Ustawa o efektywności energetycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa o efektywności energetycznej"

Transkrypt

1 Ustawa o efektywności energetycznej Szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców końcowych? Towarzystwo Obrotu Energią Hotel InterContinental Warszawa, 24 maja 2011 r. Waldemar Gochnio TOE

2 Temat i zakres prezentacji Temat: Charakterystyka wybranych elementów ustawy o efektywności energetycznej, mających wpływ na działalności uczestników rynku energii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem spółek obrotu sprzedawców energii do odbiorców końcowych. Zakres prezentacji: 1. Ilości wydawanych świadectw efektywności energetycznej i podmioty zobowiązane do ich zakupu. 2. Podstawy określania wielkości obowiązku zakupu świadectw efektywności energetycznej. 3. Podobieństwa i różnice w systemach wydawania, obrotu i umarzania świadectw efektywności energetycznej i świadectw pochodzenia energii elektrycznej. 4. Terminy wchodzenia w życie poszczególnych regulacji prawnych dotyczących podmiotów zobowiązanych oraz okresy ich obowiązywania. Waldemar Gochnio Slajd: 2

3 System białych certyfikatów Ustawa o efektywności energetycznej wprowadza instrumenty rynkowe - świadectwa efektywności energetycznej (określane jako białe certyfikaty ) o skutku równoważnym z nałożeniem na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków realizacji własnych działań proefektywnościowych. System białych certyfikatów pozwala osiągnąć jak największe oszczędności energii w jak najkrótszym czasie. System obejmuje szeroką grupę podmiotów i działa we wszystkich obszarach zwiększenia oszczędności energii (odbiorców końcowych, urządzeń potrzeb własnych oraz strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji). System pozwala osiągnąć oszczędności energii, wybierając z szerokiego zakresu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej te, które są najbardziej efektywne pod względem oszczędności energii. Waldemar Gochnio Slajd: 3

4 Zalety białych certyfikatów Zaletą systemu białych certyfikatów jest najmniejsze, w porównaniu z innymi mechanizmami poprawiającymi efektywność energetyczną, obciążenie budżetu państwa funkcjonowaniem systemu. System białych certyfikatów jest oparty na już istniejących w Polsce systemach wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii (tzw. czerwonych, żółtych i zielonych certyfikatów). Pozytywne doświadczenia z innych krajów, które wprowadziły system białych certyfikatów, (Francja, Wielka Brytania, Włochy i Australia), również przemawiają za wprowadzeniem tego systemu w Polsce. We Włoszech, w pierwszym okresie funkcjonowania podobnego systemu, tj. w okresie , osiągnięto 2 Mtoe oszczędności energii, podczas gdy przewidywano osiągnięcie w tym okresie 1,1 Mtoe. Szacuje się, że w Polsce dla realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wystarczające będzie osiąganie średniorocznych oszczędności energii na poziomie 0,5 Mtoe. Waldemar Gochnio Slajd: 4

5 Przetargi przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (1) Wydawanie świadectw efektywności energetycznej ma na celu zmotywowanie podmiotów do podjęcia działań inwestycyjnych przyśpieszających osiągniecie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz przyczyniających się, poprzez zmniejszenie zużycia energii, do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych do atmosfery. Świadectwa efektywności będą wydawane w wyniku przetargu. Przetargi prowadzony będą oddzielnie dla trzech kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych, oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji. Wybierane będą najlepsze projekty, przewidujące najbardziej efektywne rozwiązania, tzn. dające największe oszczędności energii przy najniższych kosztach. Waldemar Gochnio Slajd: 5

6 Przetargi przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (2) Udział w przetargu jest bezpłatny. Uczestnik przetargu musi przedłożyć Prezesowi URE prawidłowo wypełnioną deklarację przetargową wraz z audytem efektywności energetycznej sporządzonym dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. W przetargu może brać udział zarówno podmiot, u którego już zrealizowano przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiot u którego zostanie ono dopiero zrealizowane oraz podmiot upoważniony przez ww. podmioty do brania udziału w przetargu i wystąpienia w ich imieniu o wydanie świadectwa efektywności energetycznej. Do przetargu nie może być zgłoszone przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej zakończone przed dniem 1 stycznia 2011 r. (Art. 18 ust. 2). Waldemar Gochnio Slajd: 6

7 Przetargi przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (3) Do przetargu mogą być zgłoszone przedsięwzięcia, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 toe (czyli 116,3 MWh, 1 toe = tona ropy o wartości opałowej 41,868 KJ/kg) z jednego przedsięwzięcia albo co najmniej łącznie 10 toe średnio w ciągu roku z przedsięwzięć o jednorodnym charakterze. Uczestnik przetargu będzie deklarować wartość efektu energetycznego (ω) rozumianego jako stosunek ilości energii zaoszczędzonej, średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, do wartości świadectwa efektywności energetycznej w toe. W ogłoszeniu o przeprowadzeniu przetargu, umieszczanym w Biuletynie Informacji Publicznej URE na dwa miesiące przed dniem wyznaczonym do jego przeprowadzenia, Prezes URE określa wartość świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania w danym przetargu oraz zamieszcza informację o wartości współczynnika akceptacji ofert t. Waldemar Gochnio Slajd: 7

8 Ilość białych certyfikatów a obowiązek ich zakupu Rozstrzygnięcie przetargu będzie następować przez odrzucenie tych ofert, dla których wartość efektu energetycznego nie zawiera się w przedziale (t * ωśr ; ωmax ), ωśr = Vś/ Vo oznacza średnią ważoną wartość efektu energetycznego obliczaną na podstawie wszystkich zgłoszonych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. ωmax oznacza najwyższą zgłoszoną do przetargu wartość efektu energetycznego. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, wartość współczynnika akceptacji ofert, oznaczonego symbolem t, kierując się w szczególności wartościami efektów energetycznych zadeklarowanych przez podmioty przystępujące do poprzedniego przetargu oraz stopniem realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią (art. 20 ust. 4). Dla przetargu organizowanego po raz pierwszy wartość współczynnika akceptacji ofert, oznaczonego symbolem t, ustala się w wysokości równej 0,5 (art. 20 ust. 5). Waldemar Gochnio Slajd: 8

9 Ilość zielonych, czerwonych i żółtych certyfikatów a obowiązek ich zakupu Zapotrzebowanie na zielone certyfikaty w 2010 roku wyniosło 12,1 TWh, podczas gdy wyprodukowano jej 10,7 TWh, czyli 1,4 TWh za mało. Rok wcześniej różnica ta wyniosła 1,2 TWh. Zapotrzebowanie na świadectwa pochodzenia energii wyprodukowanej w kogeneracji wyniosło w ubiegłym roku 28,3 TWh, to o 2,6 TWh więcej niż wyniosła podaż certyfikatów. W 2009 roku niedobór był o połowę mniejszy. Przedsiębiorstwa zobowiązane do umarzania świadectw pochodzenia z OZE zakupiły je na kwotę 4,6 mld zł, natomiast kolejny 1 mld zł uiściły już w postaci opłaty zastępczej. Czerwonych certyfikatów starczyło na kwotę 600 mln zł, pozostałe 300 mln zł wydane zostało na opłaty zastępcze. W przypadku żółtych certyfikatów było to odpowiednio 500 mln zł do 300 mln zł na opłaty zastępcze. Dane Agencji Rynku Energii przedstawione na XVII Konferencji naukowotechnicznej Rynek energii elektrycznej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w dniach 9-12 maja. Waldemar Gochnio Slajd: 9

10 Podmioty objęte obowiązkiem zakupu ŚEE (1) Art Przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski jest obowiązany: 1) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo efektywności energetycznej o wartości wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, nie większej niż 3% ilorazu kwoty przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym, osiągniętego za dany rok, w którym obowiązek ten jest realizowany, w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego sprzedającego energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny tym odbiorcom, i jednostkowej opłaty zastępczej lub 2) uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony w ust. 5. Uwaga: Przychody są pomniejszane o akcyzę oraz koszty uzyskania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji przedstawionych przez przedsiębiorstwo energetyczne do umorzenia Prezesowi URE lub wartość uiszczonej przez to przedsiębiorstwo opłaty zastępczej. Waldemar Gochnio Slajd: 10

11 Podmioty objęte obowiązkiem zakupu ŚEE (2) 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, wykonują: 1) przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący członkiem giełdy towarowej w rozumieniu w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej; 3) towarowy dom maklerski lub dom maklerski w odniesieniu do transakcji realizowanych na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Waldemar Gochnio Slajd: 11

12 Opłaty zastępcze dla ŚEE Art. 12 ust. 5. Opłatę zastępczą oblicza się według wzoru: Oz = Ozj Ep, gdzie poszczególne symbole oznaczają: Oz opłatę zastępczą wyrażoną w złotych, Ozj jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 900 zł i nie wyższą niż 2700 zł za tonę oleju ekwiwalentnego, Ep ilość energii pierwotnej, wyrażoną w toe, równą różnicy między ilością energii pierwotnej wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej w danym roku i ilością energii pierwotnej wynikającą ze świadectw efektywności energetycznej, umorzonych przedsiębiorstwu energetycznemu. Opłaty zastępcze płacone są również na rzecz NFOŚ i GW. Waldemar Gochnio Slajd: 12

13 Specjalne rozwiązanie ustawowe dla wielkich odbiorców końcowych Art Odbiorca końcowy, który w roku poprzedzającym rok realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1: 1) zużył nie mniej niż 400 GWh energii elektrycznej, i 2) dla którego udział kosztu energii elektrycznej w wartości produkcji jest nie mniejszy niż 15% który zakończył nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2011 r. przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, które nie dotyczy instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, ograniczając zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na wielkość produkcji, o nie mniej niż 1% rocznie w stosunku do średniej jego wielkości z lat , przedstawia jednemu przedsiębiorstwu energetycznemu sprzedającemu temu odbiorcy energię elektryczną oświadczenie o zrealizowaniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej wraz z audytem efektywności energetycznej, potwierdzającym osiągniętą oszczędność energii. Waldemar Gochnio Slajd: 13

14 Oświadczenie wielkiego odbiorcy końcowego dla sprzedawcy Zgodnie z art. 13 ustawy oświadczenie odbiorcy powinno zawierać ilość zaoszczędzonej energii, która nie może być mniejsza niż ilość energii pierwotnej, niezbędnej do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 1pkt 1 lit. a, obliczonej od ilości energii elektrycznej zakupionej w danym roku przez odbiorcę końcowego. Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię elektryczną, które otrzymało od odbiorcy końcowego oświadczenie wraz z audytem efektywności energetycznej, przekazuje to oświadczenie i audyt Prezesowi URE przy wykonywaniu swojego ustawowego obowiązku. Odbiorca końcowy może przedstawić w następnych latach przedsiębiorstwu energetycznemu sprzedającemu temu odbiorcy energię elektryczną oświadczenia, które zawierają dane dotyczące tego samego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, jeżeli suma ilości energii pierwotnej, niezbędnej do realizacji obowiązku, określonej w poszczególnych oświadczeniach, jest nie większa niż ilość energii zaoszczędzonej w ramach swojego przedsięwzięcia. Waldemar Gochnio Slajd: 14

15 Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej Świadectwa efektywności energetycznej będą zapisywane w rejestrze świadectw, prowadzonym przez podmiot prowadzący giełdę towarową. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej są zbywalne i stanowią towar giełdowy. Podmiot prowadzący rejestr świadectw efektywności energetycznej będzie obowiązany wydać dokument stwierdzający prawa majątkowe wynikające z zarejestrowanego świadectwa efektywności energetycznej przysługujące wnioskodawcy. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej powstają z chwilą zapisania świadectwa efektywności energetycznej po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw efektywności energetycznej. Zapis dokonywany będzie na podstawie informacji Prezesa URE o świadectwie efektywności energetycznej wydanym dla zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Prawa majątkowe przysługują podmiotowi będącemu posiadaczem tego konta mogą być przez niego zbywane. Waldemar Gochnio Slajd: 15

16 Procedury wydawania, obrotu i umarzania ŚP i ŚEE Ogólny schemat i procedury funkcjonowania systemu wydawania, obrotu i umarzania Świadectw efektywności energetycznej są podobne do występujących na rynku energii Świadectw pochodzenia energii i wynikających z nich praw majątkowych. System świadectw obejmuje: 1. Świadectwa pochodzenia energii produkowanej ze źródeł odnawialnych (tzw. zielone) które definiuje Art. 9e ustawy Pe, 2. Świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego (brązowe), które definiuje Art. 9o-9s ustawy Pe. 3. Świadectwa pochodzenia z kogeneracji dla energii konwencjonalnej wykorzystującej paliwa kopalne (tzw. czerwone) oraz 4. Świadectwa pochodzenia z kogeneracji dla energii wyprodukowanej z paliw gazowych (tzw. żółte). 5. Świadectwa pochodzenia z kogeneracji dla energii wyprodukowanej z metanu i gazu uzyskiwanego z biomasy (tzw. fioletowe). 6. Świadectwa efektywności energetycznej wynikające z ustawy o efektywności energetycznej. Waldemar Gochnio Slajd: 16

17 Obszary funkcjonowania systemu ŚP, ŚPk i ŚEE System świadectw i wynikających z nich praw majątkowych obejmuje trzy obszary, w których podmioty uprawnione i zobowiązane, wskazane w ustawie Prawo energetyczne i ustawie o efektywności energetycznej, prowadzą swoje statutowe działalności: OBSZAR WYDAWANIA świadectw i wystawiania wynikających z nich praw majątkowych. OBSZAR OBROTU PRAWAMI MAJĄTKOWYMI i wynikających z tego obrotu zmian w Rejestrach Świadectw na Towarowej Giełdzie Energii. OBSZAR UMARZANIA PRAW MAJĄTKOWYCH przez podmioty zobowiązane do tego ustawą Prawo energetyczne, ustawą o efektywności energetycznej i rozporządzeniami Ministra Gospodarki. Waldemar Gochnio Slajd: 17

18 Obszar wydawania ŚP i ŚPk Wytwórca energii z OZE lub w kogeneracji 45 dni 14 dni OSP/OSD 14 dni 14 dni Prezes URE 14 dni 14 dni Rejestr Świadectw Pochodzenia energii w TGE Przesyłanie dokumentów Waldemar Gochnio Slajd: 18

19 Obszar wydawania świadectw efektywności energetycznej Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej zużywające energię elektryczną, gaz lub ciepło sieciowe 60dni Audytorzy efektywności energetycznej Przetargi Prezesa URE Co najmniej raz w roku, oddzielnie dla trzech kategorii przedsięwzięć proefektywnościowych Niezwłocznie po wydaniu świadectwa Biuletyn Informacji Publicznej URE Rejestr Świadectw efektywności energetycznej w TGE Przesyłanie dokumentów Waldemar Gochnio Slajd: 19

20 Obszar obrotu prawami majątkowymi świadectw Aby uzyskiwać i dysponować prawami majątkowymi wynikającymi z otrzymanych od Prezesa świadectw, przedsiębiorstwo energetyczne musi posiadać konto w Rejestrze Świadectw TGE oraz być członkiem TGE lub korzystać z dostępu do TGE za pośrednictwem Towarowego Domu Maklerskiego. Obecnie w Rejestrze jest ponad tysiąc kont (prawdopodobnie liczba ta się podwoi, gdyż liczba nowych zobowiązanych podmiotów sięga 2000), TGE ma obecnie poniżej 50 członków. Sprzedaż i zakup praw majątkowych wynikających z poszczególnych rodzajów świadectw odbywa się na podobnych zasadach. Zmiany w ilościach posiadanych praw majątkowych na koncie w Rejestrze Świadectw przeprowadzane są przez TGE po każdej transakcji dokonanej przez właścicieli kont konto sprzedawcy jest obciążane a nabywcy uznawane. Waldemar Gochnio Slajd: 20

21 Obowiązki TGE w obszarze ŚEE TGE jest zobowiązana prowadzić rejestr białych certyfikatów w sposób zapewniający: identyfikację podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów ; identyfikację przysługujących praw majątkowych wynikających z białych certyfikatów oraz odpowiadającej tym prawom ilości zaoszczędzonej energii; zgodność ilości energii objętej zarejestrowanymi białymi certyfikatami z ilością energii odpowiadającą prawom majątkowym wynikającym z tych certyfikatów. jeden certyfikat może opiewać na duży wolumen zaoszczędzonej energii jednak 1 prawo majątkowe odpowiada zawsze wolumenowi 1 toe. kurs certyfikatu będzie wyrażony z dokładnością do 0,01 PLN/1toe. prawa majątkowe mają jedynie formę zdematerializowaną, której dowodem jest zapis elektroniczny w systemie ewidencyjnym rejestru w TGE. Waldemar Gochnio Slajd: 21

22 Obszar obrotu prawami majątkowymi do ŚP i ŚPk Rejestr Świadectw Pochodzenia energii w Towarowej Giełdzie Energii Rynki Praw Majątkowych w TGE (obrót sesyjny i pozasesyjny) Energetyczne przedsiębiorstwa wytwórcze Przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy i domy maklerskie Przesyłanie dokumentów transakcyjnych Waldemar Gochnio Slajd: 22

23 Obszar obrotu prawami majątkowymi do ŚEE Rejestr Świadectw Pochodzenia energii w Towarowej Giełdzie Energii Rynki Praw Majątkowych w TGE (obrót sesyjny i pozasesyjny) Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej zużywające energię elektryczną, gaz lub ciepło sieciowe Zobowiązane do zakupu przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy i domy maklerskie Przesyłanie dokumentów transakcyjnych Waldemar Gochnio Slajd: 23

24 Członkowie Rejestru ŚEE i uczestnicy obrotu prawami majątkowymi Podmioty uprawnione do otrzymywania białych certyfikatów (inwestorzy - zwycięzcy przetargów); Podmioty zobowiązane do nabywania białych certyfikatów ; Podmioty uprawnione do pośredniczenia w zawieraniu transakcji w obrocie prawami majątkowymi (domy maklerskie i towarowe domy maklerskie); Podmioty nabywające prawa majątkowe w celach handlowych. Kumulacja podaży i popytu w jednym miejscu w TGE pozwala wyznaczyć rynkowe indeksy cenowe, które wraz z indeksami na cenę energii elektrycznej będą pomocne w podejmowaniu decyzji w zakresie przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną. Waldemar Gochnio Slajd: 24

25 Czynności i procedury URE w procesie umarzania ŚP, ŚPk i ŚEE Umorzenia świadectw Prezes URE dokonuje na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego sprzedającego energię, ciepło lub gaz do odbiorców końcowych, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia. Decyzja Prezesa i umorzeniu może dotyczyć całości albo części świadectwa, proporcjonalnie do ilości praw majątkowych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo energetyczne. Aby uzyskać decyzję o umorzeniu przedsiębiorstwo energetyczne wraz z wnioskiem o umorzenie świadectwa przesyła Prezesowi URE otrzymany od TGE dokument, stwierdzający posiadanie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia i odpowiadającą tym prawom ilość energii elektrycznej lub toe. Waldemar Gochnio Slajd: 25

26 Obszar umarzania praw majątkowych Przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło i gaz odbiorcom koocowym Dokument, stwierdzający posiadanie praw majątkowych Rejestr Świadectw w TGE Najpóźniej do 31 marca następnego roku Prezes URE Przesyłanie dokumentów o umorzeniu świadectwa Decyzja Prezesa URE o umorzeniu świadectwa Waldemar Gochnio Slajd: 26

27 Wspólne cechy ŚP, ŚPk i ŚEE Umarzanie praw majątkowych przez zobowiązane przedsiębiorstwa energetyczne odbywa się na tych samych zasadach i w tym samym terminie dla obowiązku umorzenia dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego dla wszystkich rodzajów świadectw Świadectwo umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku w poprzednim roku kalendarzowym. Oznacza to, że możliwy jest zakup praw majątkowych w następnym roku w stosunku do roku wypełniania obowiązku, ale muszą one być objęte umorzeniem wraz ze świadectwem pochodzenia nie później niż w pierwszym kwartale. Prawa majątkowe zachowują ważność przez cały okres obowiązywania danego rodzaju obowiązku i mogą być przedmiotem obrotu lub wypełnienia obowiązku umorzenia niezależnie od roku wydania związanych z nimi świadectw. Waldemar Gochnio Slajd: 27

28 Zakres czasowy obowiązku zakupu energii z kogeneracji Art.11 ustawy zmieniającej ustawę Prawo energetyczne 1. Obowiązek, o którym mowa w art. 9a ust. 8-8d ustawy zmienianej w art. 1 (gaz i małe EC), stosuje się do dnia 31 marca 2013 r. 2. Do świadectw pochodzenia z kogeneracji, wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt. 1a, (EC opalane metanem i gazem z biomasy) obowiązek o którym mowa w art. 9a ust. 8-8d ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się do dnia 31 marca 2019 r. Waldemar Gochnio Slajd: 28

29 Poziom obowiązków związanych z promowaniem OZE i CHP w Polsce Waldemar Gochnio Slajd: 29

30 Zadania Prezesa URE Do zadań Prezesa URE należą w szczególności: ogłaszanie przetargów na realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, określanie wartości świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania w danym przetargu, wydawanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, kontrola wypełniania obowiązku umorzenia wymaganej wartości świadectw efektywności energetycznej przez przedsiębiorstwa energetyczne, wyrywkowa weryfikacja oszczędności energii osiągniętej w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej oraz audytu efektywności energetycznej, wymierzanie kar pieniężnych. Waldemar Gochnio Slajd: 30

31 Kary w ustawie Prawo energetyczne Art Karze pieniężnej podlega ten, kto: 1a) nie przestrzega obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu lub świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo nie uiszcza opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8, ; 2a. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1a nie może być niższa niż obliczona według wzoru: Ko = 1,3 x (Ozn - Ozz), Ozn - opłata zastępcza należna, wyrażona w złotych, Ozz - uiszczona opłata zastępcza, wyrażona w złotych; 2b. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1a, stanowią przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 6a. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek. Waldemar Gochnio Slajd: 31

32 Kary w ustawie o efektywności energetycznej Art Prezes URE nakłada na przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorcę końcowego oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 12 ust. 2, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli podmiot ten: 1) nie dopełnia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej lub nie uiszcza opłaty zastępczej, o których mowa w art. 12 ust. 1; Art. 36. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 35, należy uwzględnić w szczególności stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy. Art Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 35, stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Waldemar Gochnio Slajd: 32

33 Terminy wchodzenia w życie regulacji prawnych i okresy ich obowiązywania 2011 r. - nadawanie uprawnień do wykonywania zawodu audytora efektywności energetycznej, 2012 r. początek organizacji i ogłaszanie przetargów w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, r. okres wykonywania obowiązku zakupu i umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. 31 marca lat rozliczanie obowiązku umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej za poprzedni rok kalendarzowy. 1 kwietnia Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej, które nie zostaną umorzone przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2016 r., wygasają z mocy prawa. Waldemar Gochnio Slajd: 33

34 Dziękuję za uwagę Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, Warszawa tel. (22) fax (22) Waldemar Gochnio Slajd: 34

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział W jaki sposób sporządza się świadectwa efektywności energetycznej - białe certyfikaty oraz w jakich przypadkach są one wymagane zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 8/2014 w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ustawy o efektywności

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55)

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) U S T A W A z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Mirosława Szatybełko-Połom dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z/s w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Pierwsze doświadczenia Urząd Regulacji Energetyki Departament Systemów Wsparcia Warszawa, 14 maja 2013 r. Białe e certyfikaty źródła

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów. Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA

Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów. Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź 2008 2 Dlaczego dodatkowy kolor? Musimy optymalizować koszty związane

Bardziej szczegółowo

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE USTAWA O EFEKTYWNOŚCI z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE Wrocław, luty 2012 Ustawa określa: USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O EFEKTYWNOŚCI krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania TGE S.A. na rynku białych certyfikatów. Towarowa Giełda Energii S.A. Jachranka, 22-23.10.2009

Rola i zadania TGE S.A. na rynku białych certyfikatów. Towarowa Giełda Energii S.A. Jachranka, 22-23.10.2009 Rola i zadania TGE S.A. na rynku białych certyfikatów Jacek Brandt Targi Energii Towarowa Giełda Energii S.A. Jachranka, 22-23.10.2009 Białe Certyfikaty na TGE Jachranka 22-23.10.2009 2 TGE rola giełdy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2167; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2167; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2167; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2359.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

ustawy o efektywności energetycznej

ustawy o efektywności energetycznej Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z ustawy o efektywności energetycznej mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Specjalista ds. audytów energetycznych w przemyśle 2012-07-19 Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BIAŁE CERTYFIKATY. jako premia za efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie. Aleksandra Małecka

BIAŁE CERTYFIKATY. jako premia za efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie. Aleksandra Małecka BIAŁE CERTYFIKATY jako premia za efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Aleksandra Małecka CZAS NA OSZCZĘDZANIE ENERGII PAKIET KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNY (tzw. 3 x 20%) redukcja emisji CO2 o 20% w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2365 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1)

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Opracowanie FEWE na podstawie: t.j. Dz.U. 2015 poz. 2167 oraz Dz.U. 2015 poz. 2359 (USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r o zmianie ustawy o efektywności energetycznej). USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej

Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej System Białych Certyfikatów Dr inż. Arkadiusz Węglarz 1 Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 1 System Białych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Stan prawny na 07.03.2012r. (Dz.U.2011.94.551 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki MINISTERSTWO GOSPODARKI Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 października 2015 r.

Warszawa, 14 października 2015 r. Warszawa, 14 października 2015 r. Informacja dla odbiorców przemysłowych dotycząca realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, 951. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Dz.U.2011.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia produkcji energii elektrycznej w kogeneracji i z odnawialnych źródeł energii

Mechanizmy wsparcia produkcji energii elektrycznej w kogeneracji i z odnawialnych źródeł energii Mechanizmy wsparcia produkcji energii elektrycznej w kogeneracji i z odnawialnych źródeł energii USTAWA Z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 nr 89 poz.625 z późn. zm.) Prawo Energetyczne Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną;

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną; Dziennik Ustaw Nr 94 5569 Poz. 551 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 2167 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty.

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. I. WSTĘP Przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551 z późn. zm. dalej: ustawa ) przewidują

Bardziej szczegółowo

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko POLSKA IZBA BIOMASY Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce 1 Marek Cecerko Plan prezentacji Informacja o prelegencie Definicje System i rynek zielonych certyfikatów Rynek

Bardziej szczegółowo

Koncepcja notowania białych certyfikatów

Koncepcja notowania białych certyfikatów Koncepcja notowania białych certyfikatów Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii SA Warszawa, 05 kwietnia 2006 www.polpx.pl polpx@polpx.pl Debata BIAŁE CERTYFIKATY wysoka efektywność

Bardziej szczegółowo

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras System wsparcia odnawialnych źródeł energii od koncesji po świadectwa rola i zadania URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa, 27 października 2008 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku certyfikatów oraz nowe możliwości rozwoju w zakresie obrotu certyfikatami efektywności energetycznej

Sytuacja na rynku certyfikatów oraz nowe możliwości rozwoju w zakresie obrotu certyfikatami efektywności energetycznej Sytuacja na rynku certyfikatów oraz nowe możliwości rozwoju w zakresie obrotu certyfikatami efektywności energetycznej Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE X FORUM OBROTU Iława 5-6-7 czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Jachranka, 19.09.2011 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Unijna perspektywa zmian na rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Główne cele to: konsekwentne zmniejszanie energochłonności

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r.

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej- kontekst Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Nowe uwarunkowania na rynku energii elektrycznej w 2012 roku szanse i zagrożenia dla uczestników rynku

Nowe uwarunkowania na rynku energii elektrycznej w 2012 roku szanse i zagrożenia dla uczestników rynku Nowe uwarunkowania na rynku energii elektrycznej w 2012 roku szanse i zagrożenia dla uczestników rynku SESJA PLENARNA II, 9 maja 2012 r XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej MINISTERSTWO ENERGII, DEPARTAMENT ENERGETYKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. 2 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o efektywno ci energetycznej. Departament Systemów Wsparcia

Nowa ustawa o efektywno ci energetycznej. Departament Systemów Wsparcia Nowa ustawa o efektywno ci energetycznej Departament Systemów Wsparcia Warszawa 2016 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej Zgodnie z art. 60 nowej ustawy o efektywno ci energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141)

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) Warszawa, dnia 23 marca 2011 r. Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) I. Cel i przedmiot ustawy Celem opiniowanej ustawy jest ustanowienie systemu promującego i wspierającego uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z r.

Załącznik nr 4 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z r. Załącznik nr 4 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. Propozycja legislacyjna Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach w zakresie ulgi dla odbiorców przemysłowych od obowiązków

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJA ZMIAN W POLSKIM PRAWODAWSTWIE, SPOJRZENIE PODMIOTU ZOBLIGOWANEGO

KONSEKWENCJA ZMIAN W POLSKIM PRAWODAWSTWIE, SPOJRZENIE PODMIOTU ZOBLIGOWANEGO KONSEKWENCJA ZMIAN W POLSKIM PRAWODAWSTWIE, SPOJRZENIE PODMIOTU ZOBLIGOWANEGO Konferencja: ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA NOWYM SPOJRZENIEM NA STRATEGIĘ ENERGETYKI Marek Kulesa dyrektor biura TOE Sesja IV - KOGENERACJA

Bardziej szczegółowo

Marek Litwinowicz CO SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE MOŻE ZYSKAĆ NA NOWEJ USTAWIE O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ?

Marek Litwinowicz CO SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE MOŻE ZYSKAĆ NA NOWEJ USTAWIE O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ? Marek Litwinowicz CO SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE MOŻE ZYSKAĆ NA NOWEJ USTAWIE O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ? PRAKTYCZNE RÓŻNICE MIĘDZY NOWĄ A OBOWIĄZUJĄCA DO 1.10.2016 ROKU USTAWĄ O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Prawne modele finansowania inwestycji energooszczędnych gmin i spółek komunalnych na podstawie ustawy o efektywności energetycznej

Prawne modele finansowania inwestycji energooszczędnych gmin i spółek komunalnych na podstawie ustawy o efektywności energetycznej Prawne modele finansowania inwestycji energooszczędnych gmin i spółek komunalnych na podstawie ustawy o efektywności energetycznej Autor: Dr Robert Zajdler Zasady działania systemu Ustawa z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży

Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży IV KONFERENCJA WYTWÓRCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej. (druk nr 184)

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej. (druk nr 184) Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r. Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 184) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa o efektywności energetycznej, zwana w dalszej części opinii ustawą,

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Wprowadzenie

UZASADNIENIE. 1. Wprowadzenie UZASADNIENIE 1. Wprowadzenie Projekt ustawy jest odpowiedzią na podnoszone postulaty o konieczności ustanowienia systemu promującego i wspierającego uzyskiwanie oszczędności energii zwłaszcza na polu końcowego

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

szansą dla samorządu terytorialnego

szansą dla samorządu terytorialnego Udział w systemie białych certyfikatów szansą dla samorządu terytorialnego dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2012-07-19 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Rynek PRaw Majątkowych

Rynek PRaw Majątkowych Rynek Praw Majątkowych 3 Rynek Praw Majątkowych 4 Jak powstał system wsparcia OZE i kogeneracji w Polsce? System wsparcia producentów energii elektrycznej w źródłach odnawialnych (OZE) i kogeneracyjnych

Bardziej szczegółowo

System Białych Certyfikatów

System Białych Certyfikatów System Białych Certyfikatów Dr inŝ. Arkadiusz Węglarz 1 Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 1 System Białych Certyfikatów jest oparty na juŝ istniejących systemach wsparcia kogeneracji

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2011 Zawartość prezentacji 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw ątkowych Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii S.A. Forum Czystej Energii, Targi POLEKO Poznań, 24-26 listopad 2009 Rejestr świadectw pochodzenia i obrót prawami

Bardziej szczegółowo

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Roman Kołodziej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Wstęp Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. Szczecin, 11 maja 2012 r.

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. Szczecin, 11 maja 2012 r. OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Szczecin, 11 maja 2012 r. USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE - cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego

Bardziej szczegółowo

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Odnawialne źródła energii - zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Podstawowe akty prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Białe certyfikaty nowy mechanizm wspierania przedsięwzięć

Białe certyfikaty nowy mechanizm wspierania przedsięwzięć Białe certyfikaty nowy mechanizm wspierania przedsięwzięć Dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A Wiceprezes Zarzadu ZAE 2012-03-07 Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. DSW 461 5(1)/2014/AKr Panie/Panowie Prezesi Przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu

Bardziej szczegółowo

przyłączonych do wszystkich sieci, zaopatrywanych w ciepło przez dane przedsiębiorstwo energetyczne. Oz = Ozj Ep,

przyłączonych do wszystkich sieci, zaopatrywanych w ciepło przez dane przedsiębiorstwo energetyczne. Oz = Ozj Ep, Informacja w sprawie zasad realizacji obowiązku pozyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub wniesienia opłaty zastępczej za rok 2013. W nawiązaniu do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1)

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

System wsparcia OZE i rola TGE

System wsparcia OZE i rola TGE System wsparcia OZE i rola TGE Marek Szałas Dyrektor Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowa Giełda Energii S.A rejestr@tge.pl Główne założenia systemu świadectw pochodzenia Gdzie sprzedać samą energię

Bardziej szczegółowo

Rynek PRaw Majątkowych

Rynek PRaw Majątkowych Rynek Praw Majątkowych 3 Rynek Praw Majątkowych 4 Jak powstał system wsparcia OZE i kogeneracji w Polsce? System wsparcia producentów energii elektrycznej w źródłach odnawialnych (OZE) i kogeneracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1227 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1227 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1227 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących

Bardziej szczegółowo

MAŁY TRÓJPAK. zmiany w ustawie Prawo energetyczne dotyczące Klientów biznesowych. dr Marzena Czarnecka Radca Prawny

MAŁY TRÓJPAK. zmiany w ustawie Prawo energetyczne dotyczące Klientów biznesowych. dr Marzena Czarnecka Radca Prawny MAŁY TRÓJPAK zmiany w ustawie Prawo energetyczne dotyczące Klientów biznesowych dr Marzena Czarnecka Radca Prawny Warsztaty energetyczne 2013 Plan prezentacji 1. Nowe definicje w ustawie Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd

Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2012-11-10 Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Poznań 24 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne. 2. Funkcjonujące systemy

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o efektywności energetycznej proponowane zmiany - rola odbiorców końcowych i przedsiębiorstw energetycznych

Nowa ustawa o efektywności energetycznej proponowane zmiany - rola odbiorców końcowych i przedsiębiorstw energetycznych Nowa ustawa o efektywności energetycznej proponowane zmiany - rola odbiorców końcowych i przedsiębiorstw energetycznych Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Targi Energii 2016 Jachranka,

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 220

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 220 Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 220 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo energetyczne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Energy Performance Certificate System

Energy Performance Certificate System Kolegium redakcyjne: mgr inż. Fryderyk Czudejko (redaktor sekretarz), inż. Eugeniusz Głowacki, mgr inż. Artur Jasiński, mgr inż. Edward Magiera, mgr inż. Ludwik Pinko (redaktor naczelny) Rok 2013 (LVIII)

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania kolorowych certyfikatów szansa na optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorców

Nowe zasady rozliczania kolorowych certyfikatów szansa na optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorców Nowe zasady rozliczania kolorowych certyfikatów szansa na optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorców dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Adam Dominiak +48 609 198 732 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan prezentacji Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Samorządowy manager ds. energii

Samorządowy manager ds. energii Samorządowy manager ds. energii POLITYKA ENERGETYCZNA UNIA EUROPEJSKA, POLSKA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Warszawa 08.02.2011 Mazowiecka Agencja Energetyczna Cele powołania MAE:

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje w Polsce dotyczące OZE i efektywności energetycznej a ciepłownictwo systemowe

Nowe regulacje w Polsce dotyczące OZE i efektywności energetycznej a ciepłownictwo systemowe Nowe regulacje w Polsce dotyczące OZE i efektywności energetycznej a ciepłownictwo systemowe Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IV Konferencja Rynek Ciepła Systemowego Puławy 2015 Otoczenie europejskie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 czerwca 2016 r. Poz. 831 USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. 1), 2) o efektywności energetycznej Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu ustawy o efektywności energetycznej 1. Wprowadzenie

Uzasadnienie do projektu ustawy o efektywności energetycznej 1. Wprowadzenie Projekt z dnia 14-06-2010 Uzasadnienie do projektu ustawy o efektywności energetycznej 1. Wprowadzenie Projekt ustawy jest odpowiedzią na podnoszone postulaty o konieczności ustanowienia systemu promującego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. 1), 2) o efektywności energetycznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia... r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 15-05-2009 Wersja nr 08 USTAWA z dnia... r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) narodowy cel wzrostu efektywności energetycznej; 2) zadania

Bardziej szczegółowo

Urzędowa regulacja obrotu ciepłem

Urzędowa regulacja obrotu ciepłem Urzędowa regulacja obrotu ciepłem Nowe trendy w regulacji ciepłownictwa dr Paweł Bogusławski Naczelnik Wydziału ds. Analiz i Gospodarki Ciepłowniczej Departament Przedsiębiorstw Energetycznych REC 2012

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wskaźniki efektywności energetycznej 0,9 0,8 62% kgoe/euro00

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TOWARÓW GIEŁDOWYCH RYNKU PRAW MAJĄTKOWYCH TGE

SPECYFIKACJA TOWARÓW GIEŁDOWYCH RYNKU PRAW MAJĄTKOWYCH TGE SPECYFIKACJA TOWARÓW GIEŁDOWYCH RYNKU PRAW MAJĄTKOWYCH TGE (obowiązuje od 24 października 2013r.) A. SPECYFIKACJA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (OZE)

Bardziej szczegółowo

alność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji Koncesjonowana działalno

alność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji Koncesjonowana działalno Koncesjonowana działalno alność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji Waldemar Fiedorowicz ekspert, Rekons Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności

Bardziej szczegółowo