ZAPYTANIE OFERTOWE. Zabezpieczenie materiałowo sprzętowe niezbędne do realizacji prac zgodnie z zapisami w zakresie rzeczowym remontu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Zabezpieczenie materiałowo sprzętowe niezbędne do realizacji prac zgodnie z zapisami w zakresie rzeczowym remontu."

Transkrypt

1 GZ/GZI/ZIR/DW/979/2012 Płock dnia rok ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: prac związanych z pomiarami grubości ścianek rurociągów, aparatów wraz z pracami przynależnymi na Instalacjach Rafinerii Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac w związanych z pomiarami grubości ścianek rurociągów, aparatów na Instalacjach Rafinerii Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA według zakresu rzeczowego M nr /TRP PKN nie ponosimy odpowiedzialności za treści ogłoszeń przetargowych publikowanych na stronach www innych niż Jedyne wiarygodne ogłoszenia to te, publikowane na naszej stronie, ponadto są dostępne bezpłatnie, stąd pobieranie opłat za dostęp do naszych ogłoszeń na obcych stronach www jest bezprawne. Zabezpieczenie materiałowo sprzętowe niezbędne do realizacji prac zgodnie z zapisami w zakresie rzeczowym remontu. Przewidywany termin realizacji prac: od do rok. Szczegółowe terminy realizacji prac dla poszczególnych Instalacji zgodnie z zakresami rzeczowymi. Terminy realizacji prac mogą ulec zmianie z przyczyn technologicznych i/lub produkcyjnych. Wszelkich informacji technicznych z ramienia polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA udzielą osoby zgodnie z załącznikiem nr 1 do zakresu. Termin i tryb składania ofert: W przypadku wyrażenia zainteresowania Naszą propozycją prosimy o złożenie Deklaracji Złożenia Oferty (załącznik nr 1) w terminie do dnia rok do godz (włącznie). Deklarację należy nadesłać na adres lub fax: Dla firm, które przedłożą deklarację złożenia oferty przekazane zostaną zakresy rzeczowe remontu oraz projekt umowy. Dokumenty te będą do odbioru w terminie do rok w pokoju nr 116 w budynku Biura Zakupów PKN ORLEN S.A. w Płocku. Termin odbioru dokumentów należy uzgodnić z p. Danutą Wasilewską (tel ) lub z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Oferta powinna składać się z dwóch części: z części technicznej z części handlowej Każda z części ofert powinna być zapakowana w oddzielną kopertę. Każda z kopert powinna być opisana odpowiednio,,oferta techniczna,,,oferta handlowa. W pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone napisem,,oferta techniczna. W przypadku gdy Oferent uzyska pozytywną opinię Zespołu Oceniającego oferty technicznej zostanie otworzona oferta cenowa. W przypadku gdy oferta techniczna uzyska negatywną opinię Zespołu Oceniającego, oferta cenowa nie będzie otwierana i zostanie odesłana Oferentowi. Ofertę na wykonanie powyższych prac prosimy przesłać w zamkniętych kopertach na adres:

2 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Biuro Zakupów Danuta Wasilewska Ul. Chemików Płock Na kopercie należy podać nazwę, dokładny adres Oferenta oraz numer zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć do dnia do godziny Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Oferentów. Otwarcia ofert oraz ich oceny dokona Zespół Oceniający ze strony PKN ORLEN S.A. OFERTA TECHNICZNA powinna zawierać: W kopercie zawierającej część techniczną oferty: 1. Listę wykonywanych prac o takim samym charakterze zrealizowanych przez Oferenta w zakładach rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych z ostatnich 5 lat (należy podać procent wykonania prac we własnym zakresie). Wykaz musi zawierać datę wykonania prac, zleceniodawcę (nazwę instalacji), zakres wykonanych prac. 2. Potwierdzenie wykonania pełnego zakresu prac w wymaganym terminie zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz załączonym zakresem rzeczowym wraz z załącznikami 3. Potencjał wykonawczy (potencjał ludzki i sprzętowy) dedykowany do wykonania przedmiotowych prac. 4. Oświadczenie o znajomości występujących zagrożeń w Zakładzie PKN ORLEN SA 5. Certyfikat wg normy PN-N-18001:2004 dotyczący Zarządzania Bezpieczeństwem i Higien Pracy lub równoważnego albo systemu SCC. W przypadku braku takiego certyfikatu oświadczenie o wystąpieniu w celu jego pozyskania. Powyższe wymagania dotyczą również podwykonawców wskazanych w ofercie Oferenta. 6. Oświadczenie Oferenta, że prace będą prowadzone zgodnie z Certyfikatami ISO 9001, ISO 14001, ISO Oświadczenie o spełnieniu wymagań ogólnych (załącznik nr 5) i szczegółowych (załącznik nr 6) 8. Stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i utylizacje odpadów o kodach zgonie z zakresami rzeczowymi. 9. Oświadczenie, że firma realizować będzie prace we własnym zakresie czy przy udziale podwykonawców. 10. W przypadku podzlecania prac należy: podać nazwę firmy, dokładny adres podać szczegółowy zakres prac przewidzianych do podzlecenia podać wartość prac podzleconych załączyć oświadczenie podpisane przez podwykonawcę, że podejmie się wykonania podzlecanych prac potwierdzone referencje podwykonawcy na wykonywanie tego typu prac oświadczenie, że Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za pracowników podwykonawcy Stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i utylizacje odpadów o kodach zgonie z zakresami rzeczowymi. aktualne zaświadczenie podwykonawcy o nie zaleganiu ze składkami ze ZUS aktualne zaświadczenie podwykonawcy o nie zaleganiu z podatkami z Urzędu Skarbowego aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej podwykonawcy

3 oświadczenie podpisane przez podwykonawcę, że podejmie się wykonania podzlecanych prac i będzie je wykonywała zgodnie z Certyfikatami ISO 9001, ISO i ISO Podwykonawca musi spełniać wymagania co do posiadania lub wdrażania w swojej firmie Certyfikatu ISO stosowne zezwolenia zgodnie z punktem 3 powyższego zapytania. UWAGA: Zaproponowany Podwykonawca musi uzyskać pozytywną opinię Zespołu Oceniającego Zamawiającego i zostać dopuszczony jako podwykonawca podzlecanego zakresu prac. 11. Oświadczenie Oferenta, że do realizacji prac zatrudnieni zostaną tylko doświadczeni pracownicy o potwierdzonych (zweryfikowanych) kwalifikacjach posiadający minimum 2-letni staż pracy u Wykonawcy w tej branży. 12. Oświadczenie o terminie ważności oferty (min. 6 m-cy), 13. Podpisane przez Oferenta Oświadczenia (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) i załączenia go do oferty, 14. Podpisane przez Oferenta Zobowiązanie Zachowania Tajemnicy Spółki (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) i załączenia go do oferty, 15. Potwierdzenie Oferenta o zapoznaniu się z pracami bezpośrednio na obiekcie, wypełniony załącznik nr 3 należy załączyć do oferty. Termin wizji należy uzgodnić mailowo z Inspektorem Nadzoru z minimum z jednodniowym wyprzedzeniem. 16. Aktualne dokumenty uwiarygodniające oferenta w tym: zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami ze ZUS zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z Urzędu Skarbowego wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej II. Oferta HANDLOWA powinna zawierać 1. Całkowity koszt prac dla całości prac w rozbiciu na R + M+ S oraz oddzielnie dla każdego załącznika (instalacji) według zakresu rzeczowego remontu M nr /TRP. W cenie należy uwzględnić: wykonanie dokumentacji pomiarowej spełniającej wymagania Zamawiającego (protokoły w formie pisemnej i elektronicznie zgodnie z programem Szeor sporządzone w oparciu o wytyczne dla pomiarów, koszty transportu, składowania, unieszkodliwiania materiałów odpadowych (elementy stalowe należy przekazać do MG-33) oraz koszty uporządkowania terenu UWAGA: Ceny ofertowe powinny wynikać z przedmiaru robót i szczegółowego kosztorysu, które Oferent ma obowiązek sporządzić i dostarczyć je na wniosek Zamawiającego. 2. Kosztorys ofertowy dla przedmiotowych prac. 3. Okres gwarancji na realizację prac izolacyjnych i antykorozyjnych (preferowany 24-miesięczny okres gwarancji). 4. Potwierdzenie terminu realizacji. Należy podać ilość dni kalendarzowych. 5. Okres ważności oferty (minimum 6 m-cy). 6. Warunki płatności ilość faktur, okres płatności (preferowany okres płatności 90 dni). 7. Zobowiązanie do zawarcia umowy w przypadku wyboru na Wykonawcę. 8. Oświadczenie o niezmienności cen(y) w okresie realizacji prac. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Płock, ul. Chemików 7. tel: (+48 24) , fax: (+48 24) , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod nr KRS , NIP , kapitał zakładowy / kapitał wpłacony : ,25 zł

4 Kryterium wyboru oferty: 1) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejsza oferta techniczno cenowa. 2),,PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Wykonawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Wykonawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art.72 k.c. 3) Negocjacje z przedstawicielami odbędą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4) Przedstawiciel Oferenta podczas negocjacji powinien posiadać pełnomocnictwo do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań oraz wszelkich czynności niezbędnych do prowadzenia negocjacji. 5) W przypadku nieobecności przedstawiciela Oferenta przy negocjacjach Zamawiający uznaje ofertę za ostateczną i nie podlegającą negocjacji. Informacje ogólne: 1) W celu wejścia na teren Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A., Oferent nie posiadający przepustki upoważniającej do wejścia powinien skontaktować się z osoba wymieniona jak wyżej w celu uzgodnienia wyposażenia niezbędnego do poruszania się po instalacji (ubranie ochronne i środki ochronny osobistej). Po ustaleniu terminu dokonania wizji na instalacji, Oferent zobowiązany jest zwrócić się z pismem do Biura Zakupów o konieczności wystawienia przepustki na wejście na teren Zakładu Produkcyjnego. Pismo należy nadesłać na Pismo powinno zawierać dane osoby dokonującej wizji: Imię i Nazwisko, nr dowodu osobistego i termin wejścia na teren Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych. 3) Ze strony Oferenta ofertę powinna podpisać osoba(y) upoważniona(e) do zaciągania stosownych zobowiązań. Wszelkie pytania oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować telefonicznie po nr lub na adres Oceny ofert dokona Komisja ze strony Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Otwarcie ofert technicznych odbędzie się bez udziału Oferentów O terminie negocjacji warunków cenowych złożonych ofert poinformujemy odrębnym pismem w terminie późniejszym.

5 Załącznik nr 1...dn.... DEKLARACJA ZŁOŻENIA OFERTY* Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma: (pełna nazwa i adres firmy) składa deklarację złożenia oferty na zapytanie ofertowe nr.... p.t Podstawowe dane firmy: - dane rejestracyjne (wpis do KRS/ewidencji działalności gospodarczej): - Nr NIP : - adres - nr tel/fax. :.... (podpis osoby upoważnionej i pieczęć) * - Deklarację należy sporządzić na papierze firmowym.

6 Załącznik nr 2..., dn.... OŚWIADCZENIE OFERENTA W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr... oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma: 1. Jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym. 2. Posiada uprawnienia do wykonywania następujących prac lub czynności zgodnie z treścią zapytania ofertowego: Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia pt Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... podpis i pieczęć

7 Załącznik nr 3 Zobowiązanie Zachowania Tajemnicy Spółki.. miejscowość, dnia., z siedzibą w, ul. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS, NIP.. reprezentowaną przez: OŚWIADCZENIE W związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym. (nr/sprawa) prowadzonym przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PKN ORLEN S.A.).. (firma) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, nie ujawniania i nie przekazywania osobom trzecim informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. i określonych jako informacje objęte tajemnicą Spółki oraz posiadających oznaczenie TAJEMNICA SPÓŁKI, przez okres trzech lat od dnia ich przekazania. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób reprezentujących, jak i pracowników i współpracowników, którzy uzyskali dostęp do ww. informacji, z zastrzeżeniem, że wszelkie ww. osoby zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy ww. informacji poprzez podpisanie stosownego oświadczenia... (firma) ma prawo ujawniać informacje objęte tajemnicą Spółki, tylko w przypadkach wskazanych ustawą lub odrębnymi przepisami, odpowiednim organom ścigania, organom skarbowym oraz innym organom administracji lub sądom. W takim przypadku firma.. zobowiązana jest do pisemnego poinformowania PKN ORLEN S.A. o charakterze i zakresie informacji złożonych tym organom. Za naruszenie obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia powodujące dla PKN ORLEN S.A. konsekwencje prawne lub majątkowe, firma obowiązana będzie uiścić karę umowną w wysokości ,00 złotych. PKN ORLEN S.A. dodatkowo zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w sytuacji, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższać będzie wysokość kary umownej... (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

8 Załącznik nr 4 Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z pracami bezpośrednio na obiekcie Firma:.. Data: Zapoznała się z niżej wymienionym zakresem prac. Dotyczy prac:. Zakresy rzeczowe:..... Instalacja:. Podpis Oferenta Podpis przedstawiciela instalacji.

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Przetarg nr O/CER/RL/111130/52 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S. SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.A w okresie 3 lat Nr postępowania: GKP/PGE/0029/2015 Warszawa, maj 2015 roku 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33 Znak sprawy: BDG-III-3820-12/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na opracowanie inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni ZATWIERDZAM (data, podpis) ZAMAWIAJĄCY: Inspektorat Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni ul. Korzeniowskiego 8/10 81-301 Gdynia tel. (58) 626 32 79; fax (58) 626 30 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Poznań, e mail: centrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI Z A M A W I A J Ą C Y: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzany zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego)

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34 tel. /32/ 318 60 14, fax /32/ 318 60 48 ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Specyfikacja zawiera 6 ponumerowanych stron. POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. R. Sanguszki 1, 00 222 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej, oraz w systemie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo