o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:"

Transkrypt

1 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ZAKUPU 6 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZALNYCH (kod CPV: ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę powyższego warunku, wykonawca musi legitymować się wykonaniem co najmniej dwóch głównych dostaw przełączników zarządzalnych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga, aby każda z dostaw miała wartość nie mniejszą niż ,- zł brutto. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie podpisanie oraz wypełnienie formularza oferty oraz dołączenie do oferty wszystkich wymaganych załączników, dokumentów i oświadczeń, zgodnie z SIWZ z dnia 13 lipca 2015 r. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa 6 sztuk przełączników zarządzalnych (kategoria 1a, 1b, 1c) na potrzeby modernizacji i rozbudowy sieci LAN w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, 2) wdrożenie obejmujące instalację, konfigurację urządzeń, 3) wykonanie dokumentacji technicznej, 4) przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla wyznaczonych dwóch pracowników Zamawiającego. 2. Szczegółowe parametry techniczne przedmiotu zamówienia: Opis techniczny 1) Kategoria 1a: Przełącznik zarządzalny o następujących parametrach minimalnych 2 (dwie) sztuki: a) urządzenie musi mieć możliwość montażu w 19-calowej szafie rack i zawierać wszystkie niezbędne elementy do montażu w 19-calowej szafie rack, b) wysokość urządzenia nie może być większa niż 1RU, c) urządzenie musi posiadać co najmniej 48 wbudowanych portów 10/100/1000BaseT z obsługą auto-mdix, 1

2 d) urządzenie musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzających ilość oraz rodzaj dostępnych portów. Wszystkie porty muszą by aktywne po wyposażeniu w moduł rozszerzający, e) urządzenie musi posiadać możliwość wymiany na co najmniej 3 typy modułów: minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet SFP, minimum 2-portowy moduł 10 Gigabit Ethernet SFP+; minimum 4-portowy moduł 10 Gigabit Ethernet SFP+. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie wkładkami 1000Base-SX oraz 1000Base-LX. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie wkładkami 10GBase-SR, 10GBase-LR oraz 10GBase- LRM. f) urządzenie musi posiadać co najmniej 4 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+ realizowane za pomocą modułu rozszerzającego, g) urządzenie musi posiadać co najmniej 4 wkładki 10GBase-SR ze złączem LC. Wymagane jest, aby wkładki pochodziły od tego samego producenta, co oferowane urządzenie, h) urządzenie musi obsługiwać zasilanie Power over Ethernet na wszystkich portach 10/100/1000BaseT, zgodnie ze standardem IEEE 802.3af (PoE) i IEEE 802.3at(PoE+), i) urządzenie musi posiadać co najmniej 4GB wbudowanej pamięci DRAM, j) urządzenie musi posiadać co najmniej 2GB wbudowanej pamięci Flash, k) urządzenie musi posiadać co najmniej 3 redundantne i wymienne moduły wentylatorów, l) urządzenie musi posiadać co najmniej 2 redundantne i wymienne zasilacze prądu zmiennego z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap) o mocy co najmniej 715W każdy wraz z kablami zasilającymi. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów redundantnego zasilania, m) urządzenie musi pracować z napięciem zmiennym 230V, 50Hz, n) urządzenie musi posiadać port konsolowy, o) urządzenie musi obsługiwać co najmniej 4000 sieci VLAN, p) urządzenie musi obsługiwać co najmniej adresów MAC, q) urządzenie musi posiadać wydajność przełączania na poziomie co najmniej 176Gbps, r) urządzenie musi posiadać funkcjonalność łączenia w stos (stack), z zachowaniem następujących wymagań: do minimum 4 jednostek w stosie, magistrala stakująca o wydajności co najmniej 480Gpbs, tworzenie połączeń agregowanych zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie, stakowanie bez wykorzystania portów Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet. Urządzenie posiada dedykowany kabel do łączenia w stos (należy dostarczyć wraz z urządzeniem), współdzielenie mocy zasilaczy, tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich przełączników w stosie. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych kabli. s) urządzenie musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów), t) urządzenie musi posiadać możliwość rozszerzenia o funkcję kontrolera sieci bezprzewodowej WiFi (poprzez zakup odpowiedniej licencji, bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych i wersji oprogramowania) dla co najmniej 50 punktów dostępowych, u) urządzenie musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGP, OSPFv3, EIGRPv6 oraz routingu multicastowego PIM oraz routing statyczny, v) urządzenie musi posiadać możliwość rozszerzenia o funkcję tworzenia statystyk ruchu typu NetFlow lub równoważny bez dokonywania zmian sprzętowych, w) urządzenie musi obsługiwać protokół NTP, x) urządzenie musi obsługiwać protokół IGMPv3 oraz MLDv1/2 Snooping, y) urządzenie musi obsługiwać protokoły IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, z) urządzenie musi obsługiwać funkcje serwera DHCP, za) urządzenie musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu, zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji (privilege-level), autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z funkcją dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, 2

3 obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników, bez suplikanta 802.1X, uwierzytelnianie urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www), elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie, zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www, wymagane jest wsparcie dla uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie, uzyskanie dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z obsługą certyfikatów typu self-signed, obsługa list kontroli dostępu (ACL), mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad lub równoważnych. Wymagane jest, aby listy ACL posiadały domyślny wpis blokuj dla ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL, funkcję izolacji portu (Protected Port), funkcję Voice VLAN umożliwiającą odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego, zb) urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS), poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, implementacja co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym do obsługi ruchu o różnej klasie obsługi; implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego do obsługi tych kolejek, obsługa jednej z kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), ograniczanie pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi, z dokładnością co najmniej 8Kbps; wymagana jest możliwość skonfigurowania co najmniej 64 różnych ograniczeń, urządzenie musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie, rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP), zc) urządzenie musi posiadać obsługę protokołu LLDP lub LLDP-MED., zd) urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, ze) urządzenie musi mieć możliwość zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN), zd) urządzenie musi obsługiwać protokoły SSH, HTTPS, HTTP, TELNET, SNMP, SCP zarówno IPv4 i IPv6, ze) urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie i autoryzację za pośrednictwem protokołu RADIUS lub TACACS+, zf) urządzenie musi obsługiwać logowanie zdarzeń na zewnętrznym serwerze, zg) urządzenie musi mieć możliwość edycji konfiguracji na dowolnym komputerze PC i późniejsze jej wgranie do urządzenia, zh) niedopuszczalne są restarty urządzenia w celu zaaplikowania zmian w aktywnej konfiguracji, zi) po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją. 2) Kategoria 1b: Przełącznik zarządzalny o następujących parametrach minimalnych 2 (dwie) sztuki: a) urządzenie musi mieć możliwość montażu w 19-calowej szafie rack i zawierać wszystkie niezbędne elementy do montażu w 19-calowej szafie rack, b) wysokość urządzenia nie może być większa niż 1RU, c) urządzenie musi posiadać co najmniej 48 wbudowanych portów 10/100/1000BaseT z obsługą auto-mdix, d) urządzenie musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzających ilość oraz rodzaj dostępnych portów; wszystkie porty muszą być aktywne po wyposażeniu w moduł rozszerzający, e) urządzenie musi posiadać możliwość wymiany na co najmniej 3 typy modułów: minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet SFP, 3

4 minimum 2-portowy moduł 10 Gigabit Ethernet SFP+, minimum 4-portowy moduł 10 Gigabit Ethernet SFP+. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie wkładkami 1000Base-SX oraz 1000Base-LX. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie wkładkami 10GBase-SR, 10GBase-LR oraz 10GBase- LRM. f) urządzenie musi posiadać co najmniej 4 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+ realizowane za pomocą modułu rozszerzającego, g) urządzenie musi posiadać co najmniej 4 wkładki 10GBase-SR ze złączem LC; wymagane jest, aby wkładki pochodziły od tego samego producenta co oferowane urządzenie, h) urządzenie musi posiadać co najmniej 4GB wbudowanej pamięci DRAM, i) urządzenie musi posiadać co najmniej 2GB wbudowanej pamięci Flash, j) urządzenie musi posiadać co najmniej 3 redundantne i wymienne moduły wentylatorów, k) urządzenie musi posiadać co najmniej 2 redundantne i wymienne zasilacze prądu zmiennego, z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap) o mocy co najmniej 350W każdy wraz z kablami zasilającymi; Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów redundantnego zasilania, l) urządzenie musi pracować z napięciem zmiennym 230V, 50Hz, m) urządzenie musi posiadać port konsolowy, n) urządzenie musi obsługiwać co najmniej 1000 sieci VLAN, o) urządzenie musi obsługiwać co najmniej adresów MAC, p) urządzenie musi posiadać wydajność przełączania na poziomie co najmniej 176Gbps, q) urządzenie musi posiadać funkcjonalność łączenia w stos (stack), z zachowaniem następujących wymagań: do minimum 4 jednostek w stosie, magistrala stakująca o wydajności co najmniej 480Gpbs, tworzenie połączeń agregowanych zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie, stakowanie bez wykorzystania portów Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet; urządzenie posiada dedykowany kabel do łączenia w stos (należy dostarczyć wraz z urządzeniem), współdzielenie mocy zasilaczy, tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich przełączników w stosie; wymagane jest dostarczenie niezbędnych kabli, r) urządzenie musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów), s) urządzenie musi posiadać obsługę protokołów routingu RIPv1, RIPv2 oraz routing statyczny, t) urządzenie musi posiadać możliwość rozszerzenia o funkcję tworzenia statystyk ruchu typu NetFlow lub równoważny, bez dokonywania zmian sprzętowych, u) urządzenie musi obsługiwać protokół NTP, v) urządzenie musi obsługiwać protokół IGMPv3 oraz MLDv1/2 Snooping, w) urządzenie musi obsługiwać protokoły IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, x) urządzenie musi obsługiwać funkcje serwera DHCP, y) urządzenie musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu, zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji (privilege-level), autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z funkcją dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X, uwierzytelnianie urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www), elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie; wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www, wymagane jest wsparcie dla uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie, uzyskanie dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z obsługą certyfikatów typu self-signed, 4

5 obsługa list kontroli dostępu (ACL), mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad lub równoważnych; wymagane jest, aby listy ACL posiadały domyślny wpis blokuj dla ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL, funkcję izolacji portu (Protected Port), funkcję Voice VLAN umożliwiającą odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego, z) urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS), poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, b) implementacja co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym, do obsługi ruchu o różnej klasie obsługi; implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego do obsługi tych kolejek, c) obsługa jednej z kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), d) ograniczanie pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi, z dokładnością co najmniej 8Kbps; wymagana jest możliwość skonfigurowania co najmniej 64 różnych ograniczeń, za) urządzenie musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie, rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP), zb) urządzenie musi posiadać obsługę protokołu LLDP lub LLDP-MED., zc) urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, zd) urządzenie musi mieć możliwość zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN), zf) urządzenie musi obsługiwać protokoły SSH, HTTPS, HTTP, TELNET, SNMP, SCP zarówno IPv4 i IPv6, zg) urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie i autoryzację za pośrednictwem protokołu RADIUS lub TACACS+, zh) urządzenie musi obsługiwać logowanie zdarzeń na zewnętrznym serwerze, zi) urządzenie musi mieć możliwość edycji konfiguracji na dowolnym komputerze PC i późniejsze jej wgranie do urządzenia, zj) niedopuszczalne są restarty urządzenia w celu zaaplikowania zmian w aktywnej konfiguracji. zk) po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwość uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. 3) Kategoria 1c: Przełącznik zarządzalny o następujących parametrach minimalnych 2 (dwie) sztuki: a) urządzenie musi mieć możliwość montażu w 19-calowej szafie rack i zawierać wszystkie niezbędne elementy do montażu w 19-calowej szafie rack, b) wysokość urządzenia nie może być większa niż 1RU, c) urządzenie musi posiadać co najmniej 24 wbudowanych portów Gigabit Ethernet SFP, d) urządzenie musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzających ilość oraz rodzaj dostępnych portów; wszystkie porty muszą by aktywne po wyposażeniu w moduł rozszerzający, e) urządzenie musi posiadać możliwość wymiany na co najmniej 2 typy modułów: a) minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet SFP, b) minimum 2-portowy moduł 10 Gigabit Ethernet SFP+. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie wkładkami 1000Base-SX oraz 1000Base-LX. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie wkładkami 10GBase-SR, 10GBase-LR oraz 10GBase- LRM, f) urządzenie musi posiadać co najmniej 2 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+, realizowane za pomocą modułu rozszerzającego, g) urządzenie musi posiadać co najmniej 2 wkładki 10GBase-SR ze złączem LC; wymagane jest, aby wkładki pochodziły od tego samego producenta, co oferowane urządzenie, h) urządzenie musi posiadać co najmniej 4GB wbudowanej pamięci DRAM, i) urządzenie musi posiadać co najmniej 2GB wbudowanej pamięci Flash, j) urządzenie musi posiadać co najmniej 3 redundantne i wymienne moduły wentylatorów, k) urządzenie musi posiadać co najmniej 2 redundantne i wymienne zasilacze prądu zmiennego, z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap), o mocy co najmniej 350W każdy 5

6 wraz z kablami zasilającymi; Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów redundantnego zasilania, l) urządzenie musi pracować z napięciem zmiennym 230V, 50Hz, m) urządzenie musi posiadać port konsolowy, n) urządzenie musi obsługiwać co najmniej 1000 sieci VLAN, o) urządzenie musi obsługiwać co najmniej adresów MAC, p) urządzenie musi posiadać wydajność przełączania na poziomie co najmniej 92Gbps, q) urządzenie musi posiadać funkcjonalność łączenia w stos (stack) z zachowaniem następujących wymagań: a) do minimum 4 jednostek w stosie, b) magistrala stakująca o wydajności co najmniej 480Gpbs, c) tworzenie połączeń agregowanych zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie, d) stakowanie bez wykorzystania portów Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet. Urządzenie posiada dedykowany kabel do łączenia w stos (należy dostarczyć wraz z urządzeniem), e) współdzielenie mocy zasilaczy, tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich przełączników w stosie; wymagane jest dostarczenie niezbędnych kabli, r) urządzenie musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów), s) urządzenie musi posiadać obsługę protokołów routingu RIPv1, RIPv2 oraz routing statyczny, t) urządzenie musi posiadać możliwość rozszerzenia o funkcję tworzenia statystyk ruchu typu NetFlow lub równoważny bez dokonywania zmian sprzętowych, u) urządzenie musi obsługiwać protokół NTP, v) urządzenie musi obsługiwać protokół IGMPv3 oraz MLDv1/2 Snooping, w) urządzenie musi obsługiwać protokoły IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, x) urządzenie musi obsługiwać funkcje serwera DHCP, y) urządzenie musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu, zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji (privilege-level), autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z funkcją dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X, uwierzytelnianie urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www), elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie; wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www, wymagane jest wsparcie dla uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie, uzyskanie dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z obsługą certyfikatów typu selfsigned, obsługa list kontroli dostępu (ACL), mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad lub równoważnych; wymagane jest, aby listy ACL posiadały domyślny wpis blokuj dla ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL, funkcję izolacji portu (Protected Port), funkcję Voice VLAN umożliwiającą odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego, z) urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS), poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/ /docelowy port TCP, implementacja co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym, do obsługi ruchu o różnej klasie obsługi; implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego do obsługi tych kolejek, obsługa jednej z kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), 6

7 ograniczanie pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi, z dokładnością co najmniej 8Kbps; wymagana jest możliwość skonfigurowania co najmniej 64 różnych ograniczeń, za) urządzenie musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów, zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu, zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP), zb) urządzenie musi posiadać obsługę protokołu LLDP lub LLDP-MED, zc) urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, zd) urządzenie musi mieć możliwość zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN), ze) urządzenie musi obsługiwać protokoły SSH, HTTPS, HTTP, TELNET, SNMP, SCP zarówno IPv4 i IPv6, zf) urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie i autoryzację za pośrednictwem protokołu RADIUS lub TACACS+, zg) urządzenie musi obsługiwać logowanie zdarzeń na zewnętrznym serwerze, zh) urządzenie musi mieć możliwość edycji konfiguracji na dowolnym komputerze PC i późniejsze jej wgranie do urządzenia, zi) niedopuszczalne są restarty urządzenia, w celu zaaplikowania zmian w aktywnej konfiguracji, zj) po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwość uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. 3. Dostawa 1) Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2015 roku, nieużywane wcześniej w innych wdrożeniach, oryginalnie zapakowane i pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego; nie dopuszcza się rozwiązań typu refurbished itp. 2) Wykonawca dostarczy urządzenia wraz z niezbędnym oprogramowaniem potrzebnym do jego prawidłowego funkcjonowania. 3) Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej, stabilnej oraz zgodnej z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. 4) Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 4. Wdrożenie 1) Sieć LAN Zamawiającego funkcjonuje w topologii gwiazdy i działa w oparciu o urządzenia aktywne firmy Cisco. Do zarządzania urządzeniami sieciowymi Zamawiający wykorzystuje program CiscoWorks. Urządzenia z kategorii 1a, 1b i 1c powinny być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami i oprogramowaniem. 2) Obecna modernizacja i rozbudowa sieci LAN zakłada wymianę rdzenia i zbudowanie nowego szkieletu sieci w technologii 10 Gigabit Ethernet. Cel ten będzie osiągnięty poprzez wymianę przełącznika centralnego na urządzenia opisane w punkcie 2.1 (kategoria 1a) oraz podłączenie do nowego przełącznika centralnego urządzeń opisanych w punkcie 2.2 (kategoria 1b) i punkcie 2.3 (kategoria 1c) oraz obecnego przełącznika centralnego (stack 2 x Cisco Catalyst 3750E-24TD-S). Do urządzenia opisanego w punkcie 2.3 (kategoria 1c) zostaną podłączone obecne przełączniki Cisco Catalyst 3560G-48TS-S w punktach dystrybucyjnych. Urządzenia (kategoria 1a i kategoria 1c) zostaną umieszczone w pierwszej szafie typu rack. Urządzenia (kategoria 1b) zostaną umieszczone w drugiej szafie typu rack. Obecny przełącznik centralny zostanie przeniesiony z pierwszej szafy typu rack do trzeciej szafy typu rack. Wszystkie wymienione szafy typu rack znajdują się w pomieszczeniu serwerowi głównej. Zamawiający posiada okablowanie światłowodowe i wkładki 1000Base-SX ze złączem LC niezbędne do podłączenia obecnych przełączników Cisco Catalyst 3560G-48TS-S do przełącznika (kategoria 1c) oraz wkładki 1000Base-SX ze złączem LC w obecnym przełączniku centralnym. 3) Wykonawca w ramach niniejszego wdrożenia wykona następujące usługi: a) opracowanie projektu technicznego zawierającego minimum opis obecnej i docelowej infrastruktury sieci LAN, propozycje testów odbiorczych dostarczanej infrastruktury oraz harmonogram prac. Zamawiający przedstawi obecną topologię sieci LAN wraz z konfiguracją poszczególnych urządzeń w zakresie niezbędnym do realizacji zadania oraz określi szczegółowe wymagania dotyczące nowej sieci LAN. Projekt musi uzyskać akceptację Zamawiającego. b) instalacja, uruchomienie i konfiguracja dostarczonych urządzeń. 7

8 c) przeniesienie obecnego przełącznika centralnego i jego rekonfiguracja. d) wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń pomiędzy urządzeniami objętymi wdrożeniem. Wykonawca dostarczy połączenia światłowodowe o przepustowości 10 Gigabit Ethernet do realizacji połączeń pomiędzy urządzeniami wymienionymi w punkcie 4.2 oraz połączeń zapasowych w ilości: kabel światłowodowy krosowy MM 50/125, OM3, Duplex LC-SC, bez łączników, osłona złącza lub znacznik w kolorze czarnym i czerwonym, 10m - 2 szt, kabel światłowodowy krosowy MM 50/125, OM3, Duplex LC-LC, bez łączników, osłona złącza lub znacznik w kolorze czarnym i czerwonym, 10m - 6 szt, kabel światłowodowy krosowy MM 50/125, OM3, Duplex LC-LC, bez łączników, osłona złącza lub znacznik w kolorze czarnym i czerwonym, 2m - 4 szt. Połączenia światłowodowe wymienione w pkt 4 a) i 4b) pomiędzy pierwszą szafą typu rack, a drugą szafą typu rack oraz pomiędzy pierwszą szafą typu rack, a trzecią szafą typu rack należy wykonać w zbiorczych rurach osłonowych typu peszel, a połączenia wymienione w pkt 4c) należy wykonać w trzeciej szafie typu rack, e) rekonfiguracja przełączników w punktach dystrybucyjnych, f) uruchomienie nowego rdzenia sieci LAN w technologii 10 Gigabit Ethernet, g) testy weryfikujące poprawność działania i konfiguracji dostarczonych urządzeń, h) testy działania systemów redundantnych symulacje awarii, i) opracowanie dokumentacji powykonawczej zmodernizowanej sieci LAN, w formie drukowanej i elektronicznej; dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej: a) topologię sieci, b) konfigurację urządzeń, c) opis uruchomionych usług, d) hasła i konta dostępowe. 4) Realizacja przedmiotu zamówienia nie może w żaden sposób zakłócić lub uniemożliwić prawidłowego funkcjonowania środowiska informatycznego Zamawiającego. Prace wdrożeniowe, które wymagają przerwy w działaniu sieci LAN bądź serwerów Zamawiającego można wykonywać tylko poza godzinami pracy Zamawiającego, tj. w weekendy lub po godz. 17 w dni robocze. 5) W przypadku gdy część zamówionego urządzeń będzie mieć dłuższy czas dostawy dopuszcza możliwość rozpoczęcia prac przed dostawą wszystkich elementów. 5. Gwarancja 1) Na całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania Zamawiający wymaga co najmniej 12-miesięcznego serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji, z gwarantowanym czasem naprawy lub wymiany uszkodzonych urządzeń lub ich części w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (tryb NBD następny dzień roboczy). 2) Zamawiający wymaga dostępu do pobierania nowych wersji oprogramowania oraz jego aktualizacji, dostępu do narzędzi diagnostycznych oraz do bazy wiedzy producenta. 3) Wykonawca musi przyjmować zgłoszenia awarii w trybie 24/7, w formie telefonicznej, poczty elektronicznej lub przez stronę WWW. Wykonawca zapewni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczonych urządzeń i oprogramowania. Zgłoszenia dokonane po godz są traktowane jako przyjęte następnego dnia roboczego. 4) Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 5) Zamawiający ma prawo dokonywania rozbudowy dostarczonych urządzeń, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta, wykonywaną przez wykwalifikowanych pracowników, a także prawo do zmian konfiguracji urządzeń i przemieszczania ich, bez utraty gwarancji. 6. Warsztaty szkoleniowe W ramach realizacji zadania Zamawiający wymaga przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych dla 2 administratorów w siedzibie Zamawiającego, w wymiarze nie mniejszym niż 12 godzin, w zakresie obejmującym co najmniej: 1) omówienie mechanizmów konfiguracyjnych stosowanych dla dostarczonych urządzeń, 2) omówienie parametrów nowych urządzeń, ich stanów normalnych i stanów krytycznych, 3) omówienie wdrożonej konfiguracji i uruchomionych usług. 7. Wymagania dodatkowe 1) Wykonawca zobowiązuje się, że zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w czasie i w związku z realizacją przedmiotu umowy od Zamawiającego. 8

9 2) Wykonawca jest zobowiązany przechowywać informacje otrzymane od Zamawiającego w taki sposób, aby zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 3) Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji wiąże Wykonawcę również po rozwiązaniu, odstąpieniu, wygaśnięciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny. 4) Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. transport, ubezpieczenie, materiały, warsztaty szkoleniowe, dokumentacja itp.) pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Jako kryteria oceny ofert Zamawiający przyjmuje kryteria: 1) Cena oferty 95% 2) Okres trwania serwisu gwarancyjnego 5% Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najwyższą łączną ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone ww. kryteria oceny ofert. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości ,- zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do godz w dniu 24 lipca 2015 r. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42 z 2007 r, poz. 275 z późn. zm.). Wadium musi gwarantować wypłatę pieniędzy, stąd przedstawiona gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne i bezwarunkowe. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BGK O/Szczecin nr rachunku: i przelew musi zostać zaksięgowany na koncie Zamawiającego przed godz dnia 21 lipca 2015 r. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium przetargowego (kopię przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Zamawiającego, na konto bankowe) lub załączyć do oferty dokument (oryginał) potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej). Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej WADIUM. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium zostały określone w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9

10 Zamawiający oczekuje zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 7 tygodni liczonych od dnia zawarcia (podpisania) umowy. Od dnia ukazania się ogłoszenia można pobrać siwz ze strony internetowej Zamawiającego otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 45 w Szczecinie w godzinach (pok. 219, II piętro) lub na pisemny wniosek wykonawcy (nr faks ). Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych według wymagań wskazanych w SIWZ składać należy w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 pok. 219 (II piętro) w terminie do dnia 24 lipca 2015 r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2015 r. o godz w pokoju 006. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w siwz, jednak nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy w zakresie dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej i umowy ramowej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 lipca 2015 r. pod numerem ogłoszenia Przewodniczący komisji przetargowej Elżbieta Stypuła-Krotecka Szczecin, dnia 13 lipca 2015 r. 10

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

2. W sprawach nieuregulowanych Ustawą stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych Ustawą stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) BDG.V.ZP.2510.4.2016.KS Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia, jest dostawa przełączników sieciowych wraz z usługami wsparcia technicznego i systemem

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

2. W sprawach nieuregulowanych Ustawą stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych Ustawą stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie

UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA Nr../2013 zawarta dnia 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, zwanym dalej Zamawiającym, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S

Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:210944-2015:text:pl:html Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S 117-210944 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 162080-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 162080-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 150316-2015 z dnia 2015-06-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zgorzelec 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegająca na przebudowie lokalu znajdującego się

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Warszawa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej centrali, dostawa 300 szt. cyfrowych stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz usługa bramki SMS wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax. 261 852 715, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 9/ZP/15 Warszawa 25.03.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrsyrena.pl Warszawa: Dostawa i uruchomienie sprzętu oświetleniowego w Teatrze Syrena Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Dostawa zestawu dwóch przełączników rdzeniowych. W ramach zadania należy dostarczyć dwa przełączniki rdzeniowe o parametrach nie

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl 1 z 5 02-07-2015 14:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Wykonanie projektu modernizacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa Załącznik Nr 1 do SIWZ URZĄDZENIA AKTYWNE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z SYSTEMEM MONITORINGU - OPIS Dokumentacja Projektowa 1. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt realizacyjny Projekt będzie zawierał

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-28 10:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl Płock: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279854&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przełącznik typ 1 2szt 1 Urządzenie o zamkniętej konfiguracji i wysokości 1 RU. 2 Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 512MB pamięci DRAM oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://bip.ipn.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/usuniete/739,przetarg-na-dostawe-i-instalacje-zintegrowanego-systemu -wspomagajacego-prace-adm.html

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla PWST w Krakowie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r.

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia medycznego (tekstylia, wyposażenie, sprzęt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 of 6 2016-06-29 08:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255888-2015:text:pl:html Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 18-09-2015 12:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uokik.gov.pl Warszawa: Dostawa serwerów i dysków twardych dla Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych

Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych 1 CPV - 32420000-3 - urządzenia sieciowe Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rezerwowych urządzeń sieciowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzuk.kolo.pl Koło: Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-13 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Szczecin: Zakup i dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Numer ogłoszenia: 205492-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo