przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego"

Transkrypt

1 S^D NAJWYZSZY Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego NA USLUGIWSPARCIA DLA PLATFORMY WIRTUALIZACJI UZYTKOWANEJ W S^DZIE NAJWYZSZYM (wg art ustawy Prawo Zamowien Publicznych, przy szacunkowej wartosci zamowienia do euro) Zamawiajqcy oczekuje, ze przedprzystqpieniem do opracowania oferty kazdy z Wykonawcow bardzo doktadnie zapozna sie z niniejszq specyfikacjq. Warszawa, kwiecien 2014 r.

2 Spis tresci: 1. Nazwa oraz adres zamawiajacego. 2. Tryb udzielenia zamowienia. 3. Opis przedmiotu zamowienia. 4. Opis czesci zamowienia. 5. Termin wykonania zamowienia. 6. Warunki udziaiu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow. 7. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie maj^ dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzeniaspelniania warunkow udziaiu w postepowaniu. 8. Informacja o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i dokumentow. 9. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami. 10. Wymagania dotyczace wadium 11. Termin zwi^zania oferty. 12. Opis sposobu przygotowania ofert. 13. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert. 14. Opis sposobu obliczenia ceny. 15. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga. bye prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajaxym a wykonawcy. 16. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajqcy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert. 17. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 18. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzor umowy. 19. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamowienia. Zalaczniki do niniejszej specyfikacji: 1. Zal^cznik nr 1 - Wzor formularza oferty. 2. Zal^cznik A - Wzor oswiadczenia o spelnieniu warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych. 3. Zalacznik B - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.

3 1. Nazwa oraz adres zamawiajacego Warszawie. Zamawiajacym jest Sad NajwyZszy, z siedziba. przy PL Krasinskich 2/4/6 w 2. Tryb udzielenia zamowienia Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych), przy wartosci przedmiotu zamowienia nie przekraczaj^cej rownowartosci euro. 3. Opis przedmiotu zamowienia Kod zamowienia wg CPV Przedmiotem zamowienia jest zapewnienie uslug wsparcia dla platformy wirtualizacji VMware vsphere uzytkowanej w S^dzie Najwyzszym zgodnie z nastepujacymi wymaganiami: bezposrednie wsparcie techniczne VMware w zakresie podstawowym (basic), przez 12 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu (od poniedzialku do piaticu), bezposredni dostep telefoniczny lub poprzez strony intemetowe do wsparcia technicznego VMware (do specjalistow pomocy technicznej VMware), mozliwosc dokonywania zgloszen problemow bez limitu ilosciowego, mozliwosc eskalowania problemow bezposrednio do kierownika GSS VMware, zapewnienie docelowego czasu reakcji (Target Response Time) na zgloszony problem na poziomie: problemy krytyczne (Severity 1): problemy powazne (Severity 2): problemy mniej istotne (Severity 3): problemy drobne (Severity 4): 4 godziny robocze, 8 godzin roboczych, 12 godzin roboczych, 12 godzin roboczych dostep do bazy wiedzy zawartej na stronach internetowych VMware, prawo do korzystania z bezplatnych aktualizacji oprogramowania, prawo do wdrazania nowych wersji oprogramowaniawydawanych przez VMware, 3.2. Usiugi wsparcia bedace przedmiotem zamowienia maja. bye zapewnione poprzez przedluzenie okresu waznosci praw posiadanych przez Zamawiajacego, zgodnie z nastepujacym wykazem: Identyfikator Part Number Opis llosc VU4-PR-A10-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware View 4 Premier Add-On: 10 pack VI-AK-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware Infrastructure Enterprise Acceleration Kit for 8 processors (Includes VI Enterprise for 8 Processors, 1 VirtualCenter Server). Valid for orders placed through 6/30. Data rozpoczecia usiugi wsparcia (zakupu) Data zakoiiczenia usiugi wsparcia

4 VCHB-VCMS-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vcenter Server Heartbeat 6 for 1 vcenter Server W0EH-N89P3-AC8R6-3X2Q VS5-ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vsphere 5 Enterprise for 1 processor VS5-ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vsphere 5 Enterprise for 1 processor VU4-PR-A10-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware View 4 Premier Add-On: 10 pack VU4-PR-A10-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware View 4 Premier Add-On: 10 pack VU4-PR-A10-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware View 4 Premier Add-On: 10 pack VU4-PR-A10-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware View 4 Premier Add-On: 10 pack VCS5-STD-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vcenter Server 5 Standard for vsphere 5 (Per Instance) VS5-ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vsphere 5 Enterprise for 1 processor VS5-ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vsphere 5 Enterprise for 1 processor 4440K-47H0L AAP-C9KJ Opis czfsci zamowienia 4.1. Zamawiajqcy nie dopuszczapodzialu zamowienia i skladaniaofert czesciowych Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. Zamowienie musi bye zrealizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zamowieh uzupelniajacych. 5. Termin wykonania zamowienia Dostawa przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajacego powinna nastqpic w ciqgu 14 dni od daty podpisania umowy. 6. Warunki udziaiu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow 6.1. W postepowaniu moga. wziac udzial wszyscy Wykonawcy, spelniajqcy warunki okreslone w art. 22 ust. 1 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieh Publicznych Wykonawca. moze bye podmiot gospodarczy utworzony przez osobe fizycznq, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajqea osobowosci prawnej oraz podmioty powyzsze wystepujace wspolnie Ocena spelniania warunkow wymaganych od Wykonawcow prowadzona bedzie na podstawie analizy wymaganych dokumentow i oswiadczen metodq zero - jedynkowq". Oznacza to, iz wystarczajqeym powodem do wykluczenia Wykonawcy z postepowania bedzie niespelnienie ktoregokolwiek z warunkow wymienionych w pkt 6.1. SIWZ lub brak

5 w ofercie (a nastepnie brak uzupelnienia, na wezwanie Zamawiajacego, zgodnie z art. 26, ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieh Publicznych) ktoregokolwiek z wymaganych dokumentow lub oswiadczen, o ktorych mowa w pkt 7 SIWZ. 7. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie majq dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziaiu w postepowaniu Dokumenty i oswiadczenia, o ktorych mowa w tym punkcie, powinny bye sporzadzone w jezyku polskim i zlozone w oryginale lub jako kserokopie poswiadczone za zgodnosc z oryginalem, przy zachowaniu obowiqzujqcych Wykonawce zasad reprezentacji. Zamawiajqcy wykluczy z postepowania Wykonawce, jezeli stwierdzi, ze dostarczone przez niego informacje, majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania sq nieprawdziwe (art. 24 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisudo rejestru, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert Oswiadczenie o spelnianiu (lub nie) wymogow art. 22 Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych w postaci okreslonej w Zalqczniku A Lista podmiotow nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa Zamowieh Publicznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.), albo informacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej Dokument fakultatywny - umowa regulujqca wspolprace podmiotow wystepujqeych wspolnie (np. konsorcjum lub spolka cywilna) Dokument fakultatywny - w przypadku gdyby oferta zostala podpisana przez innq osobe niz wskazujq na to dokumenty dopuszczajqee do obrotu prawnego do oferty nalezy dolqczyc pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Wykonawcy Dokument fakultatywny - wskazanie czesci zamowienia, ktorq Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom (o ile takie zamierzenie jest pianowane przez wykonawce). 8. Informacja o sposobie porozumiewania sif zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i dokumentow 8.1. Kazdy Wykonawca moze zwrocic sie do Zamawiajqcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Pytania Wykonawcow muszq miec forme pisemnq. Kwestie odpowiedzi Zamawiajqcego reguluje art. 38 Ustawy PZP. Zapytania nalezy kierowac na adres : z dopiskiem: Sad Najwyzszy PL Krasinskich 2/4/ Warszawa USLUGI WSPARCIA DLA PLATFORMY WIRTUALIZACJI UZYTKOWANEJ W SADZIE NAJWYZSZYM Zapytania skierowane faksem na numer (22) powinny bye ponadto niezwlocznie przekazane listem poleconym Zamawiajqcy nie przewiduje zwolania spotkania informacyjnego dla Wykonawcow.

6 9. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami Osobq upowaznionq do kontaktu z Wykonawcami jest: Maciej Pajqczkowski - DyrektorBiura Informatyki - tel. (22) Wymagania dotyczqce wadium Zamawiajqcy wymaga wniesieniawadium w wysokosci zl, na konto: albo w formie gwarancji lub poreczeh zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych. Wadium wnoszone w pieniqdzu powinno bye wplacone na konto Zamawiajqcego, a potwierdzenie wplaty dolqczone do oferty. Srodki pieniezne winny znalezc sie na rachunku bankowym Zamawiajqcego przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu za moment wniesienia uznaje sie moment ich uznania na rachunku Zamawiajqcego. Wadium wniesione w pieniqdzu Zamawiajqcy bedzie przechowywal na rachunku bankowym. 11. Termin zwiqzania ofertq Wykonawcy pozostajq zwiqzani zlozonq przez siebie ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert, tj. do 15 maja2014 roku. Ten termin zwiqzania ofertq nalezy wpisac w formularz oferty. 12. Opis sposobu przygotowania ofert Zamawiajqcy oczekuje, ze przed przystqpieniem do opracowania oferty kazdy z Wykonawcow bardzo dokladnie zapozna sie z niniejszq Specyfikacjq Istotnych Warunkow Zamowienia Zamawiajqcy oczekuje odniesienia sie przez Wykonawcow do wszystkich wymogow zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, jak rowniez zobowiqzuje sie do doprecyzowania lub uzupelnienia powyzszych wymogow, w przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy, dzialajqcego z najwyzszq starannosciq i fachowosciq, takie doprecyzowanie lub uzupelnienie jest wskazane lub konieczne ferta musi skladac sie z: Formularza ofertowego - powstaly przez wypelnienie Zalqcznika nr 1 do SIWZ, Oswiadczenia o spelnianiu wymogow art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieh Publicznych - podpisany przez Wykonawce - powstaly przez wypelnienie Zalqcznika A do SIWZ Aktualnego odoisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert Listy podmiotow nalezacych do tej samei grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa Zamowieh Publicznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.), albo informacji o tym, ze Wykonawcanie nalezy do grupy kapitalowej Umowy reguluiacej wspolprace podmiotow wystepuiacych wspolnie (np. konsorcjum lub spolka cywilna) - fakultatywnie.

7 Pelnomocnictwa do reprezentacji - w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niz wskazujq na to dokumenty dopuszczajqce do obrotu prawnegofakultatywnie Dokumentow potwierdzaiacych: Kopia potwierdzenia wplaty wadium na konto Zamawiajqcego lub oryginaly gwarancji lub poreczeh zgodne z art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.) Postac oferty Oferta powinna bye sporzqdzona w jezyku polskim (zalqczniki: certyfikaty, zaswiadczenia itp. mogq bye sporzqdzone w jezyku ich wydania i dostarczone wraz z tlumaczeniem na jezyk polski), na maszynie do pisania, wydrukowana z komputera lub innq trwalq i czytelnq technikq. Kazdy z Wykonawcow moze zlozyc tylko jednq oferte, pod rygorem wykluczenia z postepowania. Wszystkie kartki oferty (na ktorych znajduje sie tekst) powinny bye trwale spiete, ponumerowane oraz parafowane lub podpisane przez osobe (osoby) uprawnione do wystepowania i reprezentacji w imieniu wykonawcy. Parafowanie, trwale spiecie i numeracja stron pelniq funkeje porzqdkowq, nie obarczonq rygorem odrzucenia oferty pakowanie i oznakowanie ofert Ofertapowinna bye opakowanaw trwale zamknietq i nieprzejrzystq koperte. Koperta powinna bye zaadresowana na adres Zamawiajqcego oraz oznakowana jak nizej, a ponadto opatrzona nazwq i dokladnym adresem Wykonawcy. USLUGI WSPARCIA DLA PLATFORMY WIRTUALIZACJI UZYTKOWANEJ W SADZIE NAJWYZSZYM NIE OTWIERAC PRZED GODZINA. 12:30 W DNIU 14 KWIETNIA 2014 R. Opakowanie ofert pelni funkeje porzqdkowq, nie obarczonq rygorem odrzucenia oferty, jednakze w przypadku innego opakowania i oznaczenia Wykonawca skladajqcy oferte ponosi ryzyko z tego faktu wynikajqee. 13. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiajqcego przy PI. Krasihskich 2/4/6 w Warszawie, pokoj nr 1 N 07 (godziny urzedowania: poniedzialek - piqtek od 9:00 do 15:00) Termin skladania ofert uplywa dnia 14 kwietnia 2014 r. o godzinie W przypadku drogi pocztowej oferta musi znalezc sie w siedzibie Zamawiajqcego w podanym wyzej terminie. Oferty, ktore nadejdqpo terminie nie bedq rozpatrywane Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwote, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia Po otwarciu kazdej z ofert, w czesci jawnej zostanq podane i zapisane w protokole podstawowe ich dane wg wymagah art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych Szczegolowe sprawdzenie waznosci ofert (spelnienie warunkow wymaganych od wykonawcow), a nastepnie ocena merytorycznej tresci ofert dokonane bedq w czesci niejawnej, w sposob zgodny z uregulowaniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych.

8 13.6. Na temat tresci zlozonych ofert nie bedq prowadzone zadne negocjacje, Zamawiajqcy zastrzega sobie jednak prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjasnieh dotyczqcych tresci zlozonej oferty, jesli bedzie to potrzebne dojej oceny. 14. Opis sposobu obliczenia ceny Cene ofertowq nalezy wyliczyc zgodnie z zasadami podanymi w formularzu oferty. 15. Informacje dotyczqce walut obcych, w jakich mogq bye prowadzone rozliczenia miedzy zmawiajqeym a wykonawcq Rozliczenia prowadzone miedzy Zamawiajqcym a Wykonawcq bedq prowadzone w zlotych polskich (PLN). Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci rozliczenia zamowienia w walutach obcych. 16. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajqcy bedzie sif kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert Jedynym kryterium wyboru ofertynajkorzystniejszej jest cena ofertowa (100%) W sprawie ceny podanej w ofercie nie bedqprowadzone zadne negocjacje Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory otrzymal najwiekszq ilosc punktow, wyliczonq wg. wzoru: P=cofmin / cofn x 100 pkt C min - najnizsza cena ze wszystkich zlozonych ofert, C n- cenarozpatrywanej oferty Jezeli nie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zastosowanie znajdzie art. 91 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych. 17. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia, zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana zostanie w powyzszym powiadomieniu wezwany do podpisania umowy. Zamawiajqcy okresli rowniez dzieh podpisania umowy. 18. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzor umowy Od wybranego Wykonawcy wymagac sie bedzie podpisania umowy zawierajqcej w swojej tresci postanowienia wymienione w pkt. 3 niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

9 Przed podpisaniem umowy nie bedzie wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zawierana umowa bedzie zawierala nastepujqce zapisy: - Wprzypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w 2 pkt 1 Zamawiajqcy moze naliczyc kary umowne w wysokosci 1% wartosci umowy brutto za kazdy dzien opoznienia, nie wiecej jednak niz 10% wartosci umowy brutto, z wyjqtkiem sytuacji, gdy opoznienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore wine ponosi Zamawiajqcy. - Gdy opoznienie w dostarczeniu przedmiotu umowy przekroczy 10 dni od terminu okreslonego w 2 pkt 1, Zamawiajqcy moze odstqpic od umowy po 3 dniach od powiadomienia Wykonawcy o tym zamiarze, W takim przypadku niezaleznie od kar okreslonych w pkt 2 Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu dodatkowq kare umownq w wysokosci 5% wartosci umowy brutto, z wyjqtkiem sytuacji, gdy niewykonanie umowy jest nastepstwem okolicznosci, za ktore wine ponosi Zamawiajqcy. Naleznosc za prawo do pobierania i instalowania atualizacji oprogramowania platformy wirtualizacji bedzie regulowana przelewem, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. 19. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujqcych wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamowienia Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych przyslugujq Wykonawcom, a takze innym osobom, jezeli majq lub mialy interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosly lub mogly poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepisow powyzej przywolanej ustawy. Dyrektor Biura Informatyki w Sqdzie Najwyzszym Vjp GLOWNY d/s. ZamovJieri^tt' w

10 Zalqcznik nr 1 pieczatka firmowa wykonawcy OFERTA NA USLUGI WSPARCIA DLA PLATFORMY WIRTUALIZACJI UZYTKOWANEJ W SADZIE NAJWYZSZYM Zamawiajqcy Zamawiajqcym jest Sqd Najwyzszy, Warszawa, PI. Krasihskich 2/4/6. 1. Wykonawca Nazwa wykonawcy Siedziba wykonawcy 2. Na podstawie specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oferujemy zawarcie umowy, w ktorej zobowiqzemy sie do realizacji dostawy bedqcej przedmiotem niniejszego zamowienia, w terminie okreslonym w pkt 5 SIWZ: Lqczna cenaza oferowane przedluzenie uslug wsparcia dla platformy wirtuahzacji VMware vsphere zgodnie z pkt 3 SIWZ wynosi netto zl (slowniezl: ) wynosi brutto zl (slowniezl: ) 3. Informujemy, ze zapoznalismy sie z tresciq specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Do dokumentow postepowania nie wnosimy zastrzezeh. 4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiqzanych niniejszq ofertq do dnia 15 maja 2014 r. 5. Zalqcznikami do naszej oferty sq: - Aktualny odpis z wlasciwego rejestru jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. - Zalqcznik A - Oswiadczenie o spelnieniu warunkow, o ktorych mowa w art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamowieh Publicznych. - Zalqcznik B - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej. Lista podmiotow nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa Zamowieh Publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 10

11 konkurencji i konsumentow, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.), albo informacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej. Zalqcznik C - Dokument wymieniony w pkt SIWZ. Zalqcznik D - Dokumentpotwierdzajqcy wniesienie wadium Zalqcznik E - Inne niz wyzej wymienione dokumenty i oswiadczenia wskazane w pkt. 7 SIWZ. Data: podpis osoby upowaznionej 11

12 Zalqcznik A Pieczatka firmowa Wykonawcy OSWIADCZENIE z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 29 stycznia2004 roku Prawo zamowieh publicznych (tekst jednolity Dz. U r. Nr 223, poz ze zm.) Przystepujac do udziaiu w postepowaniu o zamowienie publiczne na usiugi wsparcia dla piatformy wirtualizacji uzytkowanej w Sqdzie Najwyzszym w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oswiadczam, ze: 1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania dzialalnosci okreslonej przedmiotem zamowienia (art. 22 ust. 1 pkt 1), 2) Posiadamy niezbednqwiedze i doswiadczenie (art. 22 ust 1 pkt 2), 3) Dysponujemy odpowiednim potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia (art. 22 ust 1 pkt 3), 4) Znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie przedmiotowego zamowienia (art. 22 ust. 1 pkt 4), 5) Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowieh publicznych. dnia 2014 r. podpis(-y) osoby(osob) uprawnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy 12

13 Zalqcznik B Pieczatka firmowa Wykonawcy OSWIADCZENIE Skladajqc oferte w postepowaniu o udzielnie zamowienia publicznego, ktorego przedmiotem jest: ZAKUP USLUG WSPARCIA DLA PLATFORMY WIRTUALIZACJI UZYTKOWANEJ W SADZIE NAJWYZSZYM prowadzonym przez Sqd Najwyzszy oswiadczamy, ze nie nalezymy do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamowieh publicznych*, nalezymy do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamowieh publicznych*. W przypadku przynaleznosci Wykonawcy do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamowieh publicznych, Wykonawca sklada wraz z ofertqliste podmiotow nalezqcych do grupy kapitalowej. dnia 2014 r. podpis(y) osoby(osob) uprawnionej do reprezentowania wykonawcy niepotrzebne skreslic. 13

przyst^puj^cych do postfpowania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do postfpowania o udzielenie zamowienia publicznego SAD NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do postfpowania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SAD NAJWYZSZY. przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

SAD NAJWYZSZY. przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego SAD NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla. przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. na dostawę

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla. przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. na dostawę Nr sprawy: DAS-251-3/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO dla Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i /Nazwa i adres oferenta!... / miejscowosc i data! OFERTA Do......... Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Gliwice: Sukcesywna dostawa pojemnikow medycznych i termometrow dla Centrum Onkologii-lnstytutu im. Marii Sktodowskiej Curie, Oddziat w Gliwicach. Numer ogloszenia: 231748-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków.

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 Strona l z 6 Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA o wartosci powyzej 60 000 EURO o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zarn6wienia jest usluga zaprojektowania i utworzenia strony intemetowej (zwana dalej:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zarn6wienia jest usluga zaprojektowania i utworzenia strony intemetowej (zwana dalej: Europejskle Program Rl!glonalny we IllW(JOZ1WO SWII;lOKIlZYSKll nowoczesna 5zkoh zawodowa nowoczesny region Unla Europejska EuropejsklFundusz Spotl!any Projekl wsp6hinansowny przez Uni~ EuropejskC\wramach

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Urzad Gminy 46-045 TURAWA ul. Opolska 39c tel. 421-20-12 BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej -

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o.

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSG DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SP6jNO$Ci Tuchow, dn. 22.06.2011r. L.dz. JRP/612/PZ/P/K1/6/2011/920 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

o wartosci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

o wartosci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 GMINA ZAKR2EWO ot. Ie6na 1 87-707 Zakrzewo * woi kutaw«ko-pomorskie OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU MP R911o2?.,.'!). Regon 910866465 o wartosci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa)

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa) Zalijcznik nr 8 do S.I.W.Z. Nrsprawy9/II/2011 (miejscowosc i data) FORMULARZ OFERTY Dziaiaj^c w imieniu i na rzecz: tel. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa), fax. skladamy oferte^ w postejdowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Turawa: Dowóz uczniów do szkól na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 Numer ogloszenia: 122219-2009; data zamieszczenia: 29.07.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.p l Opole: Przetarg nieograniczony na dostawe nowych urzadzen

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla. przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. na dostawę SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla. przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. na dostawę SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Nr sprawy: DAS-251-3/16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO dla Centrum Astronomicznego PAN

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05- Wolomin: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewn^trznej - wejsc do budynku cz. A i B Sqdu Rejonowego w Wolominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyriskiego

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, Plac Teatralny 3. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 298265-2015

Zamówienie public... - 298265-2015 1 z 5 2015-08-25 10:17 Zamówienie public... - 298265-2015 25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez Strona I z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zam6wienia: www.paa.gov.pl Warszawa: wykonanie ustugi polegaj,\cej na przeprowadzeniu pomiarow porownawczych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Poznań, dnia 24 maja 2013 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Usługi sprzątania Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: 47/SR/GJ/2012 Poznań, dnia 10 grudnia 2012 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Usługa ochrony i dozoru mienia Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public

Zamówienie public 1 z 8 2015-06-17 09:10 Zamówienie public... - 208092-2015 17/06/2015 S115 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

POWIA TO WY URZllD PRACY

POWIA TO WY URZllD PRACY POWIA TO WY URZllD PRACY W NIDZICY ul Traugutta 23, 13-100 NIDZICA, fi 89 6250 130, fax. 896250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl Nidzica, 23.1 0.2012 roku Znak sprawy: DO-0320-l/20l2 Dotyczy: postepowania o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Kraków: Wykonanie systemu lacznosci dla sluzb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej,

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, 2010-07-12 http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index. ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SAD NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6. przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

SAD NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6. przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego SAD NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachów w budynkach Os. Ruta

Przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachów w budynkach Os. Ruta Przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachów w budynkach Os. Ruta Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachów w budynkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Glowny Inspektorat Transportu Drogowego ul. Post$pu 21, 02-676 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Glowny Inspektorat Transportu Drogowego ul. Post$pu 21, 02-676 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA s II^FRASTRUKTURA I SRODOWISKO NA80DOWA S1RAILGIA SPQJNOSCi UN1A EUROPEJSKA EUROPEJSW FUNDUSZ ROZWOJU REGIQNALNEGO Zam6wienie jest wspotflnansowane przez Unif Europejskq ze srodk6w Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi 1403 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak spr.: ZP 11/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo