UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA Nr../2013 zawarta dnia 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, zwanym dalej Zamawiającym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 5, Warszawa NIP , Regon , reprezentowanym przez: Pana -... a z siedzibą , zwaną dalej Wykonawcą wpisaną do.., reprezentowaną przez: zwanych łącznie Stronami Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr. na dostawę urządzeń sieciowych przełączników dostępowych na potrzeby MSW. 1. [Przedmiot Umowy] 1. Przedmiotem Umowy jest: 1) sprzedaż, dostawa, instalacja oraz uruchomienie przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego 10 sztuk przełączników dostępowych wraz z wbudowanym oprogramowaniem zwanych dalej: urządzeniami oraz dostarczenie licencji producenta nieograniczonych w czasie i przestrzeni, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, zwanych dalej licencjami. 2) przeszkolenie pracowników Zamawiającego, 3) świadczenie usług gwarancyjnych, konsultacje i pomoc techniczna w zakresie konfiguracji i działania dostarczonych urządzeń, udostępnienie najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta urządzeń; zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe urządzeń są zgodne ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak:.., a dostarczone urządzenia stanowią jego wyłączną własność, są fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłyby urządzenia, nie jest on obciążony zastawem, zastawem rejestrowym ani zastawem skarbowym ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także odpowiadają przeznaczeniu wynikającemu z Umowy i są zgodne z dostarczoną dokumentacją oraz spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności. 1 z 14

2 3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanych urządzeń będących przedmiotem Umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wskutek zawarcia Umowy jest upoważniony do korzystania z całości dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 2. [Wynagrodzenie i zasady płatności] 1. Za prawidłowe wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie.. zł brutto (słownie złotych..), zwane dalej wynagrodzeniem. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu Umowy w tym: opłaty celne, podatkowe i ubezpieczeniowe, koszty transportu i rozładunku, instalacji i uruchomienia, świadczeń gwarancyjnych, koszty konsultacji i pomocy technicznej, opłaty licencyjne, udostępnienie najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta urządzenia, szkolenia, a także koszty opłat pośrednich i podatku VAT. 3. Po wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie o którym mowa w 3 ust. 1 zostanie wypłacone jednorazowo wynagrodzenie, w terminie 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z protokołem przyjęcia-przekazania, o którym mowa w 3 ust. 11, podpisanym przez obie Strony bez zastrzeżeń. Faktura winna zawierać m.in. wyszczególnienie rodzajowe dostarczonych w ramach realizacji Umowy urządzeń oraz ich ceny jednostkowe. 4. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 5. Za termin zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 3. [Termin i warunki realizacji dostawy] 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 2 w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Za termin realizacji przedmiotu Umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu przyjęciaprzekazania bez zastrzeżeń. 2. Usługi, objęte przedmiotem Umowy, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 3 Umowy świadczone będą przez okres gwarancji wskazany w 4 ust Dostawa urządzeń obejmuje transport i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Dostawa urządzeń obejmuje także dostarczenie licencji nieograniczonych w czasie i przestrzeni. 4. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca. 5. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne w języku polskim dla każdego dostarczonego urządzenia. 6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, nie później niż na 1 dzień roboczy naprzód, o planowanym terminie dostawy. 7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, nie później niż na 7 dni naprzód, o planowanym terminie szkolenia. 2 z 14

3 8. Wykonawca dokona czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy w dni robocze Zamawiającego, w godzinach , chyba że Zamawiający na piśmie zgodzi się na ich wykonanie w innych godzinach. 9. Po dostarczeniu urządzeń Wykonawca zainstaluje i uruchomi je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 10. Po uruchomieniu urządzeń wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi ich zgodność z Umową. 11. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 2 przez podpisanie protokołu przyjęcia-przekazania, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy lub zgłosi zastrzeżenia uzasadniając odmowę dokonania odbioru. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru urządzeń w szczególności w przypadku stwierdzenia wad urządzeń lub niekompletności dostawy, w tym dostarczenia urządzeń bez wymaganych dokumentów. 12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń dotyczących odbioru urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko oraz dostarczenia urządzeń do ponownego odbioru. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. 13. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnieniem zastrzeżeń Zamawiającego powinny zakończyć się w terminie realizacji Umowy, określonym w 3 ust. 1 Umowy. 14. Nieobecność osoby upoważnionej do czynności odbiorczych ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbiorczych i upoważnia do dokonania przez Zamawiającego odbioru jednostronnego. 15. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu przyjęcia-przekazania bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, na Zamawiającego przechodzi prawo własności urządzeń oraz wszelkie korzyści jak i ciężary z nimi związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia. 16. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu zamówienia w osobach: ze strony Zamawiającego:, ze strony Wykonawcy: Zmiana przedstawicieli o których mowa w ust. 16 nie stanowi zmiany Umowy, lecz dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony Umowy. 4. [Warunki gwarancji i serwisu] 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenia przez okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania. 2. W ramach gwarancji Wykonawca,, zapewni Zamawiającemu: 1) naprawy, w tym wymiany gwarancyjne, 2) konsultacje i pomoc techniczną w zakresie konfiguracji i działania urządzeń, 3) dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej oraz do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronach producenta urządzenia. 3. Zakres gwarancji obejmuje w szczególności następujące czynności: 1) przyjmowanie zgłoszeń wadliwego działania urządzeń, 2) diagnozę uszkodzeń, 3) naprawy w tym wymianę uszkodzonych części lub całości urządzenia, 4) instalację, deinstalację urządzeń w celu wykonania naprawy serwisowej, 5) transport (odbiór i ponowną dostawę urządzeń), 3 z 14

4 6) przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy, o której mowa w ust ) inne czynności niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z gwarancji. 4. Gwarancji podlegają wady powstałe bez winy Zamawiającego, a także nie spełnianie deklarowanych w ofercie lub wymaganych w SIWZ parametrów i funkcji użytkowych stwierdzone w dostarczonym przedmiocie Umowy w okresie obowiązywania gwarancji. 5. Do dostarczonych urządzeń będzie dołączona karta gwarancyjna zawierająca: typ i numer seryjny urządzenia. 6. Awaria, naprawa wad fizycznych, bądź dostarczenie nowego urządzenia (lub jego części), wolnego od wad będzie każdorazowo odnotowywane w karcie gwarancyjnej. 7. Wykonawca oświadcza, że serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę, przez producenta dostarczonych urządzeń lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 8. Wykonawca gwarantuje, że usługi objęte przedmiotem Umowy będą świadczone w sposób profesjonalny zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej, z zachowaniem należytej staranności. 9. W okresie gwarancji zgłoszenia błędnego działania urządzeń przyjmowane będą przez Wykonawcę w dni robocze. Dzień roboczy jest to dzień od poniedziałku do piątku w godzinach , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 10. Zgłoszenia błędnego działania urządzeń będą przekazywane poprzez lub za pomocą faksu. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest potwierdzenie doręczenia faksu lub W przypadku wpłynięcia zgłoszenia poza dniem roboczym, czasy reakcji i naprawy bądź usunięcia wady biegnie od początku następnego dnia roboczego. 12. Naprawa urządzenia musi nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 13. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę: 1) faksem, pod numerem:. 2) em, na adres: 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z roszczeniami gwarancyjnymi. 15. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady niemożliwej do naprawy, Wykonawca dokona wymiany wadliwego urządzenia na nowe wolne od wad, o nie gorszych parametrach użytkowych, w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 16. W przypadku stwierdzenia przy uruchomieniu oprogramowania jego wadliwego działania, Wykonawca dostarczy i zainstaluje nowe oprogramowanie w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia. 17. W razie nieuwzględnienia przez Wykonawcę reklamacji z tytułu gwarancji, Zamawiający może wystąpić do podmiotu trzeciego z wnioskiem o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy. 18. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. Zwrot kosztów ekspertyzy nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 19. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady. 20. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym przez okres równy okresowi gwarancji. 21. Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług gwarancyjnych oraz korzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w 2 ust z 14

5 5. [Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości Umowy z podatkiem VAT, tj. zł w formie dopuszczonej przez ustawę Pzp. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w ciągu 30 dni od daty realizacji przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 2. Jeżeli zabezpieczenie zostało wpłacone w formie pieniężnej zostanie zwrócone (zgodnie z ustępem 1 w dwóch ratach) wraz z należytymi odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. [Kary umowne i odstąpienie od Umowy] 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w terminie wykonania przedmiotu Umowy o którym mowa w 1 ust 1 pkt 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia o którym mowa w 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin wskazany w 3 ust W przypadku zwłoki Wykonawcy w terminie wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust 1 pkt 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia o którym mowa w 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin wskazany w 3 ust W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w 4 ust. 12, 15 lub 16 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kary umowne wynikające z niniejszego ustępu za przekroczenie terminu będą naliczane w odniesieniu do każdego urządzenia oddzielnie. 4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy (bez wyznaczania dodatkowego terminu), jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy o którym mowa w 1 ust 1 pkt 1 i 2 w terminie o którym mowa w 3 ust. 1. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w ciągu 50 dni od powstania niniejszego uprawnienia, lecz nie dłużej niż do czasu całkowitego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy o którym mowa w 1 ust 1 pkt 1 i W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 4, Wykonawca dodatkowo poza karą wynikającą z ust. 1 lub 2, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 7. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej. 8. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty, z zastrz. ust Dopuszcza się potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 10. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 5 z 14

6 7. [Zobowiązania stron] 1. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) udzielenia Wykonawcy dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy, 2) zapewnienia dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowana umowa, 3) wyznaczenia osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z najwyższą zawodową starannością, obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 3. Wykonawca zapewni realizację Umowy na terenie obiektu Zamawiającego wyłącznie przez osoby, które nie były skazane za przestępstwa popełnione umyślne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia, bez podania uzasadnienia, do realizacji przedmiotu Umowy osób wyznaczonych przez Wykonawcę, których wstęp na teren obiektu służby ochrony MSW uznają za niepożądany. Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć inną osobę w miejsce osoby niedopuszczonej. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 8. [Odpowiedzialność stron] 1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że zawarcie Umowy przez Wykonawcę, jej wykonanie, ani korzystanie z licencji przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową, nie narusza praw własności intelektualnej producenta oprogramowania, ani jakichkolwiek innych osób trzecich, w tym praw autorskich lub patentów. W szczególności Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do rozporządzania egzemplarzami licencji. 2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Umową, w szczególności zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty od chwili wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Zamawiającego, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 3. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z licencji, Wykonawca, na swój koszt i według własnego wyboru, uzyska dla Zamawiającego prawa do kontynuowania korzystania z licencji, lub dokona wymiany na licencje nie naruszające praw. 9. [Zmiany Umowy] 1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy: a) w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia urządzeń (zakończona produkcja, niedostępność na rynku, etc.) Umowę można zmienić w zakresie przedmiotu Umowy na 6 z 14

7 urządzenia, które będą spełniały wymogi SIWZ i będą miały w stosunku do pierwotnie oferowanych urządzeń lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów i pozostałe parametry bez zmian. b) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej dopuszczalna jest poprawa w zakresie omyłki; c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy dopuszczalna jest zmiana dostosowująca umowę do zmienionych przepisów; 3. Zmiany Umowy określone w ust. 2 nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia. 10. [Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji] Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. 11. [Postanowienia końcowe] 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 4. Pisma przesłane na adresy stron określone w komparycji Umowy uważa się za skutecznie doręczone chyba, że strony poinformują się w formie pisemnej o zmianie adresu. 5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca Załączniki do Umowy: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Wzór protokołu przyjęcia-przekazania Załącznik nr 3 Formularz cenowy Załącznik nr 4 Oferta techniczna (Zestawienie granicznych parametrów techniczno użytkowych) 7 z 14

8 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Graniczne Parametry Techniczno - użytkowe ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY a) 10 szt. - Przełączników dostępowych Cisco Catalyst 3850 WS-C P-L wraz z wbudowanym oprogramowaniem lub równoważnych zwanych urządzeniami, tj. spełniających poniższe wymagania: 1. Przełącznik stakowalny 48 portów 10/100/1000BaseT PoE (IEE at). Przełącznik musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzeń z możliwością jego wymiany na gorąco (ang. hot swap). Wśród dostępnych modułów rozszerzeń muszą znajdować się w ofercie producenta co najmniej następujące moduły: a. Minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami interfejsów do 2. obsadzenia optycznymi modułami SFP b. Minimum 2-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+, przy czym wymagane jest, aby w przypadku wykorzystania pojedynczego łącza 10 GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 szt. portów 1G SFP c. Minimum 4-portowy moduł 10GE SFP+ Oferowany przełącznik musi być wyposażony w moduł 4-portowy 1Gigabit Ethernet SFP i dostarczony z minimum dwoma modułami 1000BaseSX Wskazane jest, aby moduły SFP oferowane wraz z urządzeniem pochodziły od tego 3. samego producenta co przełącznik celem uniknięcia problemów z serwisowaniem urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów SFP innego producenta niż dostarczone urządzenia, pod warunkiem pełnej kompatybilności modułów SFP z dostarczonymi urządzeniami. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH 4. zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie co najmniej modułami 10GbaseSR, 10GbaseLR i 10GBase-LRM Przełącznik musi zapewniać możliwość budowania stosów (stackowanie) z zapewnieniem następujących parametrów: a. Przepustowość magistrali stakującej nie mniej niż 480Gb/s b. Min. 4 urządzenia w stosie c. Zarządzanie poprzez jeden adres IP d. Możliwość tworzenia połączeń cross-stack link aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad 5. e. Przełącznik musi być wyposażony we wszystkie niezbędne komponenty (w tym moduły i kable) do realizacji tego zadania. f. Przełączniki muszą umożliwiać współdzielenie mocy zasilaczy tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich przełączników w stosie (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość dysponowania zapasem mocy dla innych jednostek w stosie, w tym dla przełączników wymagających większej mocy dla PoE). Wymagane jest dostarczenie niezbędnych kabli do realizacji tego zadania. Obsługuje ramki Ethernet o wielkości nie mniejszej niż 9216 bajtów (tzw. Jumbo 6. Frame) 7. Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji redundantnych i wymiennych zasilaczy prądu zmiennego 230V wraz z kablami zasilającymi. Zainstalowany zasilacz musi 8. zapewniać min. 400W dla PoE. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. 8 z 14

9 Przełącznik musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o funkcję kontrolera sieci bezprzewodowej WiFi (poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych) z zachowaniem następujących parametrów: a. Centralne zarządzanie punktami dostępowymi zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415), w tym zarządzane politykami bezpieczeństwa i zarządzanie pasmem 9. radiowym (RRM) b. Przepustowość dla sieci WiFi nie mniejsza niż 40Gb/s c. Obsługa minimim 50 punktów dostępowych d. Obsługa minimum 2000 klientów sieci WiFi e. Możliwość terminowania tuneli CAPWAP na przełączniku f. Elastyczne mechanizmy QoS dla sieci WiFi w tym możliwość definiowania parametrów usług per punkt dostępowy/ssid/klient sieci WiFi Szybkość przełączania zapewniająca pracę prędkością minimum 130 Mpps dla 10. pakietów 64-bajtowych 11. Minimum 2GB wbudowanej pamięci DRAM i 2GB pamięci Flash 12. Jednoczesna obsługa min adresów MAC i minimum 250 sieci VLAN 13. Obsługa protokołu NTP 14. Obsługa IGMPv3 15. Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi- Instance Spanning Tree. 16. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED. Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu 17. głosowego 18. Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a) Min. 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę b) Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL c) Obsługa funkcji Guest VLAN d) Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC e) Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www) f) Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na 19. jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem g) Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www h) Obsługa funkcji bezpieczeństwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard i) Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+ j) Obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia) k) Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS 9 z 14

10 Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi b) Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi kolejek c) Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority) 20. d) Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów minimum: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP e) Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, ratelimiting). Wymagana jest możliwość skonfigurowania do 2000 różnych ograniczeń na przełącznik f) Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast g) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP 21. Wbudowane reflektometry (TDR) dla portów 10/100/1000 Urządzenie musi zapewniać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o wsparcie dla routingu statycznego IPv4 i IPv6, routingu dynamicznego IPv4 (OSPF, BGP) i IPv6 22. (OPSFv3), funkcjonalności Policy-based routingu i routingu multicast (PIM-SM, PIM- SSM) poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych. Przełącznik musi umożliwiać obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na 23. kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Urządzenie musi zapewniać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o mechanizm tworzenia statystyk ruchu typu NetFlow/J-Flow lub podobny mechanizm, przy czym 24. wielkość tablicy monitorowanych strumieni nie może być mniejsza niż poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające 25. prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) 26. Musi posiadać dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. 27. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na 28. dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog z wykorzystaniem 29. protokołów IPv4 i IPv6 30. Parametry fizyczne wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19 Urządzenie musi być w pełni zarządzane z centralnego systemu zarządzania, wymienionego poniżej oraz harmonijnie współpracować z urządzeniami 31. szkieletowymi Zamawiającego : Zamawiający posiada oprogramowanie Cisco Prime (LMS) z licencją na 50 urządzeń 10 z 14

11 32. Wykonawca zapewni Zamawiającemu 12-miesięczną gwarancję (licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia - przekazania), w tym świadczenie pomocy technicznej m.in. w zakresie konfiguracji urządzeń b) Przeszkolenie: Wykonawca przeszkoli w ramach Umowy 2 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i konfiguracji urządzeń. Minimalny zakres szkolenia: zarządzanie, przygotowanie urządzeń do pracy, konfiguracja zaawansowanych ustawień sieciowych (np.: podstawy implementacji wysokiej dostępności w sieci kampusowej, podstawy implementacji protokołów wysokiej dostępności w środowisku sieci kampusowej, podstawy implementacji wybranych cech bezpieczeństwa w sieci kampusowej, podstawy obsługi ruchu głosowego i wideo w sieci kampusowej), monitorowanie pracy i utrzymanie systemu, integracja z systemem zarządzania Zamawiającego, Minimalny czas trwania szkolenia: 18 godzin. c) Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań: DOSTAWA: Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2013 roku oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem), Zamawiający wymaga, by wszystkie dostarczone przełączniki dostępowe byłe jednakowe (ten sam model). Wymagane jest dostarczenie licencji nieograniczonych w czasie i przestrzeni na wszystkie funkcjonalności opisane w wymaganiach technicznych. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej oraz zgodnej z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. GWARANCJA: Usługi i naprawy gwarancyjne, opieka i pomoc techniczna, konsultacje i pomoc w zakresie konfiguracji oraz przeszkolenia muszą być muszą być świadczone w języku polskim. Zamawiający uzyska dostęp do części chronionych stron internetowych producenta zamawianych urządzeń i oprogramowania, umożliwiających: o pobieranie nowych wersji oprogramowania (w tym sterowników i uaktualnień) o dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej o dostęp do pomocy i wsparcia technicznego producenta Gwarancja musi także obejmować wszelkie niezbędne aktualizacje oprogramowania, firmware i systemów operacyjnych poszczególnych urządzeń. Producent urządzeń wyposażonych w porty optyczne powinien umożliwiać instalowanie modułów SFP pochodzących od innych producentów. Instalacja takich modułów nie możne wpływać na realizację zobowiązań gwarancyjnych przez dostawcę przełącznika. 11 z 14

12 Załącznik nr 2 do Umowy Miejsce dokonania odbioru: Data dokonania odbioru: Ze strony Wykonawcy:.. (nazwa i adres).. (imię i nazwisko osoby upoważnionej) PROTOKÓŁ PRZYĘCIA PRZEKAZANIA Ze strony Zamawiającego:.. (nazwa i adres).. (imię i nazwisko osoby upoważnionej) Przedmiotem dostawy/usługi i odbioru w ramach Umowy nr.. z dnia. jest: Lp. Nazwa przedmiotu dostawy/usługi Jednostka miary Ilość Nr seryjny Wartość Dokumentacja techniczna/instrukcja obsługi/świadectwo jakości Uwagi Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi: Tak* Nie* zastrzeżenia. Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie: Zgodne* Niezgodne* zastrzeżenia.. Końcowy wynik odbioru: Pozytywny* Negatywny* zastrzeżenia.. Podpisy... (Przedstawiciel Zamawiającego) (Przedstawiciel Wykonawcy) 12 z 14

13 Załącznik nr 3 do Umowy Formularz cenowy (kopia z oferty Wykonawcy) 13 z 14

14 Załącznik nr 4 do Umowy Oferta techniczna Zestawienie granicznych parametrów techniczno - użytkowych (kopia z oferty Wykonawcy) 14 z 14

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

projekt Umowa nr. na..

projekt Umowa nr. na.. Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 3/09.01.01/2015 projekt Umowa nr. na.. W dniu. 2015 r. w Urzędzie Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów, pomiędzy Gminą Oporów, NIP 775-24-07-021, REGON 611015804,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. /2013 zawarta w dniu...2013 r. w Poznaniu pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. /2013 zawarta w dniu...2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. /2013 zawarta w dniu...2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Strona 1 ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719 Poznań NIP: 783-11-21-773 REGON: 630705827 tel. +48618584360 fax +48618584362

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy : WZÓR UMOWY Zawarta dnia...w... pomiędzy :, z siedzibą..., NIP, Regon.., reprezentowaną przez:. stanowisko :.. zwany w dalszej części Zamawiający a... z siedzibą w... NIP:... Regon... reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ. Umowa nr... zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ. Umowa nr... zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Umowa nr... zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, NIP 778-14-50-568 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 zawarta w dniu.. maja 2012 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, 70-207 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: PROJEKT U M O W A Zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. dr

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ZAKUPU 6 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZALNYCH (kod CPV: 32400000-7)

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych.

do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych. Załącznik nr 4 Wzór Umowy do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych. Zawarta w dniu... 2011 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy :

Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy : Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy : Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach, ul. Sportowa 22, 16-400

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH zawarta w dniu.. października 2013 r. w Siedlcach, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siedlcach, ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 17, 08-110 Siedlce posiadającym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zawarta w dniu we Wrocławiu,

U M O W A. zawarta w dniu we Wrocławiu, Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy U M O W A pomiędzy: zawarta w dniu we Wrocławiu, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym nr NIP- 896-10-03-245,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest, zgodnie ze szczegółowym wykazem i parametrami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do umowy).

1. Przedmiotem umowy jest, zgodnie ze szczegółowym wykazem i parametrami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do umowy). (Wzór umowy na dostawę sprzętu komputerowego) UMOWA NR. zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z siedzibą: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu..2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie (kod: 00-184) przy ulicy Stanisława Dubois 5A, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA - NR /2012

Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA - NR /2012 UMOWA - NR /2012 Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w.

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w. UMOWA Nr zawarta w dniu roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1, NIP 851-31-37-145 w imieniu którego działa, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo