o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:"

Transkrypt

1 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ZAKUPU 6 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZALNYCH (kod CPV: ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę powyższego warunku, wykonawca musi legitymować się wykonaniem co najmniej dwóch głównych dostaw przełączników zarządzalnych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga, aby każda z dostaw miała wartość nie mniejszą niż ,- zł brutto. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie podpisanie oraz wypełnienie formularza oferty oraz dołączenie do oferty wszystkich wymaganych załączników, dokumentów i oświadczeń, zgodnie z SIWZ z dnia 13 lipca 2015 r. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa 6 sztuk przełączników zarządzalnych (kategoria 1a, 1b, 1c) na potrzeby modernizacji i rozbudowy sieci LAN w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, 2) wdrożenie obejmujące instalację, konfigurację urządzeń, 3) wykonanie dokumentacji technicznej, 4) przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla wyznaczonych dwóch pracowników Zamawiającego. 2. Szczegółowe parametry techniczne przedmiotu zamówienia: Opis techniczny 1) Kategoria 1a: Przełącznik zarządzalny o następujących parametrach minimalnych 2 (dwie) sztuki: a) urządzenie musi mieć możliwość montażu w 19-calowej szafie rack i zawierać wszystkie niezbędne elementy do montażu w 19-calowej szafie rack, b) wysokość urządzenia nie może być większa niż 1RU, c) urządzenie musi posiadać co najmniej 48 wbudowanych portów 10/100/1000BaseT z obsługą auto-mdix, 1

2 d) urządzenie musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzających ilość oraz rodzaj dostępnych portów. Wszystkie porty muszą by aktywne po wyposażeniu w moduł rozszerzający, e) urządzenie musi posiadać możliwość wymiany na co najmniej 3 typy modułów: minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet SFP, minimum 2-portowy moduł 10 Gigabit Ethernet SFP+; minimum 4-portowy moduł 10 Gigabit Ethernet SFP+. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie wkładkami 1000Base-SX oraz 1000Base-LX. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie wkładkami 10GBase-SR, 10GBase-LR oraz 10GBase- LRM. f) urządzenie musi posiadać co najmniej 4 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+ realizowane za pomocą modułu rozszerzającego, g) urządzenie musi posiadać co najmniej 4 wkładki 10GBase-SR ze złączem LC. Wymagane jest, aby wkładki pochodziły od tego samego producenta, co oferowane urządzenie, h) urządzenie musi obsługiwać zasilanie Power over Ethernet na wszystkich portach 10/100/1000BaseT, zgodnie ze standardem IEEE 802.3af (PoE) i IEEE 802.3at(PoE+), i) urządzenie musi posiadać co najmniej 4GB wbudowanej pamięci DRAM, j) urządzenie musi posiadać co najmniej 2GB wbudowanej pamięci Flash, k) urządzenie musi posiadać co najmniej 3 redundantne i wymienne moduły wentylatorów, l) urządzenie musi posiadać co najmniej 2 redundantne i wymienne zasilacze prądu zmiennego z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap) o mocy co najmniej 715W każdy wraz z kablami zasilającymi. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów redundantnego zasilania, m) urządzenie musi pracować z napięciem zmiennym 230V, 50Hz, n) urządzenie musi posiadać port konsolowy, o) urządzenie musi obsługiwać co najmniej 4000 sieci VLAN, p) urządzenie musi obsługiwać co najmniej adresów MAC, q) urządzenie musi posiadać wydajność przełączania na poziomie co najmniej 176Gbps, r) urządzenie musi posiadać funkcjonalność łączenia w stos (stack), z zachowaniem następujących wymagań: do minimum 4 jednostek w stosie, magistrala stakująca o wydajności co najmniej 480Gpbs, tworzenie połączeń agregowanych zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie, stakowanie bez wykorzystania portów Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet. Urządzenie posiada dedykowany kabel do łączenia w stos (należy dostarczyć wraz z urządzeniem), współdzielenie mocy zasilaczy, tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich przełączników w stosie. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych kabli. s) urządzenie musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów), t) urządzenie musi posiadać możliwość rozszerzenia o funkcję kontrolera sieci bezprzewodowej WiFi (poprzez zakup odpowiedniej licencji, bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych i wersji oprogramowania) dla co najmniej 50 punktów dostępowych, u) urządzenie musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGP, OSPFv3, EIGRPv6 oraz routingu multicastowego PIM oraz routing statyczny, v) urządzenie musi posiadać możliwość rozszerzenia o funkcję tworzenia statystyk ruchu typu NetFlow lub równoważny bez dokonywania zmian sprzętowych, w) urządzenie musi obsługiwać protokół NTP, x) urządzenie musi obsługiwać protokół IGMPv3 oraz MLDv1/2 Snooping, y) urządzenie musi obsługiwać protokoły IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, z) urządzenie musi obsługiwać funkcje serwera DHCP, za) urządzenie musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu, zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji (privilege-level), autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z funkcją dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, 2

3 obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników, bez suplikanta 802.1X, uwierzytelnianie urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www), elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie, zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www, wymagane jest wsparcie dla uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie, uzyskanie dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z obsługą certyfikatów typu self-signed, obsługa list kontroli dostępu (ACL), mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad lub równoważnych. Wymagane jest, aby listy ACL posiadały domyślny wpis blokuj dla ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL, funkcję izolacji portu (Protected Port), funkcję Voice VLAN umożliwiającą odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego, zb) urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS), poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, implementacja co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym do obsługi ruchu o różnej klasie obsługi; implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego do obsługi tych kolejek, obsługa jednej z kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), ograniczanie pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi, z dokładnością co najmniej 8Kbps; wymagana jest możliwość skonfigurowania co najmniej 64 różnych ograniczeń, urządzenie musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie, rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP), zc) urządzenie musi posiadać obsługę protokołu LLDP lub LLDP-MED., zd) urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, ze) urządzenie musi mieć możliwość zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN), zd) urządzenie musi obsługiwać protokoły SSH, HTTPS, HTTP, TELNET, SNMP, SCP zarówno IPv4 i IPv6, ze) urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie i autoryzację za pośrednictwem protokołu RADIUS lub TACACS+, zf) urządzenie musi obsługiwać logowanie zdarzeń na zewnętrznym serwerze, zg) urządzenie musi mieć możliwość edycji konfiguracji na dowolnym komputerze PC i późniejsze jej wgranie do urządzenia, zh) niedopuszczalne są restarty urządzenia w celu zaaplikowania zmian w aktywnej konfiguracji, zi) po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją. 2) Kategoria 1b: Przełącznik zarządzalny o następujących parametrach minimalnych 2 (dwie) sztuki: a) urządzenie musi mieć możliwość montażu w 19-calowej szafie rack i zawierać wszystkie niezbędne elementy do montażu w 19-calowej szafie rack, b) wysokość urządzenia nie może być większa niż 1RU, c) urządzenie musi posiadać co najmniej 48 wbudowanych portów 10/100/1000BaseT z obsługą auto-mdix, d) urządzenie musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzających ilość oraz rodzaj dostępnych portów; wszystkie porty muszą być aktywne po wyposażeniu w moduł rozszerzający, e) urządzenie musi posiadać możliwość wymiany na co najmniej 3 typy modułów: minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet SFP, 3

4 minimum 2-portowy moduł 10 Gigabit Ethernet SFP+, minimum 4-portowy moduł 10 Gigabit Ethernet SFP+. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie wkładkami 1000Base-SX oraz 1000Base-LX. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie wkładkami 10GBase-SR, 10GBase-LR oraz 10GBase- LRM. f) urządzenie musi posiadać co najmniej 4 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+ realizowane za pomocą modułu rozszerzającego, g) urządzenie musi posiadać co najmniej 4 wkładki 10GBase-SR ze złączem LC; wymagane jest, aby wkładki pochodziły od tego samego producenta co oferowane urządzenie, h) urządzenie musi posiadać co najmniej 4GB wbudowanej pamięci DRAM, i) urządzenie musi posiadać co najmniej 2GB wbudowanej pamięci Flash, j) urządzenie musi posiadać co najmniej 3 redundantne i wymienne moduły wentylatorów, k) urządzenie musi posiadać co najmniej 2 redundantne i wymienne zasilacze prądu zmiennego, z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap) o mocy co najmniej 350W każdy wraz z kablami zasilającymi; Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów redundantnego zasilania, l) urządzenie musi pracować z napięciem zmiennym 230V, 50Hz, m) urządzenie musi posiadać port konsolowy, n) urządzenie musi obsługiwać co najmniej 1000 sieci VLAN, o) urządzenie musi obsługiwać co najmniej adresów MAC, p) urządzenie musi posiadać wydajność przełączania na poziomie co najmniej 176Gbps, q) urządzenie musi posiadać funkcjonalność łączenia w stos (stack), z zachowaniem następujących wymagań: do minimum 4 jednostek w stosie, magistrala stakująca o wydajności co najmniej 480Gpbs, tworzenie połączeń agregowanych zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie, stakowanie bez wykorzystania portów Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet; urządzenie posiada dedykowany kabel do łączenia w stos (należy dostarczyć wraz z urządzeniem), współdzielenie mocy zasilaczy, tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich przełączników w stosie; wymagane jest dostarczenie niezbędnych kabli, r) urządzenie musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów), s) urządzenie musi posiadać obsługę protokołów routingu RIPv1, RIPv2 oraz routing statyczny, t) urządzenie musi posiadać możliwość rozszerzenia o funkcję tworzenia statystyk ruchu typu NetFlow lub równoważny, bez dokonywania zmian sprzętowych, u) urządzenie musi obsługiwać protokół NTP, v) urządzenie musi obsługiwać protokół IGMPv3 oraz MLDv1/2 Snooping, w) urządzenie musi obsługiwać protokoły IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, x) urządzenie musi obsługiwać funkcje serwera DHCP, y) urządzenie musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu, zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji (privilege-level), autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z funkcją dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X, uwierzytelnianie urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www), elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie; wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www, wymagane jest wsparcie dla uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie, uzyskanie dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z obsługą certyfikatów typu self-signed, 4

5 obsługa list kontroli dostępu (ACL), mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad lub równoważnych; wymagane jest, aby listy ACL posiadały domyślny wpis blokuj dla ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL, funkcję izolacji portu (Protected Port), funkcję Voice VLAN umożliwiającą odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego, z) urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS), poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, b) implementacja co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym, do obsługi ruchu o różnej klasie obsługi; implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego do obsługi tych kolejek, c) obsługa jednej z kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), d) ograniczanie pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi, z dokładnością co najmniej 8Kbps; wymagana jest możliwość skonfigurowania co najmniej 64 różnych ograniczeń, za) urządzenie musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie, rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP), zb) urządzenie musi posiadać obsługę protokołu LLDP lub LLDP-MED., zc) urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, zd) urządzenie musi mieć możliwość zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN), zf) urządzenie musi obsługiwać protokoły SSH, HTTPS, HTTP, TELNET, SNMP, SCP zarówno IPv4 i IPv6, zg) urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie i autoryzację za pośrednictwem protokołu RADIUS lub TACACS+, zh) urządzenie musi obsługiwać logowanie zdarzeń na zewnętrznym serwerze, zi) urządzenie musi mieć możliwość edycji konfiguracji na dowolnym komputerze PC i późniejsze jej wgranie do urządzenia, zj) niedopuszczalne są restarty urządzenia w celu zaaplikowania zmian w aktywnej konfiguracji. zk) po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwość uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. 3) Kategoria 1c: Przełącznik zarządzalny o następujących parametrach minimalnych 2 (dwie) sztuki: a) urządzenie musi mieć możliwość montażu w 19-calowej szafie rack i zawierać wszystkie niezbędne elementy do montażu w 19-calowej szafie rack, b) wysokość urządzenia nie może być większa niż 1RU, c) urządzenie musi posiadać co najmniej 24 wbudowanych portów Gigabit Ethernet SFP, d) urządzenie musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzających ilość oraz rodzaj dostępnych portów; wszystkie porty muszą by aktywne po wyposażeniu w moduł rozszerzający, e) urządzenie musi posiadać możliwość wymiany na co najmniej 2 typy modułów: a) minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet SFP, b) minimum 2-portowy moduł 10 Gigabit Ethernet SFP+. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie wkładkami 1000Base-SX oraz 1000Base-LX. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie wkładkami 10GBase-SR, 10GBase-LR oraz 10GBase- LRM, f) urządzenie musi posiadać co najmniej 2 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+, realizowane za pomocą modułu rozszerzającego, g) urządzenie musi posiadać co najmniej 2 wkładki 10GBase-SR ze złączem LC; wymagane jest, aby wkładki pochodziły od tego samego producenta, co oferowane urządzenie, h) urządzenie musi posiadać co najmniej 4GB wbudowanej pamięci DRAM, i) urządzenie musi posiadać co najmniej 2GB wbudowanej pamięci Flash, j) urządzenie musi posiadać co najmniej 3 redundantne i wymienne moduły wentylatorów, k) urządzenie musi posiadać co najmniej 2 redundantne i wymienne zasilacze prądu zmiennego, z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap), o mocy co najmniej 350W każdy 5

6 wraz z kablami zasilającymi; Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów redundantnego zasilania, l) urządzenie musi pracować z napięciem zmiennym 230V, 50Hz, m) urządzenie musi posiadać port konsolowy, n) urządzenie musi obsługiwać co najmniej 1000 sieci VLAN, o) urządzenie musi obsługiwać co najmniej adresów MAC, p) urządzenie musi posiadać wydajność przełączania na poziomie co najmniej 92Gbps, q) urządzenie musi posiadać funkcjonalność łączenia w stos (stack) z zachowaniem następujących wymagań: a) do minimum 4 jednostek w stosie, b) magistrala stakująca o wydajności co najmniej 480Gpbs, c) tworzenie połączeń agregowanych zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie, d) stakowanie bez wykorzystania portów Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet. Urządzenie posiada dedykowany kabel do łączenia w stos (należy dostarczyć wraz z urządzeniem), e) współdzielenie mocy zasilaczy, tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich przełączników w stosie; wymagane jest dostarczenie niezbędnych kabli, r) urządzenie musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów), s) urządzenie musi posiadać obsługę protokołów routingu RIPv1, RIPv2 oraz routing statyczny, t) urządzenie musi posiadać możliwość rozszerzenia o funkcję tworzenia statystyk ruchu typu NetFlow lub równoważny bez dokonywania zmian sprzętowych, u) urządzenie musi obsługiwać protokół NTP, v) urządzenie musi obsługiwać protokół IGMPv3 oraz MLDv1/2 Snooping, w) urządzenie musi obsługiwać protokoły IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, x) urządzenie musi obsługiwać funkcje serwera DHCP, y) urządzenie musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu, zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji (privilege-level), autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z funkcją dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X, uwierzytelnianie urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www), elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie; wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www, wymagane jest wsparcie dla uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie, uzyskanie dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z obsługą certyfikatów typu selfsigned, obsługa list kontroli dostępu (ACL), mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad lub równoważnych; wymagane jest, aby listy ACL posiadały domyślny wpis blokuj dla ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL, funkcję izolacji portu (Protected Port), funkcję Voice VLAN umożliwiającą odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego, z) urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS), poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/ /docelowy port TCP, implementacja co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym, do obsługi ruchu o różnej klasie obsługi; implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego do obsługi tych kolejek, obsługa jednej z kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), 6

7 ograniczanie pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi, z dokładnością co najmniej 8Kbps; wymagana jest możliwość skonfigurowania co najmniej 64 różnych ograniczeń, za) urządzenie musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów, zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu, zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP), zb) urządzenie musi posiadać obsługę protokołu LLDP lub LLDP-MED, zc) urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, zd) urządzenie musi mieć możliwość zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN), ze) urządzenie musi obsługiwać protokoły SSH, HTTPS, HTTP, TELNET, SNMP, SCP zarówno IPv4 i IPv6, zf) urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie i autoryzację za pośrednictwem protokołu RADIUS lub TACACS+, zg) urządzenie musi obsługiwać logowanie zdarzeń na zewnętrznym serwerze, zh) urządzenie musi mieć możliwość edycji konfiguracji na dowolnym komputerze PC i późniejsze jej wgranie do urządzenia, zi) niedopuszczalne są restarty urządzenia, w celu zaaplikowania zmian w aktywnej konfiguracji, zj) po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwość uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. 3. Dostawa 1) Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2015 roku, nieużywane wcześniej w innych wdrożeniach, oryginalnie zapakowane i pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego; nie dopuszcza się rozwiązań typu refurbished itp. 2) Wykonawca dostarczy urządzenia wraz z niezbędnym oprogramowaniem potrzebnym do jego prawidłowego funkcjonowania. 3) Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej, stabilnej oraz zgodnej z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. 4) Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 4. Wdrożenie 1) Sieć LAN Zamawiającego funkcjonuje w topologii gwiazdy i działa w oparciu o urządzenia aktywne firmy Cisco. Do zarządzania urządzeniami sieciowymi Zamawiający wykorzystuje program CiscoWorks. Urządzenia z kategorii 1a, 1b i 1c powinny być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami i oprogramowaniem. 2) Obecna modernizacja i rozbudowa sieci LAN zakłada wymianę rdzenia i zbudowanie nowego szkieletu sieci w technologii 10 Gigabit Ethernet. Cel ten będzie osiągnięty poprzez wymianę przełącznika centralnego na urządzenia opisane w punkcie 2.1 (kategoria 1a) oraz podłączenie do nowego przełącznika centralnego urządzeń opisanych w punkcie 2.2 (kategoria 1b) i punkcie 2.3 (kategoria 1c) oraz obecnego przełącznika centralnego (stack 2 x Cisco Catalyst 3750E-24TD-S). Do urządzenia opisanego w punkcie 2.3 (kategoria 1c) zostaną podłączone obecne przełączniki Cisco Catalyst 3560G-48TS-S w punktach dystrybucyjnych. Urządzenia (kategoria 1a i kategoria 1c) zostaną umieszczone w pierwszej szafie typu rack. Urządzenia (kategoria 1b) zostaną umieszczone w drugiej szafie typu rack. Obecny przełącznik centralny zostanie przeniesiony z pierwszej szafy typu rack do trzeciej szafy typu rack. Wszystkie wymienione szafy typu rack znajdują się w pomieszczeniu serwerowi głównej. Zamawiający posiada okablowanie światłowodowe i wkładki 1000Base-SX ze złączem LC niezbędne do podłączenia obecnych przełączników Cisco Catalyst 3560G-48TS-S do przełącznika (kategoria 1c) oraz wkładki 1000Base-SX ze złączem LC w obecnym przełączniku centralnym. 3) Wykonawca w ramach niniejszego wdrożenia wykona następujące usługi: a) opracowanie projektu technicznego zawierającego minimum opis obecnej i docelowej infrastruktury sieci LAN, propozycje testów odbiorczych dostarczanej infrastruktury oraz harmonogram prac. Zamawiający przedstawi obecną topologię sieci LAN wraz z konfiguracją poszczególnych urządzeń w zakresie niezbędnym do realizacji zadania oraz określi szczegółowe wymagania dotyczące nowej sieci LAN. Projekt musi uzyskać akceptację Zamawiającego. b) instalacja, uruchomienie i konfiguracja dostarczonych urządzeń. 7

8 c) przeniesienie obecnego przełącznika centralnego i jego rekonfiguracja. d) wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń pomiędzy urządzeniami objętymi wdrożeniem. Wykonawca dostarczy połączenia światłowodowe o przepustowości 10 Gigabit Ethernet do realizacji połączeń pomiędzy urządzeniami wymienionymi w punkcie 4.2 oraz połączeń zapasowych w ilości: kabel światłowodowy krosowy MM 50/125, OM3, Duplex LC-SC, bez łączników, osłona złącza lub znacznik w kolorze czarnym i czerwonym, 10m - 2 szt, kabel światłowodowy krosowy MM 50/125, OM3, Duplex LC-LC, bez łączników, osłona złącza lub znacznik w kolorze czarnym i czerwonym, 10m - 6 szt, kabel światłowodowy krosowy MM 50/125, OM3, Duplex LC-LC, bez łączników, osłona złącza lub znacznik w kolorze czarnym i czerwonym, 2m - 4 szt. Połączenia światłowodowe wymienione w pkt 4 a) i 4b) pomiędzy pierwszą szafą typu rack, a drugą szafą typu rack oraz pomiędzy pierwszą szafą typu rack, a trzecią szafą typu rack należy wykonać w zbiorczych rurach osłonowych typu peszel, a połączenia wymienione w pkt 4c) należy wykonać w trzeciej szafie typu rack, e) rekonfiguracja przełączników w punktach dystrybucyjnych, f) uruchomienie nowego rdzenia sieci LAN w technologii 10 Gigabit Ethernet, g) testy weryfikujące poprawność działania i konfiguracji dostarczonych urządzeń, h) testy działania systemów redundantnych symulacje awarii, i) opracowanie dokumentacji powykonawczej zmodernizowanej sieci LAN, w formie drukowanej i elektronicznej; dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej: a) topologię sieci, b) konfigurację urządzeń, c) opis uruchomionych usług, d) hasła i konta dostępowe. 4) Realizacja przedmiotu zamówienia nie może w żaden sposób zakłócić lub uniemożliwić prawidłowego funkcjonowania środowiska informatycznego Zamawiającego. Prace wdrożeniowe, które wymagają przerwy w działaniu sieci LAN bądź serwerów Zamawiającego można wykonywać tylko poza godzinami pracy Zamawiającego, tj. w weekendy lub po godz. 17 w dni robocze. 5) W przypadku gdy część zamówionego urządzeń będzie mieć dłuższy czas dostawy dopuszcza możliwość rozpoczęcia prac przed dostawą wszystkich elementów. 5. Gwarancja 1) Na całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania Zamawiający wymaga co najmniej 12-miesięcznego serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji, z gwarantowanym czasem naprawy lub wymiany uszkodzonych urządzeń lub ich części w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (tryb NBD następny dzień roboczy). 2) Zamawiający wymaga dostępu do pobierania nowych wersji oprogramowania oraz jego aktualizacji, dostępu do narzędzi diagnostycznych oraz do bazy wiedzy producenta. 3) Wykonawca musi przyjmować zgłoszenia awarii w trybie 24/7, w formie telefonicznej, poczty elektronicznej lub przez stronę WWW. Wykonawca zapewni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczonych urządzeń i oprogramowania. Zgłoszenia dokonane po godz są traktowane jako przyjęte następnego dnia roboczego. 4) Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 5) Zamawiający ma prawo dokonywania rozbudowy dostarczonych urządzeń, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta, wykonywaną przez wykwalifikowanych pracowników, a także prawo do zmian konfiguracji urządzeń i przemieszczania ich, bez utraty gwarancji. 6. Warsztaty szkoleniowe W ramach realizacji zadania Zamawiający wymaga przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych dla 2 administratorów w siedzibie Zamawiającego, w wymiarze nie mniejszym niż 12 godzin, w zakresie obejmującym co najmniej: 1) omówienie mechanizmów konfiguracyjnych stosowanych dla dostarczonych urządzeń, 2) omówienie parametrów nowych urządzeń, ich stanów normalnych i stanów krytycznych, 3) omówienie wdrożonej konfiguracji i uruchomionych usług. 7. Wymagania dodatkowe 1) Wykonawca zobowiązuje się, że zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w czasie i w związku z realizacją przedmiotu umowy od Zamawiającego. 8

9 2) Wykonawca jest zobowiązany przechowywać informacje otrzymane od Zamawiającego w taki sposób, aby zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 3) Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji wiąże Wykonawcę również po rozwiązaniu, odstąpieniu, wygaśnięciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny. 4) Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. transport, ubezpieczenie, materiały, warsztaty szkoleniowe, dokumentacja itp.) pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Jako kryteria oceny ofert Zamawiający przyjmuje kryteria: 1) Cena oferty 95% 2) Okres trwania serwisu gwarancyjnego 5% Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najwyższą łączną ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone ww. kryteria oceny ofert. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości ,- zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do godz w dniu 24 lipca 2015 r. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42 z 2007 r, poz. 275 z późn. zm.). Wadium musi gwarantować wypłatę pieniędzy, stąd przedstawiona gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne i bezwarunkowe. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BGK O/Szczecin nr rachunku: i przelew musi zostać zaksięgowany na koncie Zamawiającego przed godz dnia 21 lipca 2015 r. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium przetargowego (kopię przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Zamawiającego, na konto bankowe) lub załączyć do oferty dokument (oryginał) potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej). Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej WADIUM. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium zostały określone w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9

10 Zamawiający oczekuje zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 7 tygodni liczonych od dnia zawarcia (podpisania) umowy. Od dnia ukazania się ogłoszenia można pobrać siwz ze strony internetowej Zamawiającego otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 45 w Szczecinie w godzinach (pok. 219, II piętro) lub na pisemny wniosek wykonawcy (nr faks ). Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych według wymagań wskazanych w SIWZ składać należy w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 pok. 219 (II piętro) w terminie do dnia 24 lipca 2015 r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2015 r. o godz w pokoju 006. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w siwz, jednak nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy w zakresie dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej i umowy ramowej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 lipca 2015 r. pod numerem ogłoszenia Przewodniczący komisji przetargowej Elżbieta Stypuła-Krotecka Szczecin, dnia 13 lipca 2015 r. 10

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: WYMIANY MACIERZY (ZAKUP NOWEJ MACIERZY) (kod CPV: 30233141-1)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER Znak sprawy: AZP 2611-42/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r. Załącznik nr 1.3 do SIWZ Sprawa numer: 10/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci WiFi w Urzędach Statystycznych oraz w Głównym

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO Znak sprawy: TZ/370/84/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 35/2011 Kraków, 3 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Projekt Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w sieci Internet. Etap I jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2013 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego : zwany dalej Zamawiającym kod, miejscowość, województwo, powiat : 26 600 Radom, mazowieckie, ulica, nr domu, nr lokalu :

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prez.BG.2317-10/12 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.2317-10/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grudziądz, 18 sierpnia 2009 roku PUP.NOK.342/42/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I C Z Ę Ś Ć. LP Nazwa jednostki Adres Kod Miasto. ul. Boczna Lubomelskiej 13

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I C Z Ę Ś Ć. LP Nazwa jednostki Adres Kod Miasto. ul. Boczna Lubomelskiej 13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dostawa sprzętu komputerowego dla: I C Z Ę Ś Ć LP Nazwa jednostki Adres Kod Miasto 1 Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie ul. Boczna Lubomelskiej 13 20-070 Lublin

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Zakres Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest doposażenie, modernizacja sieci LAN Zamawiającego i przebudowa obecnej architektury sieci. Wdrożenie powinno obejmować:

Bardziej szczegółowo

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19

Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19 Warszawa, 2013-02-19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia. Specyfikacja Techniczna 1. Stan obecny telefonii VoIP w UMW Wrocławia Aktualnie Zamawiający posiada system telefonii VoIP oparty na rozwiązaniu Cisco Unified Call Manager

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na zakup urządzeń sieciowych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na zakup urządzeń sieciowych Znak sprawy: AG-I.273.2.31.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup urządzeń sieciowych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Znak: GM-2715-1-AC/09

Znak: GM-2715-1-AC/09 Znak: GM-2715-1-AC/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SERWERA I URZĄDZEŃ SIECIOWYCH W SIEDZIBIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu

Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 6.1.1 do siwz Specyfikacja techniczna I. System rejestracji rozmów Liczba sztuk: 1 1. System rejestracji rozmów 1. Nagrywanie rozmów z: a. 2 radiotelefonów (kompatybilnych z: Motorola MC2100,

Bardziej szczegółowo