifikacji formy dokształcania. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=670. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kursy,szkolenia 74,0% Samokształcenie 67,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 37

38 Diagram Podnoszenie kwalifikacji rodzaje szkoleń. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=496. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% specjalistyczne/branżowe 74,6% językowe 41,7% w celu zdobycia uprawnień zawodowych 28,8% związane z umiejętnościami "miękkimi" 25,2% inne 7,5% Szczegółowy wykaz znajduje się w Załączniku 5. (s. 105). Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 38

39 7. Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą. Analizowana w niniejszym rozdziale grupa liczyła 96 respondentów (19 kobiet i 77 mężczyzn) i obejmowała absolwentów prowadzących działalność gospodarczą: 60 osób wyłącznie prowadzących działalność gospodarczą, 36 osób zatrudnionych i jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą. Tabela 7.1. Działalność gospodarcza według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. Wydział Liczba respondentów prowadzących działalność gospodarczą, w tym jednocześnie zatrudnionych %N (liczba respondentów danego wydziału) WO 3 21,4% WZ 10 15,4% WIEiT 15 14,6% WEiP 6 11,5% WIMiIP 9 11,4% WGGiIŚ 8 10,5% WEAIiIB 15 9,7% WIMiR 11 8,3% WMS 2 7,1% WWNiG 2 6,9% WMN 2 6,7% WGiG 5 5,9% WGGiOŚ 5 4,2% WH 1 4,0% WFiIS 1 2,5% WIMiC 1 1,9% Razem AGH 96 8,8% Tabela 7.2. Klasyfikacja działalności gospodarczej. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy. Wydział Kierunek Przedmiot działalności WEAIiIB Automatyka i Robotyka usługi IT - SAP WEAIiIB Automatyka i Robotyka programowanie WEAIiIB Automatyka i Robotyka usługi w zakresie automatyki i informatyki WEAIiIB Automatyka i Robotyka produkcja urządzeń elektronicznych/fotowoltaika WEAIiIB Elektrotechnika sprzedaż urządzeń AV WEAIiIB Elektrotechnika działalność związana z oprogramowaniem WEAIiIB Elektrotechnika informatyka WEAIiIB Elektrotechnika działalność usługowa WEAIiIB Elektrotechnika aplikacje mobilne i webowe Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 39

40 WEAIiIB Elektrotechnika branża elektryczna WEAIiIB Informatyka Stosowana usługi IT WEAIiIB Informatyka Stosowana doradztwo w dziedzinie rozwoju oprogramowania WEAIiIB Informatyka Stosowana gry wideo WEAIiIB Informatyka Stosowana edukacja WEAIiIB Informatyka Stosowana rozwój oprogramowania WEiP Energetyka elektroenergetyka WEiP Energetyka informatyka WEiP Energetyka elektroenergetyka WEiP Energetyka nie podano WEiP Technologia Chemiczna doradztwo i zarządzanie nieruchomościami WEiP Technologia Chemiczna nie udzielę informacji WFiIS Informatyka Stosowana Android, serwery aplikacyjne WGGiIŚ Geodezja i Kartografia usługi geodezyjno-kartograficzne WGGiIŚ Geodezja i Kartografia geodezja i kartografia WGGiIŚ Geodezja i Kartografia usługi inżynieryjne i doradztwo z nimi związane WGGiIŚ Geodezja i Kartografia geodezja WGGiIŚ Geodezja i Kartografia programowanie WGGiIŚ Geodezja i Kartografia nie podano WGGiIŚ Inżynieria Środowiska biuro projektowe WGGiIŚ Inżynieria Środowiska budownictwo WGGiOŚ Górnictwo i Geologia wiertnictwo (podwykonawstwo) WGGiOŚ Górnictwo i Geologia usługi serwisowe w branży wiertniczej WGGiOŚ Informatyka Stosowana uslugi programistyczne WGGiOŚ Ochrona Środowiska usługi kosmetyczne WGGiOŚ Ochrona Środowiska nie podano WGiG Górnictwo i Geologia usługi budowlane, handel międzynarodowy WGiG Górnictwo i Geologia sztuka WGiG Inżynieria Środowiska projektowanie maszyn WGiG Zarządzanie i Inżynieria Produkcji projektowanie graficzne / projektowanie stron www WGiG Zarządzanie i Inżynieria Produkcji agencja reklamowa WH Socjologia działania public relations WIEiT Elektronika i Telekomunikacja tworzenie sprzętu i oprogramowania dla robotyki WIEiT Elektronika i Telekomunikacja automatyka WIEiT Informatyka programowanie WIEiT Informatyka programowanie WIEiT Informatyka programowanie Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 40

41 WIEiT Informatyka informatyka WIEiT Informatyka usługi WIEiT Informatyka produkcja i rozwój oprogramowania WIEiT Informatyka działalność związana z oprogramowaniem WIEiT Informatyka programowanie WIEiT Informatyka nie podano WIEiT Informatyka usługi IT WIEiT Informatyka wytwarzanie oprogramowania WIEiT Informatyka wytwarzanie i integracja systemów informatycznych WIEiT Informatyka nie podano WIMiC Technologia Chemiczna branża transportowa WIMiIP Informatyka Stosowana informatyka WIMiIP Informatyka Stosowana produkcja i rozwój oprogramowania WIMiIP Informatyka Stosowana rolnicza-produkcyjno-usługowa WIMiIP Informatyka Stosowana tworzenie aplikacji hybrydowych na urządzenia mobilne WIMiIP Informatyka Stosowana programowanie WIMiIP Informatyka Stosowana tworzenie oprogramowania WIMiIP Informatyka Stosowana programowanie - sprzedaż usług WIMiIP Informatyka Stosowana programowanie WIMiIP Inżynieria Materiałowa urządzenia przemysłowe WIMiR Automatyka i Robotyka nie podano WIMiR Automatyka i Robotyka programowanie robotów przemysłowych WIMiR Automatyka i Robotyka naprawa, serwis. sprzedaż maszyn piekarniczych, cukierniczych WIMiR Automatyka i Robotyka działalność związana z oprogramowaniem WIMiR Automatyka i Robotyka obróbka skrawaniem, automatyka przemysłowa WIMiR Automatyka i Robotyka projektowanie maszyn WIMiR Mechanika i Budowa Maszyn szkółkarstwo WIMiR Mechanika i Budowa Maszyn projektowanie, analizy, produkcja WIMiR Mechanika i Budowa Maszyn instalacje i sieci elektroenergetyczne i teletechniczne WIMiR Mechatronika sprzedaż zdrowej żywności z dostawą do domu WIMiR Mechatronika handel internetowy WMN Zarządzanie i Inżynieria Produkcji doradztwo w zakresie zarządzania WMN Zarządzanie i Inżynieria Produkcji nie podano WMS Matematyka sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet WMS Matematyka korepetycje z matematyki WO Metalurgia marketing w wyszukiwarkach Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 41

42 WO Metalurgia internet WO Metalurgia nie podano WWNiG Górnictwo i Geologia budownictwo WWNiG Górnictwo i Geologia nie podano WZ Zarządzanie doradztwo biznesowe WZ Zarządzanie biuro rachunkowe WZ Zarządzanie prowadzenie ksiąg rachunkowych WZ Zarządzanie usługi WZ Zarządzanie usługi IT WZ Zarządzanie usługi WZ Zarządzanie i Inżynieria Produkcji handel WZ Zarządzanie i Inżynieria Produkcji handel wyrobami stalowymi WZ Zarządzanie i Inżynieria branża budowlana/wykończenia wnętrz/obsługa Produkcji inwestycji WZ Zarządzanie i Inżynieria Produkcji nie podano Tabela 7.3. Lokalizacja działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy. Region działalności Liczba absolwentów %N=96 małopolskie 54 56,3% w tym Kraków 30 31,3% śląskie 17 17,7% podkarpackie 9 9,4% zagranica 3 3,1% lubelskie 2 2,1% lubelskie 2 2,1% mazowieckie 1 1,0% świętokrzyskie 1 1,0% brak danych 7 7,3% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 42

43 Tabela 7.4. Wysokość dochodów z działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=96. 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 5,2% 4,2% 4,2% 1,0% 3,1% 4,2% 6,3% 3,1% 1,0% 3,1% 38,5% 26,0% 60 absolwentów (62,5%) zadeklarowało wzrost dochodów od momentu założenia działalności gospodarczej średnio o 5374,00 zł miesięcznie (mediana: 2000,00 zł; wzrost maksymalny: ,00 zł miesięcznie). Tabela 7.5. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas studiów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=96 Tak 34 35,4% Częściowo 42 43,8% Nie 13 13,5% Brak danych 7 7,3% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów 43

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2015 Kraków, czerwiec 2016 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2013 Kraków, czerwiec 2014 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2014 Kraków, czerwiec 2015 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Rb-D.0201-1-21/17 ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r.

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r. Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW AGH Kraków, dn. 22.06.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z trzech programów operacyjnych wdrażanych

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. Rb-D.0201-1-21/14 ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 1. Informacje ogólne Proces ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta studiów wyższych ZUT ma na celu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2015 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Metoda badawcza.. 4 III Populacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 46 niestacjonarne - 17 2014-06-09-2014-08-07 63

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia Analiza monitoringu karier absolwentów Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie rocznik 2014 Cel badań Głównym celem badań było poznanie losów zawodowych absolwentów WM AM w okresie do 12 miesięcy od ukończeniu

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 55 niestacjonarne - 4 2013-12-07-2014-02-05 59

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki inżynieria materiałowa - 1 zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. zmieniona uchwałą nr 70/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2013 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp.. 3 II Metoda badawcza. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 4 zarządzanie i inżynieria produkcji - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 42/d/05/2017 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Wydział Architektury architektura (architecture)

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 13 zarządzanie i inżynieria produkcji - 4 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

AUDIT DORADZTWO PERSONALNE Sp. z o.o.

AUDIT DORADZTWO PERSONALNE Sp. z o.o. Właściwy człowiek na właściwym miejscu AUDIT DORADZTWO PERSONALNE Sp. z o.o. www.audit.com.pl AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o., NIP 599-307-25-84, KRS 0000318623 ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski

Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski 1. Metodologia badania 2. Problematyka badawcza 3. Cechy społeczno-demograficzne 4. Aktywność na rynku pracy 5. Bariery w zatrudnieniu 6. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 72/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Ekonomiczny ekonomia - 12 zarządzanie - 3 stacjonarne - 10 niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 1. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

Raport rynku pracy maj 2008

Raport rynku pracy maj 2008 Raport rynku pracy maj 2008 Sytuacja na rynku pracy bezrobocie w Polsce: W maju liczba bezrobotnych spadła o 75 tys. w porównaniu do kwietnia. Oznacza to, że pod koniec maja bez pracy pozostawało około

Bardziej szczegółowo

% % % % % % Suma % %

% % % % % % Suma % % wieś miasto do 50 tys. mieszkańcw miasto między 50 a 200 tys. mieszkańcw miasto między 200 a 500 tys. mieszkańcw 8,1% 8,5% 8,6% 8,2% 3,7% 17,4% 25,1% 22,5% miasto powyżej 500 tys. mieszkańcw 26,8% 71,2%

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym

Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym Grzegorz Wolszczak Bank Światowy Branżowe Forum Innowacji: Efektywne Wykorzystanie Energii jako inteligenta specjalizacja regionalna Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 1 Postanowienia ogólne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Działając w związku z art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U z 2012, poz. 572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Działając w związku z art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U z 2012, poz. 572 ze zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała Nr AR001-11 -IX/2013 w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów. Działając w związku z art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U z 2012, poz. 572 ze zm.) uchwala

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2010 po pięciu latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2010 po pięciu latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2010 po pięciu latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 2 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania V edycja badania MKZA opis badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW obejmuje trzy

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY Gdańsk 4 lipca 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU 2013 r. 3,2% zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci Działamy niezawodnie Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci O badaniu Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl w lutym 2016 r. Wzięło w nim udział 200

Bardziej szczegółowo

475 tys. absolwentów szkół wyższych

475 tys. absolwentów szkół wyższych 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 475 tys. absolwentów szkół wyższych Studia wyższe przestały byd przywilejem. Obecnie dostęp do wykształcenia wyższego ma niemal każdy. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Kierownika sklepu zatrudnię jak i gdzie poszukujemy pracowników? Poznao, 22 września 2011

Kierownika sklepu zatrudnię jak i gdzie poszukujemy pracowników? Poznao, 22 września 2011 2011 Kierownika sklepu zatrudnię jak i gdzie poszukujemy pracowników? Poznao, 22 września 2011 Kierownika sklepu zatrudnię jak i gdzie poszukujemy pracowników? prelegent: Anna Strzebooska, UJ, ekspert

Bardziej szczegółowo