Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna"

Transkrypt

1 Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Zakres tematyczny Cele UE i Polski w zakresie redukcji emisji CO₂ Mechanizm Białych Certyfikatów procedury uzyskiwania i umarzania Białych Certyfikatów Procedury przetargowe URE, dokumentacja przetargowa Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej Podsumowanie I i II przetargu. Porady praktyczne

3 Cele Unii Europejskiej Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok następujące cele 3x20% : zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990; zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zgodnie z szacunkami zawartymi w Zielonej Księdze w sprawie racjonalizacji zużycia energii; zwiększenie do 20% udziału energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii w całkowitym zużyciu energii, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%.

4 Europejskie podstawy prawne Wymagania dotyczące zobowiązań państw członkowskich UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej ujęte zostały w następujących dokumentach prawnych: Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych; Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej;

5 DYREKTYWA 2006/32/WE W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI KOŃCOWEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

6 Dyrektywa 2006/32/WE CEL przyświecający twórcom Dyrektywy - opłacalna ekonomicznie poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii w Państwach Członkowskich poprzez: określenie celów orientacyjnych oraz stworzenie mechanizmów, zachęt i ram instytucjonalnych, finansowych i prawnych, niezbędnych w celu usunięcia istniejących barier rynkowych i niedoskonałości rynku utrudniających efektywne końcowe wykorzystanie energii; stworzenie warunków dla rozwoju i promowania rynku usług energetycznych oraz dla dostarczania odbiorcom końcowym innych środków poprawy efektywności energetycznej.

7 Dyrektywa 2006/32/WE ZOBOWIĄZANIE PAŃSTW CZŁONKOWSKI DO - nałożenia na dystrybutorów energii, operatorów systemów dystrybucji lub przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii obowiązku świadczenia usług energetycznych i środków zmierzających do poprawy efektywności energetycznej poprzez m.in.: Usuwanie zachęt w taryfach w zakresie przesyłu i dystrybucji energii, które niepotrzebnie zwiększają ilość dystrybuowanej lub przesyłanej energii; Obowiązek przedstawiania na żądanie danych statystycznych dotyczących ich odbiorców końcowych wyznaczonym organom lub agencjom.

8 Dyrektywa 2006/32/WE ZOBOWIĄZANIE PAŃSTW CZŁONKOWSKI DO: zapewnienia dostępu do informacji o mechanizmach służących efektywności energetycznej oraz ramach finansowych i prawnych przyjętych w celu osiągnięcia krajowego celu w zakresie oszczędności energii dla wszystkich uczestników rynku, zwłaszcza odbiorców końcowych informacje przejrzyste i szeroko dostępne odpowiednim uczestnikom rynku; podejmowania wzmożonych wysiłków na rzecz promowania efektywności końcowego wykorzystania energii; ustanowienia odpowiednich warunków i bodźców dla podmiotów rynkowych do podniesienia poziomu informacji i doradztwa dla odbiorców końcowych na temat efektywności końcowego wykorzystania energii; zapewnienia wymiany i szerokiego rozpowszechniania informacji o najlepszych praktykach w dziedzinie oszczędności energii w Państwach Członkowskich.

9 ZOBOWIĄZANIE PAŃSTW CZŁONKOWSKI DO: Dyrektywa 2006/32/WE - zapewnienia odpowiednich funduszy i mechanizmów finansowania działań proefektywnościowych poprzez: Tworzenie funduszy w celu subsydiowania realizacji programów poprawy efektywności energetycznej i innych środków poprawy efektywności energetycznej oraz promowania rozwoju rynku tych środków. Środki te obejmują m.in. promocję audytu energetycznego, instrumentów finansowych służących oszczędnościom energetycznym oraz ulepszonego dokonywania pomiarów; Fundusze te mogą udzielać dotacji, pożyczek, gwarancji finansowych lub innych rodzajów finansowania związanych z zagwarantowaniem rezultatów; Fundusze są dostępne dla wszystkich dostawców środków poprawy efektywności energetycznej, takich jak: ESCO, niezależni doradcy ds. energii, dystrybutorzy energii, operatorzy systemu dystrybucji, przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii i instalatorzy sprzętu. Państwa Członkowskie mogą zadecydować o udostępnieniu funduszy wszystkim odbiorcom końcowym.

10 DYREKTYWA 2012/27/UE W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

11 Dyrektywa 2012/27/UE Każde państwo członkowskie ustanawia system zobowiązujący do efektywności energetycznej; System zapewnia osiągnięcie przez dystrybutorów energii lub przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii, prowadzące działalność na terytorium danego państwa, łącznego celu w zakresie oszczędności energii końcowej do dnia 31 grudnia 2020 r.; Cel ten jest co najmniej równoważny osiąganiu przez wszystkich dystrybutorów energii lub wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii nowych oszczędności każdego roku od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w wysokości 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży energii odbiorcom końcowym uśrednionej w ostatnim trzyletnim okresie przed dniem 1 stycznia 2013 r.

12 POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 DRUGI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

13 Polska polityka energetyczna Podstawowe kierunki polskiej polityki energetycznej: Poprawa efektywności energetycznej (PRIORYTET) Wzrost bezpieczeństwa energetycznego (zmniejszenie uzależnienia od importu) Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko (redukcja emisji)

14 USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ROZPORZĄDZENIA DO USTAWY

15 Polskie podstawy prawne Kwestie efektywności energetycznej w Polsce regulują: Ustawa o efektywności energetycznej - z dnia 15 kwietnia 2011 roku poprzez jej uchwalenie implementowano do ustawodawstwa krajowego zapisy Dyrektywy 2006/32/WE (Dz.U. z 2011 r. Nr 94, poz. 511 z późn.zm.); Ustawa Prawo energetyczne - z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r. poz z późn. zm.)

16 Polskie podstawy prawne Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o efektywności energetycznej: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2012 r., poz. 962); Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1039); Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1227); Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. z 2013 r., poz. 15).

17 Ustawa o efektywności energetycznej Ustawa o efektywności energetycznej określa: krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią: 9% do 2016 r. w stosunku do średniego zużycia z okresu zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej.

18 Polityka klimatyczna UE CEL Redukcja emisji CO₂ METODA Poprawa efektywności energetycznej NARZĘDZIE Mechanizm Białych certyfikatów

19 MECHANIZM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW PROCEDURY UZYSKIWANIA I UMARZANIA BIAŁYCH CERTYFIKATÓW

20 Mechanizm Białych certyfikatów CEL: Wygenerowanie 2.2 Mtoe oszczędności energii końcowej do 2016 roku (cele 3 x 20) toe (tona oleju ekwiwalentnego) - równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej kj/kg UWZGLĘDNIA SIĘ: przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej zrealizowane/ zakończone po roku 2010 lub przedsięwzięcia planowane WYŁĄCZENIA: przedsięwzięcia realizowane na instalacjach biorących udział w Systemie ETS oraz przedsięwzięcia sfinansowane ze środków publicznych / UE (tu także Specjalne Strefy Ekonomiczne)

21 Przedsięwzięcie - definicja PRZEDSIĘWZIĘCIE SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ: - działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji w wyniku, których uzyskuje się oszczędność energii.

22 Wymagania w stosunku do przedsięwzięć Do przetargu może być zgłoszone przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, w wyniku którego uzyskuje się oszczędność energii w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 toe średnio w ciągu roku, albo przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej, w wyniku których uzyskuje się łączną oszczędność energii w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 toe średnio w ciągu roku. art. 18 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej

23 Wymagania w stosunku do przedsięwzięć Do przetargu nie może być zgłoszone przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: zakończone przed dniem 1 stycznia 2011 r.; na którego realizację: - przyznano premię termomodernizacyjną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, lub - uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub z budżetu państwa; określone w oświadczeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 1. art. 18 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej

24 Mechanizm Białych certyfikatów zobowiązanie podmiotów sprzedających energię odbiorcom końcowym do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej bądź uiszczenia opłaty zastępczej, wysokość zobowiązania wyznacza 3% ilorazu przychodów ze sprzedaży energii i jednostkowej opłaty zastępczej w toe, wyłączenie z systemu dla tzw. odbiorców specjalnych (co najmniej 400 GWh zużycia rocznego, koszt energii w wartości produkcji na poziomie przynajmniej 15%, zakończony projekt poprawy efektywności energetycznej ograniczający zużycie energii na jednostkę produkcji o co najmniej 1%), wpływy z opłat zastępczych stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej świadectwo efektywności energetycznej stanowi towar giełdowy.

25 Mechanizm Białych certyfikatów POPYT: obowiązek umorzenia Świadectw efektywności energetycznej przez sprzedawców energii elektrycznej, ciepła i gazu PODAŻ: I przetarg: przewidziano do wydania BC o wartości 550 ktoe; wydano BC o wartości 20,7 ktoe. II przetarg: przewidziano do wydania BC o wartości toe; wydano BC o wartości -? BARIERY: Opóźnienia w publikacji rozporządzeń, niewielka świadomość odbiorców, niejasne przepisy EFEKT: Niewielu chętnych na ponad 2 mld zł wsparcia?

26 Mechanizm Białych Certyfikatów- bariery MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA KORZYŚCI FINANSOWYCH vs. BARIERY BRAK WIEDZY nt. konieczności rozliczenia obowiązku BRAK WIEDZY nt. systemu białych certyfikatów BRAK WIEDZY pozwalającej przeanalizować inwestycje pod kontem spełniania warunków udziału w przetargu BRAK WIEDZY nt. zasad sporządzania Audytów efektywności energetycznej BRAK WIEDZY nt. przygotowania kompletnej dokumentacji przetargowej

27 Podmioty objęte obowiazkiem Podmioty na które nałożono obowiązek umarzania Świadectw efektywności energetycznej: przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium RP odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci na terytorium RP, będący członkiem giełdy towarowej w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie w odniesieniu do transakcji realizowanych na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium RP

28 Realizacja obowiązku REALIZACJA OBOWIĄZKU: Obowiązek, o którym mowa w Ustawie, może być wypełniony poprzez: 1) uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE Świadectwa efektywności energetycznej o wymaganej wartości - uzyskanych za własne przedsięwzięcia proefektywnościowe - zakupionych na TGE od innych podmiotów 2) uiszczenie opłaty zastępczej Termin rozliczenia Obowiązku za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego

29 Wielkość obowiązku Ilość energii pierwotnej odpowiadająca wartości świadectwa, które jest obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia przedsiębiorstwo energetyczne, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego, oblicza się według wzoru: gdzie poszczególne symbole oznaczają: u n - wskaźnik procentowy na dany rok rozliczeniowy, w [%] P n - kwotę przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym, osiągniętego za rok rozliczeniowy przez dane przedsiębiorstwo energetyczne, pomniejszonego o kwoty i koszty, o których mowa w Ustawie, w [zł] O zj - wysokość jednostkowej opłaty zastępczej w [zł/toe]

30 Wielkość obowiązku Ilość energii pierwotnej odpowiadająca wartości świadectwa, które jest obowiązany uzyskać i przedstawić do umorzenia odbiorca końcowy, towarowy dom maklerski lub dom maklerski, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego, oblicza się według wzoru: gdzie poszczególne symbole oznaczają: u n - wskaźnik procentowy na dany rok rozliczeniowy, w [%] T n - kwotę transakcji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy, w [zł] O zj - wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, w [zł/toe]

31 Wielkość obowiązku Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki - w celu obliczenia ilości energii pierwotnej, wskaźnik procentowy, oznaczony symbolem u n, na dany rok rozliczeniowy ustalono w wysokości: 1% w 2013 r. 1,5% w 2014 r. 1,5% w 2015 r.

32 Kwotę przychodu pomniejsza się o: Wielkość obowiązku kwotę przychodu ze sprzedaży gazu ziemnego przedsiębiorstwom energetycznym w celu jego zużycia na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wyjątkiem sprzedaży tego gazu przedsiębiorstwom energetycznym, o których mowa w art. 12 ust. 3 Ustawy kwotę przychodu ze sprzedaży gazu ziemnego w celu jego zużycia na cele nieenergetyczne kwotę akcyzy naliczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub gazu ziemnego odbiorcy końcowemu koszt uzyskania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji przedstawionych przez przedsiębiorstwo energetyczne do umorzenia Prezesowi URE lub wartość uiszczonej przez to przedsiębiorstwo opłaty zastępczej, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu koszt uzyskania świadectw efektywności energetycznej przedstawionych przez przedsiębiorstwo energetyczne do umorzenia Prezesowi URE, lub wartość uiszczonej przez to przedsiębiorstwo opłaty zastępczej kwotę przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy

33 Opłata zastępcza Uiszczenie opłaty zastępczej stanowi alternatywną dopuszczalną formę wypełnienia Obowiązku Wysokość opłaty zastępczej wynosi 1000 PLN za 1 tonę oleju ekwiwalentnego Wpływy z opłaty zastępczej stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przeznacza je na dofinansowanie działań proefektywnościowych Opłatę zastępczą należy uiścić na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

34 Opłata zastępcza OPŁATA ZASTĘPCZA jest obliczana zgodnie z wzorem: gdzie: O z = O zj E p Oz oznacza opłatę zastępczą wyrażoną w złotych O zj oznacza jednostkową opłatę zastępczą E p oznacza ilość energii pierwotnej, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego, równą różnicy między ilością energii pierwotnej wynikającą z Obowiązku i ilością energii pierwotnej wynikającą ze świadectw efektywności energetycznej, umorzonych przedsiębiorstwu energetycznemu, odbiorcy końcowemu oraz towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi maklerskiemu, w terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy.

35 Kary pieniężne Prezes URE nakłada karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok nałożenia kary w przypadku: niedopełnienia obowiązku nieprzedstawienia w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów i informacji przedłożenia wniosku o umorzenie świadectwa efektywności energetycznej zawierającego nieprawdziwe dane

36 Kary pieniężne kara jest nakładana w formie decyzji kara ma charakter obligatoryjny przy ustalaniu wysokości kary należy uwzględniane są w szczególności stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary stała się ostateczna, jeśli nie wniesiono od niej środka zaskarżenia albo od dnia w którym stała się prawomocna kara podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

37 PROCEDURY PRZETARGÓW URE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

38 Procedura przetargowa wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, którym przysługują certyfikaty dokonuje Prezes URE w drodze przetargu, rozbudowana dokumentacja przetargowa, kryterium oceny stanowi wartość efektu energetycznego projektu (ω), co najmniej jeden przetarg w roku z ustaloną przez Prezesa URE wartością świadectw przewidzianych do wydania (toe) oraz ustalonym przez MG współczynnikiem akceptacji ofert (t) - dla pierwszego przetargu na poziomie t=0,5; dla drugiego t=0,4 szansę na uzyskanie certyfikatów mają projekty o najwyższej wartości efektu energetycznego

39 Kategorie przedsięwzięć Przetarg przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej z trzech kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, tj.: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych; zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych; zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji. art. 16 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej

40 Procedura przetargowa Ogłoszenie przetargu Informacja o wartości świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania (w toe) dla każdej z trzech kategorii przedsięwzięć Informacja o wartości współczynnika akceptacji ofert Informacja o terminie składania ofert Składanie ofert Deklaracja przetargowa Audyt efektywności energetycznej zawierający Kartę audytu Wydruk z KRS Oświadczenie Wybór ofert Klasyfikacja ofert wg trzech kategorii przedsięwzięć Wyznaczenie dla każdej z kategorii -na podstawie ofert złożonych w danej kategorii- średniej wartości efektu energetycznego ω śr Selekcja ofert wybór tych o wartości efektu energetycznego mieszczącego się w przedziale (t x ω śr ; ω max) wygrywających w przetargu

41 Udział w przetargu Możliwość wzięcia udziału w przetargu: samodzielnie przy wsparciu audytora zewnętrznego przy wsparciu firmy doradczej

42 Wybór przedsięwzięć do zgłoszenia Identyfikacja przedsięwzięć mogących wziąć udział w przetargu - samodzielnie lub przy wsparciu firmy doradczej, tych zrealizowanych lub planowanych. Na podstawie wykazu przedsięwzięć opublikowanego w obwieszczeniu Ministra Gospodarki Sprawdzenie spełniania przez analizowane przedsięwzięcia warunków udziału w przetargu Wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, które zostaną zgłoszone do przetargu organizowanego przez Prezesa URE. Zgłoszenie kilku przedsięwzięć zwiększa szanse na wygraną w przetargu

43 Pomocne dokumenty Dokumenty zamieszczone na stronie URE (www.ure.gov.pl) Zestawienia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu wsparcia efektywności energetycznej; Zestawienie podstawowych informacji dotyczących przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej; Ogłoszenia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej; Protokoły z przebiegu przeprowadzonych przetargów.

44 Wygrana w przetargu

45 Wydanie Świadectwa EF.EN.

46 RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

47 Rodzaje przedsięwzięć Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: izolacja instalacji przemysłowych, modernizacja: oświetlenia, urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, przebudowa lub remont budynków, odzysk energii w procesach przemysłowych, ograniczenie strat sieciowych, strat w transformatorach oraz przepływów mocy biernej, stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

48 Przedsięwzięcia tego samego typu Realizacja przedsięwzięć tego samego typu: Ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu lub stropodachu Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem Ocieplenie stropu nad piwnicą Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej Modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła Wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego (pralki, suszarki, zmywarki do naczyń, chłodziarki lub piekarnika) Wymiana urządzeń IT Wymiana napędów do urządzeń, w szczególności silników elektrycznych o mocy znamionowej do 100 [kw] Racjonalne użytkowanie energii w mieszkalnych budynkach pasywnych

49 Przedsięwzięcia tego samego typu - proces 1. Wybór przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej określonego typu 2. Stworzenie konsorcjum i upoważnienie jednego podmiotu do składania deklaracji przetargowej 3. Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej dla tego przedsięwzięcia u wszystkich członków konsorcjum 4. Ustalenie efektu energetycznego do przetargu (wartości ω) 5. Złożenie deklaracji przetargowej wraz z audytem 6. Sprzedaż przyznanych Świadectw i podział korzyści majątkowych wynikających ze sprzedaży BC pomiędzy członków według wielkości osiągniętych oszczędności

50 Przedsięwzięcia tego samego typu - podmioty 1. MŚP 2. Spółdzielnie Mieszkaniowe 3. Zarządcy budynków 4. Właściciele budynków 5. JST

51 Przedsięwzięcia tego samego typu - przykład MODERNIZACJA OŚWIETLENIA: Modernizacja 73 lamp na oprawy LED w zakładzie komunikacji miejskiej Koszty utrzymania oświetlenia przed modernizacją: PLN rocznie Koszty modernizacji PLN Koszty utrzymania oświetlenia po modernizacji: PLN rocznie Finansowanie własne lub strony trzeciej, BC = zł Finansowanie Strony trzeciej bez kosztów początkowych SPBT bez BC: 28 miesięcy SPBT z BC: 23 miesiące Skumulowane Oszczędności zł zł zł zł zł zł zł - zł zł zł zł Finansowanie Własne TPF

52 ZASADY SPORZĄDZANIA AUDYTÓW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

53 Rodzaje audytów Audyty efektywności energetycznej: Audyt wstępny jako warunek przystąpienia do przetargu mającego na celu wybór przedsięwzięć efektywności energetycznej audyt uproszczony (w wymienionych w ustawie przypadkach) lub audyt bilansowy; dla przedsięwzięcia zrealizowanego lub przedsięwzięcia planowanego; Audyt następczy jako potwierdzenie realizacji przedsięwzięć efektywności energetycznej przy określonych parametrach (dla przedsięwzięć zgłaszanych do przetargu jako planowane); Wymóg przeprowadzanie tych dwóch audytów przez dwóch różnych audytorów; Audyt weryfikujący na zlecenie Prezesa URE.

54 Zawartość audytu Zawartość Audytu efektywności energetycznej, sposób jego opracowania oraz wybrane metody obliczania oszczędności energii określa: Rozp. M. G. z w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii oraz Art. 28 Ustawy o efektywności energetycznej.

55 Zawartość audytu Według Rozporządzenia Audyt zawiera następujące części: Strona tytułowa; Karta audytu; Wykaz dokumentów i danych źródłowych; Ocena stanu technicznego obiektu i analiza zużycia energii; Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej oraz wyniki obliczenia efektów energetycznych i ekologicznych uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

56 KARTA AUDYTU (wg obowiązującej formy podanej w Rozporządzeniu, wzór urzędowy): Rodzaj przedsięwzięcia Krótki opis przedsięwzięcia Dane dotyczące podmiotu, u którego realizowane zostanie przedsięwzięcie Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji Zawartość audytu - KARTA Wyrażony w latach okres uzyskiwania oszczędności (np. 5 lat) Oszczędność energii pierwotnej i finalnej (kwh/rok lub GJ/rok oraz wyrażona w toe) Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 Imię, nazwisko i numer telefonu sporządzającego audyt

57 Zawartość audytu WYKAZ DOKUMENTÓW I DANYCH ŹRÓDŁOWYCH: Informacje o wykorzystanych obowiązujących przepisach, normach i dokumentach oraz o źródłach, z których korzystał autor audytu, np. dokumentacja techniczna instalacji/obiektu, Dokumentacja techniczno-ruchowa, opracowania dotyczące najlepszych dostępnych technologii, przykłady podobnych przedsięwzięć, itp. Literaturę jako źródło metodyki obliczeń

58 Zawartość audytu OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU I ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII: Inwentaryzacja obiektu, instalacji lub urządzenia, obejmująca dokumentację lub opis obiektu i dane techniczne, Oszacowanie zużycia energii wg dostępnych danych znamionowych i katalogowych lub wg pomiarów i obliczeń wykonanych przez autora audytu z podaniem charakterystyki wykorzystanego sprzętu pomiarowego i dokumentacją pomiarów, Określenie czynników wpływających na zużycie energii, np. wielkość produkcji, dane pogodowe, wymagane warunki eksploatacji itp.

59 Zawartość audytu OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCEGO POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ: Szczegółowy opis usprawnień Przyjęte założenia do obliczenia oszczędności energetycznych oraz efektów ekologicznych, Sposób wykonania obliczeń i wykaz wykorzystanych programów komputerowych, Wyniki obliczeń oszczędności energii, efektów ekologicznych i redukcji kosztów eksploatacji obiektu w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

60 Przykład obliczeń Zakład przemysłowy wymienił 10 napędów elektrycznych do pras hydraulicznych. Moc nominalna napędu 80 kw, sprawność 92%, na napędy klasy EFF3 o mocy 80 kw i sprawności 96%.

61 Przykład obliczeń

62 EF vs. EP Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla poszczególnych nośników energii finalnej: Wg rozporządzenia M.G. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii Wg rozporządzenia M.I. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej NIE Wg. rozporządzenia M.G. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej

63 Ocena efektów ekologicznych WG KAPE, Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Do wyliczenia efektu ekologicznego wynikającego z ograniczenia zużycia energii elektrycznej mierzonej na granicy bilansowej zakładu należy stosować wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890 kg/mwh OBLICZANY DLA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII FINALNEJ

64 Ocena efektów ekologicznych WG KOBIZE, Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce: W obliczeniach wykorzystano dane zarówno o emisji jak i produkcji energii elektrycznej w latach , ze względu na to, że był to najnowszy zestaw kompletnych danych dostępnych w wykorzystanych źródłach. Referencyjny wskaźnik emisyjności dla produkcji energii elektrycznej wynosi: WE = 812 kg/mwh OBLICZANY DLA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII FINALNEJ

65 Przykłady obliczeń

66 PODSUMOWANIE I i II PRZETARGU NA BIAŁE CERTYFIKATY PORADY PRAKTYCZNE

67 I PRZETARG - ROZSTRZYGNIĘTY Ogłoszenie nr 1/2012 z dnia roku. Termin składania ofert upłynął: r. II PRZETARG TRWA PROCES OCENY OFERT Ogłoszenie nr 1/2013 z dnia roku. Termin składania ofert upłynął: r. III PRZETARG PLANOWO W 2014 Dotychczasowe przetargi - podsumowanie Dlaczego warto już teraz rozpocząć proces gromadzenia potrzebnych informacji i przygotowania dokumentacji?

68 Wyniki I Przetargu Wpłynęło 212 ofert przetargowych, z czego: 1 oferta została zwrócona do nadawcy bez otwierania w związku z wpłynięciem po terminie wyznaczonym do składania ofert, 2 oferty zostały wycofane na wniosek podmiotów przystępujących do przetargu, 209 ofert zostało skutecznie zgłoszonych do udziału w przetargu. Spośród 209 ofert skutecznie zgłoszonych w przetargu: 102 oferty zostały zaakceptowane 107 ofert zostało odrzuconych Źródło: Informacja z dnia 13 września 2013 r.

69 Wyniki I Przetargu Kategoria przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych Zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych Zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji Wartość świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania w przetargu(toe) (t * ω śr ; ω max ) 1) gdzie t = 0,5 Ilość wybranych ofert (szt.) Wartość świadectw efektywności energetycznej, o które ubiegają się podmioty, które wygrały przetarg (toe) Udział procentowy (dane z kol. 5 : dane z kol. 2) * 100 % (%) Przedział wartości efektów energetycznych zadeklarowanych przez podmioty, które wygrały przetarg <0,556;3,49> ,170 2,996 <0,72;3,49> <0,62;1,573> ,320 6,873 <0,75;1,573> <0,741;5,44> ,240 6,791 <1;5,44> RAZEM: ,730 3,763 <0,72;5,44>

70 EnMS Polska I Przetarg statystyka OFERTY ZAAKCEPTOWANE 12% 4% 8% 18% 58% Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej Budownictwo Firmy doradcze Przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną Przemysł

71 EnMS Polska I Przetarg statystyka 2% 1% 1% OFERTY ODRZUCONE 2% 20% 59% 15% Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej Przemysł Firmy doradcze Inne Przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną Centra handlowe Budownictwo

72 I Przetarg - Podsumowanie Dla pozytywnego wyniku przetargu niezwykle istotne jest dochowanie należytej staranności w zakresie sporządzania oferty przetargowej, ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji przetargowej i karty audytu efektywności energetycznej. DEKLARACJA PRZETARGOWA - stanowi oświadczenie woli w zakresie przystąpienia do przetargu i zawiera dane niezbędne dla rozstrzygnięcia przetargu. Dane w Deklaracji muszą odzwierciedlać dane zawarte w Audycie efektywności energetycznej i na Karcie Audytu oraz zawierać informację o wartości Świadectw efektywności energetycznej, jakie podmiot chce otrzymać za wykazane oszczędności. KARTA AUDYTU - stanowi podsumowanie najważniejszych danych zawartych w Audycie. W przypadku wygrania przetargu i otrzymania świadectwa efektywności energetycznej jej skan zamieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

73 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJACE PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT W I PRZETARGU: Nieprawidłowo wypełniona Deklaracja przetargowa Nieprawidłowo wypełniona Karta audytu efektywności energetycznej w szczególności w związku z wystąpieniem: błędów rachunkowych, braków danych wymaganych przepisami prawa, I Przetarg - Podsumowanie niespójności danych i informacji zawartych w poszczególnych punktach deklaracji przetargowej oraz w pozostałych dokumentach składających się na ofertę przetargową, wpisywania w Deklaracji przetargowej danych dotyczących ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w odniesieniu do energii finalnej.

74 Informacja o wydanych Świadectwach Źródło:

75 Zagregowane dane o wydanych Świadectwach Źródło:

76 PORADY PRAKTYCZNE

77 Ocena ofert przetargowych CO OCENIA KOMISJA?: Spełnienie wymagań ustawowych (forma deklaracji, karty i audytu) Spójność danych (wykazanych oszczędności i ich przeliczenia, przekształcanie jednostek energii, dat, lokalizacji przedsięwzięcia) Kwalifikowalność przedsięwzięcia minimalna ilość toe, czy zawiera się w obwieszczeniu M.G. przesłanki finansowania przedsięwzięcia ze środków krajowych lub UE) Rodzaj przedsięwzięć objętych jednym audytem Obowiązkowa lektura: - Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty.

78 Ocena ofert przetargowych CZEGO KOMISJA NIE OCENIA?: Metodyki audytu Poprawności założeń Poprawności obliczeń (chyba że rażąco błędne) Poprawności wykazywanych oszczędności Powyższe oceniane jest na etapie weryfikacji audytu przez podmiot, któremu Prezes URE zleca weryfikację audytu.

79 SPRZEDAŻ ŚWIADECTW NA TGE

80 Rejestr Świadectw Pochodzenia PMEF -Prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej Świadectwo efektywności energetycznej (art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej) stanowiące potwierdzenie deklarowanej oszczędności energii wynikającej z przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, wydawane jest przez Prezesa URE na wniosek danego podmiot. Rejestr Świadectw Pochodzenia prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A. ewidencjonuje w sposób ilościowy świadectwa efektywności energetycznej. Na kontach uczestników Rejestru zapisywane są wynikające z białych certyfikatów prawa majątkowe, z dokładnością do 0,001 toe. 1 prawo majątkowe = 0,001 toe.

81 Prawa majątkowe Prawa majątkowe można kupić/ sprzedać biorąc udział w: 1. Transakcjach sesyjnych we wtorki i czwartki 2. Transakcjach pozasesyjnych w poniedziałki i środy a) rozliczanych przez TGE b) nierozliczane przez TGE Każdego dnia tygodnia można zgłosić wnioski o umorzenie świadectw pochodzenia. Z handlu wyłączone są dni ustawowo wolne od pracy

82 Ceny Świadectw PIERWSZA TRANSAKCJA :

83 Ceny Świadectw AKTUALNE CENY POCZĄTEK MARCA 2014:

84 Rejestr Świadectw Pochodzenia REJESTRACJA W REJESTRZE ŚWIADECTW POCHODZENIA: Prawa majątkowe można zbywać/ kupować za pośrednictwem domu maklerskiego. W celu sprzedaży / zakupu Białych certyfikatów należy : 1. Podpisać umowę z Domem Maklerskim 2. Złożyć wniosek o indywidualny rachunek w RŚP Wniosek o członkostwo jest składany samodzielnie lub poprzez dom maklerski. Wniosek o indywidualny rachunek rozpatrywany jest przez Zarząd TGE, który podejmuje uchwałę o nadaniu konta czas trwania: około 2 tygodni

85 EnMS Polska Sp. z o.o. Nasze usługi

86 EnMS Polska O nas Audyty Efektywności Energetycznej, Audyty Energetyczne, finansowanie efektywności energetycznej ESCO Oprogramowanie i Usługi związane z zarządzaniem energią i redukcją zużycia energii oraz jej kosztów, w Polsce i za granicą Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu Systemów Zarządzania Energią według IS 393, EN i ISO 50001, zdobyte dzięki współpracy z firmami z branży takich jak: metalowa, samochodowa, spożywcza, hotelowa, transportowa, FMCG, energetyki zawodowej, JST i innych PROFESJONALNE USŁUGI, MIĘDZYNARODOWE STANDARDY I PRAKTYKI, NAJWYŻSZEJ KLASY OPROGRAMOWANIE

87 EnMS Polska Model usługi 1 Analiza potencjału możliwości pozyskania białych certyfikatów 2 3 Przeprowadzenie audytu/audytów efektywności energetycznej na białe certyfikaty zgodnie z obowiązującymi kryteriami Określenie wspólnie z Zamawiającym wartości ω Przygotowanie Deklaracji przetargowej Dopełnienie procedury przetargowej 4 Pomoc w sprzedaży uzyskanych białych certyfikatów

88 EnMS Polska Analiza potencjału Przegląd zrealizowanych projektów, identyfikacja przyszłych projektów dla których można uzyskać wsparcie Raport z przeglądu oszacowanie potencjału projektów, obliczenie korzyści dla poszczególnych projektów Realizacja umowa ramowa na przeprowadzenie audytów i udział w procedurze przetargowej

89 EnMS Polska Kontakt Dziękuję za uwagę Marcin Trojnacki Prezes Zarządu EnMS Polska Sp. z o.o. Tel

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział W jaki sposób sporządza się świadectwa efektywności energetycznej - białe certyfikaty oraz w jakich przypadkach są one wymagane zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej?

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty.

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. I. WSTĘP Przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551 z późn. zm. dalej: ustawa ) przewidują

Bardziej szczegółowo

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej MINISTERSTWO ENERGII, DEPARTAMENT ENERGETYKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. 2 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Pierwsze doświadczenia Urząd Regulacji Energetyki Departament Systemów Wsparcia Warszawa, 14 maja 2013 r. Białe e certyfikaty źródła

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55)

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) U S T A W A z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki MINISTERSTWO GOSPODARKI Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Rafał Soja, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Wrocław, 22 luty 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 8/2014 w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ustawy o efektywności

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży

Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży IV KONFERENCJA WYTWÓRCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ

Bardziej szczegółowo

ustawy o efektywności energetycznej

ustawy o efektywności energetycznej Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z ustawy o efektywności energetycznej mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Specjalista ds. audytów energetycznych w przemyśle 2012-07-19 Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Główne cele to: konsekwentne zmniejszanie energochłonności

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Mirosława Szatybełko-Połom dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z/s w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej

Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej System Białych Certyfikatów Dr inż. Arkadiusz Węglarz 1 Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 1 System Białych

Bardziej szczegółowo

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE USTAWA O EFEKTYWNOŚCI z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE Wrocław, luty 2012 Ustawa określa: USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O EFEKTYWNOŚCI krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r.

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej- kontekst Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd

Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2012-11-10 Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia praktyczne metodyka wsparcia przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej

Doświadczenia praktyczne metodyka wsparcia przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej Doświadczenia praktyczne metodyka wsparcia przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej II kongres SŁUŻB TECHNICZNYCH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 6-7 marca 2014, Tarnowo Podgórne k. Poznania

Bardziej szczegółowo

BIAŁE CERTYFIKATY. jako premia za efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie. Aleksandra Małecka

BIAŁE CERTYFIKATY. jako premia za efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie. Aleksandra Małecka BIAŁE CERTYFIKATY jako premia za efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Aleksandra Małecka CZAS NA OSZCZĘDZANIE ENERGII PAKIET KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNY (tzw. 3 x 20%) redukcja emisji CO2 o 20% w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2167; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2167; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2167; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2359.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Adam Dominiak +48 609 198 732 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan prezentacji Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

szansą dla samorządu terytorialnego

szansą dla samorządu terytorialnego Udział w systemie białych certyfikatów szansą dla samorządu terytorialnego dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2012-07-19 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Stan prawny na 07.03.2012r. (Dz.U.2011.94.551 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 2167 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Marek Litwinowicz CO SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE MOŻE ZYSKAĆ NA NOWEJ USTAWIE O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ?

Marek Litwinowicz CO SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE MOŻE ZYSKAĆ NA NOWEJ USTAWIE O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ? Marek Litwinowicz CO SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE MOŻE ZYSKAĆ NA NOWEJ USTAWIE O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ? PRAKTYCZNE RÓŻNICE MIĘDZY NOWĄ A OBOWIĄZUJĄCA DO 1.10.2016 ROKU USTAWĄ O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1. (Dz. U. Nr 94, poz. 551) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1. (Dz. U. Nr 94, poz. 551) Rozdział 1. Przepisy ogólne Stan prawny na dzień 30 listopada 2012 r. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1 (Dz. U. Nr 94, poz. 551) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o efektywno ci energetycznej. Departament Systemów Wsparcia

Nowa ustawa o efektywno ci energetycznej. Departament Systemów Wsparcia Nowa ustawa o efektywno ci energetycznej Departament Systemów Wsparcia Warszawa 2016 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej Zgodnie z art. 60 nowej ustawy o efektywno ci energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej Ustawa o efektywności energetycznej Szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców końcowych? Towarzystwo Obrotu Energią Hotel InterContinental Warszawa, 24 maja 2011 r. Waldemar

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Opracowanie FEWE na podstawie: t.j. Dz.U. 2015 poz. 2167 oraz Dz.U. 2015 poz. 2359 (USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r o zmianie ustawy o efektywności energetycznej). USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, 951. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej. (druk nr 184)

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej. (druk nr 184) Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r. Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 184) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa o efektywności energetycznej, zwana w dalszej części opinii ustawą,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Dz.U.2011.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną;

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną; Dziennik Ustaw Nr 94 5569 Poz. 551 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o efektywności energetycznej proponowane zmiany - rola odbiorców końcowych i przedsiębiorstw energetycznych

Nowa ustawa o efektywności energetycznej proponowane zmiany - rola odbiorców końcowych i przedsiębiorstw energetycznych Nowa ustawa o efektywności energetycznej proponowane zmiany - rola odbiorców końcowych i przedsiębiorstw energetycznych Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Targi Energii 2016 Jachranka,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wskaźniki efektywności energetycznej 0,9 0,8 62% kgoe/euro00

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1227 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1227 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1227 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących

Bardziej szczegółowo

System Białych Certyfikatów

System Białych Certyfikatów System Białych Certyfikatów Dr inŝ. Arkadiusz Węglarz 1 Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 1 System Białych Certyfikatów jest oparty na juŝ istniejących systemach wsparcia kogeneracji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Białe certyfikaty nowy mechanizm wspierania przedsięwzięć

Białe certyfikaty nowy mechanizm wspierania przedsięwzięć Białe certyfikaty nowy mechanizm wspierania przedsięwzięć Dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A Wiceprezes Zarzadu ZAE 2012-03-07 Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141)

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) Warszawa, dnia 23 marca 2011 r. Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) I. Cel i przedmiot ustawy Celem opiniowanej ustawy jest ustanowienie systemu promującego i wspierającego uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki

Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki Łukasz Bartuszek DEPARTAMENT ENERGETYKI W MINISTERSTWIE GOSPODARKI Kraków, dn. 6 lipca 2012 r. 2 POLITYKA ENERGETYCZNA

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. Szczecin, 11 maja 2012 r.

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. Szczecin, 11 maja 2012 r. OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Szczecin, 11 maja 2012 r. USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE - cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego

Bardziej szczegółowo

Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski

Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A. 2010-11-15 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Czy efektywność

Bardziej szczegółowo

System Białych Certyfikatów wynikający z. Ustawy o efektywności energetycznej - stan obecny i nowelizacja

System Białych Certyfikatów wynikający z. Ustawy o efektywności energetycznej - stan obecny i nowelizacja System Białych Certyfikatów wynikający z. Ustawy o efektywności energetycznej - stan obecny i nowelizacja mgr inż. Katarzyna Jędrzejczak kjedrzejczak@kape.gov.pl Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 października 2015 r.

Warszawa, 14 października 2015 r. Warszawa, 14 października 2015 r. Informacja dla odbiorców przemysłowych dotycząca realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2365 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1)

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania TGE S.A. na rynku białych certyfikatów. Towarowa Giełda Energii S.A. Jachranka, 22-23.10.2009

Rola i zadania TGE S.A. na rynku białych certyfikatów. Towarowa Giełda Energii S.A. Jachranka, 22-23.10.2009 Rola i zadania TGE S.A. na rynku białych certyfikatów Jacek Brandt Targi Energii Towarowa Giełda Energii S.A. Jachranka, 22-23.10.2009 Białe Certyfikaty na TGE Jachranka 22-23.10.2009 2 TGE rola giełdy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1 Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne. Dz.U.2015.2365 z dnia 2015.12.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 grudnia 2015 r. Wejście w życie: 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Polityka efektywności energetycznej w Polsce

Polityka efektywności energetycznej w Polsce Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej. Obowiązki czy korzyści - dla administracji publicznej, przedsiębiorców i każdego z nas? Konferencja Instytutu na rzecz Ekorozwoju 10 grudnia 2012, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu wskazanie i analizę:

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu wskazanie i analizę: Rodzaje audytów... 1 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa... 2 Audyt energetyczny... 3 Audyt efektywności energetycznej... 4 Planowane zmiany... 4 Kto może sporządzić audyt... 8 Wyróżniamy audyt efektywności

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów. Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA

Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów. Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź 2008 2 Dlaczego dodatkowy kolor? Musimy optymalizować koszty związane

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku certyfikatów oraz nowe możliwości rozwoju w zakresie obrotu certyfikatami efektywności energetycznej

Sytuacja na rynku certyfikatów oraz nowe możliwości rozwoju w zakresie obrotu certyfikatami efektywności energetycznej Sytuacja na rynku certyfikatów oraz nowe możliwości rozwoju w zakresie obrotu certyfikatami efektywności energetycznej Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE X FORUM OBROTU Iława 5-6-7 czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Roman Kołodziej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Wstęp Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Prawne modele finansowania inwestycji energooszczędnych gmin i spółek komunalnych na podstawie ustawy o efektywności energetycznej

Prawne modele finansowania inwestycji energooszczędnych gmin i spółek komunalnych na podstawie ustawy o efektywności energetycznej Prawne modele finansowania inwestycji energooszczędnych gmin i spółek komunalnych na podstawie ustawy o efektywności energetycznej Autor: Dr Robert Zajdler Zasady działania systemu Ustawa z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

3.1. Źródła ustawy 3.2. Ustawa o efektywności energetycznej Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią 3.4.

3.1. Źródła ustawy 3.2. Ustawa o efektywności energetycznej Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią 3.4. 3.1. Źródła ustawy 3.2. Ustawa o efektywności energetycznej. 3.3. Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią 3.4. Zadania jednostek sektora publicznego 3.5. Zasady uzyskania i umorzenia

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki

Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Konferencja pn. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w rozwoju regionu ROLA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W KONTEKŚCIE KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ DOTYCZĄCEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szkolenie III Baza emisji CO 2

Szkolenie III Baza emisji CO 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Szkolenie III Baza emisji CO 2 Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ- PODMIOTY ZOBOWIĄZANE

1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ- PODMIOTY ZOBOWIĄZANE Informacja w sprawie metody stosowanej w Polsce dla systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej - na podstawie art. 7 i Załącznika V dyrektywy 2012/27/UE 1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 9/XXI//017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 10 lutego 017 roku Działanie 4. Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice www.ign.org.pl; e-mail: biuro@ign.org.pl, certyfikaty@ign.org.pl tel. 32 203 89 30, fax. 32 206 84 55 AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 1. Przedsięwzięcie służące poprawie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

przyłączonych do wszystkich sieci, zaopatrywanych w ciepło przez dane przedsiębiorstwo energetyczne. Oz = Ozj Ep,

przyłączonych do wszystkich sieci, zaopatrywanych w ciepło przez dane przedsiębiorstwo energetyczne. Oz = Ozj Ep, Informacja w sprawie zasad realizacji obowiązku pozyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub wniesienia opłaty zastępczej za rok 2013. W nawiązaniu do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. DSW 461 5(1)/2014/AKr Panie/Panowie Prezesi Przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu

Bardziej szczegółowo

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych Jachranka, 24 września 2015 roku mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Menadżer ds.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. 1), 2) o efektywności energetycznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowywania

Bardziej szczegółowo

DEBATA pn.: Białe certyfikaty skuteczny środek do poprawy efektywności energetycznej?

DEBATA pn.: Białe certyfikaty skuteczny środek do poprawy efektywności energetycznej? DEBATA pn.: Białe certyfikaty skuteczny środek do poprawy efektywności energetycznej? Warszawa, 26 września 2007 Ustawa o efektywności energetycznej cele w zakresie efektywności energetycznej 9% w 2016

Bardziej szczegółowo

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko POLSKA IZBA BIOMASY Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce 1 Marek Cecerko Plan prezentacji Informacja o prelegencie Definicje System i rynek zielonych certyfikatów Rynek

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w praktyce Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej w aspekcie zadań dla przedsiębiorstw

Efektywność energetyczna w praktyce Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej w aspekcie zadań dla przedsiębiorstw Efektywność energetyczna w praktyce Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej w aspekcie zadań dla przedsiębiorstw 5 maj 2015 roku mgr inż. Artur Łazicki Menadżer ds. Kluczowych Klientów, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Nowe uwarunkowania na rynku energii elektrycznej w 2012 roku szanse i zagrożenia dla uczestników rynku

Nowe uwarunkowania na rynku energii elektrycznej w 2012 roku szanse i zagrożenia dla uczestników rynku Nowe uwarunkowania na rynku energii elektrycznej w 2012 roku szanse i zagrożenia dla uczestników rynku SESJA PLENARNA II, 9 maja 2012 r XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Bardziej szczegółowo

Energy Performance Certificate System

Energy Performance Certificate System Kolegium redakcyjne: mgr inż. Fryderyk Czudejko (redaktor sekretarz), inż. Eugeniusz Głowacki, mgr inż. Artur Jasiński, mgr inż. Edward Magiera, mgr inż. Ludwik Pinko (redaktor naczelny) Rok 2013 (LVIII)

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 czerwca 2016 r. Poz. 831 USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. 1), 2) o efektywności energetycznej Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne i organizacyjne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje w Polsce dotyczące OZE i efektywności energetycznej a ciepłownictwo systemowe

Nowe regulacje w Polsce dotyczące OZE i efektywności energetycznej a ciepłownictwo systemowe Nowe regulacje w Polsce dotyczące OZE i efektywności energetycznej a ciepłownictwo systemowe Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IV Konferencja Rynek Ciepła Systemowego Puławy 2015 Otoczenie europejskie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo