Zbiór pytań nr 2. 1 Tabela DEPARTMENTS ma następującą strukturę:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiór pytań nr 2. 1 Tabela DEPARTMENTS ma następującą strukturę:"

Transkrypt

1 Zbiór pytań nr 2 1 Tabela DEPARTMENTS ma następującą strukturę: Nazwa kolumny Typ danych Uwagi dept_id NUMBER(4) NOT NULL, PRIMARY KEY dept_name VARCHAR2(30) mgr_id NUMBER(6) location_id NUMBER(4) Które z poleceń jest błędne: A. INSERT INTO departments (dept_id, dept_name, location_id) VALUES(280, Security,1700); B. INSERT INTO departments VALUES(280, Security,1700); C. INSERT INTO departments VALUES(280, Corporate Giving,266,1700); D. Wszystkie wymienione odpowiedzi są poprawne. 2 Tabela EMPLOYEES ma następującą strukturę EMPLOYEE_ID NUMBER Primary Key FIRST_NAME VARCHAR2(25) LAST_NAME VARCHAR2(25) Które polecenia mają poprawną składnię? (Wybrać 3 odpowiedzi) A. INSERT INTO employees VALUES ( NULL, John, Smith ); B. INSERT INTO employees( first_name, last_name) VALUES( John, Smith ); C. INSERT INTO employees VALUES ( 1000, John,NULL); D. INSERT INTO employees(first_name,last_name, employee_id) VALUES ( 1000, John, Smith ); E. INSERT INTO employees (employee_id) VALUES (1000); F. INSERT INTO employees (employee_id, first_name, last_name) VALUES ( 1000, John, ); 3 Tabele EMPLOYEES i NEW_EMPLOYEES mają następującą strukturę: EMPLOYEES NEW_EMPLOYEES EMPLOYEE_ID NUMBER Primary Key EMPLOYEE_ID NUMBER Primary Key FIRST_NAME VARCHAR2(25) NAME VARCHAR2(60) LAST_NAME VARCHAR2(25) HIRE_DATE DATE Które polecenie jest prawidłowe? A. UPDATE new_employees SET name = (SELECT last_name first_name FROM employees WHERE employee_id =180) WHERE employee_id =180; B. UPDATE new_employees SET name = (SELECT last_name first_name FROM employees) WHERE employee_id =180; C. UPDATE new_employees SET name = (SELECT last_name first_name FROM employees WHERE employee_id=180) WHERE employee_id =(SELECT employee_id FROM new_employees); D. UPDATE new_employees SET name = (SELECT last name first_name FROM employees WHERE employee_id= (SELECT employee_id FROM new_employees)) WHERE employee_id =180; Strona 1 z 10

2 4 Tabela EMPLOYEES zawiera następujące dane: EMPLOYEE_ID EMP_NAME DEPT_ID MGR_ID JOB_ID SALARY 101 Smith SA_REP Martin CLERK Chris IT_ADMIN John HR_CLERK Diana HR_MGR Bryan AD_ASST Jennifer HR_DIR Bob 40 EX_DIR Ravi SA_DIR 6500 Kolumna EMPLOYEE_ID jest kluczem głównym, natomiast MGR_ID jest referencja do klucza głównego tej samej tabeli. Kolumna JOB_ID jest kolumną typu NOT NULL. Dlaczego następujące polecenie zwróci błąd: DELETE employee_id, salary, job_id FROM employees WHERE dept_id = 90; A. W tabeli EMPLOYEES nie ma wiersza z wartością 90 w kolumnie DEPT_ID. B. Nie można usunąć kolumny JOB_ID ponieważ jest to kolumna typu NOT NULL. C. Nie można określać kolumn w klauzuli DELETE polecenia DELETE. D. Nie można usunąć kolumny EMPLOYEE_ID ponieważ jest ona kluczem głównym tabeli. 5 Które polecenia są poleceniami DML? (Wybrać trzy odpowiedzi) A. COMMIT B. MERGE C. UPDATE D. DELETE E. CREATE F. DROP 6 Tabele EMPLOYEES i NEW_EMPLOYEES mają następującą strukturę: EMPLOYEES NEW_EMPLOYEES EMPLOYEE_ID NUMBER Primary Key EMPLOYEE_ID NUMBER Primary Key FIRST_NAME VARCHAR2(25) NAME VARCHAR2(60) LAST_NAME VARCHAR2(25) HIRE_DATE DATE Które polecenie DELETE jest prawidłowe? A. DELETE FROM employees WHERE employee_id = (SELECT employee_id FROM employees); B. DELETE * FROM employees WHERE employee_id = (SELECT employee_id FROM new_employees); C. DELETE FROM employees WHERE employee_id IN (SELECT employee_id FROM new_employees WHERE name = 'Carrey'); D. DELETE * FROM employees WHERE employee_id IN (SELECT employee_id FROM new_employees WHERE last_name = 'Carrey'); 7 Tabela EMPLOYEES posiada następująca strukturę: EMPLOYEE_ID NUMBER Primary Key FIRST_NAME VARCHAR2(25) LAST_NAME VARCHAR2(25) HIRE_DATE DATE Jaki będzie rezultat następującego polecenia: DELETE employees; A. Zostanie zwrócony błąd dotyczący naruszenia klucza głównego. B. Dane oraz struktura tabeli EMPLOYEES zostaną usunięte. C. Dane tabeli EMPLOYEES zostaną usunięte, a struktura tabeli pozostanie nienaruszona. D. Zostanie zwrócony błąd dotyczący niepoprawnej składni polecenia. Strona 2 z 10

3 8 Tabele PRODUKT i DOSTAWCA mają następującą strukturę: PRODUKT Nazwa kolumny Typ danych PRODUKT_ID NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY PRODUKT_NAZWA VARCHAR2(25) DOSTAWCA_ID NUMBER FOREIGN KEY do DOSTAWCA_ID z tabeli DOSTAWCA ILOSC NUMBER DOSTAWCA Nazwa kolumny Typ danych DOSTAWCA_ID NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY DOSTAWCA_NAZWA VARCHAR2(25) MIASTO VARCHAR2(25) Które polecenie pozwoli usunąć produkty pochodzące od dostawców z miasta DALLAS, jeżeli ilość produktu jest mniejsza od wartości określonej przez użytkownika (zmienna podstawienia &qoh): A. DELETE FROM produkt WHERE dostawca_id = (SELECT dostawca_id FROM dostawca WHERE UPPER(miasto) = 'DALLAS' ) AND ilosc < &qoh; B. DELETE FROM produkt WHERE dostawca_id IN (SELECT dostawca_id FROM dostawca WHERE UPPER(miasto) = 'DALLAS' AND ilosc < &qoh); C. DELETE FROM dostawca WHERE dostawca_id IN (SELECT dostawca_id FROM dostawca WHERE UPPER(miasto) = 'DALLAS ') AND ilosc < &qoh; D. DELETE FROM produkt WHERE dostawca_id IN (SELECT dostawca_id FROM dostawca WHERE UPPER(miasto) = 'DALLAS ') AND ilosc < &qoh; E. DELETE FROM produkt WHERE dostawca_id IN (SELECT dostawca_id FROM dostawca WHERE UPPER(miasto) = 'DALLAS' AND dostawca_id IN (SELECT dostawca_id FROM produkt WHERE ilosc < &qoh)); 9 Tabela STUDENT ma następującą strukturę: STUD_ID NOT NULL NUMBER(3) NAME NOT NULL VARCHAR2(25) ADDRESS VARCHAR2(50) GRADUATION DATE Które polecenie INSERT jest prawidłowe: A. INSERT INTO student VALUES(101, Smith ); B. INSERT INTO student VALUES(101, 100 Main Street, 17-JUN-99, Smith ); C. INSERT INTO test VALUES(101, Smith, 100 Main Street, 17-JUN-99 ); D. INSERT INTO student(stud_id,address,gradulation) VALUES(101, Smith, 100 Main Street, 17-JUN-99 ); E. INSERT INTO student(stud_id,address,name,graduation) VALUES(101, 100 Main Street, Smith, 17-JUN-99 ); 10 Które polecenie zmodyfikuje nazwę stanowiska Ksiegowy na Glowny ksiegowy dla wszystkich osób na stanowisku Ksiegowy? A. UPDATE emp SET job = Glowny ksiegowy ; B. UPDATE emp Job := Glowny ksiegowy WHERE UPPER (job) = Ksiegowy ; C. UPDATE emp SET job = Glowny ksiegowy' WHERE UPPER (job) = KSIEGOWY ; D. UPDATE emp SET values job = Glowny ksiegowy WHERE UPPER (job) = Ksiegowy ; 11 Która z linii posiada błąd: 1. CREATE TABLE FRUITS_VEGETABLES 2. (FRUIT_TYPE VARCHAR2, 3. FRUIT_NAME CHAR(20), 4. QUANTITY NUMBER); A. 1 Strona 3 z 10

4 B. 2 C. 3 D Które polecenie doda kolumnę ORDER_DATE do tabeli ORDERS? A. ALTER TABLE ORDERS ADD COLUMN ORDER_DATE DATE; B. ALTER TABLE ORDERS ADD ORDER_DATE (DATE); C. ALTER TABLE ORDERS ADD ORDER_DATE DATE; D. ALTER TABLE ORDERS NEW COLUMN ORDER_DATE TYPE DATE; 13 Które znaki są dozwolone w nazwach tabel? (Wybrać dwie odpowiedzi) A. & B. # D. $ 14 Tabela HIRING posiada następujące dane: EMPNO HIREDATE DEC JAN JUN-01 Jaki będzie wynik następującego polecenia: SELECT hiredate+1 FROM hiring WHERE empno = 3400; A. 24-FEB-01 B. 25-JAN-01 C. 24-JAN-02 D. Wymienione odpowiedzi nie są prawidłowe 15 Jaka jest domyślna długość dla typu CHAR, jeśli nie została ona określona podczas tworzenia tabeli? A. 256 B C. 64 D. 1 E. Zawsze trzeba określać długość dla kolumn typu CHAR. 16 Które polecenie usunie z tabeli STATE kolumnę UPDATE_DT? A. ALTER TABLE STATE DROP COLUMN UPDATE_DT; B. ALTER TABLE STATE REMOVE COLUMN UPDATE_DT; C. DROP COLUMN UPDATE_DT FROM STATE; D. ALTER TABLE STATE SET UNUSED COLUMN UPDATE_DT; E. Nie można usunąć kolumny z tabeli. 17 Które ze stwierdzeń najlepiej opisuje następujące polecenie: CREATE TABLE MY_TABLE ( 1ST_COLUMN NUMBER, 2ND_COLUMN VARCHAR2(20)); A. Tabela nie może być tworzona bez klucza głównego, a w powyższym poleceniu klucz główny nie został zdefiniowany. B. Zarezerwowane słowo COLUMN nie może być częścią nazwy kolumny. C. Nazwy kolumn są nieprawidłowe. D. Nie ma określonej maksymalnej długości dla pierwszej kolumny. Wartość ta powinna być zawsze określona dla kolumn znakowych i numerycznych. E. Polecenie jest poprawne, nie ma żadnych błędów. 18 Jaki jest wynik zastosowania polecenia TRUNCATE? Strona 4 z 10

5 A. Usunięcie tabeli. B. Usunięcie wszystkich wierszy tabeli. C. Zmniejszenie ilości wpisów do 10 wierszy. D. Usunięcie wszystkich kolumn z tabeli. E. Usunięcie kluczy obcych z tabeli. 19 Które linie następującego polecenia zawierają błąd? (Wybrać dwie odpowiedzi) 1. CREATE TABLE SALARY 2. (employee_id NUMBER(9) 3. CONSTRAINT salary_pk PRIMARY KEY, _salary NUMBER(8,2), 5. NUMBER_manager_name VARCHAR2(25) 6. CONSTRAINT mgr_name_nn NOT NULL, 7. $_salary_96 NUMBER(8,2)); A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 F. 6 G Która nazwa tabeli jest prawidłowa? A. #_667 B. Number C. Catch_#22 D. 1996_invoices E. Invoices Która linia następującego polecenia posiada błąd: 1. CREATE TABLE order*1 ( 2. order# NUMBER(9), 3. cust_id NUMBER(9), 4. date_1 DATE DEFAULT SYSDATE); A. 1 B. 2 C. 3 D Które polecenia tworzenia tabel są błędne? (Wybrać trzy odpowiedzi) A. CREATE TABLE time1 (time1 NUMBER(9)); B. CREATE TABLE date (time_id NUMBER(9)); C. CREATE TABLE time (time_id NUMBER(9)); D. CREATE TABLE time* (time_id NUMBER(9)); E. CREATE TABLE $time (time_id NUMBER(9)); F. CREATE TABLE datetime (time_id NUMBER(9)); 23 Która linia następującego polecenia posiada błąd: 1. CREATE TABLE supplier ( 2. supplier_id NUMBER, 3. supplier_name VARCHAR2(25), 4. address VARCHAR2(25), 5. city VARCHAR2(25), 6. region VARCHAR2(25), 7. postal_code VARCHAR2(11), 8. CONSTRAINT supplier_id_pk PRIMARY KEY(supplier_id), 9. CONSTRAINT supplier_name_nn NOT NULL(supplier_name), 10. CONSTRAINT postal_code_fk FOREIGN KEY (postal_code) REFERENCES postal_code (code)); Strona 5 z 10

6 A. 1 B. 2 C. 7 D. 8 E. 9 F Która nazwa tabeli jest prawidłowa? A. 1CUSTOMER B. NEW_CUSTOMER_ENTERED_BEFORE_SEPT01 C. NUMBER#1 D. COLUMN 25 Co zostanie zwrócone przez wykonanie funkcji: SIGN(ABS(NVL(-32,0)))? A. 1 B. 32 C. -1 D. 0 E. NULL 26 Co zwróci poniższe zapytanie? SELECT last_name, first_name, start_date FROM employees WHERE hire_date < TRUNC(SYSDATE) 5; A. Pracowników zatrudnionych w ostatnich 5 latach B. Pracowników zatrudnionych w ostatnich 5 dniach C. Pracowników zatrudnionych dawniej niż 5 lat temu D. Pracowników zatrudnionych dawniej niż 5 dni temu 27 Co zostanie zwrócone przez wykonanie zapytania: SELECT ROUND(TRUNC(MOD(1600,10),-1),2) FROM dual; A. 0 B. 1 C D. Informacja o błędzie 28 Które trzy zapytania zwrócą liczbę 2000 w formacie $2,000.00? (wybierz 3 odpowiedzi) A. SELECT TO_CHAR(2000, $#,###.## ) FROM dual; B. SELECT TO_CHAR(2000, $0, ) FROM dual; C. SELECT TO_CHAR(2000, $9, ) FROM dual; D. SELECT TO_CHAR(2000, $9, ) FROM dual; E. SELECT TO_CHAR(2000, $2, ) FROM dual; F. SELECT TO_CHAR(2000, $N,NNN.NN ) FROM dual; 29 Tabela EMP posiada następujące kolumny: ENAME SALARY HIRE_DATE VARCHAR2(35) NUMBER(8,2) DATE Które z poniższych zapytań zwróci listę pracowników zatrudnionych dłużej niż 5 lat? A. SELECT ENAME FROM EMP WHERE SYSDATE-HIRE_DATE > 5; B. SELECT ENAME FROM EMP WHERE HIRE_DATE-SYSDATE > 5; Strona 6 z 10

7 C. SELECT ENAME FROM EMP WHERE (SYSDATE-HIRE_DATE)/365 > 5; D. SELECT ENAME FROM EMP WHERE (SYSDATE-HIRE_DATE)* 365 > 5; 30 Które dwie operacje można przeprowadzić wykorzystując funkcję TO_CHAR? (wybierz 2) A. Dokonać konwersji 10 na TEN B. Dokonać konwersji 10 na 10 C. Dokonać konwersji 10 na 10 D. Dokonać konwersji TEN na 10 E. Dokonać konwersji daty na ciąg znaków F. Dokonać konwersji ciągu znaków na datę 31 Który widok używany jest do wyświetlania tylko tych tabel, które posiada użytkownik wykonujący zapytanie? A. ALL_TABLES B. DBA_TABLES C. USER_TABLES D. USR_TABLES 32 Tabela STATE posiada 6 wierszy. Które stwierdzenie jest prawdziwe dla następującego polecenia: ALTER TABLE STATE ADD UPDATE_DT DATE DEFAULT SYSDATE; A. Do tabeli dodana jest nowa kolumna UPDATE_DT, a wartości w tej kolumnie dla wierszy istniejącyh w bazie są NULL B. Jeżeli w tabeli są dane to nie można dodać kolumny. C. Wartość domyślna (DEFAULT) nie może wystąpić jeżeli w modyfikowanej tabeli są dane. D. Do tabeli dodana jest nowa kolumna UPDATE_DT, a wartości w tej kolumnie dla wierszy zostaną zmodyfikowane, aby zawierały aktualną datę i czas. 33 Która opcja nie jest dostępna podczas modyfikowania tabel? A. Dodawanie nowych kolumn B. Zmiana nazwy istniejących kolumn C. Usuwanie istniejących kolumn D. Dodawanie, zmiana nazwy, usuwanie istniejących kolumn 34 Rozważ następujące typy danych: DATE, TIMESTAMP (TS), TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE (TSLTZ), INTERVAL YEAR TO MONTH (IY2M), INTERVAL DAY TO SECOND (ID2S). Które z operacji nie są możliwe w bazie Oracle 9i (Wybierz 3 odpowiedzi) A. DATE + DATE B. TSLTZ - DATE C. TSLTZ + IY2M D. TS * 5 E. ID2S / 2 F. IY2M + IY2M G. ID2S + IY2M H. DATE IY2M 35 Jaka jest domyślna precyzja dla ułamka sekdundy w typie danych TIMESTAMP? A. 0 B. 2 C. 6 D Który typ danych wyświetla razem z datą informacje o strefie czasowej? A. TIMESTAMP Strona 7 z 10

8 B. TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE C. TIMESTAMP WITH TIME ZONE D. DATE E. TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE oraz TIMESTAMP WITH TIME ZONE 37 Załóżmy, że jesteś podłączony do bazy danych jako użytkownik JOHN. Musisz zmienić nazwę tabeli NORDERS na NEW_ORDERS, ale należy ona do użytkownika SMITH. Które określenie jest prawdziwe dla następujących poleceń (zakładamy że JOHN ma wszystkie potrzebne uprawnienia): 1. RENAME SMITH.NORDERS TO NEW_ORDERS; 2. ALTER TABLE SMITH.NORDERS RENAME TO NEW_ORDERS; A. Polecenie 1 będzie działać poprawnie, polecenie 2 nie będzie działać. B. Polecenia 1 i 2 będą działały poprawnie. C. Polecenie 2 będzie działać poprawnie, polecenie 1 nie będzie działać. D. Polecenia 1 i 2 nie będą działały. 38 Które deklaracje określają maksymlany rozmiar typu CHAR w bajtach? (Wybrać dwie odpowiedzi) A. CHAR (20) B. CHAR (20) BYTE C. CHAR (20 BYTE) D. BYTE (20 CHAR) E. CHAR BYTE (20) 39 Tabela STATE posiada następujące ograniczenia (status podano w nawiasie): Primary key pk_state (enabled) Foreign key COUNTRY table fk_state (enabled) Check ck_cnt_code (disabled) Check ck_st_code (enabled) Not null nn_st_name (enabled) Ile ograniczeń otrzyma tabela STATE_NEW po wykonaniu polecenia: CREATE TABLE STATE_NEW AS SELECT * FROM STATE; A. 0 B. 1 C. 3 D. 5 E Które polecenie utworzy klucz główny składający się z dwóch kolumn STATE_CD i CITY_CD? A. CREATE PRIMARY KEY ON CITY (STATE_CD, CITY_CD); B. CREATE CONSTRAINT PK_CITY PRIMARY KEY ON CITY (STATE_CD, CITY_CD); C. ALTER TABLE CITY ADD CONSTRAINT PK_CITY PRIMARY KEY (STATE_CD, CITY_CD); D. ALTER TABLE CITY ADD PRIMARY KEY (STATE_CD, CITY_CD); E. ALTER TABLE CITY ADD PRIMARY KEY CONSTRAINT PK_CITY ON (STATE_CD, CITY_CD); 41 Które z ograniczeń jest błędne? A. CONSTRAINT ck_gender CHECK (gender IN ('M','F')) B. CONSTRAINT ck_old_order CHECK (order_date > (SYSDATE - 30)) C. CONSTRAINT ck_vendor CHECK (vendor_id IN (SELECT vendor_id FROM vendors)) D. CONSTRAINT ck_profit CHECK (gross_amt > net_amt) 42 Co znaczy klazuzula DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE umieszczana podczas tworzenia ograniczeń? A. Ograniczenie jest sprawdzane tylko w momencie zatwierdzania. B. Ograniczenie jest sprawdzane po każdym poleceniu SQL; opcję można wyłąćzyć za pomocą polecenia: SET CONSTRAINTS ALL DEFERRED C. Aby uniknąć naruszeń ograniczeń to istniejące wiersze są sprawdzane natychmiastowo. Strona 8 z 10

9 D. Ograniczenie jest natychmiast sprawdzane w poleceniach DML, ale późniejsza weryfikacja przeprowadzana jest w momencie zatwierdzania. 43 Załóżmy, że masz zadanie, które dodaje tysiące wierszy do tabeli ORDERS. Aby przyspieszyć proces ładowania, chcesz tymczasowo wyłączyć ograniczenie klucza obcego FK_ORDERS. Które polecenie powinno być w tym celu użyte? A. ALTER CONSTRAINT FK_ORDERS DISABLE; B. ALTER TABLE ORDERS DISABLE FOREIGN KEY FK_ORDERS; C. ALTER TABLE ORDERS DISABLE CONSTRAINT FK_ORDERS; D. ALTER TABLE ORDERS DISABLE ALL CONSTRAINTS; 44 Które polecenie włącza ograniczenie? A. ALTER TABLE table_name ENABLE constraint_name; B. ALTER TABLE table_name STATUS = ENABLE CONSTRAINT constraint_name; C. ALTER TABLE table_name ENABLE CONSTRAINT constraint_name; D. ALTER TABLE table_name STATUS ENABLE CONSTRAINT constraint_name; E. ALTER TABLE table_name TURN ON CONSTRAINT constraint_name; F. ALTER TABLE table_name TURN ON CONSTRAINT constraint_name; 45 Które polecenie utworzy klucz główny w tabeli STUDENT na kolumnie STUDENT_ID (Zakładamy, że tabela jest pusta). A. ALTER TABLE students ADD PRIMARY KEY student_id; B. ALTER TABLE students ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY (student_id); C. ALTER TABLE students ADD CONSTRAINT stud_id_pk PRIMARY KEY student_id; D. ALTER TABLE students ADD CONSTRAINT stud_id_pk PRIMARY KEY (student_id); E. ALTER TABLE students MODIFY CONSTRAINT stud_id_pk PRIMARY KEY (student_id); 46 Tabele EMPLOYEES i DEPARTMENTS zawierają następujące dane: EMPLOYYES EMPLOYEE_ID EMP_NAME DEPT_ID MGR_ID JOB_ID SALARY 101 Smith SA_REP Martin CLERK Chris IT_ADMIN John HR_CLERK Diana IT_ADMIN Smith AD_ASST Jennifer HR_DIR Bob 40 EX_DIR Ravi SA*DIR 6500 DEPARTMENTS DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAME 10 Admin 20 Education 30 IT 40 Human Resources W tabeli EMPLOYEES, atrybut EMPLOYEE_ID jest kluczem głównym, MGR_ID jest referencją do atrybutu EMPLOYEE_ID w tej samej tabeli, DEPT jest kluczem obcym do kolumny DEPARTMENT_ID w tabeli DEPARTMENTS. W tabeli DEPARTMENTS, atrybut DEPARTMENT_ID jest kluczem głownym. Jaki jest wynik polecenia: DELETE FROM departments WHERE department_id = 40; A. Z tabeli DEPARTMENTS usuwany jest tylko wiersz zawierający wartość 40 w kolumnie DEPARTMENT_ID. B. Zapytanie zwróci błąd ponieważ w tabeli EMPLOYEES są wiersze posiadające referencję do DEPARTMENT_ID o wartości 40. C. Z tabeli DEPARTMENTS usuwany jest wiersz zawierający wartość 40 w kolumnie DEPARTMENT_ID, a z tabeli EMPLOYYES wiersze zawierające w kolumnie EMPLOYEE_ID wartości 106 i 110. D. Z tabeli DEPARTMENTS usuwany jest wiersz zawierający wartość 40 w kolumnie DEPARTMENT_ID, a z tabeli EMPLOYYES wiersze zawierające w kolumnie EMPLOYEE_ID wartości 106, 108,110,120. Strona 9 z 10

10 E. Z tabeli DEPARTMENTS usuwany jest wiersz zawierający wartość 40 w kolumnie DEPARTMENT_ID. Usuwane są także wiersze z tabeli EMPLOYYES. F. Zapytanie zwróci błąd ponieważ w klazuli DELETE polecenia DELETE nie ma określonych kolumn tabeli. 47 Które polecenie definiuje klucz obcy w kolumnie DEPTNO tabeli EMP? A. CREATE TABLE EMP (empno NUMBER(4), ename VARCHAR2(35), deptno NUMBER(7,2) NOT NULL CONSTRAINT emp_deptno_fk FOREIGN KEY deptno REFERENCES dept deptno); B. CREATE TABLE EMP (empno NUMBER(4), ename VARCHAR2 (35), deptno NUMBER(7,2) CONSTRAINT emp_deptno_fk REFERENCES dept (deptno)); C. CREATE TABLE EMP (empno NUMBER(4), ename VARCHAR2(35), deptno NUMBER(7,2) NOT NULL, CONSTRAINT emp_deptno_fk REFERENCES dept (deptno) FOREIGN KEY (deptno)); D. CREATE TABLE EMP (empno NUMBER(4), ename VARCHAR2 (35), deptno NUMBER(7,2) FOREIGN KEY CONSTRAINT emp deptno fk REFERENCES dept (deptno)); 48 Rozważ następujące polecenia: CREATE TABLE dept (deptno NUMBER(2), dname VARCNAR2(14), loc VARCNAR2(13)); ROLLBACK; DESCRIBE DEPT; Które ze stwierdzeń jest prawdziwe? A. Polecenie DESCRIBE DEPT wyświetli strukturę tabeli DEPT. B. Polecenie ROLLBACK zwolni przestrzeń zajmowaną przez tabelę DEPT. C. Polecenie zwróci błąd ORA-04043: object DEPT does not exist. D. Polecenie DESCRIBE DEPT wyświetli strukturę tabeli DEPT tylko gdy przed poleceniem ROLLBACK wystąpi polecenie COMMIT. 49 Które polecenie nazwie ograniczenie w sposób jawny? A. ALTER TABLE student_grades ADD FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(student_id); B. ALTER TABLE student_grades ADD CONSTRAINT NAME = student_id_fk FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(student_id); C. ALTER TABLE student_grades ADD CONSTRAINT student_id_fk FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(student_id); D. ALTER TABLE student grades ADD NAMED CONSTRAINT student_id_fk FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(student_id); E. ALTER TABLE student grades ADD NAME student_id_fk FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(student_id); Strona 10 z 10

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Obiekty to struktury przechowujące, porządkujące lub operujące na danych takie jak: Tabele Więzy integralności Indeksy Widoki Sekwencje Procedury Linki

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

SQL DDL DML TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. Wykład 5: Język DDL i DML. Małgorzata Krętowska

SQL DDL DML TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. Wykład 5: Język DDL i DML. Małgorzata Krętowska SQL TECHNOLOGIE BAZ DANYCH Wykład 5: Język DDL i DML. SQL (ang. StructuredQueryLanguage) strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania relacyjnych baz danych oraz do umieszczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Język SQL. Rozdział 9. Język definiowania danych DDL, część 2.

Język SQL. Rozdział 9. Język definiowania danych DDL, część 2. Język SQL. Rozdział 9. Język definiowania danych DDL, część 2. Ograniczenia integralnościowe, modyfikowanie struktury relacji, zarządzanie ograniczeniami. 1 Ograniczenia integralnościowe Służą do weryfikacji

Bardziej szczegółowo

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE Wykład 9 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle manipulowanie danymi (DML), tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów bazy danych: tabel i perspektyw, więzów integralności, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII

Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII dr inż. Olga Siedlecka-Lamch Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska 23 kwietnia 2011 roku Polecenie COMMIT i ROLLBACK Polecenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli SPOOL moj_plik SPOOL OFF @ moj_ plik edit CREATE TABLE DESCRIBE ALTER TABLE RENAME DROP TABLE CONNECT CONNECT USER_NAME DISCONNECT EXIT zapisuje wszystkie wydane polecenia oraz ich wyniki do pliku moj_plik,

Bardziej szczegółowo

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu Zbiór pytań nr 5 1 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu connect athos/musketeer grant select,insert,update,delete on athos.services to porthos with grant option; grant

Bardziej szczegółowo

Wybór EUROPEAN będzie rozpoznawał dzień przed miesiącem, natomiast US miesiąc przed dniem.

Wybór EUROPEAN będzie rozpoznawał dzień przed miesiącem, natomiast US miesiąc przed dniem. Typy numeryczne Typy daty i czasu. W celu uniknięcia niejasności czy zapis 11-08-2005 oznacza - 11 sierpnia 2005, czy może 8 listopada 2005, należy ustalić sposób interpretacji daty (europejski lub amerykański).

Bardziej szczegółowo

Tworzenie tabel. Bazy danych - laboratorium, Hanna Kleban 1

Tworzenie tabel. Bazy danych - laboratorium, Hanna Kleban 1 Tworzenie tabel Tabela podstawowa struktura, na której zbudowana jest relacyjna baza danych. Jest to zbiór kolumn (atrybutów) o ustalonych właściwościach, w których przechowuje się dane. Dane te są reprezentowane

Bardziej szczegółowo

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L - p o d s t a w y DDL SQL (Data Definition Language) Jest to zbiór instrukcji i definicji danych, którym posługujemy się

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do BD Operacje na bazie i tabelach Co poza zapytaniami? Algebra relacji. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2.

Wprowadzenie do BD Operacje na bazie i tabelach Co poza zapytaniami? Algebra relacji. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2 Piotr Syga 16.10.2017 Dodawanie, usuwanie i zmienianie rekordów Wstawianie rekordu wstawianie do tabeli INSERT INTO A VALUES ( fioletowy, okrągły, słodko-kwaśny

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

Relacji między tabelami klucze obce. Schemat bazy danych, wczytanej z pliku create_tables.sql. Klucz obcy jako ograniczenie dla kolumny

Relacji między tabelami klucze obce. Schemat bazy danych, wczytanej z pliku create_tables.sql. Klucz obcy jako ograniczenie dla kolumny Schemat bazy danych, wczytanej z pliku create_tables.sql Relacji między tabelami klucze obce Klucz obcy jako ograniczenie dla kolumny customer_id INTEGER NOT NULL REFERENCES customer(customer_id), CONSTRAINT

Bardziej szczegółowo

Wykład 05 Bazy danych

Wykład 05 Bazy danych Wykład 05 Bazy danych Tabela składa się z: Kolumn Wierszy Wartości Nazwa Wartości Opis INT [UNSIGNED] -2^31..2^31-1 lub 0..2^32-1 Zwykłe liczby całkowite VARCHAR(n) n = długość [1-255] Łańcuch znaków o

Bardziej szczegółowo

SELECT * FROM tabela WHERE warunek wybiera dane spełniające podany warunek

SELECT * FROM tabela WHERE warunek wybiera dane spełniające podany warunek SELECT SELECT kolumna1, kolumna2,, kolumnan FROM tabela wybrane kolumny SELECT * FROM tabela wszystkie kolumny select * from Orders select CustomerID, CompanyName, Country from Customers WHERE SELECT *

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. do automatycznego generowania wartości kluczy głównych. Składnia instrukcji tworzacej wyzwalacz

Wyzwalacze. do automatycznego generowania wartości kluczy głównych. Składnia instrukcji tworzacej wyzwalacz Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

Typy Oracle atrybutów relacji Typ NUMBER (1)

Typy Oracle atrybutów relacji Typ NUMBER (1) Tworzenie relacji polecenie CREATE TABLE Rozdział 6 Język definiowania danych DDL CREATE TABLE nazwa_relacji (nazwa_atrybutu typ (rozmiar) [DEFAULT wartość_domyślna] [ [CONSTRAINT nazwa_ogr] ograniczenie_atr],

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład szósty Więzy i wyzwalacze. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład szósty Więzy i wyzwalacze. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład szósty Więzy i wyzwalacze Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa szósty Więzy i wyzwalacze 1 / 35 Wstęp Wiemy jak nakładać pewne ograniczenia (więzy) w

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 7. SQL podstawy

Bazy danych 7. SQL podstawy Bazy danych 7. SQL podstawy P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Structured Query Language Używane standardy: SQL92 SQL99 SQL:2003 Żaden dostawca nie jest w pełni zgodny

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Aspekty aktywne baz danych

Aspekty aktywne baz danych Aspekty aktywne baz danych Aktywne aspekty baz danych Baza danych powinna zapewniać pewne własności i niezmienniki; Własności te powinny mogą być zapisane do bazy danych, a baza danych powinna zapewniać

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wymiarów

Modelowanie wymiarów Wymiar Modelowanie wymiarów struktura umożliwiająca grupowanie danych z tabeli faktów implementowana jako obiekt bazy danych DIMENSION wykorzystanie DIMENSION zaawansowane przepisywanie zapytań (ang. query

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 - DDL. Relacje i ograniczenia integralnościowe. Ćwiczenie 7 DDL. Wymagania: Bazy Danych

Ćwiczenie 7 - DDL. Relacje i ograniczenia integralnościowe. Ćwiczenie 7 DDL. Wymagania: Bazy Danych Bazy Danych Ćwiczenie 7 - DDL Relacje i ograniczenia integralnościowe. Ćwiczenie 7 DDL Podczas dotychczasowych ćwiczeń z Systemów Baz Danych wykonywaliście Państwo zadania przy wykorzystaniu relacji PRACOWNICY,

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2. Bloki. Struktura bloku

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2. Bloki. Struktura bloku Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2 Bloki, struktura, sekcje Bloki anonimowe Tworzenie i uruchamianie Identyfikatory Literały Typy danych dr inż. Agnieszka Bołtuć Bloki Struktura bloku W programach pisanych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. CREATE TABLE dbo.wydzialy (ID INT, Akronim VARCHAR(4) NOT NULL, Wydzial VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT Kluczyk PRIMARY KEY(ID) )

BAZY DANYCH. CREATE TABLE dbo.wydzialy (ID INT, Akronim VARCHAR(4) NOT NULL, Wydzial VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT Kluczyk PRIMARY KEY(ID) ) BAZY DANYCH laboratorium 3 tworzenie, modyfikacje i usuwanie tabel, operacje na danych Cel Stworzenie w ramach bazy danych Biblioteka nowych tabel według specyfikacji (CREATE TABLE Ustawianie właściwości

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 9. Dynamiczny SQL. Dynamiczny SQL 2012-01-20

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 9. Dynamiczny SQL. Dynamiczny SQL 2012-01-20 Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 9 Dynamiczny SQL, NDS, EXECUTE IMMEDIATE, Pakiet DBMS_SQL, Obiekty w PL/SQL, Tworzenie, wywoływanie, dziedziczenie, etc. dr inż. Agnieszka Bołtuć Dynamiczny SQL Pozwala

Bardziej szczegółowo

Obiekty bazy danych DB2

Obiekty bazy danych DB2 Obiekty bazy danych DB2 Obiektem bazy danych DB2 jest każdy składnik bazy danych DB2, jak: schematy, tabele, widoki, indeksy, sekwencje, aliasy, wyzwalacze, funkcje użytkownika (UDF-y), procedury zapamiętane,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład Partycjonowanie tabel i indeksów

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład Partycjonowanie tabel i indeksów PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 10 8. Partycjonowanie tabel i indeksów 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 1 Partycjonowanie tabel i indeksów w Oracle W celu poprawienia efektywności dostępu do danych oraz

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Technologia Przykłady praktycznych zastosowań wyzwalaczy będą omawiane na bazie systemu MS SQL Server 2005 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania dodatkowe

Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania dodatkowe Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania dodatkowe -- Definicje relacji i utworzenie stanu początkowego dla ćwiczeń z synchronizacji transakcji DROP TABLE Konta cascade constraints; DROP TABLE

Bardziej szczegółowo

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Procedury wyzwalane procedury wyzwalane, cel stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie wyzwalaczami 1 Procedury wyzwalane

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 2

Język SQL, zajęcia nr 2 Język SQL, zajęcia nr 2 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Funkcja agregująca

Bardziej szczegółowo

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP).

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Procedury składowane c.d. Parametry tablicowe w Transact-SQL. W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Zadanie 1. Proszę napisad procedurę składowaną, która

Bardziej szczegółowo

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym. Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w

Bardziej szczegółowo

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads Instalacja MySQL Baza MySQL tworzona jest przez Szwedzką firmę MySQL AB strona domowa projektu to: www.mysql.com Wersję bezpłatną (różniącą się od komercyjnej brakiem wsparcia technicznego, nośnika i podręcznika)

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 3 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Typy tabel MySQL domyślny MyISAM inne możliwe:

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL 1 Wprowadzenie do języka PL/SQL Język PL/SQL - rozszerzenie SQL o elementy programowania proceduralnego. Możliwość wykorzystywania: zmiennych i stałych, instrukcji sterujących

Bardziej szczegółowo

ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL

ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL Dane są relacje o schematach: Pracownik ( (nr integer, nazwisko text(12), etat text(10), szef integer, pracuje_od date, placa_pod Currency, placa_dod Currency,

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie Programowanie MSQL show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie show databases; - wyświetlenie wszystkich baz danych na serwerze create database nazwa; - za nazwa wstawiamy wybraną

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH

SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH KATEDRA MECHANIKI I ROBOTYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA, POLITECHNIKA RZESZOWSKA SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH Laboratorium DB2: TEMAT: Relacyjne bazy danych Cz. I, II Cel laboratorium

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 10. Partycjonowanie tabel i indeksów. 2009/ Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 10. Partycjonowanie tabel i indeksów. 2009/ Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 10. Partycjonowanie tabel i indeksów 1 Partycjonowanie tabel i indeksów w Oracle W celu poprawienia efektywności dostępu do danych oraz ułatwieniu zarządzania bardzo dużymi zbiorami

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matem

Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matem Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matematyki 15 marca 2015 SQL Język wysokiego poziomu do komunikacji z bazami danych (ściślej: z systemami zarzadzania bazami danych) Podajemy co ma być

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Zapytania SELECT Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Przykład HAVING Podaj liczebność zespołów dla których najstarszy pracownik urodził się po 1940 select idz, count(*) from prac p

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 3. Zasięg zmiennych. Zasięg zmiennych

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 3. Zasięg zmiennych. Zasięg zmiennych Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 3 Zasięg zmiennych Zmienne powiązane Instrukcje warunkowe Pętle Pobieranie danych SQL w PL/SQL Rekordy dr inż. Agnieszka Bołtuć Zasięg zmiennych Zmienna jest dostępna

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2 Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

SQL - DDL. 1 Tabele systemowe. 2 Typy danych

SQL - DDL. 1 Tabele systemowe. 2 Typy danych SQL - DDL DDL (ang. data definition language) jest częścią języka zapytań SQL obejmująca tworzenie i zarządzanie (modyfikację, usuwanie i przydzielanie uprawnień) obiektami w bazie danych (tabelami, perspektywami,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 5 Structured Query Language (SQL) c.d. DDL

Bazy danych 2. Wykład 5 Structured Query Language (SQL) c.d. DDL Bazy danych 2 Wykład 5 Structured Query Language (SQL) c.d. DDL Dziedzina (DOMAIN) Dziedzina to zdefiniowany przez uŝytkownika zbiór dopuszczalnych wartości definiowany niezaleŝnie od definicji tabel Składnia

Bardziej szczegółowo

SQL :: Data Definition Language

SQL :: Data Definition Language SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 2 Typy danych wbudowane użytkownika Tabele organizacja wiersza przechowywanie dużych danych automatyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Kontynuując ćwiczenia dotyczące obiektów w bazie Oracle, na dzisiejszych zajęciach zajmiemy sie: Indeksami Technologią Flashback Indeksy Indeksy to struktury,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Baz Danych GiG-2-KG Ćw. 5. Podstawy języka SQL

Projektowanie Baz Danych GiG-2-KG Ćw. 5. Podstawy języka SQL Podstawy języka SQL Język SQL (ang. Structured Query Language) jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do systemu zarządzania bazą danych (SZBD). Język SQL jest językiem deklaratywnym.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umoŝliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej fb.com/groups/bazydanychmt/

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej  fb.com/groups/bazydanychmt/ Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej www.imio.polsl.pl fb.com/imiopolsl @imiopolsl fb.com/groups/bazydanychmt/ Wydział Mechaniczny technologiczny Politechnika Śląska Laboratorium 4 (Asocjacje,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

Oracle 12c: Nowości w SQL i PL/SQL

Oracle 12c: Nowości w SQL i PL/SQL Oracle 12c: Nowości w SQL i PL/SQL Marek Wojciechowski Politechnika Poznańska, PLOUG Nowe możliwości w klauzuli DEFAULT Odwołania do sekwencji Obsługa jawnie wstawianych wartości NULL Wartości na poziomie

Bardziej szczegółowo

Język zapytań SQL- język relacyjnych baz danych

Język zapytań SQL- język relacyjnych baz danych Język SQL Język zapytań SQL- język relacyjnych baz danych SQL (Structured Query Language),czyli Strukturalny Język Zapytań. SQL jest standardowym językiem do kierowania poleceń do relacyjnej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 5. Samozłaczenie SQL podstawy

Bazy danych 5. Samozłaczenie SQL podstawy Bazy danych 5. Samozłaczenie SQL podstawy P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2007/08 Przykład kolejowy Tworzymy bazę danych zawierajac a (uproszczony) rozkład jazdy pociagów

Bardziej szczegółowo

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Język DML Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Systemy Baz Danych, Hanna Kleban 1 INSERT Instrukcja INSERT dodawanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Nr ćwiczenia: 9 Praca z bazą danych MySQL wersja 2.0 Temat: Cel ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL. Piotr Medoń

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL. Piotr Medoń PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Piotr Medoń Cele Omówienie transakcji bazodanowych Omówienie obsługi wyjątków Zarządzanie perspektywami Tworzenie i usuwanie sekwencji Budowa wyzwalaczy 2 Transakcje bazodanowe

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Plan wykładu 2 TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Wykład 2: Wprowadzenie do PL/SQL: bloki anonimowe, zmienne, kursory Wprowadzenie do PL/SQL Bloki Podstawowe składowe języka Zmienne i stałe Kursory Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych za pomocą poleceń języka SQL*Plus

Zarządzanie bazą danych za pomocą poleceń języka SQL*Plus Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska Zarządzanie bazą danych za pomocą poleceń języka SQL*Plus C5.I. Wprowadzenie C5.I.1 Ogólna charakterystyka i uruchomienie systemu Język SQL jest

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Cele Poznanie złożonych i referencyjnych typów danych Poznanie konstrukcji kursora Poznanie kodu składowanego Poznanie procedur i funkcji 2 Złożone typy danych RECORD

Bardziej szczegółowo

Część 1: OLAP. Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych

Część 1: OLAP. Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych Łukasz Przywarty 171018 Wrocław, 05.12.2012 r. Grupa: CZW/N 10:00-13:00 Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych Część 1: OLAP Prowadzący: dr inż. Henryk Maciejewski

Bardziej szczegółowo

XML w bazie danych IBM DB2

XML w bazie danych IBM DB2 Instytut Informatyki Politechnika Śląska Gliwice, ul. Akademicka 16 XML w bazie danych IBM DB2 Dr inż. Dariusz Mrozek Wykład: IBM DB2 uniwersalna platforma przetwarzania danych O czym dzisiaj? XML w relacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA 1. Opis problemu W ramach zajęć zostanie przedstawiony przykład prezentujący prosty system biblioteczny. System zawiera informację o czytelnikach oraz książkach dostępnych

Bardziej szczegółowo