Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Politechniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Politechniczny"

Transkrypt

1 Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Politechniczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

2 Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki badania pn. Losy absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014., zrealizowanego przez zespół Biura Karier PWSZ w Tarnowie. Badanie skierowano do absolwentów, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w badaniu. Do tej grupy wysłano zaproszenie w formie elektronicznej do udziału w badaniu oraz link do ankiety. Badanie miało charakter poufny, a zebrane dane posłużyły wyłącznie do utworzenia zbiorczych zestawień statystycznych. Do przeprowadzenia badania wykorzystano ankietę wypracowaną w ramach Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego (porozumienie z dnia 10 stycznia 2014r. pomiędzy PWSZ w Tarnowie, a Województwem Małopolskim WUP w Krakowie). Badanie realizowane było w okresie od 14 stycznia do 14 lutego 2014r. za pomocą systemu portalowego dla biur karier, w skład którego wchodzi narzędzie informatyczne umożliwiające badanie losów absolwentów uczelni. Zespół Biura Karier i Projektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 1

3 Spis treści Wstęp... 1 Instytut Politechniczny... 3 Elektronika i Telekomunikacja... 3 Elektrotechnika Informatyka Inżynieria materiałowa

4 Instytut Politechniczny Elektronika i Telekomunikacja Liczba absolwentów danego kierunku biorących udział w badaniu Kobiety Mężczyźni Razem Tabela 1. Liczba absolwentów kierunku elektronika i telekomunikacja biorących udział w badaniu Większość badanych to osoby w wieku 27 lat (32%); drugą pod względem liczebności grupą są ankietowani w wieku 25 lat (21%). Bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów większość badanych mieszkała w powiecie tarnowskim (70%), 18% ankietowanych to mieszkańcy innych powiatów województwa małopolskiego, 9% województwa podkarpackiego, a 3% dolnośląskiego. Rok urodzenia ankietowanych 3% 3% 6% 20% 21% 15% 1984r. 1985r. 1986r. 1987r. 1988r. 1989r. 1990r. 32% Wykres 1. Rok urodzenia ankietowanych Obecnie większość absolwentów elektroniki i telekomunikacji zamieszkuje Małopolskę, przy czym zmniejszył się odsetek osób mieszkających w powiatach: tarnowskim i dąbrowskim. Bez zmian pozostał odsetek osób mieszkających w powiecie brzeskim, natomiast o 15 punktów procentowych 3

5 zwiększył się odsetek osób mieszkających w powiecie krakowskim, a o 6 - mieszkających za granicą (Wielka Brytania, Japonia). Ponadto bez zmian pozostał odsetek osób zamieszkujących województwo podkarpackie, a nieznacznie zwiększył się odsetek mieszkających w województwie dolnośląskim. 100% Miejsce zamieszkania 90% 88% 80% 70% 71% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% województwo małopolskie 9% 9% województwo podkarpackie 3% województwo dolnośląskie 6% 6% 0% zagranica przed studiami obecnie Wykres 2. Miejsce zamieszkania absolwentów elektroniki i telekomunikacji 4

6 Rysunek 1. Miejsce zamieszkania absolwentów elektroniki i telekomunikacji - MAŁOPOLSKA Wśród absolwentów elektroniki i telekomunikacji 91% jest zatrudnionych (w tym 6% prowadzi własną działalność gospodarczą). 3% absolwentów elektroniki i telekomunikacji nie pracuje. Status zawodowy absolwentów elektroniki i telekomunikacji 6% 3% pracujący brak odpowiedzi niepracujący 91% Wykres 3. Status zawodowy absolwentów elektroniki i telekomunikacji 5

7 Osoby podejmujące zatrudnienie 45% badanych pracuje w miejscowości, w której mieszka; 52% gdzieś indziej w Polsce; (3% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). Najliczniejszą grupę badanych stanowią osoby pracujące od 6 do 12 m-cy. Najmniej liczne przedstawicielstwo ma grupa osób pracujących od 36 do 48 miesięcy. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 7% 13% 17% 30% 33% od 1 do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 12 m-cy powyżej 12 m-cy do 24 m-cy powyżej 24 m-cy do 36 m-cy powyżej 36 m-cy do 48 m-cy Wykres 4. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy Absolwenci elektroniki i telekomunikacji biorący udział w badaniu deklarują średnio 44 godziny pracy w tygodniu. Średnia liczba godzin pracy w tygodniu Odsetek osób pracujących w danym wymiarze czasu pracy Od 0 do 19 10% Od 20 do 39 0% 40 godzin tygodniowo 58% Od 41 do 60 29% Tabela 2. Średnia tygodniowa liczba godzin pracy absolwentów elektroniki i telekomunikacji Zdecydowana większość ankietowanych pracuje najemnie (90%), 6% prowadzi własną działalność gospodarczą (4% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). Ankietowani zapytani o średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem premii i dodatków najczęściej wskazywali przedział powyżej 1500zł do 2000zł (26%). Pozostałe przedziały wynagrodzenia przedstawiono w tabeli nr 3. 6

8 Miesięczne zarobki brutto z uwzględnieniem premii i dodatków 1 Odsetek osób, które wskazały dany przedział płacowy do 1500zł 0% powyżej 1500zł do 2000zł 26% powyżej 2000zł do 2500zł 13% powyżej 2500zł do 3000zł 13% powyżej 3000zł do 3500zł 6% powyżej 3500zł do 4000zł 3% powyżej 4000zł do 4500zł 0% powyżej 4500zł do 5000zł 6% powyżej 5000zł do 7500zł 10% powyżej 7500zł do 10000zł 6% powyżej 10000zł 0% brak odpowiedzi 17% Tabela 3. Średnie miesięczne zarobki brutto absolwentów elektroniki i telekomunikacji Najbardziej popularną formą zatrudnienia wśród badanych była umowa na czas nieokreślony (48%). Nieco mniej (32%) wskazało, iż posiada umowę na czas określony dłuższy niż rok. Pozostałe formy zatrudnienia przedstawiono w tabeli nr 4. Podstawa wykonywania pracy Odsetek osób deklarujących zatrudnienie na wskazanej podstawie umowa na okres próbny 3% umowa na zastępstwo 0% umowa na czas określony, krótszy niż 1 rok 0% umowa na czas określony, trwający co najmniej 1 rok 32% umowa o pracę na czas nieokreślony 48% umowa zlecenia 6% umowa o dzieło 0% bez umowy 0% na innej podstawie 0% brak odpowiedzi 11% Tabela 4. Podstawa wykonywanej pracy 1 Kwoty w obcej walucie przeliczone zgodnie z kursem walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego obowiązujących w dniu r. 1USD = 3,0449 1EUR = 4,2171 1GBP = 5,0641 1SEK = 0,4767 7

9 Warto dodać, że wśród osób pracujących 13% przyznało, że ich praca opiera się na umowie stażowej, przy czym 6% ankietowanych uzyskało staż za pośrednictwem urzędu pracy. Osoby pracujące zostały poproszone o ocenienie w jakim stopniu wykorzystują wiedzę i umiejętności wyniesione ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy. 37% respondentów wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w PWSZ w stopniu wysokim lub bardzo wysokim (wykres 5). Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy 7% 7% 20% 30% bardzo wysoki wysoki średni niski bardzo niski 36% Wykres 5. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy odpowiedzi absolwentów elektroniki i telekomunikacji Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą Wśród osób pracujących 6% to osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Otrzymali oni dotację z Urzędu Pracy na założenie własnej firmy. Średnio każdy z nich prowadzi własny biznes od 14 miesięcy, a ich dochody brutto (przychody - koszty) wynoszą średnio 3400 zł. Jedna osoba prowadzi firmę jednoosobową, druga zatrudnia 3 pracowników. Każdy z nich na pytanie W jakim stopniu wykorzystuje Pan/i wiedzę/umiejętności wyniesione ze studiów? odpowiedział średnio. Osoby bezrobotne Wśród badanych tylko jedna osoba nie pracuje, poszukuje ona pracy od 4 miesięcy. Minimalne miesięczne wynagrodzenie netto, za które zgodziłaby się pracować to 1200zł (brutto: 1720zł 2 ). Jest ona zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Jako główny powód rejestracji wskazała odpowiedź dla uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. 2 Uzupełnione przez jednostkę realizującą badanie. 8

10 Osoby studiujące Ponad 38% ankietowanych absolwentów elektroniki i telekomunikacji studiowało w ciągu ostatniego roku; w tym 30% studiuje obecnie. 100% wszystkich studiujących obecnie stanowią osoby pracujące. Najczęściej ankietowani wybierali studia uzupełniające II stopnia (86% osób studiujących). Rodzaj studiów 7% 0% 7% 0% studia licencjackie lub inżynierskie (Istopnia) studia magisterskie uzupełniające (II stopnia) studia jednolite (magisterskie) studia podyplomowe 86% studia doktoranckie Wykres 6. Dalsze kształcenie - studia podejmowane przez absolwentów elektroniki i telekomunikacji Uczestnictwo w innych formach kształcenia Wszystkich respondentów zapytano w jakich innych formach kształcenia (nie licząc szkoleń BHP) brali udział w ciągu ostatniego roku. Ankietowani najczęściej brali udział w szkoleniach realizowanych w miejscu pracy (29% respondentów) oraz poza miejscem pracy (24%). Zdecydowana większość ankietowanych (51%) nie uczestniczyła w żadnej dodatkowej formie kształcenia (szczegóły wykres 7). Szkolenia, w których brali udział ankietowani to raczej szkolenia krótkotrwałe - 70% wszystkich szkoleń nie trwało dłużej niż miesiąc (wykres 8). 9

11 60% 50% Uczestnictwo w innych formach kształcenia 51% 40% 30% 24% 29% 20% 15% 10% 0% 3% 3% 0% Wykres 7. Udział absolwentów elektroniki i telekomunikacji w innych formach kształcenia Łączny czas trwania nauki w ww. formach kształcenia 0% 15% 15% 40% mniej niż tydzień tydzień lub więcej, do miesiąca więcej niż miesiąc, do pół roku więcej niż pół roku, do roku rok lub dłużej 30% Wykres 8. Łączny czas trwania nauki w formach kształcenia wybranych przez absolwentów elektroniki i telekomunikacji 10

12 Ankietowani pytani o cel podjęcia dodatkowego kształcenia najczęściej wskazywali na podniesienie poziomu posiadanych kompetencji zawodowych oraz rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny (wykres 9). 12 Cele podjęcia dodatkowego kształcenia podniesienie poziomu kompetencji zawodowych rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny zmiana kierunku wykształcenia spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu sprostanie oczekiwaniom pracodawcy inny cel Wykres 9. Cel podjęcia dodatkowego kształcenia odpowiedzi absolwentów elektroniki i telekomunikacji 11

13 Elektrotechnika Liczba absolwentów danego kierunku biorących udział w badaniu Kobiety Mężczyźni Razem Tabela 5. Liczba absolwentów kierunku elektrotechniki biorących udział w badaniu Rok urodzenia ankietowanych 13% 6% 19% 12% 31% % Wykres 10. Rok urodzenia ankietowanych Większość badanych to osoby w wieku 28 lat (31%); drugą pod względem liczebności grupą są respondenci w wieku 25 i 27 lat (po 19%). Bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów badani w większości mieszkali w powiecie tarnowskim (63%), 12% mieszkało w powiecie dąbrowskim, a 25% respondentów zamieszkiwało województwo podkarpackie. Obecnie większość absolwentów elektrotechniki zamieszkuje Małopolskę, przy czym wskaźnik ten zmniejszył się o 12 punktów procentowych. Nieznacznie (o 6 punktów procentowych) wzrósł odsetek osób zamieszkujących województwo mazowieckie oraz mieszkających poza granicami Polski. Patrząc w skali Małopolski można zauważyć spadek odsetka osób zamieszkujących powiat tarnowski, oraz nieznaczny wzrost odsetka osób mieszkających w powiecie krakowskim (rysunek 2). 12

14 80% 75% Miejsce zamieszkania 70% 60% 63% 50% 40% 30% 20% 25% 25% 10% 6% 6% 0% województwo małopolskie województwo podkarpackie 0% 0% województwo mazowieckie zagranica przed studiami obecnie Wykres 11. Miejsce zamieszkania absolwnetów elektrotechniki przed studiami i obecnie Rysunek 2. Miejsce zamieszkania absolwnetów elektrotechniki przed studiami i obecnie - MAŁOPOLSKA 13

15 75% absolwentów elektrotechniki to osoby pracujące. Status zawodowy absolwentów elektrotechniki 25% pracujący niepracujący 75% Wykres 12. Status zawodowy absolwentów elektrotechniki Osoby podejmujące zatrudnienie 100% osób pracujących - pracuje najemnie. 42% pracuje w miejscowości, w której mieszka, 58% zaznaczyło, że pracuje w Polsce, ale nie w miejscowości zamieszkania. Analizując staż pracy respondentów otrzymujemy, że 75% pracuje dłużej niż rok. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 33% 8% 17% 34% 8% od 1 do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 12 m-cy powyżej 12 m-cy do 24 m-cy powyżej 24 m-cy do 36 m-cy powyżej 36 m-cy Wykres 13. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 14

16 Większość pracujących absolwentów elektrotechniki ma 40 godzinny tydzień pracy (67%), 33% respondentów pracuje więcej niż 40 godzin tygodniowo. Co czwarty ankietowany, który pracuje zdeklarował, że jego średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem premii i dodatków mieści się w przedziale powyżej 5000zł do 7500zł. Miesięczne zarobki brutto z uwzględnieniem premii i dodatków Odsetek osób, które wskazały dany przedział płacowy do 1500zł 0% powyżej 1500zł do 2000zł 8% powyżej 2000zł do 2500zł 17% powyżej 2500zł do 3000zł 0% powyżej 3000zł do 3500zł 17% powyżej 3500zł do 4000zł 17% powyżej 4000zł do 4500zł 0% powyżej 4500zł do 5000zł 0% powyżej 5000zł do 7500zł 25% powyżej 7500zł do 10000zł 0% powyżej 10000zł 0% brak odpowiedzi 16% Tabela 6. Średnie miesięczne zarobki brutto absolwentów elektrotechniki Najpopularniejszą formą zatrudnienia wśród absolwentów elektrotechniki jest umowa o pracę na czas nieokreślony oraz umowa na czas określony trwający co najmniej rok. Ponadto 15% badanych przyznało, że ich praca opiera się na umowie stażowej, a połowa z nich staż uzyskała za pośrednictwem urzędu pracy. Podstawa wykonywania pracy Odsetek osób deklarujących zatrudnienie na wskazanej podstawie umowa na okres próbny 0% umowa na zastępstwo 0% umowa na czas określony, krótszy niż 1 rok 8% umowa na czas określony, trwający co najmniej 1 rok 25% umowa o pracę na czas nieokreślony 59% 15

17 umowa zlecenia 8% umowa o dzieło 0% bez umowy 0% na innej podstawie 0% Tabela 7. Podstawa wykonywanej pracy Osoby pracujące zostały poproszone o ocenienie w jakim stopniu wykorzystują wiedzę i umiejętności wyniesione ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy. 36% respondentów wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w PWSZ w stopniu wysokim lub bardzo wysokim (wykres 14). Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy 7% 14% 43% 14% 22% bardzo wysoki wysoki średni niski bardzo niski Wykres 14. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy odpowiedzi absolwentów elektrotechniki Osoby bezrobotne Wśród osób niepracujących 75% poszukuje pracy, przy czym 50% respondentów szuka pracy krócej niż pół roku, a 25% szuka pracy od 6 do 12 miesięcy. Minimalne miesięczne wynagrodzenie netto, za które respondenci zgodziliby się pracować to średnio 1630zł (brutto: 2340zł 3 ). 25% osób niepracujących jest zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jako główny powód rejestracji ankietowani wskazywali odpowiedź aby skorzystać z ofert pracy. 3 Uzupełniono przez jednostkę realizująca badanie. 16

18 Osoby studiujące 31% ankietowanych absolwentów podjęło studia uzupełniające magisterskie. Wszyscy studiujący to osoby pracujące. Uczestnictwo w innych formach kształcenia Wszystkich respondentów zapytano w jakich innych formach kształcenia (nie licząc szkoleń BHP) brali udział w ciągu ostatniego roku. Ankietowani najczęściej wskazywali na szkolenia realizowane w miejscu pracy (50% respondentów) oraz szkolenia/instruktaże poza miejscem pracy (43%). Co czwarty ankietowany nie uczestniczył w żadnej dodatkowej formie kształcenia. Formy kształcenia, w których brali udział ankietowani w większości nie trwały dłużej niż miesiąc (73%) (wykres 16). 60% Uczestnictwo w innych formach kształcenia 50% 43% 50% 40% 30% 31% 25% 25% 20% 10% 0% 6% 0% Wykres 15. Udział absolwentów elektrotechniki w innych formach kształcenia. 17

19 Łączny czas trwania nauki w ww. formach kształcenia 9% 0% 18% 27% mniej niż tydzień tydzień lub więcej, do miesiąca więcej niż miesiąc, do pół roku więcej niż pół roku, do roku rok lub dłużej 46% Wykres 16. Łączny czas trwania nauki w formach kształcenia wybieranych przez absolwentów elektrotechniki Ankietowani pytani o cel podjęcia dodatkowego kształcenia najczęściej wskazywali na podniesienie poziomu posiadanych kompetencji zawodowych oraz rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny (wykres 17). Cel podjęcia dodatkowego kształcenia podniesienie poziomu kompetencji zawodowych rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny zmiana kierunku wykształcenia spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu sprostanie oczekiwaniom pracodawcy inny cel Wykres 17. Cel podjęcia dodatkowego kształcenia odpowiedzi absolwentów elektrotechniki 18

20 Informatyka Liczba absolwentów danego kierunku biorących udział w badaniu Kobiety Mężczyźni Razem Tabela 8. Liczba absolwentów kierunku informatyka biorących udział w badaniu Większość badanych to osoby w wieku 26 lat (35%); drugą pod względem liczebności grupą są ankietowani w wieku 27 lat (21%). Bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów większość badanych mieszkała w powiecie tarnowskim (76%), 15% ankietowanych to mieszkańcy innych powiatów województwa małopolskiego, 7% województwa podkarpackiego, a 2% województwa dolnośląskiego. Rok urodzenia ankietowanych 8% 8% 12% 35% 16% 21% 1985r. 1986r. 1987r. 1988r. 1989r. 1990r. Wykres 18. Rok urodzenia ankietowanych Obecnie większość absolwentów informatyki zamieszkuje Małopolskę, przy czym zmniejszył się odsetek osób mieszkających w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim i gorlickim. O 21 punktów procentowych zwiększył się odsetek osób mieszkających w powiecie krakowskim i o 1 mieszkających w województwie dolnośląskim. 19

21 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 91% 90% Miejsce zamieszkania 10% 0% 7% 7% 2% 3% województwo małopolskie województwo podkarpackie województwo dolnośląskie przed studiami obecnie Wykres 19. Miejsce zamieszkania absolwentów informatyki Rysunek 3. Miejsce zamieszkania absolwentów informatyki - MAŁOPOLSKA 20

22 Wśród absolwentów informatyki 82% jest zatrudnionych (w tym 7 % prowadzi własną działalność gospodarczą). 15% absolwentów informatyki nie pracuje. Status zawodowy absolwentów informatyki 3% 15% pracujący niepracujący brak odpowiedzi 82% Wykres 20. Status zawodowy absolwentów informatyki Osoby podejmujące zatrudnienie 54% osób (spośród pracujących) pracuje w miejscowości, w której mieszka; 38% gdzieś indziej w Polsce; (8% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). Najliczniejszą grupę badanych stanowią osoby pracujące od 1 do 6 m-cy. Najmniej liczne przedstawicielstwo ma grupa osób pracujących powyżej 48 miesięcy. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 2% 24% 7% 26% 28% 13% od 1 do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 12 m-cy powyżej 12 m-cy do 24 m-cy powyżej 24 m-cy do 36 m-cy powyżej 36 m-cy do 48 m-cy powyżej 48 m-cy Wykres 21. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 21

23 pracy. Ankietowani absolwenci informatyki biorący udział w badaniu deklarują średnio 40 godzinny czas Średnia liczba godzin pracy w tygodniu Odsetek osób pracujących w danym wymiarze czasu pracy Od 0 do 19 6% Od 20 do 39 0% 40 godzin tygodniowo 64% Od 41 do 60 22% BRAK ODPOWIEDZI 8% Tabela 9. Średnia tygodniowa liczba godzin pracy absolwentów informatyki Wśród osób pracujących, zdecydowana większość ankietowanych pracuje najemnie (84%), 8% prowadzi własną działalność gospodarczą (8% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). Ponad połowa ankietowanych (56%) wskazała, że ich średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem premii i dodatków nie przekracza 3500zł, 12% respondentów przyznało, że zarabia powyżej 5000zł miesięcznie. Pozostałe przedziały wynagrodzenia przedstawiono w tabeli nr 10. Miesięczne zarobki brutto z uwzględnieniem premii i dodatków Odsetek osób, które wskazały dany przedział płacowy do 1500zł 2% powyżej 1500zł do 2000zł 14% powyżej 2000zł do 2500zł 14% powyżej 2500zł do 3000zł 14% powyżej 3000zł do 3500zł 12% powyżej 3500zł do 4000zł 6% powyżej 4000zł do 4500zł 4% powyżej 4500zł do 5000zł 0% powyżej 5000zł do 7500zł 8% powyżej 7500zł do 10000zł 2% powyżej 10000zł 2% brak odpowiedzi 22% Tabela 10. Średnie miesięczne zarobki brutto absolwentów informatyki 22

24 Najbardziej popularną formą zatrudnienia wśród badanych była umowa na czas nieokreślony (40%). 20% wskazało, iż posiada umowę na czas określony dłuższy niż rok. Pracę na podstawie umów cywilnoprawnych świadczyło łącznie 8% respondentów. Pozostałe formy zatrudnienia przedstawiono w tabeli nr 11. Podstawa wykonywania pracy Odsetek osób deklarujących zatrudnienie na wskazanej podstawie umowa na okres próbny 8% umowa na zastępstwo 2% umowa na czas określony, krótszy niż 1 rok 2% umowa na czas określony, trwający co najmniej 1 rok 20% umowa o pracę na czas nieokreślony 40% umowa zlecenia 6% umowa o dzieło 2% bez umowy 0% na innej podstawie 4% brak odpowiedzi 16% Tabela 11. Podstawa wykonywanej pracy Warto dodać, że wśród osób pracujących 2% przyznało, że ich praca opiera się na umowie stażowej (uzyskanej bez pośrednictwa Urzędu Pracy). Osoby pracujące zostały poproszone o ocenienie w jakim stopniu wykorzystują wiedzę i umiejętności wyniesione ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy. 35% respondentów wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w PWSZ w stopniu wysokim lub bardzo wysokim, natomiast 24% stopień ten ocenia nisko lub bardzo nisko (wykres 22). 23

25 Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy 9% 7% 15% 28% bardzo wysoki wysoki średni niski bardzo niski 41% Wykres 22. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy odpowiedzi absolwentów informatyki Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą Wśród osób pracujących 8% to osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Są to mężczyźni. Jedna osoba otrzymała dotację na założenie własnej firmy (przy czym nie była to dotacja z Urzędu Pracy). Średnio każde z nich prowadzi własny biznes od 21 miesięcy, a ich dochody brutto (przychody-koszty) wynoszą średnio 6000 zł. Wszystkie prowadzone firmy to firmy jednoosobowe. Osoby bezrobotne Wśród wszystkich osób, które zadeklarowały, że nie pracują 44% stanowią osoby, które nie poszukują pracy. Powodem, dla którego ankietowani nie poszukują pracy jest przede wszystkim kontynuowanie nauki (75%) oraz opieka nad dzieckiem/domem (25%). 56% niepracujących poszukuje pracy, w tym 22% ankietowanych szuka pracy od kilku miesięcy (0-6 miesięcy), 11% od 7 do 12 miesięcy. Tyle samo respondentów można zaliczyć do grupy długotrwale bezrobotnych (poszukujący pracy dłużej niż 12 miesięcy). Minimalne miesięczne wynagrodzenie netto, za które respondenci zgodziliby się pracować to średnio 1325zł (brutto: 1900zł 4 ). 80% badanych, którzy poszukują pracy jest zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jako główny powód rejestracji ankietowani najczęściej wskazywali odpowiedź dla uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego (50% zarejestrowanych w UP) oraz odpowiedź aby skorzystać ze stażu (25%). 4 Uzupełnione przez jednostkę realizującą badanie. 24

26 Osoby studiujące 36% ankietowanych absolwentów informatyki studiowało w ciągu ostatniego roku; w tym 16% studiuje obecnie. 70% wszystkich studiujących obecnie stanowią osoby pracujące. Najczęściej ankietowani wybierali studia uzupełniające II stopnia (95% osób studiujących). Rodzaj studiów 0% 0% 5% 0% studia licencjackie lub inżynierskie (Istopnia) studia magisterskie uzupełniające (II stopnia) studia jednolite (magisterskie) studia podyplomowe 95% studia doktoranckie Wykres 23. Dalsze kształcenie - studia podejmowane przez absolwentów informatyki Uczestnictwo w innych formach kształcenia Wszystkich respondentów zapytano w jakich innych formach kształcenia (nie licząc szkoleń BHP) brali udział w ciągu ostatniego roku. Ankietowani najczęściej brali udział w szkoleniach realizowanych w miejscu pracy (26% respondentów). Blisko połowa ankietowanych (46%) nie uczestniczyła w żadnej dodatkowej formie kształcenia (szczegóły wykres 24). Szkolenia, w których brali udział ankietowani to raczej szkolenia krótkotrwałe - 65% wszystkich szkoleń nie trwało dłużej niż miesiąc (wykres 25). 25

27 Uczestnictwo w innych formach kształcenia 50% 45% 46% 40% 35% 30% 25% 26% 20% 15% 10% 5% 0% 8% 5% 15% 8% 0% Wykres 24. Udział absolwentów informatyki w innych formach kształcenia Łączny czas trwania nauki w ww. formach kształcenia 4% 4% 27% 50% mniej niż tydzień tydzień lub więcej, do miesiąca więcej niż miesiąc, do pół roku więcej niż pół roku, do roku rok lub dłużej 15% Wykres 25. Łączny czas trwania nauki w formach kształcenia wybranych przez absolwentów informatyki 26

28 Ankietowani pytani o cel podjęcia dodatkowego kształcenia najczęściej wskazywali na podniesienie poziomu posiadanych kompetencji zawodowych oraz rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny oraz spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu (wykres 26). 25 Cele podjęcia dodatkowego kształcenia podniesienie poziomu kompetencji zawodowych rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny zmiana kierunku wykształcenia spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu sprostanie oczekiwaniom pracodawcy inny cel Wykres 26. Cel podjęcia dodatkowego kształcenia odpowiedzi absolwentów informatyki 27

29 Inżynieria materiałowa Liczba absolwentów danego kierunku biorących udział w badaniu Kobiety Mężczyźni Razem Tabela 12. Liczba absolwentów kierunku inżynieria materiałowa biorących udział w badaniu Większość badanych to osoby w wieku 24 lat (36%); drugą pod względem liczebności grupą są ankietowani w wieku 25 lat (30%). Bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów większość badanych mieszkała w powiecie tarnowskim (78%), 19% ankietowanych to mieszkańcy innych powiatów województwa małopolskiego, a 3% województwa podkarpackiego. Rok urodzenia ankietowanych 3% 3% 3% 36% 11% 3% 8% 3% 1982r. 1983r. 1984r. 1985r. 1986r. 1987r. 1988r. 1989r. 1990r. 30% Wykres 27. Rok urodzenia ankietowanych Obecnie większość absolwentów inżynierii materiałowej zamieszkuje Małopolskę, przy czym zmniejszył się odsetek osób mieszkających w powiatach: dąbrowskim i tarnowskim. Bez zmian pozostał odsetek osób mieszkających w powiecie brzeskim. O 8 punktów procentowych zwiększył się 28

30 odsetek osób mieszkających w powiecie krakowskim., o 3 w województwie śląskim, a o 5 mieszkających zagranicą. 120% Miejsce zamieszkania 100% 80% 97% 87% 60% 40% 20% 0% województwo małopolskie 3% województwo podkarpackie 5% 3% 5% 0% 0% województwo śląskie zagranica przed studiami obecnie Wykres 28. Miejsce zamieszkania absolwentów inżynierii materiałowej Rysunek 4. Miejsce zamieszkania absolwentów inżynierii materiałowej - MAŁOPOLSKA 29

31 Wśród absolwentów inżynierii materiałowej 73% jest zatrudnionych, 27% absolwentów inżynierii materiałowej nie pracuje. Wskaźnik zatrudnienia wśród badanych kobiet wynosi 67%, a wśród badanych mężczyzn 75%. Status zawodowy absolwentów inżynierii materiałowej 27% pracujący niepracujący 73% Wykres 29. Status zawodowy absolwentów inżynierii materiałowej Osoby podejmujące zatrudnienie 63% osób (spośród pracujących) pracuje w miejscowości, w której mieszka; 26% gdzieś indziej w Polsce; 7% za granicą (4% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). Najliczniejszą grupę badanych stanowią osoby pracujące od 1 do 6 m-cy. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 7% 11% 15% 15% 22% 30% od 1 do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 12 m-cy powyżej 12 m-cy do 24 m-cy powyżej 24 m-cy do 36 m-cy powyżej 36 m-cy brak odpowiedzi Wykres 30. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 30

32 Ankietowani absolwenci inżynierii materiałowej biorący udział w badaniu deklarują średnio 42 godziny pracy w tygodniu. Średnia liczba godzin pracy w tygodniu Odsetek osób pracujących w danym wymiarze czasu pracy Od 0 do 19 4% Od 20 do 39 4% 40 godzin tygodniowo 52% Powyżej 40 godzin tygodniowo 33% BRAK ODPOWIEDZI 7% Tabela 13. Średnia tygodniowa liczba godzin pracy absolwentów inżynierii materiałowej Zdecydowana większość ankietowanych pracuje najemnie (85%), 4% prowadzi własną działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne, a 8% pomaga w rodzinnej działalności gospodarczej/ w rodzinnym gospodarstwie rolnym (3% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). Ankietowani zapytani o średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem premii i dodatków najczęściej wskazywali kwoty powyżej 1500zł do 2000zł (po 19% ankietowanych). Pozostałe przedziały wynagrodzenia przedstawiono w tabeli nr 14. Miesięczne zarobki brutto z uwzględnieniem premii i dodatków Odsetek osób, które wskazały dany przedział płacowy do 1500zł 7% powyżej 1500zł do 2000zł 19% powyżej 2000zł do 2500zł 15% powyżej 2500zł do 3000zł 7% powyżej 3000zł do 3500zł 11% powyżej 3500zł do 4000zł 4% powyżej 4000zł do 4500zł 4% powyżej 4500zł do 5000zł 0% powyżej 5000zł do 7500zł 7% powyżej 7500zł do 10000zł 0% powyżej 10000zł 0% brak odpowiedzi 26% Tabela 14. Średnie miesięczne zarobki brutto absolwentów inżynierii materiałowej 31

33 Najbardziej popularną formą zatrudnienia wśród badanych była umowa na czas nieokreślony oraz umowa na czas określony dłuższy niż rok (po 26%). Pracę na podstawie umów cywilnoprawnych świadczyło 11% respondentów. Pozostałe formy zatrudnienia przedstawiono w tabeli nr 15. Podstawa wykonywania pracy Odsetek osób deklarujących zatrudnienie na wskazanej podstawie umowa na okres próbny 7% umowa na zastępstwo 0% umowa na czas określony, krótszy niż 1 rok 11% umowa na czas określony, trwający co najmniej 1 rok 26% umowa o pracę na czas nieokreślony 26% umowa zlecenia 11% umowa o dzieło 0% bez umowy 0% na innej podstawie 4% brak odpowiedzi 15% Tabela 15. Podstawa wykonywanej pracy Warto dodać, że wśród osób pracujących 15% przyznało, że ich praca opiera się na umowie stażowej, a 11% staż uzyskało za pośrednictwem urzędu pracy. Osoby pracujące zostały poproszone o ocenienie w jakim stopniu wykorzystują wiedzę i umiejętności wyniesione ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy. 25% respondentów wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w PWSZ w stopniu bardzo wysokim lub wysokim, natomiast 50% stopień ten ocenia nisko lub bardzo nisko (wykres 31). 32

34 Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy 13% 4% 37% 21% 25% bardzo wysoki wysoki średni niski bardzo niski Wykres 31. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy odpowiedzi absolwentów inżynierii materiałowej Osoby bezrobotne Wśród wszystkich osób, które zadeklarowały, że nie pracują 50% stanowią osoby, które poszukują pracy. Połowa ankietowanych pozostających bez zatrudnienia przyznało, że nie poszukuje pracy (ze względu na dalszą naukę). Wśród osób poszukujących pracy 80% ankietowanych szuka pracy od kilku miesięcy (0-6 miesięcy), 20% od 7 do 12 miesięcy. Minimalne miesięczne wynagrodzenie netto, za które respondenci zgodziliby się pracować to średnio 1660zł (brutto: 2385zł 5 ). Wszyscy badani, którzy poszukują pracy nie są zarejestrowani w Urzędzie Pracy. Osoby studiujące 51% ankietowanych absolwentów inżynierii materiałowej studiowało w ciągu ostatniego roku; w tym 41% studiuje obecnie. 47% wszystkich studiujących stanowią osoby pracujące. 89% osób studiujących podjęło studia magisterskie uzupełniające, a 11% studia podyplomowe. Uczestnictwo w innych formach kształcenia Wszystkich respondentów zapytano w jakich innych formach kształcenia (nie licząc szkoleń BHP) brali udział w ciągu ostatniego roku. Ankietowani najczęściej brali udział w szkoleniach/instruktażach w miejscu pracy (19%) oraz w lekcjach prywatnych (16%). Ponad połowa ankietowanych (51%) nie uczestniczyła w żadnej dodatkowej formie kształcenia (szczegóły wykres 33). 5 Uzupełnione przez jednostkę realizującą badanie. 33

35 Szkolenia, w których brali udział ankietowani to raczej szkolenia krótkotrwałe - 70% wszystkich szkoleń nie trwało dłużej niż miesiąc (wykres 34). 60% 50% Uczestnictwo w innych formach kształcenia 51% 40% 30% 20% 10% 14% 11% 14% 19% 16% 0% 0% Wykres 32. Udział absolwentów inżynierii materiałowej w innych formach kształcenia Łączny czas trwania nauki w ww. formach kształcenia 18% 6% 6% 29% mniej niż tydzień tydzień lub więcej, do miesiąca więcej niż miesiąc, do pół roku więcej niż pół roku, do roku rok lub dłużej 41% Wykres 33. Łączny czas trwania nauki w formach kształcenia wybranych przez absolwentów inżynierii materiałowej 34

36 Ankietowani pytani o cel podjęcia dodatkowego kształcenia najczęściej wskazywali na rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych oraz sprostania oczekiwaniom pracodawcy (wykres 35). 14 Cele podjęcia dodatkowego kształcenia podniesienie poziomu kompetencji zawodowych rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny zmiana kierunku wykształcenia spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu sprostanie oczekiwaniom pracodawcy inny cel Wykres 34. Cel podjęcia dodatkowego kształcenia odpowiedzi absolwentów inżynierii materiałowej 35

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Część ogólna

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Część ogólna Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Część ogólna Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo, niniejszy raport przedstawia wyniki badania pn.

Bardziej szczegółowo

Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII

Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Wyniki tego badania uwzględniają absolwentów 2013 roku. Metodologia badania Ilościowe badanie sondażowe link do ankiety online wysyłany e-mailem

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Zarządzanie i Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Transport 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2012/13 Agnieszka Feliks Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia Metodologia Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia licencjackie, rocznik 2012/13 Agnieszka Feliks Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia Metodologia Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 203 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 9.03.203 02.0.203

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Politechniczny INSTYTUT POLITECHNICZNY ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2018 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ratownictwo medyczne

Kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia Kierunek

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

kierunek Ratownictwo medyczne

kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Ratownictwo medyczne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ABSOLWENCI 2017 Realizacja badania i przygotowanie raportu Biuro Karier Studenckich Uniwersytet Morski w Gdyni Grudzień 2018 1 Spis treści O badaniu...

Bardziej szczegółowo

Nowe / Stare tendencje w podejściu do badania losów absolwentów (na podstawie nowelizacji ustawy)

Nowe / Stare tendencje w podejściu do badania losów absolwentów (na podstawie nowelizacji ustawy) Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie INFORMACJE NA KONWENT SYTUACJA ZAWODOWA ABSOLWENTÓW PWSZ 24.01.2014r. PWSZ W TARNOWIE Nowe / Stare tendencje w podejściu do badania losów absolwentów (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa

Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa Szanowni Państwo, Załącznik do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 15/2017/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa Chcielibyśmy uzyskać informacje na temat Państwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2014/2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Przewodniczący Zespołu: prof.dr hab. inż. Marek Kwiatkowski 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, tel. (+48 58) 523 5197, e-mail: marek.kwiatkowski@ug.edu.pl, www.chem.ug.edu.pl 11 maja 2017 r. Prof. UG,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2012/2013 Wstęp Na

Bardziej szczegółowo

PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK

PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY BIURO KARIER I PROJEKTÓW PWSZ W TARNOWIE ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2012/2013 Podsumowanie ankiet 1 INFORMACJE OGÓLNE W badaniu przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

III RAPORT WSKAŹNIKOWY

III RAPORT WSKAŹNIKOWY Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój III RAPORT WSKAŹNIKOWY broszura informacyjna Warszawa, 2018 r. GŁÓWNE WNIOSKI Większość

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Prezentacja i opracowanie: mgr Marlena Włodkowska Przeprowadzenie badania i opracowanie: mgr inż. Sebastian Chrzanowski

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2013/2014 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 badanie rok od ukończenia studiów PODSUMOWANIE WYNIKÓW WWW.KUL.PL/BIUROKARIER ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Administracyjno-Ekonomiczny INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Mechaniczny

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Mechaniczny Monitorowanie losów zawodowych Wydział Mechaniczny Badania w roku 2017 objęły 567 studentów Wydziału Mechanicznego. W grupie tych osób znalazło się 142 kobiety oraz 425 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 74/12 Zarządzenie Nr 33/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie monitorowania

Bardziej szczegółowo

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Raport Monitorowa losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy Rok akademicki / na podstawie raportu Biura Karier Wydział Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Załącznik nr 7 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Formularz

Bardziej szczegółowo

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów 1 z 6 2011-01-15 22:00 Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów absolwentów PONIEDZIAŁEK, 10 STYCZNIA 2011 01:30 Wielu studentów zastanawia się czy decyzja o rozpoczęciu nauki na kierunku kosmetologia

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ RAPORT Z BADANIA 2015 Wrocław 2015 Opracowała: Anna Twarda Spis treści Wstęp.... 3 Rozdział 1. Metodologia badania.... 4 1.1 Cele badania...

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA

Bardziej szczegółowo

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA Chełm 2013 Spis treści I. WSTĘP... 2 II. METODOLOGIA... 3 Populacja badawcza... 3 Metoda zbierania danych...

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2015 Kraków, czerwiec 2016 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 21/211 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 212 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008 Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008 Przegląd najważniejszych wyników Okres realizacji projektu: styczeń 2008 listopad 2009r. Populacja badawcza: wszyscy absolwenci

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania absolwentów. Akademii Morskiej w Gdyni. z lat

Wyniki badania absolwentów. Akademii Morskiej w Gdyni. z lat Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat 2012 2016 Gdynia, styczeń 2017 r. 0 Realizacja badania i przygotowanie raportu Izabela Średzińska Biuro Karier Akademii Morskiej w Gdyni 1 Siedmiu

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat

Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat 2012 2016 Realizacja badania i przygotowanie raportu Izabela Średzińska Biuro Karier Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia, styczeń 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Cel badania: poznanie opinii absolwentów na temat jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania V edycja badania MKZA opis badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW obejmuje trzy

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013 Badanie ma charakter dobrowolny, podzielone zostało na dwa etapy: Ankieta wstępna (w wersji papierowej) wypełniana przez absolwentów w momencie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ABSOLWENCI - ROCZNIK 213/214 RAPORT Z BADANIA (Badanie jest

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2012 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Część ogólna 1. WSTĘP Niniejszy raport jest podsumowaniem badania

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Budownictwa i Architektury

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Budownictwa i Architektury Monitorowanie losów zawodowych Wydział Budownictwa i Architektury Badania w roku 2015 objęły 357 studentów Wydziału Budownictwa i Architektury. W grupie tych osób znalazło się 141 kobiet oraz 216 mężczyzn.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2013 Kraków, czerwiec 2014 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2014 Kraków, czerwiec 2015 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 2014/2015 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 2017 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013 badanie rok od ukończenia studiów W W W. K U L. P L / B I U R O K A R I E R ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów na

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania V edycja badania MKZA opis badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW obejmuje trzy

Bardziej szczegółowo