ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę regałów jezdnych archiwizacyjnych wraz z montaŝem loco; Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA Katowice ul. Wojewódzka 19 Archiwum Spółki telefon Pomieszczenie nr 1 1. Regał metalowy archiwizacyjny przesuwny dwustronny - kolor RAL 7035 PoniŜej rysunek pomieszczenia wraz proponowaną zabudową szt. 6 1

2 Pomieszczenie nr 2 2. Regał metalowy archiwizacyjny przesuwny dwustronny kolor -kolor- RAL 7035 PoniŜej rysunek pomieszczenia wraz z proponowaną zabudową szt. 7 Pomieszczenia będą udostępnione w celu dokonania wizji lokalnej w godzinach od 8:0 do 14:00 od poniedziałku do piątku. Dokumenty WYMAGANE przy dostawie towaru Karta gwarancyjna okres gwarancji- 36-m-cy na cały przedmiot zamówienia liczonej od daty dostawy Atest na materiały uŝyte do produkcji mebli Oświadczenie producenta o zgodności wykonania mebli z polską normą Oferta winna zawierać co najmniej; Nazwę i adres oferenta Opis nawiązujący do parametrów wyszczególniony w zapytaniu ofertowym Wartość oferty netto / wartość oferty brutto ( tylko w złotych polskich ) Termin dostawy do 30 dni roboczych od daty podpisania umowy Termin waŝności oferty 30 dni roboczych Termin płatności wymagany przez Zamawiającego 30 dni po otrzymaniu faktury VAT. Oferta winna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę jej sporządzenia oraz powinna być podpisana. Do oferty naleŝy dołączyć; 2

3 parafowany wzór umowy Wymagane atesty i karty katalogowe Oświadczenie następującej treści Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami podanymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, ze wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeŝeń. W razie wygrania postępowania ZOBOWIĄZUJEMY się podpisać umowę w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego, o treści zgodnej z załączonym wzorem. Oferta naleŝy dostarczyć na adres; Termin złoŝenia ofert upływa w dniu Oferty moŝna dostarczyć ; 1. Za pośrednictwem poczty (kurierem ) 2. Telefaksem Osobiście Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka Katowice Wydział Zaopatrzenia pokój 35B Informacji technicznych udziela Pan Michał Krawczyk -telefon Informacji dotyczących realizacji zamówienia udziela Pani Małgorzata Stachowiecka telefon Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny waga 100% Zastrzegamy sobie prawo do nie skorzystania z Ŝadnej ze złoŝonych ofert, bez podania przyczyny jak równieŝ nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania. 3

4 Wzór umowy ZAPO/AZ/007/04/2012 U M O W A nr AZ/ /2012 zawarta w dniu roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, Katowice zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , będącym podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału zakładowego zł wpłacono w całości zwanym dalej "Zamawiającym", które reprezentuje: a które reprezentuje: o następującej treści: 1 W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna w trybie Zapytania Ofertowego nr ZAPO/AZ/007/042012, zakończonego wyborem złoŝonej przez Wykonawcę oferty, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz montaŝu zgodnie ze zapytaniem ofertowym j.w. Pomieszczenie nr 1 1. Regał metalowy archiwizacyjny przesuwny dwustronny -kolor RAL 7035 szt. 6 Pomieszczenie nr 2 1. Regał metalowy archiwizacyjny przesuwny dwustronny - kolor RAL 7035 szt Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko towar, stanowiący przedmiot umowy oraz dokonać montaŝu regałów we wskazanych pomieszczeniach zamawiającego w terminie do 30 dni roboczych od daty podpisania umowy do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A Katowice, ul.wojewódzka 19. 4

5 Pomieszczenia będą udostępnione od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 14 telefon Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy w terminie nie krótszym niŝ 2 dni przed faktycznym terminem dostawy. 3. Osobą upowaŝnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy jest pan Michał Krawczyk lub inna upowaŝniona osoba 4. Osobami upowaŝnionymi ze strony Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy będą Pani/Pan.. nr telefonu. 5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony dwustronnie podpisanym protokołem po dokonaniu montaŝu, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT. 6. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy,moŜe odmówić odbioru przedmiotu umowy w n/w przypadkach: a/ w razie stwierdzenia w czasie odbioru wad i usterek regałów lub niezgodności z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dokonać w terminie 14 dni wymiany na regały wolne od wad i usterek ; b/ jeŝeli termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony W dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty w języku polskim, związane z przedmiotem umowy, tj: 3 Karta gwarancyjna okres gwarancji min. 36-m-cy na cały przedmiot zamówienia liczonej od daty dostawy Atest na materiały uŝyte do produkcji mebli Oświadczenie producenta o zgodności wykonania mebli z polska normą Brak wymaganych dokumentów moŝe skutkować odmową podpisania protokołu odbioru i odmową zapłaty do czasu przedłoŝenia dokumentów. W razie nie przedłoŝenia dokumentów terminie 7 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 1. Wartość niniejszej umowy wynosi a. netto.. zł słownie: b. brutto. zł. słownie:. Do wartości netto została doliczona kwota podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami Wartość powyŝsza wynika ze złoŝonej przez Wykonawcę oferty z dnia. 2. Zamawiający ma obowiązek dokonania przelewu zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane w fakturze Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upowaŝnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru, z którego wynikać będzie, Ŝe Wykonawca w sposób naleŝyty dopełnił formalności wskazanych 2 i 3 niniejszej umowy. 4. Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 5

6 1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze stron. 2. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 6

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/36/09/2014 Katowice, 19.09.2014r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres:40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość pomiędzy Abonentami oraz spółką pod firmą

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 650/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 650/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 650/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Strona1 UMOWA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU UTWORZENIE CENTRUM POMIAROWO- ROZLICZENIOWEGO DLA NIEKTÓRYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI PROSUMENCKIEJ Zawarta w dniu 2014 roku w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo