Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Studia stacjonarne II stopnia Raport (wersja skrócona) Kraków, grudzień 2014

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Cel badania Metodyka badania i struktura próby Badana grupa Czas przeprowadzenia badania Narzędzie badawcze Sposób pozyskiwania danych Analiza danych Responsywność badania, struktura próby Streszczenie wyników Status zawodowy Absolwenci pracujący Status prawny zatrudnienia Zgodność pracy z wykształceniem Nazwy, stanowiska i profil branżowy firm zatrudniających absolwentów Lokalizacja zatrudnienia Wysokość zarobków Przebieg kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów Zmiana pracy Awans i rozwój zawodowy Kontynuacja nauki i formy dokształcania Edukacja w latach Studia doktoranckie, podyplomowe, dodatkowy kierunek Kursy, szkolenia, samokształcenie Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą Absolwenci pracujący bez formalnego zatrudnienia Absolwenci niepracujący i kontynuujący edukację Absolwenci niepracujący i poszukujący pracy Absolwenci niepracujący i nieposzukujący pracy Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów Załącznik 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2009/2014 według wydziałów Załącznik 3. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na studiach doktoranckich, podyplomowych oraz dodatkowych kierunkach studiów podjętych w latach przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2009 roku Załącznik 4. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2009 roku Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 2

3 1. Wprowadzenie Badanie losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich Akademii Górniczo- Hutniczej po pięciu latach od ukończenia studiów jest III etapem monitoringu zawodowego absolwentów będącego następstwem I i II etapu badań prowadzonych odpowiednio po 6 miesiącach i 3 latach od ukończenia AGH. Badanie przeprowadzono po raz drugi i objęto nim absolwentów rocznika 2009 reprezentujących 15 wydziałów Cel badania Głównym celem badania była analiza przebiegu, rozwoju i awansu zawodowego absolwentów AGH rocznik 2009 po pięciu latach od ukończenia AGH w odniesieniu do: stanu zatrudnienia absolwentów, formy prawnej zatrudnienia, statusu zawodowego (branża i nazwa firmy zajmowane stanowiska), zgodności pracy z wykształceniem, lokalizacji miejsc pracy, zmiany miejsca pracy i stanowiska, rozwoju i awansu zawodowego, uzyskiwanych zarobków, wzrostu zarobków w trzyletniej karierze zawodowej, oceny wyboru ukończonej uczelni (AGH) i kierunku studiów, oceny dostosowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w pracy zgodnej z uzyskanym wykształceniem, kształcenia ustawicznego po ukończeniu studiów magisterskich. 3. Metodyka badania i struktura próby 3.1. Badana grupa Absolwenci AGH studiów stacjonarnych magisterskich oraz studiów II stopnia, rocznik 2009 reprezentujący 15 wydziałów Czas przeprowadzenia badania Październik-listopad 2013 (po pięciu latach od ukończenia studiów) Narzędzie badawcze Anonimowy kwestionariusz ankiety (Załącznik 8.) Kwestionariusz zawiera grupę pytań identycznych jak w ankiecie wypełnianej w I etapie badania (do pół roku od ukończenia uczelni) oraz pytania dodatkowe dostosowane do celów III etapu badania (po pięciu latach od ukończenia studiów). 1 Niniejsze badanie nie obejmuje absolwentów Wydziału Zarządzania ze względu na brak adresów owych do absolwentów WZ z rocznika Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 3

4 3.4. Sposób pozyskiwania danych Dane zebrano metodą CAWI (z ang. Computer Assisted Web Interview), czyli wspomaganego komputerowo wywiadu przy pomocy formularza internetowego. Respondenci otrzymali z linkiem do ankiety na podstawie danych kontaktowych uzyskanych podczas I etapu badań w roku Na udział w badaniu absolwenci wyrazili zgodę podpisując deklarację uczestnictwa w Badaniu losów zawodowych absolwentów AGH zgodną z Ustawą o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. wraz ze zmianą z dnia r Dz. U , art Analiza danych Analiza statystyczna (liczbowa i procentowa). Przy kodowaniu danych, obliczaniu i zestawianiu wyników korzystano z programu IBM SPSS Statistics Responsywność badania, struktura próby Analizowana w I etapie badania grupa absolwentów wyniosła 1216, co stanowiło 46,3% wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia z roku 2009 (2624 osoby). Adresy mailowe umożliwiające przeprowadzenie II etapu badania uzyskano od 874 absolwentów, spośród których na ankietę rozesłaną po pięciu latach odpowiedziało 350, co stanowiło: 13,3% absolwentów z rocznika 2009, 40,0% absolwentów (responsywność badania), do których wysłano kwestionariusz ankiety po pięciu latach od ukończenia studiów. Tabela 3.1. Liczba respondentów w I i II etapie badań. Rozkład liczbowy i procentowy. Kategoria Absolwenci I etap badania Absolwenci II etap badania Absolwenci III etap badania Czas przeprowadzenia badania 2009/2010 (do pół roku od ukończenia studiów) październiklistopad 2012 (po trzech latach od ukończenia studiów) październiklistopad 2014 (po pięciu latach od ukończenia studiów) Liczba przebadanych absolwentów N=2624 (liczba absolwentów AGH 2009) Responsywność badania ,3% 27,1% ,5% 53,5% ,3% 40,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 4

5 Tabela 3.2. Liczba respondentów według wydziałów. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wydział Liczba absolwentów 2009 Liczba respondentów w I etapie badań Liczba respondentów w II etapie badań Liczba respondentów w III etapie badań % (w odniesieniu do liczby absolwentów danego wydziału) WEAIiE ,0% WEiP ,4% WFiIS ,4% WGGiIŚ ,9% WGGiOŚ ,1% WGiG ,9% WH ,2% WIMiC ,2% WIMiIP ,8% WIMiR ,9% WMN ,3% WMS ,3% WO ,3% WWNiG ,1% WZ ,0% Razem ,3% Diagram 3.1. Struktura próby według wydziałów. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=350. WMN 4,9% WMS 1,7% WO 2,0% WWNiG 5,4% WEAIiE 18,9% WIMiR 4,6% WEiP 4,3% WIMiIP 14,6% WFiIS 5,1% WGGiIŚ 8,3% WIMiC 10,9% WH 1,1% WGiG 10,9% WGGiOŚ 7,4% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 5

6 Tabela 3.3. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=350. Płeć Liczba wskazań %N=350 Kobiety ,9% Mężczyźni ,1% Razem ,0% Diagram 3.2. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N= ,9% Kobiety Mężczyźni 67,1% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 6

7 4. Streszczenie wyników Badanie losów zawodowych absolwentów AGH po pięciu latach od ukończenia Uczelni przeprowadzono po raz drugi. Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki uzyskano w oparciu o badanie zrealizowane wśród absolwentów stacjonarnych studiów magisterskich i studiów II stopnia AGH z rocznika Kwestionariusz ankiety wypełniło 350 respondentów, co stanowiło 13,3% absolwentów AGH z roku Responsywność badania wyniosła 40,0%, (Metodyka i Struktura próby przedstawione są w Rozdziale 3.). 78,3% respondentów było zatrudnionych, 8,9% było zatrudnionych i jednocześnie kontynuowało edukację, 3,4% było zatrudnionych i jednocześnie prowadziło działalność gospodarczą, a 4,3% prowadziło działalność gospodarczą. 1,4% respondentów pracowało bez formalnego zatrudnienia. Edukację kontynuowało i nie poszukiwało pracy 1,4% respondentów. W momencie realizowania badania 2,0% absolwentów poszukiwało pracy, w tym 1,4% było w trakcie zmiany pracy. Wskaźniki zatrudnienia podane są w Rozdziale 5. W grupie pracujących absolwentów 89,2% było zatrudnionych na umowę o pracę, a 0,6% na umowy cywilno-prawne. Wśród zatrudnionych absolwentów 85,5% wykonywało pracę całkowicie lub częściowo zgodną z wyksztalceniem. Główne branże zatrudniające absolwentów to: IT, budownictwo oraz przemysł naftowy, w większości na terenie województwa małopolskiego (54,6%), z czego 36,3% w Krakowie. Dane na temat zatrudnienia absolwentów znajdują się w Rozdziale 6., zaś wykaz firm i zajmowanych stanowisk w Załączniku 1. W trakcie pięciu lat od ukończenia AGH ponad połowa (59,6%) z zatrudnionych absolwentów zmieniła pracę, z czego 25,4% trzykrotnie lub więcej. Wśród przyczyn zmiany pracy najczęściej wskazywana była wysokość zarobków (60,8%), a następnie brak możliwości rozwoju zawodowego (54,5%). 81,4% absolwentów zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do pierwszej pracy, a 74,4% wzmocnienie pozycji zawodowej. Funkcje kierownicze pełniło 17,7% absolwentów. Szczegółowe dane na temat przebiegu kariery zawodowej absolwentów znajdują się w Rozdziale 6.6. Spośród 27 absolwentów prowadzących działalność gospodarczą 74,1% podjęła działalność na terenie województwa małopolskiego. Klasyfikacja działalności, lokalizacja oraz wysokość dochodów znajdują się w Rozdziale 7. 84,9% respondentów ponownie wybrałoby studia na AGH, a 56,6% ten sam kierunek studiów. Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 7

8 5. Status zawodowy Tabela 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=350 Zatrudnieni ,3% Zatrudnieni i kontynuujący edukację 31 8,9% Zatrudnieni i prowadzący działalność gospodarczą 12 3,4% ,6% Prowadzący działalność gospodarczą 15 4,3% Pracujący bez formalnego zatrudnienia 5 1,4% Kontynuujący edukację 5 1,4% Poszukujący pracy w trakcie zmiany pracy 5 1,4% Poszukujący pracy pozostający bez formalnego zatrudnienia od ukończenia AGH 2 0,6% 7 2,0% Niepracujący, nieposzukujący pracy 1 0,3% Razem ,0% Diagram 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=350. 1,4% 1,4% 2,0% 0,3% Jest zatrudniony/a 4,3% Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Poszukuje pracy 90,6% Nie pracuje, nie poszukuje pracy Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 8

9 Diagram 5.2. Status zawodowy porównanie 2009, 2012 i Rozkład procentowy, N 2009 =1216, N 2012 =512, N 2014 = % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jest zatrudniony/a 90,6% 82,3% 71,1% Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia* 4,3% 4,1% 3,4% 1,4% 1,4% Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Poszukuje pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy 1,4% 4,5% 10,8% 2,0% 6,1% 12,7% 0,3% 0,8% 2,1% *Kategoria dodana do kwestionariusza w roku Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 9

10 6. Absolwenci pracujący 6.1. Status prawny zatrudnienia Tabela 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=332 Umowa o pracę ,2% Umowa cywilno-prawna 2 0,6% Samozatrudnienie 15 4,5% Brak danych 19 5,7% Razem ,0% *Absolwenci zatrudnieni i prowadzący działalność gospodarczą. Diagram 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=332. 4,5% 0,6% 5,7% Umowa o pracę Umowa cywilno-prawna Samozatrudnienie Brak danych 89,2% 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem Analizowana w dalszej części rozdziału grupa respondentów wynosiła absolwentów zatrudnionych. 317 i obejmowała Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 10

11 Tabela 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem Liczba wskazań %N=317 Praca zgodna z wykształceniem ,1% Praca częściowo zgodna z wykształceniem ,7% Praca niezgodna z wykształceniem 41 12,9% praca niezgodna z wykształceniem ale zgodna z zainteresowaniami respondenta 6 1,9% praca niezgodna z wykształceniem z braku innych możliwości 28 8,8% nie podano powodu 7 2,2% Brak danych 4 1,3% Razem ,0% Diagram 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N= ,9% 1,3% 34,7% 51,1% Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 11

12 Diagram 6.3. Zgodność pracy z wykształceniem porównanie 2009, 2012 i Rozkład procentowy, N 2009 =1753, N 2012 =426, N 2014 = ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Praca zgodna z wykształceniem 51,1% 50,7% 53,8% Praca częściowo zgodna z wykształceniem 27,8% 34,7% 35,4% Praca niezgodna z wykształceniem 12,9% 13,8% 13,2% 6.3. Nazwy, stanowiska i profil branżowy firm zatrudniających absolwentów Tabela 6.3. Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów AGH 2009/2014. Szczegółowy wykaz firm i stanowisk oraz profili branżowych firm zatrudniających absolwentów AGH 2009 w roku 2014 znajduje się w Załączniku 1. Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 12

13 6.4. Lokalizacja zatrudnienia Tabela 6.4. Lokalizacja zatrudnienia Polska. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Województwo Liczba absolwentów %N=317 małopolskie ,6% w tym Kraków ,3% śląskie 31 9,8% podkarpackie 30 9,5% mazowieckie 21 6,6% świętokrzyskie 12 3,8% dolnośląskie 9 2,8% lubelskie 5 1,6% łódzkie 5 1,6% warmińsko-mazurskie 4 1,3% lubuskie 3 0,9% wielkopolskie 2 0,6% kujawsko-pomorskie 1 0,3% opolskie 1 0,3% pomorskie 1 0,3% brak danych 2 0,6% Razem ,6% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 13

14 Diagram 6.4. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=317. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% małopolskie w tym Kraków śląskie podkarpackie mazowieckie zagranica świętokrzyskie dolnośląskie lubelskie łódzkie warmińsko-mazurskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie opolskie pomorskie 9,8% 9,5% 6,6% 5,4% 3,8% 2,8% 1,6% 1,6% 1,3% 0,9% 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 36,3% 54,6% Tabela 6.5. Lokalizacja zatrudnienia zagranica. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Kraj Liczba absolwentów %N=317 Niemcy 3 0,9% Norwegia 3 0,9% Wielka Brytania 2 0,6% Arabia Saudyjska 1 0,3% Belgia 1 0,3% Francja 1 0,3% Holandia 1 0,3% Republika Czeska 1 0,3% Szkocja 1 0,3% Szwajcaria 1 0,3% Nie podano 2 0,6% Razem 17 5,4% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 14

15 6.5. Wysokość zarobków Tabela 6.6. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Przedział zarobków brutto Liczba wskazań %N=317 poniżej 1500 zł 5 1,6% zł 11 3,5% zł 32 10,1% zł 22 6,9% zł 23 7,3% zł 22 6,9% zł 22 6,9% zł 20 6,3% zł 23 7,3% zł 8 2,5% powyżej 6000 zł ,2% brak danych 27 8,5% Razem ,0% Diagram 6.5. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N= % 32,2% 30% 25% 20% 15% 10% 10,1% 6,9% 7,3% 6,9% 6,9% 6,3% 7,3% 8,5% 5% 1,6% 3,5% 2,5% 0% poniżej 1500 zł zł zł zł zł zł zł zł zł powyżej 6000 zł 6000 zł brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 15

16 81,4% absolwentów (258 osób) zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do pierwszej pracy. Zarobki absolwentów wzrosły średnio o 3273,82 zł: dominanta wzrostu: 2 000,00 zł, wzrost maksymalny: ,00 zł. 1,9% absolwentów (6 osób) zadeklarowało spadek zarobków Przebieg kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów Zmiana pracy Tabela 6.7. Zmiana pracy od momentu ukończenia studiów w 2009 roku. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=317 Tak ,6% Nie ,5% Brak danych 9 2,8% Razem ,0% Diagram 6.6. Częstotliwość zmiany pracy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=189. 5,8% 0,5% 19,0% Jednokrotnie 48,1% Dwukrotnie Trzykrotnie Czterokrotnie i więcej Brak danych 26,5% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 16

17 Tabela 6.8. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=189. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=189 Wysokość zarobków ,8% Brak możliwości rozwoju zawodowego ,5% Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych 54 28,6% Brak stabilności zatrudnienia 47 24,9% Awans zawodowy w kolejnej firmie 47 24,9% Kultura firmy/atmosfera pracy 32 16,9% Praca niezgodna z kwalifikacjami 27 14,3% Lokalizacja firmy 27 14,3% Powody rodzinne/osobiste 21 11,1% Niekorzystne relacje między pracownikami 17 9,0% Inne 18 9,5% Diagram 6.7. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=189. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Wysokość zarobków Brak możliwości rozwoju 54,5% 60,8% Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych Brak stabilności zatrudnienia Awans zawodowy w kolejnej firmie Kultura firmy/atmosfera pracy Praca niezgodna z kwalifikacjami Lokalizacja firmy Powody rodzinne/osobiste Niekorzystne relacje między pracownikami Inne 28,6% 24,9% 24,9% 16,9% 14,3% 14,3% 11,1% 9,0% 9,5% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 17

18 W kategorii Inne (wypowiedzi absolwentów): brak pracy w Krakowie, koniec projektu, koniec terminowej umowy, Koniec umowy, Kryzys w branży budowlanej, likwidacja firmy zatrudniającej, monotonia, możliwość wyjazdu z kraju, i praca w międzynarodowym środowisku, Nowe perspektywy, nuda, mało ambitne obowiązki, Potrzeba zmiany, dalszego rozwoju, Powrót osoby za którą pełniłem zastępstwo, praca w nadgodzinach, w weekendy, praca na dwie zmiany, skończyła się umowa na czas określony, upadłość firmy, upadłość firmy, wygaśnięcie umowy na czas określony, Zdobycie doświadczenia w pokrewnej dziedzinie. Tabela 6.9. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowe. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=189 Zmiana miasta 56 29,6% Zmiana województwa 60 31,7% Zmiana kraju 17 9,0% Diagram 6.8. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N= ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 29,6% 31,7% 20,0% 10,0% 0,0% 9,0% Zmiana miasta Zmiana województwa Zmiana kraju Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 18

19 Awans i rozwój zawodowy Tabela Awans i rozwój zawodowy. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=317. Wybór odpowiedzi Kategoria Tak Nie Nie wiem Liczba wskazań %N=317 Liczba wskazań %N=317 Liczba wskazań %N=317 Zwiększenie odpowiedzialności ,4% 23 7,3% 31 9,8% Wzmocnienie pozycji zawodowej ,4% 34 10,7% 37 11,7% Zmiana stanowiska ,7% 82 25,9% - - Awans zawodowy ,3% ,3% - - Ponadto: 56 absolwentów (17,7%) zajmowało stanowiska kierownicze, 100 absolwentów (31,5%) miało podległych pracowników Kontynuacja nauki i formy dokształcania Edukacja w latach Studia doktoranckie, podyplomowe, dodatkowy kierunek. Tabela Edukacja w latach Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Edukacja zakończona ( ) Edukacja w toku (listopad 2014) Liczba wskazań %N=317 Liczba wskazań %N=317 Tak ,2% 31 9,8% Nie ,8% ,2% Razem ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 19

20 Diagram 6.9. Edukacja zakończona ( ). Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N= ,8% 38,2% Tak Nie Diagram Edukacja w toku (listopad 2014). Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=317. 9,8% Tak Nie 90,2% Tabela Edukacja w latach Rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy. Rodzaj studiów Edukacja zakończona ( ) Edukacja w toku (listopad 2014) Liczba wskazań %N=121 Liczba wskazań %N=31 Studia podyplomowe 67 56,2% 11 35,5% Inny kierunek studiów 37 30,6% 6 19,4% Studia doktoranckie 23 19,0% 11 35,5% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 20

21 Diagram Edukacja w latach Rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N EZ =121, N WT =31. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Studia podyplomowe 35,5% 56,2% Inny kierunek studiów 19,4% 30,6% Studia doktoranckie 19,0% 35,5% Edukacja zakończona Edukacja w toku Szczegółowy wykaz uczelni/instytutów oraz nazw kierunków znajduje się w Załączniku 3. (ss ) Kursy, szkolenia, samokształcenie Tabela Podnoszenie kwalifikacji kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=317. Podnoszenie kwalifikacji kursy, szkolenia, samokształcenie Liczba wskazań %N=317 Tak ,8% Nie 68 21,5% Brak danych 15 4,7% Razem ,0% Diagram Podnoszenie kwalifikacji kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=317. 4,7% 21,5% Tak Nie Brak danych 73,8% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 21

22 Tabela Podnoszenie kwalifikacji formy dokształcania. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=234. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=234 Kursy, szkolenia ,5% Samokształcenie ,0% Diagram Podnoszenie kwalifikacji formy dokształcania. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=234. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Kursy, szkolenia 82,5% Samokształcenie 56,0% Szczegółowy wykaz uczelni/instytutów oraz nazw kierunków znajduje się w Załączniku 4. (ss ). Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 22

23 7. Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą. Analizowana w niniejszym rozdziale grupa liczy 27 respondentów i obejmowała absolwentów prowadzących działalność gospodarczą: 15 osób wyłącznie prowadzących działalność gospodarczą, 12 osób zatrudnionych i jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą. Tabela 7.1. Klasyfikacja działalności gospodarczej. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy. Przedmiot działalności gospodarczej budownictwo, inżynieria, melioracje drogowe motoryzacja szkolenia HP, ISO konsulting IT geodezja księgowość, zarządzanie, szkolenia nauka jazdy geodezja, pomiary projektowanie i wykonywanie dokumentacji stanowisk wystawowych handel i usługi usługi inżynieryjno-projektowe projektowanie urządzeń i maszyn produkcja i import materiałów budowlanych, prowadzenie prac remontowo-budowlanych oprogramowanie dla firm obsługa inwestycji budowlanych nieruchomości działalność związana z oprogramowaniem doradztwo techniczne biuro projektowe innowacyjne technologie, IT marketing produkcja świadczenie usług telekomunikacyjnych projektowanie instalacji elektrycznych księgowość działalność związana z usługami IT działalność handlowa nie podano Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 23

24 Tabela 7.2. Lokalizacja działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy. Region działalności Liczba absolwentów %N=27 małopolskie 20 74,1% w tym Kraków 12 44,4% podkarpackie 2 7,4% dolnośląskie 1 3,7% łódzkie 1 3,7% mazowieckie 1 3,7% pomorskie 1 3,7% śląskie 1 3,7% Razem ,0% Tabela 7.3. Wysokość dochodów z działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=27. Wysokość dochodów z działalności gospodarczej Liczba wskazań %N=27 poniżej 1500 zł 5 18,5% zł 0 0,0% zł 0 0,0% zł 1 3,7% zł 0 0,0% zł 0 0,0% zł 2 7,4% zł 0 0,0% zł 3 11,1% zł 0 0,0% powyżej 6000 zł 8 29,6% brak danych 8 29,6% Razem ,0% 20 absolwentów (74,1%) zadeklarowało wzrost dochodów od momentu założenia działalności gospodarczej. Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 24

25 Tabela 7.4. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=27 Tak 10 37,0% Częściowo 13 48,1% Nie 3 11,1% Brak danych 1 3,7% Razem ,0% Diagram 7.1. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=27. 17,1% 1,9% 23,8% Tak Częściowo Nie Brak danych 57,1% Kontynuacja edukacji. Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą. Edukacja zakończona ( ): 11 absolwentów studia doktoranckie 1 osoba, studia podyplomowe 5 osób, dodatkowy kierunek studiów 5 osób. 1 osoba ukończyła jednocześnie studia podyplomowe i dodatkowy kierunek studiów. Edukacja w toku: 1 absolwent studia podyplomowe. Podnoszenie kwalifikacji : kursy/ szkolenia 2 osoby, samokształcenie 3 osoby. Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 25

26 8. Absolwenci pracujący bez formalnego zatrudnienia Analizowana grupa absolwentów wynosiła umowy. Spośród tej grupy: 5 osób i obejmowała absolwentów pracujących bez 2 osoby wykonywały pracę zgodną z wykształceniem i kwalifikacjami, 3 osoby pracę niezgodną z wykształceniem, 4 osoby podjęły pracę na terenie województwa małopolskiego, 1 osoba w województwie podkarpackim, 3 osoby były wcześniej formalnie zatrudnione (umowa o pracę lub umowa zlecenie), 1 osoba pracowała bez formalnego zatrudnienia poniżej 3 miesięcy, 2 osoby poniżej 6 miesięcy i 2 osoby dłużej niż 6 miesięcy. 9. Absolwenci niepracujący i kontynuujący edukację Analizowana w niniejszym rozdziale grupa absolwentów wynosiła 5 osób i obejmowała absolwentów niepracujących i kontynuujących edukację na studiach III stopnia. Tabela 9.1.Absolwenci kontynuujący edukację wykaz uczelni/instytutów i kierunków studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy. Ukończony w 2009 roku Wydział AGH Ukończony w 2009 kierunek studiów na AGH Uczelnia/Instytut Kontynuacja edukacji Studia III stopnia Dyscyplina WFiIS Fizyka Techniczna AGH Fizyka WGGiOŚ Inżynieria Środowiska AGH Geologia i Górnictwo WGGiOŚ Górnictwo i Geologia AGH Geologia i Górnictwo WIMiIP Automatyka i Robotyka AGH Automatyka i Robotyka WWNiG Górnictwo i Geologia AGH Geologia Inżynierska 10. Absolwenci niepracujący i poszukujący pracy W momencie przeprowadzenia badania pracy poszukiwało 7 absolwentów. Spośród tej grupy: 5 osób było wcześniej formalnie zatrudnionych (umowa o pracę lub umowa zlecenie), 4 osoby podejmowały prace dorywcze bez umowy na terenie kraju. 11. Absolwenci niepracujący i nieposzukujący pracy 1 absolwent (mężczyzna) nie podał szczegółów na temat swojej sytuacji. Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 26

27 12. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów Tabela Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=350. Wybór odpowiedzi Ponowne podjęcie studiów na AGH Ponowne podjęcie tego samego kierunku studiów Liczba wskazań N=350 Liczba wskazań N=350 Tak ,9% ,6% Nie wiem 43 12,3% 66 18,9% Nie 10 2,9% 85 24,3% Brak danych 0 0,0% 1 0,3% Razem ,0% ,0% Diagram Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N= % 90% 84,9% 80% 70% 60% 56,6% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Podjęliby ponownie studia 12,3% 18,9% Nie wiedzą czy podjęliby ponownie studia 2,9% 24,3% Nie podjęliby ponownie studiów na AGH na tym samym kierunku Realizacja badania, analiza wyników: Grażyna Śliwińska, Piotr Janus Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 27

28 14. Wykaz załączników 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2009/ Wykaz uczelni/instytutów oraz dyscyplin i kierunków studiów podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2009 roku 4. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2009 r. Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 28

29 Załącznik 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2009/2014 według wydziałów WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI AUTOMATYKI INFORMATYKI I ELEKTRONIKI Nazwa firmy Branża Stanowisko Danieli Automation automatyka inżynier automatyk PKP PLK automatyka przemysłowa automatyk P.K.S.A Carboautomatyka S.A. automatyka przemysłowa starszy automatyk programista Nie podano nazwy automatyka przemysłowa zaawansowany programista robotyk Eurobank bankowość projektant - programista Nie podano nazwy elektronika kierownik Nie podano nazwy energetyka asystent projektanta HSBC finanse assosiate project manager HSBC finanse assosiate project manager Nie podano nazwy FMCG integration specialist Nie podano nazwy IT administrator systemów Nie podano nazwy IT architekt oprogramowania Nie podano nazwy IT architekt oprogramowanie/team lider Soflab Technology IT ekspert testów Crif IT inżymier oprogamowania IBM IT inżynier oprogramowania Wincor-Nixdorf IT IT consultant Nie podano nazwy IT kierownik działu badawczorozwojowego Comarch IT kierownik subcentrum Comarch IT kierownik zespoły Nie podano nazwy IT manager Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista Pega Systems IT programista ATSI S.A. IT programista/architekt Nie podano nazwy IT QA Sabre IT QA software engineer Infusion Development IT senior consultant JCommerce IT senior java developer IBM IT software engineer Nie podano nazwy IT software engineer Nie podano nazwy IT specjalista ds. oprogramowania Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 29

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2013 Kraków, czerwiec 2014 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2015 Kraków, czerwiec 2016 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2014 Kraków, czerwiec 2015 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia studiów/ 2015

Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia studiów/ 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. zmieniona uchwałą nr 70/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r.

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r. Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW AGH Kraków, dn. 22.06.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z trzech programów operacyjnych wdrażanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 72/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2015 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Metoda badawcza.. 4 III Populacja

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Witamy w AGH InŜynier potrzebny od zaraz (od 2008 roku) Największa przeszkodą

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN Kierunek MECHANIKA i BUDOWA MASZYN realizowany na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Zapraszamy ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, tel./fax (023) 672 30

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA ang. AGH University of Science and Technology Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia Analiza monitoringu karier absolwentów Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie rocznik 2014 Cel badań Głównym celem badań było poznanie losów zawodowych absolwentów WM AM w okresie do 12 miesięcy od ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Marzec 2013 Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Wstęp Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Rozwój potencjału uczelni szansą dla wzrostu zasobów wykwalifikowanej kadry w regionie. Krzysztof Zieliński

Rozwój potencjału uczelni szansą dla wzrostu zasobów wykwalifikowanej kadry w regionie. Krzysztof Zieliński Rozwój potencjału uczelni szansą dla wzrostu zasobów wykwalifikowanej kadry w regionie Krzysztof Zieliński 1 Historia Projektu System podwyższania kwalifikacji IT mieszkańców Małopolski Opracowanie przygotowane

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Kolejny rok z rzędu przedstawiamy wam zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas ostatniej rekrutacji na studia. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna - nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018.

Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018. Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018. Na podstawie art. 196 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2013 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp.. 3 II Metoda badawcza. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kleszczowie

Losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kleszczowie Losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kleszczowie Szczegółowa rekrutacja na uczelnie wyższe w świetle klasy IIIA Klasy IIIA, o profilu matematyczno-językowym, w której rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy dla mikro, małego, średniego i dużego przedsiębiorstwa (P) KRYTERIUM FORMALNE wybierz TAK. DANE OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWA wpisz

Formularz zgłoszeniowy dla mikro, małego, średniego i dużego przedsiębiorstwa (P) KRYTERIUM FORMALNE wybierz TAK. DANE OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWA wpisz Załącznik A do Regulaminu udziału w Projekcie pt.: Wiedza, praktyka, kadryklucz do sukcesu w biznesie dla pracowników naukowych i mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Formularz zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Stanowiska uwzględnione w raporcie

Stanowiska uwzględnione w raporcie Lista stanowisk Stanowiska uwzględnione w raporcie 1. Account executive 2. Account manager 3. Adiunkt 4. Administrator baz danych 5. Administrator nieruchomości 6. Administrator serwerów 7. Administrator

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, b) odbycie rocznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne:

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne: Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim i ich oferty szkoleniowej, zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku. Według

Bardziej szczegółowo

XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05. Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych.

XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05. Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych. XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05 Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych. Marek Hewelke 2001-2007: studia na EiTI PW (Elektronika i Informatyka

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY SENATU z dnia 31 maja 2011 r. Wykaz: 1. Uchwała Senatu nr 95/2011 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2010 rok.

UCHWAŁY SENATU z dnia 31 maja 2011 r. Wykaz: 1. Uchwała Senatu nr 95/2011 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2010 rok. UCHWAŁY SENATU z dnia 31 maja 2011 r. Wykaz: 1. Uchwała Senatu nr 95/2011 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2010 rok. 2. Uchwała Senatu nr 96/2011 w sprawie podziału wyniku

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 1. Informacje ogólne Proces ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta studiów wyższych ZUT ma na celu

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/77/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/77/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/77/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na Politechnice Śląskiej laureatów i finalistów olimpiad w latach akademickich:

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, b) odbycie rocznej

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań Lp ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I PODSTAWA PRAWNA ART. 15 UST. 1 PKT 2 Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r.

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. PKT 6 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2010/2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim.

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. 1 KROSNO Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Największe atuty: kapitał ludzki dostępność wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PUNKTY DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu Opracowanie: Tomasz Łęczyński Dane zostały zebrane za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo