Ustawa o efektywności energetycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa o efektywności energetycznej"

Transkrypt

1 Ustawa o efektywności energetycznej Szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców końcowych? Towarzystwo Obrotu Energią Hotel InterContinental Warszawa, 24 maja 2011 r. Waldemar Gochnio TOE

2 Temat i zakres prezentacji Temat: Charakterystyka wybranych elementów ustawy o efektywności energetycznej, mających wpływ na działalności uczestników rynku energii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem spółek obrotu sprzedawców energii do odbiorców końcowych. Zakres prezentacji: 1. Ilości wydawanych świadectw efektywności energetycznej i podmioty zobowiązane do ich zakupu. 2. Podstawy określania wielkości obowiązku zakupu świadectw efektywności energetycznej. 3. Podobieństwa i różnice w systemach wydawania, obrotu i umarzania świadectw efektywności energetycznej i świadectw pochodzenia energii elektrycznej. 4. Terminy wchodzenia w życie poszczególnych regulacji prawnych dotyczących podmiotów zobowiązanych oraz okresy ich obowiązywania. Waldemar Gochnio Slajd: 2

3 System białych certyfikatów Ustawa o efektywności energetycznej wprowadza instrumenty rynkowe - świadectwa efektywności energetycznej (określane jako białe certyfikaty ) o skutku równoważnym z nałożeniem na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków realizacji własnych działań proefektywnościowych. System białych certyfikatów pozwala osiągnąć jak największe oszczędności energii w jak najkrótszym czasie. System obejmuje szeroką grupę podmiotów i działa we wszystkich obszarach zwiększenia oszczędności energii (odbiorców końcowych, urządzeń potrzeb własnych oraz strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji). System pozwala osiągnąć oszczędności energii, wybierając z szerokiego zakresu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej te, które są najbardziej efektywne pod względem oszczędności energii. Waldemar Gochnio Slajd: 3

4 Zalety białych certyfikatów Zaletą systemu białych certyfikatów jest najmniejsze, w porównaniu z innymi mechanizmami poprawiającymi efektywność energetyczną, obciążenie budżetu państwa funkcjonowaniem systemu. System białych certyfikatów jest oparty na już istniejących w Polsce systemach wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii (tzw. czerwonych, żółtych i zielonych certyfikatów). Pozytywne doświadczenia z innych krajów, które wprowadziły system białych certyfikatów, (Francja, Wielka Brytania, Włochy i Australia), również przemawiają za wprowadzeniem tego systemu w Polsce. We Włoszech, w pierwszym okresie funkcjonowania podobnego systemu, tj. w okresie , osiągnięto 2 Mtoe oszczędności energii, podczas gdy przewidywano osiągnięcie w tym okresie 1,1 Mtoe. Szacuje się, że w Polsce dla realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wystarczające będzie osiąganie średniorocznych oszczędności energii na poziomie 0,5 Mtoe. Waldemar Gochnio Slajd: 4

5 Przetargi przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (1) Wydawanie świadectw efektywności energetycznej ma na celu zmotywowanie podmiotów do podjęcia działań inwestycyjnych przyśpieszających osiągniecie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz przyczyniających się, poprzez zmniejszenie zużycia energii, do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych do atmosfery. Świadectwa efektywności będą wydawane w wyniku przetargu. Przetargi prowadzony będą oddzielnie dla trzech kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych, oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji. Wybierane będą najlepsze projekty, przewidujące najbardziej efektywne rozwiązania, tzn. dające największe oszczędności energii przy najniższych kosztach. Waldemar Gochnio Slajd: 5

6 Przetargi przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (2) Udział w przetargu jest bezpłatny. Uczestnik przetargu musi przedłożyć Prezesowi URE prawidłowo wypełnioną deklarację przetargową wraz z audytem efektywności energetycznej sporządzonym dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. W przetargu może brać udział zarówno podmiot, u którego już zrealizowano przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiot u którego zostanie ono dopiero zrealizowane oraz podmiot upoważniony przez ww. podmioty do brania udziału w przetargu i wystąpienia w ich imieniu o wydanie świadectwa efektywności energetycznej. Do przetargu nie może być zgłoszone przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej zakończone przed dniem 1 stycznia 2011 r. (Art. 18 ust. 2). Waldemar Gochnio Slajd: 6

7 Przetargi przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (3) Do przetargu mogą być zgłoszone przedsięwzięcia, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 toe (czyli 116,3 MWh, 1 toe = tona ropy o wartości opałowej 41,868 KJ/kg) z jednego przedsięwzięcia albo co najmniej łącznie 10 toe średnio w ciągu roku z przedsięwzięć o jednorodnym charakterze. Uczestnik przetargu będzie deklarować wartość efektu energetycznego (ω) rozumianego jako stosunek ilości energii zaoszczędzonej, średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, do wartości świadectwa efektywności energetycznej w toe. W ogłoszeniu o przeprowadzeniu przetargu, umieszczanym w Biuletynie Informacji Publicznej URE na dwa miesiące przed dniem wyznaczonym do jego przeprowadzenia, Prezes URE określa wartość świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania w danym przetargu oraz zamieszcza informację o wartości współczynnika akceptacji ofert t. Waldemar Gochnio Slajd: 7

8 Ilość białych certyfikatów a obowiązek ich zakupu Rozstrzygnięcie przetargu będzie następować przez odrzucenie tych ofert, dla których wartość efektu energetycznego nie zawiera się w przedziale (t * ωśr ; ωmax ), ωśr = Vś/ Vo oznacza średnią ważoną wartość efektu energetycznego obliczaną na podstawie wszystkich zgłoszonych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. ωmax oznacza najwyższą zgłoszoną do przetargu wartość efektu energetycznego. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, wartość współczynnika akceptacji ofert, oznaczonego symbolem t, kierując się w szczególności wartościami efektów energetycznych zadeklarowanych przez podmioty przystępujące do poprzedniego przetargu oraz stopniem realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią (art. 20 ust. 4). Dla przetargu organizowanego po raz pierwszy wartość współczynnika akceptacji ofert, oznaczonego symbolem t, ustala się w wysokości równej 0,5 (art. 20 ust. 5). Waldemar Gochnio Slajd: 8

9 Ilość zielonych, czerwonych i żółtych certyfikatów a obowiązek ich zakupu Zapotrzebowanie na zielone certyfikaty w 2010 roku wyniosło 12,1 TWh, podczas gdy wyprodukowano jej 10,7 TWh, czyli 1,4 TWh za mało. Rok wcześniej różnica ta wyniosła 1,2 TWh. Zapotrzebowanie na świadectwa pochodzenia energii wyprodukowanej w kogeneracji wyniosło w ubiegłym roku 28,3 TWh, to o 2,6 TWh więcej niż wyniosła podaż certyfikatów. W 2009 roku niedobór był o połowę mniejszy. Przedsiębiorstwa zobowiązane do umarzania świadectw pochodzenia z OZE zakupiły je na kwotę 4,6 mld zł, natomiast kolejny 1 mld zł uiściły już w postaci opłaty zastępczej. Czerwonych certyfikatów starczyło na kwotę 600 mln zł, pozostałe 300 mln zł wydane zostało na opłaty zastępcze. W przypadku żółtych certyfikatów było to odpowiednio 500 mln zł do 300 mln zł na opłaty zastępcze. Dane Agencji Rynku Energii przedstawione na XVII Konferencji naukowotechnicznej Rynek energii elektrycznej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w dniach 9-12 maja. Waldemar Gochnio Slajd: 9

10 Podmioty objęte obowiązkiem zakupu ŚEE (1) Art Przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski jest obowiązany: 1) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo efektywności energetycznej o wartości wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, nie większej niż 3% ilorazu kwoty przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym, osiągniętego za dany rok, w którym obowiązek ten jest realizowany, w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego sprzedającego energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny tym odbiorcom, i jednostkowej opłaty zastępczej lub 2) uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony w ust. 5. Uwaga: Przychody są pomniejszane o akcyzę oraz koszty uzyskania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji przedstawionych przez przedsiębiorstwo energetyczne do umorzenia Prezesowi URE lub wartość uiszczonej przez to przedsiębiorstwo opłaty zastępczej. Waldemar Gochnio Slajd: 10

11 Podmioty objęte obowiązkiem zakupu ŚEE (2) 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, wykonują: 1) przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący członkiem giełdy towarowej w rozumieniu w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej; 3) towarowy dom maklerski lub dom maklerski w odniesieniu do transakcji realizowanych na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Waldemar Gochnio Slajd: 11

12 Opłaty zastępcze dla ŚEE Art. 12 ust. 5. Opłatę zastępczą oblicza się według wzoru: Oz = Ozj Ep, gdzie poszczególne symbole oznaczają: Oz opłatę zastępczą wyrażoną w złotych, Ozj jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 900 zł i nie wyższą niż 2700 zł za tonę oleju ekwiwalentnego, Ep ilość energii pierwotnej, wyrażoną w toe, równą różnicy między ilością energii pierwotnej wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej w danym roku i ilością energii pierwotnej wynikającą ze świadectw efektywności energetycznej, umorzonych przedsiębiorstwu energetycznemu. Opłaty zastępcze płacone są również na rzecz NFOŚ i GW. Waldemar Gochnio Slajd: 12

13 Specjalne rozwiązanie ustawowe dla wielkich odbiorców końcowych Art Odbiorca końcowy, który w roku poprzedzającym rok realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1: 1) zużył nie mniej niż 400 GWh energii elektrycznej, i 2) dla którego udział kosztu energii elektrycznej w wartości produkcji jest nie mniejszy niż 15% który zakończył nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2011 r. przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, które nie dotyczy instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, ograniczając zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na wielkość produkcji, o nie mniej niż 1% rocznie w stosunku do średniej jego wielkości z lat , przedstawia jednemu przedsiębiorstwu energetycznemu sprzedającemu temu odbiorcy energię elektryczną oświadczenie o zrealizowaniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej wraz z audytem efektywności energetycznej, potwierdzającym osiągniętą oszczędność energii. Waldemar Gochnio Slajd: 13

14 Oświadczenie wielkiego odbiorcy końcowego dla sprzedawcy Zgodnie z art. 13 ustawy oświadczenie odbiorcy powinno zawierać ilość zaoszczędzonej energii, która nie może być mniejsza niż ilość energii pierwotnej, niezbędnej do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 1pkt 1 lit. a, obliczonej od ilości energii elektrycznej zakupionej w danym roku przez odbiorcę końcowego. Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię elektryczną, które otrzymało od odbiorcy końcowego oświadczenie wraz z audytem efektywności energetycznej, przekazuje to oświadczenie i audyt Prezesowi URE przy wykonywaniu swojego ustawowego obowiązku. Odbiorca końcowy może przedstawić w następnych latach przedsiębiorstwu energetycznemu sprzedającemu temu odbiorcy energię elektryczną oświadczenia, które zawierają dane dotyczące tego samego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, jeżeli suma ilości energii pierwotnej, niezbędnej do realizacji obowiązku, określonej w poszczególnych oświadczeniach, jest nie większa niż ilość energii zaoszczędzonej w ramach swojego przedsięwzięcia. Waldemar Gochnio Slajd: 14

15 Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej Świadectwa efektywności energetycznej będą zapisywane w rejestrze świadectw, prowadzonym przez podmiot prowadzący giełdę towarową. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej są zbywalne i stanowią towar giełdowy. Podmiot prowadzący rejestr świadectw efektywności energetycznej będzie obowiązany wydać dokument stwierdzający prawa majątkowe wynikające z zarejestrowanego świadectwa efektywności energetycznej przysługujące wnioskodawcy. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej powstają z chwilą zapisania świadectwa efektywności energetycznej po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw efektywności energetycznej. Zapis dokonywany będzie na podstawie informacji Prezesa URE o świadectwie efektywności energetycznej wydanym dla zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Prawa majątkowe przysługują podmiotowi będącemu posiadaczem tego konta mogą być przez niego zbywane. Waldemar Gochnio Slajd: 15

16 Procedury wydawania, obrotu i umarzania ŚP i ŚEE Ogólny schemat i procedury funkcjonowania systemu wydawania, obrotu i umarzania Świadectw efektywności energetycznej są podobne do występujących na rynku energii Świadectw pochodzenia energii i wynikających z nich praw majątkowych. System świadectw obejmuje: 1. Świadectwa pochodzenia energii produkowanej ze źródeł odnawialnych (tzw. zielone) które definiuje Art. 9e ustawy Pe, 2. Świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego (brązowe), które definiuje Art. 9o-9s ustawy Pe. 3. Świadectwa pochodzenia z kogeneracji dla energii konwencjonalnej wykorzystującej paliwa kopalne (tzw. czerwone) oraz 4. Świadectwa pochodzenia z kogeneracji dla energii wyprodukowanej z paliw gazowych (tzw. żółte). 5. Świadectwa pochodzenia z kogeneracji dla energii wyprodukowanej z metanu i gazu uzyskiwanego z biomasy (tzw. fioletowe). 6. Świadectwa efektywności energetycznej wynikające z ustawy o efektywności energetycznej. Waldemar Gochnio Slajd: 16

17 Obszary funkcjonowania systemu ŚP, ŚPk i ŚEE System świadectw i wynikających z nich praw majątkowych obejmuje trzy obszary, w których podmioty uprawnione i zobowiązane, wskazane w ustawie Prawo energetyczne i ustawie o efektywności energetycznej, prowadzą swoje statutowe działalności: OBSZAR WYDAWANIA świadectw i wystawiania wynikających z nich praw majątkowych. OBSZAR OBROTU PRAWAMI MAJĄTKOWYMI i wynikających z tego obrotu zmian w Rejestrach Świadectw na Towarowej Giełdzie Energii. OBSZAR UMARZANIA PRAW MAJĄTKOWYCH przez podmioty zobowiązane do tego ustawą Prawo energetyczne, ustawą o efektywności energetycznej i rozporządzeniami Ministra Gospodarki. Waldemar Gochnio Slajd: 17

18 Obszar wydawania ŚP i ŚPk Wytwórca energii z OZE lub w kogeneracji 45 dni 14 dni OSP/OSD 14 dni 14 dni Prezes URE 14 dni 14 dni Rejestr Świadectw Pochodzenia energii w TGE Przesyłanie dokumentów Waldemar Gochnio Slajd: 18

19 Obszar wydawania świadectw efektywności energetycznej Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej zużywające energię elektryczną, gaz lub ciepło sieciowe 60dni Audytorzy efektywności energetycznej Przetargi Prezesa URE Co najmniej raz w roku, oddzielnie dla trzech kategorii przedsięwzięć proefektywnościowych Niezwłocznie po wydaniu świadectwa Biuletyn Informacji Publicznej URE Rejestr Świadectw efektywności energetycznej w TGE Przesyłanie dokumentów Waldemar Gochnio Slajd: 19

20 Obszar obrotu prawami majątkowymi świadectw Aby uzyskiwać i dysponować prawami majątkowymi wynikającymi z otrzymanych od Prezesa świadectw, przedsiębiorstwo energetyczne musi posiadać konto w Rejestrze Świadectw TGE oraz być członkiem TGE lub korzystać z dostępu do TGE za pośrednictwem Towarowego Domu Maklerskiego. Obecnie w Rejestrze jest ponad tysiąc kont (prawdopodobnie liczba ta się podwoi, gdyż liczba nowych zobowiązanych podmiotów sięga 2000), TGE ma obecnie poniżej 50 członków. Sprzedaż i zakup praw majątkowych wynikających z poszczególnych rodzajów świadectw odbywa się na podobnych zasadach. Zmiany w ilościach posiadanych praw majątkowych na koncie w Rejestrze Świadectw przeprowadzane są przez TGE po każdej transakcji dokonanej przez właścicieli kont konto sprzedawcy jest obciążane a nabywcy uznawane. Waldemar Gochnio Slajd: 20

21 Obowiązki TGE w obszarze ŚEE TGE jest zobowiązana prowadzić rejestr białych certyfikatów w sposób zapewniający: identyfikację podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów ; identyfikację przysługujących praw majątkowych wynikających z białych certyfikatów oraz odpowiadającej tym prawom ilości zaoszczędzonej energii; zgodność ilości energii objętej zarejestrowanymi białymi certyfikatami z ilością energii odpowiadającą prawom majątkowym wynikającym z tych certyfikatów. jeden certyfikat może opiewać na duży wolumen zaoszczędzonej energii jednak 1 prawo majątkowe odpowiada zawsze wolumenowi 1 toe. kurs certyfikatu będzie wyrażony z dokładnością do 0,01 PLN/1toe. prawa majątkowe mają jedynie formę zdematerializowaną, której dowodem jest zapis elektroniczny w systemie ewidencyjnym rejestru w TGE. Waldemar Gochnio Slajd: 21

22 Obszar obrotu prawami majątkowymi do ŚP i ŚPk Rejestr Świadectw Pochodzenia energii w Towarowej Giełdzie Energii Rynki Praw Majątkowych w TGE (obrót sesyjny i pozasesyjny) Energetyczne przedsiębiorstwa wytwórcze Przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy i domy maklerskie Przesyłanie dokumentów transakcyjnych Waldemar Gochnio Slajd: 22

23 Obszar obrotu prawami majątkowymi do ŚEE Rejestr Świadectw Pochodzenia energii w Towarowej Giełdzie Energii Rynki Praw Majątkowych w TGE (obrót sesyjny i pozasesyjny) Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej zużywające energię elektryczną, gaz lub ciepło sieciowe Zobowiązane do zakupu przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy i domy maklerskie Przesyłanie dokumentów transakcyjnych Waldemar Gochnio Slajd: 23

24 Członkowie Rejestru ŚEE i uczestnicy obrotu prawami majątkowymi Podmioty uprawnione do otrzymywania białych certyfikatów (inwestorzy - zwycięzcy przetargów); Podmioty zobowiązane do nabywania białych certyfikatów ; Podmioty uprawnione do pośredniczenia w zawieraniu transakcji w obrocie prawami majątkowymi (domy maklerskie i towarowe domy maklerskie); Podmioty nabywające prawa majątkowe w celach handlowych. Kumulacja podaży i popytu w jednym miejscu w TGE pozwala wyznaczyć rynkowe indeksy cenowe, które wraz z indeksami na cenę energii elektrycznej będą pomocne w podejmowaniu decyzji w zakresie przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną. Waldemar Gochnio Slajd: 24

25 Czynności i procedury URE w procesie umarzania ŚP, ŚPk i ŚEE Umorzenia świadectw Prezes URE dokonuje na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego sprzedającego energię, ciepło lub gaz do odbiorców końcowych, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia. Decyzja Prezesa i umorzeniu może dotyczyć całości albo części świadectwa, proporcjonalnie do ilości praw majątkowych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo energetyczne. Aby uzyskać decyzję o umorzeniu przedsiębiorstwo energetyczne wraz z wnioskiem o umorzenie świadectwa przesyła Prezesowi URE otrzymany od TGE dokument, stwierdzający posiadanie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia i odpowiadającą tym prawom ilość energii elektrycznej lub toe. Waldemar Gochnio Slajd: 25

26 Obszar umarzania praw majątkowych Przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło i gaz odbiorcom koocowym Dokument, stwierdzający posiadanie praw majątkowych Rejestr Świadectw w TGE Najpóźniej do 31 marca następnego roku Prezes URE Przesyłanie dokumentów o umorzeniu świadectwa Decyzja Prezesa URE o umorzeniu świadectwa Waldemar Gochnio Slajd: 26

27 Wspólne cechy ŚP, ŚPk i ŚEE Umarzanie praw majątkowych przez zobowiązane przedsiębiorstwa energetyczne odbywa się na tych samych zasadach i w tym samym terminie dla obowiązku umorzenia dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego dla wszystkich rodzajów świadectw Świadectwo umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku w poprzednim roku kalendarzowym. Oznacza to, że możliwy jest zakup praw majątkowych w następnym roku w stosunku do roku wypełniania obowiązku, ale muszą one być objęte umorzeniem wraz ze świadectwem pochodzenia nie później niż w pierwszym kwartale. Prawa majątkowe zachowują ważność przez cały okres obowiązywania danego rodzaju obowiązku i mogą być przedmiotem obrotu lub wypełnienia obowiązku umorzenia niezależnie od roku wydania związanych z nimi świadectw. Waldemar Gochnio Slajd: 27

28 Zakres czasowy obowiązku zakupu energii z kogeneracji Art.11 ustawy zmieniającej ustawę Prawo energetyczne 1. Obowiązek, o którym mowa w art. 9a ust. 8-8d ustawy zmienianej w art. 1 (gaz i małe EC), stosuje się do dnia 31 marca 2013 r. 2. Do świadectw pochodzenia z kogeneracji, wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt. 1a, (EC opalane metanem i gazem z biomasy) obowiązek o którym mowa w art. 9a ust. 8-8d ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się do dnia 31 marca 2019 r. Waldemar Gochnio Slajd: 28

29 Poziom obowiązków związanych z promowaniem OZE i CHP w Polsce Waldemar Gochnio Slajd: 29

30 Zadania Prezesa URE Do zadań Prezesa URE należą w szczególności: ogłaszanie przetargów na realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, określanie wartości świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania w danym przetargu, wydawanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, kontrola wypełniania obowiązku umorzenia wymaganej wartości świadectw efektywności energetycznej przez przedsiębiorstwa energetyczne, wyrywkowa weryfikacja oszczędności energii osiągniętej w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej oraz audytu efektywności energetycznej, wymierzanie kar pieniężnych. Waldemar Gochnio Slajd: 30

31 Kary w ustawie Prawo energetyczne Art Karze pieniężnej podlega ten, kto: 1a) nie przestrzega obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu lub świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo nie uiszcza opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8, ; 2a. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1a nie może być niższa niż obliczona według wzoru: Ko = 1,3 x (Ozn - Ozz), Ozn - opłata zastępcza należna, wyrażona w złotych, Ozz - uiszczona opłata zastępcza, wyrażona w złotych; 2b. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1a, stanowią przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 6a. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek. Waldemar Gochnio Slajd: 31

32 Kary w ustawie o efektywności energetycznej Art Prezes URE nakłada na przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorcę końcowego oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 12 ust. 2, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli podmiot ten: 1) nie dopełnia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej lub nie uiszcza opłaty zastępczej, o których mowa w art. 12 ust. 1; Art. 36. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 35, należy uwzględnić w szczególności stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy. Art Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 35, stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Waldemar Gochnio Slajd: 32

33 Terminy wchodzenia w życie regulacji prawnych i okresy ich obowiązywania 2011 r. - nadawanie uprawnień do wykonywania zawodu audytora efektywności energetycznej, 2012 r. początek organizacji i ogłaszanie przetargów w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, r. okres wykonywania obowiązku zakupu i umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. 31 marca lat rozliczanie obowiązku umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej za poprzedni rok kalendarzowy. 1 kwietnia Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej, które nie zostaną umorzone przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2016 r., wygasają z mocy prawa. Waldemar Gochnio Slajd: 33

34 Dziękuję za uwagę Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, Warszawa tel. (22) fax (22) Waldemar Gochnio Slajd: 34