Płock, dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płock, dnia 04.10.2012"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE O INFORMACJĘ NR Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: , numer NIP: , kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: ,25 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT zaprasza do złoŝenia Oferty na wykonanie usługi dotyczącej: Dostawa łączy DSL oraz uruchomienie usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu na wybranych 238 stacjach paliw wraz z integracją z systemem lojalnościowym PKN ORLEN S.A. 1 z 12

2 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Podmiot, który otrzymał niniejsze Zapytanie o Informację zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z faktu otrzymania niniejszego Zapytania jako poufne. Podmiot, który otrzymał niniejsze Zapytanie o Informację, dołoŝy wszelkich starań, aby przekazane w niniejszym zapytaniu informacje przekazane przez PKN ORLEN, były chronione za pomocą tych samych środków co materiały chronione tego Podmiotu. Informacje dotyczące faktu zaproszenia do złoŝenia odpowiedzi na niniejsze Zapytanie, faktu odpowiedzi, oraz prowadzenia rozmów handlowych i zawartych umów mogą być udzielane przez Podmiot, który otrzymał niniejsze Zapytanie o Informację, jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody PKN ORLEN na przekazanie takich informacji. W przypadku, jeŝeli Podmiot, który otrzymał niniejsze Zapytanie, nie zgadza się z powyŝszymi klauzulami, niniejszy materiał powinien zostać natychmiast zwrócony do PKN ORLEN, a wszystkie kopie (elektroniczne jak i papierowe) zniszczone. 2 z 12

3 2. WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UDZIELAJACYCH ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE O INFORMACJĘ 2.1 POTWIERDZENIE UDZIAŁU Podmioty chcące złoŝyć odpowiedź na Zapytanie o Informację w przedmiotowym procesie (dalej zwany Podmiotem), zobligowane są do potwierdzenia swojego uczestnictwa w procesie do dnia r. Potwierdzenie o którym mowa powyŝej, powinno zostać przesłane drogą mailową do osoby wskazanej w punkcie 2.3 niniejszego Zapytania. 2.2 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE O INFORMACJĘ Odpowiedzi na niniejsze zapytanie o informację powinny zostać przesłane przez Podmiot do osoby wymienionej w pkt. 2.3 niniejszego zapytania o informację w terminie do r., do godziny w dwóch zahasłowanych plikach jeden plik z ofertą merytoryczną, jeden plik z ofertą handlową. Hasło umoŝliwiające odczytanie oferty powinno być przesłane przez Podmiot drogą mailową w terminie: r. do godziny jednak nie wcześniej niŝ o godzinie Usunięto: 10 Wymagana forma odpowiedzi to dokument w formacie DOC lub PDF(w przypadku większej ilości plików skompresowany w formie ZIP) przesłany em do osób odpowiedzialnych za proces z ramienia Biura Zakupów. Objętość dokumentu nie powinna przekraczać 100 stron standardowego tekstu (~1800 znaków na stronę). Rozmiar plików składających się na ofertę nie moŝe przekroczyć 10 MB. 2.3 OSOBY KONTAKTOWE Osobą odpowiedzialną za proces ze strony Biura Zakupów jest: Artur Lewandowski Biuro Zakupów PKN ORLEN S.A. Ul. Chemików 7, Płock, Polska Tel. (24) , Fax. (24) z 12

4 2.4 DODATKOWE PYTANIA W trakcie przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o Informację, Podmiot ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego Zapytania. Pytania muszą być kierowane w formie pisemnej ( ) do osoby wskazanej do kontaktu w sprawie niniejszego Zapytania. Termin składania pytań: r. godz Na podstawie zadanych pytań zespół po stronie PKN ORLEN przygotuje jednolitą informację zwrotną taką samą dla wszystkich Podmiotów. Jednocześnie PKN ORLEN zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn. 2.5 ZASTRZEśENIA PKN ORLEN PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo: o do odrzucenia bez rozpatrywania ofert złoŝonych po terminie określonym w niniejszym zapytaniu, o do odpowiedzi tylko na wybrane oferty, o do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złoŝonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niŝ jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy moŝe obejmować całość lub część zakresu złoŝonej odpowiedzi na zapytanie o informację, o do odwołania (zamknięcia) procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Ŝadne roszczenia wobec Zapraszającego. o W uzasadnionych przypadkach potencjalny dostawca zobowiązany jest do podpisania umowy o ochronie danych osobowych i tajemnicy spółki zgodnie ze wzorem obowiązującym w PKN ORLEN S.A. Oferent składając ofertę musi zapewnić, Ŝe dokładna identyfikacja firmy, określenie oferta oraz podpisy osób upowaŝnionych do reprezentacji Oferenta w zakresie niniejszego postępowania ofertowego znajdą się na przekazanych dokumentach. Dokumenty składane w formie papierowej muszą posiadać parafkę przedstawiciela Oferenta oraz nazwę/logo Oferenta na kaŝdej stronie oryginału oferty. Niniejsze zapytanie o informację stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c. 4 z 12

5 3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU 3.1 CEL ZAPYTANIA O INFORMACJĘ Przedmiotem postępowania ofertowego jest wybór dostawcy usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu na wybranych stacjach paliw wraz z integracją z systemem lojalnościowym PKN ORLEN. Dostęp do sieci Internet powinien zostać zrealizowany indywidualnie dla kaŝdej stacji w oparciu o łącza wykonane w technologii DSL. Sieć bezprzewodowa dla uŝytkowników końcowych powinna zostać zrealizowana w standardzie g/n. Dodatkowo system dostępu do sieci WiFi powinien zostać zintegrowany z systemem lojalnościowym VITAY w taki sposób, aby uŝytkownicy zarejestrowani na portalu VITAY mogli korzystać z dostępu WiFi uŝywając danych identyfikacyjnych kart lojalnościowych. 3.2 WYMAGANIA Access Point na stacji powinien mieć moŝliwość obsługi klientów przebywających w budynku stacji paliw. AP powinien być zainstalowany nad salą Bistro Dla duŝych stacji typu MOP urządzenie musi mieć moŝliwość podłączenia dodatkowego (drugiego) AP (max. 20 stacji) Usługa powinna zapewniać moŝliwość dostępu do Internetu poprzez wcześniejsze zalogowanie się na stronie dedykowanej startowej (odpowiednio przygotowana witryna wraz z regulaminem) uŝywając danych identyfikacyjnych kart lojalnościowych W przypadku klientów, którzy nie posiadają konta na portalu, usługa powinna pozwalać na rejestrację nowego konta w systemie dając czasowy dostęp do serwisu po weryfikacji numeru karty Vitay klienta System powinien zapewnić moŝliwość czasowego ograniczenia dostępu do Internetu. Limit czasu dostępu do Internetu (120 min.) będzie kasowany po upływie danego dnia kalendarzowego. W przypadku gdy system wykryje bezczynność uŝytkownika dłuŝszą niŝ 5 min. nastąpi automatyczne wylogowanie Wymagany scenariusz dostępu do Internetu powinien wyglądać następująco: 1. Klient wywołuje na urządzeniu bezprzewodowy dostęp do Internetu przez WiFi 2. Dodaje w swoim urządzeniu dostępną sieć WiFi o SSID do ustalenia w toku dalszych prac (np. Orlen) 3. W przypadku gdy Klient ma aktywne konto - loguje się jak do vitay.pl autoryzacja przez bazę danych VITAY 5 z 12

6 6 z W przypadku gdy Klient nie ma aktywnego konta na Vitay.pl moŝe po wpisaniu nr karty Vitay jednokrotnie (jako parametr - domyślnie 1 ale z moŝliwością zmiany) przez 15min (15 min jako parametr) skorzystać z pełnego dostępu do Internetu w celu załoŝenia konta. a. System musi logować takie zdarzenia. Strona www prezentowana klientowi powinna weryfikować istnienie karty w systemie online bazy VITAY (interfejs realizowany poprzez dedykowany web service), w którym karta klienta rejestrowana jest bezpośrednio po wydaniu na stacji. Przy ponownej próbie dostępu do Internetu, bez logowania (jak do vitay.pl) dla danej karty Vitay dostęp nie będzie moŝliwy. Wymagane będzie zalogowanie się do vitay.pl b. oczekujemy od Dostawcy przedstawienia propozycji rozwiązania sytuacji, w której klient zapomni hasło do serwisu lub zablokuje konto. W chwili obecnej, w takich sytuacjach serwis www umoŝliwia wysłanie na podany (zgodny z loginem) , linku do zmiany hasła c. System powinien zapewnić moŝliwość prezentowania na stronie dostępowej banerów domyślnych dla niezalogowanych klientów i personalizowanych dla klientów zalogowanych. 5. Baza danych VITAY.PL i system weryfikuje Klienta na podstawie loginu i hasła. Po weryfikacji umoŝliwia dostęp do Internetu na 120 min (120 min jako parametr) Usługa powinna zapewniać ograniczenie równoległego korzystania z danego konta w obrębie kilku lub jednej stacji do jednej sesji. W danym momencie uŝytkownik vitay, patrząc z perspektywy całej sieci stacji, moŝe korzystać z Internetu w ramach tylko jednej sesji System powinien zapewnić filtrację treści System powinien zapewnić moŝliwość czasowego ograniczenia dostępu do Internetu oraz moŝliwość dalszego korzystania po spaleniu odpowiedniej ilości punktów Vitay. Opcja spalania pkt. Vitay za dostęp do Internetu będzie obecnie wyłączona. JednakŜe na etapie prac projektowych naleŝy taką funkcjonalność przewidzieć jako parametr. System powinien zapewnić obsługę kontynuacji sesji opłaconej poprzez spalenie punktów. Klient logując się na innej stacji powinien móc korzystać z opłaconego uprzednio dostępu. Na etapie integracji z systemem Vitay musi być zaimplementowana funkcjonalność logowania zdarzeń w bazie danych Vitay i tworzenia/generowania raportów odnośnie ilości logowań, czasów logowań, ilości uŝytkowników korzystających z usługi, czasów dostępu, numerów kont uŝytkowników, dat logowania i wylogowania, ilości spalonych punktów etc. Przygotowanie procedury obsługi systemu i zgłaszania awarii Na stacji paliw powinny być wystawione w widocznych miejscach informacje z numerem kontaktowym do Dostawcy w celu zgłaszania problemów z usługą WiFi Gwarancję na usługę w ciągu 36 m-cy Wsparcie dedykowanego inŝyniera (dni robocze w godz. 8-16), który w razie konieczności zdiagnozuje problem

7 Zapewnienie SLA na poziomie NBD (czas usunięcia awarii per stacja) Zapewnienie SLA na poziomie 8h (czas usunięcia awarii globalnej) Przygotowanie dokumentacji powdroŝeniowej Przestawienie przez oferenta szczegółowej listy sprzętu i oprogramowania słuŝącego do realizacji usługi oraz architektury rozwiązania. Niezmienność ceny w okresie trwania 24 miesięcznej umowy Płatności będą realizowane w cyklach miesięcznych, po zakończeniu kaŝdego miesięcznego okresu rozliczeniowego w terminie 90 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Po zakończeniu umowy sprzęt pozostaje własnością PKN ORLEN S.A. Projekt powinien powstać w oparciu o rozwiązanie WiFi klasy korporacyjnej firmy Juniper Networks alternatywnie Cisco Systems. Bazować powinno ono na dwóch redundantnych kontrolerach dla całego rozproszonego środowiska WiFi oraz punktach dostępowych sieci WiFi zainstalowanych na stacjach paliw. Centrale łącze do sieci Internet dedykowane na potrzeby realizacji tej usługi zostanie zabezpieczone redundantnym systemem firewall klasy korporacyjnej firmy Juniper wyposaŝonym w dodatkową funkcjonalność URL Filtering w celu kształtowania polityki dostępu do sieci Internet dla klientów PKN. 3.3 ZAKRES Instalacja punktów dostępowego (bez moŝliwości korzystania z głosowych usług telefonicznych) oraz uruchomienie na nim szerokopasmowego dostępu do Internetu DSL z maksymalna prędkością transmisji do / od Klienta 2048 kbit/s / 256 kbit/s. Instalacja urządzeń w celu budowy sieci WiFi na stacjach paliw zgodnie z wymaganiami PKN ORLEN SA instalację oraz konfigurację klastra kontrolerów WLAN, integrację z systemem VITAY sprawdzenie poprawności działania sieci bezprzewodowej sprawdzenie poprawności integracji rozwiązania z kontami uŝytkowników z systemu VITAY oraz z kontrolą czasu dostępu i spalaniem punktów vitay w celu kolejnego limitu dostępowego instalację oraz konfigurację klastra firewalli zgodnie z zakresem uzgodnionym z PKN ORLEN SA sprawdzenie poprawności działania całości systemu utrzymanie wsparcie (infolinii) dla uŝytkowników systemu 7 z 12

8 3.4 KOMPONENTY łącze dostępowe do Internetu na kaŝdej stacji paliw klaster kontrolerów WLAN punkt dostępu bezprzewodowego wraz z power injectorami oraz kablami typu patchcord w celu zasilenia, serwer uwierzytelniający, system zarządzania, klaster firewall. 3.5 WYMAGANE REFERENCJE Oferent musi podać, co najmniej jedną referencję na realizację dostaw w zakresie objętym niniejszym zapytaniem dla klientów z segmentu korporacji. 3.6 WYMAGANA ZAWARTOŚĆ OFERTY W celu ułatwienia analizy ofert wymagana jest jej określona organizacja według punktów podanych poniŝej: Część merytoryczna Streszczenie nazwa firmy, podanie nazwiska osób reprezentujących firmę, adres, telefon, fax, e- mail. informacje o zespole przygotowującym ofertę - podanie osoby, z którą naleŝy kontaktować się w sprawie złoŝonej Oferty, profil oferenta, lista referencji w zakresie analogicznych dostaw/usług przedstawienie organizacji usług wsparcia serwisowego szczegółowy opis oferowanego sprzętu oraz sposobu realizacji dostawy i usług serwisowych oraz utrzymaniowych termin realizacji zamówienia potwierdzenie posiadania statusu partnera producenta oferowanych urządzeń podpisane Oświadczenie Wykonawcy biorącego udział w akcji ofertowej stanowiące Załącznik nr 1 do Zapytania o informację. 8 z 12 Część handlowa arkusz wyceny Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego informację

9 potwierdzenie warunków handlowych w tym terminu płatności (90 dni) aktualny Odpis Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) / Rejestru Handlowego w przypadku spółek prawa handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz zobowiązań podatkowych (dotyczy takŝe ewentualnych podwykonawców), oświadczenie, Ŝe wobec Oferenta nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne oraz nie znajduje się w stanie upadłości (dotyczy takŝe ewentualnych podwykonawców), PrzedłoŜenie wyŝej wymienionych danych i dokumentów jest warunkiem rozpatrywania Oferty. 9 z 12

10 4. DODATKOWE INFORMACJE Oczekujemy wyczerpujących i konkretnych odpowiedzi na wszystkie podane w zapytaniu zagadnienia. Odpowiedzi tych naleŝy udzielić w formie zwięzłych opisów, a tam gdzie to jest wymagane w formie tabelarycznej. Zalecane jest załączenie dodatkowych opisów technicznych, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu oferowanych produktów. JeŜeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w zapytaniu nie jest spełnione w części lub w całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu. Termin płatności 90 dni od daty otrzymania faktury VAT. PKN ORLEN SA nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń przetargowych, publikowanych na stronach internetowych innych niŝ i dotyczących PKN ORLEN S.A. Dostęp do ogłoszeń przetargowych na stronie jest bezpłatny. 10 z 12

11 11 z 12

12 5. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika postępowania ofertowego; Załącznik nr 2 Arkusz wyceny Załącznik nr 3 Arkusz pytań dodatkowych 12 z 12

Wybór operatora obsługi logistycznej Magazynu PTA w 2013 roku

Wybór operatora obsługi logistycznej Magazynu PTA w 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR GZ/GZO/ZOL/PB/462/2012 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zakres wykonywanej usługi. Płock, dnia 05.12 2012 r. Zapytanie o Informację nr: GZ/GZO/ZOL/KK/480/2012

Szanowni Państwo, Zakres wykonywanej usługi. Płock, dnia 05.12 2012 r. Zapytanie o Informację nr: GZ/GZO/ZOL/KK/480/2012 Zapytanie o Informację nr: GZ/GZO/ZOL/KK/480/2012 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zabezpieczenie materiałowo sprzętowe niezbędne do realizacji prac zgodnie z zapisami w zakresie rzeczowym remontu.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zabezpieczenie materiałowo sprzętowe niezbędne do realizacji prac zgodnie z zapisami w zakresie rzeczowym remontu. GZ/GZI/ZIR/DW/979/2012 Płock dnia 25.04.2012 rok ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: prac związanych z pomiarami grubości ścianek rurociągów, aparatów wraz z pracami przynależnymi na Instalacjach Rafinerii Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego fonex.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. 1. Informacje ogólne

Regulamin sklepu internetowego fonex.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. 1. Informacje ogólne Regulamin sklepu internetowego fonex.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. 1. Informacje ogólne 1. Sklep działa pod adresem www.fonex.pl Właścicielem sklepu jest Tomasz Borowski, prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umowy produktowej (dalej: Umowa ) zawieranej pomiędzy PPUC a Klientem w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sygn. post. OR.VII.3331 147/10 Zamawiający Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472071715 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY I UśYWANIA KART FLOTA PKN ORLEN S.A.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY I UśYWANIA KART FLOTA PKN ORLEN S.A. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY I UśYWANIA KART FLOTA PKN ORLEN S.A. z dnia 1 lipca 2014 r. - 1 - I. Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków SprzedaŜy i UŜywania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 1 lipca 2014r.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ZAMAWIAJĄCY: Znak sprawy: TI/1/PN/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości szacunkowej poniŝej równowartości kwoty 207 000 EURO na dostawę urządzeń systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.intermotors.pl jest firma Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 64, wpisaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt: Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK nr 1 BA-231-2/536/276/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet ZP.271.87.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA POLKOWICE 59-100 Polkowice ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo