przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego"

Transkrypt

1 S^D NAJWYZSZY Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego NA USLUGIWSPARCIA DLA PLATFORMY WIRTUALIZACJI UZYTKOWANEJ W S^DZIE NAJWYZSZYM (wg art ustawy Prawo Zamowien Publicznych, przy szacunkowej wartosci zamowienia do euro) Zamawiajqcy oczekuje, ze przedprzystqpieniem do opracowania oferty kazdy z Wykonawcow bardzo doktadnie zapozna sie z niniejszq specyfikacjq. Warszawa, kwiecien 2014 r.

2 Spis tresci: 1. Nazwa oraz adres zamawiajacego. 2. Tryb udzielenia zamowienia. 3. Opis przedmiotu zamowienia. 4. Opis czesci zamowienia. 5. Termin wykonania zamowienia. 6. Warunki udziaiu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow. 7. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie maj^ dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzeniaspelniania warunkow udziaiu w postepowaniu. 8. Informacja o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i dokumentow. 9. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami. 10. Wymagania dotyczace wadium 11. Termin zwi^zania oferty. 12. Opis sposobu przygotowania ofert. 13. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert. 14. Opis sposobu obliczenia ceny. 15. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga. bye prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajaxym a wykonawcy. 16. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajqcy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert. 17. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 18. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzor umowy. 19. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamowienia. Zalaczniki do niniejszej specyfikacji: 1. Zal^cznik nr 1 - Wzor formularza oferty. 2. Zal^cznik A - Wzor oswiadczenia o spelnieniu warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych. 3. Zalacznik B - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.

3 1. Nazwa oraz adres zamawiajacego Warszawie. Zamawiajacym jest Sad NajwyZszy, z siedziba. przy PL Krasinskich 2/4/6 w 2. Tryb udzielenia zamowienia Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych), przy wartosci przedmiotu zamowienia nie przekraczaj^cej rownowartosci euro. 3. Opis przedmiotu zamowienia Kod zamowienia wg CPV Przedmiotem zamowienia jest zapewnienie uslug wsparcia dla platformy wirtualizacji VMware vsphere uzytkowanej w S^dzie Najwyzszym zgodnie z nastepujacymi wymaganiami: bezposrednie wsparcie techniczne VMware w zakresie podstawowym (basic), przez 12 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu (od poniedzialku do piaticu), bezposredni dostep telefoniczny lub poprzez strony intemetowe do wsparcia technicznego VMware (do specjalistow pomocy technicznej VMware), mozliwosc dokonywania zgloszen problemow bez limitu ilosciowego, mozliwosc eskalowania problemow bezposrednio do kierownika GSS VMware, zapewnienie docelowego czasu reakcji (Target Response Time) na zgloszony problem na poziomie: problemy krytyczne (Severity 1): problemy powazne (Severity 2): problemy mniej istotne (Severity 3): problemy drobne (Severity 4): 4 godziny robocze, 8 godzin roboczych, 12 godzin roboczych, 12 godzin roboczych dostep do bazy wiedzy zawartej na stronach internetowych VMware, prawo do korzystania z bezplatnych aktualizacji oprogramowania, prawo do wdrazania nowych wersji oprogramowaniawydawanych przez VMware, 3.2. Usiugi wsparcia bedace przedmiotem zamowienia maja. bye zapewnione poprzez przedluzenie okresu waznosci praw posiadanych przez Zamawiajacego, zgodnie z nastepujacym wykazem: Identyfikator Part Number Opis llosc VU4-PR-A10-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware View 4 Premier Add-On: 10 pack VI-AK-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware Infrastructure Enterprise Acceleration Kit for 8 processors (Includes VI Enterprise for 8 Processors, 1 VirtualCenter Server). Valid for orders placed through 6/30. Data rozpoczecia usiugi wsparcia (zakupu) Data zakoiiczenia usiugi wsparcia

4 VCHB-VCMS-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vcenter Server Heartbeat 6 for 1 vcenter Server W0EH-N89P3-AC8R6-3X2Q VS5-ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vsphere 5 Enterprise for 1 processor VS5-ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vsphere 5 Enterprise for 1 processor VU4-PR-A10-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware View 4 Premier Add-On: 10 pack VU4-PR-A10-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware View 4 Premier Add-On: 10 pack VU4-PR-A10-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware View 4 Premier Add-On: 10 pack VU4-PR-A10-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware View 4 Premier Add-On: 10 pack VCS5-STD-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vcenter Server 5 Standard for vsphere 5 (Per Instance) VS5-ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vsphere 5 Enterprise for 1 processor VS5-ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vsphere 5 Enterprise for 1 processor 4440K-47H0L AAP-C9KJ Opis czfsci zamowienia 4.1. Zamawiajqcy nie dopuszczapodzialu zamowienia i skladaniaofert czesciowych Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. Zamowienie musi bye zrealizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zamowieh uzupelniajacych. 5. Termin wykonania zamowienia Dostawa przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajacego powinna nastqpic w ciqgu 14 dni od daty podpisania umowy. 6. Warunki udziaiu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow 6.1. W postepowaniu moga. wziac udzial wszyscy Wykonawcy, spelniajqcy warunki okreslone w art. 22 ust. 1 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieh Publicznych Wykonawca. moze bye podmiot gospodarczy utworzony przez osobe fizycznq, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajqea osobowosci prawnej oraz podmioty powyzsze wystepujace wspolnie Ocena spelniania warunkow wymaganych od Wykonawcow prowadzona bedzie na podstawie analizy wymaganych dokumentow i oswiadczen metodq zero - jedynkowq". Oznacza to, iz wystarczajqeym powodem do wykluczenia Wykonawcy z postepowania bedzie niespelnienie ktoregokolwiek z warunkow wymienionych w pkt 6.1. SIWZ lub brak

5 w ofercie (a nastepnie brak uzupelnienia, na wezwanie Zamawiajacego, zgodnie z art. 26, ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieh Publicznych) ktoregokolwiek z wymaganych dokumentow lub oswiadczen, o ktorych mowa w pkt 7 SIWZ. 7. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie majq dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziaiu w postepowaniu Dokumenty i oswiadczenia, o ktorych mowa w tym punkcie, powinny bye sporzadzone w jezyku polskim i zlozone w oryginale lub jako kserokopie poswiadczone za zgodnosc z oryginalem, przy zachowaniu obowiqzujqcych Wykonawce zasad reprezentacji. Zamawiajqcy wykluczy z postepowania Wykonawce, jezeli stwierdzi, ze dostarczone przez niego informacje, majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania sq nieprawdziwe (art. 24 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisudo rejestru, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert Oswiadczenie o spelnianiu (lub nie) wymogow art. 22 Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych w postaci okreslonej w Zalqczniku A Lista podmiotow nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa Zamowieh Publicznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.), albo informacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej Dokument fakultatywny - umowa regulujqca wspolprace podmiotow wystepujqeych wspolnie (np. konsorcjum lub spolka cywilna) Dokument fakultatywny - w przypadku gdyby oferta zostala podpisana przez innq osobe niz wskazujq na to dokumenty dopuszczajqee do obrotu prawnego do oferty nalezy dolqczyc pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Wykonawcy Dokument fakultatywny - wskazanie czesci zamowienia, ktorq Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom (o ile takie zamierzenie jest pianowane przez wykonawce). 8. Informacja o sposobie porozumiewania sif zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i dokumentow 8.1. Kazdy Wykonawca moze zwrocic sie do Zamawiajqcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Pytania Wykonawcow muszq miec forme pisemnq. Kwestie odpowiedzi Zamawiajqcego reguluje art. 38 Ustawy PZP. Zapytania nalezy kierowac na adres : z dopiskiem: Sad Najwyzszy PL Krasinskich 2/4/ Warszawa USLUGI WSPARCIA DLA PLATFORMY WIRTUALIZACJI UZYTKOWANEJ W SADZIE NAJWYZSZYM Zapytania skierowane faksem na numer (22) powinny bye ponadto niezwlocznie przekazane listem poleconym Zamawiajqcy nie przewiduje zwolania spotkania informacyjnego dla Wykonawcow.

6 9. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami Osobq upowaznionq do kontaktu z Wykonawcami jest: Maciej Pajqczkowski - DyrektorBiura Informatyki - tel. (22) Wymagania dotyczqce wadium Zamawiajqcy wymaga wniesieniawadium w wysokosci zl, na konto: albo w formie gwarancji lub poreczeh zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych. Wadium wnoszone w pieniqdzu powinno bye wplacone na konto Zamawiajqcego, a potwierdzenie wplaty dolqczone do oferty. Srodki pieniezne winny znalezc sie na rachunku bankowym Zamawiajqcego przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu za moment wniesienia uznaje sie moment ich uznania na rachunku Zamawiajqcego. Wadium wniesione w pieniqdzu Zamawiajqcy bedzie przechowywal na rachunku bankowym. 11. Termin zwiqzania ofertq Wykonawcy pozostajq zwiqzani zlozonq przez siebie ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert, tj. do 15 maja2014 roku. Ten termin zwiqzania ofertq nalezy wpisac w formularz oferty. 12. Opis sposobu przygotowania ofert Zamawiajqcy oczekuje, ze przed przystqpieniem do opracowania oferty kazdy z Wykonawcow bardzo dokladnie zapozna sie z niniejszq Specyfikacjq Istotnych Warunkow Zamowienia Zamawiajqcy oczekuje odniesienia sie przez Wykonawcow do wszystkich wymogow zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, jak rowniez zobowiqzuje sie do doprecyzowania lub uzupelnienia powyzszych wymogow, w przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy, dzialajqcego z najwyzszq starannosciq i fachowosciq, takie doprecyzowanie lub uzupelnienie jest wskazane lub konieczne ferta musi skladac sie z: Formularza ofertowego - powstaly przez wypelnienie Zalqcznika nr 1 do SIWZ, Oswiadczenia o spelnianiu wymogow art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieh Publicznych - podpisany przez Wykonawce - powstaly przez wypelnienie Zalqcznika A do SIWZ Aktualnego odoisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert Listy podmiotow nalezacych do tej samei grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa Zamowieh Publicznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.), albo informacji o tym, ze Wykonawcanie nalezy do grupy kapitalowej Umowy reguluiacej wspolprace podmiotow wystepuiacych wspolnie (np. konsorcjum lub spolka cywilna) - fakultatywnie.

7 Pelnomocnictwa do reprezentacji - w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niz wskazujq na to dokumenty dopuszczajqce do obrotu prawnegofakultatywnie Dokumentow potwierdzaiacych: Kopia potwierdzenia wplaty wadium na konto Zamawiajqcego lub oryginaly gwarancji lub poreczeh zgodne z art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.) Postac oferty Oferta powinna bye sporzqdzona w jezyku polskim (zalqczniki: certyfikaty, zaswiadczenia itp. mogq bye sporzqdzone w jezyku ich wydania i dostarczone wraz z tlumaczeniem na jezyk polski), na maszynie do pisania, wydrukowana z komputera lub innq trwalq i czytelnq technikq. Kazdy z Wykonawcow moze zlozyc tylko jednq oferte, pod rygorem wykluczenia z postepowania. Wszystkie kartki oferty (na ktorych znajduje sie tekst) powinny bye trwale spiete, ponumerowane oraz parafowane lub podpisane przez osobe (osoby) uprawnione do wystepowania i reprezentacji w imieniu wykonawcy. Parafowanie, trwale spiecie i numeracja stron pelniq funkeje porzqdkowq, nie obarczonq rygorem odrzucenia oferty pakowanie i oznakowanie ofert Ofertapowinna bye opakowanaw trwale zamknietq i nieprzejrzystq koperte. Koperta powinna bye zaadresowana na adres Zamawiajqcego oraz oznakowana jak nizej, a ponadto opatrzona nazwq i dokladnym adresem Wykonawcy. USLUGI WSPARCIA DLA PLATFORMY WIRTUALIZACJI UZYTKOWANEJ W SADZIE NAJWYZSZYM NIE OTWIERAC PRZED GODZINA. 12:30 W DNIU 14 KWIETNIA 2014 R. Opakowanie ofert pelni funkeje porzqdkowq, nie obarczonq rygorem odrzucenia oferty, jednakze w przypadku innego opakowania i oznaczenia Wykonawca skladajqcy oferte ponosi ryzyko z tego faktu wynikajqee. 13. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiajqcego przy PI. Krasihskich 2/4/6 w Warszawie, pokoj nr 1 N 07 (godziny urzedowania: poniedzialek - piqtek od 9:00 do 15:00) Termin skladania ofert uplywa dnia 14 kwietnia 2014 r. o godzinie W przypadku drogi pocztowej oferta musi znalezc sie w siedzibie Zamawiajqcego w podanym wyzej terminie. Oferty, ktore nadejdqpo terminie nie bedq rozpatrywane Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwote, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia Po otwarciu kazdej z ofert, w czesci jawnej zostanq podane i zapisane w protokole podstawowe ich dane wg wymagah art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych Szczegolowe sprawdzenie waznosci ofert (spelnienie warunkow wymaganych od wykonawcow), a nastepnie ocena merytorycznej tresci ofert dokonane bedq w czesci niejawnej, w sposob zgodny z uregulowaniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych.

8 13.6. Na temat tresci zlozonych ofert nie bedq prowadzone zadne negocjacje, Zamawiajqcy zastrzega sobie jednak prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjasnieh dotyczqcych tresci zlozonej oferty, jesli bedzie to potrzebne dojej oceny. 14. Opis sposobu obliczenia ceny Cene ofertowq nalezy wyliczyc zgodnie z zasadami podanymi w formularzu oferty. 15. Informacje dotyczqce walut obcych, w jakich mogq bye prowadzone rozliczenia miedzy zmawiajqeym a wykonawcq Rozliczenia prowadzone miedzy Zamawiajqcym a Wykonawcq bedq prowadzone w zlotych polskich (PLN). Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci rozliczenia zamowienia w walutach obcych. 16. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajqcy bedzie sif kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert Jedynym kryterium wyboru ofertynajkorzystniejszej jest cena ofertowa (100%) W sprawie ceny podanej w ofercie nie bedqprowadzone zadne negocjacje Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory otrzymal najwiekszq ilosc punktow, wyliczonq wg. wzoru: P=cofmin / cofn x 100 pkt C min - najnizsza cena ze wszystkich zlozonych ofert, C n- cenarozpatrywanej oferty Jezeli nie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zastosowanie znajdzie art. 91 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych. 17. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia, zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana zostanie w powyzszym powiadomieniu wezwany do podpisania umowy. Zamawiajqcy okresli rowniez dzieh podpisania umowy. 18. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzor umowy Od wybranego Wykonawcy wymagac sie bedzie podpisania umowy zawierajqcej w swojej tresci postanowienia wymienione w pkt. 3 niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

9 Przed podpisaniem umowy nie bedzie wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zawierana umowa bedzie zawierala nastepujqce zapisy: - Wprzypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w 2 pkt 1 Zamawiajqcy moze naliczyc kary umowne w wysokosci 1% wartosci umowy brutto za kazdy dzien opoznienia, nie wiecej jednak niz 10% wartosci umowy brutto, z wyjqtkiem sytuacji, gdy opoznienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore wine ponosi Zamawiajqcy. - Gdy opoznienie w dostarczeniu przedmiotu umowy przekroczy 10 dni od terminu okreslonego w 2 pkt 1, Zamawiajqcy moze odstqpic od umowy po 3 dniach od powiadomienia Wykonawcy o tym zamiarze, W takim przypadku niezaleznie od kar okreslonych w pkt 2 Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu dodatkowq kare umownq w wysokosci 5% wartosci umowy brutto, z wyjqtkiem sytuacji, gdy niewykonanie umowy jest nastepstwem okolicznosci, za ktore wine ponosi Zamawiajqcy. Naleznosc za prawo do pobierania i instalowania atualizacji oprogramowania platformy wirtualizacji bedzie regulowana przelewem, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. 19. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujqcych wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamowienia Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych przyslugujq Wykonawcom, a takze innym osobom, jezeli majq lub mialy interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosly lub mogly poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepisow powyzej przywolanej ustawy. Dyrektor Biura Informatyki w Sqdzie Najwyzszym Vjp GLOWNY d/s. ZamovJieri^tt' w

10 Zalqcznik nr 1 pieczatka firmowa wykonawcy OFERTA NA USLUGI WSPARCIA DLA PLATFORMY WIRTUALIZACJI UZYTKOWANEJ W SADZIE NAJWYZSZYM Zamawiajqcy Zamawiajqcym jest Sqd Najwyzszy, Warszawa, PI. Krasihskich 2/4/6. 1. Wykonawca Nazwa wykonawcy Siedziba wykonawcy 2. Na podstawie specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oferujemy zawarcie umowy, w ktorej zobowiqzemy sie do realizacji dostawy bedqcej przedmiotem niniejszego zamowienia, w terminie okreslonym w pkt 5 SIWZ: Lqczna cenaza oferowane przedluzenie uslug wsparcia dla platformy wirtuahzacji VMware vsphere zgodnie z pkt 3 SIWZ wynosi netto zl (slowniezl: ) wynosi brutto zl (slowniezl: ) 3. Informujemy, ze zapoznalismy sie z tresciq specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Do dokumentow postepowania nie wnosimy zastrzezeh. 4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiqzanych niniejszq ofertq do dnia 15 maja 2014 r. 5. Zalqcznikami do naszej oferty sq: - Aktualny odpis z wlasciwego rejestru jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. - Zalqcznik A - Oswiadczenie o spelnieniu warunkow, o ktorych mowa w art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamowieh Publicznych. - Zalqcznik B - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej. Lista podmiotow nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa Zamowieh Publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 10

11 konkurencji i konsumentow, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.), albo informacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej. Zalqcznik C - Dokument wymieniony w pkt SIWZ. Zalqcznik D - Dokumentpotwierdzajqcy wniesienie wadium Zalqcznik E - Inne niz wyzej wymienione dokumenty i oswiadczenia wskazane w pkt. 7 SIWZ. Data: podpis osoby upowaznionej 11

12 Zalqcznik A Pieczatka firmowa Wykonawcy OSWIADCZENIE z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 29 stycznia2004 roku Prawo zamowieh publicznych (tekst jednolity Dz. U r. Nr 223, poz ze zm.) Przystepujac do udziaiu w postepowaniu o zamowienie publiczne na usiugi wsparcia dla piatformy wirtualizacji uzytkowanej w Sqdzie Najwyzszym w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oswiadczam, ze: 1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania dzialalnosci okreslonej przedmiotem zamowienia (art. 22 ust. 1 pkt 1), 2) Posiadamy niezbednqwiedze i doswiadczenie (art. 22 ust 1 pkt 2), 3) Dysponujemy odpowiednim potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia (art. 22 ust 1 pkt 3), 4) Znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie przedmiotowego zamowienia (art. 22 ust. 1 pkt 4), 5) Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowieh publicznych. dnia 2014 r. podpis(-y) osoby(osob) uprawnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy 12

13 Zalqcznik B Pieczatka firmowa Wykonawcy OSWIADCZENIE Skladajqc oferte w postepowaniu o udzielnie zamowienia publicznego, ktorego przedmiotem jest: ZAKUP USLUG WSPARCIA DLA PLATFORMY WIRTUALIZACJI UZYTKOWANEJ W SADZIE NAJWYZSZYM prowadzonym przez Sqd Najwyzszy oswiadczamy, ze nie nalezymy do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamowieh publicznych*, nalezymy do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamowieh publicznych*. W przypadku przynaleznosci Wykonawcy do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamowieh publicznych, Wykonawca sklada wraz z ofertqliste podmiotow nalezqcych do grupy kapitalowej. dnia 2014 r. podpis(y) osoby(osob) uprawnionej do reprezentowania wykonawcy niepotrzebne skreslic. 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo