Zbiór pytań nr 2. 1 Tabela DEPARTMENTS ma następującą strukturę:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiór pytań nr 2. 1 Tabela DEPARTMENTS ma następującą strukturę:"

Transkrypt

1 Zbiór pytań nr 2 1 Tabela DEPARTMENTS ma następującą strukturę: Nazwa kolumny Typ danych Uwagi dept_id NUMBER(4) NOT NULL, PRIMARY KEY dept_name VARCHAR2(30) mgr_id NUMBER(6) location_id NUMBER(4) Które z poleceń jest błędne: A. INSERT INTO departments (dept_id, dept_name, location_id) VALUES(280, Security,1700); B. INSERT INTO departments VALUES(280, Security,1700); C. INSERT INTO departments VALUES(280, Corporate Giving,266,1700); D. Wszystkie wymienione odpowiedzi są poprawne. 2 Tabela EMPLOYEES ma następującą strukturę EMPLOYEE_ID NUMBER Primary Key FIRST_NAME VARCHAR2(25) LAST_NAME VARCHAR2(25) Które polecenia mają poprawną składnię? (Wybrać 3 odpowiedzi) A. INSERT INTO employees VALUES ( NULL, John, Smith ); B. INSERT INTO employees( first_name, last_name) VALUES( John, Smith ); C. INSERT INTO employees VALUES ( 1000, John,NULL); D. INSERT INTO employees(first_name,last_name, employee_id) VALUES ( 1000, John, Smith ); E. INSERT INTO employees (employee_id) VALUES (1000); F. INSERT INTO employees (employee_id, first_name, last_name) VALUES ( 1000, John, ); 3 Tabele EMPLOYEES i NEW_EMPLOYEES mają następującą strukturę: EMPLOYEES NEW_EMPLOYEES EMPLOYEE_ID NUMBER Primary Key EMPLOYEE_ID NUMBER Primary Key FIRST_NAME VARCHAR2(25) NAME VARCHAR2(60) LAST_NAME VARCHAR2(25) HIRE_DATE DATE Które polecenie jest prawidłowe? A. UPDATE new_employees SET name = (SELECT last_name first_name FROM employees WHERE employee_id =180) WHERE employee_id =180; B. UPDATE new_employees SET name = (SELECT last_name first_name FROM employees) WHERE employee_id =180; C. UPDATE new_employees SET name = (SELECT last_name first_name FROM employees WHERE employee_id=180) WHERE employee_id =(SELECT employee_id FROM new_employees); D. UPDATE new_employees SET name = (SELECT last name first_name FROM employees WHERE employee_id= (SELECT employee_id FROM new_employees)) WHERE employee_id =180; Strona 1 z 10

2 4 Tabela EMPLOYEES zawiera następujące dane: EMPLOYEE_ID EMP_NAME DEPT_ID MGR_ID JOB_ID SALARY 101 Smith SA_REP Martin CLERK Chris IT_ADMIN John HR_CLERK Diana HR_MGR Bryan AD_ASST Jennifer HR_DIR Bob 40 EX_DIR Ravi SA_DIR 6500 Kolumna EMPLOYEE_ID jest kluczem głównym, natomiast MGR_ID jest referencja do klucza głównego tej samej tabeli. Kolumna JOB_ID jest kolumną typu NOT NULL. Dlaczego następujące polecenie zwróci błąd: DELETE employee_id, salary, job_id FROM employees WHERE dept_id = 90; A. W tabeli EMPLOYEES nie ma wiersza z wartością 90 w kolumnie DEPT_ID. B. Nie można usunąć kolumny JOB_ID ponieważ jest to kolumna typu NOT NULL. C. Nie można określać kolumn w klauzuli DELETE polecenia DELETE. D. Nie można usunąć kolumny EMPLOYEE_ID ponieważ jest ona kluczem głównym tabeli. 5 Które polecenia są poleceniami DML? (Wybrać trzy odpowiedzi) A. COMMIT B. MERGE C. UPDATE D. DELETE E. CREATE F. DROP 6 Tabele EMPLOYEES i NEW_EMPLOYEES mają następującą strukturę: EMPLOYEES NEW_EMPLOYEES EMPLOYEE_ID NUMBER Primary Key EMPLOYEE_ID NUMBER Primary Key FIRST_NAME VARCHAR2(25) NAME VARCHAR2(60) LAST_NAME VARCHAR2(25) HIRE_DATE DATE Które polecenie DELETE jest prawidłowe? A. DELETE FROM employees WHERE employee_id = (SELECT employee_id FROM employees); B. DELETE * FROM employees WHERE employee_id = (SELECT employee_id FROM new_employees); C. DELETE FROM employees WHERE employee_id IN (SELECT employee_id FROM new_employees WHERE name = 'Carrey'); D. DELETE * FROM employees WHERE employee_id IN (SELECT employee_id FROM new_employees WHERE last_name = 'Carrey'); 7 Tabela EMPLOYEES posiada następująca strukturę: EMPLOYEE_ID NUMBER Primary Key FIRST_NAME VARCHAR2(25) LAST_NAME VARCHAR2(25) HIRE_DATE DATE Jaki będzie rezultat następującego polecenia: DELETE employees; A. Zostanie zwrócony błąd dotyczący naruszenia klucza głównego. B. Dane oraz struktura tabeli EMPLOYEES zostaną usunięte. C. Dane tabeli EMPLOYEES zostaną usunięte, a struktura tabeli pozostanie nienaruszona. D. Zostanie zwrócony błąd dotyczący niepoprawnej składni polecenia. Strona 2 z 10

3 8 Tabele PRODUKT i DOSTAWCA mają następującą strukturę: PRODUKT Nazwa kolumny Typ danych PRODUKT_ID NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY PRODUKT_NAZWA VARCHAR2(25) DOSTAWCA_ID NUMBER FOREIGN KEY do DOSTAWCA_ID z tabeli DOSTAWCA ILOSC NUMBER DOSTAWCA Nazwa kolumny Typ danych DOSTAWCA_ID NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY DOSTAWCA_NAZWA VARCHAR2(25) MIASTO VARCHAR2(25) Które polecenie pozwoli usunąć produkty pochodzące od dostawców z miasta DALLAS, jeżeli ilość produktu jest mniejsza od wartości określonej przez użytkownika (zmienna podstawienia &qoh): A. DELETE FROM produkt WHERE dostawca_id = (SELECT dostawca_id FROM dostawca WHERE UPPER(miasto) = 'DALLAS' ) AND ilosc < &qoh; B. DELETE FROM produkt WHERE dostawca_id IN (SELECT dostawca_id FROM dostawca WHERE UPPER(miasto) = 'DALLAS' AND ilosc < &qoh); C. DELETE FROM dostawca WHERE dostawca_id IN (SELECT dostawca_id FROM dostawca WHERE UPPER(miasto) = 'DALLAS ') AND ilosc < &qoh; D. DELETE FROM produkt WHERE dostawca_id IN (SELECT dostawca_id FROM dostawca WHERE UPPER(miasto) = 'DALLAS ') AND ilosc < &qoh; E. DELETE FROM produkt WHERE dostawca_id IN (SELECT dostawca_id FROM dostawca WHERE UPPER(miasto) = 'DALLAS' AND dostawca_id IN (SELECT dostawca_id FROM produkt WHERE ilosc < &qoh)); 9 Tabela STUDENT ma następującą strukturę: STUD_ID NOT NULL NUMBER(3) NAME NOT NULL VARCHAR2(25) ADDRESS VARCHAR2(50) GRADUATION DATE Które polecenie INSERT jest prawidłowe: A. INSERT INTO student VALUES(101, Smith ); B. INSERT INTO student VALUES(101, 100 Main Street, 17-JUN-99, Smith ); C. INSERT INTO test VALUES(101, Smith, 100 Main Street, 17-JUN-99 ); D. INSERT INTO student(stud_id,address,gradulation) VALUES(101, Smith, 100 Main Street, 17-JUN-99 ); E. INSERT INTO student(stud_id,address,name,graduation) VALUES(101, 100 Main Street, Smith, 17-JUN-99 ); 10 Które polecenie zmodyfikuje nazwę stanowiska Ksiegowy na Glowny ksiegowy dla wszystkich osób na stanowisku Ksiegowy? A. UPDATE emp SET job = Glowny ksiegowy ; B. UPDATE emp Job := Glowny ksiegowy WHERE UPPER (job) = Ksiegowy ; C. UPDATE emp SET job = Glowny ksiegowy' WHERE UPPER (job) = KSIEGOWY ; D. UPDATE emp SET values job = Glowny ksiegowy WHERE UPPER (job) = Ksiegowy ; 11 Która z linii posiada błąd: 1. CREATE TABLE FRUITS_VEGETABLES 2. (FRUIT_TYPE VARCHAR2, 3. FRUIT_NAME CHAR(20), 4. QUANTITY NUMBER); A. 1 Strona 3 z 10

4 B. 2 C. 3 D Które polecenie doda kolumnę ORDER_DATE do tabeli ORDERS? A. ALTER TABLE ORDERS ADD COLUMN ORDER_DATE DATE; B. ALTER TABLE ORDERS ADD ORDER_DATE (DATE); C. ALTER TABLE ORDERS ADD ORDER_DATE DATE; D. ALTER TABLE ORDERS NEW COLUMN ORDER_DATE TYPE DATE; 13 Które znaki są dozwolone w nazwach tabel? (Wybrać dwie odpowiedzi) A. & B. # D. $ 14 Tabela HIRING posiada następujące dane: EMPNO HIREDATE DEC JAN JUN-01 Jaki będzie wynik następującego polecenia: SELECT hiredate+1 FROM hiring WHERE empno = 3400; A. 24-FEB-01 B. 25-JAN-01 C. 24-JAN-02 D. Wymienione odpowiedzi nie są prawidłowe 15 Jaka jest domyślna długość dla typu CHAR, jeśli nie została ona określona podczas tworzenia tabeli? A. 256 B C. 64 D. 1 E. Zawsze trzeba określać długość dla kolumn typu CHAR. 16 Które polecenie usunie z tabeli STATE kolumnę UPDATE_DT? A. ALTER TABLE STATE DROP COLUMN UPDATE_DT; B. ALTER TABLE STATE REMOVE COLUMN UPDATE_DT; C. DROP COLUMN UPDATE_DT FROM STATE; D. ALTER TABLE STATE SET UNUSED COLUMN UPDATE_DT; E. Nie można usunąć kolumny z tabeli. 17 Które ze stwierdzeń najlepiej opisuje następujące polecenie: CREATE TABLE MY_TABLE ( 1ST_COLUMN NUMBER, 2ND_COLUMN VARCHAR2(20)); A. Tabela nie może być tworzona bez klucza głównego, a w powyższym poleceniu klucz główny nie został zdefiniowany. B. Zarezerwowane słowo COLUMN nie może być częścią nazwy kolumny. C. Nazwy kolumn są nieprawidłowe. D. Nie ma określonej maksymalnej długości dla pierwszej kolumny. Wartość ta powinna być zawsze określona dla kolumn znakowych i numerycznych. E. Polecenie jest poprawne, nie ma żadnych błędów. 18 Jaki jest wynik zastosowania polecenia TRUNCATE? Strona 4 z 10

5 A. Usunięcie tabeli. B. Usunięcie wszystkich wierszy tabeli. C. Zmniejszenie ilości wpisów do 10 wierszy. D. Usunięcie wszystkich kolumn z tabeli. E. Usunięcie kluczy obcych z tabeli. 19 Które linie następującego polecenia zawierają błąd? (Wybrać dwie odpowiedzi) 1. CREATE TABLE SALARY 2. (employee_id NUMBER(9) 3. CONSTRAINT salary_pk PRIMARY KEY, _salary NUMBER(8,2), 5. NUMBER_manager_name VARCHAR2(25) 6. CONSTRAINT mgr_name_nn NOT NULL, 7. $_salary_96 NUMBER(8,2)); A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 F. 6 G Która nazwa tabeli jest prawidłowa? A. #_667 B. Number C. Catch_#22 D. 1996_invoices E. Invoices Która linia następującego polecenia posiada błąd: 1. CREATE TABLE order*1 ( 2. order# NUMBER(9), 3. cust_id NUMBER(9), 4. date_1 DATE DEFAULT SYSDATE); A. 1 B. 2 C. 3 D Które polecenia tworzenia tabel są błędne? (Wybrać trzy odpowiedzi) A. CREATE TABLE time1 (time1 NUMBER(9)); B. CREATE TABLE date (time_id NUMBER(9)); C. CREATE TABLE time (time_id NUMBER(9)); D. CREATE TABLE time* (time_id NUMBER(9)); E. CREATE TABLE $time (time_id NUMBER(9)); F. CREATE TABLE datetime (time_id NUMBER(9)); 23 Która linia następującego polecenia posiada błąd: 1. CREATE TABLE supplier ( 2. supplier_id NUMBER, 3. supplier_name VARCHAR2(25), 4. address VARCHAR2(25), 5. city VARCHAR2(25), 6. region VARCHAR2(25), 7. postal_code VARCHAR2(11), 8. CONSTRAINT supplier_id_pk PRIMARY KEY(supplier_id), 9. CONSTRAINT supplier_name_nn NOT NULL(supplier_name), 10. CONSTRAINT postal_code_fk FOREIGN KEY (postal_code) REFERENCES postal_code (code)); Strona 5 z 10

6 A. 1 B. 2 C. 7 D. 8 E. 9 F Która nazwa tabeli jest prawidłowa? A. 1CUSTOMER B. NEW_CUSTOMER_ENTERED_BEFORE_SEPT01 C. NUMBER#1 D. COLUMN 25 Co zostanie zwrócone przez wykonanie funkcji: SIGN(ABS(NVL(-32,0)))? A. 1 B. 32 C. -1 D. 0 E. NULL 26 Co zwróci poniższe zapytanie? SELECT last_name, first_name, start_date FROM employees WHERE hire_date < TRUNC(SYSDATE) 5; A. Pracowników zatrudnionych w ostatnich 5 latach B. Pracowników zatrudnionych w ostatnich 5 dniach C. Pracowników zatrudnionych dawniej niż 5 lat temu D. Pracowników zatrudnionych dawniej niż 5 dni temu 27 Co zostanie zwrócone przez wykonanie zapytania: SELECT ROUND(TRUNC(MOD(1600,10),-1),2) FROM dual; A. 0 B. 1 C D. Informacja o błędzie 28 Które trzy zapytania zwrócą liczbę 2000 w formacie $2,000.00? (wybierz 3 odpowiedzi) A. SELECT TO_CHAR(2000, $#,###.## ) FROM dual; B. SELECT TO_CHAR(2000, $0, ) FROM dual; C. SELECT TO_CHAR(2000, $9, ) FROM dual; D. SELECT TO_CHAR(2000, $9, ) FROM dual; E. SELECT TO_CHAR(2000, $2, ) FROM dual; F. SELECT TO_CHAR(2000, $N,NNN.NN ) FROM dual; 29 Tabela EMP posiada następujące kolumny: ENAME SALARY HIRE_DATE VARCHAR2(35) NUMBER(8,2) DATE Które z poniższych zapytań zwróci listę pracowników zatrudnionych dłużej niż 5 lat? A. SELECT ENAME FROM EMP WHERE SYSDATE-HIRE_DATE > 5; B. SELECT ENAME FROM EMP WHERE HIRE_DATE-SYSDATE > 5; Strona 6 z 10

7 C. SELECT ENAME FROM EMP WHERE (SYSDATE-HIRE_DATE)/365 > 5; D. SELECT ENAME FROM EMP WHERE (SYSDATE-HIRE_DATE)* 365 > 5; 30 Które dwie operacje można przeprowadzić wykorzystując funkcję TO_CHAR? (wybierz 2) A. Dokonać konwersji 10 na TEN B. Dokonać konwersji 10 na 10 C. Dokonać konwersji 10 na 10 D. Dokonać konwersji TEN na 10 E. Dokonać konwersji daty na ciąg znaków F. Dokonać konwersji ciągu znaków na datę 31 Który widok używany jest do wyświetlania tylko tych tabel, które posiada użytkownik wykonujący zapytanie? A. ALL_TABLES B. DBA_TABLES C. USER_TABLES D. USR_TABLES 32 Tabela STATE posiada 6 wierszy. Które stwierdzenie jest prawdziwe dla następującego polecenia: ALTER TABLE STATE ADD UPDATE_DT DATE DEFAULT SYSDATE; A. Do tabeli dodana jest nowa kolumna UPDATE_DT, a wartości w tej kolumnie dla wierszy istniejącyh w bazie są NULL B. Jeżeli w tabeli są dane to nie można dodać kolumny. C. Wartość domyślna (DEFAULT) nie może wystąpić jeżeli w modyfikowanej tabeli są dane. D. Do tabeli dodana jest nowa kolumna UPDATE_DT, a wartości w tej kolumnie dla wierszy zostaną zmodyfikowane, aby zawierały aktualną datę i czas. 33 Która opcja nie jest dostępna podczas modyfikowania tabel? A. Dodawanie nowych kolumn B. Zmiana nazwy istniejących kolumn C. Usuwanie istniejących kolumn D. Dodawanie, zmiana nazwy, usuwanie istniejących kolumn 34 Rozważ następujące typy danych: DATE, TIMESTAMP (TS), TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE (TSLTZ), INTERVAL YEAR TO MONTH (IY2M), INTERVAL DAY TO SECOND (ID2S). Które z operacji nie są możliwe w bazie Oracle 9i (Wybierz 3 odpowiedzi) A. DATE + DATE B. TSLTZ - DATE C. TSLTZ + IY2M D. TS * 5 E. ID2S / 2 F. IY2M + IY2M G. ID2S + IY2M H. DATE IY2M 35 Jaka jest domyślna precyzja dla ułamka sekdundy w typie danych TIMESTAMP? A. 0 B. 2 C. 6 D Który typ danych wyświetla razem z datą informacje o strefie czasowej? A. TIMESTAMP Strona 7 z 10

8 B. TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE C. TIMESTAMP WITH TIME ZONE D. DATE E. TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE oraz TIMESTAMP WITH TIME ZONE 37 Załóżmy, że jesteś podłączony do bazy danych jako użytkownik JOHN. Musisz zmienić nazwę tabeli NORDERS na NEW_ORDERS, ale należy ona do użytkownika SMITH. Które określenie jest prawdziwe dla następujących poleceń (zakładamy że JOHN ma wszystkie potrzebne uprawnienia): 1. RENAME SMITH.NORDERS TO NEW_ORDERS; 2. ALTER TABLE SMITH.NORDERS RENAME TO NEW_ORDERS; A. Polecenie 1 będzie działać poprawnie, polecenie 2 nie będzie działać. B. Polecenia 1 i 2 będą działały poprawnie. C. Polecenie 2 będzie działać poprawnie, polecenie 1 nie będzie działać. D. Polecenia 1 i 2 nie będą działały. 38 Które deklaracje określają maksymlany rozmiar typu CHAR w bajtach? (Wybrać dwie odpowiedzi) A. CHAR (20) B. CHAR (20) BYTE C. CHAR (20 BYTE) D. BYTE (20 CHAR) E. CHAR BYTE (20) 39 Tabela STATE posiada następujące ograniczenia (status podano w nawiasie): Primary key pk_state (enabled) Foreign key COUNTRY table fk_state (enabled) Check ck_cnt_code (disabled) Check ck_st_code (enabled) Not null nn_st_name (enabled) Ile ograniczeń otrzyma tabela STATE_NEW po wykonaniu polecenia: CREATE TABLE STATE_NEW AS SELECT * FROM STATE; A. 0 B. 1 C. 3 D. 5 E Które polecenie utworzy klucz główny składający się z dwóch kolumn STATE_CD i CITY_CD? A. CREATE PRIMARY KEY ON CITY (STATE_CD, CITY_CD); B. CREATE CONSTRAINT PK_CITY PRIMARY KEY ON CITY (STATE_CD, CITY_CD); C. ALTER TABLE CITY ADD CONSTRAINT PK_CITY PRIMARY KEY (STATE_CD, CITY_CD); D. ALTER TABLE CITY ADD PRIMARY KEY (STATE_CD, CITY_CD); E. ALTER TABLE CITY ADD PRIMARY KEY CONSTRAINT PK_CITY ON (STATE_CD, CITY_CD); 41 Które z ograniczeń jest błędne? A. CONSTRAINT ck_gender CHECK (gender IN ('M','F')) B. CONSTRAINT ck_old_order CHECK (order_date > (SYSDATE - 30)) C. CONSTRAINT ck_vendor CHECK (vendor_id IN (SELECT vendor_id FROM vendors)) D. CONSTRAINT ck_profit CHECK (gross_amt > net_amt) 42 Co znaczy klazuzula DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE umieszczana podczas tworzenia ograniczeń? A. Ograniczenie jest sprawdzane tylko w momencie zatwierdzania. B. Ograniczenie jest sprawdzane po każdym poleceniu SQL; opcję można wyłąćzyć za pomocą polecenia: SET CONSTRAINTS ALL DEFERRED C. Aby uniknąć naruszeń ograniczeń to istniejące wiersze są sprawdzane natychmiastowo. Strona 8 z 10

9 D. Ograniczenie jest natychmiast sprawdzane w poleceniach DML, ale późniejsza weryfikacja przeprowadzana jest w momencie zatwierdzania. 43 Załóżmy, że masz zadanie, które dodaje tysiące wierszy do tabeli ORDERS. Aby przyspieszyć proces ładowania, chcesz tymczasowo wyłączyć ograniczenie klucza obcego FK_ORDERS. Które polecenie powinno być w tym celu użyte? A. ALTER CONSTRAINT FK_ORDERS DISABLE; B. ALTER TABLE ORDERS DISABLE FOREIGN KEY FK_ORDERS; C. ALTER TABLE ORDERS DISABLE CONSTRAINT FK_ORDERS; D. ALTER TABLE ORDERS DISABLE ALL CONSTRAINTS; 44 Które polecenie włącza ograniczenie? A. ALTER TABLE table_name ENABLE constraint_name; B. ALTER TABLE table_name STATUS = ENABLE CONSTRAINT constraint_name; C. ALTER TABLE table_name ENABLE CONSTRAINT constraint_name; D. ALTER TABLE table_name STATUS ENABLE CONSTRAINT constraint_name; E. ALTER TABLE table_name TURN ON CONSTRAINT constraint_name; F. ALTER TABLE table_name TURN ON CONSTRAINT constraint_name; 45 Które polecenie utworzy klucz główny w tabeli STUDENT na kolumnie STUDENT_ID (Zakładamy, że tabela jest pusta). A. ALTER TABLE students ADD PRIMARY KEY student_id; B. ALTER TABLE students ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY (student_id); C. ALTER TABLE students ADD CONSTRAINT stud_id_pk PRIMARY KEY student_id; D. ALTER TABLE students ADD CONSTRAINT stud_id_pk PRIMARY KEY (student_id); E. ALTER TABLE students MODIFY CONSTRAINT stud_id_pk PRIMARY KEY (student_id); 46 Tabele EMPLOYEES i DEPARTMENTS zawierają następujące dane: EMPLOYYES EMPLOYEE_ID EMP_NAME DEPT_ID MGR_ID JOB_ID SALARY 101 Smith SA_REP Martin CLERK Chris IT_ADMIN John HR_CLERK Diana IT_ADMIN Smith AD_ASST Jennifer HR_DIR Bob 40 EX_DIR Ravi SA*DIR 6500 DEPARTMENTS DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAME 10 Admin 20 Education 30 IT 40 Human Resources W tabeli EMPLOYEES, atrybut EMPLOYEE_ID jest kluczem głównym, MGR_ID jest referencją do atrybutu EMPLOYEE_ID w tej samej tabeli, DEPT jest kluczem obcym do kolumny DEPARTMENT_ID w tabeli DEPARTMENTS. W tabeli DEPARTMENTS, atrybut DEPARTMENT_ID jest kluczem głownym. Jaki jest wynik polecenia: DELETE FROM departments WHERE department_id = 40; A. Z tabeli DEPARTMENTS usuwany jest tylko wiersz zawierający wartość 40 w kolumnie DEPARTMENT_ID. B. Zapytanie zwróci błąd ponieważ w tabeli EMPLOYEES są wiersze posiadające referencję do DEPARTMENT_ID o wartości 40. C. Z tabeli DEPARTMENTS usuwany jest wiersz zawierający wartość 40 w kolumnie DEPARTMENT_ID, a z tabeli EMPLOYYES wiersze zawierające w kolumnie EMPLOYEE_ID wartości 106 i 110. D. Z tabeli DEPARTMENTS usuwany jest wiersz zawierający wartość 40 w kolumnie DEPARTMENT_ID, a z tabeli EMPLOYYES wiersze zawierające w kolumnie EMPLOYEE_ID wartości 106, 108,110,120. Strona 9 z 10

10 E. Z tabeli DEPARTMENTS usuwany jest wiersz zawierający wartość 40 w kolumnie DEPARTMENT_ID. Usuwane są także wiersze z tabeli EMPLOYYES. F. Zapytanie zwróci błąd ponieważ w klazuli DELETE polecenia DELETE nie ma określonych kolumn tabeli. 47 Które polecenie definiuje klucz obcy w kolumnie DEPTNO tabeli EMP? A. CREATE TABLE EMP (empno NUMBER(4), ename VARCHAR2(35), deptno NUMBER(7,2) NOT NULL CONSTRAINT emp_deptno_fk FOREIGN KEY deptno REFERENCES dept deptno); B. CREATE TABLE EMP (empno NUMBER(4), ename VARCHAR2 (35), deptno NUMBER(7,2) CONSTRAINT emp_deptno_fk REFERENCES dept (deptno)); C. CREATE TABLE EMP (empno NUMBER(4), ename VARCHAR2(35), deptno NUMBER(7,2) NOT NULL, CONSTRAINT emp_deptno_fk REFERENCES dept (deptno) FOREIGN KEY (deptno)); D. CREATE TABLE EMP (empno NUMBER(4), ename VARCHAR2 (35), deptno NUMBER(7,2) FOREIGN KEY CONSTRAINT emp deptno fk REFERENCES dept (deptno)); 48 Rozważ następujące polecenia: CREATE TABLE dept (deptno NUMBER(2), dname VARCNAR2(14), loc VARCNAR2(13)); ROLLBACK; DESCRIBE DEPT; Które ze stwierdzeń jest prawdziwe? A. Polecenie DESCRIBE DEPT wyświetli strukturę tabeli DEPT. B. Polecenie ROLLBACK zwolni przestrzeń zajmowaną przez tabelę DEPT. C. Polecenie zwróci błąd ORA-04043: object DEPT does not exist. D. Polecenie DESCRIBE DEPT wyświetli strukturę tabeli DEPT tylko gdy przed poleceniem ROLLBACK wystąpi polecenie COMMIT. 49 Które polecenie nazwie ograniczenie w sposób jawny? A. ALTER TABLE student_grades ADD FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(student_id); B. ALTER TABLE student_grades ADD CONSTRAINT NAME = student_id_fk FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(student_id); C. ALTER TABLE student_grades ADD CONSTRAINT student_id_fk FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(student_id); D. ALTER TABLE student grades ADD NAMED CONSTRAINT student_id_fk FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(student_id); E. ALTER TABLE student grades ADD NAME student_id_fk FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(student_id); Strona 10 z 10

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie:

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Zarządzanie danymi wycofania Cele Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Opisać zastosowanie danych wycofania Opisać zastosowanie danych wycofania Stosować automatyczne zarządzanie segmentami wycofania

Bardziej szczegółowo

sqlplus [ użytkownik [ / hasło ] ]

sqlplus [ użytkownik [ / hasło ] ] Uruchomienie SQL*Plus: sqlplus [ użytkownik [ / hasło ] ] Zasady wpisywania komend PL/SQL: komendy mogą być wieloliniowe nie można skracać słów kluczowych można oddzielać słowa spacjami lub tabulacją słowa

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

WHERE sal> ANY (SELECT DISTINCT sal FROM

WHERE sal> ANY (SELECT DISTINCT sal FROM 1 Które ze sformułowań są prawdziwe w modelu relacyjnym: [ ] wartości w kolumnie są przechowywane w kolejności posortowanej [ ] wiersze nie powtarzają się [ ] kolejność kolumn jest nieistotna [ ] wiersze

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Oracle Flashback przegląd możliwości

Oracle Flashback przegląd możliwości XVI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2010 Oracle Flashback przegląd możliwości Mariusz Żuk OPITZ CONSULTING Kraków Sp.z.o.o. mariusz.zuk@opitz-consulting.com Abstrakt. Celem prezentacji jest omówienie

Bardziej szczegółowo

SELECT uŝywane jest do selekcji danych z tabeli. Wynik zapisany jest w postaci tabeli (result-set).

SELECT uŝywane jest do selekcji danych z tabeli. Wynik zapisany jest w postaci tabeli (result-set). SQL Data Manipulation Language (DML) SELECT pozwala wydobyć dane z bazy danych UPDATE uaktualnia/modyfikuje dane w bazie danych DELETE usuwa dane z bazy danych INSERT INTO wstawia nowe dane do tabeli bazy

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

Język SQL (na przykładzie serwera MySQL)

Język SQL (na przykładzie serwera MySQL) Język SQL (na przykładzie serwera MySQL) Materiały pomocnicze do wykładu Wersja 2.2.4 Ostatnia aktualizacja: 16-05-2006 ARTUR GRAMACKI Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Spis

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

MySQL. Laurka z Internetu:

MySQL. Laurka z Internetu: MySQL Laurka z Internetu: The MySQL database server is the world's most popular open source database. There are over 11 million active MySQL installations worldwide with over 35,000 MySQL downloads per

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

DDL. Data Definition Language Definiowanie obiektów pomocniczych: domeny, sekwencje, ograniczenia, widoki

DDL. Data Definition Language Definiowanie obiektów pomocniczych: domeny, sekwencje, ograniczenia, widoki DDL Data Definition Language 1 Bazy Danych Wykład p.t. DDL Data Definition Language Definiowanie obiektów pomocniczych: domeny, sekwencje, ograniczenia, widoki Antoni Ligęza ligeza@agh.edu.pl http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~ligeza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia Źródła: http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=bazy_danych

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa. (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl)

Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa. (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl) Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl) opracował dr Robert Fidytek SPIS TREŚCI Zadania poziom 1 (Prosty DQL i DML)...

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

SQL w praktyce. Miłej i owocnej nauki!!!

SQL w praktyce. Miłej i owocnej nauki!!! SQL w praktyce Niniejsza praca objęta jest prawami autorskimi. Nielegalne jest kopiowanie żadnej częsci tej pracy w żadnej postaci. Niezgodne z prawem tym bardziej jest udostępnianie innym tej pracy odpłatnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo