LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW"

Transkrypt

1 LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2015 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej

2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Metoda badawcza.. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka badanej grupy.. 5 V Wyniki badania Dokształcanie od czasu ukończenia studiów Aktualna sytuacja zawodowa Zmiana zatrudnienia na przestrzeni ostatnich 3 lat Zmiana zarobków. 12 VIII Opinie badanych dotyczące kształcenia w toku studiów w Politechnice Wrocławskiej. IX Podsumowanie

3 I Wstęp. W pierwszej połowie 2015 roku Politechnika Wrocławska po raz kolejny zrealizowała badanie sytuacji zawodowej swoich absolwentów, którzy ukończyli studia i obronili prace dyplomowe w 2012 roku. Celem badania było pozyskanie informacji, jak ukształtowały się losy zawodowe absolwentów uczelni w trakcie 3 lat po zakończeniu edukacji w Politechnice Wrocławskiej. Badanie skierowane zostało do wszystkich tych absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu w pierwszej edycji, tj. w roku 2013 i zgody tej do 2015 roku nie wycofali. Rozesłanych zostało 1966 zaproszeń do badania. 459 absolwentów odesłało ankiety, z czego 371 stanowiły ankiety wypełnione w całości, zawarte w których odpowiedzi zostały objęte niniejszym raportem. Ogólna zwrotność ankiet wyniosła więc 19 %. W niniejszym raporcie przedstawione zostały dane dotyczące między innymi stanu zatrudnienia absolwentów po 3 latach od czasu ukończenia uczelni, zmian w zatrudnieniu w trakcie tych 3 lat, zmiany zarobków, a także subiektywne opinie i uwagi badanych odnoszące się do poziomu kształcenia na Politechnice Wrocławskiej z perspektywy trzyletniego funkcjonowania na rynku pracy. 3

4 II Metoda badawcza. Metoda użyta w badaniu to anonimowa ankieta on-line, wysyłana pod wyłonione ze specjalnie stworzonej do celów badania bazy danych adresy mailowe absolwentów Politechniki Wrocławskiej, którzy ukończyli studia w roku 2012, wyrazili zgodę na udział w I edycji badania i zgody tej w trakcie ostatnich 3 lat nie wycofali. Ankieta zawiera 19 pytań. Niektóre z tych pytań poszerzone zostały o subpytania pojawiające się w ankiecie w zależności od udzielonej odpowiedzi na pytanie główne. Większość stanowią pytania zamknięte, niektóre z nich uzupełnione są również o pytania otwarte. Ankieta podzielona została na 4 grupy pytań: I Dane demograficzne - absolwenci udzielają tu takich informacji, jak płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania pod względem jego liczby mieszkańców; II Nauka - absolwenci pytani są tu m.in. o kierunek kształcenia, uzyskany tytuł, naukę języków obcych, zaangażowanie w działalność studencką, itp.; III Aktywność zawodowa - w tej części znajdują się pytania dotyczące zatrudnienia w trakcie ostatnich 3 lat, które upłynęły od czasu ukończenia przez respondentów studiów w Politechnice Wrocławskiej. IV Opinie i uwagi - ta część ankiety przeznaczona została na subiektywną ocenę zapotrzebowania wiedzy zdobytej na studiach w kontekście rynku pracy, stopnia spełnienia oczekiwań badanego wobec studiów w Politechnice Wrocławskiej, a także subiektywny pogląd na to, jakie umiejętności w największym stopniu oczekiwane są przez pracodawców z perspektywy 3 lat funkcjonowania badanych na rynku pracy. 4

5 III Populacja badawcza. Badanie skierowane zostało do absolwentów wszystkich wydziałów i kierunków studiów w Politechnice Wrocławskiej, studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy bronili swoje prace dyplomowe w roku 2012, bez względu na wiek i płeć. Ze względu na Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997r., nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami, art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2) z badania wyłączeni zostali absolwenci, którzy wypełniając formularz danych kontaktowych w 2012 roku nie wyrazili zgody na przetwarzanie tych danych w celu badania losów zawodowych absolwentów lub wyrażoną wcześniej zgodę wycofali w ciągu ostatnich 3 lat. Dane tych osób zostały usunięte z bazy. Ankieta wysłana została do 1966 absolwentów Politechniki z roku W pierwszej edycji badania ankieta wysłana została do 2176 absolwentów co oznacza, że od 2012 roku zgodę na udział w dalszych badaniach wycofało 210 absolwentów. IV Charakterystyka badanej grupy. W II edycji badania absolwentów z roku 2012 wśród badanych osób 40% stanowiły kobiety, zaś pozostałe 60% mężczyźni. Wykres 1. Udział kobiet i mężczyzn w badaniu. 5

6 Jeśli chodzi o wiek badanych absolwentów najliczniejszą grupę respondentów stanowiły osoby urodzone w roku 1988, a więc w chwili obecnej będące w wieku 27 lat. Osoby te to ponad połowa badanych 52%. Drugą najliczniejszą grupę (13% badanych) stanowiły osoby z rocznika 1987, tj. liczące 28 lat. Znacząca część badanych 47% to osoby mieszkające aktualnie we Wrocławiu. Drugą co do liczebności grupę stanowią osoby mieszkające w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców 16% badanych. Ponadto 8% to mieszkańcy miast liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców, 4% miast liczących od 100 do 200 tysięcy mieszkańców, 2% miast z liczbą mieszkańców pomiędzy 200 a 500 tysięcy oraz 7% to osoby mieszkające na wsi. Blisko 10,5 % badanych w chwili obecnej mieszka za granicą, z których to osób 85% za granicą również pracuje. Pozostałe badane osoby nie udzieliły odpowiedzi na pytanie o miejsce zamieszkania. Wśród respondentów najwięcej ankiet wypełniły osoby po Wydziale Elektroniki 29%. 14% badanych to absolwenci Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, a 13% respondentów to absolwenci Wydziału Inżynierii Środowiska. Absolwenci Wydziału Architektury, Wydziału Chemii oraz Wydziału Podstawowych Problemów Techniki stanowią 9% badanych. Wydział Mechaniczno-Energetyczny reprezentuje 7% badanych, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 5%, Wydziały Elektryczny oraz Informatyki i Zarządzania 2%. Po 3 latach studiów z udziału w badaniu zrezygnowali absolwenci takich wydziałów, jak Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, zaś Wydział Mechaniczny reprezentują zaledwie 2 osoby. Wydziały te nie zostały więc wzięte pod uwagę w prezentacji wyników w niniejszym raporcie. Jeśli chodzi o kierunki studiów, które najliczniej reprezentują respondenci, to należą do nich: Budownictwo, Informatyka na Wydziale Elektroniki oraz Inżynieria Środowiska. 6

7 Tabela 2. Udział w badaniu poszczególnych wydziałów i kierunków kształcenia Politechniki Wrocławskiej. WYDZIAŁ KIERUNEK Wydział Architektury 9% Architektura i Urbanistyka 7% Gospodarka Przestrzenna 2% WYDZIAŁ KIERUNEK Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Budownictwo 14% WYDZIAŁ KIERUNEK Chemiczny 9% Biotechnologia 3% Chemia 2% Inżynieria Chemiczna i Procesowa 1% Inżynieria Materiałowa 2% Technologia Chemiczna 1% WYDZIAŁ KIERUNEK Elektroniki 29% Automatyka i Robotyka 7% Elektronika i Telekomunikacja 8% Informatyka 11% Teleinformatyka 3% WYDZIAŁ KIERUNEK Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 5% Elektronika i Telekomunikacja 5% WYDZIAŁ KIERUNEK Elektryczny 2% Automatyka i Robotyka 0,5% (1 osoba) Elektrotechnika 1,5% WYDZIAŁ KIERUNEK Geoinżynierii Górnictwa i Geologii 0% Górnictwo i Geologia 0% Geodezja i Kartografia 0% WYDZIAŁ KIERUNEK Informatyki i Zarządzania 2% Informatyka 1% Inżynieria Systemów 0% Zarządzanie 1% 7

8 WYDZIAŁ KIERUNEK Inżynierii Środowiska 13% Inżynieria Środowiska 12% Ochrona Środowiska 1% WYDZIAŁ KIERUNEK Mechaniczno - Energetyczny 7% Energetyka 4% Mechanika i Budowa Maszyn 3% WYDZIAŁ KIERUNEK Mechaniczny 1% Automatyka i Robotyka 0% Inżynieria Biomedyczna 0% Mechanika i Budowa Maszyn 0% Mechatronika 0% Transport Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 0,5% (1 osoba) 0,5% (1 osoba) WYDZIAŁ KIERUNEK Podstawowych Problemów Techniki 9% Fizyka 1% Fizyka Techniczna 1% Informatyka 2% Inżynieria Biomedyczna % Matematyka 3% Wśród osób badanych w tej edycji, podobnie jak w badaniu, któremu poddani zostali 3 lata temu, najliczniejszą grupę stanowili absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia 61%. Drugą grupą respondentów pod względem liczebności byli absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia 16%. Ponadto 12% badanych to absolwenci studiów jednolitych magisterskich, 8% niestacjonarnych II stopnia i 3% niestacjonarnych I stopnia. Tabela 3. Udział w badaniu poszczególnych rodzajów studiów w Politechniki Wrocławskiej. RODZAJ STUDIÓW Stacjonarne I stopnia 16% Stacjonarne II stopnia 61% Niestacjonarne I stopnia 3% Niestacjonarne II stopnia 8% Jednolite magisterskie 12% 8

9 V Wyniki badania. 1. Dokształcanie od czasu ukończenia studiów. Zdobywanie dodatkowej wiedzy i kwalifikacji w ciągu ostatnich 3 lat po ukończeniu studiów w Politechnice Wrocławskiej zadeklarowało 44% badanych, zaś 56% respondentów się nie dokształcała. Najczęściej wybieraną formą dokształcania spośród zaproponowanych w ankiecie były szkolenia specjalistyczne - taką formę wybrało 14% badanych, z których połowa finansowała je samodzielnie, zaś połowa korzystała ze szkoleń finansowanych przez pracodawcę. Drugi kierunek studiów w Politechnice Wrocławskiej celem pozyskania dodatkowej wiedzy i umiejętności wybrało 9% badanych, zaś drugi kierunek studiów w innej uczelni 4%. 6% ankietowanych skorzystało z kursów językowych, przy czym 5% finansowało je we własnym zakresie, zaś 1% badanych korzystało z kursów finansowanych przez pracodawcę. 11% badanych wskazało na inne formy dokształcania się, jednak żaden z nich nie podzielił się informacją, jakie to były formy. Tabela 4. Formy dokształcania się wybierane przez respondentów po ukończeniu studiów. FORMY DOKSZTAŁCANIA drugi kierunek studiów w Politechnice Wrocławskiej 9% drugi kierunek studiów na innej uczelni 4% szkolenia specjalistyczne finansowane we własnym zakresie 7% szkolenia specjalistyczne finansowane przez pracodawcę 7% kursy językowe finansowane we własnym zakresie 5% kursy językowe finansowane przez pracodawcę 1% Inne formy dokształcania 11% 2. Aktualna sytuacja zawodowa. W chwili obecnej, 3 lata po ukończeniu studiów pracę zarobkową wykonuje 94% badanych absolwentów Politechniki Wrocławskiej, przy czym 65% z nich wykonuje pracę w wykształconym zawodzie, 21 pracę nie związaną z zawodem, a 14% nie odpowiedziało na pytanie o zgodność pracy z wykształceniem. 9

10 Tabela 5. Zgodność pracy z wykształconym zawodem. ZGODNOŚĆ PRACY Z ZAWODEM Praca w zawodzie 65% Praca nie związana z zawodem 21% Brak odpowiedzi na pytanie o zgodność pracy z wykształconym zawodem 14% Najwięcej z pracujących w chwili obecnej badanych absolwentów rocznika % wykonuje pracę na umowę o pracę. 10% prowadzi własną działalność gospodarczą, a 5% pracę na inną umowę cywilno-prawną. 2% badanych realizuję inne formy zatrudnienia, a niecały 1% pracuje bez umowy (na czarno). 2% zatrudnionych nie odpowiedziało na pytanie o formę zatrudnienia. Tabela 6. Formy zatrudnienia pracujących w chwili obecnej respondentów. FORMA ZATRUDNIENIA Umowa o pracę 80% Inna umowa cywilno-prawna 5% Własna działalność gospodarcza 10% Praca bez umowy 1% Inne formy zatrudnienia 2% Brak odpowiedzi na pytanie o formę zatrudnienia 2% 90% pracujących absolwentów Politechniki Wrocławskiej rocznika 2012 zatrudnionych jest na pełnym etacie, 3% w niepełnym wymiarze czasu pracy, a 2% wykonuje pracę dorywczą. 5% badanych nie odpowiedziało na to pytanie. Tabela 7. Wymiar czasu pracy zatrudnionych respondentów. WYMIAR CZASU PRACY Pełny etat 90% Niepełny wymiar czasu pracy 3% Praca dorywcza 2% Brak odpowiedzi na pytanie o wymiar czasu pracy 5% Najwięcej badanych absolwentów zatrudnionych jest w międzynarodowych korporacjach stanowią oni 37% respondentów. 28% pracuje w małych i średnich przedsiębiorstwach 10

11 krajowych, a 10% w dużych. Ponadto 6% zatrudnionych jest w instytutach publicznych, a 3% pracuje w uczelni. Pozostałe osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie. Tabela 8. Rodzaj firmy lub instytucji zatrudniającej. PRACODAWCA Mała prywatna firma krajowa 14% Średnia prywatna firma krajowa 14% Duża prywatna firma krajowa 10% Międzynarodowa korporacja 37% Instytucja publiczna 7% Uczelnia 4% Brak odpowiedzi 14% Badani absolwenci zapytanie zostali również o miejsce zatrudnienia. Najwięcej z nich pracuje we Wrocławiu 49%, zaś 31% w innym mieście w kraju. 10% badanych pracuje za granicą. 10% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Wśród osób pracujących za granicą większość zatrudniona jest w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii. Tabela 9. Miejsce zatrudnienia MIEJSCE ZATRUDNIENIA Wrocław 49% Inne miasto w Polsce 31% Zagranica 10% Brak odpowiedzi 10% Jeśli chodzi o badanych absolwentów realizujących własną działalność gospodarczą 40% z nich kontynuuje działalność rozpoczętą jeszcze w trakcie studiów lub tuż po ich ukończeniu, a 60% założyła ją w ciągu ostatnich 3 lat. 89% z nich prowadzi działalność związaną z wykształconym zawodem, zaś 11% nie związaną. 95% firm prowadzonych przez badanych absolwentów umiejscowionych jest w Polsce, a pozostałe 5% za granicą głównie w Wielkiej Brytanii. 11

12 3. Zmiana zatrudnienia na przestrzeni ostatnich 3 lat. W ciągu ostatnich 3 lat 40% nie zmieniało zatrudnienia, zaś 60% zmieniało. 25% respondentów zmieniło firmę oraz stanowisko pracy, 20% jedynie firmę wykonując ten sam charakter pracy, 10% zmieniło tylko stanowisko, a 4% założyło własną działalność gospodarczą. 1% badanych nie odpowiedziała na pytanie o zmianę zatrudnienia w ciągu ostatnich 3 lat. Tabela 10. Zmiana zatrudnienia. ZMIANA ZATRUDNIENIA Zmiana stanowiska 10% Zmiana firmy 20% Zmiana stanowiska i firmy 25% Założenie własnej działalności gospodarczej 4% Brak odpowiedzi 1% Wśród badanych, które zmieniały zatrudnienie w ciągu ostatnich 3 lat 62% zrobiło to jedynie raz, 22% zmieniało pracę dwukrotnie, 12% trzykrotnie i tylko 4% więcej niż 3 razy. 30% respondentów, którzy zmieniali zatrudnienie zmieniło jednocześnie branżę, pozostałe 70% nie zmieniał branży, w której pracuje. 2% badanych absolwentów rocznika 2012 zadeklarowało, że zmieniając zatrudnienie korzystało z pomocy Biura Karier Politechniki Wrocławskiej. Respondenci zapytani zostali w ankiecie również o to, czy w ciągu ostatnich 3 lat udało im się uzyskać w pracy awans. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 55% badanych, przy czym większość z nich awansowała w tej samej firmie. 4. Zmiana zarobków. Jeśli chodzi o wynagrodzenie za pracę i jego zmianę na przestrzeni ostatnich 3 lat większość badanych absolwentów Politechniki Wrocławskiej 83% zadeklarowała, że ich zarobki wzrosły. Zarobki 1% respondentów zmalały, a 16% nie zmieniły się. 12

13 Tabela 11. Zmiana wynagrodzenia. ZMIANA WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie wzrosło 83% Wynagrodzenie zmalało 1% Wynagrodzenie nie zmieniło się 16% 34% badanych, którzy zadeklarowali wzrost zarobków określiła kwotę, o którą te zarobki uległy zmianie na kwotę do 1000 złotych. 37% określiło kwotę zmiany pomiędzy 1000 a 2500zł, a 29% zarobki uległy zmianie o więcej niż 2500zł. Tabela 12. Wysokość zmiany wynagrodzenia ZMIANA WYNAGRODZENIA Do 1000 zł 34% zł 37% Powyżej 2500 zł 29% VII Opinie badanych dotyczące kształcenia w toku studiów w Politechnice Wrocławskiej z perspektywy 3 lat funkcjonowania na rynku pracy. W ankiecie badającej losy zawodowe absolwentów Politechniki Wrocławskiej po 3 latach od ukończenia studiów znalazło się również miejsce na to, by absolwenci uczelni mogli wypowiedzieć się na temat tego, jak z perspektywy czasu, bogatsi o doświadczenie związane z funkcjonowaniem na rynku pracy postrzegają przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych w toku studiów w Politechnice Wrocławskiej. Respondenci zapytani zostali między innymi o to, czy z obecnej perspektywy uważają, że na rynku pracy jest zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach w Politechnice Wrocławskiej. Rozkład odpowiedzi osób badanych przedstawia Tabela nr

14 Tabela 13. Czy z Twojej obecnej perspektywy uważasz, że na rynku pracy jest zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności zdobyte przez Ciebie na studiach? ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU PRACY NA WIEDZĘ ZDOBYTĄ NA STUDIACH Tak 58% Nie 22% Trudno powiedzieć 20% Na pytanie o to, czy studia w Politechnice Wrocławskiej wystarczająco przygotowały respondentów do pracy zawodowej 35% z nich odpowiedziało twierdząco, 42% uznało, że nie, zaś pozostali badani nie potrafili ocenić tego jednoznacznie. Tabela 14. Czy z Twojej obecnej perspektywy uważasz, że studia w Politechnice Wrocławskiej w wystarczającym stopniu przygotowały Cię do wykonywania zawodu? PRZYGOTOWANIE NA STUDIACH DO PRACY ZAWODOWEJ Tak 35% Nie 42% Trudno powiedzieć 23% 70% respondentów ponownie wybrałoby studia w Politechnice Wrocławskiej, 13% nie, zaś pozostałym 27% badanych trudno było to ocenić. Jeśli chodzi o ocenę przez respondentów stopnia przydatności poszczególnych rodzajów umiejętności w pracy zawodowej za najważniejsze uznali oni umiejętności specjalistyczne związane z kierunkiem kształcenia, znajomość języków obcych. Również za istotne badani uznali umiejętności informatyczne, a także interpersonalne. Najmniej przydatne według badanych w pracy zawodowej po Politechnice Wrocławskiej są umiejętności ekonomiczne. Badani absolwenci Politechniki Wrocławskiej zapytanie zostali również o to, czy skorzystaliby z kursów specjalistycznych lub studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej po 3 latach od ukończenia studiów. 41% respondentów odpowiedziała twierdząco, wymieniając następującą tematykę (odpowiedzi respondentów): 14

15 -instalacje elektryczne - programowanie - nieruchomości - nauczania - architektura - Zaawansowane zagadnienia projektowania - IT - Inżynieria oprogramowania - Pokrewne z budownictwem w zakresie certyfikacji, budowy kubaturowej, nadzoru inżynierskiego, prawa budowlanego - Programowanie - tematyka związana z planowaniem budowy, szczególnie przy użyciu programu Primavera P6. - mechanika i budowa maszyn lub aparatura procesowa. - Inżynieria sanitarna - Oracle i Active Directory - programowanie - inżynieria środowiska - Akustyka, elektronika 15

16 X Podsumowanie. Powyższy raport zawiera wyniki drugiej edycji badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Wrocławskiej, którzy ukończyli studia i obronili swoje prace dyplomowe w roku 2012, a więc w 3 lata od czasu ukończenia przez nich studiów. Udział badanych w stosunku do badania pierwszego, które odbyło się w 2013 roku znacznie zmalał. W pierwszym badaniu udział wzięło 644 absolwentów z rocznika 2012, zaś w roku 2015, 3 lata po skończeniu studiów wypełnione zostały 371 ankiety. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zapewne fakt, że wraz z upływem lat więź absolwentów z uczelnią w naturalny sposób ulega osłabieniu. Po 3 latach od ukończenia studiów skoncentrowani są oni głównie na życiu zawodowych, a także w wielu przypadkach na życiu rodzinnym. Rozwój wiedzy i umiejętności ma miejsce często już w miejscu zatrudnienia, a nie w rodzimej uczelni, co pokazują także powyższe wyniki badań. Należy wziąć także pod uwagę fakt, iż badanie, którego wyniki przedstawia powyższy raport obejmuje absolwentów, którzy brali udział w pierwszym, pilotażowym badaniu losów zawodowych absolwentów, podchodząc do udziału sceptycznie i niechętnie. Niska zwrotność ankiet powoduje, że rozkład badanych na poszczególnych kierunkach nie daje wystarczającej próby, aby dokonać wnikliwej analizy rozpatrując każdy kierunek kształcenia indywidualnie. Dlatego też niniejszy raport przedstawia wyniki ogólne, dając ogląd na to, w jaki sposób ukształtowało się życie zawodowe absolwentów Politechniki Wrocławskiej ogółem. W powyższym raporcie znalazły się ogólne informacje na temat sytuacji absolwenta Politechniki Wrocławskiej na rynku pracy poziomu zatrudnienia, zmiany pracy a także zarobków na przestrzeni ostatnich 3 lat, dokształcania się, czy awansu. Na podstawie tegorocznych wyników badania należy stwierdzić, że poziom zatrudniania absolwenta Politechniki Wrocławskiej nie różni się znacząco od poziomu zatrudniania absolwentów, którzy wzięli udział w badaniu w pierwszej edycji. W obu przypadkach poziom zatrudnienia absolwentów naszej uczelni kształtuje się na poziomie znacznie powyżej 80% badanych nie ma problemu ze znalezieniem i kontynuowaniem pracy zawodowej po studiach. Większość badanych kontynuuje pracę w wykształconym zawodzie. 16

17 U większości absolwentów Politechniki Wrocławskiej wzrosło wynagrodzenie za pracę. W związku z powyższym niebezzasadnym będzie wniosek, że sytuacja finansowa absolwenta Politechniki Wrocławskiej jest bardzo dobra i perspektywiczna. Zdecydowanie pozytywnym jest także fakt, że większość badanych, po 3 latach od czasu ukończenia ocenia studia w Politechnice Wrocławskiej pozytywnie w większości przypadków uznając, że wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie ich realizowania stały się przydatne na rynku pracy. 17

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2013 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp.. 3 II Metoda badawcza. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ABSOLWENCI 2013 Wrocław 2014 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp.. 3 II Metoda badawcza. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 1. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2013 Kraków, czerwiec 2014 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Budownictwa i Architektury

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Budownictwa i Architektury Monitorowanie losów zawodowych Wydział Budownictwa i Architektury Badania w roku 2015 objęły 357 studentów Wydziału Budownictwa i Architektury. W grupie tych osób znalazło się 141 kobiet oraz 216 mężczyzn.

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2015 Kraków, czerwiec 2016 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostosowanie systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy dr Andrzej Kurkiewicz Metodologia badania (1)

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik do Zarządzenia nr 36 Rektora PK z dnia 30 maja 2017 r. 1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Architektury x 17 x 16 krajobrazu urbanistyka i transport)

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2014 Kraków, czerwiec 2015 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 46 niestacjonarne - 17 2014-06-09-2014-08-07 63

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia Analiza monitoringu karier absolwentów Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie rocznik 2014 Cel badań Głównym celem badań było poznanie losów zawodowych absolwentów WM AM w okresie do 12 miesięcy od ukończeniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ RAPORT Z BADANIA 2015 Wrocław 2015 Opracowała: Anna Twarda Spis treści Wstęp.... 3 Rozdział 1. Metodologia badania.... 4 1.1 Cele badania...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski

Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski 1. Metodologia badania 2. Problematyka badawcza 3. Cechy społeczno-demograficzne 4. Aktywność na rynku pracy 5. Bariery w zatrudnieniu 6. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 55 niestacjonarne - 4 2013-12-07-2014-02-05 59

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2013r. Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 17.06.2013r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Ankieta badania

Bardziej szczegółowo

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Raport Monitorowa losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy Rok akademicki / na podstawie raportu Biura Karier Wydział Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 1. Informacje ogólne Proces ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta studiów wyższych ZUT ma na celu

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki inżynieria materiałowa - 1 zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Politechnika Poznańska ponad 90 lat tradycji Dlaczego warto studiować na Politechnice Poznańskiej? WIEDZA Czyli to, co najcenniejszego może przekazać Wam Uczelnia. Wiedza na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015 roku

Losy absolwentów 2015 roku Losy absolwentów 2015 roku Badanie Losów Absolwentów naszej szkoły realizowane jest już od wielu lat. Przedmiotem przeprowadzanych badań jest aktualna sytuacja absolwentów, którzy ukończyli naukę i zdali

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI 1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2. EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 1 Uwaga! 1. Studentom

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Wydział Architektury

1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Wydział Architektury Załącznik do Zarządzenia nr 23 Rektora PK z dnia 11 maja 2015 r. 1. Opłaty za usługi edukacyjne na ch stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Architektura x 17 x 16 Architektura x 14 x 14 Architektura x

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa

Bardziej szczegółowo

1. Ocena procesu kształcenia

1. Ocena procesu kształcenia Tabela 1.1 Liczba studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Forma kształcenia Liczba studentów Liczba uczestników studiów doktoranckich Liczba słuchaczy studiów

Bardziej szczegółowo

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Przewodniczący Zespołu: prof.dr hab. inż. Marek Kwiatkowski 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, tel. (+48 58) 523 5197, e-mail: marek.kwiatkowski@ug.edu.pl, www.chem.ug.edu.pl 11 maja 2017 r. Prof. UG,

Bardziej szczegółowo

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów 1 z 6 2011-01-15 22:00 Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów absolwentów PONIEDZIAŁEK, 10 STYCZNIA 2011 01:30 Wielu studentów zastanawia się czy decyzja o rozpoczęciu nauki na kierunku kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 72 /2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r.

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r. Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej System badań losów zawodowych absolwentów PŁ Powstał w wyniku realizacji projektu PO KL 4.1.1 - Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. Rb-D.0201-1-21/14 ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2012/2013 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2012/2013 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 212/213 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 13.06.2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 2016/2017 Komunikat opracowany został

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 4 zarządzanie i inżynieria produkcji - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Raport z badania Opracowanie: Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie Nysa 2016 wersja 1.0. Badanie losów

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ W poniższej tabeli podano parametry do opisu zasad przyjęć, dla wszystkich wydziałów, kierunków i form studiów PW: 1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym których

Bardziej szczegółowo

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Badania w roku 2014 objęły 218 studentów Wydziału Podstaw Techniki. W tej grupie znalazło się 87 kobiet oraz 131 mężczyzn. Struktura

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENT 2011 Raport dot. opinii studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej

ABSOLWENT 2011 Raport dot. opinii studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej ABSOLWENT 2011 Raport dot. opinii studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska Biuro Karier Studenckich i Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Gliwice

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 26/2014 z 25 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 26/2014 z 25 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania V edycja badania MKZA opis badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW obejmuje trzy

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje się do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz

KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz 1 Prezentacja obejmuje: 1. Analizę wyników rekrutacji na kierunek energetyka. 2. Analizę motywacji wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 13 zarządzanie i inżynieria produkcji - 4 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r.

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Zasad przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Działając w związku z art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U z 2012, poz. 572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Działając w związku z art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U z 2012, poz. 572 ze zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała Nr AR001-11 -IX/2013 w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów. Działając w związku z art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U z 2012, poz. 572 ze zm.) uchwala

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2012 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 15.06.2015 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 2015/2016 Komunikat opracowany został

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Ankietę wysłano do 131 absolwentów (do czterech osób, ankieta nie dotarła, ze względu na zmianę adresu mailowego odbiorców).

Ankietę wysłano do 131 absolwentów (do czterech osób, ankieta nie dotarła, ze względu na zmianę adresu mailowego odbiorców). ul. Pstrowskiego 3a, - Gniezno tel. 1 7 7, fax: 1 3 http://milenium.edu.pl Wyniki badań przeprowadzonych wśród absolwentów Wydziału Nauk Społecznych, kierunków: zarządzanie i pedagogika (Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK

PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY BIURO KARIER I PROJEKTÓW PWSZ W TARNOWIE ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2012/2013 Podsumowanie ankiet 1 INFORMACJE OGÓLNE W badaniu przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW

EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW Politechnika Warszawska Studia drugiego stopnia Raport dotyczy 2743 absolwentów PW, którzy uzyskali dyplom w 2014 r. W niniejszym raporcie jedynym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Rb-D.0201-1-21/17 ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo