Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej"

Transkrypt

1 Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Departament Energetyki Warszawa, 20 listopada 2014 r.

2 2 Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Priorytet I: Poprawa efektywności energetycznej Główne cele: Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną. Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15. Główne działania: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Krajowe Plany Działań EE. Wsparcie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej Kampanie informacyjne i edukacyjne Promowanie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji (CHP)

3 3 Ustawa o efektywności energetycznej Ustawa uchwalona przez Sejm 15 kwietnia 2011 r. przepisy weszły w życie 11 sierpnia 2011 r. Ustanawia: krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią (9 % w 2016 r., co oznacza uzyskanie 4,59 Mtoe oszczędności energii równorzędne z GWh) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej Nakłada na Ministra Gospodarki przygotowanie raportu z realizacji przez ministrów oraz wojewodów KPDEE. Wprowadza od 1 stycznia 2013 roku mechanizm wsparcia w postaci systemu białych certyfikatów gwarantujący korzyści finansowe dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Podmioty objęte regulacją: Odbiorcy końcowi tj. osoby fizyczne lub prawne zakupujące energię na własny użytek Przedsiębiorstwa będące dostawcami środków poprawy efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium RP

4 4 Białe Certyfikaty (1) Świadectwa efektywności energetycznej wydawane za inwestycje nakierowane na: 1) zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych; 2) zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych; 3) zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej: izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynku, modernizacja lub wymiana: urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, odzysk energii w procesach przemysłowych, ograniczenie strat sieciowych, strat w transformatorach oraz przepływów mocy biernej, stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

5 5 Białe Certyfikaty (2) przetarg przeprowadzany przez Prezesa URE (wartość świadectw przewidzianych do wydania w przetargu została określona w ogłoszeniu ( w BIP na stronie URE) w przetargu może uczestniczyć podmiot u którego realizowane jest przedsięwzięcie energooszczędne lub podmiot przez niego upoważniony (np. firma ESCO) wymagane jest przedłożenie Prezesowi URE wypełnionej deklaracji przetargowej wraz z audytem efektywności energetycznej sporządzonym dla przedsięwzięcia zgłoszonego do przetargu Pierwszy przetarg (ogłoszenie Prezesa URE Nr 1/2012 z dnia r.) rozstrzygnięty w dniu r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie zastąpienie kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym i olejem opałowym przez węzeł bezpośredni przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej; adaptacja węzłów wymiennikowych zlokalizowanych w poszczególnych budynkach do nowych warunków pracy. Drugi przetarg (ogłoszenie Prezesa URE Nr 1/2013 z dnia r.) rozstrzygnięty w dniu r. Kraków (2 oferty), Powiat Janowski, Gmina Bychawa, Gmina Sosnowiec.

6 6 Krajowy Plan Działań 2014 trzeci kolejny plan dotyczący efektywności energetycznej Obowiązek sporządzenia KPD wynika z dyrektywy 2012/27/UE, przyjęcia i realizacji ogólnego celu UE w wysokości 20% w 2020 r. (osiągnięcie poziomu zużycia energii pierwotnej nie wyższego niż 1474 Mtoe do 2020 r.) Pierwszy KPD 2007, Drugi KPD 2011, dokumenty sporządzone na podstawie dyrektywy 2006/32/WE z 2006 roku, Nowa dyrektywa 2012/27/UE zastąpiła: dyrektywę 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz dyrektywę 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji. 6

7 7 Pierwszy Krajowy Plan Działań 2007 Opracowany w lipcu 2007 r. określał krajowy cel w zakresie oszczędności energii na 2016 rok: krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii w wysokości 53,5 TWh (4,59 Mtoe), co stanowi 9% średniego krajowego zużycia energii finalnej z lat , zawierał opis środków poprawy efektywności energetycznej ukierunkowanych na poszczególne sektory, jak: budynki, instytucje publiczne/usługi, przemysł, transport oraz środki horyzontalne. 7

8 8 Drugi Krajowy Plan Działań 2011 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 17 kwietnia 2012 r. Rozliczenie celu pośredniego dla 2010 roku ( 2 % ) GWh i kontynuacja realizacji celu na 2016 rok (9 %), Przedstawiono nowe działania sektorowe i horyzontalne w zakresie końcowego wykorzystania energii: Programy NFOŚiGW - System Zielonych Inwestycji - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej oraz Efektywne wykorzystanie energii dofinansowanie audytów energetycznych i zadań inwestycyjnych dla przedsiębiorstw, System białych certyfikatów - wynikający z przyjęcia ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej.

9 9 Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej 2014 KPD 2014 zawiera: opis środków poprawy efektywności energetycznej w podziale na sektory w horyzoncie czasowym 2020 roku, obliczenia oszczędności energii finalnej uzyskanej w latach i oszacowanie oszczędności planowanych do uzyskania w 2016 roku oraz 2020 roku, 4 załączniki zawierające: dane GUS dotyczące zużycia energii za 2012 rok, zestawienie obliczeń oszczędności energii finalnej (metodą top-down) w poszczególnych sektorach gospodarki oraz opracowaną przez MIR strategię renowacji budynków. Skumulowane oszczędności energii dla każdego sektora (gospodarstwa domowe, usługi, przemysł, transport) obliczono w odniesieniu do roku bazowego

10 10 Krajowy cel efektywności energetycznej dla Polski na 2020 rok Cel w zakresie efektywności energetycznej Ograniczenie zużycia energii pierwotnej w latach Bezwzględne zużycie energii w 2020 roku Zużycie Zużycie energii finalnej energii pierwotnej ,6 Mtoe 70,4 Mtoe 96,4 Mtoe Zużycie energii pierwotnej w 2020 roku dla Polski prognozowano (zgodnie z PRIMES Baseline 2007) na poziomie 110 Mtoe, zatem ograniczenie zużycia o 13,6 Mtoe do 2020 roku, powinno spowodować osiągnięcie poziomu zużycia energii pierwotnej równego 96,4 Mtoe w 2020 roku. Oszacowania oszczędności energii pierwotnej na 2020 rok dokonano metodą bottom-up dla poszczególnych środków, bo KE nie opracowała zharmonizowanej metody obliczania oszczędności energii w ramach dyrektywy 2012/27/UE.

11 11 Środki efektywności energetycznej i oszczędności energii w podziale na podsektory Środki efektywności energetycznej: 1) środki horyzontalne (białe certyfikaty, kampanie informacyjnoedukacyjne, wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie sporządzania audytu energetycznego,program priorytetowy NFOŚiGW Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE)) 2) efektywność energetyczna budynków 3) przemysł i MŚP 4) instytucje publiczne /usługi 5) transport Oszczędności energii uzyskane w latach obliczono głównie metodą top-down (wskaźników efektywności energetycznej) dla poszczególnych podsektorów, zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE, Metodą bottom-up obliczono oszczędności energii tylko dla tych środków, dla których dostępne były odpowiednie dane dotyczące zużycia energii (np. uzyskane z audytów energetycznych). 11

12 12 Środki efektywności energetycznej budynki i instytucje publiczne Środki w podsektorach budynków i instytucji publicznych: Fundusz Termomodernizacji i Remontów, System Zielonych Inwestycji (Cz. 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (657 mln PLN), Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii (232 mln PLN), Programy NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji (Cz. 5) - zarządzanie energią w budynkach (545 mln PLN), LEMUR (Cz. 4) energooszczędne budynki użyteczności publicznej (30 mln PLN), SOWA (Cz. 6) energooszczędne oświetlenie uliczne (160 mln PLN), Program POIŚ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Działanie 9.3) (ponad 120 mln EUR). 12

13 13 Strategia renowacji budynków wkład Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju W celu spełnienia wymogów art. 4 (renowacja budynków) i art. 5 (wzorcowa rola budynków instytucji publicznych) dyrektywy 2012/27/UE możliwy jest wybór między dwoma wariantami: podejście domyślne corocznie od dnia 1 stycznia 2014 r. należy poddawać renowacji 3% całkowitej powierzchni pomieszczeń budynków instytucji rządowych (budynki o powierzchni użytkowej > 500 m2), podejście alternatywne podjęcie innych środków w stosownych budynkach instytucji rządowych tak, aby w okresie do 2020 roku osiągnąć oszczędność energii równą wartości wynikającej z podejścia domyślnego ( wariant ten został wybrany przez MIR, wysłano powiadomienie do KE). 13

14 14 Oszczędności energii finalnej uzyskane w latach i planowane na 2016 rok Cel w zakresie oszczędności energii finalnej W wartościach absolutnych Procentowo do średniego zużycia z lat Oszczędności energii finalnej uzyskane (2012) i planowane (2016) W wartościach absolutnych Procentowodo średniego zużycia z lat GWh 12,36 % GWh 9 % GWh 13,9 %

15 15 Budynki sektora publicznego - świadectwa ustawa z 29 sierpnia 2014 r o charakterystyce energetycznej budynków zapewnia weryfikację świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z przeglądów systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji przez niezależny organ; zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii; wprowadza obowiązek posiadania świadectwa dla budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej, w których dokonywana jest obsługa interesantów, o powierzchni większej niż 250 m2 oraz wprowadza obowiązek ich umieszczania w widocznym miejscu; wprowadza obowiązek umieszczania świadectw charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu, także w przypadku budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w których są świadczone usługi dla ludności;.

16 16 Wzorcowa rola jednostek sektora publicznego jednostka sektora publicznego realizując swoje zadania stosuje dwa z niżej wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej: zawieranie umów z podmiotem realizującym przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, zakup nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu charakteryzujących się niskim zużyciem energii, wymiana albo modernizacja eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu charakteryzujących się niskim zużyciem energii, nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części, albo ich modernizacja. sporządzenie audytu energetycznego eksploatowanych budynków w o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jest właścicielem lub zarządcą. Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej za pośrednictwem swojej strony internetowej

17 17 Raport Ministra Gospodarki Zgodnie z art. 7 ustawy o efektywności energetycznej ministrowie oraz wojewodowie realizują KPDEE i przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki roczne sprawozdania z jego realizacji. Raport przygotowany po raz pierwszy w 2012 r. Zawiera dane i informacje za rok 2011 r. umożliwienie przekazania informacji na temat działań skutkujących oszczędnościami energii w okresie począwszy od roku Wszystkie województwa i ministerstwa przekazały sprawozdania nie ma wspólnego mianownika brak możliwości wyliczenia oszczędności energii Raport zawiera: Informacje na temat krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, Działań ministrów i wojewodów związanych z realizacją KPDEE Innych działań i środki poprawy stosowane przez sektor publiczny (art. 10 ustawy o ee) Ocenę i wnioski z realizacji KPDEE

18 18 Raport Ministra Gospodarki (2) Działania podejmowane przez resorty i UW: inwestycyjne drobne tj. sporządzenie audytu energetycznego budynku, wymiana lub zakup urządzeń AGD, RTV, IT o lepszych parametrach charakterystyki energetycznej oraz wymiany źródeł światła; inwestycyjne tj. docieplanie budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana grzejników, modernizacja i regulacja instalacji c.o. wymiana starego źródła światła na nowe ekologiczne np. kocioł gazowy, budowa i montaż instalacji oze, (kolektory, pompy ciepła), modernizacja oświetlenia. Działania nieinwestycyjne podejmowane: o charakterze prawnym (np. zarządzenie o wyłączaniu sprzętu, bez pozostawiania go w trybie czuwania), o charakterze racjonalizującym zużycie energii (głównie polegające na monitorowaniu temperatury w pomieszczeniach biurowych i odpowiednim jej dostosowaniu poprzez zamontowany system czujników, zmniejszaniu temperatury na czas weekendu (soboty-niedziele)), o charakterze szkoleniowym (np. przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń pracowników z zakresu racjonalnego wykorzystania energii oraz dotyczących zielonych zamówień publicznych).

19 19 Raport Ministra Gospodarki (3) Środki finansowe: budżet własne, dotacje, darowizny, Ekofundusz, NFOSiGW, WFOSiGW, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich, POIŚ, regionalne Programy Operacyjne, norweski mechanizm finansowy, środki ESCO.

20 20 Wzorcowa rola wybór danego środka ee Lp. Wykaz środków art. 10 ust. 2 Resorty Wojewodowie 1 umowa na przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej 9% 6% Podział zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej-resorty 2 nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji 3 wymiana albo modernizacja eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji 25% 21% 30% 30% 25% 30% 9% 2% 34% nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 5 sporządzenie audytu energetycznego o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą. 34% 33% 2% 10% Podział zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej województwa 33% 10% 6% 30% 21%

21 21 Raport Ministra Gospodarki wnioski 1. nadal niewystarczająca świadomość dotycząca realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią > wskazane jest prowadzenie dalszych działań informacyjno-edukacyjnych w obszarze efektywności energetycznej, 2. problemem jest pozyskanie środków finansowych na realizację działań czy dokonywanie zakupów > wskazane jest dalsze upowszechnienie oraz rozpropagowanie informacji o dostępnych środkach na wsparcie działań energooszczędnych. 3. jednostki wskazywały, że nie są właścicielami budynku ich siedziby, co uniemożliwia podejmowanie działań inwestycyjnych związanych z modernizacją budynku, 4. występują trudności w oszacowaniu wartości oszczędności energii końcowej, pierwotnej, co wynika z braku wiedzy oraz sprzętu do monitorowania zużycia energii, 5. mając na uwadze, że jednostki sektora publicznego powinny dawać przykład w sferze działalności publicznej, a w szczególności w zakresie inwestycji, które mają bezpośredni wpływ na zużycie energii, niezbędne są dalsze działania poszerzania świadomości w zakresie pełnienia wzorcowej roli jednostek sektora publicznego.

22 22 Kampania informacyjna Czas na oszczędzanie energii Realizowana poprzez: 1. opracowanie, wydanie i dystrybucję broszur: a. Inteligentna energia - Poradnik użytkownika. b. Inteligentna energia - poradnik dla wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców urządzeń AGD i RTV. c. Abecadło dla dzieci i rodziców promująca zagadnienia związane z racjonalnym użytkowaniem energii. 2. Publikacje elektroniczne Podręcznik skierowany do jednostek sektora publicznego Podręcznik System białych certyfikatów w Polsce Publikacje są dostępne na stronie getyka/czas+na+oszczedzanie+energii

23 23 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Plac Trzech Krzyży 3/ Warszawa

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie na biało

Oszczędzanie na biało MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO N U M E R 4 ( 1 7 ) / 2 0 1 2 P R O D U K T I U S Ł U G I I P R O J E K T Y I R Y N E K Fot: URE TEMAT NUMERU RYNEK Oszczędzanie na biało Białe certyfikaty, czyli świadectwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo