SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA MODERNIZACJI SE 220/110 KV SE KONIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: MODERNIZACJA STACJI 220/110 KV KONIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Strona 1 z 128

2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyka istniejącej stacji Granice własności Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Zakres dokumentacji formalno prawnej i technicznej Zakres OBWODÓW PIERWOTNYCH Zakres obwodów wtórnych Zakres telekomunikacji Zakres instalacji i robót budowlanych Zakres prac ogólnostacyjnych Zakres prac odbiorczych: Zakres prac uwagi dodatkowe Komunikacja społeczna Opis i zobrazowanie graficzne przedmiotu zamówienia w obszarze sieci KSE Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące technologii budowy, warunków wyłączeń sieci dla prowadzonych prac Lokalizacja stacji Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia Wymagania w zakresie spraw formalnoprawnych Wymagania w zakresie projektu budowlanego Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Część budowlana Część technologiczna Organizacja robót budowlanych Wymagania w zakresie budynków i konstrukcji Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu, infrastruktury System ochrony technicznej SOT PSE S.A. Oddział w PoznaniuWymagania dla obwodów pierwotnych Potrzeby własne stacji Wymagania dla obwodów wtórnych i pomocniczych Regulacja napięcia i mocy biernej ARNE/ARST Rezerwowa sygnalizacja awaryjna RSA Łącze inżynierskie System rejestracji zakłóceń SRZ Układy synchronizacji rozdzielnianej Monitoring autotransformatorów AT1 i AT System Sterowania i Nadzoru SSiN Pomiary energii Telekomunikacja WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Wymagania dotyczące technologii, montażu i programów realizacji

3 4.2 Wymagania dotyczące badań odbiorczych i przekazywania do eksploatacji przedmiotu zamówienia INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI WYMAGANE PROTOKOŁY, ATESTY I INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INSTRUKTAŻE CZĘŚĆ INFORMACYJNA SPIS RYSUNKÓW SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

4 1 STRONA TYTUŁOWA Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Modernizacja stacji 220/110 kv Konin Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy Stacja elektroenergetyczna 220/110 kv Konin ul. Przemysłowa 158, Konin Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia grup robót , , , , , , klas robót , , , , , , , , , , , , kategorii robót , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin Jeziorna 4

5 2 WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI Wybudowanie metodą kompleksową sposób realizacji inwestycji, w którym to po podpisaniu umowy z PSE S.A., Wykonawca odpowiedzialny jest za zrealizowanie wszystkich prac projektowych, formalnoprawnych, dostawy urządzeń, realizacji prac budowlano-montażowych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. AC ARST CCTV DC EAZ KSE MPZP PF-U - napięcie prądu przemiennego - Automatyczna Regulacja Napięcia Stacji - System telewizji przemysłowej - napięcie prądu stałego - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa - Krajowy System Elektroenergetyczny - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Program Funkcjonalno-Użytkowy zawierający zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne, funkcjonalne i użytkowe, które muszą być spełnione przy realizacji przez Wykonawcę tego przedmiotu zamówienia. NN nn SN SOT SSiN SSWiN SUiKZP WN - Najwyższe napięcie (220 kv i wyżej) - niskie napięcie (do 1 kv) - Średnie Napięcie (powyżej 1 kv i poniżej 110 kv) - System Ochrony Technicznej Stacji - System Sterowania i Nadzoru - System Sygnalizacji Włamania i Napadu - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Wysokie napięcie (od 110 kv i poniżej 220 kv) 5

6 3 CZĘŚĆ OPISOWA 3.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji 220/110 kv Konin. Prace obejmują następujące elementy: 1. Przeprowadzenie uzgodnień formalnoprawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji; 2. Uzyskanie koniecznych zezwoleń na wyłączenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, itp., niezbędnych dla realizacji inwestycji na czas wykonywania prac; 3. Uzyskanie zgód Właścicieli obiektów kolidujących z inwestycją na niezbędne przebudowy tych obiektów, uzgodnienie warunków realizacji przebudów i trybu przekazania przebudowywanych obiektów do eksploatacji; 4. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodnoprawne; 5. Wykonanie badań geotechnicznych; 6. Wykonanie projektu budowlanego modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Konin wraz z uzyskaniem opinii Zamawiającego; 7. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla modernizacji stacji; 8. Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji oraz opiniowanie z Zamawiającym i Elektrownią Konin oraz pozostałymi podmiotami trzecimi; 9. Dostawa, magazynowanie i transport na plac budowy niezbędnych materiałów do modernizacji stacji, 10. Dokonanie wymaganych uzgodnień i zgłoszeń prowadzonych prac do właściwych organów administracji i jednostek nadzoru budowlanego; 11. Realizację prac budowlano montażowych modernizacji stacji 220/110 kv Konin; 12. Wypłatę odszkodowań lub naprawę szkód powstałych w trakcie prac budowlano-montażowych; 13. Przeprowadzenie prób i badań odbiorczych; 14. Uruchomienie nowych urządzeń, aparatury i systemów; 15. Opracowanie zmian w instrukcji eksploatacji stacji i obiektów związanych; 16. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stacji; 17. Rozruch stacji 220/110 kv Konin; 18. Wykonanie/współpraca z Zamawiającym niezbędnych zmian w centrach zdalnego sterowania i nadzoru oraz w stacjach i obiektach sąsiednich; 19. Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 20. Zgłoszenie zakończenia prac i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w rozdziale Jeżeli wymagania zawarte w niniejszej dokumentacji są ostrzejsze od wymagań zawartych w standardowych specyfikacjach funkcjonalnych i technicznych lub normach decydują wymagania zawarte w niniejszym PF-U. 6

7 3.2 Charakterystyka istniejącej stacji Stacja elektroenergetyczna 220/110 kv Konin została wybudowana w 1957 r. jako dwurozdzielniowa stacja przyelektrowniana systemowa, służąca do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Konin do KSE, tranzytu i rozdziału energii o napięciu 220 kv i 110 kv, transformacji napięcia 220 kv na napięcie 110 kv. Na terenie stacji 220/110 kv Konin znajdują się : 1. Obiekty stanowiące własność PSE S.A.: a) napowietrzna rozdzielnia 220 kv, z niesekcjonowanym, podwójnym układem szyn zbiorczych i jednostronną szyną obejściową od strony wyprowadzeń liniowych 220 kv, b) napowietrzna rozdzielnia 110 kv, z sekcjonowanym podwójnym układem szyn zbiorczych, c) autotransformator AT1 220/110/10,5 kv o mocy 160/160/50 MVA, d) autotransformator AT2 220/110/15,75 kv o mocy 160/160/16 MVA, e) napowietrzne mosty 110 kv i 220 kv, f) linia kablowa 110 kv od AT2 do pola nr 11 rozdzielni 110 kv, g) budynek sprężarkowni rozdzielni 220 kv, h) budynek nieczynnej sprężarkowi rozdzielni 220 kv, i) budynek sprężarkowni rozdzielni 110 kv, j) centralka telemechaniki jednokierunkowej UTJ-64.1, k) przetworniki telemetryczne rozdzielni 220 kv i strony 110 kv AT1 i AT2, l) zabezpieczenia rozdzielni 110 kv i 220 kv, m) potrzeby własne: - napięcie gwarantowane 230/400 V AC, V napięcie bezprzerwowe, - 48 V DC, - 24 V DC. 2. Obiekty stanowiące własność Elektrowni Konin: a) most szynowy 110 kv dla wyprowadzeń na 2 linie napowietrzne 110 kv Huta Aluminium A i B wraz z polem 14A, b) potrzeby własne: - 230/400 V AC, V DC. Grunt pod rozdzielniami 220 kv i 110 kv jest własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu PSE S.A. Nastawnia sieciowa SE Konin znajduje się we wspólnym pomieszczeniu z nastawnią główną Elektrowni Konin w budynku będącym własnością Elektrowni Konin. Napowietrzna rozdzielnia 220 kv, z niesekcjonowanym, podwójnym układem szyn zbiorczych i jednostronną szyną obejściową od strony wyprowadzeń liniowych 220 kv, wyposażona jest w: a) 3 pola blokowe w tym jedno czynne, b) 6 pól liniowych, 7

8 c) 2 pola autotransformatorów 220/110 kv, d) 1 pole łącznika szyn poprzeczno-obejściowego, e) 1 pole pomiaru napięcia dla każdego z systemów, f) 1 pole rezerwowe. Napowietrzna rozdzielnia 110 kv, z sekcjonowanym podwójnym układem szyn zbiorczych, zawiera: a) 5 pól blokowych, w tym trzy pola z czynnymi blokami, b) 9 pól liniowych, c) 1 pole autotransformatora 220/110 kv AT2, d) 1 pole transformatora potrzeb własnych Elektrowni 110/6 kv, e) 2 pola łącznika poprzecznego szyn, f) 2 pola łącznika poprzeczno-podłużnego szyn. Transformatory blokowe i transformator potrzeb własnych znajdują się poza stacją, przy budynku nastawni, na terenie Elektrowni Konin. Teren stacji posiada uzbrojenie: kable elektroenergetyczne i teletechniczne, siatkę uziemiającą, kanały kablowe, sieć kanalizacji deszczowej. Na stacji znajdują się drogi i oświetlenie zewnętrzne. Stanowiska autotransformatorów 220/110 kv posiadają separatory oleju. Dojazd do stacji odbywa się poprzez teren Elektrowni Konin Granice własności Granice własności-elektryczna Tabela nr 1 Granice własności - elektryczna Urządzenia, na których występuje podział własności Mosty 110 kv i 220 kv do elektrowni Miejsca podziału własności Pomiędzy PSE S.A. i Elektrownią Konin - zaciski odciągowe łańcuchów izolatorowych do strony elektrowni zawieszone na pierwszych bramkach na stacji. Linie systemowe 110 kv Pomiędzy PSE S.A. i Energa S.A. - zaciski odciągowe łańcuchów izolatorowych do strony linii zawieszone na bramkach krańcowych na stacji. Obwody wtórne: Zasilanie w energię elektryczną 0, 4 kv potrzeb własnych stacji 110 kv i 220 kv. Pola 110 kv i 220 kv blokowe oraz transformatorów Własność PSE S.A. kończy się na zaciskach przyłączeniowych kabli w polach rozdzielni 0,4 kv-d-l/4; K10; K i l i D-6/1 znajdujących się na terenie ZE PAK S.A. Granicę stanowią ostatnie listwy 8

9 Urządzenia, na których występuje podział własności potrzeb własnych ogólnych Centralna sygnalizacja na nastawni w El. Konin stanowi własność ZE PAK S.A. Miejsca podziału własności zaciskowe na terenie stacji 220/110 kv Granicę stanowią listwy przyłączeniowe w szafach Centralnej sygnalizacji Granice własności -obszar Stacja jest zlokalizowana na działce nr Tabela nr 2 Wykaz działek obejmujących teren stacji, elektrowni i wyjść liniowych 220 i 110 kv Lp. Obręb Nr działki Właściciel Władający Gosławice 1208 Skarb Państwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A Gosławice 1207/3 Skarb Państwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A Gosławice 1207/9 Skarb Państwa Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A Gosławice 1209/17 Skarb Państwa Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Jak wynika z ww. spisu właścicieli i władających, PSE S.A. ma prawo wieczystego użytkowania działek stanowiących obszar istniejącej stacji 220/110 kv i terenu położonego po północno-zachodniej stronie stacji. Na działce nr 1209/17 zlokalizowana jest Elektrownia Konin należąca do ZE PAK S.A. Dla terenu SE Konin jest opracowany MPZP. Stacja położona jest poza obszarem Natura Granice własności-budynki Budynki na stacji własność PSE S.A Granice własności-ogrodzenie Ogrodzenie stacji własność PSE S.A Granice własności-aparatura łączności Tabela nr 3 Granice własności aparatura łączności Urządzenia, na których występuje podział własności Przełącznica PG Elektrowni i MDF/DDF PSE S.A. ODF Rozdzielnica napięcia bezprzerwowego 230 V AC Rozdzielnica 48 V Miejsca podziału własności Łączówki na przełącznicach PG i MDF/DDF wzajemnych powiązanych i podłączeń urządzeń Złączki na panelach przełącznicy Zaciski wyjściowe obwodów na rozdzielnicę 230 V AC Zaciski wyjściowe obwodów na 9

10 Urządzenia, na których występuje podział własności Miejsca podziału własności rozdzielnicę 48 V DC Urządzenia transmisyjne PCM FMX, w.cz., WAN BB, telezabezpiecznia SWT Łączówki na przełącznicy MDF/DDF oraz obwody zasilania w rozdzielnicach Granice własności-pozostała infrastruktura Na stacji wszystkie drogi, kanalizacja kablowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie są własnością PSE S.A. 3.3 Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zrealizować przedmiot zamówienia metodą kompleksową, co najmniej w następującym zakresie: Zakres dokumentacji formalno prawnej i technicznej 1. Opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i projektów, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji i pozwoleń wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Wykonanie badań geotechnicznych na całym terenie objętym zadaniem, w szczególności na terenie przewidzianym pod budowę rozdzielni 110 kv. 3. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla całości przedmiotu zamówienia. Uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego. Realizacja prac według przepisów ustawy Prawo Budowlane i przepisów związanych, aktualnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Opracowanie programu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. 5. Przeprowadzenie uzgodnień formalnoprawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, w tym uzyskanie decyzji i opracowań środowiskowych, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o pozwoleniu na budowę Zakres OBWODÓW PIERWOTNYCH Rozdzielnia 220 kv 1. Demontaże: - łańcuchów izolatorowych i przewodów linkowych szyn zbiorczych i szyny obejściowej, oszynowania poprzecznego pól, przęseł krańcowych linii, mostów linkowych do AT i TB, - demontaż istniejącej aparatury pierwotnej 220 kv i przewodów łączących aparaturę. 2. Budowa nowej napowietrznej 13-to polowej rozdzielni 220 kv w układzie 2S+SO (jak dotychczasowa) z przewodami szyn zbiorczych i szyny obejściowej rurowymi, z nową aparaturą WN (z wykorzystaniem 4 kpl istniejących wyłączników, 6 szt przekładników prądowych 12 szt przekładników napięciowych i 6 szt ograniczników przepięć). 3. Montaż nowych przęseł krańcowych linii i mostów linkowych do AT i TB. Dostosowanie stanowisk AT1 i AT2 do jednostek 275 MVA. Rozdzielnia 110 kv 1. Demontaże: a) łańcuchów izolatorowych i przewodów linkowych szyn zbiorczych, oszynowania poprzecznego pól, przęseł krańcowych linii, mostów linkowych do TB i transformatorów potrzeb własnych, b) demontaż połączenia kablowego 110 kv do AT2, 10

11 c) demontaż istniejącej aparatury pierwotnej 110 kv i przewodów łączących aparaturę. 2. Montaż nowej 28-polowej (przy czym szyny zbiorcze o długości 28 pól; 3 pola rezerwowe niewyposażone; 1 pole rezerwowe wyposażone) rozdzielni GIS z podwójnym systemem szyn zbiorczych. 3. Montaż nowych przęseł krańcowych linii. 4. Montaż rurowych mostów na stanowiskach AT1, TB i transformatorów potrzeb własnych. 5. Budowa połączeń kablowych między rozdzielnią 110 kv a słupami krańcowymi linii 110 kv, stanowiskami AT, TB i transformatorów potrzeb własnych Zakres obwodów wtórnych 1. Instalacja zabezpieczeń i obwodów wtórnych pól rozdzielni 220 kv i 110 kv: a) 6 pól linii 220 kv (kierunek Plewiska, Pątnów 1, Pątnów 2, Sochaczew, Adamów 1, Adamów2), b) 1 pole blokowe 220 kv TB6/7, c) 1 pole łącznika szyn 220 kv poprzeczno-obejściowego, d) 9 pól linii 110 kv (kierunek Niesłusz, Konin Południe, Nowy Dwór, Huta Aluminium A i B, Huta Aluminium C, Pątnów, Cienin, Włocławek 1, Ślesin), e) pola linii blokowych 110 kv (TB1, TB4, TB5), f) 2 pola łączników szyn 110 kv poprzecznych, g) 1 pole odłączników sekcjonujących, h) 3 pola 110 kv tr. p.wł. elektrowni (TR2, TR3, TR), i) 2 Autotransformatory 220/110 kv. 2. Przeniesienie istniejących zabezpieczeń odcinkowych linii Plewiska i Adamów; pozostałe zabezpieczenia tych linii przekazać na magazyn PSE S.A., 3. Instalacja zabezpieczeń s. SN transformatorów potrzeb własnych SN/nn, 4. Podłączenie zabezpieczeń firmowych AT1 i AT2. 5. Wymaga się instalacji układu lokalizacji miejsca zwarcia w następującym rozwiązaniu: - realizację funkcji lokalizacji miejsca zwarcia w stanach dynamicznej w urządzeniach EAZ jako funkcji zaimplementowanej w urządzeniu, spełniającej wymagania określone w SIWZ, - realizację funkcji lokalizacji miejsca zwarcia w stanach statycznych w przenośnym urządzeniu 6. Montaż nowych szafek kablowych na rozdzielni 220 kv, 7. Instalacja układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej rozdzielni 220 kv, 8. Instalacja zabezpieczenia szyn rozdzielni 220 kv; istniejące zabezpieczenie przekazać na magazyn PSE S.A. 9. Instalacja układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej rozdzielni 110 kv, 10. Instalacja zabezpieczenia szyn rozdzielni 110 kv, 11. Montaż lokalnych szaf sterowniczych pól GIS rozdzielni 110 kv, 12. Zainstalowanie układu synchronizacji rozdzielnianej w rozdzielni 220 kv, 13. Zainstalowanie układu synchronizacji rozdzielnianej w rozdzielni 110 kv, 14. Przeniesienie systemu monitoringu autotransformatora AT2 220/110 kv, nie przewiduje się wykonania systemu monitoringu AT1 w tym zadaniu inwestycyjnym. 11

12 15. Zainstalowanie systemu sterowania i nadzoru SSiN, łącznie z wyniesionym stanowiskiem w SE Pątnów 16. Zainstalowanie układu ARNE/ARST, 17. Zainstalowanie łącza inżynierskiego, 18. Zainstalowanie układu rezerwowej sygnalizacji awaryjnej, 19. Zainstalowanie systemu rejestracji zakłóceń, 20. Zainstalowanie układów pomiarowych energii elektrycznej. 21. Uruchomienie zainstalowanych urządzeń. Demontaże obwodów wtórnych: a) w istniejącym budynku technicznym na terenie Elektrowni Konin demontaż obwodów wtórnych rozdzielni 220 kv i 110 kv, b) demontaż szafek kablowych rozdzielni 220 kv i 110 kv. Wybrane, w uzgodnieniu z Zamawiającym elementy obwodów wtórnych zostaną przekazane na magazyn. Prace w obwodach wtórnych stacji powiązanych i w elektrowni będącej własnością ZE PAK S.A. 1. W SE Pątnów: 2 pola 220kV w kierunku SE Konin a) konieczne uzupełnienia/zmiany w obwodach wtórnych oraz instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego i urządzeń do transmisji pomiędzy półkompletami zab. odcinkowego, b) dokonanie niezbędnych zmian w SSiN odpowiedniej stacji i współpraca przy edycji w ośrodkach nadrzędnych, c) nawiązanie do istniejącej sygnalizacji, rejestracji zakłóceń i koncentratora zabezpieczeń. 1 pole 110kV kierunek Konin a) konieczne uzupełnienia/zmiany w obwodach wtórnych oraz instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego i urządzeń do transmisji pomiędzy półkompletami zab. odcinkowego, b) dokonanie niezbędnych zmian w SSiN odpowiedniej stacji i współpraca przy edycji w ośrodkach nadrzędnych, c) nawiązanie do istniejącej sygnalizacji, rejestracji zakłóceń i koncentratora zabezpieczeń. Instalacja i uruchomienie stanowiska wyniesionego stanowiska dyspozytorskiego dla SSiN SE Konin. 2. W SE Sochaczew -1pole 220kV w kierunku SE Konin: a) konieczne uzupełnienia/zmiany w obwodach wtórnych oraz instalacja półkompletu zabezpieczenia odcinkowego i urządzeń do transmisji pomiędzy półkompletami zab. odcinkowego, b) dokonanie niezbędnych zmian w SSiN odpowiedniej stacji i w ośrodkach nadrzędnych, c) nawiązanie do istniejącej sygnalizacji, rejestracji zakłóceń i koncentratora zabezpieczeń. 3. W elektrowni Konin: a) Wykonanie we współpracy z Elektrownią uruchomienie współpracy zabezpieczeń linii blokowych z zabezpieczeniami bloków w elektrowni, b) Wykonanie we współpracy z Elektrownią uruchomienie współpracy odpowiednich układów elektrowni/bloków, z systemami/ układami SE Konin. 12

13 3.3.4 Zakres telekomunikacji W ramach modernizacji stacji 220/110 kv Konin planowana jest modernizacja systemów telekomunikacji. W zakresie telekomunikacji przewiduje się: 1. Wydzielone pomieszczenia telekomunikacji w nowym budynku technologicznym dla urządzeń PSE S.A. oraz dla operatorów obcych. 2. Przeniesienie do pomieszczenie telekomunikacji PSE S.A. zakończeń traktów światłowodowych własności PSE S.A. oraz wykonanie prac przygotowawczych przed przebudową zakończeń traktów światłowodowych - prace te mają na celu zminimalizowanie przerw w transmisji tranzytowej przez SE Konin. 3. Budowa światłowodowego kabla ziemnego 48J w relacji SE Konin SE Pątnów. 4. Zainstalowanie sieci kabli łącznikowych światłowodowych i miedzianych dla potrzeb stacji. 5. Przeniesienie do pomieszczenie telekomunikacji PSE S.A. istniejącego węzła SDH. 6. Przeniesienie istniejących i zainstalowanie nowych urządzeń telezabezpieczeń dla potrzeb linii przesyłowych 220 kv. 7. Zainstalowanie systemu zasilania napięciem 48 V DC na nowy dwie w pełni redundantne siłownie 48 V DC z bateriami akumulatorów, dwusekcyjna rozdzielnica, komplet okablowania, zdalny nadzór i wprowadzenie danych pomiarowych, sygnalizacyjnych i alarmowych do SSiN. 8. Zainstalowanie systemu zasilania napięciem gwarantowanym 230 V AC na nowy dwa falowniki z bypass em, rozdzielnica dwusekcyjna, komplet okablowania, zdalny nadzór i wprowadzenie danych pomiarowych, sygnalizacyjnych i alarmowych do SSiN. 9. Zainstalowanie przełącznicy ODF i przełącznicy MDF/DDF w pomieszczeniu telekomunikacji w nowym budynku technologicznym. 10. Przeniesienie węzła sieci WAN do pomieszczenia telekomunikacji w nowym budynku technologicznym wraz z uzupełnieniem o nowe urządzenia aktywne oraz zainstalowanie sieci LAN na terenie stacji. 11. Wykonanie okablowania strukturalnego na terenie stacji. 12. Zainstalowanie systemu łączności głosowej spełniającego warunki pełnej redundancji sprzętowej w zakresie konstrukcyjnym i funkcjonalnym, wraz z systemem rejestracji rozmów i łączności bezprzewodowej DECT. 13. Prace w obiektach związanych: a) SE Pątnów zainstalowanie telezabezpieczeń dla linii 2x220 kv kier. Konin, b) SE Adamów zainstalowanie telezabezpieczeń dla linii 2x220 kv kier. Konin, c) SE Sochaczew zainstalowanie telezabezpieczeń dla linii 220 kv kier. Konin, d) El. Konin zainstalowanie węzła SDH. 14. Usunięcie wszystkich kolizji okablowania telekomunikacyjnego własności ZE PAK S.A. i Energa S.A. z realizowaną inwestycją. 15. Zapewnienie dróg obejściowych na czas przebudowy traktów światłowodowych użytkowanych przez operatorów obcych. 16. Klimatyzacja W pomieszczeniu: łączności, potrzeb własnych, EAZ/szafy SSiN, operatorów obcych 13

14 należy zamontować po min. 2 sztuki klimatyzatorów typu split przemysłowy przeznaczony do pracy ciągłej 24h/doba 365dni /rok z niezależnymi agregatami zewnętrznymi. Należy przyjąć, że przy awarii jednego klimatyzatora danego pomieszczenia drugi klimatyzator (redundantny) pokryje 100% koniecznej mocy przeliczonej dla danego pomieszczenia. Moc systemów klimatyzacji należy dobrać na podstawie odpowiednich obliczeń z uwzględnieniem zysków ciepła wydzielanych przez urządzenia. Klimatyzator powinien spełniać warunki/posiadać funkcje: płynna regulacja temperatury, płynna regulacja obrotów (inwerterowy), możliwość pracy przy temp. zewnętrznej do 20 stopni C zawory odcinające czynnik chłodniczy na skraplaczu, progowy pomiar temperatury powinien być zaprojektowany i wykonany dla pomieszczeń j.w. i wprowadzony lokalnie do systemu SSiN i systemu Windex w RCN zdalny nadzór klimatyzatorów powinien być zaprojektowany i wykonany do istniejącego systemu WinCn, podgrzewane odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku lub nieogrzewane do kanalizacji przez syfon, komunikacja z SSiN zgodnie standardami SSiN. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania ze sobą systemu klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania i gaszenia Zakres instalacji i robót budowlanych Zakres prac budowlanych obejmuje: 1. Demontaż istniejącej napowietrznej rozdzielni 110 kv 2. Budowa rozdzielni wnętrzowej GIS 110 kv 3. Demontaż istniejącej napowietrznej rozdzielni 220 kv 4. Budowa napowietrznej rozdzielni 220 kv w technologii rurowej 5. Budowa budynku technologicznego 6. Prace inżynieryjno budowlane stowarzyszone: budowa dróg, ( budowa nowego wjazdu do stacji Konin przez kanał wody chłodzenia generatorów) ogrodzenia, instalacji infrastruktury podziemnej związanej z funkcjonowaniem stacji to jest: kanałów kablowych, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odwodnienia powierzchniowego, kanalizacji deszczowej wraz z separacją substancji ropopochodnych dla stanowisk transformatorów. 7. Wykonanie drogi dojazdowej do stacji Konin na potrzeby jej obsługi i prac eksploatacyjnych. Koncepcja wykonania drogi stanowi załącznik do niniejszego PFU Zakres prac ogólnostacyjnych 1. Wykonanie uziemienia roboczego i ochronnego na terenie stacji. 2. Wykonanie systemu ochrony technicznej stacji. 3. Dostosowanie stanowisk AT1 i AT2 do jednostek 275 MVA Zakres prac odbiorczych: 1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2. Wprowadzenie zmian w instrukcji eksploatacji. 3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji umożliwiających rozpoczęcie i prowadzenie eksploatacji stacji i przyłączonych do niej linii blokowych. 14

15 4. Uzyskanie właściwych dokumentów wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U nr 0 poz. 21) w związku z koniecznością unieszkodliwienia materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych prac. 5. Wykonawca powinien w uzgodnieniu ze Spółką obszarową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola magnetyczne, powinien dokonać skutecznego zgłoszenia instalacji poprzez przygotowanie i przesłanie odpowiedniemu organowi ochrony środowiska (co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji) odpowiedniej dokumentacji zgłoszeniowej. 6. Przesłanie informacji zawartych w zgłoszeniu, o których mowa powyżej Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Sanitarnemu. 7. Poinformowanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania o planowanym terminie oddania obiektu do użytkowania i zakończenia rozruchu instalacji. 8. Zgłoszenie instalacji na podstawie Rozporządzenia ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających 9. Wykonanie prób technicznych, sprawdzeń pomontażowych, pomiarów, badań i testów urządzeń i aparatury ujętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami niniejszego PF-U; 10. Wykonanie prób funkcjonalnych urządzeń i systemów związanych z przedmiotem zamówienia oraz prac uruchomieniowych; 11. Wykonanie niezbędnych pomiarów na stacji oraz na obiektach związanych potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie pracy wszystkich urządzeń, aparatury i systemów; 12. Wykonanie pomiarów pola elektromagnetycznego i hałasu w środowisku-poza terenem stacji oraz dołączenie do dokumentacji powykonawczej wyników ww pomiarów; 13. Przekazanie do odbioru urządzeń, aparatury pierwotnej, wtórnej i pomocniczej będących przedmiotem zamówienia po pozytywnym zakończeniu prób technicznych, funkcjonalnych i ich uruchomieniu. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (projekt powykonawczy, dokumentacja urządzeń DTR, wyniki badań odbiorczych, atesty, gwarancje, oprogramowanie i licencje, instrukcje obsługi, instrukcji eksploatacji stacji, itp.) obejmujących przedmiot zamówienia i zawartych w umowie na realizację przedmiotu zamówienia; 14. Przeprowadzenie niezbędnego instruktażu dla personelu eksploatacyjnego Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń i układów rozdzielni/stacji; 15. Realizacja zobowiązań gwarancyjnych Zakres prac uwagi dodatkowe 1. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje wraz z dostawą kompletu wymaganych urządzeń, aparatów i systemów oraz innych materiałów i osprzętu, niezbędnych dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 2. Prace przy urządzeniach z gazem SF 6 muszą być prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający certyfikaty zgodne z Rozporządzeniem nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Wykonawca przedstawi protokół przeprowadzonych prac serwisowych, przede wszystkim przedstawi wykaz ilości odzyskanego/dopełnionego gazu. 3. W przypadku realizacji prac związanych z montażem, modernizacją lub rozbudową obiektu wyposażonego w urządzenia z gazem SF 6, Wykonawca jest zobowiązany do zabrania butli po gazie, które dostarczył w celu napełnienia urządzeń. 15

16 4. W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się wykonanie wszystkich prac wymienionych w PF-U, oraz wszelkich prac nie wymienionych a koniecznych dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 5. Budowę obiektów pomocniczych, wykonanie zadań w obiektach związanych, wraz z kompletnymi dostawami urządzeń, aparatury, konstrukcji i innych niezbędnych materiałów, przeprowadzenie sprawdzeń pomontażowych, odbiorów i uruchomień. 6. Wykonanie wszelkich prac budowlano-montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym i programem realizacji w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Podstawowy zakres tych prac obejmuje: a) przygotowanie placu budowy (tymczasowe ogrodzenia, zasilania, itp.), b) wykonanie niezbędnych prac ziemnych. 7. Budowę systemów i urządzeń telekomunikacyjnych stacji, kabli światłowodowych niezbędnych dla realizacji łączy telezabezpieczeń i potrzeb dyspozytorskich, odpowiednio dla procesu modernizacji stacji Komunikacja społeczna 1. Wykonawca dokona analizy otoczenia inwestycji, stanowiącej podstawę do przygotowania optymalnego Planu działań komunikacyjnych dla realizowanej inwestycji pn. Modernizacja stacji 220/110 kv Konin, który będzie najlepiej dostosowany do charakteru i zakresu zadania inwestycyjnego. 2. Na podstawie dokonanej analizy oraz działając w oparciu o wytyczne wskazane w załączonym do PF-U Programie Komunikacji Społecznej w wersji uproszczonej, Wykonawca w ciągu 90 dni przygotuje i przedstawi do zaopiniowania Zamawiającemu optymalny Plan działań komunikacyjnych dla ww. inwestycji. 3. Działając w uzgodnieniu z Zamawiającym, w uzasadnionych przypadkach Plan działań komunikacyjnych może ulegać modyfikacji w trakcie realizacji zadania Opis i zobrazowanie graficzne przedmiotu zamówienia w obszarze sieci KSE Schemat powiązań stacji 220/110 kv Konin z siecią najwyższych napięć 220 i 110 kv przedstawia rysunek 1. Z rozdzielni 110 kv wyprowadzone są linie 110 kv do stacji: Niesłusz, Konin Południe, Nowy Dwór, Huta Aluminium, Pątnów, Cienin, Włocławek, Ślesin. Z rozdzielni 220 kv wyprowadzone są linie 220 kv do stacji: Plewiska, Pątnów, Sochaczew, Adamów Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące technologii budowy, warunków wyłączeń sieci dla prowadzonych prac Projektowana modernizacja stacji 220/110 kv Konin umożliwi: 1) Podniesienie pewności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Konin, 2) Poprawę bezpieczeństwa pracy sieci, 3) Przystosowanie obiektu do standardów obowiązujących w PSE S.A. Wyłączenia linii przesyłowych należy uzgadniać z Zamawiającym. Wytyczne w tym zakresie zawarte są w Załączniku nr Lokalizacja stacji Projektowana inwestycja będzie realizowana na terenie istniejącej stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Konin, położonej na działce nr 1208 i na działce nr 1207/3 (budowa budynku rozdzielni GIS 110 i budynku 16

17 technologicznego). PSE ma prawo do wieczystego użytkowania powyższych działek co uprawnia do dysponowania nimi na cele budowlane. Ponadto inwestycja będzie realizowana na terenie Elektrowni Konin należącej do ZE PAK S.A., położonej na działce nr 1209/17. Prace związane z wybudowaniem drogi dojazdowej zgodnie z koncepcją mają być prowadzone na działce nr 1207/9, położonej w obrębie Gosławice, której użytkownikiem wieczystym jest Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. 3.4 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia W celu realizacji przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i zrealizować zakres prac, dostaw i usług zgodnie z poniższymi wymaganiami. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym przedmiaru robót, który winien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia Nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem przeciwległych obiektów związanych) powinien zawierać co najmniej: a) termin realizacji projektu wykonawczego, b) terminy i zakres badań odbiorczych w miejscu wytwarzania poszczególnych grup urządzeń i systemów, c) terminy dostawy urządzeń po wykonaniu badań odbiorczych w miejscu wytwarzania, d) zakres i terminy realizacji kolejnych elementów prac nie wymagających odstawień urządzeń czynnych stacji w tym obiektów stacji przeciwległych, e) zakres i terminy realizacji kolejnych elementów prac wymagających odstawień urządzeń czynnych stacji, również w stacjach przeciwległych oraz linii 110 i 220 kv, f) zakres i terminy badań odbiorczych przedmiotu zamówienia w stacji elektroenergetycznej wraz z systemami powiązanymi, g) zakres, warunki i terminy przeprowadzenia ruchu próbnego poszczególnych rozbudowywanych/modernizowanych układów stacji wraz z urządzeniami i systemami powiązanymi przed przekazaniem do eksploatacji, h) odbiór przedmiotu zamówienia w stacji i przekazanie całości układu do eksploatacji. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić terminy dostaw urządzeń dostarczanych przez Zamawiającego. Harmonogram wyłączeń czynnych urządzeń stacji i pól w stacjach przeciwległych przedstawiono w załączeniu. Harmonogram wyłączeń powinien być spójny z harmonogramem realizacji oraz uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego. Wykonawca w harmonogramie prac powinien skoordynować w zakresie możliwości uzyskania wyłączeń oraz z planami remontowymi ZE PAK S.A. wykonanie niezbędnych uzgodnień umożliwiających realizację zadania w odpowiednio zaplanowanym terminie oraz ograniczenie kosztów wyłączeń. 17

18 Dla przeprowadzenia modernizacji stacji 220/110kV Konin należy uwzględnić fakt braku wyłączeń linii w miesiącach lipiec i sierpień (wysokie temperatur). W związku z tym w harmonogramie prac należy uwzględnić prace w pozostałych miesiącach. Wykaz osób (i kontaktów), ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych za poszczególne określone i zdefiniowane elementy zamówienia i osobę odpowiedzialną za całość zamówienia. Program realizacji przedmiotu zamówienia powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Terminy powinny być podane jako terminy względne zaokrąglone do miesięcy (od daty podpisania umowy). Wykonawca powinien przedstawić w ofercie harmonogram realizacji zamówienia w formie tabeli i wykresu Gantta Wymagania w zakresie spraw formalnoprawnych Planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do mogących oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Dla planowanego zakresu robót konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trakcie opracowywania projektu budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentów i opracowań niezbędnych do otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja środowiskowa może narzucić wykonanie prac związanych z ochroną środowiska, rozszerzających zakres inwestycji. Obecnie zrzut wód zanieczyszczonych odbywa się instalacjami własności Elektrowni. W przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych instalacjami należącymi do Elektrowni Wykonawca wykona odprowadzenie innymi drogami. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego z oznakowaniem stref oraz pomiarów hałasu w środowisku, jak również innych wymagań narzuconych decyzją środowiskową. Wyniki pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej oraz zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, art. 122a, wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego powinny być przekazane do WIOŚ oraz do PWIS po oddaniu inwestycji do użytkowania. Wykonawca musi wykonać dokumentację zgłoszeniową instalacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola magnetyczne i przesłać do odpowiednich urzędów (co najmniej 30 dni przed odbiorem końcowym). Ww. dokumentacja wraz z potwierdzeniem przesłania jej i pomiarów do odpowiednich urzędów, powinna stanowić załącznik do dokumentacji powykonawczej. Dla wprowadzeń linii 220 kv do SE Konin, wprowadzonych po nowych trasach Wykonawca załatwi wszelkie sprawy formalno-prawne w tym ustanowi służebność przesyłu dla pasa technologicznego 50 m Wymagania w zakresie projektu budowlanego Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane Do Projektu Budowlanego dołączyć spis wszystkich tomów Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Dokumentacja i projekty wykonawcze powinny być opracowane w języku polskim indywidualnie dla stacji i prac w otoczeniu stacji oraz dla stacji przeciwległych (oddzielnie dla każdego obiektu) z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zawartymi w standardach PSE S.A. i przedmiotowych normach oraz z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie i warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, szczegółowych wytycznych, a także z uwzględnieniem wymagań zawartych w poszczególnych projektach budowlanych. Dokumentacja powinna być dostarczona w formie papierowej i wersji elektronicznej (preferowane formaty: PDF, DWG, DOCX, TIFF) 18

19 Projekt wykonawczy powinien zawierać w szczególności elementy podane w kolejnych punktach. Do Projektu Wykonawczego dołączyć spis wszystkich tomów Część budowlana 1. Opisy techniczne. Spisy zawartości. Kopie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz kopie i zestawienia innych istotnych dokumentów, opisy prac przygotowawczych i projektowych. Określenie granic zakresu prac objętych zamówieniem. 2. Rysunki zagospodarowania terenu stacji na podkładach map sytuacyjno-wysokościowych w tym: a) lokalizacji fundamentów pod konstrukcje elementów instalowanych na stacji, b) lokalizacji dróg, c) lokalizacji ciągów kanałów kablowych, d) lokalizacji siatki uziemiającej, e) lokalizacji sieci podziemnych: odwodnienia, itp. f) lokalizacji elementów systemu ochrony technicznej stacji. 3. Rysunki wszystkich stosowanych typów fundamentów (wylewanych i prefabrykowanych). 4. Rysunki konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami, z zaznaczonymi parametrami i rodzajem zastosowanego materiału oraz powiązania z układami i urządzeniami istniejącymi. 5. Rysunki wykonawcze elementów mechaniczno-konstrukcyjnych z pokazaniem: a) ustawienia urządzeń i aparatury, b) zawieszenia izolacji i osprzętu, c) wykonania połączeń między aparatami. 6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczych oraz fundamentów. Opis technologii. 7. Obliczenia niezbędne do realizacji (wyniki obliczeń z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym: a) obliczenia wytrzymałości statycznej i dynamicznej konstrukcji, b) ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej, 8. Projekty prac i obiektów budowlanych w zakresie: a) budowy kanałów kablowych, b) zagospodarowania terenu stacji. 9. Projekty instalacji elektrycznych i urządzeń przynależnych. 10. Wymienione projekty i rysunki powinny zawierać elementy, detale i przekroje niezbędne do prac montażowych oraz kontroli jakości wykonywanych prac Część technologiczna 1. Schematy zasadnicze obwodów pierwotnych z zaznaczonymi typami aparatury, jej parametrami. 2. Schematy rozwiązań konstrukcyjnych pól rozdzielni i układów technologicznych. 3. Rysunki sytuacyjne pokazujące wzajemne rozplanowanie urządzeń i ich powiązania. 4. Dokumentacja obwodów wtórnych. Projekt musi obejmować całość obwodów wtórnych i pomocniczych modernizowanej SE Konin w tym projekty dla etapów przejściowych i powiązań z obiektami istniejącymi. Powinien w odrębnych częściach obejmować wymagane uzupełnienia i zmiany w ośrodkach nadrzędnych dyspozycji mocy (KDM i ODM) i centrum nadzoru eksploatacyjnego (CN i RCN). Powinien zawartością obejmować wymagania Standardów zamawiającego w zakresie m.in. dokumentacji urządzeń i oprogramowania. Powinien obejmować obwody wtórne z podziałem na odpowiednie grupy i układy oraz systemy stacji. W projekcie wykonawczym muszą być zawarte wymagane powiązania, konfiguracja, parametryzacja, zasilanie urządzeń oraz wszelkie inne elementy dla 19

20 zapewnienia realizacji funkcji określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w standardach PSE S.A. 5. Projekt wykonawczy powinien zawierać co najmniej, lecz nie ograniczać się do wymienionych poniżej elementów: a. Schematów funkcjonalnych obwodów wtórnych stacji, w tym poszczególnych pól rozdzielni 220 kv, 110 kv i nn, z pokazaniem urządzeń, oraz funkcji tych urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem źródeł sygnałów wejściowych oraz odbiorców sygnałów wyjściowych. b. Schematów funkcjonalnych poszczególnych obwodów wtórnych stacji (jak: EAZ, SSiN, SRZ, pomiarów energii, telekomunikacji, ochrony technicznej, itp.) oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej systemów (z pokazaniem struktury komunikacji, w tym sieci LAN). c. Schematów zasadniczych (ideowych) obejmujących całość obwodów wtórnych i pomocniczych obiektów nowobudowanych i obiektów związanych istniejących oraz obiektów związanych stacji przeciwległych (obwody zabezpieczeń, sterowań, pomiarów, rejestracji, sygnalizacji, telemechaniki, telekomunikacji). Schematy powinny obejmować wszystkie obwody wtórne i pomocnicze oraz ich aparaty i urządzenia zainstalowane. Powinien być zastosowany odpowiedni podział rysunków i opisów według pól, rozdzielni, systemów i układów. d. Schematów montażowych (połączeń i przyłączeń) obejmujących całość obwodów wtórnych i pomocniczych obiektów nowobudowanych i obiektów związanych, istniejących oraz obiektów związanych stacji przeciwległych z podaniem numerów i rozmieszczenia zacisków montażowych wraz z adresowaniem obwodów (w szafkach rozdzielni, urządzeniach, szafach SSiN oraz innych tablicach/szafach elementów związanych). Powinny być również pokazane wszystkie kable pomiarowe, sterownicze i sygnalizacyjne (typ, nr, adres, liczba żył rezerwowych). e. Schematów koordynacyjnych poszczególnych aparatów i urządzeń lub/i poszczególnych systemów stacji. f. Schematów elewacji i rozmieszczenia urządzeń (w tym urządzeń w szafach) oraz rozprowadzenia kabli wewnątrz budynków stacyjnych oraz na terenie stacji. g. Dla SSiN: Opisy i schematy procesów pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji danych oraz zestawienia danych (wraz z wymaganymi atrybutami) przewidzianych do dystrybucji w każdym kierunku, zgodnie z wymaganiami i logiką normy PN EN (w szczególności tom 8-1). Schematy połączeń logicznych dla każdego użytego standardu lub protokołu komunikacji. h. Wykazy urządzeń oraz zestawienie danych technicznych poszczególnych urządzeń. i. Zestawienia materiałów oraz zestawienie danych technicznych poszczególnych materiałów, w tym wykaz wszystkich kabli pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. j. Opis techniczny i obliczenia oraz analizy potwierdzające spełnienie wymagań standardów, z uwzględnieniem: parametryzacji poszczególnych urządzeń i układów w tym przygotowanie nastaw zabezpieczeń, konfiguracji i logik poszczególnych urządzeń i układów, opisów poszczególnych układów oraz działania poszczególnych algorytmów systemów oraz aplikacji obsługi, list sygnałów, algorytmów blokad i sekwencji łączeniowych. 6. Wymagania odnoszą się odpowiednio do projektów wykonawczych telekomunikacji, systemów ochrony technicznej i p.poż. 20

21 7. W przypadku powiązań z obwodami istniejącymi wszystkie schematy i rysunki, na których nanosi się zmiany dla tych stacji należy zastąpić nowymi, tak aby projekty obwodów tych stacji stanowiły spójną całość. 8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad zmianami w dokumentacji wykonawczej na obiekcie. 9. Wykazy części rezerwowych i ich wymagane ilości. 10. Obliczenia, (wyniki obliczeń z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym szczególnie: a) konstrukcyjne w stanach normalnych i zakłóceniowych, b) wytrzymałości zwarciowej, c) doboru parametrów technicznych urządzeń i aparatury pierwotnej, d) dobór i nastawienia urządzeń w SE 220/110 kv Konin; nastawy zabezpieczeń oblicza i dobiera PSE S.A. e) ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. 11. Program realizacji przedmiotu zamówienia oraz technologia i harmonogram realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia. 12. Zestawienie badań odbiorczych, w tym: a) odbiorów fabrycznych materiałów do budowy stacji z udziałem Zamawiającego, b) badań i odbiorów fabrycznych urządzeń pierwotnych i wtórnych oraz układów technologicznych (w tym urządzeń i systemów EAZ, SSiN) z udziałem Zamawiającego, c) badań odbiorczych i rozruchowych zainstalowanych urządzeń obwodów pierwotnych (z uwzględnieniem odbiorów prac zanikających w trakcie budowy), d) badań odbiorczych zainstalowanych urządzeń i systemów obwodów wtórnych i pomocniczych, 13. Dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) zainstalowanych urządzeń i aparatów. Dokumentacja ta powinna w szczególności opisywać zainstalowane urządzenia i ich działanie; powinna określać terminy i warunki przeprowadzania przeglądów; powinna opisywać procedury lokalizacji i usuwania usterek, zwłaszcza uszkodzeń pojedynczych elementów urządzeń i układów i procedury eksploatacji; powinna określać urządzenia i aparaturę jaką należy wykorzystywać do prac konserwacyjnych i naprawczych. 14. Dokumentacja oprogramowania włącznie z udzieleniem odpowiednich licencji na użytkowanie oprogramowania. Dostawca powinien dostarczyć dokumentację oprogramowania użytkowego, w tym narzędziowego, serwisowego w wersji skompilowanej na nośniku pamięci zaakceptowany przez Zamawiającego. 15. Analizy, wyniki pomiarów i obliczenia potwierdzające spełnienie wymagań programu funkcjonalno-użytkowego i przywołanych norm. 16. Szczegółowa Instrukcja Eksploatacji SE 220/110 kv Konin. Zaktualizowane instrukcje eksploatacji obiektów związanych 17. Zakres dokumentacji powykonawczej dotyczy SE 220/110 kv Konin i stacji powiązanych. 18. Dokumentację powykonawczą wykonać poprzez aktualizację dokumentacji wykonawczej wg stanu na dzień przejścia do eksploatacji oraz w oparciu o inwentaryzację na obiekcie po uruchomieniu układów EAZ i obwodów. 19. Wszelkie projekty i dokumentacje powykonawcze zostaną przekazane w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie źródłowym (edytowalnym Word, Excel, AutoCAD, EPLAN itp.) oraz w formacie PDF. 20. Dokumentacja powinna zawierać klauzulę zgody projektanta na wykorzystanie rysunków i plików źródłowych do nanoszenia zmian i aktualizowania dokumentacji w przyszłości. 21

22 21. Dokumentację powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania. Pozytywna opinia projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia poprawnie pod względem technicznym, ruchowo eksploatacyjnym i pod względem wymagań środowiskowych Organizacja robót budowlanych Przygotowanie terenu budowy Organizacja robót budowlanych musi być dostosowana do zakresu i harmonogramów realizacji przedmiotowego zamówienia i musi uwzględniać etapowanie inwestycji. Organizację tych robót musi wykonać Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem harmonogramu wyłączeń w kolejnych etapach realizacji. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje projekt organizacji ruchu drogowego na czas modernizacji przedmiotowej stacji i prac prowadzonych w stacjach przeciwległych oraz wyznaczy trasy przejazdu. Drogi transportowe oraz ciągi piesze muszą być odpowiednio oznakowane i w przypadkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego wygrodzone. Jeżeli zajdzie konieczność to miejsca pracy winny zostać ogrodzone ogrodzeniami tymczasowymi z siatek PVC Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Zaplecze budowy, z uwagi na brak miejsca na terenie istniejącej stacji, należy zlokalizować na terenie wydzierżawionym w pobliżu stacji. Zorganizowanie zaplecza należy do Wykonawcy. Teren zaplecza musi być ogrodzony z niezależnym wydzielonym wjazdem. Wykonanie drogi dojazdowej należy do Wykonawcy. Przyłącza niezbędne do zasilania zaplecza jak i placu budowy Wykonawca wykona i opomiaruje we własnym zakresie. Na czas budowy Wykonawca zainstaluje własną rozdzielnię dla zasilania placu budowy. Na czas budowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do wykonania zaplecza socjalnego, w tym sanitariaty dla pracowników zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. Ścieki sanitarne należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej lub szczelnego zbiornika czasowo opróżnianego przez odpowiednią firmę na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia zasad racjonalnej gospodarki odpadami zgodnie z głównym aktem prawnym regulującym problem gospodarki odpadami - Ustawą z 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. zm.), w tym między innymi należy również zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki odpadami przewidzieć odpowiednie kontenery na odpady. Należy prowadzić ich segregację Warunki bezpieczeństwa pracy Wykonawca bezpośrednio po zawarciu kontraktu na realizację przedmiotu zamówienia opracuje informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a bezpośrednio przed wejściem na budowę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy muszą zostać przeszkoleni i pouczeni o zasadach poruszania się i pracy na terenie obiektów energetycznych oraz wyposażeni w odzież ochronną i pozostały sprzęt ochrony osobistej tj. kaski, rękawice, okulary ochronne itp. wynikające ze specyfiki prowadzenia różnego rodzaju robót budowlano-montażowych. Na teren stacji samochody ciężarowe przywożące materiały budowlane oraz aparaturę lub odwożące elementy i materiały zbędne muszą poruszać się po wyznaczonych i oznakowanych trasach. Na czas budowy obsługa zaopatrzenia w materiały i aparaturę możliwa będzie po trasie istniejącej drogi dojazdowej przez teren Elektrowni. W związku z czym Wykonawca zobowiązany jest dokonać 22

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, lipiec

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, październik 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia...6 1.2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia...7

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13 do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa rozdzielni 110 kv dla PT Łachów ; nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI... 4 2. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 6 2.2. Opis

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej Program funkcjonalno-użytkowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA...5 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...6 2. CZĘŚĆ OPISOWA...7 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA ROZDZIELNI 110 kv W SE 220/110 kv ADAMÓW DLA PRZYŁĄCZENIA WYTWÓRNI GAZÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ II A PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rybna 4, tel.: 0 33 8100-274, e-mail kamsc@wp.pl OBIEKT: ADRES: Oświetlenie uliczne Bielsko-Biała ul. Dożynkowa gm. kat. 0038 Stare Bielsko INWESTOR: GMINA BIELSKO BIAŁA TEMAT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA STACJI 220/110 kv MOKRE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja 3.01 Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji technicznej dla wymiany aparatury łączeniowej oraz modernizacji instalacji odgromowej i zabezpieczenia przed przepięciami rozdzielni 220kV ESP Porąbka-Żar

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 kv W STACJI 220/110 kv WŁOCŁAWEK AZOTY CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) TOM I OPIS Konstancin-Jeziorna, luty 2013 r. 1.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN Strona tytułowa Część II Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin 1. Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przebudowa rozdzielni 400 kv i budowa pola 110 kv w stacji 400/220/110 kv Kozienice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przebudowa rozdzielni 400 kv i budowa pola 110 kv w stacji 400/220/110 kv

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W

W A R U N K I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów Adres dodatkowy do korespondencji: ul. Kościelnicka 44, 99-210 Uniejów tel. 690-450-985 e-mail: energetyka@uniejow.pl Numer i data

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Program Funkcjonalno-Użytkowy Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Piaseczno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy: [N1] PN-EN 61082-1:2015 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice Część 1: Podstawowe zasady. [N2] PN-EN 60617-2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach.

Bardziej szczegółowo

Telemechanika Wymiana transformatorów mocy TOM W5 PROJEKT WYKONAWCZY. RPZ Grochów ul. Zamieniecka Warszawa

Telemechanika Wymiana transformatorów mocy TOM W5 PROJEKT WYKONAWCZY. RPZ Grochów ul. Zamieniecka Warszawa Strona nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE ADRES OBIEKTU Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji RPZ Gdańska, RPZ Bemowo, RPZ Wola, RPZ Koło, RPZ Kaliszówka, RPZ Grochów RPZ Grochów ul. Zamieniecka

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy: [N1] PN-EN 61082-1:2015 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice Część 1: Podstawowe zasady. [N2] PN-EN 60617-2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH dla prac związanych z wymianą słupów parkowych oświetlenia ulicznego nn 0,4kV w Pułtusku przy ul.rynek i Konopnickiej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv Adamów Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kv Krajnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kv Krajnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, maj 2014 r. SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA... 4 2. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.01.00-00-002/11-00 Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Nowohuckie Centrum Kultury Adres: al. Jana Pawła II 232 31-913 Kraków Województwo małopolskie PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE > ; OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. WARSZAW A, Grudzień 2005.

Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE > ; OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. WARSZAW A, Grudzień 2005. Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE >---------------; PSE-SF.KSE2.3. l/2005v I TYTUŁ: 2.3.1 KATALOG PÓL - OBWODY WTÓRNE OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ WARSZAW A, Grudzień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. SIWZ Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo A. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Inwestora: Rozbudowa stacji 400/220/110

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANA LOKALIZACJI SŁUPÓW TRAKCYJNO OŚWIETLENIOWYCH

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANA LOKALIZACJI SŁUPÓW TRAKCYJNO OŚWIETLENIOWYCH FRIED-POL Paweł Fried ul. Kłodnicka 2; 54-218 Wrocław tel. 071 727 10 02, e-mail: biuro@friedpol.pl NR OPRACOWANIA: PW/PI/TR/16 EGZEMPLARZ NUMER: PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANA LOKALIZACJI SŁUPÓW TRAKCYJNO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina ZAMAWIAJĄCY: PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a 00-876 Warszawa WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ INWESTOR: GMINA WIELKA OPRACOWAŁ: WOJCIECH LISEK RP-Upr 945/94 DATA : 04.2009 SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ ULICY Zdrojowej POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI Ciechocinek INWESTOR : GMINA MIEJSKA Ciechocinek 87-720 Ciechocinek

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia Część 1 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr. 1549K Biczyce Dolne Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM Skierniewice ul. Sobieskiego Obręb geodezyjny:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Budowa parkingu przy ul. Kozietulskiego Skierniewice Obręb geodezyjny: 7 działki nr ew.: 51/2, 50/1,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Sr. - -' Polskie Sieci "--=

Sr. - -' Polskie Sieci --= Sr. - -' Polskie Sieci "--= Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.FSK SSINPU2014V I TYTUŁ : STANDARD REALIZACJI TESTÓW FAT, SAT i KOŃCOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SE 400/110 kv TARNÓW WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice.

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Strona 1 z 6 1. Nazwa zadania: Przyłączenie do sieci

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi Spis części i tomów dokumentacji Nr projektu: 7302/07 Budowa stacji prostownikowej abonenckiej dla zasilania sieci trolejbusowej wraz z zasilaniem po stronie SN 15kV

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. E 752/4 Modernizacja RPZ Bródno. Koncentrator Zabezpieczeń. Tom PW-05. Warszawa, grudzień 2017 r. Dokumentacja po uzgodnieniu

PROJEKT WYKONAWCZY. E 752/4 Modernizacja RPZ Bródno. Koncentrator Zabezpieczeń. Tom PW-05. Warszawa, grudzień 2017 r. Dokumentacja po uzgodnieniu 02-210 WARSZAWA; Al. Krakowska 264; (0-22) 5915392; (0-22) 5915395 e-mail: projekt@elbud.waw.pl Wszystkie rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność ELBUD-PROJEKT Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo