na spadek tego indeksu, a następnie na wzrost zmienności indeksu bazowego i wreszcie na spadek zmienności tego indeksu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na spadek tego indeksu, a następnie na wzrost zmienności indeksu bazowego i wreszcie na spadek zmienności tego indeksu."

Transkrypt

1 Wstęp Opcje indeksowe bazujące na WIG20 zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jesienią 2003 roku. W ciągu minionych 10 lat obrót nimi istotnie wzrósł, znacznie zwiększyła się także liczba notowanych równocześnie serii tych derywatów, wprowadzono opcje wygasające nie tylko w dwóch najbliższych, lecz także w dwóch kolejnych kwartałach. Pojawili się nowi inwestorzy oraz animatorzy rynku. Mimo tego, na tle powodzenia rynku kontraktów terminowych futures na WIG20, trudno mówić o wielkim sukcesie. Zarówno wolumen, jak i wartość obrotu nadal są dalekie od uzasadnionych optymistycznych oczekiwań. Przez zdecydowaną większość polskich inwestorów opcje traktowane są bowiem jako instrumenty nadmiernie skomplikowane i ryzykowne, a wiedza o nich oraz o sposobach ich wykorzystania nadal jest bardzo ograniczona. Nie zmieniły tego zasadniczo ani krajowe, ani przetłumaczone z języków obcych podręczniki czy poradniki, niestety, nierzadko opisujące rzeczywistość odległą od realiów polskiej giełdy. Ponadto najczęściej ujmujące inwestycje w opcje z punktu widzenia osób zatrudnionych w instytucjach finansowych, mających doświadczenie w zakresie animacji rynku. Zakładające zwykle względnie stabilne warunki, w których mogą się sprawdzać metody dynamicznego zarządzania portfelem opcji bazujące na współczynnikach elastyczności. Tymczasem takie ujęcie nie przystaje do problemów, przed jakimi stoi polski inwestor indywidualny, dla którego opcje indeksowe są skomplikowanym i nadal nowym instrumentem finansowym. Jest to inwestor, który ma do czynienia z rynkiem o niewielkiej płynności, a odnośnie do większości serii opcji notowanych na GPW w Warszawie - z rynkiem całkowicie niepłynnym. Zgodnie z planami GPW w Warszawie w 2015 r., po blisko 12 latach notowań, opcje na WIG20 zostaną ostatecznie zastąpione przez opcje oparte na nowym, kwotowanym od 2013 r., indeksie kluczowych spółek warszawskiej giełdy WIG30. Stanie się to stopniowo. Od grudnia 2014 r. wprowadzane będą już tylko serie opcji o kolejnych terminach wygaśnięcia opiewające na WIG30, lecz nadal notowania obejmą opcje na WIG20 wcześniej włączone do obrotu. Te ostatnie będą jednak sukcesywnie, zgodnie z planem, wygasały kolejno w marcu, czerwcu i wrześniu 2015 r. Oznacza to, że jesienią 2015 r. jedynymi opcjami indeksowymi notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie staną się opcje na WIG30. Czy przyniesie to zasadniczą zmianę dla inwestorów? W istocie nie. Poziom WIG30 niewiele różni się od równoległego notowania WIG20. Jest tylko wyższy o kilka procent. Podobnie, o ile można wnosić na podstawie pierwszych miesięcy jednoczesnych kwotowań, nieznacznie wyższa jest zmienność WIG30. Wzrost liczby spółek ujętych w portfelu indeksu bazowego nieco wydłuży pełną, uwzględniającą kwestię dywidend, analityczną wycenę opcji, jednakże i to nie będzie zasadniczą zmianą jakościową. Zatem doświadczenia nastawionych spekulacyjnie inwestorów, zdobyte bezpośrednio lub pośrednio na rynku opcji na WIG20, można będzie z powodzeniem stosować także w odniesieniu do opcji na WIG30. Głównym celem niniejszej książki jest zarysowanie konkretnych możliwości wykorzystania opcji na WIG20, a następnie na WIG30 jako narzędzi spekulacji przez inwestorów indywidualnych, pragnących samodzielnie pomnażać kapitał. Przedstawiono zarówno strategie1 najprostsze, polegające na zajęciu pozycji w opcjach jednej serii, jak i szereg strategii złożonych: rozpiętościowych (spreadów) i kombinacji (combinations). Podstawą pogrupowania strategii nie było jednak kryterium konstrukcji (elementów składowych), lecz przewidywana przez inwestora sytuacja na rynku akcji w okresie do wygaśnięcia opcji. Tak więc kolejno zaprezentowano sposoby wykorzystania opcji w spekulacji na wzrost WIG20,

2 na spadek tego indeksu, a następnie na wzrost zmienności indeksu bazowego i wreszcie na spadek zmienności tego indeksu. Zagadnieniem podjętym w książce są strategie spekulacji oparte wyłącznie na opcjach indeksowych. Nie opisano sposobów inwestowania łączących wykorzystanie opcji i akcji czy opcji i indeksowych kontraktów terminowych futures. W związku z tym pominięto również prezentację, w jaki sposób pozycje opcyjne, a zwłaszcza pozycje krótkie (wystawione opcje), mogą być zabezpieczane innymi instrumentami finansowymi. Dotyczy to także popularnych wśród części inwestorów, zwłaszcza instytucjonalnych, zabezpieczeń dynamicznych. Nie przedstawiono nawet najprostszych metod wykorzystania opcji na WIG20 w arbitrażu oraz w celu ograniczenia ryzyka inwestycji na rynkach akcji lub kontraktów terminowych. Podstawowym, tytułowym tematem podjętym w książce są strategie spekulacji opcjami na WIG20 i WIG30. Ich prezentacja wymagała jednak uprzedniego przedstawienia samego instrumentu pochodnego oraz podstawowych zagadnień z nim związanych, w tym zwłaszcza rynków opcji indeksowych, czynników wpływających na ceny i najpopularniejszych metod analitycznej wyceny takich opcji. Podporządkowano temu układ opracowania. Jego zasadnicza część składa się z pięciu rozdziałów. Początkowe dwa mają charakter wprowadzający, trzy kolejne zaś dotyczą już bezpośrednio tematu spekulacji opcjami na WIG20. W rozdziale I przedstawiono miejsce opcji indeksowych wśród ogółu instrument w pochodnych oraz opcji finansowych. Scharakteryzowano również najważniejsze kategorie i terminy z nimi związane, a także specyficzne cechy tej grupy derywatów. Opisano rozwój giełdowych rynków opcji indeksowych na świecie. W Polsce, jak dotąd (połowa 2013 r.), notowane są opcje giełdowe wyłącznie na jeden indeks - WIG20. Charakterystyce tych instrumentów finansowych, ich rynku oraz różnorodnego ryzyka związanego z inwestowaniem w nie poświęcono obszerną końcową część rozdziału. W rozdziale II przedstawiono analityczną wycenę opcji indeksowych stylu europejskiego modelami Blacka-Scholesa i Mertona. Dużo miejsca przeznaczono na analizę czynników, które zgodnie z tymi modelami wpływają na premie opcyjne. Akcent położono na zmienność indeksu bazowego oraz wpływ przyznawanych praw do dywidendy. To te dwa aspekty powodują, że analityczna wycena opcji na WIG20 nie jest i nie może być w rzeczywistości w pełni obiektywna. Nie zdecydowano się natomiast na szeroką prezentację współczynników elastyczności opcji, określanych także jako współczynniki greckie. Ich przydatność dla inwestorów indywidualnych aktywnych na mało płynnym rynku jest bowiem ograniczona. Z konieczności przewidywany horyzont większości inwestycji nie może być krótki. Tymczasem współczynniki elastyczności zmieniają się istotnie pod wpływem korekt parametrów, w tym notowań na rynku akcji i upływu czasu. Stają się więc nieaktualne, wobec czego nie mogą być najważniejszym narzędziem wspomagającym spekulacyjne inwestycje o dłuższym horyzoncie czasowym. Analityczną wycenę opcji na WIG20 o różnych terminach wygaśnięcia zilustrowano rozbudowanym przykładem, bazującym na rzeczywistych parametrach. Należy zaznaczyć, że tak jak to się dzieje najczęściej w praktyce, przyjęte do wyceny, prognozowane wielkości przyszłych zmienności instrumentu bazowego oraz przyznawanych praw do dywidendy nie

3 okazują się ex post w pełni trafne. Rozdział III poświęcono prezentacji strategii spekulacji opcyjnych stosowanych wtedy, gdy oczekiwany jest wzrost notowań na rynku akcji. Najpopularniejsza z nich polega na zajęciu długiej pozycji w opcjach kupna, przynoszącej sukces zwłaszcza po znacznym wzroście indeksu. Z kolei inwestorzy spodziewający się umiarkowanej aprecjacji mogą z powodzeniem wykorzystać strategie pionowego spreadu byka. Opisano także szereg strategii o bardziej złożonych profilach. Część z nich, w tym zwłaszcza zmodyfikowane, asymetryczne zerokosztowe korytarze wzrostowe, grozi bardzo wysokimi stratami. Większość wymaga od inwestora zachowania dyscypliny. Dotyczy to w szczególności strategii, w ramach których opcje są wystawiane, oraz podprowadzania opcji kupna, budowanego wyłącznie z długich pozycji opcyjnych. Wielu polskich inwestorów ma problemy ze zrozumieniem, że na rynkach finansowych możliwe jest zarabianie nie tylko dzięki wzrostom cen, lecz także podczas spadków notowań. W IV rozdziale przedstawiono szereg sposobów wykorzystania w tym celu opcji na WIG20. Najpopularniejszą z opisanych strategii spekulacji, przynoszącą sukces zwłaszcza podczas poważnej obniżki cen na giełdowym rynku akcji, jest długa pozycja w opcjach sprzedaży. Zaprezentowano także sposób na wykorzystanie umiarkowanych spadków, jakimi są pionowe spready niedźwiedzia, oraz szereg strategii bardziej złożonych. Zaakcentowano zagrożenia związane z wykorzystaniem tych strategii spekulacji opcyjnej na spadek indeksu, które mogą przynieść ogromne, a teoretycznie nawet nieograniczone straty. Specyficznymi sposobami wykorzystania opcji są przedstawione w V rozdziale strategie spekulacji na zmienność instrumentu bazowego, czyli indeksu WIG20, a w przyszłości WIG30. Część z nich pozwala na osiąganie zysków po dynamicznej, znacznej zmianie kursów, niezależnie od kierunku tej zmiany. Słusznie najpopularniejsze są tu: długi stelaż (long straddle) oraz długi rozszerzony stelaż (long strangle), a także pasek i uchwyt (strip i strap). Opcje indeksowe pozwalają także zarabiać na stabilnym rynku. Jako godne polecenia strategie o takiej charakterystyce opisano długiego motyla, krótkiego żelaznego motyla i długiego kondora. Przedstawiono również inne sposoby spekulacji na spadek zmienności, ale ze względu na poważnie ograniczone potencjalne zyski towarzyszące możliwym ogromnym stratom nie rekomendowano ich jako przydatnych dla inwestorów indywidualnych. Poszczególne strategie opisywano, analizowano i ilustrowano przykładami odzwierciedlającymi realia rynkowe. W związku z tym były to jednak, z konieczności, wyłącznie przykłady dotyczące jedynych, aż do IV kwartału 2014 r., notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie opcji indeksowych, czyli opcji na WIG20. Wykorzystano także oryginalne oznaczenia serii opcji obowiązujące w okresach, których dotyczą przykłady. Oznaczenia serii opcji uległy niewielkiej zmianie, polegającej na dodaniu przedostatniej cyfry roku i ostatniej cyfry kursu wykonania opcji, w połowie marca 2014 r. Zdecydowaną większość przykładów spekulacji sformułowano przy założeniu utrzymania pozycji aż do terminu wygaśnięcia opcji. Tylko w niektórych przypadkach podjęto szerzej kwestię zamknięcia pozycji opcyjnej przed tym terminem. Ale i wtedy analiza nie była i nie mogła być tak precyzyjna oraz ogólna, jak ta odnosząca się do terminu wygaśnięcia. Po pierwsze wynikło to z zależności premii opcji od szeregu czynników, które w rzeczywistości nie są ani niezależne, ani ich działanie na premie opcji nie jest wolne od istotnych korelacji.

4 Dotyczy to zwłaszcza notowań indeksu i jego zmienności implikowanej. Druga przyczyna była bardziej złożona. W książce podjęto próbę uwzględnienia realiów dotychczasowego funkcjonowania rynku opcji na WIG20, a nie opisu jakiegoś wyimaginowanego, modelowego giełdowego rynku opcji indeksowych. Rezultatem jest prezentacja uwzględniająca konsekwencje niskiej płynności lub, nierzadko, jej braku. Niewątpliwie znacznie utrudnia to inwestowanie, lecz z drugiej strony daje szanse osiągania dodatkowych korzyści. Dzieje się tak, gdyż na rynku opcji na WIG20 bynajmniej nie sporadycznie realizowane były zlecenia sprzedaży po cenach istotnie wyższych od uzasadnionych oraz zlecenia kupna po cenach zbyt niskich. Zdarzało się to zwłaszcza wtedy, gdy części lub nawet większości serii opcji nie kwotował żaden z animatorów. To sytuacja typowa, chociażby dla początku i końca sesji giełdowej. Skoro mało płynny rynek opcji na WIG20 daje możliwości niespodziewanych zarobków, to nieracjonalne byłoby ich niewykorzystywanie. W ten sposób, po wyjątkowo sprzyjających cenach, otwierana jest całość lub część pozycji, szczególnie w ramach strategii mniej złożonych. Kwestia jest jednak bardziej skomplikowana w przypadku okazji korzystnego zamknięcia części pozycji złożonej. Jeżeli inwestor stosujący złożoną strategię tanio odkupi lub drogo odsprzeda opcje jednej serii, pozostawi otwarte pozostałe pozycje opcyjne. Niestety, po eliminacji części opcji to, co zostanie, będzie miało już zupełnie inny profil inwestycyjny. Dlatego należy zamknąć resztę pozycji, ewentualnie odtworzyć pozycję pierwotną lub otworzyć pozycję odmienną, chociaż najczęściej o zbliżonej charakterystyce. Ale na mało płynnym rynku nie wolno tego robić szybko i z uporem, gdyż wtedy samemu będzie się kupowało opcje po znacznie zawyżonych i sprzedawało po znacznie zaniżonych cenach. Tak więc należy uczynić to rozważnie, nie spiesząc się nadmiernie. Konsekwencją opisanej sytuacji jest jednak uznanie, że nie można sformułować konkretnych, aplikacyjnych, trafnych w każdym przypadku zaleceń dotyczących określania terminu zamykania pozycji, nawet w przypadku tych strategii i scenariuszy, w których takie postępowanie przed terminem wygaśnięcia opcji jest w pełni uzasadnione. A zatem nie można także podać i zilustrować ogólnej, a zarazem odpowiadającej rzeczywistości charakterystyki zależności wyniku finansowego osiąganego dzięki zastosowaniu strategii inwestycyjnej od indeksu bazowego (WIG20 lub WIG30) w terminie wcześniejszym niż termin wygaśnięcia opcji. Podczas prezentowania przykładów nie wskazywano i nie analizowano, jakie były źródła oczekiwań lub poglądów inwestorów odnośnie do przyszłych notowań na giełdowym rynku akcji. Nie przedstawiono także w najwęższym nawet zakresie przesłanek i narzędzi analizy technicznej rynków akcji, indeksowych kontraktów terminowych futures oraz opcji indeksowych. Założono jednak, że inwestorzy znają jej podstawy, choćby sami z nich nie korzystali (np. uważając, że stosowanie analizy technicznej wobec efektywności rynku akcji spółek z portfela WIG20 lub WIG30 nie jest przydatne). Przedstawione w książce strategie nie są oczywiście wszystkimi strategiami spekulacji opcjami na WIG20 i WIG30. Także ich prezentacje oraz przykłady na pewno mogłyby być szersze, wszechstronniejsze, dotyczące różnych sekwencji notowań na rynku akcji najważniejszych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozostaje mieć nadzieję, że nawet tak ograniczony opis okaże się przydatny dla czytelników, a zwłaszcza dla polskich inwestorów indywidualnych. Opis Instrumenty pochodne mają kluczowe znaczenie na rynkach finansowych, które zdominowały

5 współczesną gospodarkę. Stało się tak pomimo wielu kontrowersji, widocznych patologii i licznych ostrzeżeń przed niebezpieczeństwami związanymi z takim stanem rzeczy. Spośród giełdowych instrumentów pochodnych skalą obrotu wyróżniają się opcje indeksowe, istotnie wyprzedzające inne derywaty. Tymczasem w Polsce, pomimo ponad 10 lat notowań, opcje na WIG20, zastępowane przez opcje na WIG30, odgrywają zdecydowanie mniejszą rolę. Opcje i bazujące na nich strategie inwestycyjne uznawane są bowiem przez wielu potencjalnych inwestorów za skomplikowane, tajemnicze i grożące ogromnymi stratami. Najważniejszym zadaniem niniejszej książki jest zatem przedstawienie strategii opcyjnych, które zdobyły największą popularność na dojrzałych rynkach. Prezentację podporządkowano jednak realiom współczesnego rynku opcji na WIG20 i WIG30 oraz ujęto z punktu widzenia inwestora indywidualnego kierującego się motywem spekulacyjnym. Nie pominięto też tematyki analitycznej ewaluacji opcji, przy czym położono akcent nie na aspekty modelowe, lecz na praktyczne problemy, przed którymi staje wyceniający. Spis treści Wstęp Rozdział I. Opcje na WIG20 i WIG30 jako instrumenty pochodne 1.1. Opcje finansowe 1.2. Giełdowe opcje indeksowe 1.3. Giełdowe rynki opcji indeksowych na świecie 1.4. Charakterystyka opcji na WIG20 i WIG Rozwój rynku opcji na WIG Ryzyko inwestowania w opcje na WIG20 i WIG Podsumowanie Rozdział II. Analityczna wycena opcji na WIG20 i WIG Czynniki wpływające na premie opcji indeksowych 2.2. Szacowanie zmienności indeksu i stopy dywidendy 2.3. Założenia modeli Blacka-Scholesa i Mertona

6 2.4. Modele Blacka-Scholesa i Mertona w wycenie opcji na WIG Przykłady analitycznej wyceny opcji na WIG Podsumowanie Rozdział III. Strategie spekulacji na wzrost indeksu 3.1. Długa pozycja w opcji kupna 3.2. Pionowe spready byka 3.3. Wzrostowe korytarze, mewy, odwrócony spread proporcjonalny i odwrócona drabina 3.4. Specyficzne strategie spekulacji na wzrost WIG Podsumowanie Rozdział IV. Strategie spekulacji na spadek indeksu 4.1. Długa pozycja w opcji sprzedaży 4.2. Pionowe spready niedźwiedzia 4.3. Spadkowe korytarze, mewy, odwrócony spread proporcjonalny i odwrócona drabina 4.4. Inne strategie spekulacji na spadek indeksu 4.5. Podsumowanie Rozdział V. Strategie spekulacji na zmienność 5.1. Długie stelaże i ich modyfikacje 5.2. Motyle i kondor 5.3. Spready proporcjonalne i drabiny w spekulacji na spadek zmienności 5.4. Inne strategie spekulacji na stabilność indeksu 5.5. Podsumowanie

7 Zakończenie Załącznik. Ostateczne kursy rozliczeniowe opcji na WIG20 wygasłych od grudnia 2003 r. do marca 2014 r. Wykaz skrótów Spis schematów, tabel i wykresów Bibliografia Recenzja

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Opracowanie graficzne wykonane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com 2 Przedmowa Systematyczne pomnażanie pieniędzy nie jest sprawą łatwą. Przekonał się o tym każdy inwestor, który spróbował swoich sił na rynku kapitałowym. Poświęciliśmy kilkanaście lat aby stworzyć narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH STRATEGII OPCYJNYCH

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH STRATEGII OPCYJNYCH ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 KATARZYNA ZIĘTEK-KWAŚNIEWSKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH STRATEGII OPCYJNYCH Niewątpliwą zaletą opcji jest to, iż dzięki swej różnorodności oferują możliwość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Wstęp Postępująca globalizacja

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

Znaczenie indeksu zmienności w budowie strategii opcyjnych na rynku kapitałowym

Znaczenie indeksu zmienności w budowie strategii opcyjnych na rynku kapitałowym Znaczenie indeksu zmienności w budowie strategii opcyjnych na rynku kapitałowym Wstęp W okresie niepewności na rynkach kapitałowych, znaczenie zmienności instrumentów finansowych nabiera zupełnie innej

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 105 2015

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 105 2015 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 105 2015 dr Jolanta Brodowska-Szewczuk Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Opcje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-7969-003-9

ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-7969-003-9 Tomasz Miziołek Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, 90-255 Łódź, ul. POW nr 3/5 miziolek@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW)

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) -opcje -kontrakty terminowe Kraków, 2014 Dom Maklerski BDM SA prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ALOKACJI AKTYWÓW - STRATEGIE AGRESYWNE

STRATEGIE ALOKACJI AKTYWÓW - STRATEGIE AGRESYWNE STRATEGIE ALOKACJI AKTYWÓW - STRATEGIE AGRESYWNE STRATEGIE AGRESYWNE CZĘŚĆ 2 Strategie agresywne należą do grupy strategii charakteryzujących się występowaniem dotkliwych poziomów obsunięcia kapitału oraz

Bardziej szczegółowo