UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA Nr../2013 zawarta dnia 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, zwanym dalej Zamawiającym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 5, Warszawa NIP , Regon , reprezentowanym przez: Pana -... a z siedzibą , zwaną dalej Wykonawcą wpisaną do.., reprezentowaną przez: zwanych łącznie Stronami Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr. na dostawę urządzeń sieciowych przełączników dostępowych na potrzeby MSW. 1. [Przedmiot Umowy] 1. Przedmiotem Umowy jest: 1) sprzedaż, dostawa, instalacja oraz uruchomienie przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego 10 sztuk przełączników dostępowych wraz z wbudowanym oprogramowaniem zwanych dalej: urządzeniami oraz dostarczenie licencji producenta nieograniczonych w czasie i przestrzeni, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, zwanych dalej licencjami. 2) przeszkolenie pracowników Zamawiającego, 3) świadczenie usług gwarancyjnych, konsultacje i pomoc techniczna w zakresie konfiguracji i działania dostarczonych urządzeń, udostępnienie najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta urządzeń; zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe urządzeń są zgodne ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak:.., a dostarczone urządzenia stanowią jego wyłączną własność, są fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłyby urządzenia, nie jest on obciążony zastawem, zastawem rejestrowym ani zastawem skarbowym ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także odpowiadają przeznaczeniu wynikającemu z Umowy i są zgodne z dostarczoną dokumentacją oraz spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności. 1 z 14

2 3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanych urządzeń będących przedmiotem Umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wskutek zawarcia Umowy jest upoważniony do korzystania z całości dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 2. [Wynagrodzenie i zasady płatności] 1. Za prawidłowe wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie.. zł brutto (słownie złotych..), zwane dalej wynagrodzeniem. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu Umowy w tym: opłaty celne, podatkowe i ubezpieczeniowe, koszty transportu i rozładunku, instalacji i uruchomienia, świadczeń gwarancyjnych, koszty konsultacji i pomocy technicznej, opłaty licencyjne, udostępnienie najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta urządzenia, szkolenia, a także koszty opłat pośrednich i podatku VAT. 3. Po wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie o którym mowa w 3 ust. 1 zostanie wypłacone jednorazowo wynagrodzenie, w terminie 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z protokołem przyjęcia-przekazania, o którym mowa w 3 ust. 11, podpisanym przez obie Strony bez zastrzeżeń. Faktura winna zawierać m.in. wyszczególnienie rodzajowe dostarczonych w ramach realizacji Umowy urządzeń oraz ich ceny jednostkowe. 4. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 5. Za termin zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 3. [Termin i warunki realizacji dostawy] 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 2 w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Za termin realizacji przedmiotu Umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu przyjęciaprzekazania bez zastrzeżeń. 2. Usługi, objęte przedmiotem Umowy, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 3 Umowy świadczone będą przez okres gwarancji wskazany w 4 ust Dostawa urządzeń obejmuje transport i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Dostawa urządzeń obejmuje także dostarczenie licencji nieograniczonych w czasie i przestrzeni. 4. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca. 5. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne w języku polskim dla każdego dostarczonego urządzenia. 6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, nie później niż na 1 dzień roboczy naprzód, o planowanym terminie dostawy. 7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, nie później niż na 7 dni naprzód, o planowanym terminie szkolenia. 2 z 14

3 8. Wykonawca dokona czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy w dni robocze Zamawiającego, w godzinach , chyba że Zamawiający na piśmie zgodzi się na ich wykonanie w innych godzinach. 9. Po dostarczeniu urządzeń Wykonawca zainstaluje i uruchomi je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 10. Po uruchomieniu urządzeń wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi ich zgodność z Umową. 11. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 2 przez podpisanie protokołu przyjęcia-przekazania, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy lub zgłosi zastrzeżenia uzasadniając odmowę dokonania odbioru. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru urządzeń w szczególności w przypadku stwierdzenia wad urządzeń lub niekompletności dostawy, w tym dostarczenia urządzeń bez wymaganych dokumentów. 12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń dotyczących odbioru urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko oraz dostarczenia urządzeń do ponownego odbioru. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. 13. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnieniem zastrzeżeń Zamawiającego powinny zakończyć się w terminie realizacji Umowy, określonym w 3 ust. 1 Umowy. 14. Nieobecność osoby upoważnionej do czynności odbiorczych ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbiorczych i upoważnia do dokonania przez Zamawiającego odbioru jednostronnego. 15. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu przyjęcia-przekazania bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, na Zamawiającego przechodzi prawo własności urządzeń oraz wszelkie korzyści jak i ciężary z nimi związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia. 16. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu zamówienia w osobach: ze strony Zamawiającego:, ze strony Wykonawcy: Zmiana przedstawicieli o których mowa w ust. 16 nie stanowi zmiany Umowy, lecz dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony Umowy. 4. [Warunki gwarancji i serwisu] 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenia przez okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania. 2. W ramach gwarancji Wykonawca,, zapewni Zamawiającemu: 1) naprawy, w tym wymiany gwarancyjne, 2) konsultacje i pomoc techniczną w zakresie konfiguracji i działania urządzeń, 3) dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej oraz do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronach producenta urządzenia. 3. Zakres gwarancji obejmuje w szczególności następujące czynności: 1) przyjmowanie zgłoszeń wadliwego działania urządzeń, 2) diagnozę uszkodzeń, 3) naprawy w tym wymianę uszkodzonych części lub całości urządzenia, 4) instalację, deinstalację urządzeń w celu wykonania naprawy serwisowej, 5) transport (odbiór i ponowną dostawę urządzeń), 3 z 14

4 6) przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy, o której mowa w ust ) inne czynności niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z gwarancji. 4. Gwarancji podlegają wady powstałe bez winy Zamawiającego, a także nie spełnianie deklarowanych w ofercie lub wymaganych w SIWZ parametrów i funkcji użytkowych stwierdzone w dostarczonym przedmiocie Umowy w okresie obowiązywania gwarancji. 5. Do dostarczonych urządzeń będzie dołączona karta gwarancyjna zawierająca: typ i numer seryjny urządzenia. 6. Awaria, naprawa wad fizycznych, bądź dostarczenie nowego urządzenia (lub jego części), wolnego od wad będzie każdorazowo odnotowywane w karcie gwarancyjnej. 7. Wykonawca oświadcza, że serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę, przez producenta dostarczonych urządzeń lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 8. Wykonawca gwarantuje, że usługi objęte przedmiotem Umowy będą świadczone w sposób profesjonalny zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej, z zachowaniem należytej staranności. 9. W okresie gwarancji zgłoszenia błędnego działania urządzeń przyjmowane będą przez Wykonawcę w dni robocze. Dzień roboczy jest to dzień od poniedziałku do piątku w godzinach , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 10. Zgłoszenia błędnego działania urządzeń będą przekazywane poprzez lub za pomocą faksu. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest potwierdzenie doręczenia faksu lub W przypadku wpłynięcia zgłoszenia poza dniem roboczym, czasy reakcji i naprawy bądź usunięcia wady biegnie od początku następnego dnia roboczego. 12. Naprawa urządzenia musi nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 13. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę: 1) faksem, pod numerem:. 2) em, na adres: 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z roszczeniami gwarancyjnymi. 15. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady niemożliwej do naprawy, Wykonawca dokona wymiany wadliwego urządzenia na nowe wolne od wad, o nie gorszych parametrach użytkowych, w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 16. W przypadku stwierdzenia przy uruchomieniu oprogramowania jego wadliwego działania, Wykonawca dostarczy i zainstaluje nowe oprogramowanie w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia. 17. W razie nieuwzględnienia przez Wykonawcę reklamacji z tytułu gwarancji, Zamawiający może wystąpić do podmiotu trzeciego z wnioskiem o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy. 18. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. Zwrot kosztów ekspertyzy nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 19. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady. 20. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym przez okres równy okresowi gwarancji. 21. Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług gwarancyjnych oraz korzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w 2 ust z 14

5 5. [Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości Umowy z podatkiem VAT, tj. zł w formie dopuszczonej przez ustawę Pzp. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w ciągu 30 dni od daty realizacji przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 2. Jeżeli zabezpieczenie zostało wpłacone w formie pieniężnej zostanie zwrócone (zgodnie z ustępem 1 w dwóch ratach) wraz z należytymi odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. [Kary umowne i odstąpienie od Umowy] 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w terminie wykonania przedmiotu Umowy o którym mowa w 1 ust 1 pkt 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia o którym mowa w 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin wskazany w 3 ust W przypadku zwłoki Wykonawcy w terminie wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust 1 pkt 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia o którym mowa w 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin wskazany w 3 ust W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w 4 ust. 12, 15 lub 16 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kary umowne wynikające z niniejszego ustępu za przekroczenie terminu będą naliczane w odniesieniu do każdego urządzenia oddzielnie. 4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy (bez wyznaczania dodatkowego terminu), jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy o którym mowa w 1 ust 1 pkt 1 i 2 w terminie o którym mowa w 3 ust. 1. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w ciągu 50 dni od powstania niniejszego uprawnienia, lecz nie dłużej niż do czasu całkowitego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy o którym mowa w 1 ust 1 pkt 1 i W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 4, Wykonawca dodatkowo poza karą wynikającą z ust. 1 lub 2, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 7. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej. 8. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty, z zastrz. ust Dopuszcza się potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 10. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 5 z 14

6 7. [Zobowiązania stron] 1. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) udzielenia Wykonawcy dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy, 2) zapewnienia dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowana umowa, 3) wyznaczenia osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z najwyższą zawodową starannością, obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 3. Wykonawca zapewni realizację Umowy na terenie obiektu Zamawiającego wyłącznie przez osoby, które nie były skazane za przestępstwa popełnione umyślne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia, bez podania uzasadnienia, do realizacji przedmiotu Umowy osób wyznaczonych przez Wykonawcę, których wstęp na teren obiektu służby ochrony MSW uznają za niepożądany. Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć inną osobę w miejsce osoby niedopuszczonej. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 8. [Odpowiedzialność stron] 1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że zawarcie Umowy przez Wykonawcę, jej wykonanie, ani korzystanie z licencji przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową, nie narusza praw własności intelektualnej producenta oprogramowania, ani jakichkolwiek innych osób trzecich, w tym praw autorskich lub patentów. W szczególności Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do rozporządzania egzemplarzami licencji. 2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Umową, w szczególności zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty od chwili wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Zamawiającego, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 3. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z licencji, Wykonawca, na swój koszt i według własnego wyboru, uzyska dla Zamawiającego prawa do kontynuowania korzystania z licencji, lub dokona wymiany na licencje nie naruszające praw. 9. [Zmiany Umowy] 1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy: a) w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia urządzeń (zakończona produkcja, niedostępność na rynku, etc.) Umowę można zmienić w zakresie przedmiotu Umowy na 6 z 14

7 urządzenia, które będą spełniały wymogi SIWZ i będą miały w stosunku do pierwotnie oferowanych urządzeń lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów i pozostałe parametry bez zmian. b) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej dopuszczalna jest poprawa w zakresie omyłki; c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy dopuszczalna jest zmiana dostosowująca umowę do zmienionych przepisów; 3. Zmiany Umowy określone w ust. 2 nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia. 10. [Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji] Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. 11. [Postanowienia końcowe] 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 4. Pisma przesłane na adresy stron określone w komparycji Umowy uważa się za skutecznie doręczone chyba, że strony poinformują się w formie pisemnej o zmianie adresu. 5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca Załączniki do Umowy: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Wzór protokołu przyjęcia-przekazania Załącznik nr 3 Formularz cenowy Załącznik nr 4 Oferta techniczna (Zestawienie granicznych parametrów techniczno użytkowych) 7 z 14

8 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Graniczne Parametry Techniczno - użytkowe ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY a) 10 szt. - Przełączników dostępowych Cisco Catalyst 3850 WS-C P-L wraz z wbudowanym oprogramowaniem lub równoważnych zwanych urządzeniami, tj. spełniających poniższe wymagania: 1. Przełącznik stakowalny 48 portów 10/100/1000BaseT PoE (IEE at). Przełącznik musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzeń z możliwością jego wymiany na gorąco (ang. hot swap). Wśród dostępnych modułów rozszerzeń muszą znajdować się w ofercie producenta co najmniej następujące moduły: a. Minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami interfejsów do 2. obsadzenia optycznymi modułami SFP b. Minimum 2-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+, przy czym wymagane jest, aby w przypadku wykorzystania pojedynczego łącza 10 GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 szt. portów 1G SFP c. Minimum 4-portowy moduł 10GE SFP+ Oferowany przełącznik musi być wyposażony w moduł 4-portowy 1Gigabit Ethernet SFP i dostarczony z minimum dwoma modułami 1000BaseSX Wskazane jest, aby moduły SFP oferowane wraz z urządzeniem pochodziły od tego 3. samego producenta co przełącznik celem uniknięcia problemów z serwisowaniem urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów SFP innego producenta niż dostarczone urządzenia, pod warunkiem pełnej kompatybilności modułów SFP z dostarczonymi urządzeniami. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH 4. zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie co najmniej modułami 10GbaseSR, 10GbaseLR i 10GBase-LRM Przełącznik musi zapewniać możliwość budowania stosów (stackowanie) z zapewnieniem następujących parametrów: a. Przepustowość magistrali stakującej nie mniej niż 480Gb/s b. Min. 4 urządzenia w stosie c. Zarządzanie poprzez jeden adres IP d. Możliwość tworzenia połączeń cross-stack link aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad 5. e. Przełącznik musi być wyposażony we wszystkie niezbędne komponenty (w tym moduły i kable) do realizacji tego zadania. f. Przełączniki muszą umożliwiać współdzielenie mocy zasilaczy tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich przełączników w stosie (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość dysponowania zapasem mocy dla innych jednostek w stosie, w tym dla przełączników wymagających większej mocy dla PoE). Wymagane jest dostarczenie niezbędnych kabli do realizacji tego zadania. Obsługuje ramki Ethernet o wielkości nie mniejszej niż 9216 bajtów (tzw. Jumbo 6. Frame) 7. Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji redundantnych i wymiennych zasilaczy prądu zmiennego 230V wraz z kablami zasilającymi. Zainstalowany zasilacz musi 8. zapewniać min. 400W dla PoE. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. 8 z 14

9 Przełącznik musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o funkcję kontrolera sieci bezprzewodowej WiFi (poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych) z zachowaniem następujących parametrów: a. Centralne zarządzanie punktami dostępowymi zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415), w tym zarządzane politykami bezpieczeństwa i zarządzanie pasmem 9. radiowym (RRM) b. Przepustowość dla sieci WiFi nie mniejsza niż 40Gb/s c. Obsługa minimim 50 punktów dostępowych d. Obsługa minimum 2000 klientów sieci WiFi e. Możliwość terminowania tuneli CAPWAP na przełączniku f. Elastyczne mechanizmy QoS dla sieci WiFi w tym możliwość definiowania parametrów usług per punkt dostępowy/ssid/klient sieci WiFi Szybkość przełączania zapewniająca pracę prędkością minimum 130 Mpps dla 10. pakietów 64-bajtowych 11. Minimum 2GB wbudowanej pamięci DRAM i 2GB pamięci Flash 12. Jednoczesna obsługa min adresów MAC i minimum 250 sieci VLAN 13. Obsługa protokołu NTP 14. Obsługa IGMPv3 15. Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi- Instance Spanning Tree. 16. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED. Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu 17. głosowego 18. Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a) Min. 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę b) Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL c) Obsługa funkcji Guest VLAN d) Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC e) Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www) f) Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na 19. jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem g) Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www h) Obsługa funkcji bezpieczeństwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard i) Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+ j) Obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia) k) Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS 9 z 14

10 Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi b) Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi kolejek c) Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority) 20. d) Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów minimum: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP e) Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, ratelimiting). Wymagana jest możliwość skonfigurowania do 2000 różnych ograniczeń na przełącznik f) Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast g) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP 21. Wbudowane reflektometry (TDR) dla portów 10/100/1000 Urządzenie musi zapewniać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o wsparcie dla routingu statycznego IPv4 i IPv6, routingu dynamicznego IPv4 (OSPF, BGP) i IPv6 22. (OPSFv3), funkcjonalności Policy-based routingu i routingu multicast (PIM-SM, PIM- SSM) poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych. Przełącznik musi umożliwiać obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na 23. kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Urządzenie musi zapewniać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o mechanizm tworzenia statystyk ruchu typu NetFlow/J-Flow lub podobny mechanizm, przy czym 24. wielkość tablicy monitorowanych strumieni nie może być mniejsza niż poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające 25. prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) 26. Musi posiadać dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. 27. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na 28. dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog z wykorzystaniem 29. protokołów IPv4 i IPv6 30. Parametry fizyczne wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19 Urządzenie musi być w pełni zarządzane z centralnego systemu zarządzania, wymienionego poniżej oraz harmonijnie współpracować z urządzeniami 31. szkieletowymi Zamawiającego : Zamawiający posiada oprogramowanie Cisco Prime (LMS) z licencją na 50 urządzeń 10 z 14

11 32. Wykonawca zapewni Zamawiającemu 12-miesięczną gwarancję (licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia - przekazania), w tym świadczenie pomocy technicznej m.in. w zakresie konfiguracji urządzeń b) Przeszkolenie: Wykonawca przeszkoli w ramach Umowy 2 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i konfiguracji urządzeń. Minimalny zakres szkolenia: zarządzanie, przygotowanie urządzeń do pracy, konfiguracja zaawansowanych ustawień sieciowych (np.: podstawy implementacji wysokiej dostępności w sieci kampusowej, podstawy implementacji protokołów wysokiej dostępności w środowisku sieci kampusowej, podstawy implementacji wybranych cech bezpieczeństwa w sieci kampusowej, podstawy obsługi ruchu głosowego i wideo w sieci kampusowej), monitorowanie pracy i utrzymanie systemu, integracja z systemem zarządzania Zamawiającego, Minimalny czas trwania szkolenia: 18 godzin. c) Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań: DOSTAWA: Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2013 roku oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem), Zamawiający wymaga, by wszystkie dostarczone przełączniki dostępowe byłe jednakowe (ten sam model). Wymagane jest dostarczenie licencji nieograniczonych w czasie i przestrzeni na wszystkie funkcjonalności opisane w wymaganiach technicznych. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej oraz zgodnej z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. GWARANCJA: Usługi i naprawy gwarancyjne, opieka i pomoc techniczna, konsultacje i pomoc w zakresie konfiguracji oraz przeszkolenia muszą być muszą być świadczone w języku polskim. Zamawiający uzyska dostęp do części chronionych stron internetowych producenta zamawianych urządzeń i oprogramowania, umożliwiających: o pobieranie nowych wersji oprogramowania (w tym sterowników i uaktualnień) o dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej o dostęp do pomocy i wsparcia technicznego producenta Gwarancja musi także obejmować wszelkie niezbędne aktualizacje oprogramowania, firmware i systemów operacyjnych poszczególnych urządzeń. Producent urządzeń wyposażonych w porty optyczne powinien umożliwiać instalowanie modułów SFP pochodzących od innych producentów. Instalacja takich modułów nie możne wpływać na realizację zobowiązań gwarancyjnych przez dostawcę przełącznika. 11 z 14

12 Załącznik nr 2 do Umowy Miejsce dokonania odbioru: Data dokonania odbioru: Ze strony Wykonawcy:.. (nazwa i adres).. (imię i nazwisko osoby upoważnionej) PROTOKÓŁ PRZYĘCIA PRZEKAZANIA Ze strony Zamawiającego:.. (nazwa i adres).. (imię i nazwisko osoby upoważnionej) Przedmiotem dostawy/usługi i odbioru w ramach Umowy nr.. z dnia. jest: Lp. Nazwa przedmiotu dostawy/usługi Jednostka miary Ilość Nr seryjny Wartość Dokumentacja techniczna/instrukcja obsługi/świadectwo jakości Uwagi Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi: Tak* Nie* zastrzeżenia. Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie: Zgodne* Niezgodne* zastrzeżenia.. Końcowy wynik odbioru: Pozytywny* Negatywny* zastrzeżenia.. Podpisy... (Przedstawiciel Zamawiającego) (Przedstawiciel Wykonawcy) 12 z 14

13 Załącznik nr 3 do Umowy Formularz cenowy (kopia z oferty Wykonawcy) 13 z 14

14 Załącznik nr 4 do Umowy Oferta techniczna Zestawienie granicznych parametrów techniczno - użytkowych (kopia z oferty Wykonawcy) 14 z 14

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. UMOWA nr. /2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. UMOWA nr. /2013 Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA nr. /2013 zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych z siedzibą przy ulicy Batorego 5, 02-591 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r. Załącznik nr 1.3 do SIWZ Sprawa numer: 10/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci WiFi w Urzędach Statystycznych oraz w Głównym

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego : zwany dalej Zamawiającym kod, miejscowość, województwo, powiat : 26 600 Radom, mazowieckie, ulica, nr domu, nr lokalu :

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER Znak sprawy: AZP 2611-42/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 08.08.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie

UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 08 marca 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/33/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/33/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 29 października 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/33/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO Znak sprawy: TZ/370/84/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo