Przemysłowy audyt energetyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysłowy audyt energetyczny"

Transkrypt

1 Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o.

2 Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa efektywności energetycznej: Zwiększenie efektywności końcowego wykorzystania energii dzięki zmianom technologicznym, gospodarczym lub zmianom zachowań. 2

3 Efektywność energetyczna akty prawne (UE) Dyrektywa 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG (z dnia 13 września 1993 r. w celu ograniczenia emisji ditlenku węgla poprzez poprawienie efektywności energetycznej (SAVE)) (Dz. Urz. UE L 114/64 z 2006 r.) Dyrektywa 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenie dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315/1 z 2012 r.) 3

4 4

5 Polityka energetyczna Polski do 2030 Polityka energetyczna Polski podstawowe kierunki Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, rozwój konkurencyjnych rynków paliw Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw 5

6 Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią II Krajowy Plan na rzecz Poprawy Efektywności Energetycznej - IIKPDEE Cel pośredni Dyrektywa 2006/32/WE 6

7 Polskie akty prawne (PL) Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz.551):» Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii (Dz.U. RP z 2012 r. poz.962).» Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej (Dz.U. RP z 2012 r. poz.1039).» Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz.U. RP z 2012 r. poz.1227). 7

8 Polskie akty prawne (PL) Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz.551):» Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznych Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. (Monitor Polski Dz.U. RP z r. poz.15). Wykaz przedsięwzięć, które można zgłaszać do przetargu na świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) 8

9 Rozdział 4. Art.17 Ustawa o efektywności energetycznej Poprawie efektywności energetycznej służą w szczególności następujące rodzaje przedsięwzięć: Izolacja instalacji przemysłowych Przebudowa lub remont budynków Modernizacja: Urządzeń przeznaczonych do użytku domowego Oświetlenia Urządzeń potrzeb własnych Urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych Lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła 9

10 Rozdział 4. Art.17 Ustawa o efektywności energetycznej Kategorie przedsięwzięć - cd: Odzysk ciepła w procesach przemysłowych Ograniczenie: Przepływów mocy biernej Strat sieciowych w ciągach liniowych Strat w transformatorach Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych 10

11 Modernizacja izolacji termicznych rurociągów ciepłowniczych i ciągów technologicznych Izolacja termiczna systemów transportu mediów technologicznych Rurociągi, Zbiorniki, Kotły Kanały spalin Turbiny Urządzenia oczyszczające gazy wlotowe, armatura Izolacja instalacji przemysłowych Izolacja termiczna walcowniczych pieców grzewczych 11

12 Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywnie energetycznie Montaż urządzeń zacieniających okna (rolety, żaluzje) W tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Przebudowa lub remont budynków Likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych Ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów Modernizacja systemów wentylacji (odzysk ciepła) 12

13 Oświetlenia wewnętrznego oświetlenie pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych, biurowych, budynkach i Modernizacja lub wymiana Urządzeń przeznaczonych do użytku domowego (pralki, suszarki, zmywarki, chłodziarki, piekarniki) halach przemysłowych Oświetlenia zewnętrznego oświetlenie tuneli, placów, ulic, dróg, parków, oświetlenia dekoracyjnego, stacji benzynowych oraz sygnalizacji świetlnej Wymiana źródeł światła na energooszczędne Wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne Wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach w zależności od potrzeb Stosowanie energooszczędnych systemów zasilania 13

14 Wyposażenie warsztatów (np. spawarki, piece, tokarki, frezarki) Oświetlenie terenu hal, warsztatów i innych pomieszczeń produkcyjnych Urządzenia w stacjach uzdatniania wody Silniki elektryczne Urządzenia potrzeb własnych Układy pompowe i pompy stosowanie pomp o płynne regulacji obrotów Sprężarki i układy sprężarkowe Układy odżużlania Wentylatory powietrza i spalin Układy nawęglania młyny węglowe Układy sterowania instalacja falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu 14

15 Optymalizacja ciągów transportowych mediów (ciepło, woda, gaz ziemny, sprężone powietrze, powietrze wentylacyjne oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych Modernizacja lub wymiana rurociągów, zbiorników, kanałów spalin, kominów, urządzeń służących do uzdatniania wody Stosowanie systemów pomiarowych i monitorujących media energetyczne Modernizacja lub wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych wraz z instalacjami (sprężarki, silniki, pompy, wentylatory, układy sterowania Urządzenia i instalacje w procesach przemysłowych 15

16 Wymiana lub modernizacja grupowych i indywidulnych węzłów cieplnych (izolacje, napędy, wymienniki) Modernizacja lokalnych kotłowni Instalacja lub modernizacja systemów automatyki i monitoringu pracy węzłów i sieci ciepłowniczych Wymiana lokalnych układów chłodniczych i klimatyzacyjnych Zastosowanie układów kogeneracyjnych w lokalnych źródłach ciepła Modernizacja systemów zasilanych z grupowych węzłów cieplnych na węzły indywidualne Lokalne sieci ciepłownicze i lokalne źródła ciepła 16

17 Na transformacji - układy kompensacji w stanach niskiego obciążenia i pracy jałowej, wymiana transformatorów W sieciach ciepłowniczych zmiana technologii wykonania, zmiana trasy, zmiana średnic, usunięcie nieszczelności, poprawa izolacji, zmiana parametrów lub sposobu regulacji, systemy monitoringu Sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej Związanych z poborem mocy biernej lokalne i centralne układy kompensacji Ograniczenie strat 17

18 BIAŁE CERTYFIKATY - osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zużywające energię - przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym - odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium RP będący członkiem giełdy towarowej - towarowy dom maklerski lub dom maklerski STYMULALCJA EE Pro Program NFOŚiGW Efektywne Wykorzystanie Energii > 20 GWh / rok 18

19 Dyrektywa 2006/32/WE Audyt energetyczny: Systematyczna procedura pozwalająca na zdobycie wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, operacji lub instalacji przemysłowej oraz usług prywatnych lub publicznych, która określa i kwantyfikuje możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych oraz informuje o wynikach. WAŻNE NARZĘDZIE 19

20 Rozdział 1. Art.3 Ustawa o efektywności energetycznej Audyt efektywności energetycznej jest to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii 20

21 Rozporządzenie audyt efektywności energetycznej Rozporządzenie określa: Szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej Wzór karty audytu Szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu Dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określeniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii 21

22 Audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny jako skuteczne narzędzie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Rozporządzenie audyt efektywności energetycznej Audyt w zakresie: Oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji obejmuje w szczególności: Inwentaryzację techniczną (opis, dane techniczne) Wyniki oszacowań zużycia energii z wykorzystaniem metod analitycznych i z uwzględnieniem danych znamionowych lub katalogowych Wyniki pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy z uwzględnieniem czynników wpływających na zużycie Ocenę błędów wykonanych pomiarów i wewnętrznej spójności wyników Określenie czynników wpływających na zużycie energii i jej całkowitej wielkości bazowej Kluczowe dla prawidłowego audytu 22

23 Audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny jako skuteczne narzędzie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Rozporządzenie audyt efektywności energetycznej Audyt w zakresie: Ocena efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: Wskazanie realizowanego przedsięwzięcia opis usprawnień W przypadku przedsięwzięć planowanych uzasadnionych ekonomicznie i techniczne wariantów / rodzajów przedsięwzięć Określenie sposobu wykonania analizy danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych Określenie przyjętych założeń i danych źródłowych Wyniki obliczeń, w szczególności osiągniętej średniorocznej oszczędności energii 23

24 Doświadczenia Energopomiaru metodyka realizacji audytu 24

25 Doświadczenia Energopomiaru metodyka realizacji audytu 25

26 Doświadczenia Energopomiaru metodyka realizacji audytu Inwentaryzacja procesów / urządzeń 26

27 Doświadczenia Energopomiaru metodyka realizacji audytu Program audytu energetycznego 27

28 Doświadczenia Energopomiaru metodyka realizacji audytu ZUŻYCIA MEDIÓW Pomiary obiektowe ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ CIŚNIENIA POMIARY TEMPERATURY STRUMIENIA 28

29 Doświadczenia Energopomiaru metodyka realizacji audytu Raport z audytu energetycznego 29

30 Doświadczenia Energopomiaru metodyka realizacji audytu Raport z audytu energetycznego - cd 30

31 31

32 Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. ul. gen. J. Sowińskiego Gliwice 32