przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego"

Transkrypt

1 SAD NAJWYZSZY Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego NA DOSTAWE^ URZADZEN SIECI KOMPUTEROWEJ DLA SADU NAJWYZSZEGO (wg art ustawy Prawo Zamowien Publicznych, przy szacunkowej wartosci zamowienia do euro) Zamawiajqcy oczekuje, ze przedprzystqpieniem do opracowania oferty kazdy z Wykonawcow bardzo dokiadnie zapozna sie z niniejszq specyfikacjq. Warszawa, wrzesien 2015 r.

2 Spis tresci: 1. Nazwa oraz adres zamawiaj^cego. 2. Tryb udzielenia zamowienia. 3. Opis przedmiotu zamowienia. 4. Opis cz?sci zamowienia. 5. Termin wykonania zamowienia. 6. Warunki udzialu w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow. 7. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie majjj dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu. 8. Informacja o sposobie porozumiewania si? zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywaniaoswiadczen i dokumentow. 9. Osoby uprawnione do porozumiewania si? z wykonawcami. 10. Wymagania dotycz^ce wadium 11. Termin zwiazania oferty. 12. Opis sposobu przygotowania ofert. 13. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert. 14. Opis sposobu obliczenia ceny. 15.Informacje dotycz^ce walut obcych, w jakich mog^ bye prowadzone rozliczenia miedzy zamawiaj^cym a wykonawcy. 16. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajqcy b?dzie si? kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert. 17. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 18. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzor umowy. 19. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przysluguj^cych wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamowienia. Zalaczniki do ninieiszej specyfikacji: 1. Zal^cznik nr 1 - Wzor formularza oferty. 2. Zal^cznik A - Wzor oswiadczenia o spelnieniu warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych. 3. Zalacznik B - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej

3 1. Nazwa oraz adres zamawiajacego w Warszawie. Zamawiaj^cym jest S^d Najwyzszy, z siedzibc* przy PI. Krasihskich 2/4/6 2. Tryb udzielenia zamowienia Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych), przy wartosci przedmiotu zamowienia nie przekraczajacej rownowartosci euro. 3. Opis przedmiotu zamowienia Kod zamowienia wg CPV Przedmiotem zamowienia jest dostawa 50 urz^dzen sieci komputerowej wraz z licencjami nadzialaj^ce nanich oprogramowanie, zwanych dalej przel4cznikami,w tym: typ I - 3 sztuki, typ II - 2 sztuki, typ III - 3 sztuki, typ IV - 7 sztuk, typ V - 35 sztuk, wraz z nast?puj4cym wyposazeniem dodatkowym: moduly stackuj^ce do zastosowania w przel^cznikach typu II, III, IV - 2 komplety, modul 10 Gbps SFP+ LRM do zastosowania w przel^cznikach typu I, II i III - 20 sztuk, adapter X2 na SFP+ - 8 sztuk i wdrozeniem w sieci komputerowej Zamawiajacego Wymagania ogolne: Urzadzenia musz^ pochodzic od jednego producenta Wkladki interfejsow, moduly i karty musz^ pochodzic od producenta urzadzenia macierzystego Urzadzenia musz^ bye fabrycznie nowe i nieuzywane wczesniej w zadnych innych projektach. Nie dopuszcza si? urzadzeh typu refurbished/odnowionych (zwroconych do producenta i pozniej odsprzedawanych ponownie przez producenta) Oferowane urzadzenia musz< pochodzic z autoryzowanego kanalu dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiajacego z dostarczonego produktu nie moze stanowic naruszenia maj^tkowych praw autorskich osob trzecich. Zamawiajqcy wymaga dostarczenia wraz z urz^dzeniami oswiadczenia producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzajacego waznosc i zakres uprawnien licencyjnych Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalnosci dostawy bezposrednio u producenta lub polskiego przedstawiciela producenta, w szczegolnosci waznosci i zakresu uprawnien licencyjnych oraz gwarancyjnych Wymaganie dotyczace kompatybilnosci - oferowane przel^czniki musz< bye zgodne z posiadanym przez Zamawiajacego systemem kontroli dost?pu Cisco Identity

4 Engine 1.2, tzn. nie mog powodowac ograniczenia wlasciwosci uzytkowych dzialaj^cego systemu w zakresie co najmniej: zapewnienia komunikacji z serwerem PvADIUS, poprzez wsparcie dla: standardu RADIUS" opisanego w RFC 2138 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS), modelu "RADIUS Tunnel Accounting" opisanego w RFC 2867 RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support, modelu "Generic AAA Architecture" opisanego w RFC 2903 Generic AAA Architecture, modelu "CoA" opisanego w RFC 5176 Dynamic Authorization Extensions to Remote Authentication Dialln User Service (RADIUS), modelu "AV pairs" opisanego w RFC 3580 IEEE 802.lx Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS), RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS), wsparcia dla automatycznego przeslania do przel^cznika listy dost?powej (ACL) z serwera autentykacyjnego RADIUS, ktora wymusza egzekwowanie polityki dla sesji uzytkownika po jego uwierzytelnieniu za pomoca^ IEEE 802. IX lub uwierzytelnieniu za pomoc^ portalu WEB Wymagania dotyczace przelacznikow typ I: Przelacznik stackowalny wyposazony w 48 portow 10/100/1OOOBaseT oraz 2 sloty na porty mozliwe do obsadzenia modulami SFP/SFP+. Wszystkie porty musz^ miec mozliwosc jednoczesnej pracy, tzn. obsadzenie slotow modulem nie moze powodowac wyl^czenia portu 10/100/1 OOOBaseT. Porty SFP/SFP+ musz** umozliwiac ich obsadzenie modulami typu looobase-sx, looobase-lx, logbase-sr, logbase-lr, logbase-lrm, logbase-erzaleznie od potrzeb Zamawiajacego. Przelacznik musi zapewniac mozliwosc stackowania z zapewnieniem nast?puj4cych parametrow: przepustowosc w ramach stosu min. 140 Gb/s, obsluga minimum 8 urz^dzen w stosie, zarz^dzanie poprzez jeden adres IP, mozliwosc tworzenia polaczeh Cross-Stack Link Aggregation (czyli dla portow nalez^cych do roznych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad. Jezeli uruchomienie fukcji stackowania wymaga zainstalowania odpowiednich modulow/kabli pol^czeniowych, a takze wykupienia licencji itp. wymagane jest dostarczanie ich wraz z przel^cznikiem Przelacznik musi bye wyposazony wredundantne i wymienne moduly wentylatorow Przelacznik musi posiadac mozliwosc rozbudowy o wewn?trzny, redundantny i wymienny zasilacz pradu przemiennego. Zamawiajqcy nie dopuszcza stosowania zewn?trznych systemow zasilania redundantnego wcelu realizacji tego wymagania Przelacznik musi bye sprz?towo przygotowany do obslugi standardu IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet. Szybkosc przelaczania minimum 102 Mpps dla pakietow 64-bajtowych Minimum 4GB pami?ci DRAM i 2GB pami?ci flash Obsluga co najmniej: sieci VLAN, adresow MAC, tras IPv4.

5 Wymagania dotyczqce oprogramowania/funkcjonalnosci przeiqcznikow typ I Obsluga protokolu NTP Obsluga IGMP vl/2/ Wsparcie dla protokolow IEEE 802.lw Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokolu STP Obsluga protokolu LLDP i LLDP-MED Przelacznik musi posiadac mozliwosc uruchomienia funkcji serwera DHCP Przelacznik musi wspierac nast?puj4ce mechanizmy zwi^zane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci: Minimum 4 poziomy dost?pu administracyjnego poprzez konsol?. Przelacznik musi umozliwiac zalogowanie si? administratora z konkretnym poziomem dost?pu zgodnie z odpowiedzi^ serweraautoryzacji (privilege-level). Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802. IX z mozliwosci^ dynamicznego przypisaniauzytkownika do okreslonej sieci VLAN. Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.IX z mozliwoscia^ dynamicznego przypisania listy ACL. Obsluga funkcji Guest VLAN umozliwiajaca uzyskanie goscinnego dost?pu do sieci dla uzytkownikow bez suplikanta 802.IX. Mozliwosc uwierzytelniania urzadzeh na porcie w oparciu o adres MAC. Mozliwosc uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o portal www dla klientow bez suplikanta 802.IX. Obsluga funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard. Mozliwosc autoryzacji prob logowania do urzadzenia (dost?p administracyjny) do serwerow RADIUS lub TACACS Przelacznik musi wspierac nast?puj4ce mechanizmy zwi^zane z zapewnieniem jakosci uslug w sieci: Implementacja co najmniej 8 kolejek dlaruchu wyjsciowego na kazdym porcie dla obslugi ruchu o roznej klasie obslugi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obslugi kolejek. Mozliwosc obslugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzgl?dnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). Klasyfikacja ruchu do klas roznej jakosci obslugi (QoS) poprzez wykorzystanie nast?puj^cych parametrow: zrodlowy/docelowy adres MAC, zrodlowy/docelowy adres IP, zrodlowy/docelowy port TCP. Mozliwosc ograniczania pasma dost?pnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obslugi. Kontrola sztormow dla ruchu broadcast/multicast/unicast. Mozliwosc zmiany przez przelacznik kodu wartosci QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP - poprzez zmian? pola 802.lp (CoS) oraz IP ToS/DSCP Wbudowane reflektometry (TDR) dla portow 10/100/ Przelacznik musi zapewniac mozliwosc routingu statycznego i dynamicznego dla IPv4 i IPv6 (minimum protokol RIP). Przelacznik musi zapewniac mozliwosc rozszerzenia funkcjonalnosci o wsparcie dla zaawansowanych protokolow routingu IPv4 (OSPF, BGP) i IPv6 (OPSFv3), funkcjonalnosci Policy-based routingu i routingu multicast (PIM-SM, PIM-SSM) poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania - bez koniecznosci dokonywania zmian sprz?towych.

6 Przelacznik musi zapewniac wsparcie dla protokolu redundancji bramy VRRP/HSRP/GLBP lub innego rownowaznego. Wymagania w zakresie zarzqdzania i konfigurowania przeiqcznikow typ I Przelacznik musi umozliwiac zdaln^ obserwacj? ruchu na okreslonym porcie, polegaj^cq na kopiowaniu pojawiaj^cych si? na nim ramek i przesylaniu ich do zdalnego urzadzenia monitorujacego, poprzez dedykowan^ siec VLAN (RSPAN) Przelacznik musi zapewniac mozliwosc probkowania i eksportu statystyk ruchu do zewn?trznych kolektorow danych (mechanizmy typu sflow, NetFlow, Net-Flow Lite, J-Flow lub rownowazne) Przelacznik musi posiadac makra lub wzorce konfiguracji portow zawieraj^ce prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprz?tu zaleznie od typu urzadzeniadol^czonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) Dedykowany port Ethernet do zarzqdzania out-of-band Przelacznik musi bye wyposazony w port konsoli Minimum jeden port USB umozliwiajqcy podlaczenie zewn?trznego nosnika danych. Przelacznik musi miec mozliwosc uruchomienia z nosnika danych umieszczonego w porcie USB Plik konfiguracyjny przel^cznika musi bye mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwosc przegl^dania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzqdzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pami?ci nieulotnej musi bye mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowq konfiguracji. W pami?ci nieulotnej musi bye mozliwosc przechowywania co najmniej 5 plikowkonfiguracyjnych Obsluga protokolow SNMPv3, SSHv2, https, syslog - z wykorzystaniem protokolow IPv4 i IPv6. Wymagania dotyczqee obudow przeiqcznikow typ I Mozliwosc montazu w szafie rack 19" Wysokosc przelqcznikanie moze przekraczac 1 RU Wymagania dotyczqee przeiqcznikow typ II: Przelacznik stakowalny wyposazony w 48 portow 10/100/1 OOOBaseT oraz 2 sloty na porty mozliwe do obsadzenia modulami SFP/SFP+. Wszystkie porty musz^ miec mozliwosc jednoczesnej pracy, tzn. obsadzenie slotow modulem nie moze powodowac wyl^czenia portu 10/100/1 OOOBaseT Porty SFP/SFP+ muszq umozliwiac ich obsadzenie modulami typu looobase-sx, looobase-lx, logbase-sr, logbase-lr, logbase-lrm, 1OGBase-ER zaleznie od potrzeb Zamawiajacego Przelacznik musi zapewniac mozliwosc rozbudowy do funkcji stakowania, poprzez zakup odpowiednich modulow z zapewnieniem nast?puj^cychparametrow: przepustowosc w ramach stosu min. 80 Gb/s, obsluga minimum 8 urz^dzen w stosie, zarzqdzanie poprzez jeden adres IP, mozliwosc tworzenia polaczeh Cross-Stack Link Aggregation (czyli dla portow nalez^cych do roznych jednostekw stosie) zgodnie z 802.3ad Przelacznik musi posiadac mozliwosc rozbudowy o redundantny zasilacz pr^du przemiennego Przelacznik musi bye sprz?towo przygotowany do obslugi standardu IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Szybkosc przel^czania minimum 130 Mpps dla pakietow 64-bajtowych.

7 Minimum 512MB pami?ci DRAM i 128MB pami?ci flash Obsluga minimum: sieci VLAN, adresowMAC, tras IPv4. Wymagania dotyczqce oprogramowania/funkcjonalnosci przeiqcznikow typ II Obsluga protokolu NTP Obsluga IGMPvl/2/ Wsparcie dla protokolow IEEE 802.Iw Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokolu STP Obsluga protokolu LLDP i LLDP-MED Przelacznik musi posiadac mozliwosc uruchomienia funkcji serwera DHCP Przelacznik musi wspierac nast?puj4ce mechanizmy zwiqzane z zapewnieniem bezpieczehstwa sieci: Minimum 4 poziomy dost?pu administracyjnego poprzez konsol?. Przelacznik musi umozliwiac zalogowanie si? administratora z konkretnym poziomem dost?pu zgodnie z odpowiedz^ serwera autoryzacji (privilege-level). Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.IX z mozliwosciq dynamicznego przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN. Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.IX z mozliwosci^ dynamicznego przypisania listy ACL. Obsluga funkcji Guest VLAN umozliwiajqca uzyskanie goscinnego dost?pu do sieci dla uzytkownikow bez suplikanta 802.IX. Mozliwosc uwierzytelniania urzqdzen na porcie w oparciu o adres MAC. Mozliwosc uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o portal www dla klientow bez suplikanta 802.IX. Obsluga funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard. Mozliwosc autoryzacji prob logowania do przel^cznika (dost?p administracyjny) do serwerow RADIUS lub TACACS Przelacznik musi wspierac nast?puj4ce mechanizmy zwiqzane z zapewnieniem jakosci uslug w sieci: Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjsciowego na kazdym porcie dla obslugi ruchu o roznej klasie obslugi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obslugi kolejek. Mozliwosc obslugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzgl?dnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). Klasyfikacja ruchu do klas roznej jakosci obslugi (QoS) poprzez wykorzystanie nast?puj4cych parametrow: zrodlowy/docelowy adres MAC, zrodlowy/docelowy adres IP, zrodlowy/docelowy port TCP. Mozliwosc ograniczania pasma dost?pnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obslugi. Kontrola sztormow dla ruchu broadcast/multicast/unicast. Mozliwosc zmiany przez urzqdzenie kodu wartosci QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP - poprzez zmian? pola 802.lp (CoS) oraz IP ToS/DSCP Wbudowane refiektometry (TDR) dla portow 10/100/1000.

8 Przelacznik musi zapewniac mozliwosc routingu statycznego dla IPv4 i IPv6. Wymagania w zakresie zarzqdzania i konflgurowania przeiqcznikow typ II Przelacznik musi umozliwiac zdalnq obserwacj? ruchu na okreslonym porcie, polegaj^cq na kopiowaniu pojawiaj^cych si? na nim ramek i przesylaniu ich do zdalnego urzadzenia monitoruj^cego, poprzez dedykowanq siec VLAN (RSPAN) Przelacznik musi zapewniac mozliwosc probkowania i eksportu statystyk ruchu do zewn?trznych kolektorow danych (mechanizmy typu sflow, NetFlow, Net-Flow Lite, J-Flow lub rownowazne) Przelacznik musi posiadac makra lub wzorce konfiguracji portow zawierajace prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprz?tu zaleznie od typu urzadzenia dolqczonego do portu (np. telefon IP, kamera, itp.) Dedykowany port Ethernet do zarzqdzania out-of-band Przelacznik musi bye wyposazony w port konsoli Minimum jeden port USB umozliwiaj^cy podl^czenie zewn?trznego nosnika danych. Przelacznik musi miec mozliwosc uruchomienia z nosnika danych umieszczonego w porcie USB Plik konfiguracyjny przel^cznika musi bye mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwosc przegl^dania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urz^dzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pami?ci nieulotnej musi bye mozliwe uruchomienie przel^cznika z nowq konfiguracji W pami?ci nieulotnej musi bye mozliwosc przechowywania przynajmniej 5 plikow konfiguracyjnych Obsluga protokolow SNMPv3, SSHv2, https, syslog - z wykorzystaniem protokolow IPv4 i IPv6. Wymagania dotyczqee obudow przeiqcznikow typ II Mozliwosc montazu w szafie rack 19" Wysokosc przel^cznika nie moze przekraczac 1 RU Wymagania dotyczqee przeiqcznikow typ III: Przelacznik stackowalny wyposazony w 24 porty 10/100/1OOOBaseT oraz 2 sloty na porty mozliwe do obsadzenia modulami SFP/SFP+. Wszystkie porty muszq miec mozliwosc jednoczesnej pracy, tzn. obsadzenie slotow modulem nie moze powodowac wyl^czenia portu 10/100/1OOOBaseT Porty SFP/SFP+ muszq umozliwiac ich obsadzenie modulami typu looobase-sx, looobase-lx, logbase-sr, logbase-lr, logbase-lrm, logbase-er zaleznie od potrzeb Zamawiajacego Przelqcznik musi zapewniac mozliwosc rozbudowy do funkcji stackowania, poprzez zakup odpowiednich modulow z zapewnieniem nast?puj4cych parametrow: przepustowosc w ramach stosu min. 80 Gb/s, obsluga minimum 8 urz^dzeri w stosie, zarz^dzanie poprzez jeden adres IP, mozliwosc tworzenia pol^czen Cross-Stack Link Aggregation (czyli dla portow nalezqcych do roznych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad Przelacznik musi posiadac mozliwosc rozbudowy o redundantny zasilacz pradu przemiennego Przelacznik musi bye sprz?towo przygotowany do obslugi standardu IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Szybkosc przelqczania minimum 95 Mpps dla pakietow 64-bajtowych Minimum 512MB pami?ci DRAM i 128MB pami?ci flash.

9 Obsluga minimum: sieci VLAN, adresowMAC, tras IPv4. Wymagania dotyczqce oprogramowania/funkcjonalnosci przeiqcznikow typ III Obsluga protokolu NTP Obsluga IGMP vl/2/ Wsparcie dla protokolow IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokolu STP Obsluga protokolu LLDP i LLDP-MED Przelacznik musi posiadac mozliwosc uruchomienia funkcji serwera DHCP Przelacznik musi wspierac nast?puj^ce mechanizmy zwi^zane z zapewnieniem bezpieczehstwa sieci: Minimum 4 poziomy dost?pu administracyjnego poprzez konsol?. Przelacznik musi umozliwiac zalogowanie si? administratora z konkretnym poziomem dost?pu zgodnie z odpowiedziq serwera autoryzacji (privilege-level). Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.IX z mozliwosci^ dynamicznego przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN. Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802. IX z mozliwosciq dynamicznego przypisania listy ACL. Obsluga funkcji Guest VLAN umozliwiajjjca uzyskanie goscinnego dost?pu do sieci dla uzytkownikow bez suplikanta 802.IX. Mozliwosc uwierzytelniania urzqdzen na porcie w oparciu o adres MAC. Mozliwosc uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o portal www dla klientow bez suplikanta 802. IX. Obsluga funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard. Mozliwosc autoryzacji prob logowania do przel^cznika (dost?p administracyjny) do serwerow RADIUS lub TACACS Przelacznik musi wspierac nast?puj4ce mechanizmy zwiqzane z zapewnieniem jakosci uslug w sieci: Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjsciowego na kazdym porcie dla obslugi ruchu o roznej klasie obslugi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obslugi kolejek. Mozliwosc obslugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzgl?dnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). Klasyfikacja ruchu do klas roznej jakosci obslugi (QoS) poprzez wykorzystanie nast?puj4cych parametrow: zrodlowy/docelowy adres MAC, zrodlowy/docelowy adres IP, zrodlowy/docelowy port TCP. Mozliwosc ograniczania pasma dost?pnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obslugi. Kontrola sztormow dla ruchu broadcast/multicast/unicast. Mozliwosc zmiany przez przelacznik kodu wartosci QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP- poprzez zmian? pola802.lp (CoS) oraz IP ToS/DSCP Wbudowane reflektometry (TDR) dla portow 10/100/ Urz^dzenie musi zapewniac mozliwosc routingu statycznego dla IPv4 i IPv6.

10 Wymagania wzakresie zarzqdzania i konfigurowania przeiqcznikow typ HI Przelacznik musi umozliwiac zdalnq obserwacj? ruchu na okreslonym porcie, polegaj^cq na kopiowaniu pojawiajqcych si? na nim ramek i przesylaniu ich do zdalnego urzadzenia monitorujqcego, poprzez dedykowanq siec VLAN (RSPAN) Przelacznik musi zapewniac mozliwosc probkowania i eksportu statystyk ruchu do zewn?trznych kolektorow danych (mechanizmy typusflow, NetFlow, Net-Flow Lite, J-Flow lub rownowazne) Przelacznik musi posiadac makra lub wzorce konfiguracji portow zawierajace prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprz?tu zaleznie od typu urzadzenia dolqczonego do portu (np. telefon IP, kamera, itp.) Dedykowany port Ethernet do zarzqdzania out-of-band Przelacznik musi bye wyposazone w port konsoli Minimum jeden port USB umozliwiajqcy podfcjczenie zewn?trznego nosnika danych. Przelacznik musi miec mozliwosc uruchomienia z nosnika danych umieszczonego w porcie USB Plik konfiguracyjny przel^cznika musi bye mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwosc przeglqdania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzejdzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pami?ci nieulotnej musi bye mozliwe uruchomienie przelqcznika z nowq konfiguracji W pami?ci nieulotnej musi bye mozliwosc przechowywania co najmniej 5 plikow konfiguracyjnych Obsluga protokolow SNMPv3, SSHv2, https, syslog - z wykorzystaniem protokolow IPv4 i IPv6. Wymagania dotyczqee obudow przeiqcznikow typ III Mozliwosc montazu w szafie rack 19" Wysokosc przelqcznika nie moze przekraczac 1 RU Wymagania dotyczace przeiqcznikow typ IV: Przelacznik stackowalny wyposazony w 24 portow 10/100/1OOOBaseT oraz 4 sloty na porty mozliwe do obsadzenia modulami SFP. Wszystkie porty musz^ miec mozliwosc jednoczesnej pracy, tzn. obsadzenie slotow modulem nie moze powodowac wyl^czenia portu 10/100/1OOOBaseT Porty SFP musz^ umozliwiac ich obsadzenie modulami typu looobase-sx, looobase-lx, zaleznie od potrzeb Zamawiajacego Przelacznik musi zapewniac mozliwosc rozbudowy do funkcji stackowania, poprzez zakup odpowiednich modulow z zapewnieniem nast?puj4cych parametrow: przepustowosc w ramach stosu min. 80 Gb/s, obsluga minimum 8 urzqdzefi w stosie, zarz^dzanie poprzezjeden adres IP, mozliwosc tworzenia pol^czeh Cross-Stack Link Aggregation (czyli dla portow nalez^cych do roznychjednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad Przelacznik musi posiadac mozliwosc rozbudowy o redundantny zasilacz pnjdu przemiennego Przelacznik musi bye sprz?towo przygotowany do obslugi standardu IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Szybkosc przel^czania minimum 71 Mpps dla pakietow 64-bajtowych Minimum 512MB pami?ci DRAM i 128MB pami?ci flash Obsluga minimum: sieci VLAN, adresowMAC, 10

11 2 000 tras IPv4. Wymagania dotyczqce oprogramowania/funkcjonalnosci przeiqcznikow typ IV Obsluga protokolu NTP Obsluga IGMP v1/2/ Wsparcie dla protokolow IEEE 802.Iw Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokolu STP Obsluga protokolu LLDP i LLDP-MED Przelacznik musi posiadac mozliwosc uruchomienia funkcji serwera DHCP Przelacznik musi wspierac nast?puj4ce mechanizmy zwi^zane z zapewnieniem bezpieczehstwa sieci: Minimum 4 poziomy dost?pu administracyjnego poprzez konsol?. Przelacznik musi umozliwiac zalogowanie si? administratora z konkretnym poziomem dost?pu zgodnie z odpowiedzi^ serwera autoryzacji (privilege-level). Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.IX z mozliwosci^ dynamicznego przypisania uzytkownikado okreslonej sieci VLAN. Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.IX z mozliwosci^ dynamicznego przypisania listy ACL. Obsluga funkcji Guest VLAN umozliwiaj^ca uzyskanie goscinnego dost?pu do sieci dla uzytkownikow bez suplikanta 802.IX. Mozliwosc uwierzytelniania urz^dzen na porcie w oparciu o adres MAC. Mozliwosc uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o portal www dla klientow bez suplikanta 802.IX. Obsluga funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard. Mozliwosc autoryzacji prob logowania do urzadzenia (dost?p administracyjny) do serwerow RADIUS lub TACACS Przelacznik musi wspierac nast?puj4ce mechanizmy zwiazane z zapewnieniem jakosci uslug w sieci: Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjsciowego na kazdym porcie dla obslugi ruchu o roznej klasie obslugi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obslugi kolejek. Mozliwosc obslugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzgl?dnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). Klasyfikacja ruchu do klas roznej jakosci obslugi (QoS) poprzez wykorzystanie nast?puj4cych parametrow: zrodlowy/docelowy adres MAC, zrodlowy/docelowy adres IP, zrodlowy/docelowy port TCP. Mozliwosc ograniczania pasma dost?pnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obslugi. Kontrola sztormow dla ruchu broadcast/multicast/unicast. Mozliwosc zmiany przez przelacznik kodu wartosci QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP - poprzez zmian? pola 802.lp (CoS) oraz IP ToS/DSCP Wbudowane reflektometry (TDR) dla portow 10/100/ Urz^dzenie musi zapewniac mozliwosc routingu statycznego dla IPv4 i IPv6. 11

12 Wymagania w zakresie zarzqdzania i konflgurowania przeiqcznikow typ IV Przelacznik musi umozliwiac zdaln^ obserwacj? ruchu na okreslonym porcie, polegaj^c^ na kopiowaniu pojawiaj^cych si? na nim ramek i przesylaniu ich do zdalnego urzadzenia monitoruj^cego, poprzez dedykowanq siec VLAN (RSPAN) Przelacznik musi zapewniac mozliwosc probkowania i eksportu statystyk ruchu do zewn?trznych kolektorow danych(mechanizmy typu sflow, NetFlow, Net-Flow Lite, J-Flow lub rownowazne) Przelacznik musi posiadac makra lub wzorce konfiguracji portow zawieraj^ce prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprz?tu zaleznie od typu urzadzenia dol^czonego do portu (np. telefon IP, kamera, itp.) Dedykowany port Ethernet do zarzqdzania out-of-band Przelacznik musi bye wyposazony w port konsoli Minimum jeden port USB umozliwiaj^cy podlaczenie zewn?trznego nosnika danych. Przelacznik musi miec mozliwosc uruchomienia z nosnika danych umieszczonego w porcie USB Plik konfiguracyjny przel^cznika musi bye mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwosc przegl^dania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urz^dzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pami?ci nieulotnej musi bye mozliwe uruchomienie przelacznika z nowa^ konfiguracji W pami?ci nieulotnej musi bye mozliwosc przechowywania przynajmniej 5 plikow konfiguracyjnych Obsluga protokolow SNMPv3, SSHv2, https, syslog - z wykorzystaniem protokolow IPv4 i IPv6. Wymagania dotyczqee obudow przeiqcznikow typ IV Mozliwosc montazu w szafie rack 19" Wysokosc przelacznika nie moze przekraczac 1 RU Wymagania dotyczace przeiqcznikow typ V: Przelacznik wyposazony w 8 portow 10/100/1 OOOBaseT, 2 porty 1OOOBaseT oraz dwa sloty na porty mozliwe do obsadzenia modulami SFP. Przelacznik musi zapewniac mozliwosc jednoczesnej pracy 12 portow Porty SFP musz^ umozliwiac ich obsadzenie modulami typu looobase-sx, looobase-lx zaleznie od potrzeb Zamawiajacego Przelacznik musi bye wyposazony w pasywny system chlodzenia. Ze wzgl?du na przewidywane miejsca uzytkowania przeiqcznikow, nie dopuszcza si? urz^dzeh chlodzonych aktywnie Przelacznik musi obslugiwac standard IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Szybkosc przel^czania minimum 15,5 Mpps dla pakietow 64-bajtowych Minimum 512MB pami?ci DRAM i 128MB pami?ci flash Obsluga minimum: 250 sieci VLAN, adresowMAC, tras IPv4. Wymagania dotyczqee oprogramowania/funkcjonalnosci przeiqcznikow typ V Obsluga protokolu NTP Obsluga IGMPvl/2/ Wsparcie dla protokolow IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Obsluga protokolu LLDP. 12

13 Przelacznik musi wspierac nast?puj^ce mechanizmy zwi^zane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci: Minimum 4 poziomy dost?pu administracyjnego poprzez konsol?. Przelacznik musi umozliwiac zalogowanie si? administratora z konkretnym poziomem dost?pu zgodnie z odpowiedzi^ serweraautoryzacji (privilege-level). Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802. IX z mozliwosci^ dynamicznego przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN. Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.IX z mozliwoscia^ dynamicznego przypisania listy ACL. Obsluga funkcji Guest VLAN umozliwiaj^ca uzyskanie goscinnego dost?pu do sieci dla uzytkownikow bez suplikanta 802.IX. Mozliwosc uwierzytelniania urz^dzeh na porcie w oparciu o adres MAC. Mozliwosc uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o portal www dla klientow bez suplikanta 802.IX. Obsluga funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard. Mozliwosc autoryzacji prob logowania do przelacznika (dost?p administracyjny) do serwerow RADIUS lub TACACS Przelacznik musi wspierac nast?pujqce mechanizmy zwiqzane z zapewnieniem jakosci uslug w sieci: Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjsciowego na kazdym porcie dla obslugi ruchu o roznej klasie obslugi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obslugi kolejek. Mozliwosc obslugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzgl?dnym priorytetem w stosunkudo innych(strict Priority). Klasyfikacja ruchu do klas roznej jakosci obslugi (QoS) poprzez wykorzystanie nast?puj4cych parametrow: zrodlowy/docelowy adres MAC, zrodlowy/docelowy adres IP, zrodlowy/docelowy port TCP. Mozliwosc ograniczania pasma dost?pnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obslugi. Kontrola sztormow dla ruchu broadcast/multicast/unicast. Mozliwosc zmiany przez urz^dzenie kodu wartosci QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP -poprzez zmian? pola 802.lp (CoS) oraz IP ToS/DSCP Przelacznik musi zapewniac mozliwosc routingu statycznego dla IPv4 i IPv6. Wymagania wzakresie zarzqdzania i konfigurowania przeiqcznikow typ V Przelacznik musi umozliwiac zdaln^ obserwacj? ruchu na okreslonym porcie, polegaj^cq na kopiowaniu pojawiaj^cych si? na nim ramek i przesylaniu ich do zdalnego urzadzenia monitoruj^cego, poprzez dedykowanq siec VLAN (RSPAN) Przelacznik musi zapewniac mozliwosc probkowania i eksportu statystyk ruchu do zewn?trznych kolektorow danych (mechanizmy typu sflow, NetFlow, Net-Flow Lite, J-Flow lub rownowazne) Przelacznik musi posiadac makra lub wzorce konfiguracji portow zawierajace prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprz?tu zaleznie od typu urzadzenia dol^czonego do portu (np. telefon IP, kamera, itp.) Minimum jeden port USB umozliwiaj^cy podlaczenie zewn?trznego nosnika danych. Przelacznik musi miec mozliwosc uruchomienia z nosnika danych umieszczonego w porcie USB. 13

14 Przelacznik musi bye wyposazony w port konsoli Plik konfiguracyjny przelqcznika musi bye mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwosc przeglqdania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzqdzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pami?ci nieulotnej musi bye mozliwe uruchomienie przelqcznika z nowq konfiguracjq. W pami?ci nieulotnej musi bye mozliwosc przechowywania co najmniej 5 plikow konfiguracyjnych Obsluga protokolow SNMPv3, SSHv2, https, syslog - z wykorzystaniem protokolow IPv4 i IPv6. Wymagania dotyczqee obudow przeiqcznikow typ V Typu desktop. Przelacznik musi posiadac mozliwosc montazu w pionie i w poziomie, a takze w szafie rack 19" po zastosowaniu odpowiedniego zestawu montazowego. Dostawazestawu montazowego do szafy rack nie jest wymagana Zasilacz urzadzenia musi si? miescic w jego obudowie, nie dopuszcza si? rozwiazan z zewn?trznym zasilaczem Wymagania dotyczqee modulow stackujqeych do zastosowania w przelqcznikach typu II, III i IV: Modul stackujqcy zapewniajqey przelqcznikom w stosie nast?pujqce parametry: Przepustowosc w ramach stosu min. 80 Gb/s. Zarzqdzanie poprzez jeden adres IP. Mozliwosc tworzenia polqczen Cross-Stack Link Aggregation (czyli dla portow nalezqcych do roznych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad. Dlugosc kabla polqczeniowego min. 50 cm Wymagania dotyczqee modulow logbps SFP+ LRM do zastosowania w przelqcznikach typ I, II i III: Modul SFP+ zapewniajqey: Pr?dkosc transmisji 10 Gbps. Obsluga swiatlowodow wielomodowe OM1, OM2 i OM3. Transmisja na odleglosc 200 m na kazdym rodzaju swiatlowodu wymienionym w pkt. powyzej. Moduly powinny bye kompatybilne z modulami LRM posiadanymi przez Zamawiajacego. Moduly muszq bye wspierane przez producenta przeiqcznikow typ I, II i III oraz musi bye mozliwe obj?cie modulow kontraktem serwisowym producenta, ktorym obj?ty b?dzie przelqcznik Wymagania dotyczqee adapterow X2 na SFP+: Adapter zlqcza X2 na SFP+ do posiadanych przez Zamawiajqcego przeiqcznikow Catalyst 6500E zapewniajqey: Konwersj? zlqcza X2 na SFP+. Pr?dkosc transmisji 10 Gbps. Mozliwosc obsadzenia modulami SFP+ typu 10G-SR, 10G-LRM, 10G-LR, a takze pasywnymi kablami miedzianymi typu SFP+ Twinax o dlugosci do 5m. 14

15 3.1l.Wdrozenie w sieci komputerowej Zamawiajqcego: W ramach dostawy wymagane b?dzie zainstalowanie i skonfigurowanie dostarczonych urzqdzen w nast?pujqcym zakresie: Instalacja przeiqcznikow w szafach rack oraz miejscach wskazanych przez Zamawiajqcego. Skonfigurowanie adresacji IP, hasel i ntp. Skonfigurowanie urzqdzen do wspolpracy z systemem Cisco ISE 1.2 posiadanym przez Zamawiajqcego. Skonfigurowanie systemu Cisco ISE 1.2 do wspolpracy z dostarczanymi przelqcznikami. Podlqczenie zainstalowanych przeiqcznikow do sieci komputerowej Zamawiajqcego i wykonanie testow polqczen ze stacji koncowych Gwarancja i serwis: Urzqdzenia muszq bye obj?te co najmniej 36-miesi?cznym wsparciem serwisowym opartym na uslugach serwisowych producenta, niezaleznych od statusu partnerskiego Wykonawcy. Za kazdy dodatkowy miesiqc gwarancji na oferowane urzqdzenia sieci komputerowej Wykonawca zyska dodatkowe punkty w ocenie ofert, jednak gwarancje dluzsze niz 5-letnie b?dq oceniane jak 5-letnie Okres wsparcia serwisowego b?dzie liczony od daty podpisania bez zastrzezeh protokolu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia Oferowane wsparcie serwisowe musi zapewnic Zamawiajqcemu przez caly okres trwania: serwis swiadczony w dni robocze w godzinach roboczych, mozliwosc zgloszenia awarii urzqdzenia bezposrednio producentowi urzqdzenia (a nie tylko Wykonawcy zamowienia) wraz z mozliwosciq otrzymania "z gory" urzqdzenia zamiennego wolnego od uszkodzeh, bez dodatkowych oplat, a jedynie pod warunkiem zwrotu wadliwego urzqdzenia bezposredni i wolny od dodatkowych oplat dost?p do pomocy technicznej producenta przez telefon, oraz WWW, w zakresie rozwiqzywania problemow zwiqzanych z biezqeq eksploatacjq urzqdzen, mozliwosc pobierania bezposrednio od producenta nowych wydah oprogramowania zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajqcego, jednakze w ramach ogolnie dost?pnej oferty producenta, a takze w ramach wykupionego zestawu funkcjonalnosci oprogramowania i wykupionej konfiguracji urzqdzen, wraz z wolnym od dodatkowych oplat prawem (tj. licencjq) do korzystania z pobranego oprogramowania na zasadach okreslonych w warunkach licencyjnych dla uzytkownika koncowego Zamawiajqcy wymaga dostarczenia wraz z produktami oswiadczenia producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzajqeego obj?cie urzqdzen pakietem serwisowym, spelniajqcym wymagania opisane w p Kontrakt serwisowy dla kazdego urzqdzenia musi obejmowac takze wszelkie karty i wkladki w nim zamontowane Obslugq zgioszen gwarancyjnych b?dzie zajmowal si? Wykonawca Wymagana b?dzie reakeja serwisu na zgloszonq awari? nie pozniej niz w nast?pnym dniu roboczym Naprawa awarii lub dostarczenie sprz?tu zast?pczego na czas naprawy nie moze nastqpic pozniej niz w drugim dniu roboczym od zgloszenia Zawierana umowa b?dzie przewidywac kary umowne w wysokosci 100 zl za kazdq godzin? opoznienia usuni?cia awarii. 15

16 4. Opis czeici zamowienia 4.1. Zamawiajqcy nie dopuszcza podzialu zamowienia i skladania ofertcz?sciowych Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. Zamowienie musi bye zrealizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji Zamawiajqcynie przewiduje udzielenia zamowien uzupelniajqcych. 5. Termin wykonania zamowienia Dostawa przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajqcego powinna nastqpic w ciqgu 45 dni od podpisania umowy. 6. Warunki udzialu w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow 6.1. W post?powaniu mogq wziqc udzial wszyscy Wykonawcy, spelniajqcy warunki okreslone w art. 22 ust. 1 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.l i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych Wykonawcq moze bye podmiot gospodarezy utworzony przez osob? fizycznq, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajqea osobowosci prawnej oraz podmioty powyzsze wyst?pujqce wspolnie Ocena spelniania warunkow wymaganych od Wykonawcow prowadzona b?dzie na podstawie analizy wymaganych dokumentow i oswiadczen metodq zero - jedynkowq". Oznacza to, iz wystarczajqeym powodem do wykluczenia Wykonawcy z post?powania b?dzie niespelnienie ktoregokolwiek z warunkow wymienionych w pkt 6.1. SIWZ lub brak w ofercie (a nast?pnie brak uzupelnienia, na wezwanie Zamawiajqcego, zgodnie z art. 26, ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych) ktoregokolwiek z wymaganych dokumentow lub oswiadczen, o ktorych mowa w pkt 7 SIWZ. 7. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie majq dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postejpowaniu Dokumenty i oswiadczenia, o ktorych mowa w tym punkcie, powinny bye sporzqdzone w j?zyku polskim i zlozone w oryginale lub jako kserokopie poswiadczone za zgodnosc z oryginalem, przy zachowaniu obowiqzujqcych Wykonawc? zasad reprezentacji. Zamawiajqcy wykluczy z post?powania Wykonawc?, jezeli stwierdzi, ze dostarczone przez niego informacje, majqee wplyw na wynik prowadzonego post?powania sq nieprawdziwe (art. 24 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odr?bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert Oswiadczenie o spelnianiu (lub nie) wymogow art. 22 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych w postaci okreslonej w Zalqczniku A Listapodmiotow nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa Zamowien Publicznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.), albo informacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej Dokument fakultatywny - umowa regulujqca wspolprac? podmiotow wyst?pujqcych wspolnie (np. konsorcjum lub spolka cywilna) Dokument fakultatywny - w przypadku gdyby oferta zostala podpisana przez innq osob? niz wskazujq na to dokumenty dopuszczajqee do obrotu prawnego do oferty nalezy dolqczyc pelnomocnictwo do wyst?powania w imieniu Wykonawcy Dokument fakultatywny - wskazanie cz?sci zamowienia, ktorq Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom (o iletakie zamierzenie jest planowane przez wykonawc?). 16

17 8. Informacja o sposobie porozumiewania sif zamawiajqcego z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i dokumentow 8.1. Kazdy Wykonawca moze zwrocic si? do Zamawiajqcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Pytania Wykonawcow muszq miec form? pisemnq. Kwestie odpowiedzi Zamawiajqcego reguluje art. 38 Ustawy PZP. Zapytania nalezy kierowac na adres : Sqd Najwyzszy z dopiskiem: PL Krasinskich 2/4/ Warszawa NA DOSTAW^ URZADZEN SIECI KOMPUTEROWEJ DLA SADU NAJWYZSZEGO Zapytania skierowane faksem na numer (22) powinny bye ponadto niezwlocznie przekazane listem poleconym Zamawiajqcy nie przewiduje zwolania spotkania informacyjnego dla Wykonawcow. 9. Osoby uprawnione do porozumiewania si? z wykonawcami Osobq upowaznionq do kontaktu z Wykonawcami jest: Maciej Pajqczkowski - Dyrektor Biura Informatyki - tel. (22) Wymagania dotyczqee wadium Zamawiajqcy wymaga wniesienia wadium w wysokosci zl, na konto: albo w formie gwarancji lub por?czeh zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Wadium wnoszone w pieniqdzu powinno bye wplacone na konto Zamawiajqcego, a potwierdzenie wplaty dolqczone do oferty. Srodki pieni?zne winny znalezc si? na rachunku bankowym Zamawiajqcego przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu za moment wniesienia uznaje si? moment ich uznania na rachunku Zamawiajqcego. Wadium wniesione w pieniqdzu Zamawiajqcy b?dzie przechowywal na rachunku bankowym. 11. Termin zwiqzania ofertq Wykonawcy pozostajq zwiqzani zlozonq przez siebie ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert, tj. do 28 pazdziemika 2015 roku. Ten termin zwiqzania ofertq nalezy wpisac w formularz oferty. 12. Opis sposobu przygotowania ofert Zamawiajqcy oczekuje, ze przed przystqpieniem do opracowania oferty kazdy z Wykonawcow bardzo dokiadnie zapozna si? z niniejszq Specyfikacjq Istotnych Warunkow Zamowienia Zamawiajqcy oczekuje odniesienia si? przez Wykonawcow do wszystkich wymogow zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, jak rowniez zobowiqzuje si? do doprecyzowania lub uzupelnienia powyzszych wymogow, w przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy, dzialajqcego z najwyzszq starannosciq i fachowosciq, takie doprecyzowanie lub uzupelnienie jest wskazane lub konieczne ferta musi skladac si? z: Formularza ofertowego - powstalego przez wypelnienie Zalqcznika nr 1 do SIWZ, 17

18 Oswiadczenia o spelnianiu wymogow art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych - podpisanego przez Wykonawc? - powstalego przez wypelnienie Zalqcznika A do SIWZ Aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odr?bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uphywem terminu skladania ofert Listy podmiotow nalezacych do tej samei grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa Zamowien Publicznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.), albo informacji o tym, ze Wykonawcanie nalezy do grupy kapitalowej Umowy reguluiacej wspolprace podmiotow wystepuiacych wspolnie (np. konsorcjum lub spolka cywilna) - fakultatywnie Pelnomocnictwa do reprezentacji - w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niz wskazujq na to dokumenty dopuszczajqce do obrotu prawnego - fakultatywnie Dokumentow potwierdzaiacych: Kopia potwierdzenia wplaty wadium na konto Zamawiajqcego lub oryginaly gwarancji lub por?czen zgodne z art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.) Szczegolowej specyfikacji oferowanych urzadzen sieci komputerowej Kazdy rodzaj urzqdzen musi bye opisany osobno Postac oferty Oferta powinna bye sporzqdzona w j?zyku polskim (zalqczniki: certyfikaty, zaswiadczenia itp. mogq bye sporzqdzone w j?zyku ich wydania i dostarczone wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski), na maszynie do pisania, wydrukowana z komputera lub innq trwalq i czytelnq technikq. Kazdy z Wykonawcow moze zlozyc tylko jednq ofert?, pod rygorem wykluczenia z post?powania. Wszystkie kartki oferty (na ktorych znajduje si? tekst) powinny bye trwale spiete, ponumerowane oraz parafowane lub podpisane przez osob? (osoby) uprawnione do wyst?powania i reprezentacji w imieniu wykonawcy. Parafowanie, trwale spi?cie i numeracja stron pelniq funkcj? porzqdkowq, nie obarczonq rygorem odrzucenia oferty pakowanie i oznakowanie ofert Oferta powinna bye opakowana w trwale zamkni?tq i nieprzejrzystq kopert?. Koperta powinna bye zaadresowana na adres Zamawiajqcego oraz oznakowana jak nizej, a ponadto opatrzona nazwq i dokladnym adresem Wykonawcy. NA DOSTAWE. URZADZEN SIECI KOMPUTEROWEJ DLA SADU NAJWYZSZEGO NIE OTWIERAC PRZED GODZINA 12:30 W DNIU 28 WRZESNIA 2015 R. Opakowanie ofert pelni funkcj? porzqdkowq, nie obarczonq rygorem odrzucenia oferty, jednakze w przypadku innego opakowania i oznaczenia Wykonawca skladajqcy ofert? ponosi ryzyko z tego faktu wynikajqee. 18

19 13. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiajqcego przy PL Krasihskich 2/4/6 w Warszawie, pokoj nr 1 N 07 (godziny urz?dowania: poniedzialek - piqtek od 9:00 do 15:00) Termin skladania ofert uplywa dnia 28 wrzesnia 2015 r. o godzinie W przypadku drogi pocztowej oferta musi znalezc si? w siedzibie Zamawiajqcego w podanym wyzej terminie. Oferty, ktore nadejdq po terminie nie b?dq rozpatrywane Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwot?, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia Po otwarciu kazdej z ofert, w cz?sci jawnej zostanq podane i zapisane w protokole podstawowe ich dane wg wymagan art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych Szczegolowe sprawdzenie waznosci ofert (spelnienie warunkow wymaganych od wykonawcow), a nast?pnie ocena merytorycznej tresci ofert dokonane b?dq w cz?sci niejawnej, w sposob zgodny z uregulowaniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych Na temat tresci zlozonych ofert nie b?dq prowadzone zadne negocjacje, Zamawiajqcy zastrzega sobie jednak prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjasnieh dotyczqcych tresci zlozonej oferty, jesli b?dzie to potrzebne do jej oceny Warunki sprawdzenia pelnej zgodnosci oferowanych produktow z wymogami specyfikacji. W przypadku jakichkolwiek wqtpliwosci Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia pelnej zgodnosci oferowanych produktow z wymogami specyfikacji. W tym celu Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajqcego dostarczy do siedziby Zamawiajqcego w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, egzemplarz wskazanego przedmiotu zamowienia. W odniesieniu do oprogramowania mogq zostac dostarczone licencje tymczasowe, w pelni zgodne z oferowanymi. Jednoczesnie Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc odwolania si? do oficjalnych, publicznie dost?pnych stron internetowych producenta weryfikowanego przedmiotuoferty. Nie przedlozenie oferowanych produktow do przetestowania w ww. terminie zostanie potraktowane, jako negatywny wynik sprawdzenia. Po wykonaniu testow, dostarczone do testowegzemplarze b?dqzwrocone Wykonawcy. 14. Opis sposobu obliczenia ceny Cen? ofertowq nalezy wyliczyc zgodnie z zasadami podanymi w formularzu oferty. 15. Informacje dotyczqee walut obcych, w jakich mogq bye prowadzone rozliczenia miedzy zmawiajqeym a wykonawcq Rozliczenia prowadzone mi?dzy Zamawiajqcym a Wykonawcq b?dq prowadzone w zlotych polskich (PLN). Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci rozliczenia zamowienia w walutach obcych. 16. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajqcy bedzie si? kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej sq cena ofertowa (99%) i okres gwarancyjny (1%). 19

20 16.2. Wsprawie ceny podanej w ofercie nie b?dq prowadzone zadne negocjacje Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory otrzymal najwi?kszq ilosc punktow, wyliczonq wg. wzoru: P=(cofmi / cof x99 pkt) + (gof /gofmax x1 pkt) cofmin cofn gcf g fmax ~ najnizsza cena zewszystkich zlozonych ofert, - cena rozpatrywanej oferty, - okres gwarancyjny, - najdtuzszy okres gwarancyjny ze wszystkich zlozonych ofert, Jezeli nie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl?du na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zastosowanie znajdzie art. 91 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych. 17. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow, ktorzy ubiegali si? o udzielenie zamowienia, zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana zostanie w powyzszym powiadomieniu wezwany do podpisania umowy. Zamawiajqcy okresli rowniez dzien podpisania umowy. 18. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzor umowy Od wybranego Wykonawcy wymagac si? b?dzie podpisania umowy zawierajqcej w swojej tresci postanowienia wymienione w pkt. 3 niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Przed podpisaniem umowy nie b?dzie wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Naleznosc za dostarczony sprz?t komputerowy b?dzie regulowana przelewem, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. 19. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujqcych wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamowienia Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych przyslugujq Wykonawcom, a takze innym osobom, jezeli majq lub mialy interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosly lub mogly poniesc szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepisowpowyzej przywolanej ustawy. Dyrektor Biura Informatyki w Sqdzie Najwyzszym.iLOWNY SPECJALISTA Vs. ZsmowieA Publicznych w S^d&ft Naiwyzsaym dr i/afe. J <r/ty Dflewski ^ 20

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do postfpowania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do postfpowania o udzielenie zamowienia publicznego SAD NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do postfpowania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ZAKUPU 6 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZALNYCH (kod CPV: 32400000-7)

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

SAD NAJWYZSZY. przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

SAD NAJWYZSZY. przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego SAD NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) BDG.V.ZP.2510.4.2016.KS Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia, jest dostawa przełączników sieciowych wraz z usługami wsparcia technicznego i systemem

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Dostawa zestawu dwóch przełączników rdzeniowych. W ramach zadania należy dostarczyć dwa przełączniki rdzeniowe o parametrach nie

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie

UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA Nr../2013 zawarta dnia 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, zwanym dalej Zamawiającym, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax. 261 852 715, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 9/ZP/15 Warszawa 25.03.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja^cy udost^pnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.paa.gov.pl

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja^cy udost^pnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.paa.gov.pl 20.11.2013 bzp0.portal.uzp.gov.pl/indexphp?ogloszenie=show&pozycja=475164&rok= 2013-11-20 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja^cy udost^pnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.paa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SAD NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6. przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

SAD NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6. przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego SAD NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

czas naprawy Wykonawca udostepni ~przet zastepczy nie gorszy niz zabrany do naprawy". Czy dotyczy to równiez okresu pogwarancyjnego.

czas naprawy Wykonawca udostepni ~przet zastepczy nie gorszy niz zabrany do naprawy. Czy dotyczy to równiez okresu pogwarancyjnego. PYTANIA I ODPOWIEDZI 1. Prez.BG.2317-10/12 Tarnów, dnia 27 listopada 2012 roku Pytanie 1. W SIWZ w punkcie 4. podpunkt 6 pajawia sie w drugim my.{:lnikupojawia sie zapis: " oraz zagwarantuje dostawe czesci

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa Załącznik Nr 1 do SIWZ URZĄDZENIA AKTYWNE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z SYSTEMEM MONITORINGU - OPIS Dokumentacja Projektowa 1. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt realizacyjny Projekt będzie zawierał

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt Parametry minimalne: 1) Konstrukcja zamknięta. Montaż w stelażu RACK 19, wysokość 1U 2) 24 porty Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa)

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa) Zalijcznik nr 8 do S.I.W.Z. Nrsprawy9/II/2011 (miejscowosc i data) FORMULARZ OFERTY Dziaiaj^c w imieniu i na rzecz: tel. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa), fax. skladamy oferte^ w postejdowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla. przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. na dostawę

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla. przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. na dostawę Nr sprawy: DAS-251-3/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO dla Centrum

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczanego sprzętu

Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczanego sprzętu Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przełącznik typ 1 2szt 1 Urządzenie o zamkniętej konfiguracji i wysokości 1 RU. 2 Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 512MB pamięci DRAM oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA o wartosci powyzej 60 000 EURO o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej HSWISS Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej Krakow, 2014.07.02 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT DG ELPRO Z.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Gliwice: Sukcesywna dostawa pojemnikow medycznych i termometrow dla Centrum Onkologii-lnstytutu im. Marii Sktodowskiej Curie, Oddziat w Gliwicach. Numer ogloszenia: 231748-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury sieciowej w zakresie głównych przełączników sieciowych Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.1 Data 27.02.2014 Spis treści 1. Przedmiot dokumentacji... 3 2. Wymagania odnośnie sprzętu... 4 3. Rekomendacje...

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt.

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt. Wymagania wspólne 1. Przełączniki typu A, B oraz C muszą być tego samego producenta oraz wspierać funkcję tworzenia stosów wykorzystując różne modele dostarczanych przełączników. 2. Wykonawca musi posiadać

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 Strona l z 6 Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 06 06 2014 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 06 06 2014 r. Załącznik nr 1.3 do SIWZ Sprawa numer: 10/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 06 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci WiFi w Urzędach Statystycznych oraz w Głównym

Bardziej szczegółowo

POWIA TO WY URZllD PRACY

POWIA TO WY URZllD PRACY POWIA TO WY URZllD PRACY W NIDZICY ul Traugutta 23, 13-100 NIDZICA, fi 89 6250 130, fax. 896250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl Nidzica, 23.1 0.2012 roku Znak sprawy: DO-0320-l/20l2 Dotyczy: postepowania o

Bardziej szczegółowo

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udost^pnia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia: www.mok.art.pl (wybrac: O NAS,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury sieciowej Projekt dotyczy dostawy jednego przełącznika ethernetowego rdzeniowego oraz trzech przełączników dostępowych. Poniżej została

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Przemysłowy przełącznik posiadający 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,8x 100/1000Mbit/s SFP lub 8x 10/100/1000 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Dokumentjest formalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez Trese niniejszego dokumentu, wszelkie informacje, do kt6rych sifi odwofuje oraz prowadzona

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ Spotka Komunalna DORZECZE BIALEJ Spofka z o.o. ul Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow tel. 014 65-06-204 faks. 014 65-06-204 w. 23 www.dor7eczebialei.pl biuro(a)dorzeczebialei.pl DORZEQ2LE1MEJ Spolka

Bardziej szczegółowo

Zadanie przełączniki, routery, firewall i wdrożenie systemu bezpieczeństwa oraz uruchomienie sieci bezprzewodowej

Zadanie przełączniki, routery, firewall i wdrożenie systemu bezpieczeństwa oraz uruchomienie sieci bezprzewodowej Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 1 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: Zadanie przełączniki, routery, firewall

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia SPRZĘT SIECIOWY zgodnie

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o.

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSG DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SP6jNO$Ci Tuchow, dn. 22.06.2011r. L.dz. JRP/612/PZ/P/K1/6/2011/920 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo