Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Studia stacjonarne II stopnia Raport (wersja skrócona) Kraków, grudzień 2014

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Cel badania Metodyka badania i struktura próby Badana grupa Czas przeprowadzenia badania Narzędzie badawcze Sposób pozyskiwania danych Analiza danych Responsywność badania, struktura próby Streszczenie wyników Status zawodowy Absolwenci pracujący Status prawny zatrudnienia Zgodność pracy z wykształceniem Nazwy, stanowiska i profil branżowy firm zatrudniających absolwentów Lokalizacja zatrudnienia Wysokość zarobków Przebieg kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów Zmiana pracy Awans i rozwój zawodowy Trudności w pracy zawodowej wynikające z braku wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Kontynuacja nauki i formy dokształcania Kontynuacja nauki studia (doktoranckie, podyplomowe, dodatkowy kierunek) Kursy, szkolenia, samokształcenie Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą Absolwenci pracujący bez formalnego zatrudnienia Absolwenci niepracujący i kontynuujący edukację Absolwenci niepracujący i poszukujący pracy Absolwenci niepracujący i nieposzukujący pracy Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów Załącznik 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2011/ Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 2

3 Załącznik 2. Wykaz odpowiedzi dotyczących trudności w pracy zawodowej wynikających z braku wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Załącznik 3. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na studiach doktoranckich, podyplomowych oraz dodatkowych kierunkach studiów podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2011 roku Załącznik 4. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2011 roku Załącznik 5. Wykaz odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze AGH odpowiedź Tak.Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Załącznik 6. Wykaz odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze AGH odpowiedzi Nie, Trudno powiedzieć.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Załącznik 7. Wykaz odpowiedzi na pytanie Czy z perspektywy czasu zmienił/zmieniłaby Pan/Pani coś w procesie kształcenia na AGH?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Spis tabel... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Spis diagramów... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 3

4 1. Wprowadzenie Badanie losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich Akademii Górniczo- Hutniczej po trzech latach od ukończenia studiów jest II etapem monitoringu zawodowego absolwentów będącego następstwem I etapu badań prowadzonych do pół roku od ukończenia AGH. Badanie przeprowadzono po raz czwarty i objęto nim absolwentów rocznika 2011 reprezentujących 16 wydziałów. 2. Cel badania Głównym celem badania była analiza przebiegu, rozwoju i awansu zawodowego absolwentów AGH rocznik 2011 po trzech latach od ukończenia AGH w odniesieniu do: stanu zatrudnienia absolwentów, formy prawnej zatrudnienia, statusu zawodowego (branża i nazwa firmy zajmowane stanowiska), zgodności pracy z wykształceniem, lokalizacji miejsc pracy, zmiany miejsca pracy i stanowiska, rozwoju i awansu zawodowego, uzyskiwanych zarobków, wzrostu zarobków w trzyletniej karierze zawodowej, oceny wyboru ukończonej uczelni (AGH) i kierunku studiów, oceny dostosowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w pracy zgodnej z uzyskanym wykształceniem, kształcenia ustawicznego po ukończeniu studiów magisterskich. 3. Metodyka badania i struktura próby 3.1. Badana grupa Absolwenci AGH studiów stacjonarnych magisterskich i II stopnia, rocznik 2011 reprezentujący 16 wydziałów Czas przeprowadzenia badania Październik-listopad 2013 (po trzech latach od ukończenia studiów) Narzędzie badawcze Anonimowy kwestionariusz ankiety (załącznik 8.) Kwestionariusz zawiera grupę pytań identycznych jak w ankiecie wypełnianej w I etapie badania (do pół roku od ukończenia uczelni) oraz pytania dodatkowe dostosowane do celów II etapu badania (po trzech latach od ukończenia studiów) Sposób pozyskiwania danych Dane zebrano metodą CAWI (z ang. Computer Assisted Web Interview), czyli wspomaganego komputerowo wywiadu przy pomocy formularza internetowego. Respondenci otrzymali z linkiem do ankiety na podstawie danych kontaktowych uzyskanych podczas I etapu badań w roku Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 4

5 Na udział w badaniu absolwenci wyrazili zgodę podpisując deklarację uczestnictwa w Badaniu losów zawodowych absolwentów AGH zgodną z Ustawą o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. wraz ze zmianą z dnia r Dz. U , art Analiza danych Analiza statystyczna (liczbowa i procentowa). Przy kodowaniu danych, obliczaniu i zestawianiu wyników korzystano z programu IBM SPSS Statistics Responsywność badania, struktura próby Analizowana w I etapie badania grupa absolwentów wyniosła 2353, co stanowiło 83,1% wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych z roku 2011 (2831 osób). Adresy mailowe umożliwiające przeprowadzenie II etapu badania uzyskano od 2546 absolwentów, spośród których na ankietę rozesłana po trzech latach odpowiedziało 1075, co stanowiło: 38,0% absolwentów z rocznika 2011, 42,2% absolwentów (responsywność badania), do których wysłano kwestionariusz ankiety po trzech latach od ukończenia studiów. Tabela 3.1. Liczba respondentów w I i II etapie badań. Rozkład liczbowy i procentowy. Kategoria Absolwenci I etap badania Absolwenci II etap badania Czas przeprowadzenia badania 2011/2012 (do pół roku od ukończenia studiów) październiklistopad 2014 (po trzech latach od ukończenia studiów) Liczba przebadanych absolwentów N=2831 (liczba absolwentów AGH 2011) Responsywność badania ,1% N= ,4% ,0% N= ,2% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 5

6 Tabela 3.2. Liczba respondentów według wydziałów. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wydział Liczba absolwentów 2010 Liczba respondentów w I etapie badań (2010) Liczba respondentów w II etapie badań (2013) % (w odniesieniu do liczby absolwentów danego wydziału) MSIB ,5% WEAIiE ,7% WEiP ,6% WFiIS ,3% WGGiIŚ ,0% WGGiOŚ ,4% WGiG ,0% WH ,4% WIMiC ,2% WIMiIP ,8% WIMiR ,3% WMN ,7% WMS ,7% WO ,3% WWNiG ,4% WZ ,4% Razem ,0% Diagram 3.1. Struktura próby według wydziałów. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N=1075. WO WWNiG 2,1% 2,9% WMS 2,7% WZ 8,7% MSIB 2,9% WEAIiE 19,8% WMN 3,1% WIMiR 12,1% WEiP 4,6% WFiIS 4,0% WIMiIP 5,3% WIMiC 5,1% WH 2,2% WGiG 6,6% WGGiOŚ 10,4% WGGiIŚ 7,5% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 6

7 Tabela 3.3. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=1075. Płeć Liczba wskazań %N=1075 Kobiety ,6% Mężczyźni ,4% Razem ,0% Diagram 3.2. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N= ,6% Kobiety Mężczyźni 67,4% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 7

8 4. Streszczenie wyników Badanie losów zawodowych absolwentów AGH po trzech latach od ukończenia Uczelni przeprowadzono po raz czwarty. Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki uzyskano w oparciu o badanie zrealizowane wśród absolwentów stacjonarnych studiów magisterskich i studiów II stopnia AGH z rocznika Kwestionariusz ankiety wypełniło 1075 respondentów, co stanowiło 38,0% absolwentów AGH Responsywność badania wyniosła 42,2%. (Metodyka i Struktura próby przedstawione są w Rozdziale 3.). 67,9% respondentów było zatrudnionych, 12,6% było zatrudnionych i jednocześnie kontynuowało edukację, 4,3% było zatrudnionych i jednocześnie prowadziło działalność gospodarczą, a 5,5% prowadziło działalność gospodarczą. 1,4% respondentów pracowało bez formalnego zatrudnienia. Edukację kontynuowało i nie poszukiwało pracy 3,3% respondentów. W momencie realizowania badania 4,6% absolwentów poszukiwało pracy, w tym 2,7% było w trakcie zmiany pracy. Wskaźniki zatrudnienia podane są w Rozdziale 5. W grupie pracujących absolwentów 87,0% było zatrudnionych na umowę o pracę, a 3,0% na umowy cywilno-prawne. Wśród zatrudnionych absolwentów 85,2% wykonywało pracę całkowicie lub częściowo zgodną z wyksztalceniem. Główne branże zatrudniające absolwentów to: IT oraz motoryzacja, w większości na terenie województwa małopolskiego (63,7%), z czego 37,4% w Krakowie. Dane na temat zatrudnienia absolwentów znajdują się w Rozdziale 6., zaś wykaz firm i zajmowanych stanowisk w Załączniku 1. W trakcie trzech lat od ukończenia AGH ponad połowa (52,7%) z zatrudnionych absolwentów zmieniła pracę, z czego 20,2% trzykrotnie lub więcej. Wśród przyczyn zmiany pracy najczęściej wskazywana była wysokość zarobków (63,5%), a następnie brak możliwości rozwoju zawodowego (44,2%). 83,1% absolwentów zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do pierwszej pracy, a 77,9% wzmocnienie pozycji zawodowej. Funkcje kierownicze pełniło 11,2% absolwentów. Szczegółowe dane na temat przebiegu kariery zawodowej absolwentów znajdują się w Rozdziale 6.6. Spośród 105 absolwentów prowadzących działalność gospodarczą 63,8% podjęła działalność na terenie województwa małopolskiego. Klasyfikacja działalności, lokalizacja oraz wysokość dochodów znajdują się w Rozdziale 7. W grupie absolwentów niezatrudnionych i kontynuujących edukację, 33 osoby podjęły studia doktoranckie, 1 osoba studia podyplomowe oraz 1 osoba studia na dodatkowym kierunku (studia doktoranckie na AGH podjęły 24 osoby). Wykaz uczelni/instytutów oraz dyscyplin i kierunków studiów znajduje się w Załącznikach 4., 5., 6. 84,7% respondentów ponownie wybrałoby studia na AGH, a 52,9% ten sam kierunek studiów. Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 8

9 5. Status zawodowy Tabela 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Zatrudnieni ,9% Zatrudnieni i kontynuujący edukację ,6% Zatrudnienie i prowadzący działalność gospodarczą 46 4,3% Liczba wskazań %N= ,7% Prowadzący działalność gospodarczą 59 5,5% Pracujący bez formalnego zatrudnienia 15 1,4% Kontynuujący edukację 36 3,3% Poszukujący pracy w trakcie zmiany pracy 20 1,9% Poszukujący pracy pozostający bez formalnego zatrudnienia od ukończenia AGH 29 2,7% 49 4,6% Niepracujący, nieposzukujący pracy 5 0,5% Razem ,0% Diagram 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N= ,4% 3,3% 4,6% 0,5% 5,5% Jest zatrudniony/a Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Poszukuje pracy 84,7% Nie pracuje, nie poszukuje pracy Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 9

10 Diagram 5.2. Status zawodowy porównanie 2011 i Rozkład procentowy, N 2011 =2353, N 2014 = % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Jest zatrudniony/a 84,7% 74,5% Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia* 5,5% 4,1% 1,4% Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Poszukuje pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy 3,3% 6,5% 4,6% 12,5% 0,5% 2,3% *Kategoria dodana do kwestionariusza w roku Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 10

11 6. Absolwenci pracujący 6.1. Status prawny zatrudnienia Tabela 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=970 Umowa o pracę ,0% Umowa cywilno-prawna 29 3,0% Samozatrudnienie 59 6,1% Brak danych 38 3,9% Razem ,0% *Absolwenci zatrudnieni i prowadzący działalność gospodarczą. Diagram 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=970. 6,1% 3,0% 3,9% Umowa o pracę Umowa cywilno-prawna Samozatrudnienie Brak danych 87,0% 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem Analizowana w dalszej części rozdziału grupa respondentów wynosiła absolwentów zatrudnionych. 911 i obejmowała Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 11

12 Tabela 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem Liczba wskazań %N=911 Praca zgodna z wykształceniem ,2% Praca częściowo zgodna z wykształceniem ,0% Praca niezgodna z wykształceniem ,3% praca niezgodna z wykształceniem ale zgodna z zainteresowaniami respondenta 23 2,5% praca niezgodna z wykształceniem z braku innych możliwości 87 9,5% nie podano powodu 20 2,2% Brak danych 5 0,5% Razem ,0% Diagram 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N= ,3% 0,5% 39,0% 46,2% Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 12

13 Diagram 6.3. Zgodność pracy z wykształceniem porównanie 2011 i Rozkład procentowy, N 2011 =1753, N 2014 = ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Praca zgodna z wykształceniem 46,2% 53,1% Praca częściowo zgodna z wykształceniem 32,2% 39,0% Praca niezgodna z wykształceniem 14,3% 12,8% 6.3. Nazwy, stanowiska i profil branżowy firm zatrudniających absolwentów Tabela 6.3. Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów AGH 2011/2014. Branża Liczba wskazań Branża Liczba wskazań IT 258 administracja 6 motoryzacja 148 branża spożywcza 6 geodezja 79 gastronomia 6 IT/telekomunikacja 77 geofizyka 6 górnictwo 69 inżynieria 6 budownictwo 56 IT/medycyna 6 finanse 46 kolejnictwo 6 handel 45 media 6 energetyka 42 outsourcing/hr 6 automatyka 34 usługi 6 produkcja 33 inżynieria środowiska 5 odlewnictwo 31 logistyka 5 wiertnictwo 29 odnawialne źródła energii 5 badania i rozwój 27 przemysł lotniczy 5 branża naftowa 27 automatyka budynków 4 outsourcing 27 branża lotnicza 4 administracja państwowa 26 branża paliwowa 4 Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 13

14 bankowość 25 farmacja 4 szkolnictwo wyższe 25 konstrukcje stalowe 4 automatyka przemysłowa 23 poligrafia 4 branża elektryczna 22 produkcja materiałów budowlanych 4 geologia 19 produkcja opakowań 4 mechanika 19 branża metalowa 3 projektowanie 19 branża szkoleniowa 3 branża lotnicza 18 budownictwo/wentylacja i klimatyzacja 3 hutnictwo 16 chłodnictwo 3 telekomunikacja 16 gospodarka odpadami 3 ochrona środowiska 15 inżynieria sanitarna 3 materiały ogniotrwałe 14 IT/elektronika 3 elektronika 12 mechanika/branża naftowa 3 branża chemiczna 11 nieruchomości 3 metalurgia 11 organizacja pozarządowa 3 przemysł 11 projektowanie, automatyka 3 rekrutacja/zasoby ludzkie 10 robotyka 3 edukacja 9 transport, spedycja i logistyka 3 księgowość 9 turystyka 3 wentylacja/klimatyzacja 9 wentylacja i klimatyzacja 3 branża ceramiczna 8 wycena nieruchomości 3 FMCG 8 akustyka 2 marketing 8 aparatura medyczna 2 Szczegółowy wykaz firm i stanowisk oraz profili branżowych firm zatrudniających absolwentów AGH 2011 w roku 2014 znajduje się w Załączniku 1. Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 14

15 6.4. Lokalizacja zatrudnienia Tabela 6.4. Lokalizacja zatrudnienia Polska. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Województwo Liczba absolwentów %N=821 małopolskie ,7% w tym Kraków ,4% śląskie 90 11,0% mazowieckie 60 7,3% podkarpackie 59 7,2% dolnośląskie 27 3,3% świętokrzyskie 17 2,1% wielkopolskie 10 1,2% lubelskie 5 0,6% lubuskie 5 0,6% kujawsko-pomorskie 4 0,5% łódzkie 4 0,5% pomorskie 4 0,5% zachodniopomorskie 4 0,5% opolskie 3 0,4% podlaskie 1 0,1% warmińsko-mazurskie 1 0,1% brak danych 4 0,5% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 15

16 Diagram 6.4. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=911. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% małopolskie w tym Kraków śląskie podkarpackie mazowieckie zagranica świętokrzyskie dolnośląskie łódzkie lubelskie wielkopolskie lubuskie pomorskie opolskie podlaskie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie 10,4% 6,3% 4,1% 3,3% 2,1% 1,6% 1,0% 0,9% 0,9% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 52,2% 66,2% Tabela 6.5. Lokalizacja zatrudnienia zagranica. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Kraj Liczba absolwentów %N=90 Kraj Liczba absolwentów %N=90 Wielka Brytania 23 27,7% Czechy 1 1,2% Niemcy 14 16,9% Finlandia 1 1,2% Norwegia 10 12,0% Ghana 1 1,2% Austria 6 7,2% Irlandia 1 1,2% Szwajcaria 4 4,8% Katar 1 1,2% USA 4 4,8% Skandynawia 1 1,2% Francja 2 2,4% Słowacja 1 1,2% Hiszpania 2 2,4% Szkocja 1 1,2% Holandia 2 2,4% Tajlandia 1 1,2% Kanada 2 2,4% Zjednoczone Emiraty Arab. 1 1,2% Szwecja 2 2,4% Włochy 1 1,2% Australia 1 1,2% brak danych 7 7,8% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 16

17 6.5. Wysokość zarobków Tabela 6.6. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Przedział zarobków brutto Liczba wskazań N=911 poniżej 1500 zł 9 1,0% zł 53 5,8% zł 56 6,1% zł 63 6,9% zł 83 9,1% zł 74 8,1% zł 71 7,8% zł 58 6,4% zł 62 6,8% zł 49 5,4% powyżej 6000 zł ,6% brak danych 82 9,0% Razem ,0% Diagram 6.5. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % 27,6% 25% 20% 15% 10% 5% 5,8% 6,1% 6,9% 9,1% 8,1% 7,8% 6,4% 6,8% 5,4% 9,0% 1,0% 0% poniżej 1500 zł zł zł zł zł zł zł zł zł powyżej 6000 zł 6000 zł brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 17

18 83,1% absolwentów (757 osób) zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do pierwszej pracy. Zarobki absolwentów wzrosły średnio o 2788,00 zł: dominanta wzrostu: 2 000,00 zł, wzrost maksymalny: ,00 zł. 1,2% absolwentów (11 osób) zadeklarowało spadek zarobków Przebieg kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów Zmiana pracy Tabela 6.7. Zmiana pracy od momentu ukończenia studiów w 2011 roku. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań N=911 Tak ,7% Nie ,2% Brak danych 19 2,1% Razem ,0% Diagram 6.6. Częstotliwość zmiany pracy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N=480. 4,6% 1,0% 15,6% Jednokrotnie Dwukrotnie 52,3% Trzykrotnie Czterokrotnie i więcej 26,5% Brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 18

19 Tabela 6.8. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=480. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań N=480 Wysokość zarobków ,5% Brak możliwości rozwoju ,2% Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych ,8% Brak stabilności zatrudnienia ,1% Kultura firmy/atmosfera pracy ,1% Awans zawodowy w kolejnej firmie ,7% Praca niezgodna z kwalifikacjami 90 18,8% Niekorzystne relacje między pracownikami 70 14,6% Lokalizacja firmy 63 13,1% Powody rodzinne/osobiste 62 12,9% Inne 41 8,5% Diagram 6.7. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N=480. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Wysokość zarobków 63,5% Brak możliwości rozwoju Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych Brak stabilności zatrudnienia Kultura firmy/atmosfera pracy Awans zawodowy w kolejnej firmie Praca niezgodna z kwalifikacjami Niekorzystne relacje między pracownikami Lokalizacja firmy Powody rodzinne/osobiste Inne 29,8% 28,1% 23,1% 21,7% 18,8% 14,6% 13,1% 12,9% 8,5% 44,2% Tabela 6.9. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowe. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań N=480 Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 19

20 Zmiana miasta ,3% Zmiana województwa ,5% Zmiana kraju 76 15,8% Diagram 6.8. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N= % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 28,3% 23,5% 15,8% 10% 0% Zmiana miasta Zmiana województwa Zmiana kraju Awans i rozwój zawodowy Tabela Awans i rozwój zawodowy. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=911. Wybór odpowiedzi Kategoria Tak Nie Nie wiem Liczba wskazań %N=911 Liczba wskazań %N=911 Liczba wskazań %N=911 Zwiększenie odpowiedzialności ,4% 68 7,5% ,5% Wzmocnienie pozycji zawodowej ,9% 66 7,2% 96 10,5% Zmiana stanowiska ,7% ,4% - - Awans zawodowy ,3% ,6% - - Ponadto: 102 absolwentów (11,2%) zajmowało stanowiska kierownicze, 252 absolwentów (27,7%) miało podległych pracowników. Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 20

21 Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Tabela Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań N=911 Niedostateczna wiedza uzyskana na studiach ,2% Niedostateczne umiejętności zawodowe ,8% Niedostateczne kompetencje społeczne ,4% 264 respondentów (29,0%) nie wskazało na żadną z wymienionych kategorii, 67 respondentów (7,4%) wskazało na wszystkie z wymienionych kategorii Kontynuacja nauki i formy dokształcania Kontynuacja nauki studia (doktoranckie, podyplomowe, dodatkowy kierunek) Tabela Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów w 2011 roku. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=911 Tak ,5% Nie ,5% Razem ,0% Diagram 6.9. Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N= ,5% Tak Nie 84,5% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 21

22 Tabela Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=141. Rodzaj studiów Liczba wskazań %N=141 Studia podyplomowe 75 53,2% Studia doktoranckie 43 30,5% Dodatkowy kierunek studiów 30 21,3% W analizowanej grupie 141 zatrudnionych i kontynuujących edukację absolwentów: 1 osoba kontynuowała edukację jednocześnie na studiach doktoranckich, podyplomowych i dodatkowym kierunku studiów, 2 osoby kontynuowały jednocześnie studia doktoranckie i studia podyplomowe, 4 osoby kontynuowały jednocześnie studia doktoranckie i studia na dodatkowym kierunku, 4 osoby kontynuowały jednocześnie studia podyplomowe i studia na dodatkowym kierunku. Diagram Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=141. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Studia podyplomowe 53,2% Studia doktoranckie 30,5% Dodatkowy kierunek studiów 21,3% Szczegółowy wykaz uczelni/instytutów oraz nazw kierunków znajduje się w Załączniku 3. (ss ) Kursy, szkolenia, samokształcenie Tabela Podnoszenie kwalifikacji kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=911. Podnoszenie kwalifikacji kursy, szkolenia, samokształcenie Liczba wskazań %N=911 Tak ,1% Nie ,6% Brak danych 30 3,3% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 22

23 Diagram Podnoszenie kwalifikacji kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=911. 3,3% 24,6% Tak Nie Brak danych 72,1% Tabela Podnoszenie kwalifikacji formy dokształcania. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=657. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=657 Kursy, szkolenia ,9% Samokształcenie ,8% Diagram Podnoszenie kwalifikacji formy dokształcania. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=657. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kursy, szkolenia 79,9% Samokształcenie 59,8% Szczegółowy wykaz uczelni/instytutów oraz nazw kierunków znajduje się w Załączniku 4. Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 23

24 7. Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą. Analizowana w niniejszym rozdziale grupa liczy 105 respondentów i obejmowała absolwentów prowadzących działalność gospodarczą: 59 osób wyłącznie prowadzących działalność gospodarczą, 46 osób zatrudnionych i jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą. Tabela 7.1. Klasyfikacja działalności gospodarczej. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy. Liczba Liczba Przedmiot działalności gospodarczej Przedmiot działalności gospodarczej wskazań wskazań IT 12 producent owoców 1 programowanie 5 produkcja filmowa 1 firma handlowo usługowa 3 produkcja i handel 1 handel 3 produkcja i projektowanie małej architektury miejskiej szkolenia 3 produkcja sprzętu elektronicznego 1 finanse 2 programowanie gier 1 geologia 2 projektowanie maszyn przemysłowych, skanowanie 3d, drukowanie 3d usługi 2 projektowanie stron www 1 usługi geodezyjne 2 projekty mechaniczne maszyn technologicznych, głównie do przemysłu spożywczego. usługi informatyczne 2 prowadzenie przedszkola 1 administracja biurowa 1 prowadzenie serwisu internetowego 1 administracja biurowa, księgowość 1 reklama, konstrukcja mebli 1 agencja reklamowa 1 akwarystyka morska, słodkowodna, budowa ścian zieleni, oczek wodnych reklama, produkcja gadżetów reklamowych, elementów wyposażenia wnętrz, zabawek edukacyjnych 1 renowacja zabytków 1 budowa maszyn 1 rolnictwo 1 budownictwo 1 salon drzwi, podłogi, okna 1 budownictwo i informatyka 1 serwis internetowy 1 budownictwo, wykonywanie kosztorysów, doradztwo 1 software development 1 doradztwo techniczne 1 sprzedaż 1 doradztwo ubezpieczeniowe 1 sprzedaż przez sklep internetowy 1 działalność fotograficzna 1 stacja kontroli pojazdów 1 działalność usługowa 1 telekomunikacja 1 działalność związana z oprogramowaniem 1 transport miejski 1 elektronika samochodowa 1 tworzenie oprogramowania Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 24

25 programowanie układów elektronika, programowanie 1 usługi biurowe 1 geodezja 1 usługi dla przemysłu chemicznego 1 geodezja i kartografia, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 1 usługi edukacyjne 1 grafika komputerowa 1 usługi finansowe 1 handel, usługi 1 usługi informatyczne (kontraktor dla innych firm IT) handel wyrobami medycznymi 1 usługi informatyczne (programowanie) 1 instalacje grzewcze, sanitarne, wentylacja, OŹE 1 usługi informatyczne, poligraficzne, elektrotechniczne kierowanie robotami budowlanymi 1 usługi korepetytorskie 1 komunikacja i działania public relations 1 usługi programistyczne 1 marketing internetowy 1 usługi utrzymania porządku i czystości 1 marketing, reklama 1 warsztaty edukacyjne dla dzieci z robotyki 1 mechanika pojazdowa 1 wycena nieruchomości 1 płytki ceramiczne 1 wytwarzanie oprogramowania 1 pośrednictwo finansowe 1 zarządzanie 1 pranie dywanów, tapicerek, korekcja lakieru 1 zdrowie i uroda Tabela 7.2. Lokalizacja działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy. Region działalności Liczba absolwentów %N=105 małopolskie 67 63,8% w tym Kraków 30 28,6% podkarpackie 13 12,4% śląskie 9 8,6% mazowieckie 4 3,8% łódzkie 3 2,9% zagranica 3 2,9% świętokrzyskie 2 1,9% kujawsko-pomorskie 1 1,0% lubelskie 1 1,0% pomorskie 1 1,0% brak danych 1 1,0% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 25

26 Tabela 7.3. Wysokość dochodów z działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N= ,0% 25,0% 24,8% 25,7% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 7,6% poniżej 1500 zł 12,4% zł 6,7% zł 0,0% zł 7,6% zł 4,8% zł 1,9% 1,9% 1,9% zł zł zł 4,8% powyżej 6000 zł 6000 zł brak danych 14 absolwentów (13,3%) zadeklarowało wzrost dochodów od momentu założenia działalności gospodarczej średnio o 5910,00 zł (dominanta wzrostu: 3 000,00 zł, wzrost maksymalny: ,00 zł). Tabela 7.4. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=105 Tak 25 23,8% Częściowo 60 57,1% Nie 18 17,1% Brak danych 2 1,9% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 26

27 Diagram 7.1. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N= ,1% 1,9% 23,8% Tak Częściowo Nie Brak danych 57,1% Kontynuacja edukacji : 11 absolwentów prowadzących działalność gospodarczą: studia doktoranckie 2 osoby, studia podyplomowe 9 osób, dodatkowy kierunek studiów 3 osoby. 1 osoba łączyła wszystkie w/w formy edukacji, 1 osoba studia doktoranckie i dodatkowy kierunek studiów i 1 osoba studia podyplomowe i dodatkowy kierunek studiów. Podnoszenie kwalifikacji : kursy/ szkolenia 26 osób, samokształcenie 24 osoby. Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 27

28 8. Absolwenci pracujący bez formalnego zatrudnienia Analizowana grupa absolwentów wynosiła 15 osób i obejmowała absolwentów pracujących bez umowy. Spośród tej grupy: 7 osób wykonywało pracę zgodną z wykształceniem i kwalifikacjami, 3 osoby pracę częściowo zgodną, a 5 osób na niezgodną z wykształceniem, 10 osób podjęło pracę na terenie województwa małopolskiego, 2 osoby w województwie śląskim, pozostałe osoby w województwach: dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim, 11 osób było wcześniej formalnie zatrudnionych (umowa o pracę lub umowa zlecenie), 3 osoby pracowały bez formalnego zatrudnienia poniżej 3 miesięcy, 1 osoba poniżej 6 miesięcy, a 10 osób dłużej niż 6 miesięcy (1 osoba nie udzieliła odpowiedzi). 9. Absolwenci niepracujący i kontynuujący edukację Analizowana w niniejszym rozdziale grupa absolwentów wynosiła absolwentów niepracujących i kontynuujących edukację. 36 osób i obejmowała Tabela 9.1. Absolwenci kontynuujący edukację rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=36 Studia doktoranckie 33 91,7% Studia na innym kierunku 1 2,8% Studia podyplomowe 1 2,8% Brak danych 2 5,6% Jedna osoba studiowała jednocześnie na studiach doktoranckich i podyplomowych. Tabela 9.2.Absolwenci kontynuujący edukację wykaz uczelni/instytutów i kierunków studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy. Ukończony w 2011 roku Wydział AGH Ukończony w 2011 kierunek studiów Uczelnia/Instytut Studia III stopnia Dyscyplina/Kierunek MSIB Inżynieria Biomedyczna AGH Automatyka i Robotyka MSIB Inżynieria Biomedyczna AGH Nie podano MSIB Inżynieria Biomedyczna AGH Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna MSIB Inżynieria Biomedyczna AGH Automatyka i Robotyka MSIB Inżynieria Biomedyczna AGH Inżynieria Materiałowa Mechanical Engineering / WEAIiIE Automatyka i Robotyka University of Leeds Biomechatronics WEAIiIE Automatyka i Robotyka University of Barcelona Neuroscience/Biomedicine WEAIiIE Informatyka INP Grenoble Informatyka Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 28

29 WEAIiIE Informatyka AGH Informatyka WEiP Technologia Chemiczna PAN Chemia WEiP Technologia Chemiczna AGH Energetyka WEiP Technologia Chemiczna AGH Chemia WEiP Technologia Chemiczna AGH Technologia chemiczna WFiIS Fizyka Medyczna AGH Fizyka WFiIS Fizyka Techniczna University of Waterloo Quantum Information WFiIS Fizyka Techniczna AGH Fizyka WGGiIŚ Inżynieria Środowiska AGH Geodezja i Kartografia WGGiOŚ Górnictwo i Geologia Instytut Geofizyki PAN Sejsmologia WGGiOŚ Inżynieria Środowiska AGH Hydrogeologia/Geologia WGGiOŚ Inżynieria Środowiska AGH Geofizyka WIMiC Inżynieria Materiałowa AGH Fizyka WIMiC Inżynieria Materiałowa AGH Inżynieria Materiałowa WIMiC Technologia Chemiczna Instytut Fizyki Jądrowej PAN Biomateriały WIMiC Technologia Chemiczna AGH Chemia WIMiC Technologia Chemiczna AGH Technologia chemiczna WIMiC Technologia Chemiczna AGH Chemia WIMiC Technologia Chemiczna AGH Chemia WIMiIP Informatyka Stosowana AGH Metalurgia WIMiIP Inżynieria Materiałowa AGH Inżynieria Materiałowa WIMiR Automatyka i Robotyka Université Grenoble Alpes Signal Postprocessing WIMiR Automatyka i Robotyka AGH Automatyka i Robotyka WIMiR Mechatronika AGH Automatyka i Robotyka WMS Matematyka Uniwersytet Jagielloński Matematyka Ukończony Ukończony w 2011 Studia podyplomowe w 2011 roku kierunek studiów Wydział AGH Uczelnia Kierunek studiów WGGiIŚ Inżynieria Środowiska AGH Geologia Górnicza Ukończony w 2011 roku Wydział AGH WEAIiIE Ukończony w 2011 kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja Uczelnia UJ Inny kierunek studiów Kierunek studiów Lekarski Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 29

30 10. Absolwenci niepracujący i poszukujący pracy W momencie przeprowadzenia badania pracy poszukiwało 49 absolwentów. Spośród tej grupy: 29 osób było wcześniej formalnie zatrudnionych (umowa o pracę lub umowa zlecenie), 20 osób nie podjęło formalnego zatrudnienia po ukończeniu studiów, 23 osoby (16 w kraju, 7 za granicą) podejmowały prace dorywcze bez umowy. Tabela Przyczyny pozostawania bez pracy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=49 Mała liczba ofert pracy zgodnych z posiadanym wykształceniem 25 51,0% Mała liczba ofert pracy w preferowanej lokalizacji 20 40,8% Niewystarczająca znajomość języków obcych 12 24,5% Niewystarczająca wiedza specjalistyczna 10 20,4% Nie znam powodów 5 10,2% Niewystarczająca wiedza w zakresie technologii komputerowych 3 6,1% Niewystarczające umiejętności interpersonalne 2 4,1% Inne 8 16,3% Diagram Przyczyny pozostawania bez pracy. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=49. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Mała liczba ofert pracy zgodnych z posiadanym wykształceniem Mała liczba ofert pracy w preferowanej lokalizacji 40,8% 51,0% Niewystarczająca znajomość języków obcych 24,5% Niewystarczająca wiedza specjalistyczna 20,4% Nie znam powodów Niewystarczająca wiedza w zakresie technologii komputerowych Niewystarczające umiejętności interpersonalne Inne 10,2% 6,1% 4,1% 16,3% W kategorii Inne (wypowiedzi respondentów): ciąża, Likwidacja etatów, Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 30

31 niepodpisanie kolejnej umowy po powrocie z urlopu macierzyńskiego, stanowisko przejęła córka jednego z kierowników, Niepodpisanie umowy - główny powód rezygnacji, reszta swoją drogą występowała, rozwiązanie umów z wieloma pracownikami z powodu kryzysu w firmie, urodzenie dziecka, wyjechałem na stałe za granicę, Zwolnienie przez pracodawcę. Tabela Przyczyny przerwania lub rezygnacji z pracy. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=29 Wysokość zarobków 13 44,8% Brak stabilności zatrudnienia 11 37,9% Brak możliwości rozwoju zawodowego 10 34,5% Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych 9 31,0% Powody rodzinne (osobiste) 6 20,7% Praca niezgodna z kwalifikacjami 5 17,2% Kultura/atmosfera firmy 4 13,8% Lokalizacja firmy 3 10,3% Niepodpisanie kolejnej umowy przez pracodawcę 2 6,9% Inne 2 6,9% Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 31

32 Diagram Przyczyny przerwania lub rezygnacji z pracy. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=29. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Wysokość zarobków 44,8% Brak stabilności zatrudnienia Brak możliwości rozwoju zawodowego Niemożność realizacji zainteres. zawod. 31,0% 34,5% 37,9% Powody rodzinne (osobiste) Praca niezgodna z kwalifikacjami Kultura/atmosfera firmy Lokalizacja firmy Niepodpisanie kolejnej umowy przez pracod. Inne 20,7% 17,2% 13,8% 10,3% 6,9% 6,9% 11. Absolwenci niepracujący i nieposzukujący pracy Grupa liczyła 5 osób (4 kobiety, 1 mężczyzna), spośród których 3 osoby były wcześniej zatrudnione. Wśród powodów pozostawania bez pracy 3 kobiety wskazały na opiekę nad małym dzieckiem. 12. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów Tabela Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=1075. Wybór odpowiedzi Ponowne podjęcie studiów w AGH Ponowne podjęcie tego samego kierunku studiów Liczba wskazań N=1075 Liczba wskazań N=1075 Tak ,7% ,9% Nie 62 5,8% ,2% Nie wiem 102 9,5% ,8% Brak danych 1 0,1% 0 0,0% Razem ,00% ,00% Realizacja badania, analiza wyników: Grażyna Śliwińska, Piotr Janus Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 32

33 14. Wykaz załączników 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2011/ Wykaz uczelni/instytutów oraz dyscyplin i kierunków studiów podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2011 roku. 4. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2011 r. Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 33

34 Załącznik 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2011/2014 według wydziałów MIĘDZYWYDZIAŁOWA SZKOŁA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ Nazwa firmy Branża Stanowisko Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN badania i rozwój starszy laborant Ion Beam Applications badania i rozwój field engineer beam physics Nie podano nazwy Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o. NOVASEIS SP. Z O.O. Comarch badania i rozwój BPO geofizyka IT specjalista ds. rozwoju produktów specjalista ds. raportowania inżynier elektronik, transcriber, administrator strony www inżynier kontroli jakości oprogramowania Nie podano nazwy IT analityk ds. testów Nie podano nazwy IT informatyk Nie podano nazwy IT inżynier oprogramowania Nie podano nazwy IT programista Pruftechnik Technology IT programista c++/qt seed labs IT qa manager PwC konsulting starszy konsultant Internetowe Radio LEM.FM media redaktor Carl Zeiss medycyna inżynier ds. serwisu i aplikacji Consultronix SA medycyna specjalista ds. serwisu GE Medical Systems medycyna koordynator serwisu medycznego imed24 medycyna konsultant OPTOPOL Technology Sp. z o.o. medycyna specjalista ds. planowania jakości i środowiska Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach medycyna starszy inspektor Delphi motoryzacja inżynier materiałowy Delphi motoryzacja inżynier ds. testów systemów z oprogramowaniem Valeo Autosystemy motoryzacja inżynier jakości AGH szkolnictwo wyższe asystent naukowo-badawczy Uniwersytet Jagielloński szkolnictwo wyższe naukowo - techniczne WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI Nazwa firmy Branża Stanowisko Dematic automatyka control design engineer Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 34

35 Nie podano nazwy automatyka ca support engineer Nie podano nazwy automatyka inżynier automatyk Asseco Poland automatyka przemysłowa inżynier budowy Mitsubishi Electric automatyka przemysłowa inżynier rozwoju produktu Nie podano nazwy automatyka przemysłowa programista Nie podano nazwy automatyka przemysłowa starszy specjalista business intelligence sigmatek gmbh automatyka przemysłowa hardware developer Goldman Sachs bankowość analyst developer Nie podano nazwy bankowość development team leader ABJ Electric branża elektryczna brygadzista/elektromonter Biuro Projektów Elektroenergetycznych branża elektryczna asystent projektanta ETEC Sp. z o.o. branża elektryczna kierownik robót elektrycznych Nie podano nazwy branża elektryczna asystent projektanta Apply Poland budownictwo electrical engineer Nie podano nazwy budownictwo inspektor nadzoru inwestorskiego ZWSE Rzeszów budownictwo inżynier budowy Voith Industrial Services Poland doradztwo techniczne automatyk specjalista Biuro Projektów Elektroenergetycznych elektroenergetyka asystent projektanta dtw elektroenergetyka specjalista ds. kontroli produkcji dtw elektroenergetyka zarządzanie jakością Nie podano nazwy elektroenergetyka asystent kierownika Nie podano nazwy elektroenergetyka asystent projektanta Nie podano nazwy elektroenergetyka dyspozytor SAG ELBUD elektroenergetyka kierownik budowy ABB elektroenergetyka/it pracownik naukowo-badawczy ARM Ltd. elektronika senior engineer GE Power Controls elektronika process engineer Nie podano nazwy elektronika elektronik Nie podano nazwy elektronika inżynier oprogramowania Nie podano nazwy elektronika programista Elektro Proces elektrotechnika inżynier budowy Nordic Semiconductor elektrotechnika senior firmware engineer Elektrobudowa S.A. energetyka inżynier budowy ELSTA Wieliczka Sp. z o.o. energetyka asystent technologa produkcji Nie podano nazwy energetyka inżynier wsparcia technicznego KAMSOFT S.A. farmacja technolog ds. produkcji - programista IG-index finanse programista UBS finanse manager it Kompania Węglowa górnictwo kierownicze Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 35

36 DreamCommerce S.A. handel architekt aplikacji Netconomy handel senior programista Ocado Polska Sp. z o.o. handel software engineer Wincor-Nixdorf handel senior software developer in test ArcelorMittal Poland hutnictwo specjalista ArcelorMittal Poland hutnictwo specjalista Nie podano nazwy inżynieria asystent projektanta AddLive Pty Ltd IT software engineer AKRA Polska IT prokurent Antenna (Pega) IT software engineer Antenna (Pega) IT software engineer ATSI IT specjalista do spraw jakości oprogramowania BrightONE Poland IT inżynier oprogramowania BrightONE Poland IT starszy inżynier oprogramowania Comarch IT embedded software engineer Comarch IT kierownik grupy Comarch IT konsultant Comarch Canada SA IT programista Comarch IT analityk Comarch IT projektant oprogramowania Dassault Systèmes/Delmia IT programista DisplayLink Poland Sp. z o.o. IT starszy tester oprogramowania ebay Inc. IT software engineer Facebook, Inc. IT software engineer Future Processing IT team leader / senior developer Google IT inżynier oprogramowania Google IT software engineer IBM GSDC Wrocław IT technical solution manager Intel IT inżynier ds. oprogramowania graficznego Luxoft Poland IT programista java Luxoft Poland IT starszy programista Machine Zone IT senior software engineer Nie podano nazwy IT analityk/product owner Nie podano nazwy IT bi developer Nie podano nazwy IT deweloper Nie podano nazwy IT inżynier Nie podano nazwy IT inżynier oprogramowania Nie podano nazwy IT inżynier systemowy Nie podano nazwy IT java developer Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 36

37 Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista ios Nie podano nazwy IT senior developer, system administrator Nie podano nazwy IT senior java developer Nie podano nazwy IT senior software engineer Nie podano nazwy IT senior test engineer Nie podano nazwy IT software engineer Nie podano nazwy IT software engineer Nie podano nazwy IT starszy programista Nie podano nazwy IT starszy programista Nie podano nazwy IT starszy programista Nie podano nazwy IT starszy programista Nie podano nazwy IT technical leader Nie podano nazwy IT tester oprogramowania Nokia IT programista Ocado Technology IT inżynier oprogramowania Pega Systems Pracuj 24 IT IT główny inżynier ds. infrastruktury it i projektów badawczorozwojowych specjalista ds. rozwiązań teleinformatycznych dla firm Rule Financial IT programista Sabre IT programista Sabre IT programista / analityk Sabre IT starszy programista Sabre IT starszy programista Sabre IT tester Siemens IT specjalista do spraw projektowania i programowania Siemens IT specjalista ds. programowania Siemens IT starszy specjalista ds. serwisu Smart4Aviation IT product development manager Sygnity IT programista Tronel Sp. z o.o. Yelp UK Ltd Samsung Electronics IT IT IT/elektronika programista interfejsu użytkownika inżynier oprogramowania w dziale bezpieczeństwa inżynier ds testów protokołowych EPFL IT/telekomunikacja doctoral assistant Ericpol IT/telekomunikacja informatyk Ericpol IT/telekomunikacja informatyk Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 37

38 Ericpol IT/telekomunikacja informatyk Ericpol IT/telekomunikacja software developer Ericpol IT/telekomunikacja software developer Ericpol IT/telekomunikacja starszy informatyk Ericpol IT/telekomunikacja starszy informatyk Ericpol IT/telekomunikacja informatyk Ericpol IT/telekomunikacja starszy informatyk Ericpol IT/telekomunikacja starszy informatyk (senior software developer) Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja programista Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja senior software engineer Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja inżynier oprogramowania Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja software engineer Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja starszy inżynier oprogramowania Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja tester oprogramowania Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja senior software engineer Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja starszy inżynier Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja senior software engineer Motorola Solutions System Polska IT/telekomunikacja software engineer Nie podano nazwy IT/telekomunikacja programista Nie podano nazwy konsulting konsultant sap Nie podano nazwy konsulting senior consultant Nie podano nazwy księgowość księgowy Freightliner PL logistyka specjalista ds. utrzymania taboru Woodward Poland mechanika inżynier testów Nie podano nazwy IMGW-PIB medycyna meteorologia specjalista ds. serwisu technicznego specjalista serwisu systemów pomiarowych BorgWarner motoryzacja inżynier oprogramowania Delphi motoryzacja inżynier programista Delphi motoryzacja it&v ingineer Delphi motoryzacja validation engineer Delphi motoryzacja inżynier elektronik Fev Polska Sp. Z.o.o. motoryzacja programista - projektant Knorr-Bremse motoryzacja inżynier elektronik, programista Nie podano nazwy Nie podano nazwy motoryzacja motoryzacja advanced ict and test system engineer inżynier ds. testów oprogramowania Nie podano nazwy motoryzacja inżynier elektronik Nie podano nazwy motoryzacja lead engineer Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 38

39 Nie podano nazwy motoryzacja specjalista ds. elektrycznego utrzymania ruchu PRESS-COMP motoryzacja montażysta/automatyk Teamtechnik Production Technology motoryzacja automatyk Alvernia Studios multimedia szef działu VFX Nie podano nazwy nafta i gaz qa Nie podano nazwy nie podano asystent projektanta Nie podano nazwy nie podano nie podano Nie podano nazwy oświetlenie specjalista RCC NOVA Sp. z o.o. pomiary konstruktor elektronik / programista systemów wbudowanych TM Technologie produkcja inżynier systemów wbudowanych FAKRO produkcja okien inżynier programista / elektronik Woodward Poland przemysł lotniczy inżynier oprogramowania wbudowanego AGH szkolnictwo wyższe asystent naukowy Nie podano nazwy szkolnictwo wyższe asystent Uniwersytet w Amsterdamie szkolnictwo wyższe doktorant Nie podano nazwy telekomunikacja starszy programista Akamai Technologies telekomunikacja network infrastructure engineer Cisco Systems telekomunikacja inżynier wsparcia klienta Energo-Tel S.A. telekomunikacja specjalista ds. telekomunikacji Nie podano nazwy telekomunikacja embedded software engineer c++ Nie podano nazwy telekomunikacja i&v engineer Nie podano nazwy telekomunikacja młodszy informatyk Nie podano nazwy telekomunikacja senior system engineer Nokia telekomunikacja software developer Orange Polska telekomunikacja główny specjalista w zakładzie badawczym Salumanus telekomunikacja inżynier wsparcia technicznego Secmo Maritime telekomunikacja telecom engineer Nie podano nazwy transport kierownik projektu Unibet usługi programista WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW Nazwa firmy Branża Stanowisko Narodowe Centrum Badań Jądrowych badania i rozwój fizyk Nie podano nazwy branża elektryczna inżynier budowy Nie podano nazwy budownictwo inżynier budowy Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 39

40 Vibrofloors Polska Sp. z o.o. WKO-PROJEKT Cofely EC Slupsk budownictwo budownictwo ciepłownictwo koordynator ds. rozliczeń i obiegu dokumentacji asystent projektanta instalacji hvac / inżynier budowy inżynier ruchu - maszynista kotłów MPEC ciepłownictwo specjalista ds. projektów Alstom energetyka inżynier EDF Polska energetyka specjalista -inspektor nadzoru ds. mechanicznych Nie podano nazwy energetyka inżynier r&d Nie podano nazwy energetyka kierownik Nie podano nazwy energetyka referent Nie podano nazwy energetyka specjalista Nie podano nazwy energetyka specjalista analityk Tauron Ciepło energetyka obchodowy urządzeń energetycznych Nie podano nazwy gazownictwo dyspozytor- analityk KGHM górnictwo elektromonter pod ziemią Integer.pl handel inżynier serwisu SCA Hygiene Sp. Z o.o. handel reprezentant handlowy ArcelorMittal Poland hutnictwo mistrz Nie podano nazwy instalacje specjalista ds. handlowych Clifford Thames IT analityk qumak IT kierownik Ryanair lotnictwo steward ATUT PL marketing specjalista ds. handlowych Nie podano nazwy motoryzacja specjalista AspenTech nafta i gaz technical support consultant Phoenix nafta i gaz project enginner Nie podano nazwy ochrona środowiska specjalista PETROGEO ochrona środowiska chemik Centrum-Krak odnawialne źródła energii dział projektów środowiskowych i energetycznych OLPP paliwa specjalista Nycz Intertrade przemysł chemiczny technolog / mistrz produkcji SolviCore GmbH przemysł chemiczny test engineer CMC Sp. z o.o. przemysł drzewny inżynier technolog maszyn. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A przemysł lotniczy energetyk AGH szkolnictwo wyższe asystent naukowo-dydaktyczny AGH szkolnictwo wyższe asystent WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów 40

Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Wymagania pracodawców wobec absolwentów AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Wymagania pracodawców wobec absolwentów AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Wymagania pracodawców wobec absolwentów AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

RYNEK USŁUG IT W POLSCE

RYNEK USŁUG IT W POLSCE 2015 RYNEK USŁUG IT W POLSCE Koordynator projektu: Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl Autorzy raportu: Piotr Czupryn, IT Operations Manager, Kemira rozdział 7 Janusz

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim

Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim The potential of human resources and labor market issues in the Podkarpackie region 1 Spis treści 1. Potencjał kadrowy województwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym Andrzej Żyławski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry Seneka Kariera w ICT dobry wybór Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności,

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego

Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego Raport z badań ilościowych wśród absolwentów szkół wyższych i jakościowych wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych Losy absolwentów szkół województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ UCZELNI. Cz. II. Sprawozdania jednostek Administracji Centralnej oraz Jednostek Pozawydziałowych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ UCZELNI. Cz. II. Sprawozdania jednostek Administracji Centralnej oraz Jednostek Pozawydziałowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ UCZELNI W KADENCJI 2008-2012 Cz. II Sprawozdania jednostek Administracji Centralnej oraz Jednostek Pozawydziałowych PION KSZTAŁCENIA PROCES KSZTAŁCENIA 1. Rekrutacja na

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy

Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy Raport BADANIE OSÓB MŁODYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY - raport końcowy z badania Publikacja przygotowana w ramach projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI I STAŻE W IT

PRAKTYKI I STAŻE W IT COMPUTERWORLD MAGAZYN MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW WWW.COMPUTERWORLD.PL 5 MARCA 2014 NR 5/1020 ISSN 0867-2334 NR INDEKSU 354988 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) PRAKTYKI I STAŻE W IT Partnerzy Partnerzy medialni

Bardziej szczegółowo

Kształcenie po szkole

Kształcenie po szkole 2012 Kształcenie po szkole Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe Anna Szczucka Konrad Turek Barbara Worek Kształcenie po szkole Kształcenie po szkole Uczenie

Bardziej szczegółowo

Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw

Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw PROJEKT SYSTEMOWY KAPTAŁ NTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw Ekspertyza naukowa Dr Agnieszka Ziętek Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013. Katalog wystawców

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013. Katalog wystawców Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013 Katalog wystawców Honorowy patronat objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Sponsorzy

Bardziej szczegółowo

Sektor ICT w województwie pomorskim

Sektor ICT w województwie pomorskim Sektor ICT w województwie pomorskim Raport ABSL przygotowany we współpracy z Invest in Pomerania Autorzy: dr Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl dr Grzegorz Micek, Adiunkt,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Opracował dr Rafał Muster Koordynator Projektu Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Opracował: Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy Warszawa, 4 stycznia 2013 r. Wstęp Na podstawie art. 46

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL w

Bardziej szczegółowo

Barometr zawodów 2012

Barometr zawodów 2012 2012 Barometr zawodów 2012 Barometr zawodów Raport podsumowujący drugą edycję badania Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Wstęp Współczesny rynek

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Analiza wyników badania pilotażowego

Badanie losów absolwentów. Analiza wyników badania pilotażowego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Badanie losów absolwentów. Analiza wyników badania pilotażowego Autor: dr Dominik Buttler d.buttler@ue.poznan.pl Sierpień 2012 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Czas wypełniania

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu nr UDA-POKL.09.03.00-062/10-00 RAPORT wersja skrócona - listopad 2011 - Zamawiający: Spółka Szkoleniowa Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Marzec 2013 Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Wstęp Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno

Bardziej szczegółowo

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014 Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z: JLL, PwC, Baker & McKenzie i HAYS Poland Koordynator projektu:

Bardziej szczegółowo