CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

2 SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Lokalizacja stacji Planowane powiązania z siecią Komunikacja społeczna Dokumentacja dla projektów aplikujących o dofinansowanie działań w ramach osi priorytetowej VII, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Informacje podstawowe dotyczące terenu i wymagań środowiskowych Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia Wymagania w zakresie spraw formalno-prawnych Wymagania w zakresie projektu budowlanego Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Organizacja robót budowlanych Wymagania w zakresie budynków i konstrukcji Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu, infrastruktury System ochrony technicznej Wymagania dla obwodów pierwotnych Potrzeby własne stacji Wymagania dla obwodów wtórnych i pomocniczych Regulacja napięcia i mocy biernej ARST Rezerwowa sygnalizacja awaryjna RSA Łącze inżynierskie System rejestracji zakłóceń SRZ System Sterowania i Nadzoru Pomiary energii i jakości energii Telekomunikacja WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Wymagania dotyczące technologii, montażu i programów realizacji Wymagania dotyczące badań odbiorczych i przekazywania do eksploatacji przedmiotu zamówienia Badania odbiorcze fabryczne aparatury i urządzeń Badania odbiorcze końcowe i przekazywanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia 117 Strona 2 z 124

3 4. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI INSTRUKTAŻE WYKAZ WZORCOWYCH INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH BHP I PPOZ. PSE S.A DOKUMENTACJA DLA PROJEKTÓW APLIKUJĄCYCH O DOFINANSOWANIE W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I, PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO CZĘŚĆ INFORMACYJNA SPIS TABEL 1. Wykaz działek stanowiących własność Skarbu Państwa i PSE SA, na których jest położona istniejąca SE 400/220/110 kv Olsztyn Mątki Wykaz wymagań środowiskowych dla urządzeń w wykonaniu napowietrznym Parametry rozdzielni 400 kv Parametry techniczne rozdzielni 400 kv Zestawienie podstawowej aparatury rozdzielni 400 kv Parametry rozdzielni 110 kv Parametry techniczne rozdzielni 110 kv Zestawienie podstawowej aparatury rozdzielni 110 kv Parametry techniczne transformatora Parametry techniczne dławika Wymagane urządzenia i materiały dla rozdz. 0,4 kv Wymagane urządzenia i materiały dla rozdz. 220 V DC Lista wymaganych zabezpieczeń dla rozdzielni 400 kv i 110 kv Lista wymaganych zabezpieczeń rozdzielni 400 kv Lista funkcji zabezpieczeń dla rozdzielni 400 kv oraz pól 110 kv Wymagane urządzenia i materiały RSA Wymagane urządzenia i materiały SRZ Zestawienie podstawowych urządzeń systemu SSiN w zakresie wymaganym dla rozbudowy SE Olsztyn Mątki Wymagane układy pomiarowe energii elektrycznej Analizatory jakości energii - wykaz Zestawienie wymaganych urządzeń SDH Zestawienie urządzeń pozostałych Zakres odbiorów fabrycznych Zakres instruktaży SPIS RYSUNKÓW 1. Stacja 400/220/110 kv Olsztyn-Mątki. Plan zagospodarowania. Stan istniejący i projektowany na tle struktury własności. 2. Stacja 400/220/110 kv Olsztyn-Mątki. Schemat strukturalny rozdzielni 440 kv, 220 kv i 110 kv. Strona 3 z 124

4 3. Stacja 400/220/110 kv Olsztyn-Mątki. Schemat zasilania potrzeb własnych. 4. Stacja 400/220/110 kv Olsztyn-Mątki. Architektura SSiN. Łączność ze sterownikami polowymi. 5. Stacja 400/220/110 kv Olsztyn-Mątki. Schemat powiązań w.cz, telezabezpieczeń, powiązań PCM. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Wymagania w zakresie komunikacji społecznej dla inwestycji elektroenergetycznych oraz wytyczne dla Wykonawców. 2. Brak 3. Wykaz standardowych specyfikacji PSE S.A. 4. Harmonogram wyłączeń elementów KSE potrzebnych do realizacji zadania. 5. Warunki dla systemu klimatyzacji. 6. Wytyczne dla Wykonawców prac inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych realizowanych w zakresie majątku sieciowego PSE S.A. w zakresie znaczących aspektów środowiskowych. 7. Klauzule umowne BHP i ppoż. Strona 4 z 124

5 STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego w zakresie przyłączenia pól liniowych PLO i OST, instalacji transformatora oraz dławika 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy Stacja 400/220/110 kv Olsztyn Mątki ul. Mątki 6b Jonkowo 3. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody: grup robót, , , , , , , klas robót, kategorii robót, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna Strona 5 z 124

6 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI Wybudowanie metodą kompleksową sposób realizacji inwestycji, w którym to po podpisaniu umowy z PSE S.A., Wykonawca odpowiedzialny jest za zrealizowanie wszystkich prac projektowych, formalno-prawnych, dostawy urządzeń, realizacji prac budowlano-montażowych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. ARST CCTV EAZ KSE MPZP PFU PPN NN RSA PR SN SOT SRZ SSiN SSWiN - Automatyczna Regulacja Stacji Transformatorowej - System telewizji przemysłowej - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa - Krajowy System Elektroenergetyczny - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Program Funkcjonalno Użytkowy zawierający zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne, funkcjonalne i użytkowe, które muszą być spełnione przy realizacji przez Wykonawcę tego przedmiotu zamówienia. - technologia realizacji prac bez wyłączania napięcia - Najwyższe napięcie (220 kv i powyżej) - Rezerwowa Sygnalizacja Awaryjna - Plan Rozwoju dokument sporządzony w celu wypełnienia obowiązku operatora systemu przesyłowego określonego w ustawie Prawo energetyczne w celu przedstawienia zamierzeń inwestycyjnych zapewniających pokrycie przyszłego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną - Średnie Napięcie (powyżej 1kV i poniżej 110 kv) - System Ochrony Technicznej Stacji - System Rejestracji Zakłóceń - System Sterowania i Nadzoru - System Sygnalizacji Włamania i Napadu SUiKZP - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego WN WRI - Wysokie napięcie (od 110 kv i poniżej 220 kv) - Warunki Realizacji Inwestycji, tj. dokument opisujący uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, możliwe terminy wyłączeń, konieczność zastosowania pól przewoźnych, zastosowania układów przejściowych, zmostkowań linii zastosowania linii tymczasowych, zastosowania technologii PPN, gotowość ruchową, wymaganą etapowość prac, w tym zwłaszcza etapów przejściowych w procesie rozbudowy oraz modernizacji stacji, a także wymagania odnośnie utrzymania łączności itp. Strona 6 z 124

7 2. CZĘŚĆ OPISOWA 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie inwestycyjne obejmujące rozbudowę SE 400/220/110 kv Olsztyn Mątki, umożliwiające: a) wprowadzenie linii 400 kv Ostrołęka, b) instalację transformatora 400/110 kv, c) instalację dławika 400 kv, d) dostosowanie istniejącego SSiN w celu spełnienia założeń i wymagań stawianych stacjom bez stałej obsługi ruchowej m.in.: zdalnie sterowanie z poziomu KDM i ODM oraz budynku technologicznego na terenie stacji. Rozdzielnia 400 kv zostanie rozbudowana o 2 pola. Zadanie ponadto przewiduje budowę pola 110 kv nr 6, 7, 10 (pole transformatorowe z szyną ze sprzęgłem poprzeczno-obejściowym), pola 110 kv nr 13, 15 (sprzęgło podłużno-poprzeczne), pola nr 16 (pole liniowe GPZ Olsztyn-Jaroty). Szczegóły rozbudowy rozdz. 400 kv, 110 kv i infrastruktury przedstawiono w pkt W ramach realizacji zadania konieczna jest współpraca Wykonawcy prac objętych zamówieniem z Wykonawcami innych inwestycji związanych funkcjonalnie z rozbudową SE Olsztyn Mątki. Dotyczy to w szczególności budowy linii 400 kv z SE Olsztyn Mątki w kierunku do SE Ostrołęka włącznie z adekwatną rozbudową stacji, dostawą i montażem transformatora i dławika w SE Olsztyn Mątki. Zamówienie przewidziane jest do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej na zasadach obowiązujących w nowej perspektywie finansowej Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zrealizować przedmiot zamówienia metodą kompleksową, co najmniej w następującym zakresie: 1. Nabycie przez Wykonawcę działki 205/8 położonej w Jonkowie, obręb Mątki, gmina Jonkowo w imieniu i na rzecz Zamawiającego (PSE S.A.). Niwelacja terenu dla nowej części stacji (0,5 ha) i części pod rozbudowę. Szczegóły w pkt tabela Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla całości przedmiotu zamówienia. Uzyskanie opinii Zamawiającego. Realizacja prac według przepisów ustawy Prawo Budowlane i przepisów związanych, aktualnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Uzyskanie dla Zamawiającego wszystkich opinii, zgłoszeń, pozwoleń, uzgodnień, oraz innych zgód i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację prac objętych przedmiotem zamówienia oraz umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnego z jego przeznaczeniem po zrealizowaniu prac, w tym pozwolenia wodno prawnego, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacja wszystkich wymagań wynikających z uzyskanych decyzji. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przekazać Zamawiającemu 3 kopie operatu wodnoprawnego w wersji papierowej i na CD. 4. Wykonawca zgłosi obiekt do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie emisji pola elektromagnetycznego do środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów pola elektromagnetycznego przed oddaniem obiektu do użytkowania. Strona 7 z 124

8 5. Realizacja Programu Komunikacji Społecznej. 6. Wykonanie badań geotechnicznych (dla terenu stacji i dla miejsc lokalizacji konstrukcji wsporczych dla wprowadzeń liniowych). 7. Wykonanie kompletnego projektu wykonawczego, dla etapu demontaży, przejściowego i nowo projektowanego, dla całości przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo: a) Współpracę Wykonawcy przy edycji SCADA w dyspozycjach mocy (ODM i KDM) i w centrach nadzoru eksploatacyjnego (RCN i CN), b) skorelowania prac z dostawami realizowanymi w ramach zadań SE Ostrołęka oraz SE Olsztyn (SDH, TZ, zabezpieczenia odcinkowe). Powyższe wymaga pozytywnej opinii Zamawiającego. 8. Projekt wykonawczy do uzgodnień należy dostarczyć w wersji papierowej w liczbie 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf z możliwością wydruku oraz w formacie edytowalnym: *.doc, *.dwg, itp.). 9. Dostawa kompletu wymaganych urządzeń, aparatów i systemów, konstrukcji wysokich i wsporczych oraz innych materiałów i osprzętu niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem dostarczanych w ramach innych zadań; dotyczy SE Ostrołęka w ramach zadania SE Ostrołęka zostaną dostarczone i zainstalowane półkomplety telezabezpieczeń (TZ) na oba końce linii 400 kv Ostrołęka Olsztyn Mątki oraz dostawy transformatora i dławika). 10. Wykonanie wszelkich prac budowlano montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym i programem realizacji w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Podstawowy zakres tych prac obejmuje: a) przygotowanie placu budowy (tymczasowe ogrodzenia, zasilania, itp.), b) wykonanie niezbędnych prac ziemnych (niwelacja, melioracja, wykonanie podsypek, uzupełnienie gruntu itp.), c) wykonanie niezbędnej przebudowy i demontaży elementów rozdzielni 400 kv dla umożliwienia rozbudowy rozdzielni 400 kv m.in.: i. ustawienie konstrukcji wsporczych dla nowych pól nr 9 i 10, ii. przedłużenie szyn zbiorczych systemu 1 i 2 w polach nr 9 i 10, iii. przedłużenie szyny obejściowej w polach nr 9 i 10, iv. przeniesienie pól pomiaru napięcia systemu 1 i 2 z pola nr 9 do pola nr 11 oraz zainstalowanie nowych odłączników z uziemnikami w tych polach, v. wyposażenie pola liniowego nr 9 w konstrukcje wsporcze i aparaturę pierwotną, vi. wyposażenie pola nr 7 dławika w konstrukcje wsporcze i aparaturę pierwotną, vii. wykonanie stanowiska dławika 400 kv o mocy 150 MVAr, viii. wyposażenie pola nr 2 transformatora w konstrukcje wsporcze i aparaturę pierwotną, ix. wykonanie stanowiska transformatora 400/110 kv, x. wykonanie ścianki przeciwpożarowej między autotransformatorem AT3 i dławikiem, xi. wymianę ograniczników przepięć w polu nr 3 Gdańsk Błonia Istniejąca rozdzielnia 400 kv pod względem konstrukcyjnym, dobranej aparatury, przewodów oszynowania, uziemień jest przystosowana do poziomu prądu zwarcia 27,5 ka. W czasie planowanej rozbudowy nie przewiduje się dostosowywania rozdzielni do wyższych parametrów zwarciowych. W nowych polach 400 kv należy zastosować aparaturę i konstrukcje wsporcze dostosowane do prądu zwarciowego 50 ka. Strona 8 z 124

9 Dostawa dławika i transformatora oraz ich montaż nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia, natomiast do zadań Wykonawcy należy wykonanie stanowiska dławika i transformatora (w tym misy olejowej i fundamentu wraz z wykonaniem ich odwodnienia oraz z montażem separatorów i zasuwów), podłączenie ich w zakresie obwodów pierwotnych, wtórnych i innych obwodów pomocniczych. Dodatkowe niezbędne dane dotyczące dławika i transformatora zostaną udostępnione przez Zamawiającego na życzenie Wykonawcy. d) wykonanie niezbędnych powiązań w zakresie obwodów wtórnych dla prawidłowej i niezawodnej współpracy urządzeń i aparatury nowoprojektowanych pól 400 kv, e) wykonanie niezbędnej przebudowy i demontaży elementów rozdzielni 110 kv dla umożliwienia rozbudowy rozdzielni 110 kv m.in.: i. wybudowanie pola pomiaru napięcia na końcach każdej sekcji szyn zbiorczych 110 kv, ii. wyposażenie pole nr 16 i przeniesienie linii 110 kv Olsztyn Jaroty z pola nr 15 do pola nr 16. Wykonawca dokona przebudowy linii Olsztyn Jaroty w uzgodnieniu z Energa S.A., iii. zainstalowanie w polach nr 13 i 15 sprzęgła podłużno-poprzecznego, iv. zainstalowanie w polach nr 6 i nr 7 sprzęgła poprzeczno-obejściowego, wyposażenie pola nr 10 dla przyłączenia AT1 400/110 kv, który poprzez fragment szyny obejściowej winien być połączony ze sprzęgłem poprzeczno-obejściowym, v. zmodernizować obwody kontroli synchronizmu pól 110 kv z wykorzystaniem nowych pól pomiaru napięcia zgodnie ze standardem PSE S.A., vi. wymianę ograniczników przepięć w polu nr 19 Olsztyn I tor I Istniejąca rozdzielnia 110 kv pod względem konstrukcyjnym, dobranej aparatury, przewodów oszynowania, uziemień jest przystosowana do poziomu prądu zwarcia 26 ka. W czasie planowanej rozbudowy nie przewiduje się dostosowywania rozdzielni do wyższych parametrów zwarciowych. W nowych polach 110 kv należy zastosować aparaturę i konstrukcje wsporcze dostosowane do prądu zwarciowego 40 ka, f) wykonanie kanałów kablowych oraz fundamentów pod konstrukcje wysokie i wsporcze, g) wykonanie siatki uziemiającej dla nowych obiektów i uzupełnień istniejącej siatki i instalacji uziemiającej, h) budowa wymaganych kanałów kablowych, dróg i chodników wewnętrznych, ogrodzeń, itp., i) wykonanie nowego fragmentu ogrodzenia terenu stacji i przystosowanie Systemu Ochrony Technicznej (SOT) do nowych warunków, j) wykonanie instalacji zraszaczowej dławika i transformatora, k) rozbudowa istniejącego układu gaszenia. Należy także przewidzieć budowę nowych zbiorników wody do celów ppoż. o pojemności 2 x 50m 3 w miejsce istniejącego zbiornika o pojemności 100m 3 l) wymianę rozdzielnicy 220V DC wraz z bateriami akumulatorów i prostownikami. W ramach zadania należy dostarczyć przewoźny zasilacz buforowy 220V DC min. 100A, zgodnie ze specyfikacją PSE-ST.ZAS.Buf./2014v1., m) wykonanie nowego ZSZ i LRW dla R 400 kv, oraz rozbudowa ZSZ i LRW R 110 kv, n) podłączenie nowych pól i urządzeń poprzez nowe akwizytory do cyfrowego rejestratora zakłóceń oraz łącza inżynierskiego, o) zastosowanie nowych urządzeń kontroli synchronizmu z wizualizacją parametrów w trybie Strona 9 z 124

10 On line we wszystkich polach R400 kv, p) doposażenie SSiN o elementy do obsługi nowych pól, wykonanie niezbędnych modyfikacji w elementach istniejących, oraz w celu spełnienia założeń i wymagań stawianych stacjom bez stałej obsługi ruchowej m.in.: zdalnie sterowanie z poziomu KDM i ODM oraz budynku technologicznego na terenie stacji q) zaprojektowanie i wymianę istniejącego układu ARST na nowy oparty o dedykowany sterownik, współpracujący z nowymi polami oraz polem dławika i transformatora (aktualizacja listy sygnałów w ARST), dokonanie również odpowiednich zmian w Centrum Sterowania ODM, w tym w systemie SORN (System Obszarowej Regulacji Napięć), r) wykonanie obwodów wtórnych (EAZ, SSiN, ARST, system rejestracji zakłóceń, pomiary energii) w polach nowo projektowanych, s) zainstalowanie wymaganych urządzeń telekomunikacyjnych SDH, PDH dla potrzeb łączności i urządzeń TZ dla potrzeb zainstalowanych systemów EAZ. t) modernizacja i adaptacja pomieszczeń związanych z relokacją szaf i urządzeń telekomunikacyjnych wraz z wymaganą modernizacją instalacji elektrycznej i klimatyzacji; wykonać system redundantnej klimatyzacji, z możliwością regulacji temperatury indywidualnie dla poszczególnych pomieszczeń wraz z odpowiednim wyposażeniem w zakresie pomiarów i regulacji temperatury, sygnalizacji i nadzoru, u) dostawa i instalacja dwusekcyjnej rozdzielnicy 230 V AC w pomieszczeniu TEN i drugiej dwusekcyjnej rozdzielni 230 V AC w pomieszczeniu EAZ, v) wykonanie rozdzielnicy PW na potrzeby zasilania urządzeń zasilania gwarantowanego 230 V AC i siłowni 48 V DC w nowym pomieszczeniu falowników, w) przywrócenie drugiego pomieszczenia akumulatorni wraz z jej dostosowaniem do instalacji dwóch baterii akumulatorów: 220 V DC i 48 DC. W obydwóch akumulatorniach oraz łączącym je przedsionku należy przewidzieć rewitalizację pomieszczeń i wentylacji. Wykonawca dostarczy rezystor rozładowczy o parametrach odpowiednich dla dostarczonych baterii. Gniazda Zabezpieczeń głównych baterii powinny być przystosowane do szybkiego montażu rezystora rozładowczego przy przeprowadzaniu próby pojemności. x) wydzielenie z pomieszczenia TEN odrębnego pomieszczenia dla zewnętrznych operatorów ZOT, o wymiarach 3x6 m. Pomieszczenie należy wyposażyć w: podłogę technologiczną, sufit podwieszany, rozdzielnicę napięcia 230/400V AC, system p.poż, klimatyzację (pojedynczy klimatyzator), kable łącznikowe do pomieszczenia TEN, miedziane i optyczne zakończone na przełącznicach, monitoring temperatury jak w pozostałych pomieszczeniach z zainstalowaną klimatyzacją. y) zakup i montaż klimatyzacji dla pomieszczeń nastawni, przekaźnikowi oraz pomieszczeń biurowych wraz z instalacją czujników temperatury zadanej wartości progowej. Sygnały wprowadzić do SSiN/RCN, z) układ zasilania potrzeb własnych na napięciu 0,4 kv należy uzupełnić o zasilanie awaryjne z agregatu, wraz z instalacją SZR agregatu niezależnych dla każdej sekcji, aa) dostawa, instalacja nowej centrali telefonicznej wraz z rejestratorem rozmów i systemem DECT dla całej powierzchni stacji, wykonanie systemu zdalnego nadzoru, bb) wykonanie sieci strukturalnej LAN wraz z urządzeniami aktywnymi, i. Przyłączenie układów nowych pól rozdzielni 400 kv i 110 kv do istniejącego węzła sieci LAN/WAN zlokalizowanego w budynku stacyjnym i wykonanie połączeń optycznych lub miedzianych do SSiN i innych urządzeń IED, które będą zdalnie nadzorowane, ii. Wykonanie instalacji teletechnicznej dla podłączenia modemów i łączy Ethernet do każdej nowej szafy, Strona 10 z 124

11 iii. Dostosowanie istniejącego węzła LAN/WAN do aktualnych standardów PSE S.A. w celu zapewnienia komunikacji SE Olsztyn Mątki z ośrodkami nadrzędnymi oraz komunikacji lokalnej z SSiN, iv. Uruchomienie zdalnego nadzoru urządzeń na stacji w tym urządzeń telekomunikacyjnych, pomocniczych oraz powiązanych m.in. urządzeń zasilania, klimatyzacji z wykorzystaniem sieci LAN/WAN zgodnie ze standardami PSE S.A., v. Budowa sieci strukturalnej (LAN i telefonicznej) dla nowego obmiaru rozdzielni. cc) instalacja nowych przełącznic ODF, dd) prace w obiektach związanych: i. SE Gdańsk Błonia dostawa, montaż i uruchomienie dwóch nowych półkompletów urządzeń telezabezpieczeń światłowodowych w polu linii 400 kv kierunek SE Olsztyn Mątki; TZ dla linii Gdańsk Błonia wyposażyć w interfejsy optyczny i E1, ii. iii. iv. SE Olsztyn 1 dostawa, montaż i uruchomienie jednego półkompletu urządzenia telezabezpieczenia światłowodowego w polu linii 400 kv kierunek SE Olsztyn Mątki, dostawa, montaż i uruchomienie półkompletów zabezpieczenia odcinkowego łącznie z dwoma półkompletami urządzeń telezabezpieczeń światłowodowych dla obu stacji Ostrołęka i Olsztyn Mątki ujęte są w innym zadaniu, implementacja w systemach dyspozytorskich ODM i KDM oraz w systemie zdalnego nadzoru CN/RCN funkcji systemów stacyjnych określonych przez wymagania przyjętych rozwiązań technologicznych aparatury i urządzeń stacyjnych i przez wymagania odpowiednich standardowych specyfikacji funkcjonalnych i technicznych PSE S.A. Wykonanie implementacji, dołączenie do istniejących systemów, wykona Zamawiający przy współudziale Wykonawcy. 11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej stacji, linii i obiektów związanych, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (w tym odwodnienia) przed zakryciem prac. 12. W przypadku wystąpienia konieczności ustanowienia służebności w wyniku realizacji inwestycji Wykonawca uzyskana niezbędne służebności przesyłu na rzecz PSE S.A. 13. Opracowanie instrukcji eksploatacji. 14. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji umożliwiających rozpoczęcie i prowadzenie eksploatacji stacji. 15. Uzyskanie właściwych dokumentów wynikających z Ustawy z dnia o odpadach (Dz.U r. poz 21.) w związku z koniecznością unieszkodliwienia materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych prac. W rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca stanie się wytwórcą odpadów. Dla wszystkich zdemontowanych urządzeń, dokonać ekspertyzy ich dalszej przydatności na potrzeby PSE S.A. a szczegóły składowania (przekazanie na magazyn czy likwidację) sprzętu należy uzgodnić ze służbami PSE S.A. Wykonanie prób technicznych, sprawdzeń pomontażowych, pomiarów, badań i testów urządzeń i aparatury ujętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami niniejszego PF-U. 16. Wykonanie prób funkcjonalnych urządzeń i systemów związanych z przedmiotem zamówienia oraz prac uruchomieniowych. 17. Wykonanie niezbędnych pomiarów na stacji oraz na obiektach związanych potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie pracy wszystkich urządzeń, aparatury i systemów. 18. Przekazanie do odbioru urządzeń, aparatury pierwotnej, wtórnej i pomocniczej będących Strona 11 z 124

12 przedmiotem zamówienia po pozytywnym zakończeniu prób technicznych, funkcjonalnych i ich uruchomieniu. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (projekt powykonawczy, dokumentacja urządzeń DTR, wyniki badań odbiorczych, atesty, gwarancje, oprogramowanie i licencje, instrukcje obsługi, instrukcji eksploatacji stacji, itp.) obejmujących przedmiot zamówienia i zawartych w umowie na realizację przedmiotu zamówienia. 19. Wykonanie pomiarów hałasu przed oddaniem obiektu do użytkowania w przypadku, gdy w sąsiedztwie modernizowanego lub budowanego obiektu znajdują się grunty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 20. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia eksploatacji i przekazanie całości wdrożonego przedmiotu zamówienia do eksploatacji (początek okresu gwarancji - po odbiorze całości przedmiotu zamówienia oraz po przeprowadzeniu jednomiesięcznej eksploatacji próbnej). 21. Przeprowadzenie niezbędnego instruktażu dla personelu eksploatacyjnego Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń i układów rozdzielni/stacji. 22. Wykonanie wszystkich innych prac niezbędnych do realizacji w całości zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym PFU Lokalizacja stacji Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kv Olsztyn Mątki zlokalizowana jest na terenie Gminy Jonkowo położonej w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Istniejąca stacja 400/220/110 kv Olsztyn Mątki położona jest na działkach wymienionych poniżej. Obszar stacji zajmuje teren o powierzchni m 2. Tabela 1. Wykaz działek stanowiących własność Skarbu Państwa i PSE SA, na których jest położona istniejąca SE 400/220/110 kv Olsztyn Mątki Nr działki Obręb/gmina Właściciel Powierzchnia [m 2 ] Status prawny 203/3 10 Mątki/Jonkowo Skarb Państwa Użytkowanie wieczyste 203/4 10 Mątki/Jonkowo Skarb Państwa Użytkowanie wieczyste 205/4 10 Mątki/Jonkowo Skarb Państwa Użytkowanie wieczyste 205/5 10 Mątki/Jonkowo Skarb Państwa Użytkowanie wieczyste 205/6 10 Mątki/Jonkowo Skarb Państwa Użytkowanie wieczyste 205/7 10 Mątki/Jonkowo Skarb Państwa Użytkowanie wieczyste 256/1 10 Mątki/Jonkowo Skarb Państwa Użytkowanie wieczyste Mątki/Jonkowo PSE SA 493 Własność 205/8 10 Mątki/Jonkowo osoba fizyczna 5195 Własność prywatna do wykupu pod rozbudowę stacji Strona 12 z 124

13 Nr działki Obręb/gmina Właściciel Powierzchnia [m 2 ] Status prawny Razem Stacja jest w całości własnością PSE S.A. i obejmuje: a) rozdzielnię napowietrzną 400 kv w układzie 2S z szyną obejściową, b) rozdzielnię napowietrzną 220 kv składającą się z bloku: pole linii 220 kv Olsztyn oraz pole AT3 400/220 kv, c) rozdzielnię napowietrzną 110 kv w układzie 3S. Lokalizacja planowanej rozbudowy rozdzielni 400 kv SE Olsztyn Mątki nie koliduje z terenami obszarów chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura Teren stacji i przyległy nie jest objęty MPZP Planowane powiązania z siecią Lidzbark Morąg 2 x Olsztyn Gietrzwałd Ostróda Olsztynek Rys. 1. Powiązania SE Olsztyn Mątki z KSE - stan istniejący Strona 13 z 124

14 Lidzbark Morąg 2 x Olsztyn Gietrzwałd Ostróda OLM 150 Olsztyn Jeroty Olsztynek Rys. 2. Powiązania SE Olsztyn Mątki z KSE - stan projektowany Komunikacja społeczna Program Komunikacji Społecznej należy opracować i uzgodnić z Zamawiającym w wersji uproszczonej z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego oraz standardów opisanych w publikacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod nazwą Inwestycje infrastrukturalne, komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów, Warszawa, czerwiec 2008 r. Wymagania w zakresie komunikacji społecznej dla inwestycji elektroenergetycznych oraz wytyczne dla Wykonawców dotyczące: Zasad przygotowania i prowadzenia komunikacji społecznej. Zawartości Programu Komunikacji Społecznej (PKS) w wersji uproszczonej. Katalogu narzędzi oraz form działań w obszarze komunikacji społecznej. Zasad przygotowania publikacji wydawnictw oraz projektów stron internetowych. Zasad przygotowania produktów nieustandaryzowanych. zamieszczono w Załączniku 1 do PF-U. Zamawiający ma prawo uzupełnić załączone wytyczne w ramach procesu uzgadniania, jak również realizacji PKS w przypadku zaistnienia szczególnych warunków dotyczących sytuacji politycznej, społecznej czy ekonomicznej związanych z realizowaną inwestycją. Wykonawca jest zobowiązany optymalnie dostosować Program Komunikacji Społecznej do charakteru i zakresu realizowanej inwestycji oraz do przeprowadzonej analizy jej otoczenia w celu terminowej jej realizacji Dokumentacja dla projektów aplikujących o dofinansowanie działań w ramach osi priorytetowej VII, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zadanie inwestycyjne należy do zadań aplikujących o dofinansowanie z środków przeznaczonych na działania w ramach osi priorytetowej VII: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zamawiający planuje ubiegać się o środki pomocowe na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach priorytetu inwestycyjnego Strona 14 z 124

15 7.e Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju planuje się, że wspierane będą inwestycje w tzw. inteligentną infrastrukturę w sektorze gazowym i elektroenergetyki. Obecny stan infrastruktury sieciowej nie zapewnia efektywnego funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. System energetycznych sieci dystrybucyjnych i przesyłowych w Polsce jest w znacznym stopniu zamortyzowany. Co więcej, eksploatowana infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna jest już mocno przestarzała. Dlatego istnieje potrzeba wsparcia rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych poprzez ich budowę, rozbudowę oraz modernizację w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania KSE. Dodatkowo przewiduje się wsparcie rozwoju sieci zawierającej również element smart, co będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwiększy rolę odbiorcy końcowego, który stanie się aktywnym, świadomym uczestnikiem rynku energii elektrycznej w pełni zarządzającym poborem energii. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie spełniało funkcjonalności inteligentnej przesyłowej sieci elektroenergetycznej poprzez: a) Funkcję zaawansowanej kontroli przepływu mocy czynnej i biernej, b) Funkcję zaawansowanego monitoringu wraz z wizualizacją stanu sieci, c) Funkcję przetwarzania i wysyłania danych z urządzeń i systemów pomiaru obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, zainstalowanych na liniach w ramach innych zadań inwestycyjnych. Powyższe funkcje zostały przypisane do realizacji Systemowi Sterowania i Nadzoru (SSiN) w pkt opracowania. W przypadku doprecyzowania dodatkowych wymagań w zakresie spełnienia funkcjonalności inteligentnej przesyłowej sieci elektroenergetycznej, przez organy administracji państwowej odpowiedzialnej za wdrożenie i zarządzanie środkami unijnymi w ramach POIiŚ ww. wytyczne zostaną niezwłocznie przekazane w formie dodatkowego załącznika do przedmiotowej dokumentacji Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia Przewidywany całkowity okres realizacji zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym PFU (wraz z realizacją w obiektach związanych) jest ustalony w harmonogramie rzeczowym stanowiącym załącznik do umowy Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia W celu realizacji przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i zrealizować zakres prac dostaw i usług zgodnie z poniższymi wymaganiami. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym przedmiaru robót, który winien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Wykonawca zobowiązany jest stosować zasady i wytyczne właściwe dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych źródeł dofinansowania, w ramach którego została przyznana pomoc finansowa. Strona 15 z 124

16 Wykonawca zadania inwestycyjnego jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania ww. zasad, wytycznych, a także wewnętrznych procedur, w tym: zasad wynikających z procedury pozyskania i rozliczania funduszy pomocowych, właściwej dla realizacji przedmiotu zamówienia bądź innych procedur czy instrukcji obowiązujących u Zamawiającego związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pomocowych. Dotyczy to szczególnie przestrzegania ww. wytycznych i procedur w zakresie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, przygotowywania raportów oceny oddziaływania na środowisko, pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto zgodnie z ww. wytycznymi i procedurami Wykonawca zadania inwestycyjnego będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu oraz podmiotom przez niego wskazanym, wyjaśnień, uzupełnień i poprawek dotyczących poszczególnych Etapów/Elementów, które są przedmiotem fakturowania, w szczególności dostarczenia kompletu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poniesienia wydatków Informacje podstawowe dotyczące terenu i wymagań środowiskowych Warunki gruntowo-wodne Wykonawca przeprowadzi badania geotechniczne terenu przeznaczonego pod rozbudowę stacji i powiązań liniowych oraz ocenę (warunki hydrogeologiczne, własności fizyko-chemiczne gruntów) warunków geotechnicznych terenów przeznaczonych pod budowle. Badania te należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami Ukształtowanie terenu Teren, na którym zlokalizowana jest SE 400/220/110 kv Olsztyn Mątki zasadniczo jest płaski, jednakże już poza jego granicami teren zaczyna być pagórkowaty, a obszar na wschód od stacji znacząco się obniża. Rozdzielnia 400 kv zlokalizowana jest w kierunku północno-zachodnim, rozdzielnia 110 kv jest usytuowana po jej przeciwnej stronie, a pole 220 kv leży prostopadle do w/w rozdzielni w kierunku wschodnim. Przed wykonaniem prac budowlanych, związanych z planowanym przedsięwzięciem, należy wykonać wyrównanie terenu poprzez nawiezienie gruntem pochodzącym między innymi z niwelacji, oraz wykopów pod fundamenty i kanały kablowe w nowej części rozdzielni Warunki środowiskowe Dla stacji elektroenergetycznej przyjmuje się następujące wymagania środowiskowe. Tabela 2. Wykaz wymagań środowiskowych dla urządzeń w wykonaniu napowietrznym Lp. Wyszczególnienie Wymagania 1. Miejsce zainstalowania Wykonanie napowietrzne 2. Maksymalna temperatura otoczenia +40 o C 3. Minimalna temperatura otoczenia -30 o C Strona 16 z 124

17 Lp. Wyszczególnienie Wymagania 4. Wysokość nad poziomem morza nie przekracza 1000 m 5. Średnia wilgotność powietrza w okresie 24 godzin nie przekracza 95 % 6. Ciśnienie atmosferyczne hpa 7. Grubość warstwy lodu 10 mm 8. Parcie wiatru odpowiadające 34 m/s 700 Pa 9. Poziom izokerauniczny 27 dni/rok 10. Poziom zabrudzenia zgodnie z IEC/TR III silny 11. Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki 32 g/m Poziom nasłonecznienia 1200 W/m Aktywność sejsmiczna Strefa Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia W terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu, szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem stacji przeciwległych) powinien zawierać co najmniej: a) termin realizacji projektu wykonawczego, b) terminy i zakres badań odbiorczych w miejscu wytwarzania poszczególnych grup urządzeń i systemów, c) terminy dostawy urządzeń po wykonaniu badań odbiorczych w miejscu wytwarzania, d) zakres i terminy realizacji kolejnych elementów prac nie wymagających odstawień urządzeń czynnych stacji w tym obiektów stacji przeciwległych, e) zakres i terminy realizacji kolejnych elementów prac wymagających odstawień urządzeń czynnych stacji, również w stacjach przeciwległych oraz linii 400 kv, f) zakres i terminy badań odbiorczych przedmiotu zamówienia w stacji elektroenergetycznej wraz z systemami powiązanymi, g) zakres, warunki i terminy przeprowadzenia ruchu próbnego poszczególnych układów stacji wraz z urządzeniami i systemami powiązanymi przed przekazaniem do eksploatacji, h) odbiór przedmiotu zamówienia w stacji i przekazanie całości układu do eksploatacji. 2. W harmonogramie szczegółowym Wykonawca powinien uwzględnić terminy dostaw urządzeń dostarczanych (o ile dotyczy) przez Zamawiającego. Strona 17 z 124

18 3. Harmonogram wyłączeń czynnych urządzeń stacji i pól w stacjach przeciwległych, sporządzony na bazie załącznika nr 4, w celu opracowania planów wyłączeń elementów KSE potrzebnych dla realizacji danego zadania powinien zawierać następujące informacje: a) nazwa rozdzielni i elementu, który ma być wyłączany, b) termin wyłączenia, c) wyłączenia towarzyszące, d) gotowość do załączenia i być spójny z harmonogramem realizacji oraz uzgodniony i zaopiniowany przez Zamawiającego. Planowanie wyłączeń ma się odbywać zgodnie z IRiESP. Harmonogramy wyłączeń należy podać do planu wyłączeń. Uzgodnione wyłączenia w planie rocznym (PKR) muszą być na bieżąco potwierdzane w planach miesięcznych, tygodniowych i dobowych. 4. Wykaz osób (i kontaktów), ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych za poszczególne określone i zdefiniowane elementy zamówienia i osobę odpowiedzialną za całość zamówienia Wymagania w zakresie spraw formalno-prawnych Do Wykonawcy należy opracowanie dokumentów i projektów niezbędnych dla uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia, jako inwestycji celu publicznego - w tym: 1. Przeprowadzenie uzgodnień formalno-prawnych, przygotowanie odpowiednich dokumentów i opracowań w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, uzyskanie pozwolenia na budowę dla prac wymagających takiego pozwolenia lub dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego o rozpoczęciu prac budowlanych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji i użytkowania przedmiotu zamówienia, 5. Umożliwienie bezwzględnego i natychmiastowego dostępu PSE S.A. do wszystkich danych zawartych w sporządzonych operatach szacunkowych, uzgodnieniach oraz decyzjach administracyjnych Wymagania w zakresie projektu budowlanego Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Projekt budowlany do opiniowania należy dostarczyć w wersji papierowej w liczbie 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF z możliwością wydruku Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Dokumentacja i projekty wykonawcze powinny być opracowane w języku polskim indywidualnie dla stacji i prac w otoczeniu stacji oraz dla stacji przeciwległych (oddzielnie dla każdego obiektu) z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w programie funkcjonalno - użytkowym wraz z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zawartymi w standardach PSE S.A. i przedmiotowych normach oraz z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie i warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, szczegółowych wytycznych, a także z uwzględnieniem wymagań zawartych w poszczególnych projektach budowlanych. Projekt wykonawczy powinien zawierać w szczególności elementy podane w kolejnych punktach Część budowlana Strona 18 z 124

19 1. Opisy techniczne, spisy zawartości, kopie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz kopie i zestawienia innych istotnych dokumentów, opisy prac przygotowawczych i projektowych oraz kreślenie granic zakresu prac objętych zamówieniem. 2. Opis modernizowanej stacji: kategoria, dobór schematu zgodnie z kryteriami określonymi w specyfikacji. 3. Rysunki zagospodarowania terenu stacji na podkładach map sytuacyjno-wysokościowych w tym: a) lokalizacji budynków stacyjnych, b) lokalizacji fundamentów pod konstrukcje elementów instalowanych na stacji i wyprowadzeń liniowych, c) lokalizacji dróg, w tym dróg pożarowych, d) lokalizacji bocznicy kolejowej, e) lokalizacji ciągów kanalizacji kablowej, f) lokalizacji siatki uziemiającej, g) lokalizacji sieci podziemnych: odwodnienia, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, itp. h) lokalizacji elementów systemu ochrony technicznej stacji. 4. Rysunki wszystkich stosowanych typów fundamentów (wylewanych i prefabrykowanych). 5. Rysunki konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami, z zaznaczonymi parametrami i rodzajem zastosowanego materiału. 6. Rysunki wykonawcze elementów mechaniczno-konstrukcyjnych z pokazaniem: a) ustawienia urządzeń i aparatury, b) zawieszenia izolacji i osprzętu, c) wykonania połączeń między aparatami. 7. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczych oraz fundamentów. Opis technologii. 8. Obliczenia niezbędne do realizacji (wyniki obliczeń z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym: a) obliczenia wytrzymałości statycznej i dynamicznej konstrukcji, b) warunki zwarciowe zgodnie z Planem Rozwoju, c) ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej, d) ilości odprowadzanych ścieków opadowych z całego terenu stacji, e) wydajności istniejącego ujęcia wody w zakresie obsługi rozbudowanej instalacji zraszaczowej f) wykonania bilansu ścieków deszczowych które będą odprowadzane z całego terenu stacji 9. Projekty prac i obiektów budowlanych w zakresie: a) budowy kontenera zespołu prądotwórczego, b) budowy kontenera wspólnego dla sprzętu ppoż. i ekologicznego, c) budowy kanalizacji kablowej i jej elementów, d) budowy oświetlenia stacji, e) budowy dróg wewnętrznych, Strona 19 z 124

20 f) budowy ogrodzeń stacji i ogrodzeń wewnętrznych (jeśli wymagane), g) budowy sieci odwodnienia, wodociągowej, itd., h) zagospodarowania terenu stacji. 10. Projekty instalacji elektrycznych, teletechnicznych, grzewczych, wentylacyjnych, przeciwpożarowych, itp. obiektów budowlanych i urządzeń przynależnych. Wymienione projekty i rysunki powinny zawierać elementy, detale i przekroje niezbędne do prac montażowych oraz kontroli jakości wykonywanych prac Część technologiczna 1. Schematy zasadnicze obwodów pierwotnych z zaznaczonym typem aparatury, jej parametrami. 2. Schematy rozwiązań konstrukcyjnych pól rozdzielni i układów technologicznych. 3. Rysunki sytuacyjne pokazujące wzajemne rozplanowanie urządzeń i ich powiązania. 4. Dokumentacja obwodów wtórnych: Projekt musi obejmować całość obwodów wtórnych i pomocniczych SE Olsztyn Mątki, w tym projekty dla etapów przejściowych i powiązań z obiektami istniejącymi. Powinien w odrębnych częściach obejmować wymagane uzupełnienia i zmiany w obwodach wtórnych stacji przeciwległych oraz w ośrodkach nadrzędnych dyspozycji mocy (KDM i ODM) i centrum nadzoru eksploatacyjnego (CN i RCN). Powinien zawartością obejmować wymagania Standardów zamawiającego w tym standardu w zakresie dokumentacji urządzeń i oprogramowania. Powinien obejmować obwody wtórne z podziałem na odpowiednie grupy i układy oraz systemy stacji. W projekcie wykonawczym muszą być zawarte wymagane powiązania, konfiguracja, parametryzacja, zasilanie urządzeń oraz wszelkie inne elementy dla zapewnienia realizacji funkcji określonych w programie funkcjonalno - użytkowym oraz w standardach PSE S.A. 1. Projekt wykonawczy powinien zawierać co najmniej, lecz nie ograniczać się do wymienionych poniżej elementów: a) schematów funkcjonalnych obwodów wtórnych stacji, w tym poszczególnych pól rozdzielni 400 kv i 220 kv, pól potrzeb własnych SN i nn, z pokazaniem urządzeń, oraz funkcji tych urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem źródeł sygnałów wejściowych oraz odbiorców sygnałów wyjściowych, b) schematów funkcjonalnych poszczególnych obwodów wtórnych stacji (jak: EAZ, SSiN, SRZ, pomiarów energii, telekomunikacji, ochrony technicznej, itp.) oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej systemów (z pokazaniem struktury komunikacji, w tym sieci LAN), c) schematów zasadniczych (ideowych) obejmujących całość obwodów wtórnych i pomocniczych obiektów nowobudowanych i obiektów związanych stacji przeciwległych (obwody zabezpieczeń, sterowań, pomiarów, rejestracji, sygnalizacji, telemechaniki, telekomunikacji). Schematy powinny obejmować wszystkie obwody wtórne i pomocnicze oraz ich aparaty i urządzenia zainstalowane. Powinien być zastosowany odpowiedni podział rysunków i opisów według pól, rozdzielni, systemów i układów, d) schematów montażowych (połączeń i przyłączeń) obejmujących całość obwodów wtórnych i pomocniczych obiektów nowobudowanych oraz obiektów związanych stacji przeciwległych z podaniem numerów i rozmieszczenia zacisków montażowych wraz z adresowaniem obwodów (w szafkach rozdzielni, urządzeniach, szafach SSiN oraz innych tablicach/szafach elementów związanych. Powinny być również pokazane wszystkie kable pomiarowe, sterownicze i sygnalizacyjne (typ, nr, adres, liczba żył rezerwowych).schematów koordynacyjnych poszczególnych aparatów i urządzeń lub/i poszczególnych systemów stacji, Strona 20 z 124

21 e) schematów elewacji i rozmieszczenia urządzeń (w tym urządzeń w szafach) oraz rozprowadzenia kabli wewnątrz budynków stacyjnych oraz na terenie stacji, f) opisy i schematy procesów pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji danych oraz zestawienia danych (wraz z wymaganymi atrybutami) przewidzianych do dystrybucji w każdym kierunku, zgodnie z wymaganiami i logiką normy PN EN (w szczególności tom 8-1), g) wykazy urządzeń oraz zestawienie danych technicznych poszczególnych urządzeń, h) zestawienia materiałów oraz zestawienie danych technicznych poszczególnych materiałów, w tym wykaz wszystkich kabli pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych, i) opis techniczny i obliczenia oraz analizy potwierdzające spełnienie wymagań standardów, z uwzględnieniem: i. parametryzacji poszczególnych urządzeń i układów w tym przygotowanie nastaw zabezpieczeń, ii. iii. iv. konfiguracji i logik poszczególnych urządzeń i układów, opisów poszczególnych układów oraz działania poszczególnych algorytmów systemów oraz aplikacji obsługi, list sygnałów, algorytmów blokad i sekwencji łączeniowych. 2. Wymagania odnoszą się odpowiednio do projektów wykonawczych telekomunikacji, systemów ochrony technicznej i ppoż. 3. W przypadku powiązań z obwodami w stacjach sąsiednich, wszystkie schematy i rysunki, na których nanosi się zmiany dla tych stacji należy zastąpić nowymi tak, aby projekty obwodów tych stacji stanowiły spójną całość. 4. Projekt wykonawczy wymaga opinii Zamawiającego. Do zaopiniowania należy przekazać Zamawiającemu całość projektu wykonawczego obwodów wtórnych SE Olsztyn Mątki wraz z projektami dla stacji przeciwległych. 5. Wykazy części rezerwowych i ich wymagane ilości. 6. Obliczenia, (wyniki obliczeń z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym szczególnie: a) konstrukcyjne w stanach normalnych i zakłóceniowych, b) wytrzymałości zwarciowej, c) doboru parametrów technicznych urządzeń i aparatury pierwotnej, d) dobór i nastawienia urządzeń w SE Olsztyn Mątki i w stacjach związanych, e) doboru parametrów budynków i budowli oraz sieci pomocniczych (sieci wodociągowej, itp.), f) ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. 7. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. 8. Zestawienie badań odbiorczych, w tym: a) odbiorów fabrycznych materiałów do budowy stacji z udziałem Zamawiającego, b) badań i odbiorów fabrycznych urządzeń pierwotnych i wtórnych oraz układów technologicznych (w tym urządzeń EAZ, SSiN) z udziałem Zamawiającego, c) badań odbiorczych i rozruchowych zainstalowanych urządzeń obwodów pierwotnych (z uwzględnieniem odbiorów prac zanikających w trakcie budowy), d) badań odbiorczych zainstalowanych urządzeń obwodów wtórnych i pomocniczych, 9. Dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) zainstalowanych urządzeń i aparatów. Dokumentacja Strona 21 z 124

22 ta powinna w szczególności opisywać zainstalowane urządzenia i ich działanie; powinna określać terminy i warunki przeprowadzania przeglądów; powinna opisywać procedury lokalizacji i usuwania usterek, zwłaszcza uszkodzeń pojedynczych elementów urządzeń i układów i procedury eksploatacji; powinna określać urządzenia i aparaturę, jaką należy wykorzystywać do prac konserwacyjnych i naprawczych. 10. Dokumentacja oprogramowania włącznie z udzieleniem odpowiednich licencji na użytkowanie oprogramowania. Dostawca powinien dostarczyć dokumentację oprogramowania użytkowego, w tym narzędziowego, serwisowego w wersji skompilowanej na płytce CD. 11. Analizy, wyniki pomiarów i obliczenia potwierdzające spełnienie wymagań programu funkcjonalno - użytkowego i przywołanych norm. 12. Szczegółowa Instrukcja Eksploatacji SE Olsztyn Mątki oraz aktualizacja Szczegółowej Instrukcji Eksploatacji dla stacji przeciwległych. 13. Dokumentacja powykonawcza. a) zakres dokumentacji powykonawczej dotyczy SE Olsztyn Mątki jak również pól w stacjach przeciwległych współpracujących z odpowiednimi polami w przypadku instalowania w tych stacjach nowej aparatury i urządzeń lub adaptacji istniejącej, b) dokumentację powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania. Pozytywna opinia projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia poprawnie pod względem technicznym, ruchowo eksploatacyjnym i pod względem wymagań środowiskowych Organizacja robót budowlanych Organizacja robót budowlanych musi być dostosowana do zakresu i harmonogramów realizacji przedmiotowego zamówienia i musi uwzględniać etapowanie inwestycji. Organizację tych robót musi wykonać Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem harmonogramu wyłączeń w kolejnych etapach realizacji. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy stacji SE Olsztyn Mątki i prac prowadzonych w stacjach przeciwległych oraz wyznaczy trasy przejazdu. Drogi transportowe oraz ciągi piesze muszą być odpowiednio oznakowane i w przypadkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego wygrodzone Przygotowanie terenu budowy Organizacja robót budowlanych musi być dostosowana do zakresu i harmonogramów realizacji przedmiotowego zamówienia i musi uwzględniać etapowanie inwestycji. Organizację tych robót musi wykonać Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem harmonogramu wyłączeń w kolejnych etapach realizacji. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy stacji SE Olsztyn Mątki i prac prowadzonych w stacjach przeciwległych oraz wyznaczy trasy przejazdu. Drogi transportowe oraz ciągi piesze muszą być odpowiednio oznakowane i w przypadkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego wygrodzone. Jeżeli zajdzie konieczność to miejsca pracy winny zostać ogrodzone ogrodzeniami tymczasowymi z siatek PVC Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Strona 22 z 124

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI... 4 2. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 6 2.2. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, październik 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia...6 1.2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia...7

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej Program funkcjonalno-użytkowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SE 400/110 kv TARNÓW WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rybna 4, tel.: 0 33 8100-274, e-mail kamsc@wp.pl OBIEKT: ADRES: Oświetlenie uliczne Bielsko-Biała ul. Dożynkowa gm. kat. 0038 Stare Bielsko INWESTOR: GMINA BIELSKO BIAŁA TEMAT

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, lipiec

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA ROZDZIELNI 110 kv W SE 220/110 kv ADAMÓW DLA PRZYŁĄCZENIA WYTWÓRNI GAZÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ II A PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa stacji 400/110 kv Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec Gdańsk Błonia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa stacji 400/110 kv Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec Gdańsk Błonia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: Budowa stacji 400/110 kv Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec Gdańsk Błonia CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA MODERNIZACJI SE 220/110 KV SE KONIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: MODERNIZACJA STACJI 220/110 KV KONIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13 do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa rozdzielni 110 kv dla PT Łachów ; nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Program Funkcjonalno-Użytkowy Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Piaseczno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Odpowiedź nr 5 Pytanie nr 7 Odpowiedź nr 7 Pytanie nr 8 Odpowiedź nr 8 Pytanie nr 9 Odpowiedź nr 9 Pytanie nr 10 Odpowiedź nr 10

Pytanie nr 5 Odpowiedź nr 5 Pytanie nr 7 Odpowiedź nr 7 Pytanie nr 8 Odpowiedź nr 8 Pytanie nr 9 Odpowiedź nr 9 Pytanie nr 10 Odpowiedź nr 10 Pytanie nr 5 Zgodnie z SIWZ cz. II oraz z załącznikami do SIWZ cz. II, którymi są rysunki, na SE Stanisławów nie ma i nie będzie na obecną chwilę zainstalowanego transformatora sieciowego o dużej mocy,

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA STACJI 220/110 kv MOKRE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja 3.01 Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. SIWZ Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo A. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Inwestora: Rozbudowa stacji 400/220/110

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: MODERNIZACJA STACJI 220/6 KV KOKSOCHEMIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna, luty 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ INWESTOR: GMINA WIELKA OPRACOWAŁ: WOJCIECH LISEK RP-Upr 945/94 DATA : 04.2009 SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2b. 11. Odbiory techniczne dokumentacji powinny się odbywać przy udziale PPK, a dokumentacja

Załącznik Nr2b. 11. Odbiory techniczne dokumentacji powinny się odbywać przy udziale PPK, a dokumentacja I. ZAKRES DOKUMENTACJI DO PRZEKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu: 1. Wielobranżowy Projekt budowlany opracowany wg obowiązujących przepisów,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.01.00-00-002/11-00 Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kv Krajnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kv Krajnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, maj 2014 r. SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA... 4 2. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH dla prac związanych z wymianą słupów parkowych oświetlenia ulicznego nn 0,4kV w Pułtusku przy ul.rynek i Konopnickiej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice.

Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice. 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 kv W STACJI 220/110 kv WŁOCŁAWEK AZOTY CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) TOM I OPIS Konstancin-Jeziorna, luty 2013 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGA DOJAZDOWA DO AMFITEATRU W ŻYWCU INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU 34-300 Żywiec Ul. Rynek 2 AUTOR

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 29 kwietnia 2014 r.

POSTANOWIENIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. Sygn. akt KIO 740/14 POSTANOWIENIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś wobec cofnięcia w dniu 28 kwietnia 2014 r. przed otwarciem rozprawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W

W A R U N K I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów Adres dodatkowy do korespondencji: ul. Kościelnicka 44, 99-210 Uniejów tel. 690-450-985 e-mail: energetyka@uniejow.pl Numer i data

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Nowohuckie Centrum Kultury Adres: al. Jana Pawła II 232 31-913 Kraków Województwo małopolskie PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN Strona tytułowa Część II Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin 1. Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 129083-2015; data zamieszczenia: 01.09.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 124237-2015 data 20.08.2015

Bardziej szczegółowo

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie. - brak

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie. - brak 1. Zakres robót. Przedmiotem opracowania dokumentacji jest montaż instalacji elektrycznych w przepompowni ścieków P-3 w miejscowości Potryty gm. Jeziorany dz. nr 58/1. - montaż zalicznikowej wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji technicznej dla wymiany aparatury łączeniowej oraz modernizacji instalacji odgromowej i zabezpieczenia przed przepięciami rozdzielni 220kV ESP Porąbka-Żar

Bardziej szczegółowo