Dokumentacja Projektowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Projektowa"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ URZĄDZENIA AKTYWNE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z SYSTEMEM MONITORINGU - OPIS Dokumentacja Projektowa 1. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt realizacyjny Projekt będzie zawierał harmonogram działań oraz pełen zakres prac wdroŝeniowych zarówno w części pasywnej jak i aktywnej. 2. Projekt zostanie wykonany na podstawie wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej oraz danych dostarczonych przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy i musi być zatwierdzony przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac wdroŝeniowych. 3. Niezbędne jest wyznaczenie Kierowników Projektu po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, których zadaniem będzie koordynacja prac, monitorowanie postępu robót i ich zgodności z harmonogramem, zarządzanie ryzykiem w projekcie oraz cykliczne raportowanie do przełoŝonych, w szczególności zidentyfikowanie ryzyk. Projekt Realizacyjny musi obejmować co najmniej następujący zakres: 1. Organizacja prac projektowych a. ZałoŜenia dla wdraŝanych systemów/obszarów. b. Wymagania dla Zamawiającego w zakresie: a. Zasilania, b. Miejsca do montaŝu fizycznego urządzeń, c. Dostępu do poszczególnych lokalizacji, d. Klimatyzacji, e. Okablowania, c. Harmonogram prac, z określeniem rozłącznych zadań, etapów postępowania oraz zasobów po stronie Zamawiającego koniecznych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. d. Opis organizacji zespołu projektowego po stronie Wykonawcy i Zamawiającego e. Opis metod komunikacji pomiędzy zespołami projektowymi. f. Zasady akceptacji dokumentacji projektowej.

2 g. Szczegółowy opis zakresu prac wdroŝeniowych w poszczególnych obszarach (zakres minimalny został określony w punkcie Zakres Techniczny poniŝej dla poszczególnych obszarów). h. Proponowaną przez Wykonawcę konfigurację poszczególnych produktów. i. Proponowany przez Wykonawcę zakres testów akceptacyjnych wraz z kryteriami sukcesu. 2. Zakres techniczny: a. Architektura sieci szkieletowej: I. Warstwa logiczna II. Powiązania poszczególnych elementów, III. Powiązania z zewnętrznymi systemami i aplikacjami. b. Warstwa sieciowa i fizyczna: I. Adresacja poszczególnych elementów, II. Rozmieszczenie poszczególnych elementów, III. Wymagania dotyczące rekonfiguracji sieci, zasobów komputerowych. c. Konfiguracja poszczególnych podsystemów: I. Projekt konfiguracji przełączników II. Konfiguracja połączeń typu aggregated III. Konfiguracja mechanizmów uwierzytelniania, IV. Projekt sieci wirtualnych VLAN, V. Projekt sieci wirtualnych prywatnych pvlan, VI. Projekt zabezpieczenia sieci LAN (m.in. ochrona Spanning Tree, DHCP, IP spoofing), VII. VIII. Projekt konfiguracji routingu, Projekt systemu zapewniającego Quality of Sevice, IX. Konfiguracja mechanizmów Access-list, X. Konfiguracja mechanizmów disaster recovery, XI. Plan krosowania. d. Integracja z częścią sieci LAN, która nie będzie modernizowana 2

3 WdroŜenie W oparciu o zatwierdzony Projekt Realizacyjny zostanie wykonanie wdroŝenie sieci LAN. W ramach wdroŝenia muszą zostać wykonane minimum następujące prace: 1. Instalacja urządzeń sieci szkieletowej w szafach oraz krosowanie urządzeń. 2. Konfiguracja sieci LAN w zakresie opisanym w Projekcie Realizacyjnym, w tym: a) Konfiguracja adresacji IP b) Konfiguracja przełączników c) Konfiguracja przełącznika wirtualnego obejmującego 2 przełączniki centralne d) Konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa w dostępie do urządzeń e) Stworzenie i skonfigurowanie połączeń między urządzeniami f) Stworzenie sieci wirtualnych VLAN g) Konfiguracja routingu między sieciami VLAN h) Konfiguracja mechanizmów zabezpieczających ruch między sieciami VLAN i) Konfiguracja mechanizmów Quality of Service j) Konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa w sieci LAN (m.in. blokowanie portów w oparciu o adresy MAC, Access - listy na poziomie portu i VLANu, zabezpieczenie protokołów Spanning Tree oraz DHCP, zabezpieczenie dostępu administracyjnego) 3. Instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego 4. Podłączenie i rekonfiguracja posiadanych przez Szpital przełączników, które nie będą podlegać wymianie 5. Migracja komputerów/terminali z starej sieci do nowej sieci 6. Testy działania sieci zgodnie ze scenariuszami z Projektu Realizacyjnego. Dokumentacja powykonawcza Po wykonaniu wdroŝenia Zamawiający otrzyma dokumentację powdroŝeniową przed datą odbioru przedmiotu zamówienia zawierającą następujące dane: a) Architekturę logiczną sieci, b) Architekturę fizyczną sieci, c) Adresację IP, d) Konfigurację wszystkich dostarczonych produktów tworzących sieć, 3

4 e) Opis zmian w stosunku do Projektu Realizacyjnego wprowadzonych podczas wdroŝenia f) Dobre praktyki w zakresie administracji siecią, w szczególności: Wykonywania kopii zapasowych konfiguracji poszczególnych produktów, Instalacji oprogramowania na poszczególnych produktach, Przeglądu podstawowych parametrów sieci i produktów celem badania poprawności działania oraz wczesnego wykrywania problemów. Urządzenia aktywne sieci komputerowej wraz z systemem monitoringu Karta przełącznika rdzeniowego Liczba kompletów: 2 1. Zamawiający posiada 2 przełączniki rdzeniowe Catalyst 6509E z matrycą Sup-2T 2. NaleŜy doposaŝyć przełącznik o kartę: Mogącą pracować z prędkością 4 x 40 GE lub 16 x 10 GE lub 2 x 40 GE 8 x 10 GE w zaleŝności od wybranego trybu pracy i sposobu obsadzenia wkładkami, Karta musi być wyposaŝona w 4 przejściówki 40G na 10G, Wkładki/Moduły 10GBase-SR muszą pochodzić od producenta przełączników Karta musi być obsadzona minimum 10 wkładkami krótkiego zasięgu (10GBASE-SR), umoŝliwiającymi pracę ze światłowodem wielomodomowym, Przełącznik dostępowy typ 1 Liczba kompletów: Typ i liczba portów: a. Minimum 48 portów 10/100/1000 PoE+ zgodnych z IEEE 802.3at b. Minimum 2 dodatkowe porty uplink 10Gigabit Ethernet SFP+ c. Porty SFP+ muszą umoŝliwiać ich obsadzanie wkładkami 10GE minimum 10GBase- SR, LR, LRM i twinax oraz Gigabit Ethernet minimum 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH, 1000Base-BX-D/U oraz modułami CWDM zaleŝnie od potrzeb Zamawiającego 2. Wymagane jest, aby wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 obsługiwały standard zasilania poprzez sieć LAN (Power over Ethernet) zgodnie z IEEE 802.3at. Zasilacz urządzenia musi być tak dobrany, aby zapewnić minimum 370W dla portów PoE/PoE+ 3. Urządzenie musi obsługiwać minimum 1000 sieci VLAN 4. Urządzenie musi posiadać min. 512MB pamięci DRAM i 128MB pamięci flash 5. Parametry fizyczne wysokość maksimum 1RU, moŝliwość montaŝu w szafie Wydajność przełączania minimum 130Mpps dla pakietów 64-bajtowych. Przepustowość przełącznika minimum 108Gb/s (216Gb/s w trybie full duplex) 4

5 7. Urządzenie musi posiadać moŝliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia w stosy z zachowaniem następującej parametrów: a. Do min. 8 jednostek w stosie b. Magistrala stakująca o przepustowości co najmniej 80Gb/s c. MoŜliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów naleŝących do róŝnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) d. Wymagana jest moŝliwość stackowania przełącznika z będącycmi w posiadaniu Zamawiającego przełącznikami serii Cisco 2960S 8. Urządzenie musi umoŝliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min bajtów 9. Wbudowane funkcje zarządzania energią: a. Zgodność ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) b. MoŜliwość hibernowania przełącznika w określonych godzinach celem dodatkowego oszczędzania energii 10. Obsługa protokołu NTP 11. Musi zapewniać obsługę min. 16 statycznych tras dla routingu IPv4 i IPv6 12. Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping 13. Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokołu STP 14. Przełącznik musi posiadać moŝliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server 15. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umoŝliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 16. Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. Obsługa mechanizmów bezpieczeństa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation 17. Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: a. Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę b. Autoryzacja uŝytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z moŝliwością dynamicznego przypisania uŝytkownika do określonej sieci VLAN i z moŝliwością dynamicznego przypisania listy ACL c. Obsługa funkcji Guest VLAN d. MoŜliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC e. MoŜliwość uwierzytelniania uŝytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X f. Przełącznik musi umoŝliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www g. Wymagana jest wsparcie dla moŝliwości uwierzytelniania wielu uŝytkowników na jednym porcie h. MoŜliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6 5

6 i. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) dla portów (PACL) i interfejsów SVI (RACL) zarówno dla IPv4 jak i IPv6 j. Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard k. Funkcjonalność Protected Port l. Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprwanionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) oraz ochronę przed fałszowaniem źródłowych adresów IPv6 (IPv6 Source Guard) m. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umoŝliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego n. MoŜliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sflow, NetFlow, J-Flow lub równowaŝne) 18. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Klasyfikacja ruchu do klas róŝnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na kaŝdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o róŝnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek c. MoŜliwość obsługi jednej z powyŝej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d. MoŜliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. 19. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zaleŝnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) 20. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED lub równowaŝnych (np. CDP) 21. Urządzenie musi mieć moŝliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli 22. Urządzenie musi być wyposaŝone w port USB umoŝliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB 23. Przełącznik musi umoŝliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) 6

7 24. Przełącznik musi być w pełni zarządzalny przez posiadany przez Zamawiającego system do zarządzania Cisco LMS, 25. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być moŝliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych 26. Zasilanie 230V AC, moŝliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne rozwiązania zewnętrzne) Przełącznik dostępowy typ 2 Liczba kompletów: Typ i liczba portów: a. Minimum 48 portów 10/100/1000 PoE+ zgodnych z IEEE 802.3at b. Minimum 2 dodatkowe porty uplink 10Gigabit Ethernet SFP+ c. Porty SFP+ muszą umoŝliwiać ich obsadzanie wkładkami 10GE minimum 10GBase- SR, LR, LRM i twinax oraz Gigabit Ethernet minimum 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH, 1000Base-BX-D/U oraz modułami CWDM zaleŝnie od potrzeb Zamawiającego 2. Wymagane jest, aby wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 obsługiwały standard zasilania poprzez sieć LAN (Power over Ethernet) zgodnie z IEEE 802.3at. Zasilacz urządzenia musi być tak dobrany, aby zapewnić minimum 370W dla portów PoE/PoE+ 3. Urządzenie musi obsługiwać minimum 1000 sieci VLAN 4. Urządzenie musi posiadać min. 512MB pamięci DRAM i 128MB pamięci flash 5. Parametry fizyczne wysokość maksimum 1RU, moŝliwość montaŝu w szafie Wydajność przełączania minimum 107 Mpps dla pakietów 64-bajtowych. Przepustowość przełącznika minimum 108Gb/s (216Gb/s w trybie full duplex) 7. Urządzenie musi posiadać moŝliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia w stosy z zachowaniem następującej parametrów: a. Do min. 8 jednostek w stosie b. Magistrala stakująca o przepustowości co najmniej 80Gb/s c. MoŜliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów naleŝących do róŝnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) d. Wymagana jest moŝliwość stackowania przełącznika z będącycmi w posiadaniu Zamawiającego przełącznikami serii Cisco 2960S 8. Urządzenie musi umoŝliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min bajtów 9. Wbudowane funkcje zarządzania energią: a. Zgodność ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) b. MoŜliwość hibernowania przełącznika w określonych godzinach celem dodatkowego oszczędzania energii 10. Obsługa protokołu NTP 7

8 11. Musi zapewniać obsługę min. 16 statycznych tras dla routingu IPv4 i IPv6 12. Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping 13. Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokołu STP 14. Przełącznik musi posiadać moŝliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server 15. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umoŝliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 16. Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. Obsługa mechanizmów bezpieczeństa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation 17. Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: a. Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę b. Autoryzacja uŝytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z moŝliwością dynamicznego przypisania uŝytkownika do określonej sieci VLAN i z moŝliwością dynamicznego przypisania listy ACL c. Obsługa funkcji Guest VLAN d. MoŜliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC e. MoŜliwość uwierzytelniania uŝytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X f. Przełącznik musi umoŝliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www g. Wymagana jest wsparcie dla moŝliwości uwierzytelniania wielu uŝytkowników na jednym porcie h. MoŜliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6 i. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) dla portów (PACL) i interfejsów SVI (RACL) zarówno dla IPv4 jak i IPv6 j. Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard k. Funkcjonalność Protected Port l. Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprwanionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) oraz ochronę przed fałszowaniem źródłowych adresów IPv6 (IPv6 Source Guard) 8

9 m. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umoŝliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego n. MoŜliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sflow, NetFlow, J-Flow lub równowaŝne) 18. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Klasyfikacja ruchu do klas róŝnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na kaŝdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o róŝnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek c. MoŜliwość obsługi jednej z powyŝej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d. MoŜliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. 19. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zaleŝnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) 20. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED lub równowaŝnych (np. CDP) 21. Urządzenie musi mieć moŝliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli 22. Urządzenie musi być wyposaŝone w port USB umoŝliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB 23. Przełącznik musi umoŝliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) 24. Przełącznik musi być w pełni zarządzalny przez posiadany przez Zamawiającego system do zarządzania Cisco LMS, 25. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być moŝliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych 26. Zasilanie 230V AC, moŝliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne rozwiązania zewnętrzne) 9

10 LISTWY INSTALACYJNE Z PRZEŁACZNIKAMI: Liczba kompletów: 2 szt Listwa: min. 10 slotowa listwa aluminiowa z dwoma stabilnymi, demontowalnymi uchwytami biurkowymi Gniazdo zasilania GST18-3S w płycie bocznej Gniazdo RJ-45 do zasilania oraz danych dla przełącznika w płycie bocznej Min. 4 gniazda 230VAC z uziemieniem Min. 3 zaślepki Gniazda, przełącznik oraz zaślepki w kolorze czarnym 1x przełącznik ze specyfikacją jak poniŝej Przełącznik instalacyjny: min. 4 portów miedzianych RJ-45 10/100Base-T do podłączenia urządzeń końcowych min. 2 porty miedziane 10/100Base-T jako uplink dostępny jako zewnętrzny port RJ45 instalacja w kanałach standardu 45x45 brak ruchomych części, w szczególności układów chłodzenia maksymalne wymiary 90mm x 90mm x 45mm wsparcie dla CDP Cisco Discovery Protocol wsparcie Power-over-Ethernet zgodne z standardem IEEE 802.3af rozszerzonym o tryb "forced"/ wymuszonym moŝliwość przeglądania tablicy MAC wirtualny port zarządzania - względy bezpieczeństwa ograniczający dostęp do urządzenia z portów lokalnych wsparcie dla SNMPv2 / HTTP / TELNET wsparcie dla STP / RSTP wsparcie dla IGMP snooping wsparcie dla IEEE 802.1X Port Access Control wsparcie dla RADIUS MAC authentication wsparcie dla standardu pbridge MIB oraz qbridge MIB wsparcie dla VLAN z QoS produkcja europejska moŝliwość zarządzania urządzeniami instalacyjnymi w systemie zarządzania producenta urządzeń kabel zasilający w oparciu o złącze GST18-3S długość 3 m 10

11 LISTWY INSTALACYJNE Z PRZEŁACZNIKAMI: Liczba kompletów: 2 szt Listwa: min. 10 slotowa listwa aluminiowa z dwoma stabilnymi, demontowalnymi uchwytami biurkowymi Gniazdo zasilania GST18-3S w płycie bocznej Min. 2 gniazdo RJ-45 do zasilania oraz danych dla przełączników w płycie bocznej Min. 3 gniazda 230VAC z uziemieniem Min. 2 zaślepki Gniazda, przełącznik oraz zaślepki w kolorze czarnym 1x przełącznik ze specyfikacją jak poniŝej Przełącznik instalacyjny: min. 4 portów miedzianych RJ-45 10/100Base-T do podłączenia urządzeń końcowych min. 1 port miedzany 10/100Base-T jako uplink dostępny jako zewnętrzny port RJ45 instalacja w kanałach standardu 45x45 brak ruchomych części, w szczególności układów chłodzenia maksymalne wymiary 90mm x 90mm x 45mm wsparcie dla CDP Cisco Discovery Protocol wsparcie Power-over-Ethernet zgodne z standardem IEEE 802.3af rozszerzonym o tryb "forced"/ wymuszonym moŝliwość przeglądania tablicy MAC wirtualny port zarządzania - względy bezpieczeństwa ograniczający dostęp do urządzenia z portów lokalnych wsparcie dla SNMPv2 / HTTP / TELNET wsparcie dla STP / RSTP wsparcie dla IGMP snooping wsparcie dla IEEE 802.1X Port Access Control wsparcie dla RADIUS MAC authentication wsparcie dla standardu pbridge MIB oraz qbridge MIB wsparcie dla VLAN z QoS produkcja europejska moŝliwość zarządzania urządzeniami instalacyjnymi w systemie zarządzania producenta urządzeń kabel zasilający w oparciu o złącze GST18-3S długość 3 m 11

12 PRZEŁĄCZNIKI INSTALACYJNE 6 portowe Liczba kompletów: 5 min. 4 portów miedzianych RJ-45 10/100Base-T do podłączenia urządzeń końcowych min. 2 porty miedzane 10/100Base-T jako uplink dostępne w kanale kablowym instalacja w kanałach standardu 45x45 kolor biały brak ruchomych części, w szczególności układów chłodzenia maksymalne wymiary 90mm x 90mm x 45mm wsparcie dla CDP Cisco Discovery Protocol wsparcie Power-over-Ethernet zgodne z standardem IEEE 802.3af rozszerzonym o tryb "forced"/ wymuszonym moŝliwość przeglądania tablicy MAC wirtualny port zarządzania - względy bezpieczeństwa ograniczający dostęp do urządzenia z portów lokalnych wsparcie dla SNMPv2 / HTTP / TELNET wsparcie dla STP / RSTP wsparcie dla IGMP snooping wsparcie dla IEEE 802.1X Port Access Control wsparcie dla RADIUS MAC authentication wsparcie dla standardu pbridge MIB oraz qbridge MIB wsparcie dla VLAN z QoS produkcja europejska moŝliwość zarządzania urządzeniami instalacyjnymi w systemie zarządzania producenta urządzeń LISTA FUNKCJONALNOSCI OPROGRAMOWANIA ZARZĄDZAJĄCEGO dla przełączników instalacyjnych: aplikacja zarządzająca musi pracować w architekturze klient-serwer z licencją na 5 lat uwierzytelnianie uŝytkowników za pośrednictwem serwera RADIUS dostęp do serwera zarządzającego musi być moŝliwy z poziomu dedykowanej aplikacji klienckiej oraz z poziomu przeglądarki www wymiana danych pomiędzy serwerem, a stacją kliencką musi odbywać się w trybie szyfrowanym (zarówno w przypadku dedykowanej aplikacji klienckiej, jak i w przypadku przeglądarki www) graficzna reprezentacja urządzeń wizualizacja struktury sieci (reprezentacja urządzeń na mapie, konfiguracja port-to-port) graficzna i dźwiękowa reprezentacja błędów i alarmów automatyczne grupowanie urządzeń pracujących w topologii pierścieniowej moŝliwość zmiany dowolnego parametru konfiguracyjnego jednocześnie dla wszystkich urządzeń moŝliwość zaplanowania w czasie aktualizacji oprogramowania urządzenia bezpłatne aktualizacja oprogramowania w trakcie okresu trwania licencji interfejs uŝytkownika dedykowanej aplikacji klienckiej w języku polskim przystosowanie oprogramowania zarządzającego na potrzeby zamawiającego 12

13 Wymagania dodatkowe dla przełączników 1. NaleŜy dostarczyć minimum 39 modułów stakujących do połączeń w stosy przełączników dostępowych. Moduły stakujące muszą pochodzić od producenta przełączników dostępowych i muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w przełącznikach dostępowych m.in: 2. Urządzenie musi posiadać moŝliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia w stosy z zachowaniem następującej parametrów: Do min. 8 jednostek w stosie Magistrala stakująca o przepustowości co najmniej 80Gb/s MoŜliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów naleŝących do róŝnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) Wymagana jest moŝliwość stackowania przełącznika z będącymi w posiadaniu Zamawiającego przełącznikami serii Cisco 2960S 3. NaleŜy dostarczyć minimum 39 kabli do modułów stakujących z czego minimum 7 kabli musi mieć minimum 3 metry. 4. Zamawiający posiada 5 modułów stakujących do przełączników 2960S które naleŝy wymienić na 5 modułów o parametrach jak powyŝej (w sumie naleŝy dostarczyć 39 nowych modułów + 5 z wymiany). 5. NaleŜy dostarczyć minimum 18 wkładek SFP MM 1000BaseSX dla przełączników dostępowych i szkieletowych. Wkładki SFP muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany przełącznik. Dla potrzeb dołączenia przełączników dostępowych do przełączników szkieletowych. NaleŜy dostarczyć odpowiednią ilość patchcordów światłowodowych o odpowiedniej długości, minimalna ilość równa ilości wkładek światłowodowych. 6. NaleŜy dostarczyć minimum 20 wkładek 10GBASE-SR dla przełączników dostępowych. Wkładki muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany przełącznik. Dla potrzeb dołączenia przełączników dostępowych do przełączników szkieletowych. NaleŜy dostarczyć odpowiednią ilość patchcordów światłowodowych o odpowiedniej długości, minimalna ilość równa ilości wkładek światłowodowych. 7. NaleŜy dostarczyć minimum 8 wkładek 10GBASE-LR do pracy ze światłowodem jednomodowym. Wkładki muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany przełącznik. NaleŜy dostarczyć odpowiednią ilość patchcordów światłowodowych o odpowiedniej długości, minimalna ilość równa ilości wkładek światłowodowych. 8. NaleŜy dostarczyć minimum 20 adapterów X2 na SFP+ dla posiadanego przełącznika Catalyst 6509E. Adaptery muszą pochodzić od tego samego producenta, co przełącznik. 9. Wykonawca odpowiada za poprawny dobór standardu wkładek SFP, SFP+, X2, Xenpak lub równowaŝnych 10. NaleŜy dostarczyć 3 kable konsolowe RJ45 na DB9, 11. NaleŜy dostarczyć 3 kable konsolowe miniusb na USB typ A, 12. NaleŜy dostarczyć pamięć RAM 16 GB dla posiadanego przez Zamawiającego serwera UCS C210 Server. Pamięć RAM musi pochodzić od tego samego producenta, co serwer. 13. NaleŜy wykonać upgrade oprogramowania do zarządzania Cisco LMS 4.2 do najnowszej wersji. Zamawiający posiada aktywny kontrakt serwisowy. 14. Objęcie serwisem zgodnie w wymogami serwisowymi zamieszczonymi w SIWZ, posiadanego przez Zamawiającego sprzętu: WS-C2960S-48TS-L Catalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base 8 szt. GLC-LH-SM= moduł MiniGBIC/SFP 1000BaseLX/LH (LC) 16 szt. C2960S-STACK Catalyst 2960S Flexstack Stack Module 8 szt. CAB-STK-E-1M FlexStack 1m Stacking Cable for Catalyst 2960-S Series 5 szt. CAB-STK-E-3M= FlexStack 3m Stacking Cable for Catalyst 2960-S Series 3 szt. 13

14 RAM: Liczba kompletów: 2 szt. UCS-MR-1X082RX-A (part number) * 8GB DDR MHz RDIMM/PC /2R/1.35v * Wskazanie konkretnego rozwiązania podyktowane jest tym, iŝ Zamawiający posiada serwer Cisco. A powyŝszy zakup podyktowany jest rozbudową pamięci RAM. SYSTEM MONITORINGU - OPROGRAMOWANIE: Liczba kompletów: 1 szt L.p. Parametr Monitorowanie Monitorowanie serwerów Funkcjonalność Wymagania Graficzna prezentacja stanu monitorowanych elementów. MoŜliwość zdefiniowania do 3000 monitorowanych usług. Monitorowanie aktywnych urządzeń sieci LAN/WLAN, Monitorowanie dostępności systemów i urządzeń sieciowych przy wykorzystaniu protokołu ICMP. Badanie wybranych parametrów poszczególnych łączy sieciowych. Monitoring wybranych usług urządzeń sieciowych i bezpieczeństwa przy wykorzystaniu protokołów SNMP, SSH, HTTPS itp. Monitorowanie wewnętrznych parametrów systemów przy wykorzystaniu protokołu SNMP v1,v2, v3 oraz SSH v2 dla systemów operacyjnych typu Windows i UNIX. Monitorowanie wewnętrznych usług typu: ilość poszczególnych procesów systemu, wykorzystanie miejsca na poszczególnych dyskach/partycjach, obciąŝenie serwera, wykorzystanie pamięci. MoŜliwość odczytu danych z posiadanych serwerów pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Windows, Linux. Monitorowanie zewnętrznych usług typu: dostępność baz danych SQL, dostępność serwerów HTTP i HTTPS (IIS, Apache), dostępność serwerów FTP, dostępność serwerów DNS, dostępność serwerów SMTP, dostępność serwerów POP3 i IMAP. MoŜliwość wyświetlania dostępności monitorowanego serwisu, monitorowanych systemów, grupy systemów za wybrany okres na podstawie zgromadzonych logów w formacie HTML. MoŜliwość konfiguracji zaleŝności pomiędzy monitorowanymi usługami/serwisami. Przy wykryciu zdefiniowanych stanów monitorowanej usługi/serwisu istnieje moŝliwość wykonania własnych skryptów. MoŜliwość wzbogacenia systemu w dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność: 14

15 o o Syslog graficzna wizualizacja wiadomości Syslog oraz moŝliwość szybkiego przeszukiwania i eksportu danych (XML, CSV) Mapa stanów aktywna mapa przedstawiająca zaleŝności pomiędzy urządzeniami sieciowymi oraz ich stan. 4. Powiadamianie Rejestrowanie zdarzeń związanych z monitoringiem. Automatyczne powiadamianie wskazanych adresatów przy spełnieniu zdefiniowanych uprzednio warunków. Powiadamianie poprzez konsolę operatora monitoringu (alert, zmiana statusu monitorowanego serwisu). MoŜliwość powiadamiania administratorów/operatorów o wykrytych przez System Monitoringu nieprawidłowościach poprzez . MoŜliwość eskalacji powiadomień zdefiniowanych w Systemie monitoringu. Musi umoŝliwiać powiadamiania administratorów/operatorów o krytycznych nieprawidłowościach przez bramkę SMS Inne Instalacja i konfiguracja MoŜliwość wyposaŝenia systemu w dodatkowy wewnętrzny firewall. MoŜliwość stworzenia uŝytkowników i zdefiniowanie praw dostępu do danych zasobów. MoŜliwość konfiguracji monitoringu rozproszonego. Archiwizacja logów w formacie pliku tekstowego (wewnętrzna rotacja i archiwizacja logów). MoŜliwość uruchomienia konsoli operatora przy wykorzystaniu szyfrowanego protokołu HTTPS. MoŜliwość zarządzania platformą przez szyfrowany protokół SSH w wersji 2 lub szyfrowany tunel VPN. System monitoringu naleŝy zainstalować i skonfigurować w konfiguracji klastrowej. NaleŜy uruchomić monitorowanie dla wszystkich nowo zakupionych elementów aktywnych oraz obecnie posiadanych przez klienta. Instalacja na serwerze klienta. 15

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ZAKUPU 6 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZALNYCH (kod CPV: 32400000-7)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) BDG.V.ZP.2510.4.2016.KS Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia, jest dostawa przełączników sieciowych wraz z usługami wsparcia technicznego i systemem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa Załącznik Nr 1 do SIWZ URZĄDZENIA AKTYWNE SIECI KOMPUTEROWEJ - OPIS Dokumentacja Projektowa 1. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt realizacyjny Projekt będzie zawierał harmonogram działań oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax. 261 852 715, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 9/ZP/15 Warszawa 25.03.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt Parametry minimalne: 1) Konstrukcja zamknięta. Montaż w stelażu RACK 19, wysokość 1U 2) 24 porty Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do umowy nr... z dnia... Zakres wdroŝenia

Załącznik nr 2. do umowy nr... z dnia... Zakres wdroŝenia Załącznik nr 2 do umowy nr... z dnia... Zakres wdroŝenia Zamawiający posiada w kaŝdej lokalizacji okablowanie poziome w kategorii min. 5e zakończone w lokalnych punktach dystrybucyjnych w szafach teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Dostawa zestawu dwóch przełączników rdzeniowych. W ramach zadania należy dostarczyć dwa przełączniki rdzeniowe o parametrach nie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przełącznik typ 1 2szt 1 Urządzenie o zamkniętej konfiguracji i wysokości 1 RU. 2 Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 512MB pamięci DRAM oraz

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Zadanie przełączniki, routery, firewall i wdrożenie systemu bezpieczeństwa oraz uruchomienie sieci bezprzewodowej

Zadanie przełączniki, routery, firewall i wdrożenie systemu bezpieczeństwa oraz uruchomienie sieci bezprzewodowej Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 1 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: Zadanie przełączniki, routery, firewall

Bardziej szczegółowo

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Przemysłowy przełącznik posiadający 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,8x 100/1000Mbit/s SFP lub 8x 10/100/1000 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczanego sprzętu

Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczanego sprzętu Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Strona 1 Or.V.271.26.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 14.08.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 143-248780 z dnia 25.07.2013)

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik 1. Załącznik nr 1.2.1

1. Przełącznik 1. Załącznik nr 1.2.1 1. Przełącznik 1 Załącznik nr 1.2.1 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000Base-T z PoE. oraz 4 gniazda typu SFP pozwalające na instalację wkładek z

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane

Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane Sztuk 14 Konfiguracja Parametry wymagane Parametry oferowane Urządzenie musi posiadać wysokość 1U Powinno mieć możliwość montażu

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury sieciowej Projekt dotyczy dostawy jednego przełącznika ethernetowego rdzeniowego oraz trzech przełączników dostępowych. Poniżej została

Bardziej szczegółowo

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii. Załącznik nr 5 SIWZ oznaczenie sprawy: IN.2710.5.2012 Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr 115/UM/WOSI/BŁiI/2016. zawarta w Warszawie w dniu roku

U M O W A nr 115/UM/WOSI/BŁiI/2016. zawarta w Warszawie w dniu roku Egz. Nr - U M O W A nr 115/UM/WOSI/BŁiI/2016 pomiędzy: zawarta w Warszawie w dniu... 2016 roku Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym w

Bardziej szczegółowo

Zadanie przełączniki, routery, firewall i wdrożenie systemu bezpieczeństwa oraz uruchomienie sieci bezprzewodowej

Zadanie przełączniki, routery, firewall i wdrożenie systemu bezpieczeństwa oraz uruchomienie sieci bezprzewodowej Załącznik nr 1a do SIWZ - zmieniony SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 1 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: Zadanie przełączniki, routery,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie

UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA Nr../2013 zawarta dnia 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, zwanym dalej Zamawiającym, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/93/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU URZĄDZENIA DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ W GMACHU GŁÓWNYM, BIBLIOTECE GŁÓNEJ ORAZ CND - I ETAP typ A szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. CZĘŚĆ 5 POZYCJA A Bezprzewodowe punkty dostępowe Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. CZĘŚĆ 5 POZYCJA A Bezprzewodowe punkty dostępowe Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii I. CZĘŚĆ 5 POZYCJA A Bezprzewodowe punkty dostępowe Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii 1. Tabela z wyszczególnieniem poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Wymagane minimalne parametry

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych wraz z uruchomieniem i konfiguracją w celu rozbudowy sieci bezprzewodowej wifi w Urzędzie Marszałkowskim

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia. Specyfikacja Techniczna 1. Stan obecny telefonii VoIP w UMW Wrocławia Aktualnie Zamawiający posiada system telefonii VoIP oparty na rozwiązaniu Cisco Unified Call Manager

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8.2 do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje wstępne Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu teleinformatycznego w Drugim Komisariacie Policji w Koszalinie tj. dostawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt.

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt. Wymagania wspólne 1. Przełączniki typu A, B oraz C muszą być tego samego producenta oraz wspierać funkcję tworzenia stosów wykorzystując różne modele dostarczanych przełączników. 2. Wykonawca musi posiadać

Bardziej szczegółowo

Przełącznik typu A(producenta, model):..

Przełącznik typu A(producenta, model):.. Załącznik nr 7 Przełącznik typu A(producenta, model):.. Element składowy Spełnia 1.1. Specyfikacja fizyczna 1.1.1. Min. 44 x RJ-45 10/100/1000Base-T 1.1.2. 1 RJ-45 port zarządzający 1.2. Wydajność 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia w BZP: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia w BZP: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 40816-2014 z dnia 2014-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myszków 1. Dostawę i uruchomienie macierzy dyskowej, 2. Dostawę i uruchomienie przełączników, 3. Certyfikowane

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń sieciowych, szaf serwerowych oraz okablowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury sieciowej w zakresie głównych przełączników sieciowych Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo