Tabela Zgłoszenie uwag do projektu ustawy o efektywności energetycznej (druk sejmowy nr 3514)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Zgłoszenie uwag do projektu ustawy o efektywności energetycznej (druk sejmowy nr 3514)"

Transkrypt

1 Tabela Zgłoszenie uwag do projektu ustawy o efektywności energetycznej (druk sejmowy nr 3514) wnosi o przyjęcie załączonych poprawek do projektu ustawy o efektywności energetycznej. Celem przedstawionej propozycji jest zapewnienie efektywności ogrzewania w nowych obiektach o mocy powyŝej 50 kw poprzez preferowanie ogrzewania przy pomocy: własnych odnawialnych źródeł energii, własnych układów kogeneracyjnych, przyłączenia do sieci cieplnej zasilanej ze źrodeł kogeneracyjnych i energii odnawialnej bądź wykorzystujących ciepło odpadowe. Z ciepła sieciowego korzysta w Polsce 15 mln ludzi, właściwy dobór systemu ogrzewania moŝe w istotny sposób poprawić efektywność energetyczną, zwiększyć produkcję energii odnawialnej, kogeneracji a takŝe zuŝycia przemysłowego ciepła odpadowego. Numer artykułu Treść postulatu Uzasadnienie postulatu Proponowana treść artykułu Zgłaszający art. 3 Uściślenie definicji "przedsięwzięcia słuŝącego poprawie efektywności energetycznej" (zmiana na końcu pkt 12 w art. 3 Proponowane rozwiązanie ma na celu uściślenie, Ŝe przedsięwzięciem słuŝącym poprawie efektywności energetycznej jest nie tylko takie przedsięwzięcie, które zapewnia oszczędność zarówno energii finalnej, jak równieŝ energii pierwotnej (w pierwotnym brzmieniu mowa była jedynie o zapewnieniu oszczędności energii) "12) przedsięwzięcie słuŝące poprawie efektywności energetycznej - działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku którego uzyskuje się oszczędność energii pierwotnej lub finalnej;" art. 3 Uściślenie definicji "oszczędności energii" (na końcu pkt 13 w art. 3 Proponowane rozwiązanie ma na celu uściślenie definicji oszczędności energii w ten sposób, aby moŝna ją było liczyć oddzielnie dla energii pierwotnej, jak i energii finalnej "13) oszczędność energii - ilość energii stanowiącą róŝnicę między energią potencjalnie zuŝytą przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w danym okresie przed zrealizowaniem jednego lub kilku przedsięwzięć słuŝących poprawie efektywności energetycznej a energią zuŝytą przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w takim samym okresie, po zrealizowaniu tych przedsięwzięć i uwzględnieniu znormalizowanych warunków

2 art. 3 Dodanie nowej definicji "odnawialnego źródła energii" w związku z dalszym stosowaniem w ustawie tego pojęcia (dodanie pkt 14 w art. 3 art. 3 Dodanie nowej definicji "ciepła w kogeneracji" w związku z dalszym stosowaniem w ustawie tego pojęcia (dodanie pkt 15 w art. 3 projektu ustawy) art. 16 Rozszerzenie rodzaju przedsięwzięć słuŝących poprawie efektywności energetycznej, dla których przeprowadza się przetarg (art. 16 ust. 3 projektu ustawy) Zmiana wynika z propozycji zmiany do art. 17 ust. 1 projektu ustawy Zmiana wynika z propozycji zmiany do art. 17 ust. 1 projektu ustawy W związku z uściśleniem definicji, o których mowa w art. 3 pkt 12 i 13 projektu ustawy, przetargi na przedsięwzięcia, za które moŝna utrzymywać świadectwa efektywności energetycznej, powinny być przeprowadzone oddzielnie dla przedsięwzięć słuŝących oszczędności energii pierwotnej oraz energii finalnej wpływających na zuŝycie energii, liczona dla energii pierwotnej lub energii finalnej;" "14) odnawialne źródło energii - odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne" "15) ciepło w kogeneracji - ciepło uŝytkowe w kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne." "3. Przetarg przeprowadza się oddzielnie dla następujących kategorii przedsięwzięć słuŝących poprawie efektywności energetycznej: 1) zwiększenia oszczędności energii pierwotnej przez odbiorców końcowych; 2) zwiększenia oszczędności energii finalnej przez odbiorców końcowych; 3) zwiększenia oszczędności energii pierwotnej przez urządzenia potrzeb własnych; 4) zwiększenia oszczędności energii finalnej przez urządzenia potrzeb własnych; art. 17 Wpisanie do katalogu przedsięwzięć słuŝących poprawie efektywności energetycznej (art. 17 ust. 1 przedsięwzięć Stosowanie do ogrzewania źródeł odnawialnych, ciepła w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych zapewnia znaczną oszczędność energii pierwotnej zawartej w paliwie. Z tego względu stosowanie tej technologii ogrzewania winno być uznane za przedsięwzięcie słuŝące 5) zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji." "Art Poprawie efektywności energetycznej słuŝą w szczególności następujące rodzaje przedsięwzięć: 1) izolacja instalacji przemysłowych; 2) przebudowa lub remont budynków;

3 polegających na stosowaniu do ogrzewania odnawialnych źródeł energii, ciepła w kogeneracji oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych (dodanie pkt 6 w art. 17 ust. 1 poprawie efektywności energetycznej, co jest zgodne z Dyrektywą 2006/32/WE (Załącznik III do tej dyrektywy określa te metody jako kwalifikujące się do środków poprawy efektywności energetycznej). 3) modernizacja: a) urządzeń przeznaczonych do uŝytku domowego, b) oświetlenia, c) urządzeń potrzeb własnych, d) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, e) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła; 4) odzysk energii w procesach przemysłowych; 5) ograniczenie: a) przepływów mocy biernej, b) strat sieciowych w ciągach liniowych, c) strat w transformatorach; art. 37 NałoŜenie na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją ciepła obowiązku przekazania odbiorcy lub inwestorowi, na jego wniosek, kopii dokumentu potwierdzającego procentowy udział ciepła wytwarzanego w odnawialnych źródłach energii, ciepła w Proponowana zmiana wynika z propozycji zmiany, jaką proponuje się w art. 7b Prawa energetycznego oraz w przepisach Prawa budowlanego (zob. propozycje zmian poniŝej) i ma ona na celu zapewnienie, Ŝe przedsiębiorstwo energetyczne przedstawi odbiorcy dokument, o którym mowa w tym przepisie, w celu uzyskania decyzji - pozwolenie na budowę. Dokument ten byłby przekazywany na takich samych zasadach, jak oświadczenie o zapewnieniu dostaw paliw gazowych lub energii, warunkach przyłączenia obiektu do sieci, które obecnie są przedstawiane na wniosek odbiorcy lub inwestora w ramach wymagań, o których mowa w 6) stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, ciepła w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych." "14. Przedsiębiorstwo energetyczne, na wniosek zainteresowanego, ma obowiązek wydać oświadczenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, o zapewnieniu dostaw paliw gazowych lub energii, warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci oraz przekazać potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, o którym mowa w art. 7b ust. 5."

4 art. 37 kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w sieci ciepłowniczej tego przedsiębiorstwa energetycznego (zmiana w art. 7 ust. 14 Prawa energetycznego wprowadzona art. 37 NałoŜenie na inwestora obiektu lub lokalu, którego przewidywana moc cieplna wynosi nie mniej niŝ 50 kw i zlokalizowanego na terenie działania sieci ciepłowniczej obowiązku efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów paliw lub energii (zmiana w art. 37 projektu ustawy poprzez dodanie w Prawie energetycznym art. 7b) przepisach Prawa budowlanego Proponowana zmiana nakłada na inwestora obiektu, którego przewidywana moc cieplna wynosi nie mniej niŝ 50 kw i zlokalizowanego na terenie działania sieci ciepłowniczej obowiązku efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów paliw lub energii poprzez przyłączenie obiektu lub lokalu do sieci ciepłowniczej (w której odpowiedni procent ciepła pochodzi ze źródeł odnawialnych, z kogeneracji lub źródeł ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych) lub wyposaŝenie obiektu w indywidualne odnawialne źródło ciepła lub źródło ciepła uŝytkowego w kogeneracji albo źródło ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, chyba Ŝe brak jest technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej, a zasilenie obiektu we własne odnawialne, kogeneracyjne źródło ciepła lub źródło ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych nie zapewnia takiej efektywności, jak konwencjonalne indywidualne źródło ciepła wykorzystane do zasilenia tego obiektu w ciepło. W przypadku, gdy inwestor zamierza uŝywać do ogrzewania obiektu inne źródło ciepła, niŝ ciepło sieciowe lub indywidualne wytwarzane z odnawialnych lub kogeneracyjnych źródeł albo ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych byłby obowiązany do uzyskania opinii akredytowanej jednostki, która potwierdzałaby, Ŝe własne konwencjonalne źródło ciepła zapewnia większą "Art. 7b. 1. Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, którego przewidywana moc cieplna wynosi nie mniej niŝ 50 kw, zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której ponad [ ]% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, zapewnia efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii poprzez: 1) przyłączenie nieruchomości, obiektu lub lokalu do sieci ciepłowniczej i zasilenie nieruchomości w ciepło z tej sieci, chyba Ŝe podmiot ten otrzymał od przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła odmowę zawarcia umowy o przyłączenie do sieci; albo 2) wyposaŝenie nieruchomości, obiektu lub lokalu w indywidualne odnawialne źródło ciepła, źródło ciepła uŝytkowego w kogeneracji lub źródło ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, chyba, Ŝe zasilenie nieruchomości, obiektu lub lokalu w ciepło z sieci ciepłowniczej lub z

5 efektywność energetyczną, niŝ sieciowe lub indywidualne odnawialne lub kogeneracyjne źródło ciepła albo źródło ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych Opinia akredytowanej jednostki przedstawiana byłaby przez inwestora na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (zob. zmiany poniŝej). Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zostałby uprawniony do stwierdzania procentowego udziału ciepła ze źródeł odnawialnych, z kogeneracji lub źródeł ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w danej sieci. Zaznaczyć naleŝy, Ŝe obowiązek wprowadzony art. 7b Prawa energetycznego dotyczyłby wyłącznie nowych obiektów zlokalizowanych na terenach, na których istnieje sieć ciepłownicza. Proponowana zmiana wpłynęłaby znacznie na rozwój lokalnych sieci ciepłowniczych, powstawanie i przyłączanie do sieci ciepłowniczych nowych odnawialnych, kogeneracyjnych źródeł ciepła lub źródeł ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, co przyczyniłoby się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia zuŝycia paliw i słuŝyłoby poprawie efektywności energetycznej. Jednocześnie proponowane rozwiązanie pozwoliłoby odbiorcom końcowym, którzy do ogrzewania obiektów zastosują własne odnawialne, kogeneracyjne źródła ciepła lub źródło ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, do uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej i uzyskiwania przychodów z ich sprzedaŝy zobowiązanym podmiotom. indywidualnego odnawialnego źródła ciepła, źródła ciepła uŝytkowego w kogeneracji lub źródła ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych zapewnia mniejszą efektywność energetyczną, niŝ inne indywidualne źródło ciepła, jakie moŝe być wykorzystane dla zasilenia nieruchomości, obiektu lub lokalu w ciepło. 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który zamierza zasilać nieruchomość, obiekt lub lokal w ciepło z innego indywidualnego źródła, niŝ określone w ust. 1 pkt 1 lub 2, jest obowiązany do uzyskania opinii akredytowanej jednostki, o której mowa w ust. 3, stwierdzającej uzyskanie mniejszej efektywności energetycznej przy zasileniu nieruchomości, obiektu lub lokalu w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, niŝ w przypadku zasilenia tej nieuchomosci, obiektu lub lokalu w ciepło z innego indywidualnego źródła ciepła. 3. Listę akredytowanych jednostek, o których mowa w ust. 2, prowadzi Centrum Akredytacji. 4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres oraz sposób sporządzania opinii, o której mowa w ust. 2, sposób ponoszenia kosztów sporządzenia opinii oraz wymagania i warunki wpisu na listę akredytowanych jednostek, o których mowa w ust Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją ciepła, stwierdza procentowy udział ciepła wytwarzanego w odnawialnych źródłach energii, ciepła w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w skali roku kalendarzowego w sieci ciepłowniczej tego

6 przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Do stwierdzenia procentowego udziału ciepła stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń. art. 37 Uszczegółowienie uprawnień, jakie przysługują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (zmiana w art., 37 projektu ustawy poprzez dopisanie pkt 21a w art. 23 ust. 2 Prawa energetycznego) art. 39a Dodanie w Prawie budowlanym definicji "odnawialnego źródła energii" oraz "ciepła w kogeneracji" stosowanych w dalszych zmienianych przepisach Prawa budowlanego (dodanie art. 39a do projektu ustawy przewidującego zmiany w Prawie budowlanym poprzez dodanie pkt 22 i 23 w art. 3 Prawa budowlanego) art. 39a Rozszerzenie katalogu dokumentów niezbędnych do przedstawienia w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę (dodanie art. 39a do Proponowana zmiana wynika ze zmiany proponowanej art. 7b ust. 5 Prawa energetycznego Proponowana zmiana wynika z propozycji zmiany do art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego (zob. propozycje zmian poniŝej) Proponowana zmiana wynika z proponowanego nałoŝenia na inwestora w art. 7b Prawa energetycznego obowiązku wykorzystywania lokalnych zasobów ciepła zapewniających efektywne ich wykorzystywanie. Zmiana zakłada, Ŝe do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, w 6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 6, jest waŝne przez okres jednego roku od dnia jego wydania." "21a) wydawanie zaświadczeń, o których mowa w art. 7b ust. 5;" "22) odnawialnym źródle energii - naleŝy przez to rozumieć odnawialne źródło energii, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.); 23) cieple w kogeneracji - naleŝy przez to rozumieć ciepło uŝytkowe w kogeneracji w rozumieniu przepisów prawa energetycznego." "6) w przypadku obiektów, które zasilane będą w ciepło z indywidualnego źródła ciepła, dla których to obiektów przewidywana moc cieplna wynosi nie mniej niŝ 50 kw, zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci

7 projektu ustawy przewidującego zmiany w Prawie budowlanym poprzez dodanie pkt 6 w art. 33 ust. 2) art. 39a Uściślenie wymogów nałoŝonych na inwestorów w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę (dodanie art. 39a do projektu ustawy przewidującego zmiany w Prawie budowlanym poprzez dopisanie zastrzeŝenia w art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego) art. 39a Doprecyzowanie art. 35 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego w związku z proponowaną zmianą, o której mowa w art. 33 ust. przypadku obiektów, które mają być zasilane w ciepło z indywidualnego konwencjonalnego źródła ciepła o mocy cieplnej nie mniejszej niŝ 50 kw, zlokalizowanego na terenie działania sieci ciepłowniczej, w której odpowiedni procent ciepła pochodzi ze źródeł odnawialnych, kogeneracyjnych lub źródła ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, naleŝy dołączyć oświadczenie przedsiębiorstwa energetycznego i odmowie wydania warunków przyłączenia do sieci wraz z kopią zaświadczenia, o którym mowa w art. 7b ust. 5 Prawa energetycznego (dokument stwierdzający procentowy udział ciepła z odnawialnych, kogeneracyjncyh źródeł ciepła lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w sieci ciepłowniczej) oraz opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 7b ust. 2 Prawa energetycznego (opinia potwierdzająca, Ŝe własne konwencjonalne źródło ciepła zapewnia większą efektywność energetyczną, niŝ moŝliwe do zastosowania własne odnawialne, kogeneracyjne źródło ciepła lub źródło ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych) Proponowana zmiana wynika ze zmiany art. 33 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego (patrz wyŝej). Zmiana ta stanowi doprecyzowanie, Ŝe w przypadku przedstawiania przez inwestora organowi wydającemu pozwolenie na budowę oświadczenia o przedsiębiorstwa ciepłowniczego o zapewnieniu dostaw ciepła oraz warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej, inwestor nie będzie zobowiązany do przedstawienia organowi administracyjnemu dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego. Proponowana zmiana wynika z proponowanej zmiany art. 33 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego (patrz wyŝej). Zmiana ta uprawnia organ administracyjny wydający pozwolenie na budowę do sprawdzenia w toku postępowania posiadanie dokumentów ciepłowniczej, w której ponad [ ]% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych: a) oświadczenie przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją ciepła o odmowie wydania warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z kopią zaświadczenia, o którym mowa w art. 7b ust. 5 prawa energetycznego, oraz b) opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 7b ust. 2 prawa energetycznego." "a) z zastrzeŝeniem art. 33 ust. 2 pkt 6, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych," "3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, zaświadczenia, o którym

8 art. 42a art pkt 6 Prawa budowlanego (dodanie art. 39a do projektu ustawy przewidującego zmiany w Prawie budowlanym poprzez doprecyzowanie art. 35 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego) Wprowadzenie przepisów przejściowych dla spraw wszczętych przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy (dodanie nowego przepisu art. 42a w projekcie ustawy) Wprowadzenie bezterminowości obowiązywania przepisów art. 37 i 39a ustawy (zmiany w przepisach Prawa energetycznego oraz Prawa budowlanego - dodanie pkt 4 w art. 43 uprawniających inwestora do zastosowania do ogrzewania własnego zwykłego źródła ciepła w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego. Proponowana zmiana przewiduje, Ŝe dla spraw wszczętych przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy w zakresie zmian do Prawa budowlanego (wprowadzenie nowych wymagań w zakresie uzyskiwania pozwolenia na budowę) stosuje się przepisy dotychczasowe. Zmiana zapewni stabilność prawa i zagwarantuje inwestorom moŝliwość uzyskania pozwolenia na budowę na dotychczasowych zasadach w przypadku wniosków o wydanie pozwolenia na budowę złoŝonych przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy. Nowe zasady dotyczące wymogów dla uzyskania pozwolenie na budowę będą miały zastosowanie w przypadku nowych wniosków. Zmiana zakłada, Ŝe przepisy Prawa energetycznego oraz Prawa budowlanego zmienione ustawą będą obowiązywały bezterminowo, co zapewni stabilność prawa. mowa w art. 12 ust. 7 oraz dokumentów, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 6;" "Art. 42a. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w Ŝycie art ustawy wymienionej w art. 39a w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe." "4) art. 37 i 39a, które obowiązują bezterminowo."

9 Ponadto wnosimy o zmianę w art. 13 projektu Ustawy: art. 13 Wykreślić p. 2 Ciepło z sieci ciepłowniczej, w tym takŝe wytwarzane w kogeneracji, w dzisiejszych relacjach konkuruje m.in. z ciepłem wytwarzanych w lokalnych kotłowniach gazowych. Takie kotłownie budowane są dzisiaj, takŝe w pobliŝu miejskich sieci ciepłowniczych np. przez deweloperów budujących osiedla domów wielorodzinnych, które są przyłączane do takich kotłowni. Zwolnienie niektórych przedsiębiorstw sprzedających ciepło odbiorcom końcowym (poniŝej 5 MW mocy zamówionej) z kosztów białych certyfikatów zakłuci niekorzystnie warunki konkurencji na rynku ciepła. MoŜe być ponadto argumentem za wprowadzeniem sztucznych podziałów przedsiębiorstw energetycznych.

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej MINISTERSTWO ENERGII, DEPARTAMENT ENERGETYKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. 2 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży

Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży IV KONFERENCJA WYTWÓRCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 stycznia 2017 r. KL/3/1/2749/DK/2017. Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii. Szanowny Panie Ministrze,

Warszawa, 3 stycznia 2017 r. KL/3/1/2749/DK/2017. Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii. Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 3 stycznia 2017 r. KL/3/1/2749/DK/2017 Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii Szanowny Panie Ministrze, W odpowiedzi na pismo nr DE-II-41011-2/4/16 z 1 grudnia 2016 r. i w uzupełnieniu do

Bardziej szczegółowo

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział W jaki sposób sporządza się świadectwa efektywności energetycznej - białe certyfikaty oraz w jakich przypadkach są one wymagane zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej?

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55)

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) U S T A W A z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej Ustawa o efektywności energetycznej Warszawa, 14 lipca 2009 Dyrektywa 2006/32/WE narodowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią 9 % do 2016 roku mechanizmy zachęt identyfikacja i eliminacja

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty.

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. I. WSTĘP Przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551 z późn. zm. dalej: ustawa ) przewidują

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki MINISTERSTWO GOSPODARKI Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Priorytet

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1)

USTAWA z dnia. 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Projekt 28.03.2006 USTAWA z dnia. 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm. 2)

Bardziej szczegółowo

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Pierwsze doświadczenia Urząd Regulacji Energetyki Departament Systemów Wsparcia Warszawa, 14 maja 2013 r. Białe e certyfikaty źródła

Bardziej szczegółowo

Ustawa o promocji kogeneracji

Ustawa o promocji kogeneracji Ustawa o promocji kogeneracji dr inż. Janusz Ryk New Energy User Friendly Warszawa, 16 czerwca 2011 Ustawa o promocji kogeneracji Cel Ustawy: Stworzenie narzędzi realizacji Polityki Energetycznej Polski

Bardziej szczegółowo

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Adam Dominiak +48 609 198 732 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan prezentacji Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Mirosława Szatybełko-Połom dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z/s w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU Gdańsk

ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU Gdańsk ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU 2009-03-24 Gdańsk 2009 1 ZAŁOśENIA MODERNIZACJI I ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM DO ROKU 2025 bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010 Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków Kraków, 14 stycznia 2010 3 Ciepło sieciowe z kogeneracji Efektywny energetycznie produkt spełniający oczekiwania klientów 4 Ekoplus Sp. z o.o. Naszym

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej. 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej. 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland w aspekcie efektywności energetycznej 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland TÜV Rheinland Group na świecie 140 przedstawicielstw 2 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland TÜV Rheinland w Polsce OLSZTYN TÜV

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE USTAWA O EFEKTYWNOŚCI z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE Wrocław, luty 2012 Ustawa określa: USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O EFEKTYWNOŚCI krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna. w świetle Ustawy z dn

Efektywność Energetyczna. w świetle Ustawy z dn Efektywność Energetyczna w świetle Ustawy z dn. 15.04.2011 Dz. U. Nr 94, Poz. 551 2 HBS/ Energy Solutions 2012-03-12 CENERG 2012 Krajowy cel w zakresie oszczędności Oszczędność energii finalnej do 2016

Bardziej szczegółowo

System Białych Certyfikatów

System Białych Certyfikatów System Białych Certyfikatów Dr inŝ. Arkadiusz Węglarz 1 Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 1 System Białych Certyfikatów jest oparty na juŝ istniejących systemach wsparcia kogeneracji

Bardziej szczegółowo

1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ- PODMIOTY ZOBOWIĄZANE

1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ- PODMIOTY ZOBOWIĄZANE Informacja w sprawie metody stosowanej w Polsce dla systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej - na podstawie art. 7 i Załącznika V dyrektywy 2012/27/UE 1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

legis 1. Nowelizacja przewiduje m.in. zniesienie obowiązku załączania do projektu budowlanego

legis 1. Nowelizacja przewiduje m.in. zniesienie obowiązku załączania do projektu budowlanego Wrocław, dnia 3 kwietnia 2015 r. INFORMACJA PRAWNA w sprawie wpływu nowelizacji Prawa budowlanego na obowiązki z art. 7b Prawa energetycznego I. Analizowane zagadnienie W dniu 20 lutego 2015 r. została

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU Sprawozdanie z badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z ZałoŜeniami do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9 / 4

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9 / 4 Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9 / 4 T A R Y F A D L A C I E P Ł A Wałcz 2010 r. 2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczone odbiorcom

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Wojciech Bujalski, Janusz Lewandowski Sulechów, 10 października 2013 r. Ze wstępu: Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Problematyka odmowy przyłączenia do sieci ciepłowniczej, aspekty ekonomiczne i formalne, zapisy umowy przyłączeniowej r.pr.

Problematyka odmowy przyłączenia do sieci ciepłowniczej, aspekty ekonomiczne i formalne, zapisy umowy przyłączeniowej r.pr. Problematyka odmowy przyłączenia do sieci ciepłowniczej, aspekty ekonomiczne i formalne, zapisy umowy przyłączeniowej r.pr. Renata Sławińska Puławy, dnia 11 lutego 2015r. Art. 7 [Obowiązek zawarcia umowy]

Bardziej szczegółowo

ustawy o efektywności energetycznej

ustawy o efektywności energetycznej Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z ustawy o efektywności energetycznej mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Specjalista ds. audytów energetycznych w przemyśle 2012-07-19 Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2007r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU 2013.

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU 2013. Sprawozdanie z badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z ZałoŜeniami do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck, ul. Zamkowa 6. Taryfa dla ciepła r.

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck, ul. Zamkowa 6. Taryfa dla ciepła r. PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck, ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2013 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów uŝywanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa Konferencja pt. Ciepło dla

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141)

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) Warszawa, dnia 23 marca 2011 r. Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) I. Cel i przedmiot ustawy Celem opiniowanej ustawy jest ustanowienie systemu promującego i wspierającego uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w praktyce Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej w aspekcie zadań dla przedsiębiorstw

Efektywność energetyczna w praktyce Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej w aspekcie zadań dla przedsiębiorstw Efektywność energetyczna w praktyce Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej w aspekcie zadań dla przedsiębiorstw 5 maj 2015 roku mgr inż. Artur Łazicki Menadżer ds. Kluczowych Klientów, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

Regulamin. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 355/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 sierpnia 2009 r. Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie do sieci uwarunkowania prawne i ekonomiczne

Przyłączanie do sieci uwarunkowania prawne i ekonomiczne Przyłączanie do sieci uwarunkowania prawne i ekonomiczne Puławy, 12.02.2014 Regulacje prawne dotyczące przyłączania art.7 PE 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją

Bardziej szczegółowo

alność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji Koncesjonowana działalno

alność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji Koncesjonowana działalno Koncesjonowana działalno alność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji Waldemar Fiedorowicz ekspert, Rekons Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność ciepłownictwa systemowego. Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu

Konkurencyjność ciepłownictwa systemowego. Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Konkurencyjność ciepłownictwa systemowego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Pozycja ciepłownictwa systemowego na rynku ciepła Polsce Struktura form zaopatrzenia gospodarstw domowych w ciepło w Polsce

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1)

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) USTAWA z dnia. 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Projekt 10.05.2006 Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm. 2)

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Główne cele to: konsekwentne zmniejszanie energochłonności

Bardziej szczegółowo

Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej

Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej System Białych Certyfikatów Dr inż. Arkadiusz Węglarz 1 Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 1 System Białych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 X TARYFA DLA CIEPŁA r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 X TARYFA DLA CIEPŁA r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 X TARYFA DLA CIEPŁA 2014 r. SPIS TREŚCI strona CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów uŝywanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii 13.1. Definicje 13.2. Wsparcie kogeneracji 13.3. Realizacja wsparcia kogeneracji 13.4. Oszczędność energii pierwotnej 13.5. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu. 13.6. Straty

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w świetle nowych wytycznych dla budownictwa

Efektywność energetyczna w świetle nowych wytycznych dla budownictwa Efektywność energetyczna w świetle nowych wytycznych dla budownictwa Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 13 października 2010, Gdańsk Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wysokosprawna kogeneracja w Polsce. Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki

Wysokosprawna kogeneracja w Polsce. Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki Wysokosprawna kogeneracja w Polsce Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki [%] 2 Wysokosprawna kogeneracja w Polsce Ogólna charakterystyka sektora ciepłowniczego w Polsce Wielkość sprzedaży ciepła z sieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych w obszarze efektywności energetycznej. Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland Sp. z o.o

Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych w obszarze efektywności energetycznej. Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland Sp. z o.o Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych w obszarze efektywności energetycznej Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland Sp. z o.o 29-30.09.2016 Jachranka Nowa Ustawa o efektywności energetycznej (cel: wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Informacja dotycząca systemu świadectw efektywności energetycznej

Załącznik nr 1. Informacja dotycząca systemu świadectw efektywności energetycznej Załącznik nr 1 Informacja dotycząca systemu świadectw energetycznej System świadectw energetycznej cel w zakresie energetycznej Art 7 dyrektywy 2012/27/UE zobowiązuje Państwa Członkowskie UE do ustanowienia

Bardziej szczegółowo

zakres: lności energii elektrycznej i cieplnej

zakres: lności energii elektrycznej i cieplnej Podstawowe usługi ugi dla gospodarki i ludności wiejskiej zakres: budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, w szczególno lności energii elektrycznej i cieplnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 2167 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o efektywno ci energetycznej. Departament Systemów Wsparcia

Nowa ustawa o efektywno ci energetycznej. Departament Systemów Wsparcia Nowa ustawa o efektywno ci energetycznej Departament Systemów Wsparcia Warszawa 2016 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej Zgodnie z art. 60 nowej ustawy o efektywno ci energetycznej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) projekt z dnia 13.07.2015 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła Zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZMPG S.A. Nr 400/2013 z dnia 25.09.2013r. i obowiązuje od dnia 01.10.2013r. październik

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r.

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej- kontekst Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r.

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. MODERNIZACJA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO SM PRZYLESIE W SOPOCIE Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. STAN OBECNY Lokalne kotłownie olejowe (c.o. + c.w.u.) zostały wybudowane w 1992 r. i przebudowane

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Znak sprawy ZP.272.06.2012 Kościan, dnia 05.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Dot. Przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej Odpowiedzi na pytania W załączeniu Wójt

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawą], a szczegółowo zostały uregulowane w rozporządzeniach: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego

Ustawą], a szczegółowo zostały uregulowane w rozporządzeniach: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na Zakup energii elektrycznej dla podmiotów z województwa mazowieckiego IV Grupa Zakupowa

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 13 Podsumowanie i wnioski W 755.13 2/7 I. Podstawowe zadania Aktualizacji założeń

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną Usługi dla energetyki Opinie i ekspertyzy dotyczące spełniania wymagań

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2011 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia r. Sygn. Akt 1/A/2006

Gdańsk, dnia r. Sygn. Akt 1/A/2006 Sygn. Akt 1/A/2006 Gdańsk, dnia 28.08.2006 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na Opracowanie Programów Funkcjonalno - UŜytkowych na budowę budynku lub zespołów budynków mieszkalnych wraz

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 18/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2014 r. Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Marek Litwinowicz CO SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE MOŻE ZYSKAĆ NA NOWEJ USTAWIE O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ?

Marek Litwinowicz CO SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE MOŻE ZYSKAĆ NA NOWEJ USTAWIE O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ? Marek Litwinowicz CO SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE MOŻE ZYSKAĆ NA NOWEJ USTAWIE O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ? PRAKTYCZNE RÓŻNICE MIĘDZY NOWĄ A OBOWIĄZUJĄCA DO 1.10.2016 ROKU USTAWĄ O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane cz.3. ocena energetyczna budynków

Prawo budowlane cz.3. ocena energetyczna budynków Prawo budowlane cz.3 ocena energetyczna budynków Prawo budowlane ustawa art. 5 p.3 dla kaŝdego budynku oddawanego do uŝytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła systemowego kogeneracja podstawowym elementem efektywnych systemów ciepłowniczych

Rynek ciepła systemowego kogeneracja podstawowym elementem efektywnych systemów ciepłowniczych Rynek ciepła systemowego kogeneracja podstawowym elementem efektywnych systemów ciepłowniczych Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Konferencja Rola sektora kogeneracji w realizacji celów Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014 2014 r. r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zalety ciepła sieciowego

Zalety ciepła sieciowego Potencjał efektywności energetycznej Warszawskiego Systemu Ciepłowniczego w świetle załoŝeń Systemu Białych Certyfikatów Tomasz Bańkowski Gł. Specjalista ds. koordynacji projektów Zalety ciepła sieciowego

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Forum Biogazu. Skojarzone systemy wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu KOGENERACJA, TRIGENERACJA

Bałtyckie Forum Biogazu. Skojarzone systemy wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu KOGENERACJA, TRIGENERACJA Bałtyckie Forum Biogazu Skojarzone systemy wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu KOGENERACJA, TRIGENERACJA Gdańsk 17-18 wrzesień 2012 61% Straty Kominowe Paliwo 90% sprawności Silnik Prądnica

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA 2 09-100 PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA PŁOŃSK, 2017 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Poziom krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 TARYFA DLA CIEPŁA r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 TARYFA DLA CIEPŁA r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 TARYFA DLA CIEPŁA 2008 r. SPIS TREŚCI strona CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów uŝywanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo