SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN

2 Strona tytułowa Część II Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy Stacja 400/110 kv Pelplin Nowy Dwór Pelpliński 3. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody 1 : grup robót, , , , , , , klas robót, , , , , , , , , , , , , kategorii robót; , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna 1 grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z , z późn. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień": Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: - pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); - pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); - pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); - pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Strona 2 z 150

3 Spis treści CZĘŚĆ II.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE ZAKRES BUDOWY STACJI OBWODY PIERWOTNE OBWODY WTÓRNE TELEKOMUNIKACJA SYSTEM OCHRONY TECHNICZNEJ STACJI (SOT) CZĘŚĆ INŻYNIERYJNO BUDOWLANA CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA SIECI I INSTALACJE ELEMENTY OGÓLNOSTACYJNE CZĘŚĆ LINIOWA Przebudowa i wprowadzenie istniejącej linii 220 kv Jasiniec-Gdańsk Wprowadzenia linii 400 kv PRACE W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI STANDARDY, WYMAGANIA i PRZEPISY Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: Normy i przepisy Standardy PSE S.A AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE LOKALIZACJA. AKTUALNY STAN FORMALNO PRAWNY Lokalizacja stacji stan istniejący Teren pod projektowaną rozbudowę stacji Informacje o uzgodnieniach Warunki gruntowo-wodne CZĘŚĆ II.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU DOKUMENTACJI, PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH, PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH i POWYKONAWCZYCH WYMAGANIA PODSTAWOWE Wymagania dotyczące przygotowania terenu Przygotowanie terenu budowy. Ogrodzenia tymczasowe Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Organizacja robót budowlanych. Organizacja ruchu drogowego. Ogrodzenia tymczasowe Ochrona środowiska Zabezpieczenie interesów osób trzecich Warunki bezpieczeństwa pracy WYMAGANIA DLA OBWODÓW PIERWOTNYCH Wyposażenie stacji w urządzenia i aparaturę Połączenia 110 kv Autotransformator 220/110/15 kv 160 MVA AT4 oraz 400/110/15 kv 450 MVA AT Zasilanie potrzeb własnych stacji Połączenia kablowe SN Ochrona odgromowa Strona 3 z 150

4 3.7. Uziemienie Identyfikacja stacji, rozdzielni, urządzeń Wyposażenie stacji w sprzęt BHP i p.poż WYMAGANIA DLA ROBÓT BUDOWLANYCH, LĄDOWYCH i ARCHITEKTONICZNYCH KONSTRUKCJE POD PRZEWODY i APARATURĘ Konstrukcje wsporcze pod przewody (konstrukcje wysokie) Zabezpieczenie przed korozją Fundamenty STANOWISKA AUTOTRANSFORMATORÓW AT4 i AT UKŁAD KOMUNIKACYJNY, DOGI CHODNIKI OGRODZENIE, BRAMY, FURTKI OŚWIETLENIE TERENU STACJI WYPOSAŻENIE STACJI W SPRZĘT BHP i p.poż SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANALIZACJA SANITARNA Sieć wodociągowa Kanalizacja sanitarna, zbiornik ścieków OCHRONA p.poż. AT4 i AT Dane ogólne Urządzenie zraszaczowe Pompownia p.poż Kioski zaworów wzbudzających ODWODNIENIE Kanalizacja deszczowa Odwodnienie powierzchniowe terenu stacji Separatory koalescencyjne i studnie z automatycznym zamknięciem (komory zasuwy) KANAŁY KABLOWE, PRZEPUSTY, SZAFKI KABLOWE MAKRONIWELACJA i MIKRONIWELACJA Makroniwelacja. Roboty ziemne Mikroniwelacja BUDYNKI Budynek technologiczny Budynek pompowni p.poż. i zbiornik wody gaśniczej Kontener agregatu prądotwórczego Kiosk zaworów wzbudzających WYMAGANIA DLA OBWODÓW WTÓRNYCH WYMAGANIA PODSTAWOWE Wymagania ogólne, organizacja obwodów wtórnych, etapy realizacji Standardy, wymagania i przepisy OBWODY WTÓRNE i POMOCNICZE WYMAGANIA DLA ZABEZPIECZEŃ Wymagania ogólne Zabezpieczenia i automatyka UKŁADY OGÓLNOSTACYJNE System rejestracji zakłóceń Rezerwowa Sygnalizacja Awaryjna Układy pomiarowe energii elektrycznej Układy kontroli jakości energii elektrycznej Układy synchronizacji rozdzielnianej SYSTEM STEROWANIA i NADZORU (SSiN) Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe odnośnie HMI Wymagania dodatkowe odnośnie obsługi kanałów transmisji do KDM Strona 4 z 150

5 Wymagania dodatkowe odnośnie wyboru trybu sterowania i odnośnie uprawnień sterowniczych Wymagania dodatkowe odnośnie serwisu gwarancyjnego Wymagania dodatkowe odnośnie drutowania, oznaczeń, opisów, montażu Wymagania dodatkowe odnośnie zasilania szaf SSiN ŁĄCZE INŻYNIERSKIE POTRZEBY WŁASNE Potrzeby własne 400/230 V AC Potrzeby własne 220 V DC URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI Pomieszczenia dla potrzeb telekomunikacji Trakty światłowodowe i kable łącznikowe Urządzenia SDH i PCM Urządzenia TZ Łączność ETN (sprzężenia w.cz.) Teleinformatyka: LAN, WAN, okablowanie strukturalne System komutacyjny, system łączności DECT, rejestrator rozmów Kabel teletechniczny zewnętrzny Przełącznica ODF i MDF/DDF System zasilania urządzeń telekomunikacji System nadzoru i sygnalizacji Wymagania dotyczące komunikacji z ODM/KDM, ZDM oraz centrami nadzoru RCN, CN Zakres prac Wykonawcy Zestawienie urządzeń i materiałów SYSTEM OCHRONY TECHNICZNEJ OBIEKTU (SOT) WYMAGANIA DLA CZĘŚCI LINIOWEJ Podstawowe założenia projektowe linii Konstrukcje wsporcze Fundamenty Uziemienia Przewody fazowe Przewody odgromowe Izolacja 126 Osprzęt 127 Oznakowanie linii Prowadzenie linii przez las Oddziaływanie na środowisko Pas technologiczny linii Oddziaływanie na odbiór radiowy i telewizyjny Wymagania specjalne Wymagane badania i pomiary kontrolne zestawienie zbiorcze MONTAŻ. ROZRUCH. ODBIORY. INSTRUKTAŻE. OBSŁUGA GWARANCYJNA PO PRZEJĘCIU DO EKSPLOATACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE TECHNOLOGII MONTAŻU i PROGRAMÓW REALIZACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ ODBIORCZYCH i PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INSTRUKCJE INSTRUKTAŻE OBSŁUGA GWARANCYJNA PO PRZEKAZANIU DO EKSPLOATACJI Komunikacja społeczna Część 1. Zasady przygotowania i prowadzenia komunikacji społecznej dla inwestycji: Strona 5 z 150

6 Część 2. Zawartość Programu Komunikacji Społecznej (PKS) w wersji pełnej Część 3. Katalog narzędzi oraz form działań w obszarze komunikacji społecznej RYSUNKI ZAŁĄCZNIKI KARTA ZMIAN Strona 6 z 150

7 CZĘŚĆ II.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE Przedmiot zamówienia pn. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin obejmuje następujące elementy: Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński; Przeprowadzenie uzgodnień formalnoprawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji; Uzyskanie decyzji o wyłączeniu działki z produkcji rolnej; W pasie technologicznym projektowanych wprowadzeń linii 400 i 220 kv uzyskanie pozwolenia na budowę, bez służebności przesyłu ( służebność przesyłu ćdla linii uzyska wykonawca linii). Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane należy uzyskać w sposób umożliwiający Wykonawcy budowy linii ustanowienie służebności przesyłu. W związku z tym wymagana jest ścisła współpraca w tym zakresie z Wykonawcą budowy linii 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń. Uzyskanie koniecznych okresowych zezwoleń na zajęcie pasów drogowych, wyłączeń linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., wynikających z wykonywania robót budowlanych. Uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów, Uzyskanie decyzji dot. przyłączenia do sieci wodociągowej; Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dot. odprowadzenia wód opadowych; Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wymagana jest ścisła współpraca w tym zakresie z Wykonawcą budowy linii 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń); Wykonanie badań geotechnicznych; Wykonanie wycinki drzew i krzewów na terenie stacji; Wykonanie niwelacji terenu; Uzyskanie od Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie decyzji na zjazd do stacji z drogi powiatowej; Uzgodnienie z UMiG w Pelplinie projektu włączenia drogi pożarowej do drogi gminnej; Wykonanie projektu budowlanego na budowę stacji elektroenergetycznej 400/110 kv wraz z wprowadzeniami linii 220 kv oraz uzgodnienie z Zamawiającym; Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; Opracowanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z Zamawiającym; Zakup i dostawę niezbędnych do wybudowania stacji urządzeń, aparatury i materiałów; Przebudowę istniejącej linii 220 kv Jasiniec-Gdańsk 1 przebiegającej przez teren budowy stacji; Budowę stacji 400(220)/110 kv; Wykonanie badań i testów zainstalowanych urządzeń, aparatury i instalacji; Strona 7 z 150

8 Wykonanie wymaganych badań powykonawczych; Opracowanie dokumentacji powykonawczej; Opracowanie instrukcji eksploatacji stacji; Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu ZAKRES BUDOWY STACJI Budowa SE 400(220)/110 kv Pelplin będzie realizowana etapowo. Etap 1 będzie obejmował: Niwelację terenu pod budowę stacji; Przebudowę istniejącej linii 220 kv Jasiniec-Gdańsk 1 i przebiegającej przez teren budowy stacji; Wykonanie odwodnienia terenu, ogrodzenia, dróg, oświetlenia terenu i pozostałej infrastruktury układzie docelowym stacji; Doprowadzenie mediów do stacji z sieci zewnętrznych; Budowę budynku technologicznego; Budowę budynku hydroforni i zbiornika p.poż.; Budowę budynku agregatu prądotwórczego; Budowę rozdzielni 400 kv w układzie 3/2W (czasowo układ trójkąta) w zakresie gałęzi 8 i 9, które będą pracować czasowo na napięciu 220 kv; Budowę rozdzielni 110 kv, 30-polowej w układzie 3S, w zakresie: 9 pól linii, 2 pola autotransformatora, 2 pola łącznika poprzecznego, pole łącznika podłużno-poprzecznego, pola pomiaru napięcia oraz uziemników szyn zbiorczych; Budowę stanowiska autotransformatora nr AT4 w gabarycie 400/110 kv 450 MVA z możliwością zainstalowania autotransformatora 220/110 kv (montaż autotransformatora 220/110 kv 160 MVA przeniesionego z SE Ostrołęka jest tematem odrębnej dokumentacji); Wykonanie powiązań autotransformatora AT4 z rozdzielnią 400(220) kv i rozdzielnią 110 kv; Wykonanie zasilania potrzeb własnych z AT4, linii zewnętrznej 15 kv i agregatu prądotwórczego; Budowę wprowadzeń linii 220 kv Jasiniec oraz Gdańsk 1 na gałąź nr 8 rozdzielni 400(220) kv; Wykonanie uziemienia stacji i ochrony odgromowej; Montaż obwodów wtórnych, łączności, telekomunikacji i teleinformatyki; Wykonanie niezbędnych prac montażowych i uruchomieniowych w centrach zdalnego sterowania i nadzoru. Wykonanie badań i testów zainstalowanych urządzeń, aparatury i instalacji; Rozruch stacji 220/110 kv. Etap 2 będzie obejmował: Budowę rozdzielni 400 kv w układzie 3/2W w zakresie gałęzi 1-7; Budowę stanowiska autotransformatora AT2 400/110 kv; Montaż autotransformatora AT2 400/110 kv 450 MVA; Strona 8 z 150

9 Wykonanie powiązań autotransformatora AT2 z rozdzielnią 400 kv i rozdzielnią 110 kv; Budowę potrzeb własnych zasilanych z autotransformatora AT2; Rozbudowa uziemienia i ochrony odgromowej; Wykonanie niezbędnej infrastruktury; Montaż obwodów wtórnych, łączności, telekomunikacji i teleinformatyki; Wykonanie niezbędnych prac montażowych i uruchomieniowych w centrach zdalnego sterowania i nadzoru; Wykonanie badań i testów zainstalowanych urządzeń, aparatury i instalacji; Uruchomienie rozdzielni 400 kv wraz z autotransformatorem AT2 400/110 kv 450 MVA; Wykonanie wymaganych badań powykonawczych; Opracowanie dokumentacji powykonawczej; Opracowanie instrukcji eksploatacji stacji; Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wyłączenia linii przesyłowych należy uzgadniać z Zamawiającym. Nie będą wymagane wyłączenia linii 110 kv. Wykonawca powinien być przygotowany na wszelkie ewentualności dotyczące m.in. dotrzymania planowanych terminów i liczby dni wyłączeń w zależności od sytuacji ruchowej w KSE, warunków atmosferycznych itd. i w związku z tym powinien tak dobierać technologię i potencjał wykonawczy (liczbę ludzi, urządzeń) aby wykonać zadanie inwestycyjne zgodnie z zakresem i terminem określonym w harmonogramie rzeczowym OBWODY PIERWOTNE Etap 1 obejmuje: budowę rozdzielni napowietrznej 400 kv (część czasowo pracująca na 220 kv) wyposażonej w zakresie gałęzi 8 i 9: o konstrukcje wysokie dla gałęzi 8-9; o szyny zbiorcze rurowe systemu 1 i 2 rozdzielni 400 kv w gałęzi 8; o wyposażenie gałęzi nr 8 rozdzielni w komplet aparatury 400 kv, za wyjątkiem przekładników napięciowych 220 kv i ograniczników przepięć 220 kv (gdyż gałęzie nr 8 i 9 rozdzielni 400 kv pracować będą na napięciu 220 kv); o oszynowanie rurowo-linkowe w gałęziach nr 8-9 w gabarycie 400 kv; budowę mostu rurowego od gałęzi nr 9 do stanowiska autotransformatora AT4 jak dla AT 450 MVA; budowę rozdzielni napowietrznej 110 kv, 30-polowej w układzie 3S, wyposażonej w zakresie: 9 pól liniowych, 2 pola autotransformatora, 2 pola łącznika poprzecznego, pole łącznika podłużno-poprzecznego, pola pomiaru napięcia oraz uziemników szyn zbiorczych; budowę mostu linkowego 110 kv między polem nr 29 a stanowiskiem autotransformatora AT4 jak 450 MVA; budowę stanowiska autotransformatora AT4 w gabarycie 400/110 kv 450 MVA, z możliwością zainstalowania autotransformatora 220/110 kv, wraz z separatorem i instalacją Strona 9 z 150

10 gaśniczą Część II Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin (montaż autotransformatora 220/110/15 kv 160 MVA przeniesionego z SE Ostrołęka jest tematem odrębnej dokumentacji pn. Montaż autotransformatora 220/110 kv w SE Pelplin ); połączenie autotransformatora z mostami po stronie 400(220) kv i 110 kv. Budowę wprowadzeń linii 220 kv Jasiniec oraz Gdańsk 1 na gałąź nr 8 rozdzielni 400(220) kv; Wykonanie zasilania potrzeb własnych z AT4, linii zewnętrznej 15 kv i agregatu prądotwórczego; Rozruch stacji 220/110 kv. Wyposażenie rozdzielni 400 kv po wykonaniu etapu 1 przedstawia schemat strukturalny Rysunek 4. Wyposażenie rozdzielni 110 kv przedstawia schemat strukturalny Rysunek 9 i 10. Etap 2 obejmuje: budowę rozdzielni napowietrznej 400 kv w układzie 3/2W w zakresie gałęzi 1-7: o konstrukcje wysokich dla gałęzi 1-7 (bez gałęzi nr 3); o szyny zbiorczych rurowych systemu 1 i 2 rozdzielni 400 kv w gałęziach nr od 1 do 6 włącznie, pozostawiając przerwę w systemach między gałęziami nr 6 i 8 (gdyż gałęzie nr 8 i 9 rozdzielni 400 kv pracować będą na napięciu 220 kv, a gałęzie nr 1-6 na napięciu 400 kv); o o o wyposażenie gałęzi nr 1, 2, 5 i 6 w komplet aparatury 400 kv; wykonanie oszynowania rurowo-linkowego w gałęziach nr 1-2 i 4-7 w gabarycie 400 kv; zainstalowanie pól pomiaru napięcia 400 kv na obu systemach szyn zbiorczych w gałęzi nr 4; budowę mostu rurowego od gałęzi nr 1 do stanowiska autotransformatora AT2; budowę mostu linkowego 110 kv między polem nr 12 a stanowiskiem autotransformatora AT2; budowę stanowiska autotransformatora AT2 w gabarycie 400/110 kv 450 MVA, wraz z separatorem i instalacją gaśniczą, montaż autotransformatora 400/110/15 kv 450 MVA na stanowisku; połączenie autotransformatora z mostami po stronie 400 kv i 110 kv. budowę potrzeb własnych zasilanych z autotransformatora AT2; rozruch rozdzielni 400 kv wraz z autotransformatorem AT2 400/110 kv 450 MVA Wyposażenie rozdzielni 400 kv po wykonaniu etapu 2 przedstawia schemat strukturalny Rysunek 7. Wyposażenie rozdzielni 110 kv przedstawia schemat strukturalny Rysunek 9 i OBWODY WTÓRNE Etap 1: Instalacja zabezpieczeń rozdzielni 400 kv przeznaczonej do czasowej pracy na napięciu 220 kv i zabezpieczeń AT4 Strona 10 z 150

11 Instalacja układów lokalnej rezerwy wyłącznikowej i mostków środkowych rozdzielni 400 kv przeznaczonej do czasowej pracy na napięciu 220 kv, Instalacja zabezpieczeń szyn rozdzielni 400 kv przeznaczonej do czasowej pracy na napięciu 220 kv, Instalacja zabezpieczeń rozdzielni 110 kv, Instalacja układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej dla rozdzielni 110 kv, Instalacja zabezpieczenia szyn rozdzielni 110 kv, Instalacja układu automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej, Zainstalowanie systemu nadzoru zabezpieczeń, Zainstalowanie systemu sterowania i nadzoru stacji (SSiN), Zainstalowanie lokalnego układu rezerwowej sygnalizacji awaryjnej (RSA), Zainstalowanie autonomicznego systemu rejestracji zakłóceń w obmiarze dla rozdzielni 400, 220 i 110 kv oraz potrzeb własnych, Zainstalowanie układów pomiarów energii elektrycznej, Zainstalowanie urządzeń kontroli jakości energii, Zainstalowanie układu synchronizacji rozdzielnianej w rozdzielni 220 kv, Zainstalowanie rozdzielni potrzeb własnych 230/400 V AC, Zainstalowanie dwóch baterii akumulatorów 220 V DC z prostownikami, Zainstalowanie rozdzielni potrzeb własnych 220 V DC. Etap 2: Instalacja zabezpieczeń pól rozdzielni 400 kv i AT2, Instalacja układów lokalnej rezerwy wyłącznikowej i mostków środkowych rozdzielni 400 kv, Instalacja zabezpieczeń szyn rozdzielni 400 kv, Zainstalowanie układów pomiarów energii elektrycznej Zainstalowanie urządzeń kontroli jakości energii Zainstalowanie układu synchronizacji rozdzielnianej w rozdzielni 400 kv, Powiązanie obwodów wtórnych rozdzielni 400 kv i AT2 z układami/systemami: ARNE/ARST, SSiN, systemem nadzoru zabezpieczeń, RSA, systemem rejestracji zakłóceń. Uzupełnienie układów/systemów o nowe elementy jeśli są wymagane dla rozdzielni 400 kv i AT2 Powiązanie obwodów wtórnych rozdzielni 400 kv i AT2 z potrzebami własnymi TELEKOMUNIKACJA Etap 1 Zainstalowanie urządzeń węzła sieci teletransmisyjnej SDH w konfiguracji redundantnej. Zainstalowanie urządzeń telezabezpieczeń dla linii 220 kv. Zainstalowanie przełącznicy MDF/DDF i przełącznicy światłowodowej ODF. Zainstalowanie węzła sieci WAN/LAN na terenie stacji. Wykonanie okablowania strukturalnego na terenie stacji. Zainstalowanie systemu komutacyjnego PABX, systemu DECT, rejestratora rozmów. Strona 11 z 150

12 Wykonanie sieci kabli teletechnicznych światłowodowych i metalicznych dla potrzeb stacji. Zainstalowanie 2 falowników 230 V AC do pracy równoległej z bypassem i rozdzielnicy napięcia gwarantowanego 230 V AC. Zainstalowanie 2 siłowni 48 V DC z podtrzymaniem bateryjnym przez co najmniej 8 godzin i rozdzielnicy 48 V DC. Zainstalowanie koncentratora WinCN. Dostawa części zapasowych dla urządzeń SDH, TZ, centrali PABX, DECT, urządzeń zasilających. Rozbudowa systemów telekomunikacji stacji sąsiednich i obiektów związanych wg pkt Etap 2: Zainstalowanie urządzeń telezabezpieczeń dla linii 400 kv kier. Grudziądz i kier. Gdańsk Przyjaźń, Rozbudowa, w zależności od potrzeb, systemów telekomunikacji ujętych w Etapie 1. Rozbudowa systemów telekomunikacji stacji sąsiednich i obiektów związanych wg pkt SYSTEM OCHRONY TECHNICZNEJ STACJI (SOT) Etap 1 Instalacja systemu SOT dla docelowego obmiaru stacji CZĘŚĆ INŻYNIERYJNO BUDOWLANA Etap 1: wycinkę i karczowanie pni drzew na zakupionym terenie, przeznaczonym pod budowę stacji; niwelację terenu dla stanu docelowego; odwodnienie terenu dla stanu docelowego; przygotowanie terenu pod prace budowlane; doprowadzenie mediów do stacji z sieci zewnętrznych; budowę ogrodzenia zewnętrznego dla stanu docelowego; wykonanie dróg dojazdowych do stacji oraz dróg wewnętrznych i chodników dla stanu docelowego; budowę fundamentów pod konstrukcje wysokie gałęzi nr 8-9 rozdzielni 400 kv oraz rozdzielni 110 kv w obmiarze docelowym; budowę fundamentów pod konstrukcje wsporcze aparatury gałęzi nr 8 i 9 rozdzielni 400 kv oraz rozdzielni 110 kv w obmiarze docelowym; budowę kanałów kablowych; montaż konstrukcji wsporczych wysokich gałęzi nr 8 i 9 rozdzielni 400 kv oraz rozdzielni 110 kv; montaż konstrukcji wsporczych pod aparaturę gałęzi nr 8 i 9 rozdzielni 400 kv oraz rozdzielni 110 kv; Strona 12 z 150

13 budowa stanowiska autotransformatora 400/110 kv AT4 (z przystosowaniem dla jednostki 220/110 kv 160 MVA); montaż zbiornika na wodę; mikroniwelacja, zazielenienie. Etap 2: budowę fundamentów pod konstrukcje wysokie gałęzi nr 1-7 (bez gałęzi 3) rozdzielni 400 kv; budowę fundamentów pod konstrukcje wsporcze aparatury gałęzi nr 1-7 (bez gałęzi 3) rozdzielni 400 kv; budowę kanałów kablowych; montaż konstrukcji wsporczych wysokich gałęzi nr 1-7 (bez gałęzi 3) rozdzielni 400 kv; montaż konstrukcji wsporczych pod aparaturę gałęzi nr 1-7 (bez gałęzi 3) rozdzielni 400 kv; budowa stanowiska autotransformatora 400/110 kv AT2; mikroniwelacja, zazielenienie CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA Etap 1: budowę budynku technologicznego z nastawnią i pomieszczeniami pomocniczymi; budowę budynku agregatu prądotwórczego; budowę budynku pompowni wody p.poż. budowę kiosków zaworów wzbudzających. Etap 2: Zakres etapu 2 nie zawiera obiektów architektonicznych SIECI I INSTALACJE Etap 1: wykonanie przyłącza do stacji z zewnętrznej sieci wodociągowej; wykonanie przyłącza do stacji z zewnętrznej sieci kanalizacyjnej (jeżeli zostanie zrealizowana przez UM Pelplin) wykonanie przyłącza do stacji z zewnętrznej sieci SN; wykonanie przyłącza do stacji z zewnętrznej sieci telekomunikacyjnej; wykonanie rozprowadzenia ww. sieci po terenie stacji; wykonanie niezbędnych przyłączy do poszczególnych budynków wymienionych w punkcie 1.2.6; wykonanie w projektowanych budynkach niezbędnych instalacji; wykonanie podłączenia zbiornika na wodę do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; wykonanie podłączenia stanowiska AT4 do sieci wody p.poż. i kanalizacyjnej; wykonanie uzbrojenia podziemnego: siatki uziemiającej, drenaży, kanalizacji deszczowej; Strona 13 z 150

14 wykonanie odwodnienia kanałów kablowych; wykonanie ochrony odgromowej; wykonanie siatki uziemiającej i systemu uziemień ochronnych i roboczych; wykonanie oświetlenia terenu stacji. Etap 2: wykonanie podłączenia stanowiska AT2 do sieci wody p.poż. i kanalizacyjnej; wykonanie odwodnienia kanałów kablowych; wykonanie ochrony odgromowej; wykonanie siatki uziemiającej i systemu uziemień ochronnych i roboczych ELEMENTY OGÓLNOSTACYJNE Etap 1 i 2: wyposażenie stacji w sprzęt BHP i p.poż.; wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego i hałasu oraz ewentualna budowa ekranów ochronnych CZĘŚĆ LINIOWA Przebudowa i wprowadzenie istniejącej linii 220 kv Jasiniec-Gdańsk 1 Przebiegająca przez teren projektowanej stacji Pelplin istniejąca linia 220 kv Jasiniec- Gdańsk 1 zostanie przebudowana w ramach budowy Etapu 1 stacji. Zakres prac będzie obejmował: budowę fundamentów pod 4 słupy kratowe 400 kv (3 dwutorowe, 1 jednotorowy), zwolnienie w niezbędnym zakresie naciągu przewodów fazowych i OPGW na linii 220 kv Jasiniec Gdańsk 1, montaż dwóch dwutorowych słupów kratowych 400 kv w osi istniejącej linii 220 kv, montaż dwutorowego słupa kratowego 400 kv na północnym przedpolu stacji Pelplin, montaż jednotorowego słupa kratowego 400 kv na południowym przedpolu stacji Pelplin, demontaż istniejących słupów 220 kv, nr 239, 240 i 241, montaż linii 220 kv między nowym słupem 400 kv ustawionym w pobliżu istniejącego słupa nr 241 poprzez nowy słup krańcowy do bramki gałęzi nr 8 (dopuszcza się wykorzystanie zdemontowanych elementów linii 220 kv) montaż linii 220 kv między nowym słupem 400 kv ustawionym w pobliżu istniejącego słupa nr 239 poprzez nowy słup krańcowy do bramki gałęzi nr 8 (dopuszcza się wykorzystanie zdemontowanych elementów linii 220 kv) wprowadzenie przewodu OPGW (dopuszcza się wykorzystanie przewodu OPGW z linii 220 kv) na bramki liniowe gałęzi nr 8, z pozostawieniem odpowiedniego zapasu kabli na obu bramkach wraz z wprowadzeniem światłowodu na stację. Strona 14 z 150

15 Słupy 400 kv będą wykorzystane do wprowadzenia linii 400 kv do projektowanej w Etapie 2 rozdzielni 400 kv. Sytuację przebudowywanego odcinka linii 220 kv przedstawiono na rys. nr 2. Rysunek należy traktować jako poglądowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zaakceptować inne rozwiązania. W zakresie przebudowy linii 220 kv Jasiniec Gdańsk I wymaga się ścisłej współpracy z wykonawcą budowy linii 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń Wprowadzenia linii 400 kv Wprowadzenia linii 400 kv do stacji Pelplin będą wykonywane w okresie realizacji Etapu 2 budowy stacji nie wchodzą one w zakres niniejszego zadania: Zakres prac dotyczący Wykonawcy budowy linii 400 kv Grudziądz Peplin Gdańsk Przyjaźń będzie obejmował: 1. Linia 400 kv Gdańsk Przyjaźń Tor 1: doprowadzenie linii do zainstalowanego w Etapie 1 słupa krańcowego demontaż przęsła krańcowego 220 kv wprowadzonego na bramkę gałęzi nr 8, wprowadzenie linii na bramkę gałęzi nr 7 wraz z montażem nowego przewodu OPGW 48J i zakończeniem traktów światłowodowych na przełącznicach ODF w SE Pelplin; 2. Linia 400 kv Gdańsk Przyjaźń Tor 2: doprowadzenie linii do zainstalowanego w Etapie 1 słupa krańcowego wprowadzenie linii na bramkę gałęzi nr 5 wraz z montażem nowego przewodu OPGW 48J i zakończeniem traktów światłowodowych na przełącznicach ODF w SE Pelplin; 3. Linia 400 kv Grudziądz Tor 1 doprowadzenie linii do zainstalowanego w Etapie 1 słupa krańcowego demontaż przęsła krańcowego 220 kv wprowadzonego na bramkę gałęzi nr 8 wprowadzenie linii na bramkę gałęzi nr 6 wraz z montażem nowego przewodu OPGW 48J i zakończeniem traktów światłowodowych na przełącznicach ODF w SE Pelplin 4. Linia 400 kv Grudziądz Tor 2 doprowadzenie linii do zainstalowanego w Etapie 1 dwutorowego słupa 400 kv w osi istniejącej linii 220 kv wybudowanie słupa krańcowego na przedpolu stacji Pelplin wprowadzenie linii na bramkę gałęzi nr 2 wraz z montażem nowego przewodu OPGW 48J i zakończeniem traktów światłowodowych na przełącznicach ODF w SE Pelpin W zakresie prac Wykonawcy budowy linii blokowych z Elektrowni Północ jest: 1. Linia 400 kv El. Północ Blok 1 wprowadzenie na bramkę gałęzi nr 4 2. Linia 400 kv El. Północ Tor 2 wprowadzenie na bramkę gałęzi nr 2 Sytuację stacji 400(220)/110 kv wraz z wprowadzeniami linii 400 kv przedstawiono na rys. 8. Rysunek należy traktować jako poglądowy. Wymaga się ścisłej współpracy z wykonawcą budowy linii blokowych oraz budowy linii 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń. Rozwiązania techniczne związane z projektem/budową wprowadzenia linii 220 kv z kierunku Gdańsk I do stacji Pelplin (na nowych docelowych konstrukcjach 2x400 kv) należy uzgodnić z projektantem Strona 15 z 150

16 linii blokowych dla Elektrowni Północ. Rozwiązania zastosowane przy budowie linii oraz stacji GPZ muszą być zgodne z zatwierdzonym MPZP dla gminy Pelplin PRACE W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI Etap 1: 1. Rozbudowa systemów telekomunikacji stacji sąsiednich i inwestycje towarzyszące: a) SE Gdańsk 1 doposażenie węzła SDH, jeden komplet urządzeń TZ, b) SE Jasiniec doposażenie węzła SDH, dwa komplety urządzeń TZ, c) Farma wiatrowa w zakresie robót farmy wiatrowej: instalacje TZ i systemów telekomunikacji zgodne z warunkami przyłączenia, zapewnienie transmisji przez OPGW na danej linii, d) Stacje Energa-Operator S.A. w zakresie robót Energa-Operator SA: komplet TZ dla poszczególnych linii 110 kv do SE Pelplin, zapewnienie transmisji przez OPGW na danej linii, e) El. Północ potrzeby ogólne w zakresie robót El. Północ : instalacje TZ i systemów telekomunikacji, (szczegóły do uzgodnienia na etapie opracowania projektu wykonawczego oraz zgodnie z warunkami przyłączenia), 2. Prace w obwodach wtórnych stacji sąsiednich i inwestycje towarzyszące: a) SE Gdańsk 1 w polu linii 220 kv Jasiniec: w związku ze zmianą relacji na Pelplin: konieczne uzupełnienia w obwodach wtórnych oraz instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego, dokonanie niezbędnych zmian w SSiN SE Gdańsk 1 i w ośrodkach nadrzędnych, nawiązanie do istniejącej sygnalizacji, rejestracji zakłóceń i systemu nadzoru zabezpieczeń. b) SE Jasiniec w polu linii 220 kv Gdańsk 1: w związku ze zmianą relacji na Pelplin: konieczne uzupełnienia w obwodach wtórnych oraz instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego, dokonanie niezbędnych zmian w SSiN SE Jasiniec i w ośrodkach nadrzędnych, nawiązanie do istniejącej sygnalizacji, rejestracji zakłóceń i systemu nadzoru zabezpieczeń. c) Stacje ENERGA Operator S.A. w polach linii 110 kv do SE Pelplin: w ramach zadań ENERGA Operator S.A. : budowa/rozbudowa obwodów wtórnych, instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego (za wyjątkiem linii do Czarnej Wody), dokonanie niezbędnych uzupełnień w obwodach wtórnych, dokonanie niezbędnych zmian w SSiN stacji. w ramach niniejszego zadania: udział w uruchomieniu współpracy zabezpieczeń linii. d) Rozdzielnia 110 kv Farmy Wiatrowej w polu linii 110 kv Pelplin: w zakresie robót farmy wiatrowej: budowa obwodów wtórnych, instalacja zabezpieczenia odległościowego, zabezpieczenia ziemnozwarciowego, półkompletu zabezpieczenia odcinkowego. Realizacja powiązań z SE Pelplin przy pomocy telezabezpieczeń. w ramach niniejszego zadania: udział w uruchomieniu współpracy zabezpieczeń linii. e) El. Północ stacja potrzeb ogólnych - w zakresie robót El. Północ : Dla linii potrzeb ogólnych elektrowni; instalacja dwóch kompletów TZ i realizacja powiązań teletransmisji Strona 16 z 150

17 (szczegóły do uzgodnienia na etapie opracowania projektu wykonawczego oraz zgodnie z warunkami przyłączenia). Etap 2: 3. W zakresie robót Elektrowni Północ: Budowa dwóch niezależnych geograficznie dróg transmisji światłowodowej pomiędzy SE Pelplin i Elektrownią Północ; różne i niezależne trasy, własność Elektrownia Północ. 4. Rozbudowa systemów telekomunikacji stacji sąsiednich i inwestycje towarzyszące: a) SE Grudziądz instalacja czterech kompletów urządzeń TZ, b) SE Gdańsk Przyjaźń instalacja czterech kompletów urządzeń TZ, c) Elektrownia Północ w zakresie robót elektrowni: instalacje TZ i systemów telekomunikacji zgodne z warunkami przyłączenia dla każdej linii blokowej dwa komplety TZ/torów transmisji (realizacja powiązań dla każdego bloku z SE Pelplin przy pomocy dwóch niezależnych torów/ kompletów telezabezpieczeń połączonych dwoma redundantnymi drogami transmisji, instalacja węzła SDH i uruchomienie współpracy z węzłem SDH w SE Pelplin). 5. Prace w obwodach wtórnych stacji sąsiednich i inwestycje towarzyszące: a) SE Gdańsk Przyjaźń - w polu linii 400 kv Pelplin Tor 2: w ramach zadania Gdańsk Przyjaźń: budowa obwodów wtórnych. w ramach niniejszego zadania: instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego, dokonanie niezbędnych uzupełnień w obwodach wtórnych, dokonanie niezbędnych zmian w SSiN SE Gdańsk Przyjaźń i w ośrodkach nadrzędnych, nawiązanie do sygnalizacji, rejestracji zakłóceń i systemu nadzoru zabezpieczeń. - w polu linii 400 kv Pelplin Tor 1: w ramach zadania Gdańsk Przyjaźń: budowa obwodów wtórnych. w ramach niniejszego zadania: instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego, dokonanie niezbędnych uzupełnień w obwodach wtórnych, dokonanie niezbędnych zmian w SSiN SE Gdańsk Przyjaźń i w ośrodkach nadrzędnych, nawiązanie do sygnalizacji, rejestracji zakłóceń i systemu nadzoru zabezpieczeń. b) SE Grudziądz - w polu linii 400 kv Pelplin Tor 2: w ramach zadania Grudziądz: budowa obwodów wtórnych. w ramach niniejszego zadania: instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego, dokonanie niezbędnych uzupełnień w obwodach wtórnych, dokonanie niezbędnych zmian w SSiN SE Grudziądz i w ośrodkach nadrzędnych, nawiązanie do sygnalizacji, rejestracji zakłóceń i systemu nadzoru zabezpieczeń. - w polu linii 400 kv Pelplin Tor 1: w ramach zadania Grudziądz: budowa obwodów wtórnych. w ramach niniejszego zadania instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego, dokonanie niezbędnych uzupełnień w obwodach wtórnych, dokonanie niezbędnych zmian w SSiN SE Grudziądz i w ośrodkach nadrzędnych, nawiązanie do sygnalizacji, rejestracji zakłóceń i systemu nadzoru zabezpieczeń. c) Elektrownia Północ - Blok 1: w ramach zadania Elektrownia Północ: budowa obwodów wtórnych wraz z powiązaniami z obwodami wtórnymi w SE Pelplin pole linii blokowej 400 kv blok1. Realizacja tych powiązań przy pomocy dwóch niezależnych torów/ kompletów telezabezpieczeń Strona 17 z 150

18 połączonych dwoma redundantnymi drogami transmisji. w ramach niniejszego zadania: udział w uruchomieniu współpracy zabezpieczeń linii blokowej z zabezpieczeniami bloku w elektrowni. - Blok 2: w ramach zadania Elektrownia Północ: budowa obwodów wtórnych wraz z powiązaniami z obwodami wtórnymi w SE Pelplin pole linii blokowej 400 kv blok2. Realizacja tych powiązań przy pomocy dwóch niezależnych torów/ kompletów telezabezpieczeń połączonych dwoma redundantnymi drogami transmisji. w ramach niniejszego zadania: udział w uruchomieniu współpracy zabezpieczeń linii blokowej z zabezpieczeniami bloku w elektrowni. - SSiN elektrowni/bloków, ARNE w ramach zadania Elektrownia Północ: budowa układów. w ramach niniejszego zadania: udział w uruchomieniu współpracy z systemami/ układami SE Pelplin STANDARDY, WYMAGANIA i PRZEPISY. Wszystkie budowle, instalacje oraz ich składowe powinny spełniać wymagania: przepisów prawnych, projektowych oraz przytaczanych norm Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 1) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. - z późniejszymi zmianami; 2) Prawo budowlane (Tekst jednolity) Dz. U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016, z późniejszymi zmianami; 3) Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. Dz. U. nr 115 poz. 1229, Dz. U. nr 165 poz z późniejszymi zmianami; 4) Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. nr 62 poz. 627, Dz. U. nr 190 z dnia 3 października 2003 r. - z późniejszymi zmianami; 5) Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami; 6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. U. nr 168 poz. 1763; 7) Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (znak MRR/H/16/2/06/08) z dnia 3 czerwca 2008 r.; 8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75; 9) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz. U. nr 63 poz. 735 z dnia 30 maja 2000 r.; Strona 18 z 150

19 10) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r.; 11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz. U. nr 124 poz ; 12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. oraz z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 13) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia r.; 14) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Załącznik do zarządzenia nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia r Normy i przepisy Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami na dzień wykonywania projektu i prac budowlanych z rozbiciem na poszczególne branże Standardy PSE S.A. Wszystkie budowle, instalacje oraz ich składowe, budowane, przebudowywane oraz modernizowane powinny spełniać wymagania aktualnych przepisów prawnych i wymogów projektowych, obowiązujących standardów PSE S.A. oraz aktualnych norm międzynarodowych i krajowych na dzień ogłoszenia przetargu. Standardowe specyfikacje funkcjonalne i techniczne znajdują się na stronie internetowej Wykaz standardów znajduje się w rozdziale 8. Standardowe specyfikacje techniczne załączone zostały na płycie CD. Standardy obejmują podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych NN, WN, SN i ich elementów oraz podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne stosowanej aparatury i urządzeń. Jeżeli wymagania zawarte w niniejszej dokumentacji są ostrzejsze od wymagań zawartych w standardowych specyfikacjach funkcjonalnych i technicznych lub normach decydują wymagania zawarte w PF-U. Jeżeli natomiast wymagania zawarte w standardowych specyfikacjach funkcjonalnych i technicznych lub normach są bardziej rygorystyczne niż wymagania PF-U obowiązują wymagania najostrzejsze zawarte w standardowych specyfikacjach funkcjonalnych i technicznych lub normach. W przypadku powstania nowszych wersji istniejących Standardowych Specyfikacji Funkcjonalnych lub pojawienia się całkowicie nowych, dotyczących przedmiotu umowy, obowiązują wersje aktualne na datę podpisania umowy. Strona 19 z 150

20 Standardowe specyfikacje techniczne PSE S.A. związane z rozdzielnią 400(220) i 110 kv 1) Specyfikacja techniczna dla wyłączników 400 kv. PSE-TS.CB PL.2006v2 2) Specyfikacja techniczna dla odłączników pantografowych 400 kv z 1 nożem uziemiającym 400 kv. PSE-TS.ODŁ-pantograf.400.1/2PL/2006v1 3) Specyfikacja techniczna dla odłączników pantografowych 400 kv bez noży uziemiających. PSE-TS.ODŁ-pantograf PL/2006v1 4) Specyfikacja techniczna dla odłączników siecznych 400 kv z 2 nożami uziemiającymi. PSE-TS.ODŁ-sieczne.400.1/2PL/2006v1 5) Specyfikacja techniczna dla przekładników prądowych napowietrznych 400 kv. PSE-TS.CT.400.3PL/2006v1 6) Specyfikacja techniczna dla przekładników napięciowych indukcyjnych 400 kv PSE-TS.IVT PL/2004v4 6) Specyfikacja techniczna dla przekładników napięciowych indukcyjnych 220 kv. PSE-TS.IVT PL/2004v4 7) Specyfikacja techniczna dla ograniczników przepięć 220 kv. IS/TS-SA PL/2005v1 8) Specyfikacja techniczna. Izolatory wsporcze 400 kv. PSE-TS.PI PL 9) Specyfikacja techniczna dla przekładników prądowych 110 kv. PSE- TS.CT PL/2005v1 10) Specyfikacja techniczna dla przekładników napięciowych 110 kv. PSE- TS.IVT PL/2004v4 11) Specyfikacja techniczna dla przekładników kombinowanych 110 kv. PSE-CBT.110.2x A.PL/2006v1 12) Specyfikacja techniczna dla wyłączników 110 kv. PSE-TS.CB PL.2006v2 13) Specyfikacja techniczna dla odłączników poziomoobrotowych 110 kv. PSE-TS.ODŁpoz_Obr.110.1/2.PL.2006v1 14) Specyfikacja techniczna dla odłączników pantografowych PSE-ST.ODŁ-pant_110.1 PL/2008v1 15) Specyfikacja techniczna dla ograniczników przepięć IS/TS-SA PL/2004_v3 Standardowe specyfikacje techniczne PSE S.A. związane z EAZ 1) Specyfikacja techniczna zasad organizacji obwodów wtórnych. PSE-ST.EAZ.ORGANIZACJA.NN/2010v2 2) Standard. Rezerwowa sygnalizacja awaryjna (RSA). PSE. RSA.2007.PL. 3) Standardowa specyfikacja techniczna. Łącze inżynierskie PSE-ST. Łącze inżynierskie/2012v1. 4) Systemy monitoringu autotransformatorów PSE-SF.MonitoringAT.NN/2012v1. 5) Standardowa specyfikacja techniczna. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, używanych w krajowych stacjach elektroenergetycznych NN i WN PSE-ST.EAZ.NN.WN/2013v1 Strona 20 z 150

21 Standardowe specyfikacje techniczne PSE S.A. związane z pomiarem energii 1) Liczniki energii elektrycznej. PSE -TS.SME.PL/2012v1. 2) Analizatory jakości energii elektrycznej. PSE-TS.PQA PL/2011v1 Standardowe specyfikacje funkcjonalne PSE S.A. związane z telekomunikacją 1) Standardowe wymagania funkcjonalne dla systemów telekomunikacyjnych obiektów stacyjnych PSE S.A. PSE-SF.TELEKOM 4/2006v1 + Załączniki nr 1, Załączniki nr 2. 2) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla urządzeń światłowodowych SDH. PSE-SF.TELEKOM 4.1/2006v1. 3) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla krotnic PDH I-go rzędu z kartami dostępu i urządzeń Cross-Connect. PSE-SF.TELKOM.4.2/2006v1. 4) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla światłowodowych urządzeń do transmisji sygnałów automatyki zabezpieczeniowej. PSE-SF.TELEKOM 4.3/2006v1. 5) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla sieci LAN stacji. PSE-SF.TELKOM 4.4.1/206/ ) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla routera sieci LAN stacji. PSE-SF.TELKOM 4.5.1/2006/ ) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla centrali telefonicznej PABX. PSE-SF.TELKOM.4.8/2006v1. 8) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla przełącznicy głównej MDF/DDF. PSE-SF.TELKOM.4.9/2006v1. 9) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla przełącznicy światłowodowej ODF. PSE-SF.TELKOM.4.10/2006v1. 10) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla kabli światłowodowych. PSE- SF.TELKOM.4.11/2006v1. 11) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla kabli metalicznych. PSE- SF.TELKOM.4.12/2006v1. 12) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla UPS. PSE-SF.TELKOM.4.13/2006v1. 13) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla siłowni 48 V DC. PSE-SF.TELEKOM 4.15/2006v1. Specyfikacje techniczne związane z potrzebami własnymi 1) Standardowe wymagania dla potrzeb własnych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.. marzec 2003 r. 2) Specyfikacja techniczna. Transformator potrzeb własnych 15/0.4 kv suchy w izolacji żywicznej. PSE -ST.TPWz.15.0PL/2010v1 Strona 21 z 150

22 3) Specyfikacja techniczna linii kablowej 15 kv do zasilania potrzeb własnych. PSE- ST.LK.15PL/2010v1. 4) Specyfikacja techniczna przekładników prądowych 15 kv. PSE -TS.CT.15.0 PL/2006v1. 5) Specyfikacja techniczna przekładników napięciowych 15 kv (wnętrzowe). PSE- TS.VT.15.0 PL/2006v1. 6) Specyfikacja techniczna ograniczników przepięć 18 kv dla systemów 15 kv, 10 ka. PSE-ST.SA.15PL/2006v2 7) Specyfikacja techniczna. Baterie akumulatorów kwasowo-ołowiowych stacjonarnych 220 v dc typu otwartego PSE-ST.KLAS/2014v1 8) Prostowniki współpracujące z bateriami zasilającymi potrzeby własne w układzie centralnym o napięciu ST-PM-PR-1-P Specyfikacje liniowe 1) Standardowe specyfikacje techniczne. Linia napowietrzna 400 kv PSE -SF. Linia 400 kv.0 PL/2013v1 a. Załącznik 1 Słupy PSE -SF. Linia 400 kv.1 PL/2012v1 b. Załącznik 2 Fundamenty PSE -SF. Linia 400 kv.2 PL/2009v1 c. Załącznik 3 Uziemienia PSE -SF. Linia 400 kv.3 PL/2009v1 d. Załącznik 4 Przewód fazowy PSE -SF. Linia 400 kv.4 PL/2013v1 e. Załącznik 5 Przewody odgromowe stalowo - aluminiowe PSE -SF. Linia 400 kv.5 PL/2013v1 f. Załącznik 6 Przewód OPGW i osprzęt OPGW PSE -SF. Linia 400 kv.6 PL/2009v1 g. Załącznik 7 Izolatory PSE -SF. Linia 400 kv.7 PL/2009v1 h. Załącznik 8 Osprzęt PSE -SF. Linia 400 kv.8 PL/2009v1 i. Załącznik 9 Oznakowanie PSE -SF. Linia 400 kv.9 PL/2009v1 j. Załącznik 10 Projektowanie słupów linii na podstawie norm europejskich PSE- SF. Linia 400 kv.10 PL/2012v1 2) Album zamienników. Łańcuchy z izolatorami długopniowymi porcelanowymi dla istniejących linii elektroenergetycznych 220 i 400 kv wraz z rysunkami. PSE-SF. Album łańcuchy IZDŁ.NN PL/2012v1 3) Album zamienników. Łańcuchy z izolatorami kołpakowymi szklanymi dla istniejących linii elektroenergetycznych 400 kv wraz z rysunkami. PSE-SF. Album łańcuchy IZKŁ.NN PL/2012v1 4) Wymagania Techniczne PSE S.A. dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych PO-TE-3-P 5) Wykaz zestawów powłok malarskich dopuszczonych do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych PO-TE-4-P 6) Instrukcja wykonywania napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych fundamentów konstrukcji słupów linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 7) Odległości turbin wiatrowych od linii elektroenergetycznych PSE-SF.ODLTW.NN PL/2009v1 8) Standardowe Specyfikacje Funkcjonalne Standard Profilu Podłużnego Napowietrznej Linii Elektroenergetycznej NN. PSE-SF.Linia_Stand_Profil PL/2012v1 Strona 22 z 150

23 9) Badanie uziemień odgromowych słupów oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w napowietrznych liniach elektroenergetycznych NN. PSE-SF.Badanie uziemień.pl/2011v.1 10) Standardowe specyfikacje techniczne Wymagania odnośnie zakresu i metodyki pomiarów elektrycznych linii elektroenergetycznych NN 11) Badania traktu światłowodowego 12) Nowa seria słupów E33 13) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla kabli światłowodowych 14) Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla przełącznicy światłowodowej ODF 15) Izolatory długopniowe ceramiczne - 220kV 16) 16) Przewody odgromowe do linii 220 i 400kVOsprzęt do linii 220kV Inne specyfikacje techniczne PSE S.A. 1) Standardowe specyfikacje techniczne. Osprzęt stacyjny. PSE-SP.osprzęt.SE.PL 2) Standard ochrony stacji elektroenergetycznych PSE S.A. luty ) Wytyczne w zakresie organizacji ochrony obiektów elektroenergetycznych PSE S.A. Październik ) Specyfikacja Techniczna Ogrodzenia stacji elektroenergetycznych marzec 2006 r. Dokumenty wymienione w pkt. 2 oraz 3 zostaną przekazane wybranemu w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postepowania Wykonawcy po podpisaniu odpowiednich oświadczeń i klauzuli o zachowaniu tajemnicy PSE S.A. Standardy PSE S.A. (opublikowane na stronie PSE S.A.) Ponadto na stronach internetowych PSE SA pod adresem: Dokumenty do pobrania standardy do pobrania Standardy sieci przesyłowej dostępne są standardy, których nie załącza się do SIWZ, a które będą niezbędne do realizacji niniejszej inwestycji. Są one zgrupowane w plikach: 1) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Budynki stacyjne. 2) Standardowe specyfikacji funkcjonalne. Standardy dotyczące linii elektroenergetycznych. 3) Standardowa specyfikacja funkcjonalna. 1. Krajowy System Elektroenergetyczny. 4) Standardowa specyfikacja funkcjonalna Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć. 5) Standardowa specyfikacja funkcjonalna Katalog pól - obwody pierwotne. 6) Standardowa specyfikacja funkcjonalna Urządzenia i aparatura wysokiego napięcia. 7) Standardowa specyfikacja funkcjonalna Zabezpieczenia, automatyka, pomiary i układy obwodów wtórnych. 8) Standardowa specyfikacja funkcjonalna Katalog pól - obwody wtórne. 9) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Standardowe wymagania budowlane dla obiektów stacyjnych należących do PSE S.A. 10) Standardowa specyfikacja funkcjonalna. 4. Standardowe wymagania funkcjonalne dla systemów telekomunikacyjnych obiektów stacyjnych. Strona 23 z 150

24 11) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kv. 12) Standard budowy systemu sterowania i nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych WN. 13) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Sygnały przesyłane między elektrownią, a stacją. 14) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Listy sygnałów dla stacji elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kv. 15) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Lista sygnałów dla SE 750, 400, 220 i 110 kv załączniki 2008 V ) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Algorytmy blokad łączeniowych w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kv. 17) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Interfejs użytkownika SSiN na stacji NN. 18) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Interfejs użytkownika SSiN na stacji NN. Załącznik 11. Ekrany Interfejsu Użytkownika (HMI). 19) Standard Paneli sterowania rezerwowego. 20) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kv. 21) Standardowe specyfikacje funkcjonalne. Instrukcja wykonywania napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych fundamentów konstrukcji słupów linii elektroenergetycznych NN. 22) Specyfikacje techniczne. Wymagania techniczne dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych. 23) Specyfikacje techniczne. Wykaz zestawów powłok malarskich dopuszczonych do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych - opracowanie PSE S.A., 24) Wymagania techniczne dotyczące ogrodzeń zewnętrznych i wewnętrznych stacji elektroenergetycznych - opracowanie PSE S.A. 25) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci - opracowanie PSE S.A. 26) Ramowa Instrukcja Eksploatacji Stacji Elektroenergetycznych Wysokich Napięć PTPiREE. Poznań 27) Standardowa specyfikacja techniczna.wymagania techniczne dotyczące urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, używanych w krajowych stacjach elektroenergetycznych NN i WN PSE-ST.EAZ.NN.WN/2013v1 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień. Roboty budowlane Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty na placu budowy. Strona 24 z 150

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja aktualizowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Program funkcjonalno użytkowy (strona tytułowa) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wymiana izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN - Roboty CZĘŚĆ II SIWZ.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wymiana izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN - Roboty CZĘŚĆ II SIWZ. CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Strona 1 z 38 SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA... 6 SKRÓTY... 7 CZĘŚĆ OGÓLNA DLA PRAC NA WSZYSTKICH OBIEKTACH... 8 1. OPIS OGÓLNY... 8 1.1. Zakres zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV

RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Karta osób zapoznanych z Instrukcją Podpisem

Bardziej szczegółowo

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014 ps-, Polskie Sieci ' Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.SE-EL SSiN.PL/2014y1 TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA OPRACOWANO:

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica Budowa (modernizacja) Stacji

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej

instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ptaszkowice, 18 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA instalację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock FOLDer informacyjny Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 40 pomiędzy SE Piła Krzewina SE Bydgo Na pasku na dole: Wykonawca: Konsorcjum Firm:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą instrukcją i zobowiązujemy

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Nazwa zamówienia: Zadanie nr 2 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla projektu pn. Remont

Bardziej szczegółowo