będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy"

Transkrypt

1 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną realizowanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Region Karpacki w Tarnowie, zwanej dalej PGNiG OD, z wykorzystaniem stron internetowych. 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z PGNiG OD bez konieczności zawierania odrębnej umowy. 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu, zwanego dalej Regulaminem określają zakres i zasady korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. 5. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: e-bok Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta; Klient osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca) lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej kompleksowej; będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Użytkownik Klient albo reprezentant Klienta instytucjonalnego lub upoważniony przedstawiciel Klienta zarejestrowanego w e-bok; Nr Klienta numer widniejący na każdej fakturze za gaz w polu Nr klienta lub Nabywca ; Hasło ciąg znaków zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem do e-bok, podawany przez Użytkownika w procesie rejestracji w e-bok (może zostać w późniejszym czasie zmodyfikowany). Uwaga! System rozróżnia małe i wielkie litery oraz polskie znaki. Administrator PGNiG OD.

2 6. e-bok jest własnością PGNiG OD. 7. Użytkownikiem e-bok może zostać każdy Klient PGNiG OD. 8. Korzystanie z usług e-bok jest bezpłatne. Do poprawnego działania e-bok wymagana jest przeglądarka internetowa kompatybilna ze standardem HTML 4.0 lub nowszym akceptująca pliki cookies. 9. Administratorem danych osobowych jest PGNiG OD sp. z o.o. Zebrane dane przetwarzane będą przez Administratora w celu świadczenia usługi e-bok oraz mogą zostać udostępnione innym podmiotom Grupy Kapitałowej PGNiG S.A., o ile będzie to niezbędne do realizacji w/w celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do korzystania z usługi e-bok. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. 10. Regulamin korzystania z e-bok jest dostępny na stronie internetowej WWW: https://ebok.koh.pgnig.pl oraz w siedzibie Administratora. II. Rodzaje i zakres usług objętych Regulaminem 1. W ramach e-bok Użytkownik ma możliwość: Uzyskania informacji związanych z aktualnymi i archiwalnymi rozliczeniami zgodnie z realizacją Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego; Sprawdzania i podawania odczytów liczników gazowych (podając stan gazomierza należy wprowadzić tylko cyfry widoczne w czarnym polu na rejestratorze gazomierza, bez cyfr po przecinku). Podanie odczytu nie jest równoznaczne z wystawieniem faktury, są one wystawiane zgodnie z cyklem rozliczeniowym; Zmiany danych takich jak: adres do korespondencji, adres , numer telefonu i numer faksu; Dostępu do innych aplikacji przydatnych dla Klienta PGNiG OD; Przekazania reklamacji, uwag, wniosków (poprzez formularz kontaktowy); Dokonania płatności w trybie bezgotówkowym za wskazane faktury; Przekazywania dyspozycji np. zwrot nadpłaty; Dostępu do elektronicznych obrazów faktur. Przez okres 30 dni od daty rejestracji w e-bok usługa realizowana jest dla każdego użytkownika. Po upływie w/w terminu dostęp do niej uwarunkowany jest rezygnacją z formy papierowej doręczanych faktur. 2. PGNiG OD ma prawo w każdym czasie modyfikować usługi dostępne w e-bok. Informacje o modyfikacjach są publikowane w e-bok i nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu. 3. Aktualny zakres usług oferowanych Użytkownikowi dostępny jest w e-bok. 4. PGNiG OD zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zmiany zakresu usług na czas określony lub bezterminowo. O planowanym zmniejszeniu zakresu funkcjonalnego PGNiG OD poinformuje odpowiednim komunikatem w e-bok.

3 III. Rejestracja 1. Rejestracja Użytkownika - Zarejestrowanie użytkownika może nastąpić tylko drogą internetową, Użytkownik wypełnia formularz umieszczony na stronie https://ebok.koh.pgnig.pl, Na adres podany w trakcie rejestracji automatycznie wysłana zostanie wiadomość informująca o rejestracji oraz zawierająca link aktywacyjny, Po odbieraniu a aktywacyjnego należy kliknąć w podany link (adres strony internetowej) w celu potwierdzenia / zakończenia rejestracji i pierwszego zalogowania się do systemu e-bok, Poprawne przeprowadzenie aktywacji użytkownika skutkuje przesłaniem danych rozliczeniowych klienta do systemu e-bok. Inicjacyjne zasilenie danych w zależności od natężenia ruchu oraz zakresu danych odbędzie się w ciągu 2 dni roboczych. 2. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć login oraz hasło przed dostępem osób niepowołanych. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do e-bok przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie loginu i hasła Użytkownika. 3. Po zalogowaniu do e-bok w dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość zmiany hasła na inne. 4. Administrator zobowiązany jest do usunięcia danych Klienta z listy użytkowników e-bok na każde jego żądanie zgłoszone korespondencyjnie lub mailowo na adres Administratora. IV. Warunki użytkowania 1. e-bok jest dostępny dla Użytkowników 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do e-bok w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji systemu informatycznego. 2. Administrator może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować usługi dostępne w e-bok, a także rozszerzyć lub zawieszać ich działanie oraz dodawać nowe usługi. 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania e-bok. 4. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta Użytkownika w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. 5. Administrator ma prawo do zablokowania realizacji dyspozycji (na przykład podanie stanu licznika), gdy zaistnieje uzasadniona wątpliwość, co do jej autentyczności lub zgodności ze stanem faktycznym. 6. Środki pieniężne przekazane za pośrednictwem funkcji płatności bezgotówkowych dostępnych w e-bok będą przekazywane na konta PGNiG OD w terminie do 2 dni roboczych. Rozliczenia z klientem dokonywane są na podstawie daty wpływu środków na te konta, a nie daty wykonania płatności.

4 7. PGNiG OD nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak, aby Klient upewnił się przed skorzystaniem z e-bok, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. PGNiG OD nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń. 8. PGNiG OD zaleca również stosowanie programów antywirusowych. PGNiG OD nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Użytkownika. 9. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność e-bok, PGNiG OD ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia działania e-bok, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności e-bok. V. Reklamacje 1. Użytkownicy są uprawnieni do składania reklamacji dotyczących działania e-bok. Reklamacje powinny być kierowane do Administratora w formie pisemnej na adres poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w e-bok lub ustnej poprzez Biura Obsługi Klientów PGNiG OD. 2. Reklamujący zobowiązany jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające reklamację pod rygorem ich pominięcia w toku dalszego postępowania. 3. PGNiG OD rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich wpływu. 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji PGNiG OD opiera się na przepisach niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa. Po rozpatrzeniu reklamacji PGNiG OD powiadamia pisemnie lub za pośrednictwem a Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia. VI. Zakres odpowiedzialności 1. Za prawidłowe działanie e-bok odpowiada PGNiG OD. 2. Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu w systemie e-bok ma możliwość kontaktu z Administratorem i wysłania do niego zgłoszenia na adres 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje realizowane za pomocą e-bok. 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z e-bok zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu. 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie wprowadzone dane w formularzu zgłoszeniowym oraz za dyspozycje zrealizowane za pomocą e-bok. 6. Administrator e-bok nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła przez osoby trzecie, które mogą polegać na realizacji dyspozycji złożonych w e-bok przez osobę nieuprawnioną.

5 VII. Postanowienia końcowe. 1. W przypadku zmiany treści Regulaminu PGNiG OD zamieści na stronie e-bok jego tekst. 2. Wszelkie prawa do e-bok, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron e-bok oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. e-bok oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok)

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia ogólne 1. e-bok jest własnością Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM wersja z dnia 28.11.2013 Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI KOMPUTERLAN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI KOMPUTERLAN REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI KOMPUTERLAN I. WSTĘP ORAZ DEFINICJE. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Komputerlan, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo