SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) TOM I OPIS

2 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Montaż autotransformatora 220/110 kv w SE Pelplin 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy Stacja 400(220)/110 kv Pelplin Ropuchy, gm. Pelplin, pow. tczewski, woj. pomorskie 3. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody 1 : grup robót, , , , , , , klas robót, , , , , , , , , , , , , kategorii robót; , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin Jeziorna 1 grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z , z późn. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień": Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: - pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); - pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); - pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); - pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Strona 2

3 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ II.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE ZAKRES ROBÓT AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE LOKALIZACJA CZĘŚĆ II.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU DOKUMENTACJI, PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH, PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH I POWYKONAWCZYCH WYMAGANIA PODSTAWOWE Organizacja robót budowlanych. Organizacja ruchu drogowego Warunki bezpieczeństwa pracy WYMAGANIA DLA OBWODÓW PIERWOTNYCH Wymagania dla autotransformatora 220/110/15 kv 160 MVA Ochrona odgromowa Uziemienie WYMAGANIA DLA TRANSPORTU WYMAGANIA DLA MODERNIZACJI AUTOTRANSFORMATORA WYMAGANIA DLA OBWODÓW WTÓRNYCH I TELEKOMUNIKACJI HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 8. OBSŁUGA GWARANCYJNA PO PRZEKAZANIU DO EKSPLOATACJI RYSUNKI KARTA ZMIAN... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Strona 3

4 CZĘŚĆ II.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. Montaż autotransformatora 220/110 kv w SE Pelplin które stanowi część przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin. Przedmiotowy autotransformator jest zainstalowany w SE Ostrołęka; zostanie on zdemontowany, przewieziony na SE Pelplin, zmodernizowany i zainstalowany na stanowisku nr 4. Zakres zadania Montaż autotransformatora 220/110 kv w SE Pelplin obejmuje następujące prace: opracowanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z Zamawiającym; dokonanie niezbędnych uzgodnień (w tym harmonogramu prac) z Wykonawcą SE Pelplin; dokonanie uzgodnień w sprawie transportu kolejowego; dokonanie uzgodnień w sprawie transportu drogowego; przygotowanie zdemontowanego autotransformatora 220/110 kv AT2 w SE Ostrołęka do transportu; transport autotransformatora z SE Ostrołęka do SE Pelplin; przegląd zewnętrzny autotransformatora w SE Pelplin oraz modernizacja w niezbędnym zakresie; montaż autotransformatora na stanowisku; nawiązanie obwodów AT do obwodów stacyjnych w zakresie obwodów pierwotnych, obwodów wtórnych, i telekomunikacji; pomiary pomontażowe; opracowanie dokumentacji powykonawczej. Demontaż energetyczny połączeń AT2 z rozdzielnią 220, 110 i 15 kv oraz demontaż autotransformatora ze stanowiska i odstawienie na stanowisko odkładcze zrealizowany będzie w ramach odrębnego zadania pn. Rozbudowa stacji 220/110 kv Ostrołeka o rozdzielnię 400kV wraz z modernizacją rozdzielni 220 kv i budową nowej rozdzielni 110 kv ZAKRES ROBÓT Zakres robót obejmuje: w SE 220/110 kv Ostrołęka: o pomiary zdemontowanego autotransformatora AT2 przed transportem; o przygotowanie autotransformatora do transportu; transport autotransformatora do SE Pelplin; w SE 400(220)/110 kv Pelplin: o przegląd zewnętrzny autotransformatora; o modernizacja AT w niezbędnym zakresie; o próżniowa obróbka oleju; o montaż autotransformatora na stanowisku; o wykonanie powiązań ze stroną 220, 110 i 15 kv; o wyposażenie punktu neutralnego transformatora w aparaturę; o nawiązanie do obwodów wtórnych, łączności, telekomunikacji i teleinformatyki stacji; o wykonanie badań i testów pomontażowych; Strona 4

5 o opracowanie dokumentacji powykonawczej; o rozruch autotransformatora, o wykonanie pomiarów poziomu hałasu Obwody pierwotne SE Ostrołęka: Wykonać pomiary autotransformatora AT2 220/110 kv przed transportem w zakresie; o pomiarów pomontarzowych, o DGA izolatorów przepustowych, o FDS transformatora, o FDS izolatorów przepustowych. SE Pelplin: montaż energetyczny autotransformatora 220/110/15 kv na stanowisku; wykonanie uziemienia autotransformatora w tym uziemienie punktu zerowego poprzez studzienkę uziemiającą; wykonanie połączenia strony 220 kv autotransformatora; połączenie stron 110 i 15 kv autotransformatora liniami kablowymi z rozdzielnią 110 kv i z rozdzielnią potrzeb własnych; wyposażenie wyprowadzenia punktu neutralnego AT w aparaturę; rozruch autotransformatora w ramach rozruchu stacji 220(400)/110 kv; wykonanie pomiarów pomontażowych AT Schemat strukturalny SE Pelplin z zamontowanym autotransformatorem przedstawia rysunek nr Obwody wtórne i telekomunikacja W zakresie obwodów wtórnych i telekomunikacji należy wykonać w ramach niniejszego zadania następujące prace: dostosowanie AT do cyfrowego przesyłu informacji (Specyfikacja techniczna przystosowania transformatora do cyfrowego przesyłu informacji, Arkusz A14, podopcja ChM Od -K); nawiązanie AT do obwodów wtórnych stacyjnych dla AT budowanych w ramach zadania Budowa stacji 400/110 kv Pelplin ; nawiązanie do infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej budowanej w ramach zadania Budowa stacji 400/110 kv Pelplin Część inżynieryjno budowlana SE Ostrołęka: SE Pelplin: przygotowanie autotransformatora do transportu; rozładunek autotransformatora z transportu; montaż autotransformatora 220/110/15 kv na stanowisku AT4; Transport autotransformatora Zakres prac transportowych: Strona 5

6 transport z SE Ostrołęka na specjalnej przyczepie drogowej do najbliższej stacji kolejowej, w której będzie możliwość załadunku autotransformatora na platformę kolejową; transport autotransformatora na platformie kolejowej do stacji kolejowej możliwie najbliższej SE Pelplin; transport ze stacji kolejowej na specjalnej przyczepie drogowej do SE Pelplin. Transport autotransformatora z SE Ostrołęka do SE Pelplin wykonany będzie przez firmę specjalistyczną. Wykonawca prac na SE Ostrołęka przygotuje jednostkę do transportu Modernizacja autotransformatora Zakres prac do wykonania: prace modernizacyjne autotransformatora wymienione w Arkuszu A14: Autotransformatory do 160 MVA (włącznie). Pełna modernizacja obwodów wtórnych, Podopcja ChMOD-K; kompleksowa wymiana uszczelek; wymiana wszystkich chłodnic; kompleksowa wymiana zaworów; zabezpieczenie antykorozyjne; próżniowa obróbka oleju. Szczegółowy zakres modernizacji zostanie określony przez specjalistów z firmy która będzie ją wykonywać. Zakłada się modernizację autotransformatora wyłącznie w zakresie zewnętrznym i tylko na terenie SE Pelplin. Nie dopuszcza się możliwości przeprowadzenia ww. prac w firmie remontowej Elementy ogólnostacyjne SE Pelplin: wykonanie pomiarów poziomu hałasu. 2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin zostanie wykonane stanowisko autotransformatora AT4 dla jednostki 400/110 kv 450 MVA w SE Pelplin, wraz z separatorem oleju i instalacją gaśniczą, przystosowane do zainstalowania autotransformatora 220/110 kv LOKALIZACJA Lokalizacja stacji Projektowana stacja 400(220)/110 kv Pelplin zlokalizowana zostanie w obrębie ewidencyjnym Ropuchy, gm. Pelplin, przy asfaltowej drodze powiatowej połączonej bezpośrednio z obwodnicą Pelplina. Lokalizacja stacji przy asfaltowej drodze publicznej umożliwi transport autotransformatora na platformie niskopodwoziowej. W chwili obecnej dla stacji przygotowywane jest postępowanie przetargowe. Lokalizacja stacji została przedstawiona na załączonej mapie topograficznej Rys. 4. Strona 6

7 CZĘŚĆ II.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU DOKUMENTACJI, PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH, PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH I POWYKONAWCZYCH Podane w SIWZ rozwiązania projektowe stanowią podstawę do obliczenia i przedstawienia oferowanej ceny. Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, dopuszcza modyfikację będących jego w posiadaniu projektów, przy czym: cena podana w ofercie nie może ulec zwiększeniu, termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może zostać przekroczony w stosunku do terminu podanego w ofercie, zmiana rozwiązań nie powoduje obniżenia walorów funkcjonalno-użytkowych żadnego z elementów zadania, zmiana rozwiązań powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dla Zamawiającego wszystkich pozwoleń, opinii i uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje projekt wykonawczy i powykonawczy, a Zamawiający otrzyma wyżej wymienioną dokumentację i specyfikacje techniczne. Projekty będą opracowane w języku polskim z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w Programie funkcjonalno- użytkowym i umowie oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, szczegółowych wytycznych, a także z uwzględnieniem wymagań zawartych w standardach PSE Operator S.A. 2. WYMAGANIA PODSTAWOWE 2.1. Organizacja robót budowlanych. Organizacja ruchu drogowego Organizacja robót budowlanych musi być dostosowana do harmonogramów oddawania poszczególnych obiektów i podłączania ich pod napięcie. Organizację tych robót musi wykonać Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje projekt organizacji ruchu drogowego na terenie budowy. Drogi transportowe oraz ciągi piesze muszą być wygrodzone i odpowiednio oznakowane Warunki bezpieczeństwa pracy Wykonawca, bezpośrednio przed wejściem na budowę, opracuje Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy muszą zostać przeszkoleni i pouczeni o zasadach poruszania się i pracy na terenie budowy stacji jak i na terenie czynnych obiektów energetycznych oraz wyposażeni w odzież ochronną i pozostały sprzęt ochrony osobistej tj. hełmy, rękawice, okulary ochronne itp. wynikające ze specyfiki prowadzenia różnego rodzaju robót budowlano-montażowych. Samochody ciężarowe, przywożące materiały budowlane oraz aparaturę na teren budowy stacji, muszą się poruszać po wyznaczonych trasach. Z uwagi na prowadzenie prac w sąsiedztwie linii WN i urządzeń stacji energetycznej, będących pod napięciem, w trakcie realizacji inwestycji należy zachować szczególną ostrożność, a wszelkie prace prowadzić pod ścisłym nadzorem służb BHP Zamawiającego i Wykonawcy. Szczególnej ostrożności prowadzenia prac wymagają prace związane z wprowadzeniem sprzętu zmechanizowanego. Szczególną uwagę należy zwracać na pracę dźwigów samobieżnych, z uwagi na będące pod napięciem urządzenia energetyczne i przebiegające nad terenem budowy linie wysokiego napięcia. Część prac będzie zaliczana do prac na wysokości, dla których obowiązują stosowne wymagania i ograniczenia. Strona 7

8 3. WYMAGANIA DLA OBWODÓW PIERWOTNYCH 3.1. Wymagania dla autotransformatora 220/110/15 kv 160 MVA Autotransformator 220/110/15 kv należy zamontować na stanowisku wykonanym w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin. Przepusty strony 220 kv autotransformatora należy połączyć z przewodami rurowymi mostu wyprowadzonego z gałęzi nr 9 rozdzielni 220(400) kv. Przepusty strony 110 kv autotransformatora należy połączyć z przewodami linkowymi mostu do rozdzielni 110 kv. Przepusty strony 15 kv autotransformatora należy połączyć z głowicami kablowymi linii kablowej 15 kv do zasilania potrzeb własnych. Strony 220, 110 i 15 kv autotransformatora należy chronić za pomocą napowietrznych ograniczników przepięć. Ograniczniki przepięć ujęto w wyposażeniu stacji. Zainstalowany na stanowisku autotransformator podłączyć do wykonanego na stacji uziemienia punkt gwiazdowy winien być uziemiony poprzez studzienkę uziemiającą. Wyprowadzenie punktu neutralnego AT należy wyposażyć w niezbędną aparaturę pierwotną i wtórną. Tabela nr 1. Zestawienie aparatury dla napowietrznego stanowiska 220(400)/110/15 kv AT4 w SE Pelplin L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 1. Autotransformator napowietrzny, olejowy o przekładni 230/120/15,75 kv, o mocy 160/160/50 MVA typu RTdxP /200 (nr fabryczny ) 2. Przekładnik prądowy punktu zerowego transformatora 3. Konstrukcja wsporcza pod przekładnik prądowy jw. wraz z fundamentem szt. 1 szt. 1 kpl. 1 Przenoszony z SE Ostrołęka 3.2. Ochrona odgromowa Jako ochronę stacji od bezpośrednich uderzeń pioruna należy zastosować zwody pionowe w formie iglic instalowanych na konstrukcjach wsporczych pod przewody lub instalowane jako zwody wolnostojące Uziemienie Przewody uziemiające należy wykonać z linki miedzianej o przekroju dobranym do poziomu prądu zwarciowego. 4. WYMAGANIA DLA TRANSPORTU Do SE Ostrołęka i SE Pelplin nie są doprowadzone bocznice kolejowe. Transport AT będzie się odbywał z SE Ostrołęka na specjalnej przyczepie drogowej do najbliższej stacji kolejowej, w której istnieje możliwość załadunku AT na platformę kolejową, na której zostanie przewieziony do stacji kolejowej w rejonie SE Pelplin. Ze stacji kolejowej autotransformator będzie przewieziony do SE Pelplin na specjalnej przyczepie drogowej. Transport AT z SE Ostrołęka do SE Pelplin będzie wykonany przez firmę specjalistyczną. Firma transportowa wykona wszelkie prace związane z transportem jednostki w tym przebudowę dróg, mostów, linii napowietrznych itp. Strona 8

9 5. WYMAGANIA DLA MODERNIZACJI AUTOTRANSFORMATORA Wykonawca modernizacji autotransformatora dokona oceny jednostki, określi zakres niezbędnych pracmodernizacyjnych, koszty, termin wykonania i przedstawi Zamawiającemu. Modernizacja autotransformatora zostanie przeprowadzona na terenie SE Pelplin. Nie dopuszcza się aby prace te zostały wykonane w zakładach firmy przeprowadzającej modernizację. Wykonawca modernizacji udzieli 24 miesięcznej gwarancji. W związku z wykonywaniem prac modernizacyjnych w czasie których powstaną odpady: a) Wykonawca stanie się wytwórcą odpadów na mocy art.3 punkt 22 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr. 39, poz. 251 z późn. zm.) b) Wykonawca spełni wymagania nałożone na wytwórcę odpadów zawarte ww. Ustawie, w nałożonych przez nią terminach. c) Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań pkt.1 i 2 oraz dokumenty potwierdzające przekazanie, zagospodarowanie lub utylizację powstałych w czasie prac odpadów zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. d) Uzyskane decyzje oraz ww. dokumenty będą stanowiły załącznik do dokumentacji odbiorczej przekazywanej Zamawiającemu. 6. WYMAGANIA DLA OBWODÓW WTÓRNYCH I TELEKOMUNIKACJI W zakresie obwodów wtórnych należy wykonać w ramach niniejszego zadania następujące prace: dostosowanie AT4 do cyfrowego przesyłu informacji (Specyfikacja techniczna przystosowania transformatora do cyfrowego przesyłu informacji, Arkusz A14, podopcja ChM Od -K); nawiązanie AT4 do obwodów wtórnych stacyjnych dla AT4 budowanych w ramach zadania Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin ; nawiązanie infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej budowanej w ramach zadania Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin. W ramach odrębnego zadania pn. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin realizowane będzie: wprowadzenie do SSiN sygnałów bezpośrednio z szaf sterowniczych AT4 i AT2 z pominięciem modułu monitoringu oraz uruchomienie wymiany wymaganych danych pomiędzy SSiN a modułem monitoringu; odwzorowanie sygnałów w SSiN na stacji oraz w ośrodkach nadrzędnych; wykonanie wszelkich innych usług związanych z realizacją systemu monitoringu w tym parametryzacji i konfiguracji systemu monitorowania w stacji oraz komunikacji i funkcji w ODM Bydgoszcz, RCN Bydgoszcz i CN Warszawa. dostawa, instalacja i uruchomienie połączeń światłowodowych z każdego koncentratora do modułu monitoringu zlokalizowanego w szafie, w pomieszczeniu EAZ w budynku nastawni. uruchomienie komunikacji zewnętrznej poprzez sieć LAN/WAN oraz łączem komutowanym, w tym funkcji zdalnych (akwizycji danych, alarmów, prezentacji stanu każdego autotransformatora) w RCN Bydgoszcz, CN, ODM Bydgoszcz. uruchomienie systemu ARST obejmującego AT4 i stopniowo kolejne jednostki transformatorowe. Strona 9

10 7. RYSUNKI 1. Schemat sieci w rejonie SE Pelplin 2. Schemat strukturalny stacji. Stan projektowany. 3. Sytuacja stacji. Stan projektowany. 4. Miejsce lokalizacji SE Pelplin na mapie topograficznej. Stan projektowany. Strona 10

11 Strona 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN Strona tytułowa Część II Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin 1. Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja aktualizowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Program funkcjonalno użytkowy (strona tytułowa) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wymiana izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN - Roboty CZĘŚĆ II SIWZ.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wymiana izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN - Roboty CZĘŚĆ II SIWZ. CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Strona 1 z 38 SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA... 6 SKRÓTY... 7 CZĘŚĆ OGÓLNA DLA PRAC NA WSZYSTKICH OBIEKTACH... 8 1. OPIS OGÓLNY... 8 1.1. Zakres zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem. Rozdział II. Specyfikacje Techniczne

Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem. Rozdział II. Specyfikacje Techniczne Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem Rozdział II Specyfikacje Techniczne Spis treści I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 3 1. Cel zadania...3 2. Ogólny opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Tel. +48 83 342 60 71 21-500 Biała Podlaska. Fax. +48 83 342 29 13 Polska

Tel. +48 83 342 60 71 21-500 Biała Podlaska. Fax. +48 83 342 29 13 Polska CZĘŚĆ III SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD - KAN Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A Tel. +48 83 342 60 71 21-500 Biała Podlaska Fax. +48 83

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej

instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ptaszkowice, 18 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA instalację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka

Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka Załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Temat : Wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej dla krytej pływalni DELFIN w Kozienickim Centrum Kultury, Rekreacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZETARGOWE

DOKUMENTY PRZETARGOWE Instytucje finansujące: UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ul. Targowa 74 04-734 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla MIĘDZYNARODOWEGO PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA: ADRES OBIEKTU: Jednostki administracji publicznej Gminy Milanówek oraz miejska sieć informatyczna Gminy Milanówek. NAZWY I KODY ZE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: 32424000-1

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica Budowa (modernizacja) Stacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU TUNELU KOMUNIKACYJNEGO I CZEPRNI POWIETRZA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU TUNELU KOMUNIKACYJNEGO I CZEPRNI POWIETRZA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU TUNELU KOMUNIKACYJNEGO I CZEPRNI POWIETRZA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne 1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI UL. WROCŁAWSKA 55 55 065 JORDANÓW ŚLĄSKI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa

Bardziej szczegółowo