Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna"

Transkrypt

1 Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Zakres tematyczny Cele UE i Polski w zakresie redukcji emisji CO₂ Mechanizm Białych Certyfikatów procedury uzyskiwania i umarzania Białych Certyfikatów Procedury przetargowe URE, dokumentacja przetargowa Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej Podsumowanie I i II przetargu. Porady praktyczne

3 Cele Unii Europejskiej Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok następujące cele 3x20% : zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990; zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zgodnie z szacunkami zawartymi w Zielonej Księdze w sprawie racjonalizacji zużycia energii; zwiększenie do 20% udziału energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii w całkowitym zużyciu energii, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%.

4 Europejskie podstawy prawne Wymagania dotyczące zobowiązań państw członkowskich UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej ujęte zostały w następujących dokumentach prawnych: Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych; Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej;

5 DYREKTYWA 2006/32/WE W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI KOŃCOWEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

6 Dyrektywa 2006/32/WE CEL przyświecający twórcom Dyrektywy - opłacalna ekonomicznie poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii w Państwach Członkowskich poprzez: określenie celów orientacyjnych oraz stworzenie mechanizmów, zachęt i ram instytucjonalnych, finansowych i prawnych, niezbędnych w celu usunięcia istniejących barier rynkowych i niedoskonałości rynku utrudniających efektywne końcowe wykorzystanie energii; stworzenie warunków dla rozwoju i promowania rynku usług energetycznych oraz dla dostarczania odbiorcom końcowym innych środków poprawy efektywności energetycznej.

7 Dyrektywa 2006/32/WE ZOBOWIĄZANIE PAŃSTW CZŁONKOWSKI DO - nałożenia na dystrybutorów energii, operatorów systemów dystrybucji lub przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii obowiązku świadczenia usług energetycznych i środków zmierzających do poprawy efektywności energetycznej poprzez m.in.: Usuwanie zachęt w taryfach w zakresie przesyłu i dystrybucji energii, które niepotrzebnie zwiększają ilość dystrybuowanej lub przesyłanej energii; Obowiązek przedstawiania na żądanie danych statystycznych dotyczących ich odbiorców końcowych wyznaczonym organom lub agencjom.

8 Dyrektywa 2006/32/WE ZOBOWIĄZANIE PAŃSTW CZŁONKOWSKI DO: zapewnienia dostępu do informacji o mechanizmach służących efektywności energetycznej oraz ramach finansowych i prawnych przyjętych w celu osiągnięcia krajowego celu w zakresie oszczędności energii dla wszystkich uczestników rynku, zwłaszcza odbiorców końcowych informacje przejrzyste i szeroko dostępne odpowiednim uczestnikom rynku; podejmowania wzmożonych wysiłków na rzecz promowania efektywności końcowego wykorzystania energii; ustanowienia odpowiednich warunków i bodźców dla podmiotów rynkowych do podniesienia poziomu informacji i doradztwa dla odbiorców końcowych na temat efektywności końcowego wykorzystania energii; zapewnienia wymiany i szerokiego rozpowszechniania informacji o najlepszych praktykach w dziedzinie oszczędności energii w Państwach Członkowskich.

9 ZOBOWIĄZANIE PAŃSTW CZŁONKOWSKI DO: Dyrektywa 2006/32/WE - zapewnienia odpowiednich funduszy i mechanizmów finansowania działań proefektywnościowych poprzez: Tworzenie funduszy w celu subsydiowania realizacji programów poprawy efektywności energetycznej i innych środków poprawy efektywności energetycznej oraz promowania rozwoju rynku tych środków. Środki te obejmują m.in. promocję audytu energetycznego, instrumentów finansowych służących oszczędnościom energetycznym oraz ulepszonego dokonywania pomiarów; Fundusze te mogą udzielać dotacji, pożyczek, gwarancji finansowych lub innych rodzajów finansowania związanych z zagwarantowaniem rezultatów; Fundusze są dostępne dla wszystkich dostawców środków poprawy efektywności energetycznej, takich jak: ESCO, niezależni doradcy ds. energii, dystrybutorzy energii, operatorzy systemu dystrybucji, przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii i instalatorzy sprzętu. Państwa Członkowskie mogą zadecydować o udostępnieniu funduszy wszystkim odbiorcom końcowym.

10 DYREKTYWA 2012/27/UE W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

11 Dyrektywa 2012/27/UE Każde państwo członkowskie ustanawia system zobowiązujący do efektywności energetycznej; System zapewnia osiągnięcie przez dystrybutorów energii lub przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii, prowadzące działalność na terytorium danego państwa, łącznego celu w zakresie oszczędności energii końcowej do dnia 31 grudnia 2020 r.; Cel ten jest co najmniej równoważny osiąganiu przez wszystkich dystrybutorów energii lub wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii nowych oszczędności każdego roku od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w wysokości 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży energii odbiorcom końcowym uśrednionej w ostatnim trzyletnim okresie przed dniem 1 stycznia 2013 r.

12 POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 DRUGI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

13 Polska polityka energetyczna Podstawowe kierunki polskiej polityki energetycznej: Poprawa efektywności energetycznej (PRIORYTET) Wzrost bezpieczeństwa energetycznego (zmniejszenie uzależnienia od importu) Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko (redukcja emisji)

14 USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ROZPORZĄDZENIA DO USTAWY

15 Polskie podstawy prawne Kwestie efektywności energetycznej w Polsce regulują: Ustawa o efektywności energetycznej - z dnia 15 kwietnia 2011 roku poprzez jej uchwalenie implementowano do ustawodawstwa krajowego zapisy Dyrektywy 2006/32/WE (Dz.U. z 2011 r. Nr 94, poz. 511 z późn.zm.); Ustawa Prawo energetyczne - z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r. poz z późn. zm.)

16 Polskie podstawy prawne Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o efektywności energetycznej: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2012 r., poz. 962); Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1039); Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1227); Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. z 2013 r., poz. 15).

17 Ustawa o efektywności energetycznej Ustawa o efektywności energetycznej określa: krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią: 9% do 2016 r. w stosunku do średniego zużycia z okresu zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej.

18 Polityka klimatyczna UE CEL Redukcja emisji CO₂ METODA Poprawa efektywności energetycznej NARZĘDZIE Mechanizm Białych certyfikatów

19 MECHANIZM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW PROCEDURY UZYSKIWANIA I UMARZANIA BIAŁYCH CERTYFIKATÓW

20 Mechanizm Białych certyfikatów CEL: Wygenerowanie 2.2 Mtoe oszczędności energii końcowej do 2016 roku (cele 3 x 20) toe (tona oleju ekwiwalentnego) - równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej kj/kg UWZGLĘDNIA SIĘ: przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej zrealizowane/ zakończone po roku 2010 lub przedsięwzięcia planowane WYŁĄCZENIA: przedsięwzięcia realizowane na instalacjach biorących udział w Systemie ETS oraz przedsięwzięcia sfinansowane ze środków publicznych / UE (tu także Specjalne Strefy Ekonomiczne)

21 Przedsięwzięcie - definicja PRZEDSIĘWZIĘCIE SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ: - działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji w wyniku, których uzyskuje się oszczędność energii.

22 Wymagania w stosunku do przedsięwzięć Do przetargu może być zgłoszone przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, w wyniku którego uzyskuje się oszczędność energii w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 toe średnio w ciągu roku, albo przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej, w wyniku których uzyskuje się łączną oszczędność energii w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 toe średnio w ciągu roku. art. 18 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej

23 Wymagania w stosunku do przedsięwzięć Do przetargu nie może być zgłoszone przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: zakończone przed dniem 1 stycznia 2011 r.; na którego realizację: - przyznano premię termomodernizacyjną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, lub - uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub z budżetu państwa; określone w oświadczeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 1. art. 18 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej

24 Mechanizm Białych certyfikatów zobowiązanie podmiotów sprzedających energię odbiorcom końcowym do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej bądź uiszczenia opłaty zastępczej, wysokość zobowiązania wyznacza 3% ilorazu przychodów ze sprzedaży energii i jednostkowej opłaty zastępczej w toe, wyłączenie z systemu dla tzw. odbiorców specjalnych (co najmniej 400 GWh zużycia rocznego, koszt energii w wartości produkcji na poziomie przynajmniej 15%, zakończony projekt poprawy efektywności energetycznej ograniczający zużycie energii na jednostkę produkcji o co najmniej 1%), wpływy z opłat zastępczych stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej świadectwo efektywności energetycznej stanowi towar giełdowy.

25 Mechanizm Białych certyfikatów POPYT: obowiązek umorzenia Świadectw efektywności energetycznej przez sprzedawców energii elektrycznej, ciepła i gazu PODAŻ: I przetarg: przewidziano do wydania BC o wartości 550 ktoe; wydano BC o wartości 20,7 ktoe. II przetarg: przewidziano do wydania BC o wartości toe; wydano BC o wartości -? BARIERY: Opóźnienia w publikacji rozporządzeń, niewielka świadomość odbiorców, niejasne przepisy EFEKT: Niewielu chętnych na ponad 2 mld zł wsparcia?

26 Mechanizm Białych Certyfikatów- bariery MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA KORZYŚCI FINANSOWYCH vs. BARIERY BRAK WIEDZY nt. konieczności rozliczenia obowiązku BRAK WIEDZY nt. systemu białych certyfikatów BRAK WIEDZY pozwalającej przeanalizować inwestycje pod kontem spełniania warunków udziału w przetargu BRAK WIEDZY nt. zasad sporządzania Audytów efektywności energetycznej BRAK WIEDZY nt. przygotowania kompletnej dokumentacji przetargowej

27 Podmioty objęte obowiazkiem Podmioty na które nałożono obowiązek umarzania Świadectw efektywności energetycznej: przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium RP odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci na terytorium RP, będący członkiem giełdy towarowej w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie w odniesieniu do transakcji realizowanych na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium RP

28 Realizacja obowiązku REALIZACJA OBOWIĄZKU: Obowiązek, o którym mowa w Ustawie, może być wypełniony poprzez: 1) uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE Świadectwa efektywności energetycznej o wymaganej wartości - uzyskanych za własne przedsięwzięcia proefektywnościowe - zakupionych na TGE od innych podmiotów 2) uiszczenie opłaty zastępczej Termin rozliczenia Obowiązku za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego

29 Wielkość obowiązku Ilość energii pierwotnej odpowiadająca wartości świadectwa, które jest obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia przedsiębiorstwo energetyczne, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego, oblicza się według wzoru: gdzie poszczególne symbole oznaczają: u n - wskaźnik procentowy na dany rok rozliczeniowy, w [%] P n - kwotę przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym, osiągniętego za rok rozliczeniowy przez dane przedsiębiorstwo energetyczne, pomniejszonego o kwoty i koszty, o których mowa w Ustawie, w [zł] O zj - wysokość jednostkowej opłaty zastępczej w [zł/toe]

30 Wielkość obowiązku Ilość energii pierwotnej odpowiadająca wartości świadectwa, które jest obowiązany uzyskać i przedstawić do umorzenia odbiorca końcowy, towarowy dom maklerski lub dom maklerski, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego, oblicza się według wzoru: gdzie poszczególne symbole oznaczają: u n - wskaźnik procentowy na dany rok rozliczeniowy, w [%] T n - kwotę transakcji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy, w [zł] O zj - wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, w [zł/toe]

31 Wielkość obowiązku Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki - w celu obliczenia ilości energii pierwotnej, wskaźnik procentowy, oznaczony symbolem u n, na dany rok rozliczeniowy ustalono w wysokości: 1% w 2013 r. 1,5% w 2014 r. 1,5% w 2015 r.

32 Kwotę przychodu pomniejsza się o: Wielkość obowiązku kwotę przychodu ze sprzedaży gazu ziemnego przedsiębiorstwom energetycznym w celu jego zużycia na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wyjątkiem sprzedaży tego gazu przedsiębiorstwom energetycznym, o których mowa w art. 12 ust. 3 Ustawy kwotę przychodu ze sprzedaży gazu ziemnego w celu jego zużycia na cele nieenergetyczne kwotę akcyzy naliczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub gazu ziemnego odbiorcy końcowemu koszt uzyskania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji przedstawionych przez przedsiębiorstwo energetyczne do umorzenia Prezesowi URE lub wartość uiszczonej przez to przedsiębiorstwo opłaty zastępczej, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu koszt uzyskania świadectw efektywności energetycznej przedstawionych przez przedsiębiorstwo energetyczne do umorzenia Prezesowi URE, lub wartość uiszczonej przez to przedsiębiorstwo opłaty zastępczej kwotę przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy

33 Opłata zastępcza Uiszczenie opłaty zastępczej stanowi alternatywną dopuszczalną formę wypełnienia Obowiązku Wysokość opłaty zastępczej wynosi 1000 PLN za 1 tonę oleju ekwiwalentnego Wpływy z opłaty zastępczej stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przeznacza je na dofinansowanie działań proefektywnościowych Opłatę zastępczą należy uiścić na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

34 Opłata zastępcza OPŁATA ZASTĘPCZA jest obliczana zgodnie z wzorem: gdzie: O z = O zj E p Oz oznacza opłatę zastępczą wyrażoną w złotych O zj oznacza jednostkową opłatę zastępczą E p oznacza ilość energii pierwotnej, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego, równą różnicy między ilością energii pierwotnej wynikającą z Obowiązku i ilością energii pierwotnej wynikającą ze świadectw efektywności energetycznej, umorzonych przedsiębiorstwu energetycznemu, odbiorcy końcowemu oraz towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi maklerskiemu, w terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy.

35 Kary pieniężne Prezes URE nakłada karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok nałożenia kary w przypadku: niedopełnienia obowiązku nieprzedstawienia w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów i informacji przedłożenia wniosku o umorzenie świadectwa efektywności energetycznej zawierającego nieprawdziwe dane

36 Kary pieniężne kara jest nakładana w formie decyzji kara ma charakter obligatoryjny przy ustalaniu wysokości kary należy uwzględniane są w szczególności stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary stała się ostateczna, jeśli nie wniesiono od niej środka zaskarżenia albo od dnia w którym stała się prawomocna kara podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

37 PROCEDURY PRZETARGÓW URE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

38 Procedura przetargowa wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, którym przysługują certyfikaty dokonuje Prezes URE w drodze przetargu, rozbudowana dokumentacja przetargowa, kryterium oceny stanowi wartość efektu energetycznego projektu (ω), co najmniej jeden przetarg w roku z ustaloną przez Prezesa URE wartością świadectw przewidzianych do wydania (toe) oraz ustalonym przez MG współczynnikiem akceptacji ofert (t) - dla pierwszego przetargu na poziomie t=0,5; dla drugiego t=0,4 szansę na uzyskanie certyfikatów mają projekty o najwyższej wartości efektu energetycznego

39 Kategorie przedsięwzięć Przetarg przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej z trzech kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, tj.: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych; zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych; zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji. art. 16 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej

40 Procedura przetargowa Ogłoszenie przetargu Informacja o wartości świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania (w toe) dla każdej z trzech kategorii przedsięwzięć Informacja o wartości współczynnika akceptacji ofert Informacja o terminie składania ofert Składanie ofert Deklaracja przetargowa Audyt efektywności energetycznej zawierający Kartę audytu Wydruk z KRS Oświadczenie Wybór ofert Klasyfikacja ofert wg trzech kategorii przedsięwzięć Wyznaczenie dla każdej z kategorii -na podstawie ofert złożonych w danej kategorii- średniej wartości efektu energetycznego ω śr Selekcja ofert wybór tych o wartości efektu energetycznego mieszczącego się w przedziale (t x ω śr ; ω max) wygrywających w przetargu

41 Udział w przetargu Możliwość wzięcia udziału w przetargu: samodzielnie przy wsparciu audytora zewnętrznego przy wsparciu firmy doradczej

42 Wybór przedsięwzięć do zgłoszenia Identyfikacja przedsięwzięć mogących wziąć udział w przetargu - samodzielnie lub przy wsparciu firmy doradczej, tych zrealizowanych lub planowanych. Na podstawie wykazu przedsięwzięć opublikowanego w obwieszczeniu Ministra Gospodarki Sprawdzenie spełniania przez analizowane przedsięwzięcia warunków udziału w przetargu Wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, które zostaną zgłoszone do przetargu organizowanego przez Prezesa URE. Zgłoszenie kilku przedsięwzięć zwiększa szanse na wygraną w przetargu

43 Pomocne dokumenty Dokumenty zamieszczone na stronie URE (www.ure.gov.pl) Zestawienia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu wsparcia efektywności energetycznej; Zestawienie podstawowych informacji dotyczących przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej; Ogłoszenia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej; Protokoły z przebiegu przeprowadzonych przetargów.

44 Wygrana w przetargu

45 Wydanie Świadectwa EF.EN.

46 RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

47 Rodzaje przedsięwzięć Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: izolacja instalacji przemysłowych, modernizacja: oświetlenia, urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, przebudowa lub remont budynków, odzysk energii w procesach przemysłowych, ograniczenie strat sieciowych, strat w transformatorach oraz przepływów mocy biernej, stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

48 Przedsięwzięcia tego samego typu Realizacja przedsięwzięć tego samego typu: Ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu lub stropodachu Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem Ocieplenie stropu nad piwnicą Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej Modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła Wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego (pralki, suszarki, zmywarki do naczyń, chłodziarki lub piekarnika) Wymiana urządzeń IT Wymiana napędów do urządzeń, w szczególności silników elektrycznych o mocy znamionowej do 100 [kw] Racjonalne użytkowanie energii w mieszkalnych budynkach pasywnych

49 Przedsięwzięcia tego samego typu - proces 1. Wybór przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej określonego typu 2. Stworzenie konsorcjum i upoważnienie jednego podmiotu do składania deklaracji przetargowej 3. Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej dla tego przedsięwzięcia u wszystkich członków konsorcjum 4. Ustalenie efektu energetycznego do przetargu (wartości ω) 5. Złożenie deklaracji przetargowej wraz z audytem 6. Sprzedaż przyznanych Świadectw i podział korzyści majątkowych wynikających ze sprzedaży BC pomiędzy członków według wielkości osiągniętych oszczędności

50 Przedsięwzięcia tego samego typu - podmioty 1. MŚP 2. Spółdzielnie Mieszkaniowe 3. Zarządcy budynków 4. Właściciele budynków 5. JST

51 Przedsięwzięcia tego samego typu - przykład MODERNIZACJA OŚWIETLENIA: Modernizacja 73 lamp na oprawy LED w zakładzie komunikacji miejskiej Koszty utrzymania oświetlenia przed modernizacją: PLN rocznie Koszty modernizacji PLN Koszty utrzymania oświetlenia po modernizacji: PLN rocznie Finansowanie własne lub strony trzeciej, BC = zł Finansowanie Strony trzeciej bez kosztów początkowych SPBT bez BC: 28 miesięcy SPBT z BC: 23 miesiące Skumulowane Oszczędności zł zł zł zł zł zł zł - zł zł zł zł Finansowanie Własne TPF

52 ZASADY SPORZĄDZANIA AUDYTÓW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

53 Rodzaje audytów Audyty efektywności energetycznej: Audyt wstępny jako warunek przystąpienia do przetargu mającego na celu wybór przedsięwzięć efektywności energetycznej audyt uproszczony (w wymienionych w ustawie przypadkach) lub audyt bilansowy; dla przedsięwzięcia zrealizowanego lub przedsięwzięcia planowanego; Audyt następczy jako potwierdzenie realizacji przedsięwzięć efektywności energetycznej przy określonych parametrach (dla przedsięwzięć zgłaszanych do przetargu jako planowane); Wymóg przeprowadzanie tych dwóch audytów przez dwóch różnych audytorów; Audyt weryfikujący na zlecenie Prezesa URE.

54 Zawartość audytu Zawartość Audytu efektywności energetycznej, sposób jego opracowania oraz wybrane metody obliczania oszczędności energii określa: Rozp. M. G. z w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii oraz Art. 28 Ustawy o efektywności energetycznej.

55 Zawartość audytu Według Rozporządzenia Audyt zawiera następujące części: Strona tytułowa; Karta audytu; Wykaz dokumentów i danych źródłowych; Ocena stanu technicznego obiektu i analiza zużycia energii; Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej oraz wyniki obliczenia efektów energetycznych i ekologicznych uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

56 KARTA AUDYTU (wg obowiązującej formy podanej w Rozporządzeniu, wzór urzędowy): Rodzaj przedsięwzięcia Krótki opis przedsięwzięcia Dane dotyczące podmiotu, u którego realizowane zostanie przedsięwzięcie Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji Zawartość audytu - KARTA Wyrażony w latach okres uzyskiwania oszczędności (np. 5 lat) Oszczędność energii pierwotnej i finalnej (kwh/rok lub GJ/rok oraz wyrażona w toe) Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 Imię, nazwisko i numer telefonu sporządzającego audyt

57 Zawartość audytu WYKAZ DOKUMENTÓW I DANYCH ŹRÓDŁOWYCH: Informacje o wykorzystanych obowiązujących przepisach, normach i dokumentach oraz o źródłach, z których korzystał autor audytu, np. dokumentacja techniczna instalacji/obiektu, Dokumentacja techniczno-ruchowa, opracowania dotyczące najlepszych dostępnych technologii, przykłady podobnych przedsięwzięć, itp. Literaturę jako źródło metodyki obliczeń

58 Zawartość audytu OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU I ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII: Inwentaryzacja obiektu, instalacji lub urządzenia, obejmująca dokumentację lub opis obiektu i dane techniczne, Oszacowanie zużycia energii wg dostępnych danych znamionowych i katalogowych lub wg pomiarów i obliczeń wykonanych przez autora audytu z podaniem charakterystyki wykorzystanego sprzętu pomiarowego i dokumentacją pomiarów, Określenie czynników wpływających na zużycie energii, np. wielkość produkcji, dane pogodowe, wymagane warunki eksploatacji itp.

59 Zawartość audytu OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCEGO POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ: Szczegółowy opis usprawnień Przyjęte założenia do obliczenia oszczędności energetycznych oraz efektów ekologicznych, Sposób wykonania obliczeń i wykaz wykorzystanych programów komputerowych, Wyniki obliczeń oszczędności energii, efektów ekologicznych i redukcji kosztów eksploatacji obiektu w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

60 Przykład obliczeń Zakład przemysłowy wymienił 10 napędów elektrycznych do pras hydraulicznych. Moc nominalna napędu 80 kw, sprawność 92%, na napędy klasy EFF3 o mocy 80 kw i sprawności 96%.

61 Przykład obliczeń

62 EF vs. EP Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla poszczególnych nośników energii finalnej: Wg rozporządzenia M.G. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii Wg rozporządzenia M.I. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej NIE Wg. rozporządzenia M.G. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej

63 Ocena efektów ekologicznych WG KAPE, Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Do wyliczenia efektu ekologicznego wynikającego z ograniczenia zużycia energii elektrycznej mierzonej na granicy bilansowej zakładu należy stosować wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890 kg/mwh OBLICZANY DLA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII FINALNEJ

64 Ocena efektów ekologicznych WG KOBIZE, Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce: W obliczeniach wykorzystano dane zarówno o emisji jak i produkcji energii elektrycznej w latach , ze względu na to, że był to najnowszy zestaw kompletnych danych dostępnych w wykorzystanych źródłach. Referencyjny wskaźnik emisyjności dla produkcji energii elektrycznej wynosi: WE = 812 kg/mwh OBLICZANY DLA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII FINALNEJ

65 Przykłady obliczeń

66 PODSUMOWANIE I i II PRZETARGU NA BIAŁE CERTYFIKATY PORADY PRAKTYCZNE

67 I PRZETARG - ROZSTRZYGNIĘTY Ogłoszenie nr 1/2012 z dnia roku. Termin składania ofert upłynął: r. II PRZETARG TRWA PROCES OCENY OFERT Ogłoszenie nr 1/2013 z dnia roku. Termin składania ofert upłynął: r. III PRZETARG PLANOWO W 2014 Dotychczasowe przetargi - podsumowanie Dlaczego warto już teraz rozpocząć proces gromadzenia potrzebnych informacji i przygotowania dokumentacji?

68 Wyniki I Przetargu Wpłynęło 212 ofert przetargowych, z czego: 1 oferta została zwrócona do nadawcy bez otwierania w związku z wpłynięciem po terminie wyznaczonym do składania ofert, 2 oferty zostały wycofane na wniosek podmiotów przystępujących do przetargu, 209 ofert zostało skutecznie zgłoszonych do udziału w przetargu. Spośród 209 ofert skutecznie zgłoszonych w przetargu: 102 oferty zostały zaakceptowane 107 ofert zostało odrzuconych Źródło: Informacja z dnia 13 września 2013 r.

69 Wyniki I Przetargu Kategoria przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych Zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych Zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji Wartość świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania w przetargu(toe) (t * ω śr ; ω max ) 1) gdzie t = 0,5 Ilość wybranych ofert (szt.) Wartość świadectw efektywności energetycznej, o które ubiegają się podmioty, które wygrały przetarg (toe) Udział procentowy (dane z kol. 5 : dane z kol. 2) * 100 % (%) Przedział wartości efektów energetycznych zadeklarowanych przez podmioty, które wygrały przetarg <0,556;3,49> ,170 2,996 <0,72;3,49> <0,62;1,573> ,320 6,873 <0,75;1,573> <0,741;5,44> ,240 6,791 <1;5,44> RAZEM: ,730 3,763 <0,72;5,44>

70 EnMS Polska I Przetarg statystyka OFERTY ZAAKCEPTOWANE 12% 4% 8% 18% 58% Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej Budownictwo Firmy doradcze Przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną Przemysł

71 EnMS Polska I Przetarg statystyka 2% 1% 1% OFERTY ODRZUCONE 2% 20% 59% 15% Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej Przemysł Firmy doradcze Inne Przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną Centra handlowe Budownictwo

72 I Przetarg - Podsumowanie Dla pozytywnego wyniku przetargu niezwykle istotne jest dochowanie należytej staranności w zakresie sporządzania oferty przetargowej, ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji przetargowej i karty audytu efektywności energetycznej. DEKLARACJA PRZETARGOWA - stanowi oświadczenie woli w zakresie przystąpienia do przetargu i zawiera dane niezbędne dla rozstrzygnięcia przetargu. Dane w Deklaracji muszą odzwierciedlać dane zawarte w Audycie efektywności energetycznej i na Karcie Audytu oraz zawierać informację o wartości Świadectw efektywności energetycznej, jakie podmiot chce otrzymać za wykazane oszczędności. KARTA AUDYTU - stanowi podsumowanie najważniejszych danych zawartych w Audycie. W przypadku wygrania przetargu i otrzymania świadectwa efektywności energetycznej jej skan zamieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

73 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJACE PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT W I PRZETARGU: Nieprawidłowo wypełniona Deklaracja przetargowa Nieprawidłowo wypełniona Karta audytu efektywności energetycznej w szczególności w związku z wystąpieniem: błędów rachunkowych, braków danych wymaganych przepisami prawa, I Przetarg - Podsumowanie niespójności danych i informacji zawartych w poszczególnych punktach deklaracji przetargowej oraz w pozostałych dokumentach składających się na ofertę przetargową, wpisywania w Deklaracji przetargowej danych dotyczących ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w odniesieniu do energii finalnej.

74 Informacja o wydanych Świadectwach Źródło:

75 Zagregowane dane o wydanych Świadectwach Źródło:

76 PORADY PRAKTYCZNE

77 Ocena ofert przetargowych CO OCENIA KOMISJA?: Spełnienie wymagań ustawowych (forma deklaracji, karty i audytu) Spójność danych (wykazanych oszczędności i ich przeliczenia, przekształcanie jednostek energii, dat, lokalizacji przedsięwzięcia) Kwalifikowalność przedsięwzięcia minimalna ilość toe, czy zawiera się w obwieszczeniu M.G. przesłanki finansowania przedsięwzięcia ze środków krajowych lub UE) Rodzaj przedsięwzięć objętych jednym audytem Obowiązkowa lektura: - Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty.

78 Ocena ofert przetargowych CZEGO KOMISJA NIE OCENIA?: Metodyki audytu Poprawności założeń Poprawności obliczeń (chyba że rażąco błędne) Poprawności wykazywanych oszczędności Powyższe oceniane jest na etapie weryfikacji audytu przez podmiot, któremu Prezes URE zleca weryfikację audytu.

79 SPRZEDAŻ ŚWIADECTW NA TGE

80 Rejestr Świadectw Pochodzenia PMEF -Prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej Świadectwo efektywności energetycznej (art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej) stanowiące potwierdzenie deklarowanej oszczędności energii wynikającej z przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, wydawane jest przez Prezesa URE na wniosek danego podmiot. Rejestr Świadectw Pochodzenia prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A. ewidencjonuje w sposób ilościowy świadectwa efektywności energetycznej. Na kontach uczestników Rejestru zapisywane są wynikające z białych certyfikatów prawa majątkowe, z dokładnością do 0,001 toe. 1 prawo majątkowe = 0,001 toe.

81 Prawa majątkowe Prawa majątkowe można kupić/ sprzedać biorąc udział w: 1. Transakcjach sesyjnych we wtorki i czwartki 2. Transakcjach pozasesyjnych w poniedziałki i środy a) rozliczanych przez TGE b) nierozliczane przez TGE Każdego dnia tygodnia można zgłosić wnioski o umorzenie świadectw pochodzenia. Z handlu wyłączone są dni ustawowo wolne od pracy

82 Ceny Świadectw PIERWSZA TRANSAKCJA :

83 Ceny Świadectw AKTUALNE CENY POCZĄTEK MARCA 2014:

84 Rejestr Świadectw Pochodzenia REJESTRACJA W REJESTRZE ŚWIADECTW POCHODZENIA: Prawa majątkowe można zbywać/ kupować za pośrednictwem domu maklerskiego. W celu sprzedaży / zakupu Białych certyfikatów należy : 1. Podpisać umowę z Domem Maklerskim 2. Złożyć wniosek o indywidualny rachunek w RŚP Wniosek o członkostwo jest składany samodzielnie lub poprzez dom maklerski. Wniosek o indywidualny rachunek rozpatrywany jest przez Zarząd TGE, który podejmuje uchwałę o nadaniu konta czas trwania: około 2 tygodni

85 EnMS Polska Sp. z o.o. Nasze usługi

86 EnMS Polska O nas Audyty Efektywności Energetycznej, Audyty Energetyczne, finansowanie efektywności energetycznej ESCO Oprogramowanie i Usługi związane z zarządzaniem energią i redukcją zużycia energii oraz jej kosztów, w Polsce i za granicą Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu Systemów Zarządzania Energią według IS 393, EN i ISO 50001, zdobyte dzięki współpracy z firmami z branży takich jak: metalowa, samochodowa, spożywcza, hotelowa, transportowa, FMCG, energetyki zawodowej, JST i innych PROFESJONALNE USŁUGI, MIĘDZYNARODOWE STANDARDY I PRAKTYKI, NAJWYŻSZEJ KLASY OPROGRAMOWANIE

87 EnMS Polska Model usługi 1 Analiza potencjału możliwości pozyskania białych certyfikatów 2 3 Przeprowadzenie audytu/audytów efektywności energetycznej na białe certyfikaty zgodnie z obowiązującymi kryteriami Określenie wspólnie z Zamawiającym wartości ω Przygotowanie Deklaracji przetargowej Dopełnienie procedury przetargowej 4 Pomoc w sprzedaży uzyskanych białych certyfikatów

88 EnMS Polska Analiza potencjału Przegląd zrealizowanych projektów, identyfikacja przyszłych projektów dla których można uzyskać wsparcie Raport z przeglądu oszacowanie potencjału projektów, obliczenie korzyści dla poszczególnych projektów Realizacja umowa ramowa na przeprowadzenie audytów i udział w procedurze przetargowej

89 EnMS Polska Kontakt Dziękuję za uwagę Marcin Trojnacki Prezes Zarządu EnMS Polska Sp. z o.o. Tel

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wojciech Stępniewski Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wstęp Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo