MySQL. Laurka z Internetu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MySQL. Laurka z Internetu:"

Transkrypt

1 MySQL Laurka z Internetu: The MySQL database server is the world's most popular open source database. There are over 11 million active MySQL installations worldwide with over 35,000 MySQL downloads per day! Major corporations such as Google, Cisco, NASA, The Associated Press, Dunn & Bradstreet, Lufthansa, Hyperion, Sabre Holdings and Suzuki rely on MySQL. MySQL is an attractive alternative to higher-cost, more complex database technology. Its award-winning speed, scalability and reliability make it the right choice for corporate IT departments, Web developers and packaged software vendors. 1

2 Warto zwrócić uwagę v v Różne metody składowania danych. W szczególności, tabele zapisywane wyłącznie w RAM w tabelach typu MEMORY i NDB. 2

3 Standardowy program kliencki mysql -u username -p h hostname quit, exit Instancja składa się z baz danych (nazywanych też schematami): CREATE DATABASE bookstore; USE bookstore; SHOW DATABASES; 3

4 Tworzenie tabel CREATE TABLE Books ( isbn CHAR(20) PRIMARY KEY, title VARCHAR(50), author_id INT, publisher_id INT, year_pub CHAR(4), description TEXT); -- Typ danych TEXT do bajtów CREATE TABLE Test LIKE Books; SHOW TABLES; DESC tablename; lub DESCRIBE 4

5 Wstawianie do tabel CREATE TABLE Authors ( author_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name_last VARCHAR(50), name_first VARCHAR(50), country VARCHAR(50) ); INSERT INTO Authors (name_last, name_first, country) VALUES('Kafka', 'Franz', 'Czech Republic'); INSERT INTO Books (title, author_id, isbn, year_pub) VALUES ('The Trial', '1', ' ', '1995'), ('The Metamorphosis', '1', ' ', '1995'), ('America', '1', ' ', '1995'); 5

6 DESCRIBE Books; Domyślny format daty: 'YYYY-MM-DD' SELECT nazwa_pola FROM nazwa_tabeli LIMIT pozycja, ilosc; Wyświetl ilość wyników poczynając od pozycja (0 od początku) LIMIT n jest równoważne LIMIT 0, n Istotne np. przy wypisywaniu wyników wyszukiwania stron w Internecie. 6

7 Złączanie SELECT title AS 'Kafka Books' FROM Books JOIN Authors USING (author_id) WHERE name_last = 'Kafka'; Także: INNER JOIN 7

8 CREATE/DROP TABLE, INSERT DROP TABLE IF EXISTS Employees; CREATE TABLE Employees( id tinyint(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, first varchar(20), last varchar(20), address varchar(255), city varchar(40), position varchar(50), PRIMARY KEY (id) ); INSERT INTO Employees VALUES (1,'Tory','LeMar', '128 Here St', London','Marketing Manager'); 8

9 Zmienne Zmienne użytkownika lokalne dla sesji = expr = expr]... SELECT - Zarówno przypisanie jak i instrukcja SELECT w jednej! 9

10 Tworzenie numerowanych wierszy DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS AllRows; CREATE TEMPORARY TABLE AllRows ( rownum INT, id INT, label VARCHAR(50)) ENGINE=MEMORY; INSERT INTO AllRows SELECT AS rownum, id, CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS label FROM MyTable; 10

11 IF, CASE False = 0, True = 1 ale wszystkie >0 uważane za prawdziwe SELECT IF(0, 'true', 'false'); - false SELECT IF(2, 'true', 'false'); - true SELECT CASE WHEN 1>0 THEN 'true' ELSE 'false' END; Typy temporalne: DATE 'YYYY-MM-DD' DATETIME 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' TIMESTAMP służy do rejestrowania czasu wykonania ostatniej operacji na wierszu. 11

12 Porównanie NOW i SYSDATE SELECT NOW(), SLEEP(2), NOW(); - czas rozpoczęcia instrukcji SELECT SYSDATE(), SLEEP(2), SYSDATE(); - aktualny czas 12

13 Typy napisowe, enumeracyjne, zbiorowe, binarne CHAR, VARCHAR[(length)], TEXT NUM('value1','value2',...) typ enumeracyjny Wartością tego typu jedna z podanych wartości SET('value1','value2',...) typ zbiorowy Wartością tego typu konkatenacja wartości podzbioru podanego zbioru. Np. SET( jeden, dwa ) =, jeden, dwa, jeden, dwa BINARY, VARBINARY[(length)], BLOB 13

14 Przykład CREATE TABLE Myset (Col SET('a', 'b', 'c', 'd')); INSERT INTO Myset (Col) VALUES ('a,d'), ('d,a'), ('a,d,a'), ('a,d,d'), ('d,a,d'); SELECT Col FROM Myset; col a,d a,d a,d a,d a,d 14

15 XML jako dane tekstowe, funkcja ExtractValue = '<a><b>x</b></a>'; SELECT a/b'); SELECT '//b'); SELECT ExtractValue('<a>ccc<b>ddd</b><b>eee</b></a>', '//b') Wynikiem: ddd eee konkatenacja wszystkich znalezionych wartości (wartość CDATA) ='<a>ccc<b>ddd</b><b>eee</b></a> ; SELECT '//b[1] ); - 1-sze uzgodnione wystąpienie ddd 15

16 XML wyliczanie kolejnych uzgodnień DELIMITER CREATE PROCEDURE myproc () BEGIN DECLARE i INT DEFAULT 1; DECLARE xml VARCHAR(25) DEFAULT '<a>x</a><a>y</a><a>z</a>'; WHILE i < 4 DO SELECT xml, i, ExtractValue(xml, '//a[$i]'); SET i = i+1; END WHILE; END DELIMITER ; CALL myproc; 16

17 UpdateXML(xml_target, xpath_expr, new_xml) SELECT UpdateXML('<a><b>ccc</b><d></d></a>', '/a', '<e>fff</e>') AS val1, UpdateXML('<a><b>ccc</b><d></d></a>', '/b', '<e>fff</e>') AS val2, UpdateXML('<a><b>ccc</b><d></d></a>', '//b', '<e>fff</e>') AS val3, UpdateXML('<a><b>ccc</b><d></d></a>', '/a/d', '<e>fff</e>') AS val4, UpdateXML('<a><d></d><b>ccc</b><d></d></a>', '/a/d', '<e>fff</e>') AS val5; val1: <e>fff</e> val2: <a><b>ccc</b><d></d></a> val3: <a><e>fff</e><d></d></a> val4: <a><b>ccc</b><e>fff</e></a> val5: <a><d></d><b>ccc</b><d></d></a> Wynik=xml_target gdy nie istnieje lub jest więcej niż jeden xpath_expr w xml_target. 17

18 Więzy spójności referencyjnej REFERENCES tbl_name [(index_col_name,...)] [ON DELETE reference_option] [ON UPDATE reference_option] reference_option: RESTRICT CASCADE SET NULL NO ACTION 18

19 Więzy spójności referencyjnej [CONSTRAINT symbol] FOREIGN KEY [index_name] (index_col_name,...) REFERENCES tbl_name (index_col_name,...) [ON DELETE {RESTRICT CASCADE SET NULL NO ACTION}] [ON UPDATE {RESTRICT CASCADE SET NULL NO ACTION}] RESTRICT i NO ACTION mają to samo znaczenie w MySQL więzy klucza obcego są sprawdzane natychmiast. Tabele połączone więzami kluczami obcymi muszą być obie typu InnoDB i nie mogą być tymczasowe. Na kolumnie klucza głównego i obcego muszą być założone indeksy jeśli nie ma, są zakładane automatycznie. 19

20 Tworzenie indeksów - zwykły, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE (B-drzewo). - SPATIAL INDEX (R-drzewo) - aplikacje GIS, wspomagają funkcje takie jak MBRContains(), MBRWithin(), tylko na tabeli MyISAM. - FULLTEXT INDEX aplikacje wyszukiwania informacji na polach: CHAR, VARCHAR, TEXT, tylko na tabeli MyISAM. CREATE INDEX borrower_index ON On_loan(borrower_id); CREATE INDEX book_index ON On_loan(book_id, copy_id); SHOW INDEX FROM On_loan; CREATE INDEX part_of_name ON Customer (name(10)); - Kluczem prefiks. Użyte jest tylko pierwszych 10 znaków w name. 20

21 Tworzenie indeksów CREATE TABLE tab (, INDEX nazwa ) ALTER TABLE tab ADD INDEX CREATE [UNIQUE FULLTEXT SPATIAL] INDEX index_name [USING {BTREE HASH}] ON tbl_name (index_col_name,...) Dostępność indeksów w zależności od mechanizmu składowania: MyISAM: B-drzewo, SPATIAL, FULLTEXT InnoDB: B-drzewo MEMORY: HASH, B-drzewo NDB: HASH, B-drzewo 21

22 Architektura systemu w tym różnych mechanizmów składowania (storage engines) 22

23 Specyfikacja mechanizmu składowania CREATE TABLE Tab (i INT) ENGINE = INNODB; Obecnie domyślnie InnoDB (poprzednio było MyISAM) Ustawienie domyślnego mechanizmu składowania dla bieżącej sesji: SET storage_engine=myisam; Zmiana mechanizmu składowania dla tabeli: ALTER TABLE Tab ENGINE = MYISAM; 23

24 Mechanizm składowania MyISAM Każda tabela w osobnym pliku. Bez mechanizmów transakcji i kluczy obcych 24

25 InnoDB Klucze obce Transakcje: COMMIT, ROLLBACK, dziennik transakcji, odtwarzanie Blokady na poziomie wierszy Odczyt w SELECT bez zakładania blokad Utrzymuje własne bufory: danych i pozycji indeksowych Indeks na kluczu głównym jest pogrupowany. Wiersze są zapisywane zawsze w liściach indeksu pogrupowanego. Tabele i indeksy przechowywane w przestrzeniach tabel obejmujących więcej niż jeden plik (CREATE TABLESPACE). 25

26 InnoDB CREATE TABLE Customers ( a INT, b CHAR (20), INDEX (a)) ENGINE=InnoDB; SET AUTOCOMMIT = 0 -> wymagane COMMIT/ROLLBACK do zakończenia transakcji SET AUTOCOMMIT = 1 -> zmiany są natychmiast zatwierdzane, chyba że transakcja w nawiasach START TRANSACTION i COMMIT/ROLLBACK SELECT * FROM Tabela WHERE id = 1 FOR UPDATE; Blokada zbioru wierszy 26

27 MEMORY Zawartość tabel jest przechowywana w RAM. Definicje tabel są trwałe, ale ich zawartość nie. Indeksy Hash i BTree. Używane jako tabele tymczasowe. Blokady na poziomie tabeli. 27

28 FEDERATED Węzeł lokalny zawiera tylko definicję tabeli i adres sieciowy, gdzie znajdują się dane. 28

29 NDB (Cluster) Klaster węzłów zawierających instancje MySQL. Dane są fragmentowane i replikowane. Co najmniej dwa węzły mają tę samą kopię danych gwarantuje to trwałość danych. Dane są przechowywane w RAM. Używane dzienniki powtórzeń na dysku. Możliwe odtwarzanie. 29

30 ARCHIVE Przechowywanie dużych tabel bez indeksów w postaci skompresowanej. 30

31 Rozmiar na dysku w zależności od metody składowania 31

32 32 Porównanie metod składowania tabel T T T T T Replikacja N N T N N Klucz obcy N N T N N Clustered T N N T N Hash T N T T T B-drzewa N N T N N Wersje Wiersz Wiersz Wiersz Tabela Tabela Blokady T N T N N Transakcje NDB Archive InnoDB Memory MyISAM Cecha

33 Blokady READ do odczytu; inne sesje nie mogą wykonywać: INSERT, UPDATE ani DELETE. Używane do przeczytania całej tabeli. WRITE blokada wyłączna do wykonania pojedynczego UPDATE, DELETE i czasami INSERT. READ LOCAL do odczytu; inne sesje mogą współbieżnie odczytywać lub wstawiać na końcu pliku z danymi; UPDATE i DELETE niedozwolone. Używane przez SELECTy na tabeli MyISAM. W trybie nietrasakcyjnym (np. MyISAM) blokady są zwalniane przy użyciu instrukcji: UNLOCK TABLES; 33

34 Zakładanie/zdejmowanie/blokad explicite LOCK TABLE Uzytkownicy WRITE; LOCK TABLES Region READ, dept WRITE; UNLOCK TABLES; 34

35 Składowanie wierszy Duże wartości typów BLOB, VARCHAR i TEXT mogą być składowane osobno (ze wskaźnikiem do nich na stronie wiersza) 35

36 Perspektywy CREATE [OR REPLACE] [ALGORITHM = {MERGE TEMPTABLE UNDEFINED}] VIEW view-name [(column-list)] AS select-statement [WITH [CASCADED LOCAL] CHECK OPTION] MERGE przy realizacji zapytania z perspektywą korzystaj bezpośrednio z tabel wchodzących w skład zapytania definiującego perspektywę; TEMPTABLE wykonaj zapytanie definiujące perspektywę, korzystaj z tabeli tymczasowej przy obliczaniu wyniku zapytania; UNDEFINED decyduje system. 36

37 WITH CHECK OPTION: LOCAL lub CASCADED CREATE TABLE t1 (a INT); CREATE VIEW v1 AS SELECT * FROM t1 WHERE a < 2 WITH CHECK OPTION; CREATE VIEW v2 AS SELECT * FROM v1 WHERE a > 0 WITH LOCAL CHECK OPTION;- CHECK tylko na poziomie v2 CREATE VIEW v3 AS SELECT * FROM v1 WHERE a > 0 WITH CASCADED CHECK OPTION ; -- CHECK na poziomie v3 i v1 (czyli a>0 i a<2) Poprawne: INSERT INTO v2 VALUES (2); Błędne: INSERT INTO v3 VALUES (2); 37

38 Procedura składowana DELIMITER // CREATE PROCEDURE simpleproc (OUT param1 INT) BEGIN SELECT COUNT(*) INTO param1 FROM T; END; // DELIMITER ; CALL Parametry: IN, INOUT, OUT (domyślnie IN) 38

39 Przykład CREATE PROCEDURE sp1() BEGIN DECLARE xname VARCHAR(5) DEFAULT 'bob'; DECLARE newname VARCHAR(5); DECLARE xid INT; SELECT name, id INTO newname, xid FROM Table1 WHERE name = xname; SELECT newname; END; 39

40 Funkcja składowana CREATE FUNCTION hello (s CHAR(20)) RETURNS CHAR(50) DETERMINISTIC RETURN CONCAT('Hello, ',s,'!'); DELIMITER nie jest potrzebny bo w środku nie ma ; SELECT hello('world'); DROP {PROCEDURE FUNCTION} [IF EXISTS] sp_name 40

41 Obsługa wyjątków DECLARE handler_type HANDLER FOR condition_value, statement handler_type: CONTINUE EXIT -- UNDONE w przyszłości condition_value: SQLSTATE [VALUE] sqlstate_value condition_name SQLWARNING NOT FOUND SQLEXCEPTION mysql_error_code DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '23000' = 1; W przypadku błędu o nr = 1 i kontynuuj. 41

42 Kursory Kolejność deklaracji: zmienne, kursory, handlery. CREATE PROCEDURE curdemo() BEGIN DECLARE done INT DEFAULT 0; DECLARE a CHAR(16); DECLARE b,c INT; DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT id,data FROM T1; DECLARE cur2 CURSOR FOR SELECT i FROM T2; DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = true; 42

43 Przykład c.d. OPEN cur1; OPEN cur2; REPEAT FETCH cur1 INTO a, b; FETCH cur2 INTO c; -- done := true przez handler IF NOT done THEN IF b < c THEN INSERT INTO T3 VALUES (a,b); ELSE INSERT INTO T3 VALUES (a,c); END IF; UNTIL done END REPEAT; CLOSE cur1; CLOSE cur2; END; 43

44 Wyzwalacze tabelowe CREATE TABLE account ( acct_num INT, amount DECIMAL(10,2)); CREATE TRIGGER ins_sum BEFORE INSERT ON account FOR EACH ROW + NEW.amount; Dwa rodzaje: BEFORE i AFTER Stare i nowe wartości w kolumnie: OLD.nazwa_kolumny i NEW.nazwa_kolumny Tylko wierszowe! 44

45 Wyzwalacze 1. Niedozwolone w treści wyzwalacza: START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK. 2. Jeśli wyzwalacz BEFORE nie powiedzie się, operacja na wierszu nie jest wykonywana. 3. Wyzwalacz AFTER jest wykonywany tylko wtedy, gdy wyzwalacz BEFORE zakończy się pomyślnie jak i sama operacja na wierszu. 4. Niepowodzenie wykonania wyzwalacza BEFORE lub AFTER powoduje niepowodzenie całej instrukcji, która wywołała wyzwalacz. 5. W trybie transakcyjnym, niepowodzenie instrukcji powoduje wycofanie zmian wprowadzonych przez instrukcję. W trybie nietransakcyjnym, zmiany pozostają mimo niepowodzenia instrukcji. 45

46 CREATE EVENT (wyzwalacz czasowy) CREATE EVENT myevent ON SCHEDULE AT CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 1 HOUR DO UPDATE Mytable SET mycol = mycol + 1; - co godzina dodaje 1 do wartości w kolumnie mycol CREATE EVENT e_hourly ON SCHEDULE EVERY 1 HOUR DO BEGIN DECLARE t DATETIME; t = CURRENT_TIMESTAMP; INSERT INTO Licznik SELECT t, Name, COUNT(*) FROM Votes GROUP BY Name; DELETE FROM Votes; END 46

47 Dynamiczny SQL = "c1"; = CONCAT("SELECT " FROM T"); PREPARE stmt EXECUTE stmt; 47

48 Baza danych z metadanymi INFORMATION_SCHEMA SELECT table_name, table_type, engine FROM Information_schema.tables WHERE table_schema = 'db5' ORDER BY table_name DESC; Table_schema to nazwa bazy danych (baza-danych=schemat w MySQL). SELECT table_name, engine FROM Information_schema. TABLES WHERE table_schema = blab AND table_name LIKE Studenci% ; 48

49 Odległy serwer i migawka tabeli CREATE SERVER s FOREIGN DATA WRAPPER mysql OPTIONS (USER 'Remote', HOST ' ', DATABASE 'test'); CREATE TABLE T (s1 INT) ENGINE=MyISAM; CREATE TABLE T (s1 INT) ENGINE=FEDERATED CONNECTION='s'; -- tabela odległa na serwerze s -- tabela wirtualna z danymi -- składowanymi w tabeli odległej 49

50 Wykonywanie backupu v Przykład: mysqldump -uroot -pmypwd trii > triibackup.sql z poziomu systemu operacyjnego triibackup.sql - skrypt zawierający wszystkie instrukcje SQL potrzebne do odtworzenia bd (create i insert) 50

51 Odtwarzanie bazy danych z backupu v v v Najpierw CREATE DATABASE trii; Następnie z linii poleceń: mysql -uroot -pmypwd trii < triibackup.sql Backup i binary log jest używany do odtwarzania po awarii dysku. Dla InnoDB: v v Zapisywane na dysku redo log i doublewrite buffer (zmiany zatwierdzone, które nie zostały zapisane do przestrzeni tabel) są używane do odtwarzania po awarii serwera. Undo log jest używany do spójnego odczytu i ROLLBACK. 51

52 Ładowanie danych v Jeden wiersz w jednej linii, pola oddzielone TAB. LOAD DATA INFILE C:\Moj_Folder\baza.txt INTO TABLE Desktopy ; 52

53 Zapisanie wyniku zapytania do pliku Przykład: SELECT * FROM Organism INTO OUTFILE '/tmp/organism.txt'; 53

54 Tworzenie konta użytkownika na serwerze i przyznawanie uprawnień CREATE USER host IDENTIFIED BY password ; GRANT uprawnienie ON obiekt TO użytkownik; np. GRANT ALL ON *.* TO GRANT ALL ON mydb.* TO GRANT ALL ON mydb.mytbl TO GRANT SELECT, INSERT ON mydb.mytbl TO 54

55 Bibliografia MySQL Documentation, MySQL User Guide, 55

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

WHERE sal> ANY (SELECT DISTINCT sal FROM

WHERE sal> ANY (SELECT DISTINCT sal FROM 1 Które ze sformułowań są prawdziwe w modelu relacyjnym: [ ] wartości w kolumnie są przechowywane w kolejności posortowanej [ ] wiersze nie powtarzają się [ ] kolejność kolumn jest nieistotna [ ] wiersze

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

MySQL (www.mysql.org)

MySQL (www.mysql.org) MySQL (www.mysql.org) Plan wykładu: Wprowadzenie Użytkowanie Administracja Wprowadzenie Licencjonowanie (serwer półdarmowy ) OpenSource GPL (dotyczy także luźnego powiązania) Commercial license (koszt

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki, procedury składowane, kursory i wyzwalacze

Bazy danych 10. SQL Widoki, procedury składowane, kursory i wyzwalacze Bazy danych 10. SQL Widoki, procedury składowane, kursory i wyzwalacze P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2007/08 I. Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL Model relacyjny bazy danych : Strukturalny język zapytao (SQL) : System MySQL Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL wydanie drugie rozszerzone i poprawione Paweł Szołtysek pawel.szoltysek@student.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja. i odtwarzanie bazy

Archiwizacja. i odtwarzanie bazy Archiwizacja i odtwarzanie bazy O czym będzie Metody odzyskiwania danych w DB2 Dzienniki transakcji Metody tworzenia kopii zapasowych Metody odtwarzania Operacje rollforward Odbudowa indeksów Problemy...

Bardziej szczegółowo

1. Architektura systemu

1. Architektura systemu 1. Architektura systemu... 2 1.1. Systemowe bazy danych... 2 1.1.1. Baza danych master... 4 1.1.2. Baza danych model... 6 1.1.3. Baza danych tempdb... 7 1.1.4. Baza danych msdb... 8 1.2. Tabele systemowe...

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Ogólne SQL. 1.Instrukcja SELECT służy do: a)sprowadzania rekordów z bazy danych. 2.Instrukcja INSERT służy do: b)wstawiania rekordów do bazy danych

Ogólne SQL. 1.Instrukcja SELECT służy do: a)sprowadzania rekordów z bazy danych. 2.Instrukcja INSERT służy do: b)wstawiania rekordów do bazy danych Ogólne SQL 1.Instrukcja SELECT służy do: a)sprowadzania rekordów z bazy danych 2.Instrukcja INSERT służy do: b)wstawiania rekordów do bazy danych 3.Instrukcja DELETE służy do: c)usuwania rekordów z bazy

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziały 1-29 Rok akademicki 2009/2010 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych PLAN WYKŁADU I BIBLIOGRAFIA - 2 - PLAN WYKŁADU 1. Architektura systemu Oracle. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie

Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie ISSN 1641-2117 Wydawca: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, Warszawa, ul. Sienna 75 Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie Materiały konferencyjne

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema SQL Server SQL & Transact SQL Database schema 1 Database schema SELECT queries syntax SELECT [predykat] { * tabela.* [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [,...]]} FROM krotka [,...]

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo