Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Studia stacjonarne II stopnia Raport (wersja skrócona) Kraków, grudzień 2014

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Cel badania Metodyka badania i struktura próby Badana grupa Czas przeprowadzenia badania Narzędzie badawcze Sposób pozyskiwania danych Analiza danych Responsywność badania, struktura próby Streszczenie wyników Status zawodowy Absolwenci pracujący Status prawny zatrudnienia Zgodność pracy z wykształceniem Nazwy, stanowiska i profil branżowy firm zatrudniających absolwentów Lokalizacja zatrudnienia Wysokość zarobków Przebieg kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów Zmiana pracy Awans i rozwój zawodowy Kontynuacja nauki i formy dokształcania Edukacja w latach Studia doktoranckie, podyplomowe, dodatkowy kierunek Kursy, szkolenia, samokształcenie Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą Absolwenci pracujący bez formalnego zatrudnienia Absolwenci niepracujący i kontynuujący edukację Absolwenci niepracujący i poszukujący pracy Absolwenci niepracujący i nieposzukujący pracy Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów Załącznik 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2009/2014 według wydziałów Załącznik 3. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na studiach doktoranckich, podyplomowych oraz dodatkowych kierunkach studiów podjętych w latach przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2009 roku Załącznik 4. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2009 roku Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 2

3 1. Wprowadzenie Badanie losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich Akademii Górniczo- Hutniczej po pięciu latach od ukończenia studiów jest III etapem monitoringu zawodowego absolwentów będącego następstwem I i II etapu badań prowadzonych odpowiednio po 6 miesiącach i 3 latach od ukończenia AGH. Badanie przeprowadzono po raz drugi i objęto nim absolwentów rocznika 2009 reprezentujących 15 wydziałów Cel badania Głównym celem badania była analiza przebiegu, rozwoju i awansu zawodowego absolwentów AGH rocznik 2009 po pięciu latach od ukończenia AGH w odniesieniu do: stanu zatrudnienia absolwentów, formy prawnej zatrudnienia, statusu zawodowego (branża i nazwa firmy zajmowane stanowiska), zgodności pracy z wykształceniem, lokalizacji miejsc pracy, zmiany miejsca pracy i stanowiska, rozwoju i awansu zawodowego, uzyskiwanych zarobków, wzrostu zarobków w trzyletniej karierze zawodowej, oceny wyboru ukończonej uczelni (AGH) i kierunku studiów, oceny dostosowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w pracy zgodnej z uzyskanym wykształceniem, kształcenia ustawicznego po ukończeniu studiów magisterskich. 3. Metodyka badania i struktura próby 3.1. Badana grupa Absolwenci AGH studiów stacjonarnych magisterskich oraz studiów II stopnia, rocznik 2009 reprezentujący 15 wydziałów Czas przeprowadzenia badania Październik-listopad 2013 (po pięciu latach od ukończenia studiów) Narzędzie badawcze Anonimowy kwestionariusz ankiety (Załącznik 8.) Kwestionariusz zawiera grupę pytań identycznych jak w ankiecie wypełnianej w I etapie badania (do pół roku od ukończenia uczelni) oraz pytania dodatkowe dostosowane do celów III etapu badania (po pięciu latach od ukończenia studiów). 1 Niniejsze badanie nie obejmuje absolwentów Wydziału Zarządzania ze względu na brak adresów owych do absolwentów WZ z rocznika Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 3

4 3.4. Sposób pozyskiwania danych Dane zebrano metodą CAWI (z ang. Computer Assisted Web Interview), czyli wspomaganego komputerowo wywiadu przy pomocy formularza internetowego. Respondenci otrzymali z linkiem do ankiety na podstawie danych kontaktowych uzyskanych podczas I etapu badań w roku Na udział w badaniu absolwenci wyrazili zgodę podpisując deklarację uczestnictwa w Badaniu losów zawodowych absolwentów AGH zgodną z Ustawą o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. wraz ze zmianą z dnia r Dz. U , art Analiza danych Analiza statystyczna (liczbowa i procentowa). Przy kodowaniu danych, obliczaniu i zestawianiu wyników korzystano z programu IBM SPSS Statistics Responsywność badania, struktura próby Analizowana w I etapie badania grupa absolwentów wyniosła 1216, co stanowiło 46,3% wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia z roku 2009 (2624 osoby). Adresy mailowe umożliwiające przeprowadzenie II etapu badania uzyskano od 874 absolwentów, spośród których na ankietę rozesłaną po pięciu latach odpowiedziało 350, co stanowiło: 13,3% absolwentów z rocznika 2009, 40,0% absolwentów (responsywność badania), do których wysłano kwestionariusz ankiety po pięciu latach od ukończenia studiów. Tabela 3.1. Liczba respondentów w I i II etapie badań. Rozkład liczbowy i procentowy. Kategoria Absolwenci I etap badania Absolwenci II etap badania Absolwenci III etap badania Czas przeprowadzenia badania 2009/2010 (do pół roku od ukończenia studiów) październiklistopad 2012 (po trzech latach od ukończenia studiów) październiklistopad 2014 (po pięciu latach od ukończenia studiów) Liczba przebadanych absolwentów N=2624 (liczba absolwentów AGH 2009) Responsywność badania ,3% 27,1% ,5% 53,5% ,3% 40,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 4

5 Tabela 3.2. Liczba respondentów według wydziałów. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wydział Liczba absolwentów 2009 Liczba respondentów w I etapie badań Liczba respondentów w II etapie badań Liczba respondentów w III etapie badań % (w odniesieniu do liczby absolwentów danego wydziału) WEAIiE ,0% WEiP ,4% WFiIS ,4% WGGiIŚ ,9% WGGiOŚ ,1% WGiG ,9% WH ,2% WIMiC ,2% WIMiIP ,8% WIMiR ,9% WMN ,3% WMS ,3% WO ,3% WWNiG ,1% WZ ,0% Razem ,3% Diagram 3.1. Struktura próby według wydziałów. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=350. WMN 4,9% WMS 1,7% WO 2,0% WWNiG 5,4% WEAIiE 18,9% WIMiR 4,6% WEiP 4,3% WIMiIP 14,6% WFiIS 5,1% WGGiIŚ 8,3% WIMiC 10,9% WH 1,1% WGiG 10,9% WGGiOŚ 7,4% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 5

6 Tabela 3.3. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=350. Płeć Liczba wskazań %N=350 Kobiety ,9% Mężczyźni ,1% Razem ,0% Diagram 3.2. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N= ,9% Kobiety Mężczyźni 67,1% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 6

7 4. Streszczenie wyników Badanie losów zawodowych absolwentów AGH po pięciu latach od ukończenia Uczelni przeprowadzono po raz drugi. Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki uzyskano w oparciu o badanie zrealizowane wśród absolwentów stacjonarnych studiów magisterskich i studiów II stopnia AGH z rocznika Kwestionariusz ankiety wypełniło 350 respondentów, co stanowiło 13,3% absolwentów AGH z roku Responsywność badania wyniosła 40,0%, (Metodyka i Struktura próby przedstawione są w Rozdziale 3.). 78,3% respondentów było zatrudnionych, 8,9% było zatrudnionych i jednocześnie kontynuowało edukację, 3,4% było zatrudnionych i jednocześnie prowadziło działalność gospodarczą, a 4,3% prowadziło działalność gospodarczą. 1,4% respondentów pracowało bez formalnego zatrudnienia. Edukację kontynuowało i nie poszukiwało pracy 1,4% respondentów. W momencie realizowania badania 2,0% absolwentów poszukiwało pracy, w tym 1,4% było w trakcie zmiany pracy. Wskaźniki zatrudnienia podane są w Rozdziale 5. W grupie pracujących absolwentów 89,2% było zatrudnionych na umowę o pracę, a 0,6% na umowy cywilno-prawne. Wśród zatrudnionych absolwentów 85,5% wykonywało pracę całkowicie lub częściowo zgodną z wyksztalceniem. Główne branże zatrudniające absolwentów to: IT, budownictwo oraz przemysł naftowy, w większości na terenie województwa małopolskiego (54,6%), z czego 36,3% w Krakowie. Dane na temat zatrudnienia absolwentów znajdują się w Rozdziale 6., zaś wykaz firm i zajmowanych stanowisk w Załączniku 1. W trakcie pięciu lat od ukończenia AGH ponad połowa (59,6%) z zatrudnionych absolwentów zmieniła pracę, z czego 25,4% trzykrotnie lub więcej. Wśród przyczyn zmiany pracy najczęściej wskazywana była wysokość zarobków (60,8%), a następnie brak możliwości rozwoju zawodowego (54,5%). 81,4% absolwentów zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do pierwszej pracy, a 74,4% wzmocnienie pozycji zawodowej. Funkcje kierownicze pełniło 17,7% absolwentów. Szczegółowe dane na temat przebiegu kariery zawodowej absolwentów znajdują się w Rozdziale 6.6. Spośród 27 absolwentów prowadzących działalność gospodarczą 74,1% podjęła działalność na terenie województwa małopolskiego. Klasyfikacja działalności, lokalizacja oraz wysokość dochodów znajdują się w Rozdziale 7. 84,9% respondentów ponownie wybrałoby studia na AGH, a 56,6% ten sam kierunek studiów. Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 7

8 5. Status zawodowy Tabela 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=350 Zatrudnieni ,3% Zatrudnieni i kontynuujący edukację 31 8,9% Zatrudnieni i prowadzący działalność gospodarczą 12 3,4% ,6% Prowadzący działalność gospodarczą 15 4,3% Pracujący bez formalnego zatrudnienia 5 1,4% Kontynuujący edukację 5 1,4% Poszukujący pracy w trakcie zmiany pracy 5 1,4% Poszukujący pracy pozostający bez formalnego zatrudnienia od ukończenia AGH 2 0,6% 7 2,0% Niepracujący, nieposzukujący pracy 1 0,3% Razem ,0% Diagram 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=350. 1,4% 1,4% 2,0% 0,3% Jest zatrudniony/a 4,3% Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Poszukuje pracy 90,6% Nie pracuje, nie poszukuje pracy Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 8

9 Diagram 5.2. Status zawodowy porównanie 2009, 2012 i Rozkład procentowy, N 2009 =1216, N 2012 =512, N 2014 = % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jest zatrudniony/a 90,6% 82,3% 71,1% Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia* 4,3% 4,1% 3,4% 1,4% 1,4% Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Poszukuje pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy 1,4% 4,5% 10,8% 2,0% 6,1% 12,7% 0,3% 0,8% 2,1% *Kategoria dodana do kwestionariusza w roku Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 9

10 6. Absolwenci pracujący 6.1. Status prawny zatrudnienia Tabela 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=332 Umowa o pracę ,2% Umowa cywilno-prawna 2 0,6% Samozatrudnienie 15 4,5% Brak danych 19 5,7% Razem ,0% *Absolwenci zatrudnieni i prowadzący działalność gospodarczą. Diagram 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=332. 4,5% 0,6% 5,7% Umowa o pracę Umowa cywilno-prawna Samozatrudnienie Brak danych 89,2% 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem Analizowana w dalszej części rozdziału grupa respondentów wynosiła absolwentów zatrudnionych. 317 i obejmowała Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 10

11 Tabela 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem Liczba wskazań %N=317 Praca zgodna z wykształceniem ,1% Praca częściowo zgodna z wykształceniem ,7% Praca niezgodna z wykształceniem 41 12,9% praca niezgodna z wykształceniem ale zgodna z zainteresowaniami respondenta 6 1,9% praca niezgodna z wykształceniem z braku innych możliwości 28 8,8% nie podano powodu 7 2,2% Brak danych 4 1,3% Razem ,0% Diagram 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N= ,9% 1,3% 34,7% 51,1% Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 11

12 Diagram 6.3. Zgodność pracy z wykształceniem porównanie 2009, 2012 i Rozkład procentowy, N 2009 =1753, N 2012 =426, N 2014 = ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Praca zgodna z wykształceniem 51,1% 50,7% 53,8% Praca częściowo zgodna z wykształceniem 27,8% 34,7% 35,4% Praca niezgodna z wykształceniem 12,9% 13,8% 13,2% 6.3. Nazwy, stanowiska i profil branżowy firm zatrudniających absolwentów Tabela 6.3. Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów AGH 2009/2014. Szczegółowy wykaz firm i stanowisk oraz profili branżowych firm zatrudniających absolwentów AGH 2009 w roku 2014 znajduje się w Załączniku 1. Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 12

13 6.4. Lokalizacja zatrudnienia Tabela 6.4. Lokalizacja zatrudnienia Polska. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Województwo Liczba absolwentów %N=317 małopolskie ,6% w tym Kraków ,3% śląskie 31 9,8% podkarpackie 30 9,5% mazowieckie 21 6,6% świętokrzyskie 12 3,8% dolnośląskie 9 2,8% lubelskie 5 1,6% łódzkie 5 1,6% warmińsko-mazurskie 4 1,3% lubuskie 3 0,9% wielkopolskie 2 0,6% kujawsko-pomorskie 1 0,3% opolskie 1 0,3% pomorskie 1 0,3% brak danych 2 0,6% Razem ,6% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 13

14 Diagram 6.4. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=317. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% małopolskie w tym Kraków śląskie podkarpackie mazowieckie zagranica świętokrzyskie dolnośląskie lubelskie łódzkie warmińsko-mazurskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie opolskie pomorskie 9,8% 9,5% 6,6% 5,4% 3,8% 2,8% 1,6% 1,6% 1,3% 0,9% 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 36,3% 54,6% Tabela 6.5. Lokalizacja zatrudnienia zagranica. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Kraj Liczba absolwentów %N=317 Niemcy 3 0,9% Norwegia 3 0,9% Wielka Brytania 2 0,6% Arabia Saudyjska 1 0,3% Belgia 1 0,3% Francja 1 0,3% Holandia 1 0,3% Republika Czeska 1 0,3% Szkocja 1 0,3% Szwajcaria 1 0,3% Nie podano 2 0,6% Razem 17 5,4% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 14

15 6.5. Wysokość zarobków Tabela 6.6. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Przedział zarobków brutto Liczba wskazań %N=317 poniżej 1500 zł 5 1,6% zł 11 3,5% zł 32 10,1% zł 22 6,9% zł 23 7,3% zł 22 6,9% zł 22 6,9% zł 20 6,3% zł 23 7,3% zł 8 2,5% powyżej 6000 zł ,2% brak danych 27 8,5% Razem ,0% Diagram 6.5. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N= % 32,2% 30% 25% 20% 15% 10% 10,1% 6,9% 7,3% 6,9% 6,9% 6,3% 7,3% 8,5% 5% 1,6% 3,5% 2,5% 0% poniżej 1500 zł zł zł zł zł zł zł zł zł powyżej 6000 zł 6000 zł brak danych Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 15

16 81,4% absolwentów (258 osób) zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do pierwszej pracy. Zarobki absolwentów wzrosły średnio o 3273,82 zł: dominanta wzrostu: 2 000,00 zł, wzrost maksymalny: ,00 zł. 1,9% absolwentów (6 osób) zadeklarowało spadek zarobków Przebieg kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów Zmiana pracy Tabela 6.7. Zmiana pracy od momentu ukończenia studiów w 2009 roku. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=317 Tak ,6% Nie ,5% Brak danych 9 2,8% Razem ,0% Diagram 6.6. Częstotliwość zmiany pracy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=189. 5,8% 0,5% 19,0% Jednokrotnie 48,1% Dwukrotnie Trzykrotnie Czterokrotnie i więcej Brak danych 26,5% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 16

17 Tabela 6.8. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=189. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=189 Wysokość zarobków ,8% Brak możliwości rozwoju zawodowego ,5% Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych 54 28,6% Brak stabilności zatrudnienia 47 24,9% Awans zawodowy w kolejnej firmie 47 24,9% Kultura firmy/atmosfera pracy 32 16,9% Praca niezgodna z kwalifikacjami 27 14,3% Lokalizacja firmy 27 14,3% Powody rodzinne/osobiste 21 11,1% Niekorzystne relacje między pracownikami 17 9,0% Inne 18 9,5% Diagram 6.7. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=189. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Wysokość zarobków Brak możliwości rozwoju 54,5% 60,8% Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych Brak stabilności zatrudnienia Awans zawodowy w kolejnej firmie Kultura firmy/atmosfera pracy Praca niezgodna z kwalifikacjami Lokalizacja firmy Powody rodzinne/osobiste Niekorzystne relacje między pracownikami Inne 28,6% 24,9% 24,9% 16,9% 14,3% 14,3% 11,1% 9,0% 9,5% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 17

18 W kategorii Inne (wypowiedzi absolwentów): brak pracy w Krakowie, koniec projektu, koniec terminowej umowy, Koniec umowy, Kryzys w branży budowlanej, likwidacja firmy zatrudniającej, monotonia, możliwość wyjazdu z kraju, i praca w międzynarodowym środowisku, Nowe perspektywy, nuda, mało ambitne obowiązki, Potrzeba zmiany, dalszego rozwoju, Powrót osoby za którą pełniłem zastępstwo, praca w nadgodzinach, w weekendy, praca na dwie zmiany, skończyła się umowa na czas określony, upadłość firmy, upadłość firmy, wygaśnięcie umowy na czas określony, Zdobycie doświadczenia w pokrewnej dziedzinie. Tabela 6.9. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowe. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=189 Zmiana miasta 56 29,6% Zmiana województwa 60 31,7% Zmiana kraju 17 9,0% Diagram 6.8. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N= ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 29,6% 31,7% 20,0% 10,0% 0,0% 9,0% Zmiana miasta Zmiana województwa Zmiana kraju Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 18

19 Awans i rozwój zawodowy Tabela Awans i rozwój zawodowy. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=317. Wybór odpowiedzi Kategoria Tak Nie Nie wiem Liczba wskazań %N=317 Liczba wskazań %N=317 Liczba wskazań %N=317 Zwiększenie odpowiedzialności ,4% 23 7,3% 31 9,8% Wzmocnienie pozycji zawodowej ,4% 34 10,7% 37 11,7% Zmiana stanowiska ,7% 82 25,9% - - Awans zawodowy ,3% ,3% - - Ponadto: 56 absolwentów (17,7%) zajmowało stanowiska kierownicze, 100 absolwentów (31,5%) miało podległych pracowników Kontynuacja nauki i formy dokształcania Edukacja w latach Studia doktoranckie, podyplomowe, dodatkowy kierunek. Tabela Edukacja w latach Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Edukacja zakończona ( ) Edukacja w toku (listopad 2014) Liczba wskazań %N=317 Liczba wskazań %N=317 Tak ,2% 31 9,8% Nie ,8% ,2% Razem ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 19

20 Diagram 6.9. Edukacja zakończona ( ). Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N= ,8% 38,2% Tak Nie Diagram Edukacja w toku (listopad 2014). Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=317. 9,8% Tak Nie 90,2% Tabela Edukacja w latach Rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy. Rodzaj studiów Edukacja zakończona ( ) Edukacja w toku (listopad 2014) Liczba wskazań %N=121 Liczba wskazań %N=31 Studia podyplomowe 67 56,2% 11 35,5% Inny kierunek studiów 37 30,6% 6 19,4% Studia doktoranckie 23 19,0% 11 35,5% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 20

21 Diagram Edukacja w latach Rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N EZ =121, N WT =31. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Studia podyplomowe 35,5% 56,2% Inny kierunek studiów 19,4% 30,6% Studia doktoranckie 19,0% 35,5% Edukacja zakończona Edukacja w toku Szczegółowy wykaz uczelni/instytutów oraz nazw kierunków znajduje się w Załączniku 3. (ss ) Kursy, szkolenia, samokształcenie Tabela Podnoszenie kwalifikacji kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=317. Podnoszenie kwalifikacji kursy, szkolenia, samokształcenie Liczba wskazań %N=317 Tak ,8% Nie 68 21,5% Brak danych 15 4,7% Razem ,0% Diagram Podnoszenie kwalifikacji kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=317. 4,7% 21,5% Tak Nie Brak danych 73,8% Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 21

22 Tabela Podnoszenie kwalifikacji formy dokształcania. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=234. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=234 Kursy, szkolenia ,5% Samokształcenie ,0% Diagram Podnoszenie kwalifikacji formy dokształcania. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=234. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Kursy, szkolenia 82,5% Samokształcenie 56,0% Szczegółowy wykaz uczelni/instytutów oraz nazw kierunków znajduje się w Załączniku 4. (ss ). Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 22

23 7. Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą. Analizowana w niniejszym rozdziale grupa liczy 27 respondentów i obejmowała absolwentów prowadzących działalność gospodarczą: 15 osób wyłącznie prowadzących działalność gospodarczą, 12 osób zatrudnionych i jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą. Tabela 7.1. Klasyfikacja działalności gospodarczej. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy. Przedmiot działalności gospodarczej budownictwo, inżynieria, melioracje drogowe motoryzacja szkolenia HP, ISO konsulting IT geodezja księgowość, zarządzanie, szkolenia nauka jazdy geodezja, pomiary projektowanie i wykonywanie dokumentacji stanowisk wystawowych handel i usługi usługi inżynieryjno-projektowe projektowanie urządzeń i maszyn produkcja i import materiałów budowlanych, prowadzenie prac remontowo-budowlanych oprogramowanie dla firm obsługa inwestycji budowlanych nieruchomości działalność związana z oprogramowaniem doradztwo techniczne biuro projektowe innowacyjne technologie, IT marketing produkcja świadczenie usług telekomunikacyjnych projektowanie instalacji elektrycznych księgowość działalność związana z usługami IT działalność handlowa nie podano Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 23

24 Tabela 7.2. Lokalizacja działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy. Region działalności Liczba absolwentów %N=27 małopolskie 20 74,1% w tym Kraków 12 44,4% podkarpackie 2 7,4% dolnośląskie 1 3,7% łódzkie 1 3,7% mazowieckie 1 3,7% pomorskie 1 3,7% śląskie 1 3,7% Razem ,0% Tabela 7.3. Wysokość dochodów z działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=27. Wysokość dochodów z działalności gospodarczej Liczba wskazań %N=27 poniżej 1500 zł 5 18,5% zł 0 0,0% zł 0 0,0% zł 1 3,7% zł 0 0,0% zł 0 0,0% zł 2 7,4% zł 0 0,0% zł 3 11,1% zł 0 0,0% powyżej 6000 zł 8 29,6% brak danych 8 29,6% Razem ,0% 20 absolwentów (74,1%) zadeklarowało wzrost dochodów od momentu założenia działalności gospodarczej. Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 24

25 Tabela 7.4. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=27 Tak 10 37,0% Częściowo 13 48,1% Nie 3 11,1% Brak danych 1 3,7% Razem ,0% Diagram 7.1. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=27. 17,1% 1,9% 23,8% Tak Częściowo Nie Brak danych 57,1% Kontynuacja edukacji. Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą. Edukacja zakończona ( ): 11 absolwentów studia doktoranckie 1 osoba, studia podyplomowe 5 osób, dodatkowy kierunek studiów 5 osób. 1 osoba ukończyła jednocześnie studia podyplomowe i dodatkowy kierunek studiów. Edukacja w toku: 1 absolwent studia podyplomowe. Podnoszenie kwalifikacji : kursy/ szkolenia 2 osoby, samokształcenie 3 osoby. Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 25

26 8. Absolwenci pracujący bez formalnego zatrudnienia Analizowana grupa absolwentów wynosiła umowy. Spośród tej grupy: 5 osób i obejmowała absolwentów pracujących bez 2 osoby wykonywały pracę zgodną z wykształceniem i kwalifikacjami, 3 osoby pracę niezgodną z wykształceniem, 4 osoby podjęły pracę na terenie województwa małopolskiego, 1 osoba w województwie podkarpackim, 3 osoby były wcześniej formalnie zatrudnione (umowa o pracę lub umowa zlecenie), 1 osoba pracowała bez formalnego zatrudnienia poniżej 3 miesięcy, 2 osoby poniżej 6 miesięcy i 2 osoby dłużej niż 6 miesięcy. 9. Absolwenci niepracujący i kontynuujący edukację Analizowana w niniejszym rozdziale grupa absolwentów wynosiła 5 osób i obejmowała absolwentów niepracujących i kontynuujących edukację na studiach III stopnia. Tabela 9.1.Absolwenci kontynuujący edukację wykaz uczelni/instytutów i kierunków studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy. Ukończony w 2009 roku Wydział AGH Ukończony w 2009 kierunek studiów na AGH Uczelnia/Instytut Kontynuacja edukacji Studia III stopnia Dyscyplina WFiIS Fizyka Techniczna AGH Fizyka WGGiOŚ Inżynieria Środowiska AGH Geologia i Górnictwo WGGiOŚ Górnictwo i Geologia AGH Geologia i Górnictwo WIMiIP Automatyka i Robotyka AGH Automatyka i Robotyka WWNiG Górnictwo i Geologia AGH Geologia Inżynierska 10. Absolwenci niepracujący i poszukujący pracy W momencie przeprowadzenia badania pracy poszukiwało 7 absolwentów. Spośród tej grupy: 5 osób było wcześniej formalnie zatrudnionych (umowa o pracę lub umowa zlecenie), 4 osoby podejmowały prace dorywcze bez umowy na terenie kraju. 11. Absolwenci niepracujący i nieposzukujący pracy 1 absolwent (mężczyzna) nie podał szczegółów na temat swojej sytuacji. Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 26

27 12. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów Tabela Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=350. Wybór odpowiedzi Ponowne podjęcie studiów na AGH Ponowne podjęcie tego samego kierunku studiów Liczba wskazań N=350 Liczba wskazań N=350 Tak ,9% ,6% Nie wiem 43 12,3% 66 18,9% Nie 10 2,9% 85 24,3% Brak danych 0 0,0% 1 0,3% Razem ,0% ,0% Diagram Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N= % 90% 84,9% 80% 70% 60% 56,6% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Podjęliby ponownie studia 12,3% 18,9% Nie wiedzą czy podjęliby ponownie studia 2,9% 24,3% Nie podjęliby ponownie studiów na AGH na tym samym kierunku Realizacja badania, analiza wyników: Grażyna Śliwińska, Piotr Janus Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 27

28 14. Wykaz załączników 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2009/ Wykaz uczelni/instytutów oraz dyscyplin i kierunków studiów podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2009 roku 4. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2009 r. Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 28

29 Załącznik 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2009/2014 według wydziałów WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI AUTOMATYKI INFORMATYKI I ELEKTRONIKI Nazwa firmy Branża Stanowisko Danieli Automation automatyka inżynier automatyk PKP PLK automatyka przemysłowa automatyk P.K.S.A Carboautomatyka S.A. automatyka przemysłowa starszy automatyk programista Nie podano nazwy automatyka przemysłowa zaawansowany programista robotyk Eurobank bankowość projektant - programista Nie podano nazwy elektronika kierownik Nie podano nazwy energetyka asystent projektanta HSBC finanse assosiate project manager HSBC finanse assosiate project manager Nie podano nazwy FMCG integration specialist Nie podano nazwy IT administrator systemów Nie podano nazwy IT architekt oprogramowania Nie podano nazwy IT architekt oprogramowanie/team lider Soflab Technology IT ekspert testów Crif IT inżymier oprogamowania IBM IT inżynier oprogramowania Wincor-Nixdorf IT IT consultant Nie podano nazwy IT kierownik działu badawczorozwojowego Comarch IT kierownik subcentrum Comarch IT kierownik zespoły Nie podano nazwy IT manager Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista Nie podano nazwy IT programista Pega Systems IT programista ATSI S.A. IT programista/architekt Nie podano nazwy IT QA Sabre IT QA software engineer Infusion Development IT senior consultant JCommerce IT senior java developer IBM IT software engineer Nie podano nazwy IT software engineer Nie podano nazwy IT specjalista ds. oprogramowania Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów 29

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim

Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim The potential of human resources and labor market issues in the Podkarpackie region 1 Spis treści 1. Potencjał kadrowy województwa

Bardziej szczegółowo

RYNEK USŁUG IT W POLSCE

RYNEK USŁUG IT W POLSCE 2015 RYNEK USŁUG IT W POLSCE Koordynator projektu: Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl Autorzy raportu: Piotr Czupryn, IT Operations Manager, Kemira rozdział 7 Janusz

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013. Katalog wystawców

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013. Katalog wystawców Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013 Katalog wystawców Honorowy patronat objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Sponsorzy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ UCZELNI. Cz. II. Sprawozdania jednostek Administracji Centralnej oraz Jednostek Pozawydziałowych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ UCZELNI. Cz. II. Sprawozdania jednostek Administracji Centralnej oraz Jednostek Pozawydziałowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ UCZELNI W KADENCJI 2008-2012 Cz. II Sprawozdania jednostek Administracji Centralnej oraz Jednostek Pozawydziałowych PION KSZTAŁCENIA PROCES KSZTAŁCENIA 1. Rekrutacja na

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

XVI TARGI PRACY PRZEWODNIK TARGOWY

XVI TARGI PRACY PRZEWODNIK TARGOWY PRZEWODNIK TARGOWY 14 listopada 2012 Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl PRZEWODNIK TARGOWY 14 listopada 2012 Enjoy IT tieto.cz Jav a SQ L SAP C # Unix Oracle Exchange

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym Andrzej Żyławski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry Seneka Kariera w ICT dobry wybór Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Marzec 2013 Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Wstęp Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego

Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego Raport z badań ilościowych wśród absolwentów szkół wyższych i jakościowych wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych Losy absolwentów szkół województwa

Bardziej szczegółowo

Kształcenie po szkole

Kształcenie po szkole 2012 Kształcenie po szkole Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe Anna Szczucka Konrad Turek Barbara Worek Kształcenie po szkole Kształcenie po szkole Uczenie

Bardziej szczegółowo

Sektor ICT w województwie pomorskim

Sektor ICT w województwie pomorskim Sektor ICT w województwie pomorskim Raport ABSL przygotowany we współpracy z Invest in Pomerania Autorzy: dr Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl dr Grzegorz Micek, Adiunkt,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy

Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy Raport BADANIE OSÓB MŁODYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY - raport końcowy z badania Publikacja przygotowana w ramach projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Barometr zawodów 2012

Barometr zawodów 2012 2012 Barometr zawodów 2012 Barometr zawodów Raport podsumowujący drugą edycję badania Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011

RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011 RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011 KSZTAŁTUJEMY ŻYCIE ZAWODOWE LUDZI ORAZ SUKCES ORGANIZACJI W KTÓRYCH PRACUJĄ 150,000 CV dziennie analizują wyspecjalizowani konsultanci HAYS na całym świecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU Warszawa, marzec 2009 r. 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI I STAŻE W IT

PRAKTYKI I STAŻE W IT COMPUTERWORLD MAGAZYN MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW WWW.COMPUTERWORLD.PL 5 MARCA 2014 NR 5/1020 ISSN 0867-2334 NR INDEKSU 354988 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) PRAKTYKI I STAŻE W IT Partnerzy Partnerzy medialni

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Poznań, 31 stycznia 2012 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2011 roku. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo