SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN

2 Strona tytułowa Część II Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy Stacja 400/110 kv Pelplin Nowy Dwór Pelpliński 3. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody 1 : grup robót, , , , , , , klas robót, , , , , , , , , , , , , kategorii robót; , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna 1 grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z , z późn. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień": Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: - pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); - pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); - pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); - pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Strona 2 z 150

3 Spis treści CZĘŚĆ II.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE ZAKRES BUDOWY STACJI OBWODY PIERWOTNE OBWODY WTÓRNE TELEKOMUNIKACJA SYSTEM OCHRONY TECHNICZNEJ STACJI (SOT) CZĘŚĆ INŻYNIERYJNO BUDOWLANA CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA SIECI I INSTALACJE ELEMENTY OGÓLNOSTACYJNE CZĘŚĆ LINIOWA Przebudowa i wprowadzenie istniejącej linii 220 kv Jasiniec-Gdańsk Wprowadzenia linii 400 kv PRACE W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI STANDARDY, WYMAGANIA i PRZEPISY Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: Normy i przepisy Standardy PSE S.A AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE LOKALIZACJA. AKTUALNY STAN FORMALNO PRAWNY Lokalizacja stacji stan istniejący Teren pod projektowaną rozbudowę stacji Informacje o uzgodnieniach Warunki gruntowo-wodne CZĘŚĆ II.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU DOKUMENTACJI, PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH, PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH i POWYKONAWCZYCH WYMAGANIA PODSTAWOWE Wymagania dotyczące przygotowania terenu Przygotowanie terenu budowy. Ogrodzenia tymczasowe Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Organizacja robót budowlanych. Organizacja ruchu drogowego. Ogrodzenia tymczasowe Ochrona środowiska Zabezpieczenie interesów osób trzecich Warunki bezpieczeństwa pracy WYMAGANIA DLA OBWODÓW PIERWOTNYCH Wyposażenie stacji w urządzenia i aparaturę Połączenia 110 kv Autotransformator 220/110/15 kv 160 MVA AT4 oraz 400/110/15 kv 450 MVA AT Zasilanie potrzeb własnych stacji Połączenia kablowe SN Ochrona odgromowa Strona 3 z 150

4 3.7. Uziemienie Identyfikacja stacji, rozdzielni, urządzeń Wyposażenie stacji w sprzęt BHP i p.poż WYMAGANIA DLA ROBÓT BUDOWLANYCH, LĄDOWYCH i ARCHITEKTONICZNYCH KONSTRUKCJE POD PRZEWODY i APARATURĘ Konstrukcje wsporcze pod przewody (konstrukcje wysokie) Zabezpieczenie przed korozją Fundamenty STANOWISKA AUTOTRANSFORMATORÓW AT4 i AT UKŁAD KOMUNIKACYJNY, DOGI CHODNIKI OGRODZENIE, BRAMY, FURTKI OŚWIETLENIE TERENU STACJI WYPOSAŻENIE STACJI W SPRZĘT BHP i p.poż SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANALIZACJA SANITARNA Sieć wodociągowa Kanalizacja sanitarna, zbiornik ścieków OCHRONA p.poż. AT4 i AT Dane ogólne Urządzenie zraszaczowe Pompownia p.poż Kioski zaworów wzbudzających ODWODNIENIE Kanalizacja deszczowa Odwodnienie powierzchniowe terenu stacji Separatory koalescencyjne i studnie z automatycznym zamknięciem (komory zasuwy) KANAŁY KABLOWE, PRZEPUSTY, SZAFKI KABLOWE MAKRONIWELACJA i MIKRONIWELACJA Makroniwelacja. Roboty ziemne Mikroniwelacja BUDYNKI Budynek technologiczny Budynek pompowni p.poż. i zbiornik wody gaśniczej Kontener agregatu prądotwórczego Kiosk zaworów wzbudzających WYMAGANIA DLA OBWODÓW WTÓRNYCH WYMAGANIA PODSTAWOWE Wymagania ogólne, organizacja obwodów wtórnych, etapy realizacji Standardy, wymagania i przepisy OBWODY WTÓRNE i POMOCNICZE WYMAGANIA DLA ZABEZPIECZEŃ Wymagania ogólne Zabezpieczenia i automatyka UKŁADY OGÓLNOSTACYJNE System rejestracji zakłóceń Rezerwowa Sygnalizacja Awaryjna Układy pomiarowe energii elektrycznej Układy kontroli jakości energii elektrycznej Układy synchronizacji rozdzielnianej SYSTEM STEROWANIA i NADZORU (SSiN) Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe odnośnie HMI Wymagania dodatkowe odnośnie obsługi kanałów transmisji do KDM Strona 4 z 150

5 Wymagania dodatkowe odnośnie wyboru trybu sterowania i odnośnie uprawnień sterowniczych Wymagania dodatkowe odnośnie serwisu gwarancyjnego Wymagania dodatkowe odnośnie drutowania, oznaczeń, opisów, montażu Wymagania dodatkowe odnośnie zasilania szaf SSiN ŁĄCZE INŻYNIERSKIE POTRZEBY WŁASNE Potrzeby własne 400/230 V AC Potrzeby własne 220 V DC URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI Pomieszczenia dla potrzeb telekomunikacji Trakty światłowodowe i kable łącznikowe Urządzenia SDH i PCM Urządzenia TZ Łączność ETN (sprzężenia w.cz.) Teleinformatyka: LAN, WAN, okablowanie strukturalne System komutacyjny, system łączności DECT, rejestrator rozmów Kabel teletechniczny zewnętrzny Przełącznica ODF i MDF/DDF System zasilania urządzeń telekomunikacji System nadzoru i sygnalizacji Wymagania dotyczące komunikacji z ODM/KDM, ZDM oraz centrami nadzoru RCN, CN Zakres prac Wykonawcy Zestawienie urządzeń i materiałów SYSTEM OCHRONY TECHNICZNEJ OBIEKTU (SOT) WYMAGANIA DLA CZĘŚCI LINIOWEJ Podstawowe założenia projektowe linii Konstrukcje wsporcze Fundamenty Uziemienia Przewody fazowe Przewody odgromowe Izolacja 126 Osprzęt 127 Oznakowanie linii Prowadzenie linii przez las Oddziaływanie na środowisko Pas technologiczny linii Oddziaływanie na odbiór radiowy i telewizyjny Wymagania specjalne Wymagane badania i pomiary kontrolne zestawienie zbiorcze MONTAŻ. ROZRUCH. ODBIORY. INSTRUKTAŻE. OBSŁUGA GWARANCYJNA PO PRZEJĘCIU DO EKSPLOATACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE TECHNOLOGII MONTAŻU i PROGRAMÓW REALIZACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ ODBIORCZYCH i PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INSTRUKCJE INSTRUKTAŻE OBSŁUGA GWARANCYJNA PO PRZEKAZANIU DO EKSPLOATACJI Komunikacja społeczna Część 1. Zasady przygotowania i prowadzenia komunikacji społecznej dla inwestycji: Strona 5 z 150

6 Część 2. Zawartość Programu Komunikacji Społecznej (PKS) w wersji pełnej Część 3. Katalog narzędzi oraz form działań w obszarze komunikacji społecznej RYSUNKI ZAŁĄCZNIKI KARTA ZMIAN Strona 6 z 150

7 CZĘŚĆ II.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE Przedmiot zamówienia pn. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin obejmuje następujące elementy: Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński; Przeprowadzenie uzgodnień formalnoprawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji; Uzyskanie decyzji o wyłączeniu działki z produkcji rolnej; W pasie technologicznym projektowanych wprowadzeń linii 400 i 220 kv uzyskanie pozwolenia na budowę, bez służebności przesyłu ( służebność przesyłu ćdla linii uzyska wykonawca linii). Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane należy uzyskać w sposób umożliwiający Wykonawcy budowy linii ustanowienie służebności przesyłu. W związku z tym wymagana jest ścisła współpraca w tym zakresie z Wykonawcą budowy linii 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń. Uzyskanie koniecznych okresowych zezwoleń na zajęcie pasów drogowych, wyłączeń linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., wynikających z wykonywania robót budowlanych. Uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów, Uzyskanie decyzji dot. przyłączenia do sieci wodociągowej; Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dot. odprowadzenia wód opadowych; Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wymagana jest ścisła współpraca w tym zakresie z Wykonawcą budowy linii 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń); Wykonanie badań geotechnicznych; Wykonanie wycinki drzew i krzewów na terenie stacji; Wykonanie niwelacji terenu; Uzyskanie od Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie decyzji na zjazd do stacji z drogi powiatowej; Uzgodnienie z UMiG w Pelplinie projektu włączenia drogi pożarowej do drogi gminnej; Wykonanie projektu budowlanego na budowę stacji elektroenergetycznej 400/110 kv wraz z wprowadzeniami linii 220 kv oraz uzgodnienie z Zamawiającym; Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; Opracowanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z Zamawiającym; Zakup i dostawę niezbędnych do wybudowania stacji urządzeń, aparatury i materiałów; Przebudowę istniejącej linii 220 kv Jasiniec-Gdańsk 1 przebiegającej przez teren budowy stacji; Budowę stacji 400(220)/110 kv; Wykonanie badań i testów zainstalowanych urządzeń, aparatury i instalacji; Strona 7 z 150

8 Wykonanie wymaganych badań powykonawczych; Opracowanie dokumentacji powykonawczej; Opracowanie instrukcji eksploatacji stacji; Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu ZAKRES BUDOWY STACJI Budowa SE 400(220)/110 kv Pelplin będzie realizowana etapowo. Etap 1 będzie obejmował: Niwelację terenu pod budowę stacji; Przebudowę istniejącej linii 220 kv Jasiniec-Gdańsk 1 i przebiegającej przez teren budowy stacji; Wykonanie odwodnienia terenu, ogrodzenia, dróg, oświetlenia terenu i pozostałej infrastruktury układzie docelowym stacji; Doprowadzenie mediów do stacji z sieci zewnętrznych; Budowę budynku technologicznego; Budowę budynku hydroforni i zbiornika p.poż.; Budowę budynku agregatu prądotwórczego; Budowę rozdzielni 400 kv w układzie 3/2W (czasowo układ trójkąta) w zakresie gałęzi 8 i 9, które będą pracować czasowo na napięciu 220 kv; Budowę rozdzielni 110 kv, 30-polowej w układzie 3S, w zakresie: 9 pól linii, 2 pola autotransformatora, 2 pola łącznika poprzecznego, pole łącznika podłużno-poprzecznego, pola pomiaru napięcia oraz uziemników szyn zbiorczych; Budowę stanowiska autotransformatora nr AT4 w gabarycie 400/110 kv 450 MVA z możliwością zainstalowania autotransformatora 220/110 kv (montaż autotransformatora 220/110 kv 160 MVA przeniesionego z SE Ostrołęka jest tematem odrębnej dokumentacji); Wykonanie powiązań autotransformatora AT4 z rozdzielnią 400(220) kv i rozdzielnią 110 kv; Wykonanie zasilania potrzeb własnych z AT4, linii zewnętrznej 15 kv i agregatu prądotwórczego; Budowę wprowadzeń linii 220 kv Jasiniec oraz Gdańsk 1 na gałąź nr 8 rozdzielni 400(220) kv; Wykonanie uziemienia stacji i ochrony odgromowej; Montaż obwodów wtórnych, łączności, telekomunikacji i teleinformatyki; Wykonanie niezbędnych prac montażowych i uruchomieniowych w centrach zdalnego sterowania i nadzoru. Wykonanie badań i testów zainstalowanych urządzeń, aparatury i instalacji; Rozruch stacji 220/110 kv. Etap 2 będzie obejmował: Budowę rozdzielni 400 kv w układzie 3/2W w zakresie gałęzi 1-7; Budowę stanowiska autotransformatora AT2 400/110 kv; Montaż autotransformatora AT2 400/110 kv 450 MVA; Strona 8 z 150

9 Wykonanie powiązań autotransformatora AT2 z rozdzielnią 400 kv i rozdzielnią 110 kv; Budowę potrzeb własnych zasilanych z autotransformatora AT2; Rozbudowa uziemienia i ochrony odgromowej; Wykonanie niezbędnej infrastruktury; Montaż obwodów wtórnych, łączności, telekomunikacji i teleinformatyki; Wykonanie niezbędnych prac montażowych i uruchomieniowych w centrach zdalnego sterowania i nadzoru; Wykonanie badań i testów zainstalowanych urządzeń, aparatury i instalacji; Uruchomienie rozdzielni 400 kv wraz z autotransformatorem AT2 400/110 kv 450 MVA; Wykonanie wymaganych badań powykonawczych; Opracowanie dokumentacji powykonawczej; Opracowanie instrukcji eksploatacji stacji; Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wyłączenia linii przesyłowych należy uzgadniać z Zamawiającym. Nie będą wymagane wyłączenia linii 110 kv. Wykonawca powinien być przygotowany na wszelkie ewentualności dotyczące m.in. dotrzymania planowanych terminów i liczby dni wyłączeń w zależności od sytuacji ruchowej w KSE, warunków atmosferycznych itd. i w związku z tym powinien tak dobierać technologię i potencjał wykonawczy (liczbę ludzi, urządzeń) aby wykonać zadanie inwestycyjne zgodnie z zakresem i terminem określonym w harmonogramie rzeczowym OBWODY PIERWOTNE Etap 1 obejmuje: budowę rozdzielni napowietrznej 400 kv (część czasowo pracująca na 220 kv) wyposażonej w zakresie gałęzi 8 i 9: o konstrukcje wysokie dla gałęzi 8-9; o szyny zbiorcze rurowe systemu 1 i 2 rozdzielni 400 kv w gałęzi 8; o wyposażenie gałęzi nr 8 rozdzielni w komplet aparatury 400 kv, za wyjątkiem przekładników napięciowych 220 kv i ograniczników przepięć 220 kv (gdyż gałęzie nr 8 i 9 rozdzielni 400 kv pracować będą na napięciu 220 kv); o oszynowanie rurowo-linkowe w gałęziach nr 8-9 w gabarycie 400 kv; budowę mostu rurowego od gałęzi nr 9 do stanowiska autotransformatora AT4 jak dla AT 450 MVA; budowę rozdzielni napowietrznej 110 kv, 30-polowej w układzie 3S, wyposażonej w zakresie: 9 pól liniowych, 2 pola autotransformatora, 2 pola łącznika poprzecznego, pole łącznika podłużno-poprzecznego, pola pomiaru napięcia oraz uziemników szyn zbiorczych; budowę mostu linkowego 110 kv między polem nr 29 a stanowiskiem autotransformatora AT4 jak 450 MVA; budowę stanowiska autotransformatora AT4 w gabarycie 400/110 kv 450 MVA, z możliwością zainstalowania autotransformatora 220/110 kv, wraz z separatorem i instalacją Strona 9 z 150

10 gaśniczą Część II Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin (montaż autotransformatora 220/110/15 kv 160 MVA przeniesionego z SE Ostrołęka jest tematem odrębnej dokumentacji pn. Montaż autotransformatora 220/110 kv w SE Pelplin ); połączenie autotransformatora z mostami po stronie 400(220) kv i 110 kv. Budowę wprowadzeń linii 220 kv Jasiniec oraz Gdańsk 1 na gałąź nr 8 rozdzielni 400(220) kv; Wykonanie zasilania potrzeb własnych z AT4, linii zewnętrznej 15 kv i agregatu prądotwórczego; Rozruch stacji 220/110 kv. Wyposażenie rozdzielni 400 kv po wykonaniu etapu 1 przedstawia schemat strukturalny Rysunek 4. Wyposażenie rozdzielni 110 kv przedstawia schemat strukturalny Rysunek 9 i 10. Etap 2 obejmuje: budowę rozdzielni napowietrznej 400 kv w układzie 3/2W w zakresie gałęzi 1-7: o konstrukcje wysokich dla gałęzi 1-7 (bez gałęzi nr 3); o szyny zbiorczych rurowych systemu 1 i 2 rozdzielni 400 kv w gałęziach nr od 1 do 6 włącznie, pozostawiając przerwę w systemach między gałęziami nr 6 i 8 (gdyż gałęzie nr 8 i 9 rozdzielni 400 kv pracować będą na napięciu 220 kv, a gałęzie nr 1-6 na napięciu 400 kv); o o o wyposażenie gałęzi nr 1, 2, 5 i 6 w komplet aparatury 400 kv; wykonanie oszynowania rurowo-linkowego w gałęziach nr 1-2 i 4-7 w gabarycie 400 kv; zainstalowanie pól pomiaru napięcia 400 kv na obu systemach szyn zbiorczych w gałęzi nr 4; budowę mostu rurowego od gałęzi nr 1 do stanowiska autotransformatora AT2; budowę mostu linkowego 110 kv między polem nr 12 a stanowiskiem autotransformatora AT2; budowę stanowiska autotransformatora AT2 w gabarycie 400/110 kv 450 MVA, wraz z separatorem i instalacją gaśniczą, montaż autotransformatora 400/110/15 kv 450 MVA na stanowisku; połączenie autotransformatora z mostami po stronie 400 kv i 110 kv. budowę potrzeb własnych zasilanych z autotransformatora AT2; rozruch rozdzielni 400 kv wraz z autotransformatorem AT2 400/110 kv 450 MVA Wyposażenie rozdzielni 400 kv po wykonaniu etapu 2 przedstawia schemat strukturalny Rysunek 7. Wyposażenie rozdzielni 110 kv przedstawia schemat strukturalny Rysunek 9 i OBWODY WTÓRNE Etap 1: Instalacja zabezpieczeń rozdzielni 400 kv przeznaczonej do czasowej pracy na napięciu 220 kv i zabezpieczeń AT4 Strona 10 z 150

11 Instalacja układów lokalnej rezerwy wyłącznikowej i mostków środkowych rozdzielni 400 kv przeznaczonej do czasowej pracy na napięciu 220 kv, Instalacja zabezpieczeń szyn rozdzielni 400 kv przeznaczonej do czasowej pracy na napięciu 220 kv, Instalacja zabezpieczeń rozdzielni 110 kv, Instalacja układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej dla rozdzielni 110 kv, Instalacja zabezpieczenia szyn rozdzielni 110 kv, Instalacja układu automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej, Zainstalowanie systemu nadzoru zabezpieczeń, Zainstalowanie systemu sterowania i nadzoru stacji (SSiN), Zainstalowanie lokalnego układu rezerwowej sygnalizacji awaryjnej (RSA), Zainstalowanie autonomicznego systemu rejestracji zakłóceń w obmiarze dla rozdzielni 400, 220 i 110 kv oraz potrzeb własnych, Zainstalowanie układów pomiarów energii elektrycznej, Zainstalowanie urządzeń kontroli jakości energii, Zainstalowanie układu synchronizacji rozdzielnianej w rozdzielni 220 kv, Zainstalowanie rozdzielni potrzeb własnych 230/400 V AC, Zainstalowanie dwóch baterii akumulatorów 220 V DC z prostownikami, Zainstalowanie rozdzielni potrzeb własnych 220 V DC. Etap 2: Instalacja zabezpieczeń pól rozdzielni 400 kv i AT2, Instalacja układów lokalnej rezerwy wyłącznikowej i mostków środkowych rozdzielni 400 kv, Instalacja zabezpieczeń szyn rozdzielni 400 kv, Zainstalowanie układów pomiarów energii elektrycznej Zainstalowanie urządzeń kontroli jakości energii Zainstalowanie układu synchronizacji rozdzielnianej w rozdzielni 400 kv, Powiązanie obwodów wtórnych rozdzielni 400 kv i AT2 z układami/systemami: ARNE/ARST, SSiN, systemem nadzoru zabezpieczeń, RSA, systemem rejestracji zakłóceń. Uzupełnienie układów/systemów o nowe elementy jeśli są wymagane dla rozdzielni 400 kv i AT2 Powiązanie obwodów wtórnych rozdzielni 400 kv i AT2 z potrzebami własnymi TELEKOMUNIKACJA Etap 1 Zainstalowanie urządzeń węzła sieci teletransmisyjnej SDH w konfiguracji redundantnej. Zainstalowanie urządzeń telezabezpieczeń dla linii 220 kv. Zainstalowanie przełącznicy MDF/DDF i przełącznicy światłowodowej ODF. Zainstalowanie węzła sieci WAN/LAN na terenie stacji. Wykonanie okablowania strukturalnego na terenie stacji. Zainstalowanie systemu komutacyjnego PABX, systemu DECT, rejestratora rozmów. Strona 11 z 150

12 Wykonanie sieci kabli teletechnicznych światłowodowych i metalicznych dla potrzeb stacji. Zainstalowanie 2 falowników 230 V AC do pracy równoległej z bypassem i rozdzielnicy napięcia gwarantowanego 230 V AC. Zainstalowanie 2 siłowni 48 V DC z podtrzymaniem bateryjnym przez co najmniej 8 godzin i rozdzielnicy 48 V DC. Zainstalowanie koncentratora WinCN. Dostawa części zapasowych dla urządzeń SDH, TZ, centrali PABX, DECT, urządzeń zasilających. Rozbudowa systemów telekomunikacji stacji sąsiednich i obiektów związanych wg pkt Etap 2: Zainstalowanie urządzeń telezabezpieczeń dla linii 400 kv kier. Grudziądz i kier. Gdańsk Przyjaźń, Rozbudowa, w zależności od potrzeb, systemów telekomunikacji ujętych w Etapie 1. Rozbudowa systemów telekomunikacji stacji sąsiednich i obiektów związanych wg pkt SYSTEM OCHRONY TECHNICZNEJ STACJI (SOT) Etap 1 Instalacja systemu SOT dla docelowego obmiaru stacji CZĘŚĆ INŻYNIERYJNO BUDOWLANA Etap 1: wycinkę i karczowanie pni drzew na zakupionym terenie, przeznaczonym pod budowę stacji; niwelację terenu dla stanu docelowego; odwodnienie terenu dla stanu docelowego; przygotowanie terenu pod prace budowlane; doprowadzenie mediów do stacji z sieci zewnętrznych; budowę ogrodzenia zewnętrznego dla stanu docelowego; wykonanie dróg dojazdowych do stacji oraz dróg wewnętrznych i chodników dla stanu docelowego; budowę fundamentów pod konstrukcje wysokie gałęzi nr 8-9 rozdzielni 400 kv oraz rozdzielni 110 kv w obmiarze docelowym; budowę fundamentów pod konstrukcje wsporcze aparatury gałęzi nr 8 i 9 rozdzielni 400 kv oraz rozdzielni 110 kv w obmiarze docelowym; budowę kanałów kablowych; montaż konstrukcji wsporczych wysokich gałęzi nr 8 i 9 rozdzielni 400 kv oraz rozdzielni 110 kv; montaż konstrukcji wsporczych pod aparaturę gałęzi nr 8 i 9 rozdzielni 400 kv oraz rozdzielni 110 kv; Strona 12 z 150

13 budowa stanowiska autotransformatora 400/110 kv AT4 (z przystosowaniem dla jednostki 220/110 kv 160 MVA); montaż zbiornika na wodę; mikroniwelacja, zazielenienie. Etap 2: budowę fundamentów pod konstrukcje wysokie gałęzi nr 1-7 (bez gałęzi 3) rozdzielni 400 kv; budowę fundamentów pod konstrukcje wsporcze aparatury gałęzi nr 1-7 (bez gałęzi 3) rozdzielni 400 kv; budowę kanałów kablowych; montaż konstrukcji wsporczych wysokich gałęzi nr 1-7 (bez gałęzi 3) rozdzielni 400 kv; montaż konstrukcji wsporczych pod aparaturę gałęzi nr 1-7 (bez gałęzi 3) rozdzielni 400 kv; budowa stanowiska autotransformatora 400/110 kv AT2; mikroniwelacja, zazielenienie CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA Etap 1: budowę budynku technologicznego z nastawnią i pomieszczeniami pomocniczymi; budowę budynku agregatu prądotwórczego; budowę budynku pompowni wody p.poż. budowę kiosków zaworów wzbudzających. Etap 2: Zakres etapu 2 nie zawiera obiektów architektonicznych SIECI I INSTALACJE Etap 1: wykonanie przyłącza do stacji z zewnętrznej sieci wodociągowej; wykonanie przyłącza do stacji z zewnętrznej sieci kanalizacyjnej (jeżeli zostanie zrealizowana przez UM Pelplin) wykonanie przyłącza do stacji z zewnętrznej sieci SN; wykonanie przyłącza do stacji z zewnętrznej sieci telekomunikacyjnej; wykonanie rozprowadzenia ww. sieci po terenie stacji; wykonanie niezbędnych przyłączy do poszczególnych budynków wymienionych w punkcie 1.2.6; wykonanie w projektowanych budynkach niezbędnych instalacji; wykonanie podłączenia zbiornika na wodę do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; wykonanie podłączenia stanowiska AT4 do sieci wody p.poż. i kanalizacyjnej; wykonanie uzbrojenia podziemnego: siatki uziemiającej, drenaży, kanalizacji deszczowej; Strona 13 z 150

14 wykonanie odwodnienia kanałów kablowych; wykonanie ochrony odgromowej; wykonanie siatki uziemiającej i systemu uziemień ochronnych i roboczych; wykonanie oświetlenia terenu stacji. Etap 2: wykonanie podłączenia stanowiska AT2 do sieci wody p.poż. i kanalizacyjnej; wykonanie odwodnienia kanałów kablowych; wykonanie ochrony odgromowej; wykonanie siatki uziemiającej i systemu uziemień ochronnych i roboczych ELEMENTY OGÓLNOSTACYJNE Etap 1 i 2: wyposażenie stacji w sprzęt BHP i p.poż.; wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego i hałasu oraz ewentualna budowa ekranów ochronnych CZĘŚĆ LINIOWA Przebudowa i wprowadzenie istniejącej linii 220 kv Jasiniec-Gdańsk 1 Przebiegająca przez teren projektowanej stacji Pelplin istniejąca linia 220 kv Jasiniec- Gdańsk 1 zostanie przebudowana w ramach budowy Etapu 1 stacji. Zakres prac będzie obejmował: budowę fundamentów pod 4 słupy kratowe 400 kv (3 dwutorowe, 1 jednotorowy), zwolnienie w niezbędnym zakresie naciągu przewodów fazowych i OPGW na linii 220 kv Jasiniec Gdańsk 1, montaż dwóch dwutorowych słupów kratowych 400 kv w osi istniejącej linii 220 kv, montaż dwutorowego słupa kratowego 400 kv na północnym przedpolu stacji Pelplin, montaż jednotorowego słupa kratowego 400 kv na południowym przedpolu stacji Pelplin, demontaż istniejących słupów 220 kv, nr 239, 240 i 241, montaż linii 220 kv między nowym słupem 400 kv ustawionym w pobliżu istniejącego słupa nr 241 poprzez nowy słup krańcowy do bramki gałęzi nr 8 (dopuszcza się wykorzystanie zdemontowanych elementów linii 220 kv) montaż linii 220 kv między nowym słupem 400 kv ustawionym w pobliżu istniejącego słupa nr 239 poprzez nowy słup krańcowy do bramki gałęzi nr 8 (dopuszcza się wykorzystanie zdemontowanych elementów linii 220 kv) wprowadzenie przewodu OPGW (dopuszcza się wykorzystanie przewodu OPGW z linii 220 kv) na bramki liniowe gałęzi nr 8, z pozostawieniem odpowiedniego zapasu kabli na obu bramkach wraz z wprowadzeniem światłowodu na stację. Strona 14 z 150

15 Słupy 400 kv będą wykorzystane do wprowadzenia linii 400 kv do projektowanej w Etapie 2 rozdzielni 400 kv. Sytuację przebudowywanego odcinka linii 220 kv przedstawiono na rys. nr 2. Rysunek należy traktować jako poglądowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zaakceptować inne rozwiązania. W zakresie przebudowy linii 220 kv Jasiniec Gdańsk I wymaga się ścisłej współpracy z wykonawcą budowy linii 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń Wprowadzenia linii 400 kv Wprowadzenia linii 400 kv do stacji Pelplin będą wykonywane w okresie realizacji Etapu 2 budowy stacji nie wchodzą one w zakres niniejszego zadania: Zakres prac dotyczący Wykonawcy budowy linii 400 kv Grudziądz Peplin Gdańsk Przyjaźń będzie obejmował: 1. Linia 400 kv Gdańsk Przyjaźń Tor 1: doprowadzenie linii do zainstalowanego w Etapie 1 słupa krańcowego demontaż przęsła krańcowego 220 kv wprowadzonego na bramkę gałęzi nr 8, wprowadzenie linii na bramkę gałęzi nr 7 wraz z montażem nowego przewodu OPGW 48J i zakończeniem traktów światłowodowych na przełącznicach ODF w SE Pelplin; 2. Linia 400 kv Gdańsk Przyjaźń Tor 2: doprowadzenie linii do zainstalowanego w Etapie 1 słupa krańcowego wprowadzenie linii na bramkę gałęzi nr 5 wraz z montażem nowego przewodu OPGW 48J i zakończeniem traktów światłowodowych na przełącznicach ODF w SE Pelplin; 3. Linia 400 kv Grudziądz Tor 1 doprowadzenie linii do zainstalowanego w Etapie 1 słupa krańcowego demontaż przęsła krańcowego 220 kv wprowadzonego na bramkę gałęzi nr 8 wprowadzenie linii na bramkę gałęzi nr 6 wraz z montażem nowego przewodu OPGW 48J i zakończeniem traktów światłowodowych na przełącznicach ODF w SE Pelplin 4. Linia 400 kv Grudziądz Tor 2 doprowadzenie linii do zainstalowanego w Etapie 1 dwutorowego słupa 400 kv w osi istniejącej linii 220 kv wybudowanie słupa krańcowego na przedpolu stacji Pelplin wprowadzenie linii na bramkę gałęzi nr 2 wraz z montażem nowego przewodu OPGW 48J i zakończeniem traktów światłowodowych na przełącznicach ODF w SE Pelpin W zakresie prac Wykonawcy budowy linii blokowych z Elektrowni Północ jest: 1. Linia 400 kv El. Północ Blok 1 wprowadzenie na bramkę gałęzi nr 4 2. Linia 400 kv El. Północ Tor 2 wprowadzenie na bramkę gałęzi nr 2 Sytuację stacji 400(220)/110 kv wraz z wprowadzeniami linii 400 kv przedstawiono na rys. 8. Rysunek należy traktować jako poglądowy. Wymaga się ścisłej współpracy z wykonawcą budowy linii blokowych oraz budowy linii 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń. Rozwiązania techniczne związane z projektem/budową wprowadzenia linii 220 kv z kierunku Gdańsk I do stacji Pelplin (na nowych docelowych konstrukcjach 2x400 kv) należy uzgodnić z projektantem Strona 15 z 150

16 linii blokowych dla Elektrowni Północ. Rozwiązania zastosowane przy budowie linii oraz stacji GPZ muszą być zgodne z zatwierdzonym MPZP dla gminy Pelplin PRACE W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI Etap 1: 1. Rozbudowa systemów telekomunikacji stacji sąsiednich i inwestycje towarzyszące: a) SE Gdańsk 1 doposażenie węzła SDH, jeden komplet urządzeń TZ, b) SE Jasiniec doposażenie węzła SDH, dwa komplety urządzeń TZ, c) Farma wiatrowa w zakresie robót farmy wiatrowej: instalacje TZ i systemów telekomunikacji zgodne z warunkami przyłączenia, zapewnienie transmisji przez OPGW na danej linii, d) Stacje Energa-Operator S.A. w zakresie robót Energa-Operator SA: komplet TZ dla poszczególnych linii 110 kv do SE Pelplin, zapewnienie transmisji przez OPGW na danej linii, e) El. Północ potrzeby ogólne w zakresie robót El. Północ : instalacje TZ i systemów telekomunikacji, (szczegóły do uzgodnienia na etapie opracowania projektu wykonawczego oraz zgodnie z warunkami przyłączenia), 2. Prace w obwodach wtórnych stacji sąsiednich i inwestycje towarzyszące: a) SE Gdańsk 1 w polu linii 220 kv Jasiniec: w związku ze zmianą relacji na Pelplin: konieczne uzupełnienia w obwodach wtórnych oraz instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego, dokonanie niezbędnych zmian w SSiN SE Gdańsk 1 i w ośrodkach nadrzędnych, nawiązanie do istniejącej sygnalizacji, rejestracji zakłóceń i systemu nadzoru zabezpieczeń. b) SE Jasiniec w polu linii 220 kv Gdańsk 1: w związku ze zmianą relacji na Pelplin: konieczne uzupełnienia w obwodach wtórnych oraz instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego, dokonanie niezbędnych zmian w SSiN SE Jasiniec i w ośrodkach nadrzędnych, nawiązanie do istniejącej sygnalizacji, rejestracji zakłóceń i systemu nadzoru zabezpieczeń. c) Stacje ENERGA Operator S.A. w polach linii 110 kv do SE Pelplin: w ramach zadań ENERGA Operator S.A. : budowa/rozbudowa obwodów wtórnych, instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego (za wyjątkiem linii do Czarnej Wody), dokonanie niezbędnych uzupełnień w obwodach wtórnych, dokonanie niezbędnych zmian w SSiN stacji. w ramach niniejszego zadania: udział w uruchomieniu współpracy zabezpieczeń linii. d) Rozdzielnia 110 kv Farmy Wiatrowej w polu linii 110 kv Pelplin: w zakresie robót farmy wiatrowej: budowa obwodów wtórnych, instalacja zabezpieczenia odległościowego, zabezpieczenia ziemnozwarciowego, półkompletu zabezpieczenia odcinkowego. Realizacja powiązań z SE Pelplin przy pomocy telezabezpieczeń. w ramach niniejszego zadania: udział w uruchomieniu współpracy zabezpieczeń linii. e) El. Północ stacja potrzeb ogólnych - w zakresie robót El. Północ : Dla linii potrzeb ogólnych elektrowni; instalacja dwóch kompletów TZ i realizacja powiązań teletransmisji Strona 16 z 150

17 (szczegóły do uzgodnienia na etapie opracowania projektu wykonawczego oraz zgodnie z warunkami przyłączenia). Etap 2: 3. W zakresie robót Elektrowni Północ: Budowa dwóch niezależnych geograficznie dróg transmisji światłowodowej pomiędzy SE Pelplin i Elektrownią Północ; różne i niezależne trasy, własność Elektrownia Północ. 4. Rozbudowa systemów telekomunikacji stacji sąsiednich i inwestycje towarzyszące: a) SE Grudziądz instalacja czterech kompletów urządzeń TZ, b) SE Gdańsk Przyjaźń instalacja czterech kompletów urządzeń TZ, c) Elektrownia Północ w zakresie robót elektrowni: instalacje TZ i systemów telekomunikacji zgodne z warunkami przyłączenia dla każdej linii blokowej dwa komplety TZ/torów transmisji (realizacja powiązań dla każdego bloku z SE Pelplin przy pomocy dwóch niezależnych torów/ kompletów telezabezpieczeń połączonych dwoma redundantnymi drogami transmisji, instalacja węzła SDH i uruchomienie współpracy z węzłem SDH w SE Pelplin). 5. Prace w obwodach wtórnych stacji sąsiednich i inwestycje towarzyszące: a) SE Gdańsk Przyjaźń - w polu linii 400 kv Pelplin Tor 2: w ramach zadania Gdańsk Przyjaźń: budowa obwodów wtórnych. w ramach niniejszego zadania: instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego, dokonanie niezbędnych uzupełnień w obwodach wtórnych, dokonanie niezbędnych zmian w SSiN SE Gdańsk Przyjaźń i w ośrodkach nadrzędnych, nawiązanie do sygnalizacji, rejestracji zakłóceń i systemu nadzoru zabezpieczeń. - w polu linii 400 kv Pelplin Tor 1: w ramach zadania Gdańsk Przyjaźń: budowa obwodów wtórnych. w ramach niniejszego zadania: instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego, dokonanie niezbędnych uzupełnień w obwodach wtórnych, dokonanie niezbędnych zmian w SSiN SE Gdańsk Przyjaźń i w ośrodkach nadrzędnych, nawiązanie do sygnalizacji, rejestracji zakłóceń i systemu nadzoru zabezpieczeń. b) SE Grudziądz - w polu linii 400 kv Pelplin Tor 2: w ramach zadania Grudziądz: budowa obwodów wtórnych. w ramach niniejszego zadania: instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego, dokonanie niezbędnych uzupełnień w obwodach wtórnych, dokonanie niezbędnych zmian w SSiN SE Grudziądz i w ośrodkach nadrzędnych, nawiązanie do sygnalizacji, rejestracji zakłóceń i systemu nadzoru zabezpieczeń. - w polu linii 400 kv Pelplin Tor 1: w ramach zadania Grudziądz: budowa obwodów wtórnych. w ramach niniejszego zadania instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego, dokonanie niezbędnych uzupełnień w obwodach wtórnych, dokonanie niezbędnych zmian w SSiN SE Grudziądz i w ośrodkach nadrzędnych, nawiązanie do sygnalizacji, rejestracji zakłóceń i systemu nadzoru zabezpieczeń. c) Elektrownia Północ - Blok 1: w ramach zadania Elektrownia Północ: budowa obwodów wtórnych wraz z powiązaniami z obwodami wtórnymi w SE Pelplin pole linii blokowej 400 kv blok1. Realizacja tych powiązań przy pomocy dwóch niezależnych torów/ kompletów telezabezpieczeń Strona 17 z 150

18 połączonych dwoma redundantnymi drogami transmisji. w ramach niniejszego zadania: udział w uruchomieniu współpracy zabezpieczeń linii blokowej z zabezpieczeniami bloku w elektrowni. - Blok 2: w ramach zadania Elektrownia Północ: budowa obwodów wtórnych wraz z powiązaniami z obwodami wtórnymi w SE Pelplin pole linii blokowej 400 kv blok2. Realizacja tych powiązań przy pomocy dwóch niezależnych torów/ kompletów telezabezpieczeń połączonych dwoma redundantnymi drogami transmisji. w ramach niniejszego zadania: udział w uruchomieniu współpracy zabezpieczeń linii blokowej z zabezpieczeniami bloku w elektrowni. - SSiN elektrowni/bloków, ARNE w ramach zadania Elektrownia Północ: budowa układów. w ramach niniejszego zadania: udział w uruchomieniu współpracy z systemami/ układami SE Pelplin STANDARDY, WYMAGANIA i PRZEPISY. Wszystkie budowle, instalacje oraz ich składowe powinny spełniać wymagania: przepisów prawnych, projektowych oraz przytaczanych norm Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 1) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. - z późniejszymi zmianami; 2) Prawo budowlane (Tekst jednolity) Dz. U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016, z późniejszymi zmianami; 3) Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. Dz. U. nr 115 poz. 1229, Dz. U. nr 165 poz z późniejszymi zmianami; 4) Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. nr 62 poz. 627, Dz. U. nr 190 z dnia 3 października 2003 r. - z późniejszymi zmianami; 5) Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami; 6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. U. nr 168 poz. 1763; 7) Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (znak MRR/H/16/2/06/08) z dnia 3 czerwca 2008 r.; 8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75; 9) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz. U. nr 63 poz. 735 z dnia 30 maja 2000 r.; Strona 18 z 150

19 10) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r.; 11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz. U. nr 124 poz ; 12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. oraz z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 13) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia r.; 14) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Załącznik do zarządzenia nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia r Normy i przepisy Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami na dzień wykonywania projektu i prac budowlanych z rozbiciem na poszczególne branże Standardy PSE S.A. Wszystkie budowle, instalacje oraz ich składowe, budowane, przebudowywane oraz modernizowane powinny spełniać wymagania aktualnych przepisów prawnych i wymogów projektowych, obowiązujących standardów PSE S.A. oraz aktualnych norm międzynarodowych i krajowych na dzień ogłoszenia przetargu. Standardowe specyfikacje funkcjonalne i techniczne znajdują się na stronie internetowej Wykaz standardów znajduje się w rozdziale 8. Standardowe specyfikacje techniczne załączone zostały na płycie CD. Standardy obejmują podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych NN, WN, SN i ich elementów oraz podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne stosowanej aparatury i urządzeń. Jeżeli wymagania zawarte w niniejszej dokumentacji są ostrzejsze od wymagań zawartych w standardowych specyfikacjach funkcjonalnych i technicznych lub normach decydują wymagania zawarte w PF-U. Jeżeli natomiast wymagania zawarte w standardowych specyfikacjach funkcjonalnych i technicznych lub normach są bardziej rygorystyczne niż wymagania PF-U obowiązują wymagania najostrzejsze zawarte w standardowych specyfikacjach funkcjonalnych i technicznych lub normach. W przypadku powstania nowszych wersji istniejących Standardowych Specyfikacji Funkcjonalnych lub pojawienia się całkowicie nowych, dotyczących przedmiotu umowy, obowiązują wersje aktualne na datę podpisania umowy. Strona 19 z 150

20 Standardowe specyfikacje techniczne PSE S.A. związane z rozdzielnią 400(220) i 110 kv 1) Specyfikacja techniczna dla wyłączników 400 kv. PSE-TS.CB PL.2006v2 2) Specyfikacja techniczna dla odłączników pantografowych 400 kv z 1 nożem uziemiającym 400 kv. PSE-TS.ODŁ-pantograf.400.1/2PL/2006v1 3) Specyfikacja techniczna dla odłączników pantografowych 400 kv bez noży uziemiających. PSE-TS.ODŁ-pantograf PL/2006v1 4) Specyfikacja techniczna dla odłączników siecznych 400 kv z 2 nożami uziemiającymi. PSE-TS.ODŁ-sieczne.400.1/2PL/2006v1 5) Specyfikacja techniczna dla przekładników prądowych napowietrznych 400 kv. PSE-TS.CT.400.3PL/2006v1 6) Specyfikacja techniczna dla przekładników napięciowych indukcyjnych 400 kv PSE-TS.IVT PL/2004v4 6) Specyfikacja techniczna dla przekładników napięciowych indukcyjnych 220 kv. PSE-TS.IVT PL/2004v4 7) Specyfikacja techniczna dla ograniczników przepięć 220 kv. IS/TS-SA PL/2005v1 8) Specyfikacja techniczna. Izolatory wsporcze 400 kv. PSE-TS.PI PL 9) Specyfikacja techniczna dla przekładników prądowych 110 kv. PSE- TS.CT PL/2005v1 10) Specyfikacja techniczna dla przekładników napięciowych 110 kv. PSE- TS.IVT PL/2004v4 11) Specyfikacja techniczna dla przekładników kombinowanych 110 kv. PSE-CBT.110.2x A.PL/2006v1 12) Specyfikacja techniczna dla wyłączników 110 kv. PSE-TS.CB PL.2006v2 13) Specyfikacja techniczna dla odłączników poziomoobrotowych 110 kv. PSE-TS.ODŁpoz_Obr.110.1/2.PL.2006v1 14) Specyfikacja techniczna dla odłączników pantografowych PSE-ST.ODŁ-pant_110.1 PL/2008v1 15) Specyfikacja techniczna dla ograniczników przepięć IS/TS-SA PL/2004_v3 Standardowe specyfikacje techniczne PSE S.A. związane z EAZ 1) Specyfikacja techniczna zasad organizacji obwodów wtórnych. PSE-ST.EAZ.ORGANIZACJA.NN/2010v2 2) Standard. Rezerwowa sygnalizacja awaryjna (RSA). PSE. RSA.2007.PL. 3) Standardowa specyfikacja techniczna. Łącze inżynierskie PSE-ST. Łącze inżynierskie/2012v1. 4) Systemy monitoringu autotransformatorów PSE-SF.MonitoringAT.NN/2012v1. 5) Standardowa specyfikacja techniczna. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, używanych w krajowych stacjach elektroenergetycznych NN i WN PSE-ST.EAZ.NN.WN/2013v1 Strona 20 z 150

21 Standardowe specyfikacje techniczne PSE S.A. związane z pomiarem energii 1) Liczniki energii elektrycznej. PSE -TS.SME.PL/2012v1. 2) Analizatory jakości energii elektrycznej. PSE-TS.PQA PL/2011v1 Standardowe specyfikacje funkcjonalne PSE S.A. związane z telekomunikacją 1) Standardowe wymagania funkcjonalne dla systemów telekomunikacyjnych obiektów stacyjnych PSE S.A. PSE-SF.TELEKOM 4/2006v1 + Załączniki nr 1, Załączniki nr 2. 2) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla urządzeń światłowodowych SDH. PSE-SF.TELEKOM 4.1/2006v1. 3) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla krotnic PDH I-go rzędu z kartami dostępu i urządzeń Cross-Connect. PSE-SF.TELKOM.4.2/2006v1. 4) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla światłowodowych urządzeń do transmisji sygnałów automatyki zabezpieczeniowej. PSE-SF.TELEKOM 4.3/2006v1. 5) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla sieci LAN stacji. PSE-SF.TELKOM 4.4.1/206/ ) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla routera sieci LAN stacji. PSE-SF.TELKOM 4.5.1/2006/ ) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla centrali telefonicznej PABX. PSE-SF.TELKOM.4.8/2006v1. 8) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla przełącznicy głównej MDF/DDF. PSE-SF.TELKOM.4.9/2006v1. 9) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla przełącznicy światłowodowej ODF. PSE-SF.TELKOM.4.10/2006v1. 10) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla kabli światłowodowych. PSE- SF.TELKOM.4.11/2006v1. 11) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla kabli metalicznych. PSE- SF.TELKOM.4.12/2006v1. 12) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla UPS. PSE-SF.TELKOM.4.13/2006v1. 13) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla siłowni 48 V DC. PSE-SF.TELEKOM 4.15/2006v1. Specyfikacje techniczne związane z potrzebami własnymi 1) Standardowe wymagania dla potrzeb własnych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.. marzec 2003 r. 2) Specyfikacja techniczna. Transformator potrzeb własnych 15/0.4 kv suchy w izolacji żywicznej. PSE -ST.TPWz.15.0PL/2010v1 Strona 21 z 150

22 3) Specyfikacja techniczna linii kablowej 15 kv do zasilania potrzeb własnych. PSE- ST.LK.15PL/2010v1. 4) Specyfikacja techniczna przekładników prądowych 15 kv. PSE -TS.CT.15.0 PL/2006v1. 5) Specyfikacja techniczna przekładników napięciowych 15 kv (wnętrzowe). PSE- TS.VT.15.0 PL/2006v1. 6) Specyfikacja techniczna ograniczników przepięć 18 kv dla systemów 15 kv, 10 ka. PSE-ST.SA.15PL/2006v2 7) Specyfikacja techniczna. Baterie akumulatorów kwasowo-ołowiowych stacjonarnych 220 v dc typu otwartego PSE-ST.KLAS/2014v1 8) Prostowniki współpracujące z bateriami zasilającymi potrzeby własne w układzie centralnym o napięciu ST-PM-PR-1-P Specyfikacje liniowe 1) Standardowe specyfikacje techniczne. Linia napowietrzna 400 kv PSE -SF. Linia 400 kv.0 PL/2013v1 a. Załącznik 1 Słupy PSE -SF. Linia 400 kv.1 PL/2012v1 b. Załącznik 2 Fundamenty PSE -SF. Linia 400 kv.2 PL/2009v1 c. Załącznik 3 Uziemienia PSE -SF. Linia 400 kv.3 PL/2009v1 d. Załącznik 4 Przewód fazowy PSE -SF. Linia 400 kv.4 PL/2013v1 e. Załącznik 5 Przewody odgromowe stalowo - aluminiowe PSE -SF. Linia 400 kv.5 PL/2013v1 f. Załącznik 6 Przewód OPGW i osprzęt OPGW PSE -SF. Linia 400 kv.6 PL/2009v1 g. Załącznik 7 Izolatory PSE -SF. Linia 400 kv.7 PL/2009v1 h. Załącznik 8 Osprzęt PSE -SF. Linia 400 kv.8 PL/2009v1 i. Załącznik 9 Oznakowanie PSE -SF. Linia 400 kv.9 PL/2009v1 j. Załącznik 10 Projektowanie słupów linii na podstawie norm europejskich PSE- SF. Linia 400 kv.10 PL/2012v1 2) Album zamienników. Łańcuchy z izolatorami długopniowymi porcelanowymi dla istniejących linii elektroenergetycznych 220 i 400 kv wraz z rysunkami. PSE-SF. Album łańcuchy IZDŁ.NN PL/2012v1 3) Album zamienników. Łańcuchy z izolatorami kołpakowymi szklanymi dla istniejących linii elektroenergetycznych 400 kv wraz z rysunkami. PSE-SF. Album łańcuchy IZKŁ.NN PL/2012v1 4) Wymagania Techniczne PSE S.A. dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych PO-TE-3-P 5) Wykaz zestawów powłok malarskich dopuszczonych do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych PO-TE-4-P 6) Instrukcja wykonywania napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych fundamentów konstrukcji słupów linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 7) Odległości turbin wiatrowych od linii elektroenergetycznych PSE-SF.ODLTW.NN PL/2009v1 8) Standardowe Specyfikacje Funkcjonalne Standard Profilu Podłużnego Napowietrznej Linii Elektroenergetycznej NN. PSE-SF.Linia_Stand_Profil PL/2012v1 Strona 22 z 150

23 9) Badanie uziemień odgromowych słupów oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w napowietrznych liniach elektroenergetycznych NN. PSE-SF.Badanie uziemień.pl/2011v.1 10) Standardowe specyfikacje techniczne Wymagania odnośnie zakresu i metodyki pomiarów elektrycznych linii elektroenergetycznych NN 11) Badania traktu światłowodowego 12) Nowa seria słupów E33 13) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla kabli światłowodowych 14) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla przełącznicy światłowodowej ODF 15) Izolatory długopniowe ceramiczne - 220kV 16) 16) Przewody odgromowe do linii 220 i 400kVOsprzęt do linii 220kV Inne specyfikacje techniczne PSE S.A. 1) Standardowe specyfikacje techniczne. Osprzęt stacyjny. PSE-SP.osprzęt.SE.PL 2) Standard ochrony stacji elektroenergetycznych PSE S.A. luty ) Wytyczne w zakresie organizacji ochrony obiektów elektroenergetycznych PSE S.A. Październik ) Specyfikacja Techniczna Ogrodzenia stacji elektroenergetycznych marzec 2006 r. Dokumenty wymienione w pkt. 2 oraz 3 zostaną przekazane wybranemu w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postepowania Wykonawcy po podpisaniu odpowiednich oświadczeń i klauzuli o zachowaniu tajemnicy PSE S.A. Standardy PSE S.A. (opublikowane na stronie PSE S.A.) Ponadto na stronach internetowych PSE SA pod adresem: Dokumenty do pobrania standardy do pobrania Standardy sieci przesyłowej dostępne są standardy, których nie załącza się do SIWZ, a które będą niezbędne do realizacji niniejszej inwestycji. Są one zgrupowane w plikach: 1) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Budynki stacyjne. 2) Standardowe specyfikacji funkcjonalne. Standardy dotyczące linii elektroenergetycznych. 3) Standardowa specyfikacja funkcjonalna. 1. Krajowy System Elektroenergetyczny. 4) Standardowa specyfikacja funkcjonalna Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć. 5) Standardowa specyfikacja funkcjonalna Katalog pól - obwody pierwotne. 6) Standardowa specyfikacja funkcjonalna Urządzenia i aparatura wysokiego napięcia. 7) Standardowa specyfikacja funkcjonalna Zabezpieczenia, automatyka, pomiary i układy obwodów wtórnych. 8) Standardowa specyfikacja funkcjonalna Katalog pól - obwody wtórne. 9) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Standardowe wymagania budowlane dla obiektów stacyjnych należących do PSE S.A. 10) Standardowa specyfikacja funkcjonalna. 4. Standardowe wymagania funkcjonalne dla systemów telekomunikacyjnych obiektów stacyjnych. Strona 23 z 150

24 11) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kv. 12) Standard budowy systemu sterowania i nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych WN. 13) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Sygnały przesyłane między elektrownią, a stacją. 14) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Listy sygnałów dla stacji elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kv. 15) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Lista sygnałów dla SE 750, 400, 220 i 110 kv załączniki 2008 V ) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Algorytmy blokad łączeniowych w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kv. 17) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Interfejs użytkownika SSiN na stacji NN. 18) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Interfejs użytkownika SSiN na stacji NN. Załącznik 11. Ekrany Interfejsu Użytkownika (HMI). 19) Standard Paneli sterowania rezerwowego. 20) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kv. 21) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Instrukcja wykonywania napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych fundamentów konstrukcji słupów linii elektroenergetycznych NN. 22) Specyfikacje techniczne. Wymagania techniczne dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych. 23) Specyfikacje techniczne. Wykaz zestawów powłok malarskich dopuszczonych do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych - opracowanie PSE S.A., 24) Wymagania techniczne dotyczące ogrodzeń zewnętrznych i wewnętrznych stacji elektroenergetycznych - opracowanie PSE S.A. 25) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci - opracowanie PSE S.A. 26) Ramowa Instrukcja Eksploatacji Stacji Elektroenergetycznych Wysokich Napięć PTPiREE. Poznań 27) Standardowa specyfikacja techniczna.wymagania techniczne dotyczące urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, używanych w krajowych stacjach elektroenergetycznych NN i WN PSE-ST.EAZ.NN.WN/2013v1 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień. Roboty budowlane Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty na placu budowy. Strona 24 z 150

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 kv W STACJI 220/110 kv WŁOCŁAWEK AZOTY CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) TOM I OPIS Konstancin-Jeziorna, luty 2013 r. 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA STACJI 400/110 kv ŻYDOWO KIERZKOWO ETAP 1 i 2 CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) TOM II.A 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. SIWZ Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo A. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Inwestora: Rozbudowa stacji 400/220/110

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA STACJI 220/110 kv MOKRE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja 3.01 Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II.C SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv POLKOWICE O ROZDZIELNIĘ 400 kv

CZĘŚĆ II.C SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv POLKOWICE O ROZDZIELNIĘ 400 kv CZĘŚĆ II.C SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv POLKOWICE O ROZDZIELNIĘ 400 kv str. 225 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ II.C.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przebudowa rozdzielni 400 kv i budowa pola 110 kv w stacji 400/220/110 kv Kozienice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przebudowa rozdzielni 400 kv i budowa pola 110 kv w stacji 400/220/110 kv

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13 do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa rozdzielni 110 kv dla PT Łachów ; nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA MODERNIZACJI SE 220/110 KV SE KONIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: MODERNIZACJA STACJI 220/110 KV KONIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Część II.B SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 400/110 kv CZARNA

Część II.B SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 400/110 kv CZARNA Część II.B SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 400/110 kv CZARNA str. 65 Spis treści części II.B 1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA...5 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...6 2. CZĘŚĆ OPISOWA...7 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, lipiec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

odzyskamy Twój potencjał OFERTA 2013

odzyskamy Twój potencjał OFERTA 2013 odzyskamy Twój potencjał OFERTA 0 Strona EnergoUtylizacja EnergoDemontaż EnergoZłom EnergoBudownictwo EnergoSystem Uprawnienia Informacje 8 9 EnergoUtylizacja Usługi związane z ponownym wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej Program funkcjonalno-użytkowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia...6 1.2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia...7

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ nr postępowania OI/MP/030/2015 Specyfikacja techniczna. 1 Określenie przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ nr postępowania OI/MP/030/2015 Specyfikacja techniczna. 1 Określenie przedmiotu zamówienia 1 Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej. Modernizacja rozdzielni

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy:

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy: Lp. Oznaczenie Części Nazwa Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2. Część II Wzór umowy (Kontraktu) wraz z załącznikami 3. Część III Część III SIWZ stanowią następujące elementy: 1) SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MODERNIZACJI MIS OLEJOWYCH TRANSFORMATORÓW ZWIĄZANYCH Z BLOKIEM TG 6

SZCZEGÓŁOWY OPIS MODERNIZACJI MIS OLEJOWYCH TRANSFORMATORÓW ZWIĄZANYCH Z BLOKIEM TG 6 Załącznik nr 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS MODERNIZACJI MIS OLEJOWYCH TRANSFORMATORÓW ZWIĄZANYCH Z BLOKIEM TG 6 Zakres prac obejmuje realizację przebudowy i doposażenia istniejących stanowisk: A. transformatora blokowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kv Krajnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kv Krajnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, maj 2014 r. SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA... 4 2. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI... 4 2. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 6 2.2. Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym 1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót budowlano-montażowych polegających na budowie sieci

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY 1 Spis zawartości Części III: Wzór nr 1 Wzór nr 2 Wzór nr 3 Wzór nr 4 Wzór nr 5 Wzór nr 6 Wzór nr 7 Wzór nr 8 Wzór nr 9 Wzór nr 10 Wzór nr 11 Wzór nr 12 Wzór nr 13 Formularz

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań PROJEKT WYKONAWCZY kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 001 Rzut Parteru Instalacja gniazd 002 Rzut I Piętra -

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary.

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2 EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk SSF Ingenieure AG Domagkstraße 1a 80807 München PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 OBIEKT: REMONT POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH W BUDYNKU INSTYTUTU OCEANOGRAFII, Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 46 Działki nr 409, 410, 411, 412, 413,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY EL-PRO s.c. Anna Pudełko & Gerard Morawiec PROJEKTOWANIE, NADZORY INWESTYCYJNE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ul. Damrota 78, 43-100 Tychy tel. 501 074 895 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Temat: Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, październik 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OŻARÓW PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 288 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM DZIAŁKA NR 10/5 OBRĘB 07 OŻARÓW MAZOWIECKI Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014 ps-, Polskie Sieci ' Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.SE-EL SSiN.PL/2014y1 TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA OPRACOWANO:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SE 400/110 kv TARNÓW WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 KV PĄTNÓW JASINIEC PO NOWEJ TRASIE Wersja 7.1 CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE TABLIC INFORMACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

ZESTAWIENIE TABLIC INFORMACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA C-4953 Nr P-44727 Strona /7 Kat. E-0 ZESTAWIENIE TALIC INFORMACYJNYCH I EZPIECZEŃSTWA TAELA. TALICE INFORMACYJNE ROZDZIELNIA 220 kv część napowietrzna Lp. Tekst Ilość Wielk. Technologia wykonania /. L

Bardziej szczegółowo

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. ZADANIE: MODERNIZACJA STACJI 220/110 kv Abramowice Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. ` Program funkcjonalno - uŝytkowy NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Modernizacja stacji 220/110 kv Abramowice

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1 ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA LINII 400 kv CZARNA PASIKUROWICE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA LINII 400 kv CZARNA PASIKUROWICE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 kv CZARNA PASIKUROWICE CZĘŚĆ II A PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, październik 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 KV JASINIEC GRUDZIĄDZ PO NOWEJ TRASIE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna, lipiec

Bardziej szczegółowo