Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)"

Transkrypt

1 Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia. 3.Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 7) okazywanie szacunku innym osobom. 4. Oceny zachowania ustala się wg następującej skali: 1) wzorowe, 2) bardzo dobre, 3) dobre, 4) poprawne, 5) nieodpowiednie, 6) naganne. 5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na : 1) oceny z zajęć edukacyjnych, 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6. i 7. 6.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 8. Wychowawca ustala oceny klasyfikacyjne zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz na podstawie uwag od innych pracowników szkoły.

2 9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 10. Ocena zachowania jest jawna i powinna być podana do wiadomości uczniów przed konferencją klasyfikacyjną. 11. Oceny zachowania uczniów są zatwierdzane przez radę pedagogiczną na konferencji klasyfikacyjnej. 12.W szkole obowiązuje punktowy system ustalania oceny zachowania uczniów zał.1 Karta oceny zachowania ucznia. 87. Ustala się następujące kryteria ocen semestralnych i rocznych zachowania uczniów: 1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria: a) wywiązuje się ze wszystkich obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły, jest wzorem dla innych; b) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych w szkole i poza nią; c) dba o kulturę słowa; d) jest koleżeński i życzliwy wobec innych; e) okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły i kolegom; f) nie stosuje przemocy i próbuje się jej przeciwstawiać; g) rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych; h) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości; i) jest uczciwy; j) solidnie i starannie przygotowuje się do zajęć szkolnych; k) jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska; l) reprezentuje klasę i szkołę w konkursach, zawodach sportowych olimpiadach przedmiotowych, projektach, akcjach, osiągając sukcesy; m) wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne, sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków; n) szanuje mienie społeczne i prywatne; o) wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd: - przestrzega zasad higieny osobistej, - do szkoły nosi estetyczny, stosowny i schludny ubiór, p) dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom; q) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; r) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności.

3 2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: a) wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze statutu szkoły; b) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań; c) systematycznie uczęszcza do szkoły, stara się być zawsze przygotowany do lekcji; d) nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania, e) troszczy się o mienie szkolne i osobiste, dba o porządek otoczenia; f) dba o kulturę słowa, nie używa wulgarnego słownictwa; g) prezentuje wysoki poziom kultury osobistej; h) jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym; i) okazuje szacunek innym ludziom; j) rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych; k) dba o swój estetyczny wygląd: - przestrzega zasad higieny osobistej; - do szkoły nosi stosowny i schludny ubiór; l) dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom; m) jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii; n) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; o) uczęszcza na zajęcia, nie ma więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, rzadko spóźnia się na zajęcia szkolne. 3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: a) przestrzega postanowienia zawarte w statucie szkoły; b) wykonuje dobrze powierzone prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska; c) systematycznie uczęszcza na zajęcia i przygotowuje się do nich; d) nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania; e) szanuje mienie szkolne i własność prywatną; f) dba o kulturę słowa, nie używa wulgarnego słownictwa; g) kulturalnie zachowuje się wobec wszystkich członków społeczności szkolnej; h) jest koleżeński i życzliwy dla innych; i) dba o swój estetyczny wygląd: - przestrzega zasad higieny osobistej; - do szkoły ubiera się schludnie i skromnie; j) dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom; k) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości; l) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; m) uczęszcza na zajęcia, nie ma więcej niż 12 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, rzadko spóźnia się na zajęcia szkolne. 4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który : a) na ogół wywiązuje się z obowiązków szkolnych, choć zdarzają mu się drobne uchybienia; b) jest biernym uczestnikiem życia szkolnego; c) uczęszcza na zajęcia, sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji; d) nie otrzymuje licznych uwag dotyczących niewłaściwego zachowania; e) poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów; f) na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac;

4 g) przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych; h) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią; i) szanuje mienie szkolne i własność prywatną; j) jest tolerancyjnym wobec innych kultur, narodowości i religii; k) uczęszcza na zajęcia, nie ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, czasami spóźnia się na zajęcia szkolne. 5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który : a) często łamie postanowienia zawarte w statucie szkoły; b) lekceważy obowiązki szkolne ( nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć ); c) notorycznie uchyla się od prac na rzecz klasy i szkoły; d) ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad; e) nie stosuje się do zaleceń dotyczących stosownego stroju i estetycznego wyglądu; f) nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale; g) nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie szkolne; h) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec innych, używa ordynarnego słownictwa; i) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych ( przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły, zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych); j) stosuje przemoc, narusza godność innych; k) kłamie, oszukuje; l) ulega nałogom; m) ma więcej niż 20, ale mniej niż 35 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, często spóźnia się na zajęcia szkolne. 6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: a) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych; b) nie przestrzega zasad zawartych w statucie szkoły; c) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, często jest nieprzygotowany do zajęć; d) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły, a nawet uniemożliwia taką działalność innym; e) swoim zachowaniem :uniemożliwia prowadzenie lekcji, daje zły przykład rówieśnikom, wpływa na nich demoralizująco; f) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych; g) prowokuje bójki, często bierze w nich udział; h) dopuścił się kradzieży; i) stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec kolegów lub innych osób; j) stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie; k) z premedytacją niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku naprawienia szkody; l) wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły jest arogancki, wulgarny i agresywny; m) ulega nałogom ( pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki odurzające lub je rozprowadza);

5 n) wagaruje, w semestrze opuścił ponad 35 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia; bardzo często spóźnia się na zajęcia.

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia Wewnątrzszkolny system oceniania Zasady oceniania i promowania uczniów Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2010 Nr 3/2010/2011 R o z d z i a ł 1. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo