Regulamin świadczenia usług w Serwisie Internetowym BIG.pl Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług w Serwisie Internetowym BIG.pl Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług w Serwisie Internetowym BIG.pl Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. 1

2 1. Definicje Ustawa o BIG ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530); BIG InfoMonitor - Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Canaletta 4 (00-099), o numerze NIP , REGON , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł opłaconym w całości; Informacje gospodarcze dane dotyczące wiarygodności płatniczej określone w art. 2 ust. 1 Ustawy o BIG; Regulamin zarządzania danymi Regulamin zarządzania danymi uchwalony przez Zarząd BIG InfoMonitor i zatwierdzony przez Ministra Gospodarki i pozytywnie zaopiniowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; System BIG system informatyczny BIG InfoMonitor słuŝący do przyjmowania, przechowywania oraz ujawniania informacji gospodarczych na zasadach określonych w Ustawie oraz w Regulaminie zarządzania danymi; Serwis BIG.pl internetowy serwis BIG.pl, za pośrednictwem którego Klient lub UŜytkownik moŝe korzystać z usług BIG InfoMonitor; Klient konsument albo Firma korzystający z usług dostępnych poprzez Serwis BIG.pl; UŜytkownik konsument, Firma albo osoba fizyczna działająca w imieniu i na rzecz Firmy, zarejestrowany w Serwisie BIG.pl; Konsument osoba fizyczna, o której mowa w art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Firma - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; Regulamin świadczenia usług niniejszy regulamin określający zasady korzystania z usług BIG InfoMonitor za pośrednictwem Serwisu BIG.pl; Cennik - wykaz opłat za usługi świadczone przez BIG InfoMonitor za pośrednictwem serwisu BIG.pl, BIGkonto zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu BIG.pl przypisanych wyłącznie konkretnemu UŜytkownikowi, zidentyfikowanemu na podstawie numeru PESEL. Login nazwa Konta, którym jest numer PESEL UŜytkownika. Hasło określony indywidualnie przez UŜytkownika ciąg znaków, słuŝący do autoryzacji w Serwisie BIG.pl zapewniający dostęp do BIGkonta. BOK BIG InfoMonitor Biuro Obsługi Klienta dostępne pod adresem 2

3 2. Informacje Ogólne Serwisu BIG.pl 2.1. Za pośrednictwem Serwisu BIG.pl Klient moŝe korzystać z usług BIG InfoMonitor określonych w pkt. 3 Regulaminu świadczenia usług Warunkiem korzystania z usług serwisu BIG.pl jest dokonanie rejestracji w serwisie BIG.pl, aktywacja BIGkonta oraz, gdy jest to wymagane, podpisanie umowy warunkującej aktywację usług Serwisu BIG.pl Klient korzysta z usług Serwisu BIG.pl za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Usługi dostępne są po zalogowaniu (przy uŝyciu Loginu i Hasła) UŜytkownika do właściwego aktywnego BIGkonta. 3. Usługi dostępne w ramach Serwisu BIG.pl 3.1. Klient moŝe korzystać za pośrednictwem Serwisu BIG.pl z następujących usług: przekazanie informacji gospodarczej o dłuŝniku, pobranie Raportu o Sobie lub Raportu o Własnej Firmie, pobranie Raportu o Przedsiębiorcy Przekazanie informacji gospodarczej o dłuŝniku (pkt ) powinno odbywać się w szczególności z uwzględnieniem warunków określonych w art. 2 oraz Ustawy o BIG Pobranie Raportu o Sobie lub o Własnej Firmie umoŝliwia dostęp do zbioru informacji na temat zobowiązań Klienta, które są przechowywane przez BIG InfoMonitor oraz do informacji o tym przez kogo zostały przekazane Pobranie Raportu o Przedsiębiorcy umoŝliwia dostęp do zbioru informacji na temat zobowiązań przedsiębiorcy, które są przechowywane przez BIG InfoMonitor oraz do informacji o tym przez kogo zostały przekazane. Korzystanie z usługi Raport o Przedsiębiorcy moŝliwe jest wyłącznie za pośrednictwem i po załoŝeniu BIGkonta. 4. Rejestracja UŜytkownika Serwisu BIG.pl 4.1. Z zastrzeŝeniem pkt 6.1. korzystanie z usług określonych w pkt 3.1. za pośrednictwem Serwisu BIG.pl jest moŝliwe po dokonaniu przez UŜytkownika rejestracji w Serwisie BIG.pl poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: W celu poprawnego przejścia procesu rejestracji BIGkonta, UŜytkownik zobowiązany jest podać: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, numer i typ dokumentu potwierdzającego toŝsamość, obywatelstwo adres zamieszkania, adres korespondencyjny, jeśli jest inny od adresu zamieszkania, adres poczty elektronicznej, 4.3. UŜytkownik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą albo osobą fizyczną działającą w imieniu i na rzecz Firmy (oprócz danych wskazanych w pkt 4.2.), w celu załoŝenia konta firmowego, obowiązany jest podać następujące dane dotyczące Firmy: formę prawną, nazwę, NIP, REGON, branŝę, w której działa Firma, adres poczty elektronicznej Firmy adres siedziby firmy 4.4. Warunkiem dokonania rejestracji BIGkonta jest akceptacja postanowień Regulaminu Zarządzania Danymi, Regulaminu serwisu BIG.pl, Regulaminu świadczenia usług BIG.pl. oraz (w przypadku osób fizycznych) udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych ze świadczeniem usług w ramach Serwisu BIG.pl PosłuŜenie się cudzymi danymi osobowymi, w tym numerem PESEL, w celu dokonania rejestracji oznacza raŝące naruszenie postanowień Regulaminu świadczenia usług BIG.pl. 5. Aktywacja BIGkonta 5.1. Warunkiem dokonania przez BIG InfoMonitor aktywacji BIGkonta jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz złoŝenie przez UŜytkownika wymaganych oświadczeń lub przesłanie do BIG InfoMonitor wymaganych dokumentów lub ich skanów/kserokopii. 3

4 5.2. Na podany przez UŜytkownika podczas rejestracji adres poczty elektronicznej wysłana zostaje informacja o utworzeniu BIGkonta w Serwisie BIG.pl wraz z linkiem aktywacyjnym BIGkonta Loginem UŜytkownika jest jego numer PESEL. Hasło UŜytkownik tworzy indywidualnie w czasie rejestracji BIGkonta. Podczas rejestracji System BIG.pl informuje UŜytkownika o poziomie bezpieczeństwa utworzonego hasła W przypadku niemoŝności utworzenia BIGkonta na podstawie Loginu naleŝy skontaktować się z BOK BIG InfoMonitor pisząc na adres 6. Aktywacja usług Serwisu BIG.pl 6.1. Klient powinien, w przypadku usług gdzie jest to wymagane (pkt i ), podpisać umowę o udostępnianie informacji gospodarczych oraz odpowiednie załączniki określające zakres usług. Umowa oraz załączniki generowane są automatycznie po złoŝeniu stosownej dyspozycji przez UŜytkownika korzystającego z aktywnego BIGkonta. UŜytkownik na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej otrzymuje informację o konieczności podpisania umowy oraz wysłania jej do BIG InfoMonitor JeŜeli stroną umowy o udostępnianie informacji gospodarczych jest Klient będący konsumentem, to wraz z umową i załącznikami, o których mowa w pkt 6.1., powinien przesłać do BIG InfoMonitor potwierdzoną własnoręcznie za zgodność kserokopię lub skan swojego dokumentu potwierdzającego toŝsamość (dowód osobisty lub paszport) na podstawie, którego dokonywał rejestracji BIGkonta. Przed wysłaniem dokumentu UŜytkownik powinien zaczernić (zamazać) dane, które nie są konieczne do weryfikacji toŝsamości pozostawiając widocznymi imię, nazwisko, PESEL, nr i serię dokumentu toŝsamości oraz adres zameldowania (w przypadku dowodu osobistego). W przypadku braku kserokopii lub skanu dokumentu toŝsamości umowa nie zostanie zarejestrowana przez BIG InfoMonitor a usługi w ramach BIGkonta nie będą aktywne JeŜeli stroną umowy o udostępnianie informacji gospodarczych jest Klient niebędący konsumentem (Firma), to do umowy i załączników, o których mowa w pkt 6.1., naleŝy załączyć potwierdzone za zgodność skany lub kserokopie: wyciągu z KRS albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokumentu potwierdzającego toŝsamość (dowód osobisty lub paszport) osób uprawnionych do reprezentowania Firmy, przy czym przed wysłaniem naleŝy zaczernić (zamazać) naleŝy dane, które nie są konieczne do weryfikacji toŝsamości pozostawiając widocznymi imię, nazwisko, PESEL, nr i serię dokumentu toŝsamości oraz adres zameldowania (w przypadku dowodu osobistego) W przypadku pozytywnej weryfikacji UŜytkownika/Firmy BIG InfoMonitor odsyła UŜytkownikowi na adres wskazany podczas rejestracji BIGkonta jeden egzemplarz Umowy wraz z załącznikami W przypadku niezgodności danych UŜytkownika/Firmy podanych w procesie rejestracji z danymi zawartymi w otrzymanych dokumentach, BIG InfoMonitor nie dokona rejestracji umowy. BIG InfoMonitor przesyła UŜytkownikowi informację o rejestracji umowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez UŜytkownika. Z chwilą rejestracji umowy i załączników przez BIG InfoMonitor usługi stają się dostępne w ramach BIGkonta. 7. Korzystanie z usług Serwisu BIG.pl 7.1. Firma moŝe korzystać z usług dostępnych poprzez Serwis BIG.pl równieŝ przez osoby (UŜytkowników) działające w jej imieniu oraz na jej rzecz. Warunkiem aktywacji UŜytkownika działającego w imieniu i na rzecz Firmy jest potwierdzenie przez Firmę statusu takiego UŜytkownika na formularzu wygenerowanym poprzez Serwis BIG.pl. Formularz potwierdzenia statusu UŜytkownika powinien zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy, a następnie przesłany drogą elektroniczną w postaci skanu do BIG InfoMonitor. Po otrzymaniu i weryfikacji formularza, BIG InfoMonitor dokonuje aktywacji UŜytkownika Z zastrzeŝeniem pkt 7.6., za działania i zaniechania UŜytkownika, o którym mowa w pkt 7.1. Klient ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z tym UŜytkownikiem Warunkiem skorzystania z usługi Przekazanie informacji gospodarczej o dłuŝniku jest podanie informacji określonych w formularzu słuŝącym do przekazywania informacji gospodarczych. Formularz dostępny jest za pośrednictwem BIGkonta. Aktualizacji i usunięcia informacji gospodarczej dokonuje się za pośrednictwem BIGkonta. 4

5 7.4. UŜytkownik będący konsumentem i posiadający aktywne BIGKonto moŝe korzystać z usługi Raport o Sobie raz dziennie. Pozostali UŜytkownicy mogą korzystać z usługi Raport o Sobie bez ograniczeń, z uwzględnieniem zasad odpłatności określonych w Cenniku UŜytkownik jest zobowiązany do zachowania indywidualnego hasła w ścisłej tajemnicy i do ochrony go przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, w tym innych UŜytkowników Wszystkie operacje dokonane na BIGkoncie przy uŝyciu hasła i loginu UŜytkownika uwaŝa się za operacje dokonane przez tego UŜytkownika, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 8. Usunięcie Konta 8.1. W celu usunięcia BIGkonta UŜytkownik powinien skontaktować się z BOK BIG InfoMonitor Potwierdzenie usunięcia BIGkonta jest przesyłane na adres poczty elektronicznej UŜytkownika BIG InfoMonitor moŝe usunąć w trybie natychmiastowym BIGkonto w przypadku naruszenia przez UŜytkownika zapisów niniejszego Regulaminu lub stwierdzenia próby korzystania z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem. 9. Opłaty 9.1. Korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu BIG.pl jest odpłatne Ceny usług oraz zasady aktualnych promocji określa Cennik usług BIG.PL UŜytkownik moŝe korzystać z usług po dokonaniu opłaty z góry (prepaid). Wysokość opłaty określa Cennik, jest ona zaleŝna od rodzaju usługi, z jakiej UŜytkownik chce skorzystać Dokonanie opłaty daje moŝliwość jednokrotnego skorzystania z usługi. Brak opłaty powoduje brak moŝliwości skorzystania z usługi Opłaty są dokonywane poprzez system płatności.pl, do którego dostęp zapewnia Serwis BIG.pl BIG InfoMonitor zastrzega sobie moŝliwość zmiany Cennika w kaŝdym czasie. Informacja o zmianie Cennika BIG InfoMonitor zamieszczana jest na stronie internetowej Zmiana Cennika jest skuteczna od momentu jego publikacji W przypadku usunięcia BIGkonta, niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi Postanowienia niniejszego rozdziału nie naruszają ustawowego prawa do uzyskania raz na 6 miesięcy bezpłatnego Raportu o Sobie oraz Raportu z Rejestru Zapytań W związku ze skorzystaniem z usługi lub usług dostępnych w ramach serwisu BIG.pl, na Ŝądanie UŜytkownika BIG InfoMonitor wystawi fakturę VAT. 10. Wymagania techniczne Do korzystania z serwisu konieczne jest a) przeglądarka internetowa: Internet Explorer (wersja 7.0 lub wyŝsza) lub zgodna z Mozilla Firefox (wersja 3.0 lub wyŝsza). b) łącze internetowe umoŝliwiające komunikację przeglądarki poprzez protokół http i https z polskimi oraz zagranicznymi sieciami. c) włączona i poprawnie działająca opcja cookies, Javascript, Flash. 11. Reklamacje Wszelkie reklamacje moŝna składać poprzez BOK BIG InfoMonitor pod adresem BIG InfoMonitor przetestował serwis na konfiguracji wymienionej w pkt 10 Wymagania techniczne i przedsięwziął wszelkie środki by serwis był z ww. konfiguracją zgodny BIG InfoMonitor nie gwarantuje kompatybilności serwisu ze sprzętem i/lub oprogramowaniem, z którego korzysta UŜytkownik BIG InfoMonitor zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania, na które odpowiedź znaleźć moŝna w temacie "FAQ - najczęściej zadawane pytania" dostępnym na stronie 12. Przetwarzanie danych osobowych UŜytkowników przez BIG InfoMonitor Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), BIG InfoMonitor stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych UŜytkownika, w tym zabezpieczenie tych danych 5

6 przed ich udostępnieniem osobom nieupowaŝnionym, zabraniem, zniszczeniem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną Dane osobowe (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) dotyczące UŜytkownika są przetwarzane przez BIG InfoMonitor na podstawie zgody wyraŝonej przez UŜytkownika poprzez zaznaczenie stosownej opcji (kliknięcie w checkbox dotyczący klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych) w formularzu rejestracji UŜytkownika w Serwisie oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.) W trakcie procedury związanej z wyraŝeniem przez UŜytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez BIG InfoMonitor, UŜytkownik jest informowany w szczególności o adresie i pełnej nazwie BIG InfoMonitor, celu zbierania (przetwarzania) danych osobowych, dobrowolności podania oraz prawie dostępu lub poprawiania danych osobowych dotyczących UŜytkownika Dane osobowe UŜytkownika są przetwarzane przez BIG InfoMonitor wyłącznie w celu i zakresie określonym w treści zgody udzielonej przez UŜytkownika W związku z wyraŝeniem zgody, o której mowa w pkt 4.4. UŜytkownik moŝe równieŝ udzielić BIG InfoMonitor zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 13. Działania zabronione Zabrania się wpływania przy pomocy urządzeń, bądź programów na funkcjonowanie Serwisu BIG.pl Zabrania się wpływania na komunikację z uŝytkownikami oraz podszywania się pod BIG InfoMonitor Zabrania się korzystania z Serwisu BIG.pl inaczej niŝ przy uŝyciu przeglądarki internetowej Zabrania się wykorzystywania w dowolny sposób błędów oprogramowania Serwisu BIG.pl. W przypadku wykrycia takiego błędu, uŝytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia błędu za pośrednictwem BOK BIG InfoMonitor Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uniemoŝliwienie bądź znaczne utrudnienie innym korzystania z usług w szczególności poprzez generowanie nadmiernego ruchu a takŝe celowego obciąŝania serwera. W szczególności dotyczy to prób ataków typu DoS. 14. Postanowienia końcowe W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności postanowienia Ustawy o BIG, Kodeksu cywilnego, Regulaminu Zarządzania Danymi, Regulaminu korzystania z serwisu BIG.pl i niniejszego regulaminu Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie BIG InfoMonitor nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z prawem działania UŜytkownika w szczególności za naruszające obowiązujące przepisy treści umieszczone przez UŜytkownika w serwisie BIG.pl UŜytkownik będący konsumentem, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (umowa zawierana na odległość), moŝe od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dokonania rejestracji w serwisie BIG.pl. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 6

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 25 stycznia 2010 r. Tekst jednolity z dnia 04 lipca 2012 r. R e j e s t r D

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Przyjęty Uchwałą Zarządu nr 7/XI/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. Tekst jednolity z dnia 5 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 02-679 WARSZAWA

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 02-679 WARSZAWA Załącznik do uchwały Nr 137/2014 Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z dnia 17 listopada 2014 r. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 02-679

Bardziej szczegółowo

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ul. Canaletta 4 00-099 WARSZAWA REGULAMIN ZARZĄDZANIA DANYMI

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ul. Canaletta 4 00-099 WARSZAWA REGULAMIN ZARZĄDZANIA DANYMI InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ul. Canaletta 4 00-099 WARSZAWA REGULAMIN ZARZĄDZANIA DANYMI Opracowany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ul. Canaletta 4 00-099 WARSZAWA REGULAMIN ZARZĄDZANIA DANYMI

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ul. Canaletta 4 00-099 WARSZAWA REGULAMIN ZARZĄDZANIA DANYMI InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ul. Canaletta 4 00-099 WARSZAWA REGULAMIN ZARZĄDZANIA DANYMI Opracowany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK Spis treści 1 Postanowienia wstępne... 3 2 Definicje... 3 3 Dostęp i korzystanie z Portalu BIK... 6 4 Rejestracja w Portalu BIK... 7 5 Zamawianie Produktów

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Estetica Iwona Michalak z siedzibą w Piasecznie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Wojciechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CRAFTBOX Jolanta

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl

Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Wojciecha Baranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez P.W. Lemar Marek Lewandowski,Witold Sawicz z siedzibą w Zielonej Górze za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS z dnia 25.12.2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.sterr.pl/regulamin,11 http://sklep.sterr.pl/usr/o/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015) I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.studiotech.pl, prowadzony jest przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Regulamin 1 Definicje Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Operator - właściciel Serwisu ekantoreuropa.pl - Kantor Wymiany Walut Europa Patryk Rybak, z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.sklep.gwfoksal.pl prowadzony jest przez Grupę Wydawniczą Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.moto-sklep.net/pl/i/regulamin/5 http://moto-sklep.net//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo