UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA Nr../2013 zawarta dnia 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, zwanym dalej Zamawiającym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 5, Warszawa NIP , Regon , reprezentowanym przez: Pana -... a z siedzibą , zwaną dalej Wykonawcą wpisaną do.., reprezentowaną przez: zwanych łącznie Stronami Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr. na dostawę urządzeń sieciowych przełączników dostępowych na potrzeby MSW. 1. [Przedmiot Umowy] 1. Przedmiotem Umowy jest: 1) sprzedaż, dostawa, instalacja oraz uruchomienie przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego 10 sztuk przełączników dostępowych wraz z wbudowanym oprogramowaniem zwanych dalej: urządzeniami oraz dostarczenie licencji producenta nieograniczonych w czasie i przestrzeni, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, zwanych dalej licencjami. 2) przeszkolenie pracowników Zamawiającego, 3) świadczenie usług gwarancyjnych, konsultacje i pomoc techniczna w zakresie konfiguracji i działania dostarczonych urządzeń, udostępnienie najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta urządzeń; zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe urządzeń są zgodne ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak:.., a dostarczone urządzenia stanowią jego wyłączną własność, są fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłyby urządzenia, nie jest on obciążony zastawem, zastawem rejestrowym ani zastawem skarbowym ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także odpowiadają przeznaczeniu wynikającemu z Umowy i są zgodne z dostarczoną dokumentacją oraz spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności. 1 z 14

2 3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanych urządzeń będących przedmiotem Umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wskutek zawarcia Umowy jest upoważniony do korzystania z całości dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 2. [Wynagrodzenie i zasady płatności] 1. Za prawidłowe wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie.. zł brutto (słownie złotych..), zwane dalej wynagrodzeniem. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu Umowy w tym: opłaty celne, podatkowe i ubezpieczeniowe, koszty transportu i rozładunku, instalacji i uruchomienia, świadczeń gwarancyjnych, koszty konsultacji i pomocy technicznej, opłaty licencyjne, udostępnienie najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta urządzenia, szkolenia, a także koszty opłat pośrednich i podatku VAT. 3. Po wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie o którym mowa w 3 ust. 1 zostanie wypłacone jednorazowo wynagrodzenie, w terminie 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z protokołem przyjęcia-przekazania, o którym mowa w 3 ust. 11, podpisanym przez obie Strony bez zastrzeżeń. Faktura winna zawierać m.in. wyszczególnienie rodzajowe dostarczonych w ramach realizacji Umowy urządzeń oraz ich ceny jednostkowe. 4. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 5. Za termin zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 3. [Termin i warunki realizacji dostawy] 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 2 w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Za termin realizacji przedmiotu Umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu przyjęciaprzekazania bez zastrzeżeń. 2. Usługi, objęte przedmiotem Umowy, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 3 Umowy świadczone będą przez okres gwarancji wskazany w 4 ust Dostawa urządzeń obejmuje transport i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Dostawa urządzeń obejmuje także dostarczenie licencji nieograniczonych w czasie i przestrzeni. 4. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca. 5. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne w języku polskim dla każdego dostarczonego urządzenia. 6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, nie później niż na 1 dzień roboczy naprzód, o planowanym terminie dostawy. 7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, nie później niż na 7 dni naprzód, o planowanym terminie szkolenia. 2 z 14

3 8. Wykonawca dokona czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy w dni robocze Zamawiającego, w godzinach , chyba że Zamawiający na piśmie zgodzi się na ich wykonanie w innych godzinach. 9. Po dostarczeniu urządzeń Wykonawca zainstaluje i uruchomi je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 10. Po uruchomieniu urządzeń wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi ich zgodność z Umową. 11. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 2 przez podpisanie protokołu przyjęcia-przekazania, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy lub zgłosi zastrzeżenia uzasadniając odmowę dokonania odbioru. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru urządzeń w szczególności w przypadku stwierdzenia wad urządzeń lub niekompletności dostawy, w tym dostarczenia urządzeń bez wymaganych dokumentów. 12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń dotyczących odbioru urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko oraz dostarczenia urządzeń do ponownego odbioru. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. 13. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnieniem zastrzeżeń Zamawiającego powinny zakończyć się w terminie realizacji Umowy, określonym w 3 ust. 1 Umowy. 14. Nieobecność osoby upoważnionej do czynności odbiorczych ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbiorczych i upoważnia do dokonania przez Zamawiającego odbioru jednostronnego. 15. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu przyjęcia-przekazania bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, na Zamawiającego przechodzi prawo własności urządzeń oraz wszelkie korzyści jak i ciężary z nimi związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia. 16. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu zamówienia w osobach: ze strony Zamawiającego:, ze strony Wykonawcy: Zmiana przedstawicieli o których mowa w ust. 16 nie stanowi zmiany Umowy, lecz dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony Umowy. 4. [Warunki gwarancji i serwisu] 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenia przez okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania. 2. W ramach gwarancji Wykonawca,, zapewni Zamawiającemu: 1) naprawy, w tym wymiany gwarancyjne, 2) konsultacje i pomoc techniczną w zakresie konfiguracji i działania urządzeń, 3) dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej oraz do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronach producenta urządzenia. 3. Zakres gwarancji obejmuje w szczególności następujące czynności: 1) przyjmowanie zgłoszeń wadliwego działania urządzeń, 2) diagnozę uszkodzeń, 3) naprawy w tym wymianę uszkodzonych części lub całości urządzenia, 4) instalację, deinstalację urządzeń w celu wykonania naprawy serwisowej, 5) transport (odbiór i ponowną dostawę urządzeń), 3 z 14

4 6) przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy, o której mowa w ust ) inne czynności niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z gwarancji. 4. Gwarancji podlegają wady powstałe bez winy Zamawiającego, a także nie spełnianie deklarowanych w ofercie lub wymaganych w SIWZ parametrów i funkcji użytkowych stwierdzone w dostarczonym przedmiocie Umowy w okresie obowiązywania gwarancji. 5. Do dostarczonych urządzeń będzie dołączona karta gwarancyjna zawierająca: typ i numer seryjny urządzenia. 6. Awaria, naprawa wad fizycznych, bądź dostarczenie nowego urządzenia (lub jego części), wolnego od wad będzie każdorazowo odnotowywane w karcie gwarancyjnej. 7. Wykonawca oświadcza, że serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę, przez producenta dostarczonych urządzeń lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 8. Wykonawca gwarantuje, że usługi objęte przedmiotem Umowy będą świadczone w sposób profesjonalny zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej, z zachowaniem należytej staranności. 9. W okresie gwarancji zgłoszenia błędnego działania urządzeń przyjmowane będą przez Wykonawcę w dni robocze. Dzień roboczy jest to dzień od poniedziałku do piątku w godzinach , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 10. Zgłoszenia błędnego działania urządzeń będą przekazywane poprzez lub za pomocą faksu. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest potwierdzenie doręczenia faksu lub W przypadku wpłynięcia zgłoszenia poza dniem roboczym, czasy reakcji i naprawy bądź usunięcia wady biegnie od początku następnego dnia roboczego. 12. Naprawa urządzenia musi nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 13. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę: 1) faksem, pod numerem:. 2) em, na adres: 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z roszczeniami gwarancyjnymi. 15. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady niemożliwej do naprawy, Wykonawca dokona wymiany wadliwego urządzenia na nowe wolne od wad, o nie gorszych parametrach użytkowych, w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 16. W przypadku stwierdzenia przy uruchomieniu oprogramowania jego wadliwego działania, Wykonawca dostarczy i zainstaluje nowe oprogramowanie w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia. 17. W razie nieuwzględnienia przez Wykonawcę reklamacji z tytułu gwarancji, Zamawiający może wystąpić do podmiotu trzeciego z wnioskiem o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy. 18. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. Zwrot kosztów ekspertyzy nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 19. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady. 20. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym przez okres równy okresowi gwarancji. 21. Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług gwarancyjnych oraz korzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w 2 ust z 14

5 5. [Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości Umowy z podatkiem VAT, tj. zł w formie dopuszczonej przez ustawę Pzp. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w ciągu 30 dni od daty realizacji przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 2. Jeżeli zabezpieczenie zostało wpłacone w formie pieniężnej zostanie zwrócone (zgodnie z ustępem 1 w dwóch ratach) wraz z należytymi odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. [Kary umowne i odstąpienie od Umowy] 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w terminie wykonania przedmiotu Umowy o którym mowa w 1 ust 1 pkt 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia o którym mowa w 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin wskazany w 3 ust W przypadku zwłoki Wykonawcy w terminie wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust 1 pkt 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia o którym mowa w 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin wskazany w 3 ust W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w 4 ust. 12, 15 lub 16 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kary umowne wynikające z niniejszego ustępu za przekroczenie terminu będą naliczane w odniesieniu do każdego urządzenia oddzielnie. 4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy (bez wyznaczania dodatkowego terminu), jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy o którym mowa w 1 ust 1 pkt 1 i 2 w terminie o którym mowa w 3 ust. 1. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w ciągu 50 dni od powstania niniejszego uprawnienia, lecz nie dłużej niż do czasu całkowitego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy o którym mowa w 1 ust 1 pkt 1 i W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 4, Wykonawca dodatkowo poza karą wynikającą z ust. 1 lub 2, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 7. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej. 8. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty, z zastrz. ust Dopuszcza się potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 10. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 5 z 14

6 7. [Zobowiązania stron] 1. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) udzielenia Wykonawcy dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy, 2) zapewnienia dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowana umowa, 3) wyznaczenia osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z najwyższą zawodową starannością, obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 3. Wykonawca zapewni realizację Umowy na terenie obiektu Zamawiającego wyłącznie przez osoby, które nie były skazane za przestępstwa popełnione umyślne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia, bez podania uzasadnienia, do realizacji przedmiotu Umowy osób wyznaczonych przez Wykonawcę, których wstęp na teren obiektu służby ochrony MSW uznają za niepożądany. Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć inną osobę w miejsce osoby niedopuszczonej. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 8. [Odpowiedzialność stron] 1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że zawarcie Umowy przez Wykonawcę, jej wykonanie, ani korzystanie z licencji przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową, nie narusza praw własności intelektualnej producenta oprogramowania, ani jakichkolwiek innych osób trzecich, w tym praw autorskich lub patentów. W szczególności Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do rozporządzania egzemplarzami licencji. 2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Umową, w szczególności zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty od chwili wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Zamawiającego, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 3. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z licencji, Wykonawca, na swój koszt i według własnego wyboru, uzyska dla Zamawiającego prawa do kontynuowania korzystania z licencji, lub dokona wymiany na licencje nie naruszające praw. 9. [Zmiany Umowy] 1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy: a) w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia urządzeń (zakończona produkcja, niedostępność na rynku, etc.) Umowę można zmienić w zakresie przedmiotu Umowy na 6 z 14

7 urządzenia, które będą spełniały wymogi SIWZ i będą miały w stosunku do pierwotnie oferowanych urządzeń lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów i pozostałe parametry bez zmian. b) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej dopuszczalna jest poprawa w zakresie omyłki; c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy dopuszczalna jest zmiana dostosowująca umowę do zmienionych przepisów; 3. Zmiany Umowy określone w ust. 2 nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia. 10. [Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji] Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. 11. [Postanowienia końcowe] 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 4. Pisma przesłane na adresy stron określone w komparycji Umowy uważa się za skutecznie doręczone chyba, że strony poinformują się w formie pisemnej o zmianie adresu. 5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca Załączniki do Umowy: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Wzór protokołu przyjęcia-przekazania Załącznik nr 3 Formularz cenowy Załącznik nr 4 Oferta techniczna (Zestawienie granicznych parametrów techniczno użytkowych) 7 z 14

8 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Graniczne Parametry Techniczno - użytkowe ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY a) 10 szt. - Przełączników dostępowych Cisco Catalyst 3850 WS-C P-L wraz z wbudowanym oprogramowaniem lub równoważnych zwanych urządzeniami, tj. spełniających poniższe wymagania: 1. Przełącznik stakowalny 48 portów 10/100/1000BaseT PoE (IEE at). Przełącznik musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzeń z możliwością jego wymiany na gorąco (ang. hot swap). Wśród dostępnych modułów rozszerzeń muszą znajdować się w ofercie producenta co najmniej następujące moduły: a. Minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami interfejsów do 2. obsadzenia optycznymi modułami SFP b. Minimum 2-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+, przy czym wymagane jest, aby w przypadku wykorzystania pojedynczego łącza 10 GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 szt. portów 1G SFP c. Minimum 4-portowy moduł 10GE SFP+ Oferowany przełącznik musi być wyposażony w moduł 4-portowy 1Gigabit Ethernet SFP i dostarczony z minimum dwoma modułami 1000BaseSX Wskazane jest, aby moduły SFP oferowane wraz z urządzeniem pochodziły od tego 3. samego producenta co przełącznik celem uniknięcia problemów z serwisowaniem urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów SFP innego producenta niż dostarczone urządzenia, pod warunkiem pełnej kompatybilności modułów SFP z dostarczonymi urządzeniami. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH 4. zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie co najmniej modułami 10GbaseSR, 10GbaseLR i 10GBase-LRM Przełącznik musi zapewniać możliwość budowania stosów (stackowanie) z zapewnieniem następujących parametrów: a. Przepustowość magistrali stakującej nie mniej niż 480Gb/s b. Min. 4 urządzenia w stosie c. Zarządzanie poprzez jeden adres IP d. Możliwość tworzenia połączeń cross-stack link aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad 5. e. Przełącznik musi być wyposażony we wszystkie niezbędne komponenty (w tym moduły i kable) do realizacji tego zadania. f. Przełączniki muszą umożliwiać współdzielenie mocy zasilaczy tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich przełączników w stosie (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość dysponowania zapasem mocy dla innych jednostek w stosie, w tym dla przełączników wymagających większej mocy dla PoE). Wymagane jest dostarczenie niezbędnych kabli do realizacji tego zadania. Obsługuje ramki Ethernet o wielkości nie mniejszej niż 9216 bajtów (tzw. Jumbo 6. Frame) 7. Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji redundantnych i wymiennych zasilaczy prądu zmiennego 230V wraz z kablami zasilającymi. Zainstalowany zasilacz musi 8. zapewniać min. 400W dla PoE. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. 8 z 14

9 Przełącznik musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o funkcję kontrolera sieci bezprzewodowej WiFi (poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych) z zachowaniem następujących parametrów: a. Centralne zarządzanie punktami dostępowymi zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415), w tym zarządzane politykami bezpieczeństwa i zarządzanie pasmem 9. radiowym (RRM) b. Przepustowość dla sieci WiFi nie mniejsza niż 40Gb/s c. Obsługa minimim 50 punktów dostępowych d. Obsługa minimum 2000 klientów sieci WiFi e. Możliwość terminowania tuneli CAPWAP na przełączniku f. Elastyczne mechanizmy QoS dla sieci WiFi w tym możliwość definiowania parametrów usług per punkt dostępowy/ssid/klient sieci WiFi Szybkość przełączania zapewniająca pracę prędkością minimum 130 Mpps dla 10. pakietów 64-bajtowych 11. Minimum 2GB wbudowanej pamięci DRAM i 2GB pamięci Flash 12. Jednoczesna obsługa min adresów MAC i minimum 250 sieci VLAN 13. Obsługa protokołu NTP 14. Obsługa IGMPv3 15. Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi- Instance Spanning Tree. 16. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED. Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu 17. głosowego 18. Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a) Min. 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę b) Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL c) Obsługa funkcji Guest VLAN d) Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC e) Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www) f) Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na 19. jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem g) Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www h) Obsługa funkcji bezpieczeństwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard i) Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+ j) Obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia) k) Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS 9 z 14

10 Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi b) Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi kolejek c) Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority) 20. d) Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów minimum: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP e) Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, ratelimiting). Wymagana jest możliwość skonfigurowania do 2000 różnych ograniczeń na przełącznik f) Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast g) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP 21. Wbudowane reflektometry (TDR) dla portów 10/100/1000 Urządzenie musi zapewniać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o wsparcie dla routingu statycznego IPv4 i IPv6, routingu dynamicznego IPv4 (OSPF, BGP) i IPv6 22. (OPSFv3), funkcjonalności Policy-based routingu i routingu multicast (PIM-SM, PIM- SSM) poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych. Przełącznik musi umożliwiać obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na 23. kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Urządzenie musi zapewniać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o mechanizm tworzenia statystyk ruchu typu NetFlow/J-Flow lub podobny mechanizm, przy czym 24. wielkość tablicy monitorowanych strumieni nie może być mniejsza niż poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające 25. prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) 26. Musi posiadać dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. 27. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na 28. dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog z wykorzystaniem 29. protokołów IPv4 i IPv6 30. Parametry fizyczne wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19 Urządzenie musi być w pełni zarządzane z centralnego systemu zarządzania, wymienionego poniżej oraz harmonijnie współpracować z urządzeniami 31. szkieletowymi Zamawiającego : Zamawiający posiada oprogramowanie Cisco Prime (LMS) z licencją na 50 urządzeń 10 z 14

11 32. Wykonawca zapewni Zamawiającemu 12-miesięczną gwarancję (licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia - przekazania), w tym świadczenie pomocy technicznej m.in. w zakresie konfiguracji urządzeń b) Przeszkolenie: Wykonawca przeszkoli w ramach Umowy 2 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i konfiguracji urządzeń. Minimalny zakres szkolenia: zarządzanie, przygotowanie urządzeń do pracy, konfiguracja zaawansowanych ustawień sieciowych (np.: podstawy implementacji wysokiej dostępności w sieci kampusowej, podstawy implementacji protokołów wysokiej dostępności w środowisku sieci kampusowej, podstawy implementacji wybranych cech bezpieczeństwa w sieci kampusowej, podstawy obsługi ruchu głosowego i wideo w sieci kampusowej), monitorowanie pracy i utrzymanie systemu, integracja z systemem zarządzania Zamawiającego, Minimalny czas trwania szkolenia: 18 godzin. c) Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań: DOSTAWA: Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2013 roku oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem), Zamawiający wymaga, by wszystkie dostarczone przełączniki dostępowe byłe jednakowe (ten sam model). Wymagane jest dostarczenie licencji nieograniczonych w czasie i przestrzeni na wszystkie funkcjonalności opisane w wymaganiach technicznych. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej oraz zgodnej z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. GWARANCJA: Usługi i naprawy gwarancyjne, opieka i pomoc techniczna, konsultacje i pomoc w zakresie konfiguracji oraz przeszkolenia muszą być muszą być świadczone w języku polskim. Zamawiający uzyska dostęp do części chronionych stron internetowych producenta zamawianych urządzeń i oprogramowania, umożliwiających: o pobieranie nowych wersji oprogramowania (w tym sterowników i uaktualnień) o dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej o dostęp do pomocy i wsparcia technicznego producenta Gwarancja musi także obejmować wszelkie niezbędne aktualizacje oprogramowania, firmware i systemów operacyjnych poszczególnych urządzeń. Producent urządzeń wyposażonych w porty optyczne powinien umożliwiać instalowanie modułów SFP pochodzących od innych producentów. Instalacja takich modułów nie możne wpływać na realizację zobowiązań gwarancyjnych przez dostawcę przełącznika. 11 z 14

12 Załącznik nr 2 do Umowy Miejsce dokonania odbioru: Data dokonania odbioru: Ze strony Wykonawcy:.. (nazwa i adres).. (imię i nazwisko osoby upoważnionej) PROTOKÓŁ PRZYĘCIA PRZEKAZANIA Ze strony Zamawiającego:.. (nazwa i adres).. (imię i nazwisko osoby upoważnionej) Przedmiotem dostawy/usługi i odbioru w ramach Umowy nr.. z dnia. jest: Lp. Nazwa przedmiotu dostawy/usługi Jednostka miary Ilość Nr seryjny Wartość Dokumentacja techniczna/instrukcja obsługi/świadectwo jakości Uwagi Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi: Tak* Nie* zastrzeżenia. Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie: Zgodne* Niezgodne* zastrzeżenia.. Końcowy wynik odbioru: Pozytywny* Negatywny* zastrzeżenia.. Podpisy... (Przedstawiciel Zamawiającego) (Przedstawiciel Wykonawcy) 12 z 14

13 Załącznik nr 3 do Umowy Formularz cenowy (kopia z oferty Wykonawcy) 13 z 14

14 Załącznik nr 4 do Umowy Oferta techniczna Zestawienie granicznych parametrów techniczno - użytkowych (kopia z oferty Wykonawcy) 14 z 14

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016 Numer sprawy: KZp.2730.8.16 Umowa Nr /KZp/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ W dniu... w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (KZp.2730.8.16) w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć pisanych wielką literą, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu zawarta w dniu UMOWA w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr /2013 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Sprawa nr ZP-271-13/15 Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY ZP-272-.. /15 zawartej w dniu. 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14 (REGON: 000308324,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

UMOWA nr PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Numer sprawy: PN-9-POIG/2010 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr zawarta w Radzyminie, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Gminą Radzymin, z siedzibą w Radzyminie, Pl. Tadeusza Kościuszki 2,, NIP 1251333745, REGON

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA)

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) Załącznik nr 6 do siwz POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) zawarta w dniu...r. w Bytomiu pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 45 w Bytomiu zwaną w treści umowy Zamawiającym, a... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OA SB PROJEKT UMOWY UMOWA

Załącznik nr 7 do SIWZ OA SB PROJEKT UMOWY UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ OA.271.1.2013.SB PROJEKT UMOWY UMOWA zawarta w dniu... w Sokołowie Podlaskim pomiędzy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 PROJEKT UMOWY. zawarta... w Barlinku pomiędzy:

Załącznik nr 5 PROJEKT UMOWY. zawarta... w Barlinku pomiędzy: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 5 zawarta... w Barlinku pomiędzy: Powiat Myśliborski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku, NIP.., reprezentowany przez:.. zwany

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami.

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami. Zał. nr 5 do SIWZ część I UMOWA nr. zawarta w dniu. roku we Wrześni pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim, ul. Chopina 10, 62-300 Września, NIP nr 789-172-68-01, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. z siedzibą, Nr KRS/wpis do ewid.dz.gosp, NIP, REGON, reprezentowaną/ym przez, zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą"

Umowa nr. z siedzibą, Nr KRS/wpis do ewid.dz.gosp, NIP, REGON, reprezentowaną/ym przez, zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą Znak sprawy: IT.132.9.2017 Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu roku w Zgierzu pomiędzy: Gminą Miasto Zgierz, 95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16, NIP 732-20-37-248, reprezentowaną przez: z kontrasygnatą

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk, reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez:

UMOWA wzór. Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk, reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: UMOWA wzór Zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP: 584-020-35-93; REGON: 000001620 reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT zawarta dnia. w Łosiowie, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49 330 Łosiów, ul. Główna 1, reprezentowanym przez:. zwaną dalej Zamawiającym a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... na dostawę aktualizacji baz danych do urządzeń GPS na śmigłowcach W-3 i Mi-8 w 2017 roku.

UMOWA Nr... na dostawę aktualizacji baz danych do urządzeń GPS na śmigłowcach W-3 i Mi-8 w 2017 roku. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... na dostawę aktualizacji baz danych do urządzeń GPS na śmigłowcach W-3 i Mi-8 w 2017 roku. W dniu... pomiędzy: Skarb Państwa - 1. Baza Lotnictwa Transportowego z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy : WZÓR UMOWY Zawarta dnia...w... pomiędzy :, z siedzibą..., NIP, Regon.., reprezentowaną przez:. stanowisko :.. zwany w dalszej części Zamawiający a... z siedzibą w... NIP:... Regon... reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo