przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego"

Transkrypt

1 SAD NAJWYZSZY Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego NA DOSTAWE^ URZADZEN SIECI KOMPUTEROWEJ DLA SADU NAJWYZSZEGO (wg art ustawy Prawo Zamowien Publicznych, przy szacunkowej wartosci zamowienia do euro) Zamawiajqcy oczekuje, ze przedprzystqpieniem do opracowania oferty kazdy z Wykonawcow bardzo dokiadnie zapozna sie z niniejszq specyfikacjq. Warszawa, wrzesien 2015 r.

2 Spis tresci: 1. Nazwa oraz adres zamawiaj^cego. 2. Tryb udzielenia zamowienia. 3. Opis przedmiotu zamowienia. 4. Opis cz?sci zamowienia. 5. Termin wykonania zamowienia. 6. Warunki udzialu w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow. 7. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie majjj dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu. 8. Informacja o sposobie porozumiewania si? zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywaniaoswiadczen i dokumentow. 9. Osoby uprawnione do porozumiewania si? z wykonawcami. 10. Wymagania dotycz^ce wadium 11. Termin zwiazania oferty. 12. Opis sposobu przygotowania ofert. 13. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert. 14. Opis sposobu obliczenia ceny. 15.Informacje dotycz^ce walut obcych, w jakich mog^ bye prowadzone rozliczenia miedzy zamawiaj^cym a wykonawcy. 16. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajqcy b?dzie si? kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert. 17. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 18. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzor umowy. 19. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przysluguj^cych wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamowienia. Zalaczniki do ninieiszej specyfikacji: 1. Zal^cznik nr 1 - Wzor formularza oferty. 2. Zal^cznik A - Wzor oswiadczenia o spelnieniu warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych. 3. Zalacznik B - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej

3 1. Nazwa oraz adres zamawiajacego w Warszawie. Zamawiaj^cym jest S^d Najwyzszy, z siedzibc* przy PI. Krasihskich 2/4/6 2. Tryb udzielenia zamowienia Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych), przy wartosci przedmiotu zamowienia nie przekraczajacej rownowartosci euro. 3. Opis przedmiotu zamowienia Kod zamowienia wg CPV Przedmiotem zamowienia jest dostawa 50 urz^dzen sieci komputerowej wraz z licencjami nadzialaj^ce nanich oprogramowanie, zwanych dalej przel4cznikami,w tym: typ I - 3 sztuki, typ II - 2 sztuki, typ III - 3 sztuki, typ IV - 7 sztuk, typ V - 35 sztuk, wraz z nast?puj4cym wyposazeniem dodatkowym: moduly stackuj^ce do zastosowania w przel^cznikach typu II, III, IV - 2 komplety, modul 10 Gbps SFP+ LRM do zastosowania w przel^cznikach typu I, II i III - 20 sztuk, adapter X2 na SFP+ - 8 sztuk i wdrozeniem w sieci komputerowej Zamawiajacego Wymagania ogolne: Urzadzenia musz^ pochodzic od jednego producenta Wkladki interfejsow, moduly i karty musz^ pochodzic od producenta urzadzenia macierzystego Urzadzenia musz^ bye fabrycznie nowe i nieuzywane wczesniej w zadnych innych projektach. Nie dopuszcza si? urzadzeh typu refurbished/odnowionych (zwroconych do producenta i pozniej odsprzedawanych ponownie przez producenta) Oferowane urzadzenia musz< pochodzic z autoryzowanego kanalu dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiajacego z dostarczonego produktu nie moze stanowic naruszenia maj^tkowych praw autorskich osob trzecich. Zamawiajqcy wymaga dostarczenia wraz z urz^dzeniami oswiadczenia producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzajacego waznosc i zakres uprawnien licencyjnych Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalnosci dostawy bezposrednio u producenta lub polskiego przedstawiciela producenta, w szczegolnosci waznosci i zakresu uprawnien licencyjnych oraz gwarancyjnych Wymaganie dotyczace kompatybilnosci - oferowane przel^czniki musz< bye zgodne z posiadanym przez Zamawiajacego systemem kontroli dost?pu Cisco Identity

4 Engine 1.2, tzn. nie mog powodowac ograniczenia wlasciwosci uzytkowych dzialaj^cego systemu w zakresie co najmniej: zapewnienia komunikacji z serwerem PvADIUS, poprzez wsparcie dla: standardu RADIUS" opisanego w RFC 2138 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS), modelu "RADIUS Tunnel Accounting" opisanego w RFC 2867 RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support, modelu "Generic AAA Architecture" opisanego w RFC 2903 Generic AAA Architecture, modelu "CoA" opisanego w RFC 5176 Dynamic Authorization Extensions to Remote Authentication Dialln User Service (RADIUS), modelu "AV pairs" opisanego w RFC 3580 IEEE 802.lx Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS), RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS), wsparcia dla automatycznego przeslania do przel^cznika listy dost?powej (ACL) z serwera autentykacyjnego RADIUS, ktora wymusza egzekwowanie polityki dla sesji uzytkownika po jego uwierzytelnieniu za pomoca^ IEEE 802. IX lub uwierzytelnieniu za pomoc^ portalu WEB Wymagania dotyczace przelacznikow typ I: Przelacznik stackowalny wyposazony w 48 portow 10/100/1OOOBaseT oraz 2 sloty na porty mozliwe do obsadzenia modulami SFP/SFP+. Wszystkie porty musz^ miec mozliwosc jednoczesnej pracy, tzn. obsadzenie slotow modulem nie moze powodowac wyl^czenia portu 10/100/1 OOOBaseT. Porty SFP/SFP+ musz** umozliwiac ich obsadzenie modulami typu looobase-sx, looobase-lx, logbase-sr, logbase-lr, logbase-lrm, logbase-erzaleznie od potrzeb Zamawiajacego. Przelacznik musi zapewniac mozliwosc stackowania z zapewnieniem nast?puj4cych parametrow: przepustowosc w ramach stosu min. 140 Gb/s, obsluga minimum 8 urz^dzen w stosie, zarz^dzanie poprzez jeden adres IP, mozliwosc tworzenia polaczeh Cross-Stack Link Aggregation (czyli dla portow nalez^cych do roznych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad. Jezeli uruchomienie fukcji stackowania wymaga zainstalowania odpowiednich modulow/kabli pol^czeniowych, a takze wykupienia licencji itp. wymagane jest dostarczanie ich wraz z przel^cznikiem Przelacznik musi bye wyposazony wredundantne i wymienne moduly wentylatorow Przelacznik musi posiadac mozliwosc rozbudowy o wewn?trzny, redundantny i wymienny zasilacz pradu przemiennego. Zamawiajqcy nie dopuszcza stosowania zewn?trznych systemow zasilania redundantnego wcelu realizacji tego wymagania Przelacznik musi bye sprz?towo przygotowany do obslugi standardu IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet. Szybkosc przelaczania minimum 102 Mpps dla pakietow 64-bajtowych Minimum 4GB pami?ci DRAM i 2GB pami?ci flash Obsluga co najmniej: sieci VLAN, adresow MAC, tras IPv4.

5 Wymagania dotyczqce oprogramowania/funkcjonalnosci przeiqcznikow typ I Obsluga protokolu NTP Obsluga IGMP vl/2/ Wsparcie dla protokolow IEEE 802.lw Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokolu STP Obsluga protokolu LLDP i LLDP-MED Przelacznik musi posiadac mozliwosc uruchomienia funkcji serwera DHCP Przelacznik musi wspierac nast?puj4ce mechanizmy zwi^zane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci: Minimum 4 poziomy dost?pu administracyjnego poprzez konsol?. Przelacznik musi umozliwiac zalogowanie si? administratora z konkretnym poziomem dost?pu zgodnie z odpowiedzi^ serweraautoryzacji (privilege-level). Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802. IX z mozliwosci^ dynamicznego przypisaniauzytkownika do okreslonej sieci VLAN. Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.IX z mozliwoscia^ dynamicznego przypisania listy ACL. Obsluga funkcji Guest VLAN umozliwiajaca uzyskanie goscinnego dost?pu do sieci dla uzytkownikow bez suplikanta 802.IX. Mozliwosc uwierzytelniania urzadzeh na porcie w oparciu o adres MAC. Mozliwosc uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o portal www dla klientow bez suplikanta 802.IX. Obsluga funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard. Mozliwosc autoryzacji prob logowania do urzadzenia (dost?p administracyjny) do serwerow RADIUS lub TACACS Przelacznik musi wspierac nast?puj4ce mechanizmy zwi^zane z zapewnieniem jakosci uslug w sieci: Implementacja co najmniej 8 kolejek dlaruchu wyjsciowego na kazdym porcie dla obslugi ruchu o roznej klasie obslugi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obslugi kolejek. Mozliwosc obslugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzgl?dnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). Klasyfikacja ruchu do klas roznej jakosci obslugi (QoS) poprzez wykorzystanie nast?puj^cych parametrow: zrodlowy/docelowy adres MAC, zrodlowy/docelowy adres IP, zrodlowy/docelowy port TCP. Mozliwosc ograniczania pasma dost?pnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obslugi. Kontrola sztormow dla ruchu broadcast/multicast/unicast. Mozliwosc zmiany przez przelacznik kodu wartosci QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP - poprzez zmian? pola 802.lp (CoS) oraz IP ToS/DSCP Wbudowane reflektometry (TDR) dla portow 10/100/ Przelacznik musi zapewniac mozliwosc routingu statycznego i dynamicznego dla IPv4 i IPv6 (minimum protokol RIP). Przelacznik musi zapewniac mozliwosc rozszerzenia funkcjonalnosci o wsparcie dla zaawansowanych protokolow routingu IPv4 (OSPF, BGP) i IPv6 (OPSFv3), funkcjonalnosci Policy-based routingu i routingu multicast (PIM-SM, PIM-SSM) poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania - bez koniecznosci dokonywania zmian sprz?towych.

6 Przelacznik musi zapewniac wsparcie dla protokolu redundancji bramy VRRP/HSRP/GLBP lub innego rownowaznego. Wymagania w zakresie zarzqdzania i konfigurowania przeiqcznikow typ I Przelacznik musi umozliwiac zdaln^ obserwacj? ruchu na okreslonym porcie, polegaj^cq na kopiowaniu pojawiaj^cych si? na nim ramek i przesylaniu ich do zdalnego urzadzenia monitorujacego, poprzez dedykowan^ siec VLAN (RSPAN) Przelacznik musi zapewniac mozliwosc probkowania i eksportu statystyk ruchu do zewn?trznych kolektorow danych (mechanizmy typu sflow, NetFlow, Net-Flow Lite, J-Flow lub rownowazne) Przelacznik musi posiadac makra lub wzorce konfiguracji portow zawieraj^ce prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprz?tu zaleznie od typu urzadzeniadol^czonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) Dedykowany port Ethernet do zarzqdzania out-of-band Przelacznik musi bye wyposazony w port konsoli Minimum jeden port USB umozliwiajqcy podlaczenie zewn?trznego nosnika danych. Przelacznik musi miec mozliwosc uruchomienia z nosnika danych umieszczonego w porcie USB Plik konfiguracyjny przel^cznika musi bye mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwosc przegl^dania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzqdzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pami?ci nieulotnej musi bye mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowq konfiguracji. W pami?ci nieulotnej musi bye mozliwosc przechowywania co najmniej 5 plikowkonfiguracyjnych Obsluga protokolow SNMPv3, SSHv2, https, syslog - z wykorzystaniem protokolow IPv4 i IPv6. Wymagania dotyczqee obudow przeiqcznikow typ I Mozliwosc montazu w szafie rack 19" Wysokosc przelqcznikanie moze przekraczac 1 RU Wymagania dotyczqee przeiqcznikow typ II: Przelacznik stakowalny wyposazony w 48 portow 10/100/1 OOOBaseT oraz 2 sloty na porty mozliwe do obsadzenia modulami SFP/SFP+. Wszystkie porty musz^ miec mozliwosc jednoczesnej pracy, tzn. obsadzenie slotow modulem nie moze powodowac wyl^czenia portu 10/100/1 OOOBaseT Porty SFP/SFP+ muszq umozliwiac ich obsadzenie modulami typu looobase-sx, looobase-lx, logbase-sr, logbase-lr, logbase-lrm, 1OGBase-ER zaleznie od potrzeb Zamawiajacego Przelacznik musi zapewniac mozliwosc rozbudowy do funkcji stakowania, poprzez zakup odpowiednich modulow z zapewnieniem nast?puj^cychparametrow: przepustowosc w ramach stosu min. 80 Gb/s, obsluga minimum 8 urz^dzen w stosie, zarzqdzanie poprzez jeden adres IP, mozliwosc tworzenia polaczeh Cross-Stack Link Aggregation (czyli dla portow nalez^cych do roznych jednostekw stosie) zgodnie z 802.3ad Przelacznik musi posiadac mozliwosc rozbudowy o redundantny zasilacz pr^du przemiennego Przelacznik musi bye sprz?towo przygotowany do obslugi standardu IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Szybkosc przel^czania minimum 130 Mpps dla pakietow 64-bajtowych.

7 Minimum 512MB pami?ci DRAM i 128MB pami?ci flash Obsluga minimum: sieci VLAN, adresowMAC, tras IPv4. Wymagania dotyczqce oprogramowania/funkcjonalnosci przeiqcznikow typ II Obsluga protokolu NTP Obsluga IGMPvl/2/ Wsparcie dla protokolow IEEE 802.Iw Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokolu STP Obsluga protokolu LLDP i LLDP-MED Przelacznik musi posiadac mozliwosc uruchomienia funkcji serwera DHCP Przelacznik musi wspierac nast?puj4ce mechanizmy zwiqzane z zapewnieniem bezpieczehstwa sieci: Minimum 4 poziomy dost?pu administracyjnego poprzez konsol?. Przelacznik musi umozliwiac zalogowanie si? administratora z konkretnym poziomem dost?pu zgodnie z odpowiedz^ serwera autoryzacji (privilege-level). Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.IX z mozliwosciq dynamicznego przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN. Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.IX z mozliwosci^ dynamicznego przypisania listy ACL. Obsluga funkcji Guest VLAN umozliwiajqca uzyskanie goscinnego dost?pu do sieci dla uzytkownikow bez suplikanta 802.IX. Mozliwosc uwierzytelniania urzqdzen na porcie w oparciu o adres MAC. Mozliwosc uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o portal www dla klientow bez suplikanta 802.IX. Obsluga funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard. Mozliwosc autoryzacji prob logowania do przel^cznika (dost?p administracyjny) do serwerow RADIUS lub TACACS Przelacznik musi wspierac nast?puj4ce mechanizmy zwiqzane z zapewnieniem jakosci uslug w sieci: Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjsciowego na kazdym porcie dla obslugi ruchu o roznej klasie obslugi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obslugi kolejek. Mozliwosc obslugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzgl?dnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). Klasyfikacja ruchu do klas roznej jakosci obslugi (QoS) poprzez wykorzystanie nast?puj4cych parametrow: zrodlowy/docelowy adres MAC, zrodlowy/docelowy adres IP, zrodlowy/docelowy port TCP. Mozliwosc ograniczania pasma dost?pnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obslugi. Kontrola sztormow dla ruchu broadcast/multicast/unicast. Mozliwosc zmiany przez urzqdzenie kodu wartosci QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP - poprzez zmian? pola 802.lp (CoS) oraz IP ToS/DSCP Wbudowane refiektometry (TDR) dla portow 10/100/1000.

8 Przelacznik musi zapewniac mozliwosc routingu statycznego dla IPv4 i IPv6. Wymagania w zakresie zarzqdzania i konflgurowania przeiqcznikow typ II Przelacznik musi umozliwiac zdalnq obserwacj? ruchu na okreslonym porcie, polegaj^cq na kopiowaniu pojawiaj^cych si? na nim ramek i przesylaniu ich do zdalnego urzadzenia monitoruj^cego, poprzez dedykowanq siec VLAN (RSPAN) Przelacznik musi zapewniac mozliwosc probkowania i eksportu statystyk ruchu do zewn?trznych kolektorow danych (mechanizmy typu sflow, NetFlow, Net-Flow Lite, J-Flow lub rownowazne) Przelacznik musi posiadac makra lub wzorce konfiguracji portow zawierajace prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprz?tu zaleznie od typu urzadzenia dolqczonego do portu (np. telefon IP, kamera, itp.) Dedykowany port Ethernet do zarzqdzania out-of-band Przelacznik musi bye wyposazony w port konsoli Minimum jeden port USB umozliwiaj^cy podl^czenie zewn?trznego nosnika danych. Przelacznik musi miec mozliwosc uruchomienia z nosnika danych umieszczonego w porcie USB Plik konfiguracyjny przel^cznika musi bye mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwosc przegl^dania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urz^dzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pami?ci nieulotnej musi bye mozliwe uruchomienie przel^cznika z nowq konfiguracji W pami?ci nieulotnej musi bye mozliwosc przechowywania przynajmniej 5 plikow konfiguracyjnych Obsluga protokolow SNMPv3, SSHv2, https, syslog - z wykorzystaniem protokolow IPv4 i IPv6. Wymagania dotyczqee obudow przeiqcznikow typ II Mozliwosc montazu w szafie rack 19" Wysokosc przel^cznika nie moze przekraczac 1 RU Wymagania dotyczqee przeiqcznikow typ III: Przelacznik stackowalny wyposazony w 24 porty 10/100/1OOOBaseT oraz 2 sloty na porty mozliwe do obsadzenia modulami SFP/SFP+. Wszystkie porty muszq miec mozliwosc jednoczesnej pracy, tzn. obsadzenie slotow modulem nie moze powodowac wyl^czenia portu 10/100/1OOOBaseT Porty SFP/SFP+ muszq umozliwiac ich obsadzenie modulami typu looobase-sx, looobase-lx, logbase-sr, logbase-lr, logbase-lrm, logbase-er zaleznie od potrzeb Zamawiajacego Przelqcznik musi zapewniac mozliwosc rozbudowy do funkcji stackowania, poprzez zakup odpowiednich modulow z zapewnieniem nast?puj4cych parametrow: przepustowosc w ramach stosu min. 80 Gb/s, obsluga minimum 8 urz^dzeri w stosie, zarz^dzanie poprzez jeden adres IP, mozliwosc tworzenia pol^czen Cross-Stack Link Aggregation (czyli dla portow nalezqcych do roznych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad Przelacznik musi posiadac mozliwosc rozbudowy o redundantny zasilacz pradu przemiennego Przelacznik musi bye sprz?towo przygotowany do obslugi standardu IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Szybkosc przelqczania minimum 95 Mpps dla pakietow 64-bajtowych Minimum 512MB pami?ci DRAM i 128MB pami?ci flash.

9 Obsluga minimum: sieci VLAN, adresowMAC, tras IPv4. Wymagania dotyczqce oprogramowania/funkcjonalnosci przeiqcznikow typ III Obsluga protokolu NTP Obsluga IGMP vl/2/ Wsparcie dla protokolow IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokolu STP Obsluga protokolu LLDP i LLDP-MED Przelacznik musi posiadac mozliwosc uruchomienia funkcji serwera DHCP Przelacznik musi wspierac nast?puj^ce mechanizmy zwi^zane z zapewnieniem bezpieczehstwa sieci: Minimum 4 poziomy dost?pu administracyjnego poprzez konsol?. Przelacznik musi umozliwiac zalogowanie si? administratora z konkretnym poziomem dost?pu zgodnie z odpowiedziq serwera autoryzacji (privilege-level). Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.IX z mozliwosci^ dynamicznego przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN. Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802. IX z mozliwosciq dynamicznego przypisania listy ACL. Obsluga funkcji Guest VLAN umozliwiajjjca uzyskanie goscinnego dost?pu do sieci dla uzytkownikow bez suplikanta 802.IX. Mozliwosc uwierzytelniania urzqdzen na porcie w oparciu o adres MAC. Mozliwosc uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o portal www dla klientow bez suplikanta 802. IX. Obsluga funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard. Mozliwosc autoryzacji prob logowania do przel^cznika (dost?p administracyjny) do serwerow RADIUS lub TACACS Przelacznik musi wspierac nast?puj4ce mechanizmy zwiqzane z zapewnieniem jakosci uslug w sieci: Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjsciowego na kazdym porcie dla obslugi ruchu o roznej klasie obslugi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obslugi kolejek. Mozliwosc obslugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzgl?dnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). Klasyfikacja ruchu do klas roznej jakosci obslugi (QoS) poprzez wykorzystanie nast?puj4cych parametrow: zrodlowy/docelowy adres MAC, zrodlowy/docelowy adres IP, zrodlowy/docelowy port TCP. Mozliwosc ograniczania pasma dost?pnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obslugi. Kontrola sztormow dla ruchu broadcast/multicast/unicast. Mozliwosc zmiany przez przelacznik kodu wartosci QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP- poprzez zmian? pola802.lp (CoS) oraz IP ToS/DSCP Wbudowane reflektometry (TDR) dla portow 10/100/ Urz^dzenie musi zapewniac mozliwosc routingu statycznego dla IPv4 i IPv6.

10 Wymagania wzakresie zarzqdzania i konfigurowania przeiqcznikow typ HI Przelacznik musi umozliwiac zdalnq obserwacj? ruchu na okreslonym porcie, polegaj^cq na kopiowaniu pojawiajqcych si? na nim ramek i przesylaniu ich do zdalnego urzadzenia monitorujqcego, poprzez dedykowanq siec VLAN (RSPAN) Przelacznik musi zapewniac mozliwosc probkowania i eksportu statystyk ruchu do zewn?trznych kolektorow danych (mechanizmy typusflow, NetFlow, Net-Flow Lite, J-Flow lub rownowazne) Przelacznik musi posiadac makra lub wzorce konfiguracji portow zawierajace prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprz?tu zaleznie od typu urzadzenia dolqczonego do portu (np. telefon IP, kamera, itp.) Dedykowany port Ethernet do zarzqdzania out-of-band Przelacznik musi bye wyposazone w port konsoli Minimum jeden port USB umozliwiajqcy podfcjczenie zewn?trznego nosnika danych. Przelacznik musi miec mozliwosc uruchomienia z nosnika danych umieszczonego w porcie USB Plik konfiguracyjny przel^cznika musi bye mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwosc przeglqdania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzejdzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pami?ci nieulotnej musi bye mozliwe uruchomienie przelqcznika z nowq konfiguracji W pami?ci nieulotnej musi bye mozliwosc przechowywania co najmniej 5 plikow konfiguracyjnych Obsluga protokolow SNMPv3, SSHv2, https, syslog - z wykorzystaniem protokolow IPv4 i IPv6. Wymagania dotyczqee obudow przeiqcznikow typ III Mozliwosc montazu w szafie rack 19" Wysokosc przelqcznika nie moze przekraczac 1 RU Wymagania dotyczace przeiqcznikow typ IV: Przelacznik stackowalny wyposazony w 24 portow 10/100/1OOOBaseT oraz 4 sloty na porty mozliwe do obsadzenia modulami SFP. Wszystkie porty musz^ miec mozliwosc jednoczesnej pracy, tzn. obsadzenie slotow modulem nie moze powodowac wyl^czenia portu 10/100/1OOOBaseT Porty SFP musz^ umozliwiac ich obsadzenie modulami typu looobase-sx, looobase-lx, zaleznie od potrzeb Zamawiajacego Przelacznik musi zapewniac mozliwosc rozbudowy do funkcji stackowania, poprzez zakup odpowiednich modulow z zapewnieniem nast?puj4cych parametrow: przepustowosc w ramach stosu min. 80 Gb/s, obsluga minimum 8 urzqdzefi w stosie, zarz^dzanie poprzezjeden adres IP, mozliwosc tworzenia pol^czeh Cross-Stack Link Aggregation (czyli dla portow nalez^cych do roznychjednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad Przelacznik musi posiadac mozliwosc rozbudowy o redundantny zasilacz pnjdu przemiennego Przelacznik musi bye sprz?towo przygotowany do obslugi standardu IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Szybkosc przel^czania minimum 71 Mpps dla pakietow 64-bajtowych Minimum 512MB pami?ci DRAM i 128MB pami?ci flash Obsluga minimum: sieci VLAN, adresowMAC, 10

11 2 000 tras IPv4. Wymagania dotyczqce oprogramowania/funkcjonalnosci przeiqcznikow typ IV Obsluga protokolu NTP Obsluga IGMP v1/2/ Wsparcie dla protokolow IEEE 802.Iw Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokolu STP Obsluga protokolu LLDP i LLDP-MED Przelacznik musi posiadac mozliwosc uruchomienia funkcji serwera DHCP Przelacznik musi wspierac nast?puj4ce mechanizmy zwi^zane z zapewnieniem bezpieczehstwa sieci: Minimum 4 poziomy dost?pu administracyjnego poprzez konsol?. Przelacznik musi umozliwiac zalogowanie si? administratora z konkretnym poziomem dost?pu zgodnie z odpowiedzi^ serwera autoryzacji (privilege-level). Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.IX z mozliwosci^ dynamicznego przypisania uzytkownikado okreslonej sieci VLAN. Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.IX z mozliwosci^ dynamicznego przypisania listy ACL. Obsluga funkcji Guest VLAN umozliwiaj^ca uzyskanie goscinnego dost?pu do sieci dla uzytkownikow bez suplikanta 802.IX. Mozliwosc uwierzytelniania urz^dzen na porcie w oparciu o adres MAC. Mozliwosc uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o portal www dla klientow bez suplikanta 802.IX. Obsluga funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard. Mozliwosc autoryzacji prob logowania do urzadzenia (dost?p administracyjny) do serwerow RADIUS lub TACACS Przelacznik musi wspierac nast?puj4ce mechanizmy zwiazane z zapewnieniem jakosci uslug w sieci: Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjsciowego na kazdym porcie dla obslugi ruchu o roznej klasie obslugi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obslugi kolejek. Mozliwosc obslugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzgl?dnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). Klasyfikacja ruchu do klas roznej jakosci obslugi (QoS) poprzez wykorzystanie nast?puj4cych parametrow: zrodlowy/docelowy adres MAC, zrodlowy/docelowy adres IP, zrodlowy/docelowy port TCP. Mozliwosc ograniczania pasma dost?pnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obslugi. Kontrola sztormow dla ruchu broadcast/multicast/unicast. Mozliwosc zmiany przez przelacznik kodu wartosci QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP - poprzez zmian? pola 802.lp (CoS) oraz IP ToS/DSCP Wbudowane reflektometry (TDR) dla portow 10/100/ Urz^dzenie musi zapewniac mozliwosc routingu statycznego dla IPv4 i IPv6. 11

12 Wymagania w zakresie zarzqdzania i konflgurowania przeiqcznikow typ IV Przelacznik musi umozliwiac zdaln^ obserwacj? ruchu na okreslonym porcie, polegaj^c^ na kopiowaniu pojawiaj^cych si? na nim ramek i przesylaniu ich do zdalnego urzadzenia monitoruj^cego, poprzez dedykowanq siec VLAN (RSPAN) Przelacznik musi zapewniac mozliwosc probkowania i eksportu statystyk ruchu do zewn?trznych kolektorow danych(mechanizmy typu sflow, NetFlow, Net-Flow Lite, J-Flow lub rownowazne) Przelacznik musi posiadac makra lub wzorce konfiguracji portow zawieraj^ce prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprz?tu zaleznie od typu urzadzenia dol^czonego do portu (np. telefon IP, kamera, itp.) Dedykowany port Ethernet do zarzqdzania out-of-band Przelacznik musi bye wyposazony w port konsoli Minimum jeden port USB umozliwiaj^cy podlaczenie zewn?trznego nosnika danych. Przelacznik musi miec mozliwosc uruchomienia z nosnika danych umieszczonego w porcie USB Plik konfiguracyjny przel^cznika musi bye mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwosc przegl^dania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urz^dzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pami?ci nieulotnej musi bye mozliwe uruchomienie przelacznika z nowa^ konfiguracji W pami?ci nieulotnej musi bye mozliwosc przechowywania przynajmniej 5 plikow konfiguracyjnych Obsluga protokolow SNMPv3, SSHv2, https, syslog - z wykorzystaniem protokolow IPv4 i IPv6. Wymagania dotyczqee obudow przeiqcznikow typ IV Mozliwosc montazu w szafie rack 19" Wysokosc przelacznika nie moze przekraczac 1 RU Wymagania dotyczace przeiqcznikow typ V: Przelacznik wyposazony w 8 portow 10/100/1 OOOBaseT, 2 porty 1OOOBaseT oraz dwa sloty na porty mozliwe do obsadzenia modulami SFP. Przelacznik musi zapewniac mozliwosc jednoczesnej pracy 12 portow Porty SFP musz^ umozliwiac ich obsadzenie modulami typu looobase-sx, looobase-lx zaleznie od potrzeb Zamawiajacego Przelacznik musi bye wyposazony w pasywny system chlodzenia. Ze wzgl?du na przewidywane miejsca uzytkowania przeiqcznikow, nie dopuszcza si? urz^dzeh chlodzonych aktywnie Przelacznik musi obslugiwac standard IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Szybkosc przel^czania minimum 15,5 Mpps dla pakietow 64-bajtowych Minimum 512MB pami?ci DRAM i 128MB pami?ci flash Obsluga minimum: 250 sieci VLAN, adresowMAC, tras IPv4. Wymagania dotyczqee oprogramowania/funkcjonalnosci przeiqcznikow typ V Obsluga protokolu NTP Obsluga IGMPvl/2/ Wsparcie dla protokolow IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Obsluga protokolu LLDP. 12

13 Przelacznik musi wspierac nast?puj^ce mechanizmy zwi^zane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci: Minimum 4 poziomy dost?pu administracyjnego poprzez konsol?. Przelacznik musi umozliwiac zalogowanie si? administratora z konkretnym poziomem dost?pu zgodnie z odpowiedzi^ serweraautoryzacji (privilege-level). Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802. IX z mozliwosci^ dynamicznego przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN. Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.IX z mozliwoscia^ dynamicznego przypisania listy ACL. Obsluga funkcji Guest VLAN umozliwiaj^ca uzyskanie goscinnego dost?pu do sieci dla uzytkownikow bez suplikanta 802.IX. Mozliwosc uwierzytelniania urz^dzeh na porcie w oparciu o adres MAC. Mozliwosc uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o portal www dla klientow bez suplikanta 802.IX. Obsluga funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard. Mozliwosc autoryzacji prob logowania do przelacznika (dost?p administracyjny) do serwerow RADIUS lub TACACS Przelacznik musi wspierac nast?pujqce mechanizmy zwiqzane z zapewnieniem jakosci uslug w sieci: Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjsciowego na kazdym porcie dla obslugi ruchu o roznej klasie obslugi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obslugi kolejek. Mozliwosc obslugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzgl?dnym priorytetem w stosunkudo innych(strict Priority). Klasyfikacja ruchu do klas roznej jakosci obslugi (QoS) poprzez wykorzystanie nast?puj4cych parametrow: zrodlowy/docelowy adres MAC, zrodlowy/docelowy adres IP, zrodlowy/docelowy port TCP. Mozliwosc ograniczania pasma dost?pnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obslugi. Kontrola sztormow dla ruchu broadcast/multicast/unicast. Mozliwosc zmiany przez urz^dzenie kodu wartosci QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP -poprzez zmian? pola 802.lp (CoS) oraz IP ToS/DSCP Przelacznik musi zapewniac mozliwosc routingu statycznego dla IPv4 i IPv6. Wymagania wzakresie zarzqdzania i konfigurowania przeiqcznikow typ V Przelacznik musi umozliwiac zdaln^ obserwacj? ruchu na okreslonym porcie, polegaj^cq na kopiowaniu pojawiaj^cych si? na nim ramek i przesylaniu ich do zdalnego urzadzenia monitoruj^cego, poprzez dedykowanq siec VLAN (RSPAN) Przelacznik musi zapewniac mozliwosc probkowania i eksportu statystyk ruchu do zewn?trznych kolektorow danych (mechanizmy typu sflow, NetFlow, Net-Flow Lite, J-Flow lub rownowazne) Przelacznik musi posiadac makra lub wzorce konfiguracji portow zawierajace prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprz?tu zaleznie od typu urzadzenia dol^czonego do portu (np. telefon IP, kamera, itp.) Minimum jeden port USB umozliwiaj^cy podlaczenie zewn?trznego nosnika danych. Przelacznik musi miec mozliwosc uruchomienia z nosnika danych umieszczonego w porcie USB. 13

14 Przelacznik musi bye wyposazony w port konsoli Plik konfiguracyjny przelqcznika musi bye mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwosc przeglqdania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzqdzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pami?ci nieulotnej musi bye mozliwe uruchomienie przelqcznika z nowq konfiguracjq. W pami?ci nieulotnej musi bye mozliwosc przechowywania co najmniej 5 plikow konfiguracyjnych Obsluga protokolow SNMPv3, SSHv2, https, syslog - z wykorzystaniem protokolow IPv4 i IPv6. Wymagania dotyczqee obudow przeiqcznikow typ V Typu desktop. Przelacznik musi posiadac mozliwosc montazu w pionie i w poziomie, a takze w szafie rack 19" po zastosowaniu odpowiedniego zestawu montazowego. Dostawazestawu montazowego do szafy rack nie jest wymagana Zasilacz urzadzenia musi si? miescic w jego obudowie, nie dopuszcza si? rozwiazan z zewn?trznym zasilaczem Wymagania dotyczqee modulow stackujqeych do zastosowania w przelqcznikach typu II, III i IV: Modul stackujqcy zapewniajqey przelqcznikom w stosie nast?pujqce parametry: Przepustowosc w ramach stosu min. 80 Gb/s. Zarzqdzanie poprzez jeden adres IP. Mozliwosc tworzenia polqczen Cross-Stack Link Aggregation (czyli dla portow nalezqcych do roznych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad. Dlugosc kabla polqczeniowego min. 50 cm Wymagania dotyczqee modulow logbps SFP+ LRM do zastosowania w przelqcznikach typ I, II i III: Modul SFP+ zapewniajqey: Pr?dkosc transmisji 10 Gbps. Obsluga swiatlowodow wielomodowe OM1, OM2 i OM3. Transmisja na odleglosc 200 m na kazdym rodzaju swiatlowodu wymienionym w pkt. powyzej. Moduly powinny bye kompatybilne z modulami LRM posiadanymi przez Zamawiajacego. Moduly muszq bye wspierane przez producenta przeiqcznikow typ I, II i III oraz musi bye mozliwe obj?cie modulow kontraktem serwisowym producenta, ktorym obj?ty b?dzie przelqcznik Wymagania dotyczqee adapterow X2 na SFP+: Adapter zlqcza X2 na SFP+ do posiadanych przez Zamawiajqcego przeiqcznikow Catalyst 6500E zapewniajqey: Konwersj? zlqcza X2 na SFP+. Pr?dkosc transmisji 10 Gbps. Mozliwosc obsadzenia modulami SFP+ typu 10G-SR, 10G-LRM, 10G-LR, a takze pasywnymi kablami miedzianymi typu SFP+ Twinax o dlugosci do 5m. 14

15 3.1l.Wdrozenie w sieci komputerowej Zamawiajqcego: W ramach dostawy wymagane b?dzie zainstalowanie i skonfigurowanie dostarczonych urzqdzen w nast?pujqcym zakresie: Instalacja przeiqcznikow w szafach rack oraz miejscach wskazanych przez Zamawiajqcego. Skonfigurowanie adresacji IP, hasel i ntp. Skonfigurowanie urzqdzen do wspolpracy z systemem Cisco ISE 1.2 posiadanym przez Zamawiajqcego. Skonfigurowanie systemu Cisco ISE 1.2 do wspolpracy z dostarczanymi przelqcznikami. Podlqczenie zainstalowanych przeiqcznikow do sieci komputerowej Zamawiajqcego i wykonanie testow polqczen ze stacji koncowych Gwarancja i serwis: Urzqdzenia muszq bye obj?te co najmniej 36-miesi?cznym wsparciem serwisowym opartym na uslugach serwisowych producenta, niezaleznych od statusu partnerskiego Wykonawcy. Za kazdy dodatkowy miesiqc gwarancji na oferowane urzqdzenia sieci komputerowej Wykonawca zyska dodatkowe punkty w ocenie ofert, jednak gwarancje dluzsze niz 5-letnie b?dq oceniane jak 5-letnie Okres wsparcia serwisowego b?dzie liczony od daty podpisania bez zastrzezeh protokolu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia Oferowane wsparcie serwisowe musi zapewnic Zamawiajqcemu przez caly okres trwania: serwis swiadczony w dni robocze w godzinach roboczych, mozliwosc zgloszenia awarii urzqdzenia bezposrednio producentowi urzqdzenia (a nie tylko Wykonawcy zamowienia) wraz z mozliwosciq otrzymania "z gory" urzqdzenia zamiennego wolnego od uszkodzeh, bez dodatkowych oplat, a jedynie pod warunkiem zwrotu wadliwego urzqdzenia bezposredni i wolny od dodatkowych oplat dost?p do pomocy technicznej producenta przez telefon, oraz WWW, w zakresie rozwiqzywania problemow zwiqzanych z biezqeq eksploatacjq urzqdzen, mozliwosc pobierania bezposrednio od producenta nowych wydah oprogramowania zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajqcego, jednakze w ramach ogolnie dost?pnej oferty producenta, a takze w ramach wykupionego zestawu funkcjonalnosci oprogramowania i wykupionej konfiguracji urzqdzen, wraz z wolnym od dodatkowych oplat prawem (tj. licencjq) do korzystania z pobranego oprogramowania na zasadach okreslonych w warunkach licencyjnych dla uzytkownika koncowego Zamawiajqcy wymaga dostarczenia wraz z produktami oswiadczenia producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzajqeego obj?cie urzqdzen pakietem serwisowym, spelniajqcym wymagania opisane w p Kontrakt serwisowy dla kazdego urzqdzenia musi obejmowac takze wszelkie karty i wkladki w nim zamontowane Obslugq zgioszen gwarancyjnych b?dzie zajmowal si? Wykonawca Wymagana b?dzie reakeja serwisu na zgloszonq awari? nie pozniej niz w nast?pnym dniu roboczym Naprawa awarii lub dostarczenie sprz?tu zast?pczego na czas naprawy nie moze nastqpic pozniej niz w drugim dniu roboczym od zgloszenia Zawierana umowa b?dzie przewidywac kary umowne w wysokosci 100 zl za kazdq godzin? opoznienia usuni?cia awarii. 15

16 4. Opis czeici zamowienia 4.1. Zamawiajqcy nie dopuszcza podzialu zamowienia i skladania ofertcz?sciowych Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. Zamowienie musi bye zrealizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji Zamawiajqcynie przewiduje udzielenia zamowien uzupelniajqcych. 5. Termin wykonania zamowienia Dostawa przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajqcego powinna nastqpic w ciqgu 45 dni od podpisania umowy. 6. Warunki udzialu w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow 6.1. W post?powaniu mogq wziqc udzial wszyscy Wykonawcy, spelniajqcy warunki okreslone w art. 22 ust. 1 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.l i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych Wykonawcq moze bye podmiot gospodarezy utworzony przez osob? fizycznq, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajqea osobowosci prawnej oraz podmioty powyzsze wyst?pujqce wspolnie Ocena spelniania warunkow wymaganych od Wykonawcow prowadzona b?dzie na podstawie analizy wymaganych dokumentow i oswiadczen metodq zero - jedynkowq". Oznacza to, iz wystarczajqeym powodem do wykluczenia Wykonawcy z post?powania b?dzie niespelnienie ktoregokolwiek z warunkow wymienionych w pkt 6.1. SIWZ lub brak w ofercie (a nast?pnie brak uzupelnienia, na wezwanie Zamawiajqcego, zgodnie z art. 26, ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych) ktoregokolwiek z wymaganych dokumentow lub oswiadczen, o ktorych mowa w pkt 7 SIWZ. 7. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie majq dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postejpowaniu Dokumenty i oswiadczenia, o ktorych mowa w tym punkcie, powinny bye sporzqdzone w j?zyku polskim i zlozone w oryginale lub jako kserokopie poswiadczone za zgodnosc z oryginalem, przy zachowaniu obowiqzujqcych Wykonawc? zasad reprezentacji. Zamawiajqcy wykluczy z post?powania Wykonawc?, jezeli stwierdzi, ze dostarczone przez niego informacje, majqee wplyw na wynik prowadzonego post?powania sq nieprawdziwe (art. 24 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odr?bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert Oswiadczenie o spelnianiu (lub nie) wymogow art. 22 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych w postaci okreslonej w Zalqczniku A Listapodmiotow nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa Zamowien Publicznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.), albo informacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej Dokument fakultatywny - umowa regulujqca wspolprac? podmiotow wyst?pujqcych wspolnie (np. konsorcjum lub spolka cywilna) Dokument fakultatywny - w przypadku gdyby oferta zostala podpisana przez innq osob? niz wskazujq na to dokumenty dopuszczajqee do obrotu prawnego do oferty nalezy dolqczyc pelnomocnictwo do wyst?powania w imieniu Wykonawcy Dokument fakultatywny - wskazanie cz?sci zamowienia, ktorq Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom (o iletakie zamierzenie jest planowane przez wykonawc?). 16

17 8. Informacja o sposobie porozumiewania sif zamawiajqcego z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i dokumentow 8.1. Kazdy Wykonawca moze zwrocic si? do Zamawiajqcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Pytania Wykonawcow muszq miec form? pisemnq. Kwestie odpowiedzi Zamawiajqcego reguluje art. 38 Ustawy PZP. Zapytania nalezy kierowac na adres : Sqd Najwyzszy z dopiskiem: PL Krasinskich 2/4/ Warszawa NA DOSTAW^ URZADZEN SIECI KOMPUTEROWEJ DLA SADU NAJWYZSZEGO Zapytania skierowane faksem na numer (22) powinny bye ponadto niezwlocznie przekazane listem poleconym Zamawiajqcy nie przewiduje zwolania spotkania informacyjnego dla Wykonawcow. 9. Osoby uprawnione do porozumiewania si? z wykonawcami Osobq upowaznionq do kontaktu z Wykonawcami jest: Maciej Pajqczkowski - Dyrektor Biura Informatyki - tel. (22) Wymagania dotyczqee wadium Zamawiajqcy wymaga wniesienia wadium w wysokosci zl, na konto: albo w formie gwarancji lub por?czeh zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Wadium wnoszone w pieniqdzu powinno bye wplacone na konto Zamawiajqcego, a potwierdzenie wplaty dolqczone do oferty. Srodki pieni?zne winny znalezc si? na rachunku bankowym Zamawiajqcego przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu za moment wniesienia uznaje si? moment ich uznania na rachunku Zamawiajqcego. Wadium wniesione w pieniqdzu Zamawiajqcy b?dzie przechowywal na rachunku bankowym. 11. Termin zwiqzania ofertq Wykonawcy pozostajq zwiqzani zlozonq przez siebie ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert, tj. do 28 pazdziemika 2015 roku. Ten termin zwiqzania ofertq nalezy wpisac w formularz oferty. 12. Opis sposobu przygotowania ofert Zamawiajqcy oczekuje, ze przed przystqpieniem do opracowania oferty kazdy z Wykonawcow bardzo dokiadnie zapozna si? z niniejszq Specyfikacjq Istotnych Warunkow Zamowienia Zamawiajqcy oczekuje odniesienia si? przez Wykonawcow do wszystkich wymogow zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, jak rowniez zobowiqzuje si? do doprecyzowania lub uzupelnienia powyzszych wymogow, w przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy, dzialajqcego z najwyzszq starannosciq i fachowosciq, takie doprecyzowanie lub uzupelnienie jest wskazane lub konieczne ferta musi skladac si? z: Formularza ofertowego - powstalego przez wypelnienie Zalqcznika nr 1 do SIWZ, 17

18 Oswiadczenia o spelnianiu wymogow art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych - podpisanego przez Wykonawc? - powstalego przez wypelnienie Zalqcznika A do SIWZ Aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odr?bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uphywem terminu skladania ofert Listy podmiotow nalezacych do tej samei grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa Zamowien Publicznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.), albo informacji o tym, ze Wykonawcanie nalezy do grupy kapitalowej Umowy reguluiacej wspolprace podmiotow wystepuiacych wspolnie (np. konsorcjum lub spolka cywilna) - fakultatywnie Pelnomocnictwa do reprezentacji - w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niz wskazujq na to dokumenty dopuszczajqce do obrotu prawnego - fakultatywnie Dokumentow potwierdzaiacych: Kopia potwierdzenia wplaty wadium na konto Zamawiajqcego lub oryginaly gwarancji lub por?czen zgodne z art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.) Szczegolowej specyfikacji oferowanych urzadzen sieci komputerowej Kazdy rodzaj urzqdzen musi bye opisany osobno Postac oferty Oferta powinna bye sporzqdzona w j?zyku polskim (zalqczniki: certyfikaty, zaswiadczenia itp. mogq bye sporzqdzone w j?zyku ich wydania i dostarczone wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski), na maszynie do pisania, wydrukowana z komputera lub innq trwalq i czytelnq technikq. Kazdy z Wykonawcow moze zlozyc tylko jednq ofert?, pod rygorem wykluczenia z post?powania. Wszystkie kartki oferty (na ktorych znajduje si? tekst) powinny bye trwale spiete, ponumerowane oraz parafowane lub podpisane przez osob? (osoby) uprawnione do wyst?powania i reprezentacji w imieniu wykonawcy. Parafowanie, trwale spi?cie i numeracja stron pelniq funkcj? porzqdkowq, nie obarczonq rygorem odrzucenia oferty pakowanie i oznakowanie ofert Oferta powinna bye opakowana w trwale zamkni?tq i nieprzejrzystq kopert?. Koperta powinna bye zaadresowana na adres Zamawiajqcego oraz oznakowana jak nizej, a ponadto opatrzona nazwq i dokladnym adresem Wykonawcy. NA DOSTAWE. URZADZEN SIECI KOMPUTEROWEJ DLA SADU NAJWYZSZEGO NIE OTWIERAC PRZED GODZINA 12:30 W DNIU 28 WRZESNIA 2015 R. Opakowanie ofert pelni funkcj? porzqdkowq, nie obarczonq rygorem odrzucenia oferty, jednakze w przypadku innego opakowania i oznaczenia Wykonawca skladajqcy ofert? ponosi ryzyko z tego faktu wynikajqee. 18

19 13. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiajqcego przy PL Krasihskich 2/4/6 w Warszawie, pokoj nr 1 N 07 (godziny urz?dowania: poniedzialek - piqtek od 9:00 do 15:00) Termin skladania ofert uplywa dnia 28 wrzesnia 2015 r. o godzinie W przypadku drogi pocztowej oferta musi znalezc si? w siedzibie Zamawiajqcego w podanym wyzej terminie. Oferty, ktore nadejdq po terminie nie b?dq rozpatrywane Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwot?, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia Po otwarciu kazdej z ofert, w cz?sci jawnej zostanq podane i zapisane w protokole podstawowe ich dane wg wymagan art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych Szczegolowe sprawdzenie waznosci ofert (spelnienie warunkow wymaganych od wykonawcow), a nast?pnie ocena merytorycznej tresci ofert dokonane b?dq w cz?sci niejawnej, w sposob zgodny z uregulowaniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych Na temat tresci zlozonych ofert nie b?dq prowadzone zadne negocjacje, Zamawiajqcy zastrzega sobie jednak prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjasnieh dotyczqcych tresci zlozonej oferty, jesli b?dzie to potrzebne do jej oceny Warunki sprawdzenia pelnej zgodnosci oferowanych produktow z wymogami specyfikacji. W przypadku jakichkolwiek wqtpliwosci Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia pelnej zgodnosci oferowanych produktow z wymogami specyfikacji. W tym celu Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajqcego dostarczy do siedziby Zamawiajqcego w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, egzemplarz wskazanego przedmiotu zamowienia. W odniesieniu do oprogramowania mogq zostac dostarczone licencje tymczasowe, w pelni zgodne z oferowanymi. Jednoczesnie Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc odwolania si? do oficjalnych, publicznie dost?pnych stron internetowych producenta weryfikowanego przedmiotuoferty. Nie przedlozenie oferowanych produktow do przetestowania w ww. terminie zostanie potraktowane, jako negatywny wynik sprawdzenia. Po wykonaniu testow, dostarczone do testowegzemplarze b?dqzwrocone Wykonawcy. 14. Opis sposobu obliczenia ceny Cen? ofertowq nalezy wyliczyc zgodnie z zasadami podanymi w formularzu oferty. 15. Informacje dotyczqee walut obcych, w jakich mogq bye prowadzone rozliczenia miedzy zmawiajqeym a wykonawcq Rozliczenia prowadzone mi?dzy Zamawiajqcym a Wykonawcq b?dq prowadzone w zlotych polskich (PLN). Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci rozliczenia zamowienia w walutach obcych. 16. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajqcy bedzie si? kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej sq cena ofertowa (99%) i okres gwarancyjny (1%). 19

20 16.2. Wsprawie ceny podanej w ofercie nie b?dq prowadzone zadne negocjacje Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory otrzymal najwi?kszq ilosc punktow, wyliczonq wg. wzoru: P=(cofmi / cof x99 pkt) + (gof /gofmax x1 pkt) cofmin cofn gcf g fmax ~ najnizsza cena zewszystkich zlozonych ofert, - cena rozpatrywanej oferty, - okres gwarancyjny, - najdtuzszy okres gwarancyjny ze wszystkich zlozonych ofert, Jezeli nie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl?du na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zastosowanie znajdzie art. 91 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych. 17. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow, ktorzy ubiegali si? o udzielenie zamowienia, zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana zostanie w powyzszym powiadomieniu wezwany do podpisania umowy. Zamawiajqcy okresli rowniez dzien podpisania umowy. 18. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzor umowy Od wybranego Wykonawcy wymagac si? b?dzie podpisania umowy zawierajqcej w swojej tresci postanowienia wymienione w pkt. 3 niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Przed podpisaniem umowy nie b?dzie wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Naleznosc za dostarczony sprz?t komputerowy b?dzie regulowana przelewem, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. 19. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujqcych wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamowienia Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych przyslugujq Wykonawcom, a takze innym osobom, jezeli majq lub mialy interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosly lub mogly poniesc szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepisowpowyzej przywolanej ustawy. Dyrektor Biura Informatyki w Sqdzie Najwyzszym.iLOWNY SPECJALISTA Vs. ZsmowieA Publicznych w S^d&ft Naiwyzsaym dr i/afe. J <r/ty Dflewski ^ 20

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SĄD NAJWYŻSZY 00-951 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla

SĄD NAJWYŻSZY 00-951 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla SĄD NAJWYŻSZY 00-951 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r. Załącznik nr 1.3 do SIWZ Sprawa numer: 10/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci WiFi w Urzędach Statystycznych oraz w Głównym

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER Znak sprawy: AZP 2611-42/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 08.08.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego : zwany dalej Zamawiającym kod, miejscowość, województwo, powiat : 26 600 Radom, mazowieckie, ulica, nr domu, nr lokalu :

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO Znak sprawy: TZ/370/84/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i licencji

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na zakup urządzeń sieciowych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na zakup urządzeń sieciowych Znak sprawy: AG-I.273.2.31.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup urządzeń sieciowych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grudziądz, 18 sierpnia 2009 roku PUP.NOK.342/42/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy ADZ-23-10/2013

Bardziej szczegółowo

Znak: GM-2715-1-AC/09

Znak: GM-2715-1-AC/09 Znak: GM-2715-1-AC/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SERWERA I URZĄDZEŃ SIECIOWYCH W SIEDZIBIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2013 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Zgodnie z ustawlt z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z poin. zm.) zwanlt dalej "Ustaw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 08 marca 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Znak postępowania: BAF 233 7/2012 Warszawa

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 35/2011 Kraków, 3 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo