LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW"

Transkrypt

1 LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2015 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej

2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Metoda badawcza.. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka badanej grupy.. 5 V Wyniki badania Dokształcanie od czasu ukończenia studiów Aktualna sytuacja zawodowa Zmiana zatrudnienia na przestrzeni ostatnich 3 lat Zmiana zarobków. 12 VIII Opinie badanych dotyczące kształcenia w toku studiów w Politechnice Wrocławskiej. IX Podsumowanie

3 I Wstęp. W pierwszej połowie 2015 roku Politechnika Wrocławska po raz kolejny zrealizowała badanie sytuacji zawodowej swoich absolwentów, którzy ukończyli studia i obronili prace dyplomowe w 2012 roku. Celem badania było pozyskanie informacji, jak ukształtowały się losy zawodowe absolwentów uczelni w trakcie 3 lat po zakończeniu edukacji w Politechnice Wrocławskiej. Badanie skierowane zostało do wszystkich tych absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu w pierwszej edycji, tj. w roku 2013 i zgody tej do 2015 roku nie wycofali. Rozesłanych zostało 1966 zaproszeń do badania. 459 absolwentów odesłało ankiety, z czego 371 stanowiły ankiety wypełnione w całości, zawarte w których odpowiedzi zostały objęte niniejszym raportem. Ogólna zwrotność ankiet wyniosła więc 19 %. W niniejszym raporcie przedstawione zostały dane dotyczące między innymi stanu zatrudnienia absolwentów po 3 latach od czasu ukończenia uczelni, zmian w zatrudnieniu w trakcie tych 3 lat, zmiany zarobków, a także subiektywne opinie i uwagi badanych odnoszące się do poziomu kształcenia na Politechnice Wrocławskiej z perspektywy trzyletniego funkcjonowania na rynku pracy. 3

4 II Metoda badawcza. Metoda użyta w badaniu to anonimowa ankieta on-line, wysyłana pod wyłonione ze specjalnie stworzonej do celów badania bazy danych adresy mailowe absolwentów Politechniki Wrocławskiej, którzy ukończyli studia w roku 2012, wyrazili zgodę na udział w I edycji badania i zgody tej w trakcie ostatnich 3 lat nie wycofali. Ankieta zawiera 19 pytań. Niektóre z tych pytań poszerzone zostały o subpytania pojawiające się w ankiecie w zależności od udzielonej odpowiedzi na pytanie główne. Większość stanowią pytania zamknięte, niektóre z nich uzupełnione są również o pytania otwarte. Ankieta podzielona została na 4 grupy pytań: I Dane demograficzne - absolwenci udzielają tu takich informacji, jak płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania pod względem jego liczby mieszkańców; II Nauka - absolwenci pytani są tu m.in. o kierunek kształcenia, uzyskany tytuł, naukę języków obcych, zaangażowanie w działalność studencką, itp.; III Aktywność zawodowa - w tej części znajdują się pytania dotyczące zatrudnienia w trakcie ostatnich 3 lat, które upłynęły od czasu ukończenia przez respondentów studiów w Politechnice Wrocławskiej. IV Opinie i uwagi - ta część ankiety przeznaczona została na subiektywną ocenę zapotrzebowania wiedzy zdobytej na studiach w kontekście rynku pracy, stopnia spełnienia oczekiwań badanego wobec studiów w Politechnice Wrocławskiej, a także subiektywny pogląd na to, jakie umiejętności w największym stopniu oczekiwane są przez pracodawców z perspektywy 3 lat funkcjonowania badanych na rynku pracy. 4

5 III Populacja badawcza. Badanie skierowane zostało do absolwentów wszystkich wydziałów i kierunków studiów w Politechnice Wrocławskiej, studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy bronili swoje prace dyplomowe w roku 2012, bez względu na wiek i płeć. Ze względu na Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997r., nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami, art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2) z badania wyłączeni zostali absolwenci, którzy wypełniając formularz danych kontaktowych w 2012 roku nie wyrazili zgody na przetwarzanie tych danych w celu badania losów zawodowych absolwentów lub wyrażoną wcześniej zgodę wycofali w ciągu ostatnich 3 lat. Dane tych osób zostały usunięte z bazy. Ankieta wysłana została do 1966 absolwentów Politechniki z roku W pierwszej edycji badania ankieta wysłana została do 2176 absolwentów co oznacza, że od 2012 roku zgodę na udział w dalszych badaniach wycofało 210 absolwentów. IV Charakterystyka badanej grupy. W II edycji badania absolwentów z roku 2012 wśród badanych osób 40% stanowiły kobiety, zaś pozostałe 60% mężczyźni. Wykres 1. Udział kobiet i mężczyzn w badaniu. 5

6 Jeśli chodzi o wiek badanych absolwentów najliczniejszą grupę respondentów stanowiły osoby urodzone w roku 1988, a więc w chwili obecnej będące w wieku 27 lat. Osoby te to ponad połowa badanych 52%. Drugą najliczniejszą grupę (13% badanych) stanowiły osoby z rocznika 1987, tj. liczące 28 lat. Znacząca część badanych 47% to osoby mieszkające aktualnie we Wrocławiu. Drugą co do liczebności grupę stanowią osoby mieszkające w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców 16% badanych. Ponadto 8% to mieszkańcy miast liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców, 4% miast liczących od 100 do 200 tysięcy mieszkańców, 2% miast z liczbą mieszkańców pomiędzy 200 a 500 tysięcy oraz 7% to osoby mieszkające na wsi. Blisko 10,5 % badanych w chwili obecnej mieszka za granicą, z których to osób 85% za granicą również pracuje. Pozostałe badane osoby nie udzieliły odpowiedzi na pytanie o miejsce zamieszkania. Wśród respondentów najwięcej ankiet wypełniły osoby po Wydziale Elektroniki 29%. 14% badanych to absolwenci Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, a 13% respondentów to absolwenci Wydziału Inżynierii Środowiska. Absolwenci Wydziału Architektury, Wydziału Chemii oraz Wydziału Podstawowych Problemów Techniki stanowią 9% badanych. Wydział Mechaniczno-Energetyczny reprezentuje 7% badanych, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 5%, Wydziały Elektryczny oraz Informatyki i Zarządzania 2%. Po 3 latach studiów z udziału w badaniu zrezygnowali absolwenci takich wydziałów, jak Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, zaś Wydział Mechaniczny reprezentują zaledwie 2 osoby. Wydziały te nie zostały więc wzięte pod uwagę w prezentacji wyników w niniejszym raporcie. Jeśli chodzi o kierunki studiów, które najliczniej reprezentują respondenci, to należą do nich: Budownictwo, Informatyka na Wydziale Elektroniki oraz Inżynieria Środowiska. 6

7 Tabela 2. Udział w badaniu poszczególnych wydziałów i kierunków kształcenia Politechniki Wrocławskiej. WYDZIAŁ KIERUNEK Wydział Architektury 9% Architektura i Urbanistyka 7% Gospodarka Przestrzenna 2% WYDZIAŁ KIERUNEK Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Budownictwo 14% WYDZIAŁ KIERUNEK Chemiczny 9% Biotechnologia 3% Chemia 2% Inżynieria Chemiczna i Procesowa 1% Inżynieria Materiałowa 2% Technologia Chemiczna 1% WYDZIAŁ KIERUNEK Elektroniki 29% Automatyka i Robotyka 7% Elektronika i Telekomunikacja 8% Informatyka 11% Teleinformatyka 3% WYDZIAŁ KIERUNEK Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 5% Elektronika i Telekomunikacja 5% WYDZIAŁ KIERUNEK Elektryczny 2% Automatyka i Robotyka 0,5% (1 osoba) Elektrotechnika 1,5% WYDZIAŁ KIERUNEK Geoinżynierii Górnictwa i Geologii 0% Górnictwo i Geologia 0% Geodezja i Kartografia 0% WYDZIAŁ KIERUNEK Informatyki i Zarządzania 2% Informatyka 1% Inżynieria Systemów 0% Zarządzanie 1% 7

8 WYDZIAŁ KIERUNEK Inżynierii Środowiska 13% Inżynieria Środowiska 12% Ochrona Środowiska 1% WYDZIAŁ KIERUNEK Mechaniczno - Energetyczny 7% Energetyka 4% Mechanika i Budowa Maszyn 3% WYDZIAŁ KIERUNEK Mechaniczny 1% Automatyka i Robotyka 0% Inżynieria Biomedyczna 0% Mechanika i Budowa Maszyn 0% Mechatronika 0% Transport Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 0,5% (1 osoba) 0,5% (1 osoba) WYDZIAŁ KIERUNEK Podstawowych Problemów Techniki 9% Fizyka 1% Fizyka Techniczna 1% Informatyka 2% Inżynieria Biomedyczna % Matematyka 3% Wśród osób badanych w tej edycji, podobnie jak w badaniu, któremu poddani zostali 3 lata temu, najliczniejszą grupę stanowili absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia 61%. Drugą grupą respondentów pod względem liczebności byli absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia 16%. Ponadto 12% badanych to absolwenci studiów jednolitych magisterskich, 8% niestacjonarnych II stopnia i 3% niestacjonarnych I stopnia. Tabela 3. Udział w badaniu poszczególnych rodzajów studiów w Politechniki Wrocławskiej. RODZAJ STUDIÓW Stacjonarne I stopnia 16% Stacjonarne II stopnia 61% Niestacjonarne I stopnia 3% Niestacjonarne II stopnia 8% Jednolite magisterskie 12% 8

9 V Wyniki badania. 1. Dokształcanie od czasu ukończenia studiów. Zdobywanie dodatkowej wiedzy i kwalifikacji w ciągu ostatnich 3 lat po ukończeniu studiów w Politechnice Wrocławskiej zadeklarowało 44% badanych, zaś 56% respondentów się nie dokształcała. Najczęściej wybieraną formą dokształcania spośród zaproponowanych w ankiecie były szkolenia specjalistyczne - taką formę wybrało 14% badanych, z których połowa finansowała je samodzielnie, zaś połowa korzystała ze szkoleń finansowanych przez pracodawcę. Drugi kierunek studiów w Politechnice Wrocławskiej celem pozyskania dodatkowej wiedzy i umiejętności wybrało 9% badanych, zaś drugi kierunek studiów w innej uczelni 4%. 6% ankietowanych skorzystało z kursów językowych, przy czym 5% finansowało je we własnym zakresie, zaś 1% badanych korzystało z kursów finansowanych przez pracodawcę. 11% badanych wskazało na inne formy dokształcania się, jednak żaden z nich nie podzielił się informacją, jakie to były formy. Tabela 4. Formy dokształcania się wybierane przez respondentów po ukończeniu studiów. FORMY DOKSZTAŁCANIA drugi kierunek studiów w Politechnice Wrocławskiej 9% drugi kierunek studiów na innej uczelni 4% szkolenia specjalistyczne finansowane we własnym zakresie 7% szkolenia specjalistyczne finansowane przez pracodawcę 7% kursy językowe finansowane we własnym zakresie 5% kursy językowe finansowane przez pracodawcę 1% Inne formy dokształcania 11% 2. Aktualna sytuacja zawodowa. W chwili obecnej, 3 lata po ukończeniu studiów pracę zarobkową wykonuje 94% badanych absolwentów Politechniki Wrocławskiej, przy czym 65% z nich wykonuje pracę w wykształconym zawodzie, 21 pracę nie związaną z zawodem, a 14% nie odpowiedziało na pytanie o zgodność pracy z wykształceniem. 9

10 Tabela 5. Zgodność pracy z wykształconym zawodem. ZGODNOŚĆ PRACY Z ZAWODEM Praca w zawodzie 65% Praca nie związana z zawodem 21% Brak odpowiedzi na pytanie o zgodność pracy z wykształconym zawodem 14% Najwięcej z pracujących w chwili obecnej badanych absolwentów rocznika % wykonuje pracę na umowę o pracę. 10% prowadzi własną działalność gospodarczą, a 5% pracę na inną umowę cywilno-prawną. 2% badanych realizuję inne formy zatrudnienia, a niecały 1% pracuje bez umowy (na czarno). 2% zatrudnionych nie odpowiedziało na pytanie o formę zatrudnienia. Tabela 6. Formy zatrudnienia pracujących w chwili obecnej respondentów. FORMA ZATRUDNIENIA Umowa o pracę 80% Inna umowa cywilno-prawna 5% Własna działalność gospodarcza 10% Praca bez umowy 1% Inne formy zatrudnienia 2% Brak odpowiedzi na pytanie o formę zatrudnienia 2% 90% pracujących absolwentów Politechniki Wrocławskiej rocznika 2012 zatrudnionych jest na pełnym etacie, 3% w niepełnym wymiarze czasu pracy, a 2% wykonuje pracę dorywczą. 5% badanych nie odpowiedziało na to pytanie. Tabela 7. Wymiar czasu pracy zatrudnionych respondentów. WYMIAR CZASU PRACY Pełny etat 90% Niepełny wymiar czasu pracy 3% Praca dorywcza 2% Brak odpowiedzi na pytanie o wymiar czasu pracy 5% Najwięcej badanych absolwentów zatrudnionych jest w międzynarodowych korporacjach stanowią oni 37% respondentów. 28% pracuje w małych i średnich przedsiębiorstwach 10

11 krajowych, a 10% w dużych. Ponadto 6% zatrudnionych jest w instytutach publicznych, a 3% pracuje w uczelni. Pozostałe osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie. Tabela 8. Rodzaj firmy lub instytucji zatrudniającej. PRACODAWCA Mała prywatna firma krajowa 14% Średnia prywatna firma krajowa 14% Duża prywatna firma krajowa 10% Międzynarodowa korporacja 37% Instytucja publiczna 7% Uczelnia 4% Brak odpowiedzi 14% Badani absolwenci zapytanie zostali również o miejsce zatrudnienia. Najwięcej z nich pracuje we Wrocławiu 49%, zaś 31% w innym mieście w kraju. 10% badanych pracuje za granicą. 10% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Wśród osób pracujących za granicą większość zatrudniona jest w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii. Tabela 9. Miejsce zatrudnienia MIEJSCE ZATRUDNIENIA Wrocław 49% Inne miasto w Polsce 31% Zagranica 10% Brak odpowiedzi 10% Jeśli chodzi o badanych absolwentów realizujących własną działalność gospodarczą 40% z nich kontynuuje działalność rozpoczętą jeszcze w trakcie studiów lub tuż po ich ukończeniu, a 60% założyła ją w ciągu ostatnich 3 lat. 89% z nich prowadzi działalność związaną z wykształconym zawodem, zaś 11% nie związaną. 95% firm prowadzonych przez badanych absolwentów umiejscowionych jest w Polsce, a pozostałe 5% za granicą głównie w Wielkiej Brytanii. 11

12 3. Zmiana zatrudnienia na przestrzeni ostatnich 3 lat. W ciągu ostatnich 3 lat 40% nie zmieniało zatrudnienia, zaś 60% zmieniało. 25% respondentów zmieniło firmę oraz stanowisko pracy, 20% jedynie firmę wykonując ten sam charakter pracy, 10% zmieniło tylko stanowisko, a 4% założyło własną działalność gospodarczą. 1% badanych nie odpowiedziała na pytanie o zmianę zatrudnienia w ciągu ostatnich 3 lat. Tabela 10. Zmiana zatrudnienia. ZMIANA ZATRUDNIENIA Zmiana stanowiska 10% Zmiana firmy 20% Zmiana stanowiska i firmy 25% Założenie własnej działalności gospodarczej 4% Brak odpowiedzi 1% Wśród badanych, które zmieniały zatrudnienie w ciągu ostatnich 3 lat 62% zrobiło to jedynie raz, 22% zmieniało pracę dwukrotnie, 12% trzykrotnie i tylko 4% więcej niż 3 razy. 30% respondentów, którzy zmieniali zatrudnienie zmieniło jednocześnie branżę, pozostałe 70% nie zmieniał branży, w której pracuje. 2% badanych absolwentów rocznika 2012 zadeklarowało, że zmieniając zatrudnienie korzystało z pomocy Biura Karier Politechniki Wrocławskiej. Respondenci zapytani zostali w ankiecie również o to, czy w ciągu ostatnich 3 lat udało im się uzyskać w pracy awans. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 55% badanych, przy czym większość z nich awansowała w tej samej firmie. 4. Zmiana zarobków. Jeśli chodzi o wynagrodzenie za pracę i jego zmianę na przestrzeni ostatnich 3 lat większość badanych absolwentów Politechniki Wrocławskiej 83% zadeklarowała, że ich zarobki wzrosły. Zarobki 1% respondentów zmalały, a 16% nie zmieniły się. 12

13 Tabela 11. Zmiana wynagrodzenia. ZMIANA WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie wzrosło 83% Wynagrodzenie zmalało 1% Wynagrodzenie nie zmieniło się 16% 34% badanych, którzy zadeklarowali wzrost zarobków określiła kwotę, o którą te zarobki uległy zmianie na kwotę do 1000 złotych. 37% określiło kwotę zmiany pomiędzy 1000 a 2500zł, a 29% zarobki uległy zmianie o więcej niż 2500zł. Tabela 12. Wysokość zmiany wynagrodzenia ZMIANA WYNAGRODZENIA Do 1000 zł 34% zł 37% Powyżej 2500 zł 29% VII Opinie badanych dotyczące kształcenia w toku studiów w Politechnice Wrocławskiej z perspektywy 3 lat funkcjonowania na rynku pracy. W ankiecie badającej losy zawodowe absolwentów Politechniki Wrocławskiej po 3 latach od ukończenia studiów znalazło się również miejsce na to, by absolwenci uczelni mogli wypowiedzieć się na temat tego, jak z perspektywy czasu, bogatsi o doświadczenie związane z funkcjonowaniem na rynku pracy postrzegają przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych w toku studiów w Politechnice Wrocławskiej. Respondenci zapytani zostali między innymi o to, czy z obecnej perspektywy uważają, że na rynku pracy jest zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach w Politechnice Wrocławskiej. Rozkład odpowiedzi osób badanych przedstawia Tabela nr

14 Tabela 13. Czy z Twojej obecnej perspektywy uważasz, że na rynku pracy jest zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności zdobyte przez Ciebie na studiach? ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU PRACY NA WIEDZĘ ZDOBYTĄ NA STUDIACH Tak 58% Nie 22% Trudno powiedzieć 20% Na pytanie o to, czy studia w Politechnice Wrocławskiej wystarczająco przygotowały respondentów do pracy zawodowej 35% z nich odpowiedziało twierdząco, 42% uznało, że nie, zaś pozostali badani nie potrafili ocenić tego jednoznacznie. Tabela 14. Czy z Twojej obecnej perspektywy uważasz, że studia w Politechnice Wrocławskiej w wystarczającym stopniu przygotowały Cię do wykonywania zawodu? PRZYGOTOWANIE NA STUDIACH DO PRACY ZAWODOWEJ Tak 35% Nie 42% Trudno powiedzieć 23% 70% respondentów ponownie wybrałoby studia w Politechnice Wrocławskiej, 13% nie, zaś pozostałym 27% badanych trudno było to ocenić. Jeśli chodzi o ocenę przez respondentów stopnia przydatności poszczególnych rodzajów umiejętności w pracy zawodowej za najważniejsze uznali oni umiejętności specjalistyczne związane z kierunkiem kształcenia, znajomość języków obcych. Również za istotne badani uznali umiejętności informatyczne, a także interpersonalne. Najmniej przydatne według badanych w pracy zawodowej po Politechnice Wrocławskiej są umiejętności ekonomiczne. Badani absolwenci Politechniki Wrocławskiej zapytanie zostali również o to, czy skorzystaliby z kursów specjalistycznych lub studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej po 3 latach od ukończenia studiów. 41% respondentów odpowiedziała twierdząco, wymieniając następującą tematykę (odpowiedzi respondentów): 14

15 -instalacje elektryczne - programowanie - nieruchomości - nauczania - architektura - Zaawansowane zagadnienia projektowania - IT - Inżynieria oprogramowania - Pokrewne z budownictwem w zakresie certyfikacji, budowy kubaturowej, nadzoru inżynierskiego, prawa budowlanego - Programowanie - tematyka związana z planowaniem budowy, szczególnie przy użyciu programu Primavera P6. - mechanika i budowa maszyn lub aparatura procesowa. - Inżynieria sanitarna - Oracle i Active Directory - programowanie - inżynieria środowiska - Akustyka, elektronika 15

16 X Podsumowanie. Powyższy raport zawiera wyniki drugiej edycji badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Wrocławskiej, którzy ukończyli studia i obronili swoje prace dyplomowe w roku 2012, a więc w 3 lata od czasu ukończenia przez nich studiów. Udział badanych w stosunku do badania pierwszego, które odbyło się w 2013 roku znacznie zmalał. W pierwszym badaniu udział wzięło 644 absolwentów z rocznika 2012, zaś w roku 2015, 3 lata po skończeniu studiów wypełnione zostały 371 ankiety. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zapewne fakt, że wraz z upływem lat więź absolwentów z uczelnią w naturalny sposób ulega osłabieniu. Po 3 latach od ukończenia studiów skoncentrowani są oni głównie na życiu zawodowych, a także w wielu przypadkach na życiu rodzinnym. Rozwój wiedzy i umiejętności ma miejsce często już w miejscu zatrudnienia, a nie w rodzimej uczelni, co pokazują także powyższe wyniki badań. Należy wziąć także pod uwagę fakt, iż badanie, którego wyniki przedstawia powyższy raport obejmuje absolwentów, którzy brali udział w pierwszym, pilotażowym badaniu losów zawodowych absolwentów, podchodząc do udziału sceptycznie i niechętnie. Niska zwrotność ankiet powoduje, że rozkład badanych na poszczególnych kierunkach nie daje wystarczającej próby, aby dokonać wnikliwej analizy rozpatrując każdy kierunek kształcenia indywidualnie. Dlatego też niniejszy raport przedstawia wyniki ogólne, dając ogląd na to, w jaki sposób ukształtowało się życie zawodowe absolwentów Politechniki Wrocławskiej ogółem. W powyższym raporcie znalazły się ogólne informacje na temat sytuacji absolwenta Politechniki Wrocławskiej na rynku pracy poziomu zatrudnienia, zmiany pracy a także zarobków na przestrzeni ostatnich 3 lat, dokształcania się, czy awansu. Na podstawie tegorocznych wyników badania należy stwierdzić, że poziom zatrudniania absolwenta Politechniki Wrocławskiej nie różni się znacząco od poziomu zatrudniania absolwentów, którzy wzięli udział w badaniu w pierwszej edycji. W obu przypadkach poziom zatrudnienia absolwentów naszej uczelni kształtuje się na poziomie znacznie powyżej 80% badanych nie ma problemu ze znalezieniem i kontynuowaniem pracy zawodowej po studiach. Większość badanych kontynuuje pracę w wykształconym zawodzie. 16

17 U większości absolwentów Politechniki Wrocławskiej wzrosło wynagrodzenie za pracę. W związku z powyższym niebezzasadnym będzie wniosek, że sytuacja finansowa absolwenta Politechniki Wrocławskiej jest bardzo dobra i perspektywiczna. Zdecydowanie pozytywnym jest także fakt, że większość badanych, po 3 latach od czasu ukończenia ocenia studia w Politechnice Wrocławskiej pozytywnie w większości przypadków uznając, że wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie ich realizowania stały się przydatne na rynku pracy. 17

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2013 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp.. 3 II Metoda badawcza. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ABSOLWENCI 2013 Wrocław 2014 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp.. 3 II Metoda badawcza. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 1. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 40/2017. w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

R E K T O R PISMO OKÓLNE 40/2017. w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 R E K T O R PISMO OKÓLNE 40/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 1. Na podstawie 20 ust.

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 39/2018

R E K T O R PISMO OKÓLNE 39/2018 R E K T O R PISMO OKÓLNE 39/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie liczby i wysokości stawek stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 13/2018

R E K T O R PISMO OKÓLNE 13/2018 R E K T O R PISMO OKÓLNE 13/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 1. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW

MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW W ramach realizacji obowiązku monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych, wprowadzonego w życie w październiku 2011 roku przez znowelizowaną Ustawę

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ratownictwo medyczne

Kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia Kierunek

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Transport 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2013 Kraków, czerwiec 2014 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Zarządzanie i Inżynieria

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 203 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 9.03.203 02.0.203

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Mechaniczny

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Mechaniczny Monitorowanie losów zawodowych Wydział Mechaniczny Badania w roku 2017 objęły 567 studentów Wydziału Mechanicznego. W grupie tych osób znalazło się 142 kobiety oraz 425 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO na temat: STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 Autorzy opracowania: Prof.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2013/2014 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2014/2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

kierunek Ratownictwo medyczne

kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Ratownictwo medyczne

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

Tabela Liczba zgłoszeń na poszczególne rodzaje studiów w latach akademickich od 2002/2003 do 2013/2014*

Tabela Liczba zgłoszeń na poszczególne rodzaje studiów w latach akademickich od 2002/2003 do 2013/2014* KSZTAŁCENIE 2013 1. KSZTAŁCENIE. 1.1. Popularność studiów Tabela 1.1.1. na poszczególne rodzaje studiów w latach akademickich od 2002/2003 do 2013/2014* Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Budownictwa i Architektury

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Budownictwa i Architektury Monitorowanie losów zawodowych Wydział Budownictwa i Architektury Badania w roku 2015 objęły 357 studentów Wydziału Budownictwa i Architektury. W grupie tych osób znalazło się 141 kobiet oraz 216 mężczyzn.

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Losy zawodowe absolwentów 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej Monitor Prawny Politechniki Śląskiej poz. 152 ZARZĄDZENIE NR 63/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 2014/2015 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 2017 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015 Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015 Wstęp Na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ABSOLWENCI 2017 Realizacja badania i przygotowanie raportu Biuro Karier Studenckich Uniwersytet Morski w Gdyni Grudzień 2018 1 Spis treści O badaniu...

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ABSOLWENCI - ROCZNIK 213/214 RAPORT Z BADANIA (Badanie jest

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2012/2013 Wstęp Na

Bardziej szczegółowo

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik do Zarządzenia nr 36 Rektora PK z dnia 30 maja 2017 r. 1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Architektury x 17 x 16 krajobrazu urbanistyka i transport)

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2015 Kraków, czerwiec 2016 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostosowanie systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy dr Andrzej Kurkiewicz Metodologia badania (1)

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Prezentacja i opracowanie: mgr Marlena Włodkowska Przeprowadzenie badania i opracowanie: mgr inż. Sebastian Chrzanowski

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 46 niestacjonarne - 17 2014-06-09-2014-08-07 63

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 21/211 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 212 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2012/13 Agnieszka Feliks Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia Metodologia Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta (rocznik 2016-2017 - 6 miesięcy po ukończeniu studiów)

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2013/2014

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2013/2014 RPORT Z DNI NKIETOWEGO na temat: STUDI Z PERSPEKTYWY SOLWENT UWM W OLSZTYNIE Wydział iologii i iotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika / utorzy opracowania: Prof. dr hab. nita Franczak

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ RAPORT Z BADANIA 2015 Wrocław 2015 Opracowała: Anna Twarda Spis treści Wstęp.... 3 Rozdział 1. Metodologia badania.... 4 1.1 Cele badania...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 badanie rok od ukończenia studiów PODSUMOWANIE WYNIKÓW WWW.KUL.PL/BIUROKARIER ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2014 Kraków, czerwiec 2015 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI Załącznik nr 5 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI 1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2. EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 1 Uwaga! 1. Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych umożliwia się

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania V edycja badania MKZA opis badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW obejmuje trzy

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 55 niestacjonarne - 4 2013-12-07-2014-02-05 59

Bardziej szczegółowo

Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski

Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski 1. Metodologia badania 2. Problematyka badawcza 3. Cechy społeczno-demograficzne 4. Aktywność na rynku pracy 5. Bariery w zatrudnieniu 6. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015 roku

Losy absolwentów 2015 roku Losy absolwentów 2015 roku Badanie Losów Absolwentów naszej szkoły realizowane jest już od wielu lat. Przedmiotem przeprowadzanych badań jest aktualna sytuacja absolwentów, którzy ukończyli naukę i zdali

Bardziej szczegółowo

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik

Bardziej szczegółowo

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2013r. Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 17.06.2013r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Ankieta badania

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia Analiza monitoringu karier absolwentów Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie rocznik 2014 Cel badań Głównym celem badań było poznanie losów zawodowych absolwentów WM AM w okresie do 12 miesięcy od ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier GSW Milenium 1

Biuro Karier GSW Milenium 1 Wyniki badań przeprowadzonych wśród absolwentów Wydziału Pedagogiki, Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Kulturoznawstwa Gnieźnieńskiej Szkoły WyŜszej Milenium Ankieta skierowana do absolwentów Wydziału:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9: Oferta edukacyjna na nowej specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne na kierunku Elektrotechnika, WEAIiE

Zadanie 9: Oferta edukacyjna na nowej specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne na kierunku Elektrotechnika, WEAIiE Zadanie 9: Oferta edukacyjna na nowej specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne na kierunku Elektrotechnika, WEAIiE W ramach zadania nr 9 pt. Utworzenie nowej specjalności Pomiary technologiczne

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia licencjackie, rocznik 2012/13 Agnieszka Feliks Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia Metodologia Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Politechniczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Politechniczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Politechniczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 1. Informacje ogólne Proces ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta studiów wyższych ZUT ma na celu

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: dr hab. Wojciech Kozera, dr inż. Marek Lecewicz

Opracowanie: dr hab. Wojciech Kozera, dr inż. Marek Lecewicz Raport z badania losów absolwentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/13 Opracowanie: dr hab. Wojciech Kozera, dr

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki inżynieria materiałowa - 1 zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia dla cudzoziemców. 1. Stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia prowadzone w języku polskim opłata roczna w euro:

Opłaty za studia dla cudzoziemców. 1. Stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia prowadzone w języku polskim opłata roczna w euro: Załącznik do Zarządzenia nr 13 Rektora PK z dnia 29 marca 2018 r. Opłaty za studia dla cudzoziemców 1. Stacjonarne i nie studia I i II stopnia prowadzone w języku polskim opłata roczna w euro: nie I stopnia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo