SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, lipiec 2014 r.

2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyka istniejącej stacji Granice własności Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Opis i zobrazowanie graficzne przedmiotu zamówienia w obszarze sieci KSE Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące technologii budowy, warunków wyłączeń sieci dla prowadzonych prac Lokalizacja stacji Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia Komunikacja społeczna Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania w zakresie spraw formalnoprawnych Część budowlana Część technologiczna Organizacja robót budowlanych Wymagania w zakresie budynków i konstrukcji Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu, infrastruktury System ochrony technicznej Wymagania dla obwodów pierwotnych Potrzeby własne stacji Wymagania dla obwodów wtórnych i pomocniczych Regulacja napięcia i mocy biernej Rezerwowa sygnalizacja awaryjna Koncentrator zabezpieczeń System rejestracji zakłóceń Synchronizacja rozdzielniana System Sterowania i Nadzoru Pomiary energii i jakości energii Telekomunikacja WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Wymagania dotyczące technologii, montażu i programów realizacji Wymagania dotyczące badań odbiorczych i przekazywania do eksploatacji przedmiotu zamówienia INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI WYMAGANE PROTOKOŁY, ATESTY I INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INSTRUKTAŻE GWARANCJE CZĘŚĆ INFORMACYJNA SPIS RYSUNKÓW SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Strona 2 z 79

3 STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Rozbudowa stacji 220/110 kv Gorzów dla przyłączenia bloku gazowo-parowego EC Gorzów 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy Stacja 220/110 kv Gorzów ul. Energetyków 6, Gorzów Wielkopolski 3. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: grup robót , , , , , klas robót kategorii robót , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna Strona 3 z 79

4 WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI AC ARST CCTV DC EAZ KSE MPZP NN nn PF-U RSA SN SOT SRZ SSiN SSWiN SUiKZP WN WRI - prąd przemienny - Automatyczna Regulacja Napięcia Stacji Transformatorowej - System telewizji przemysłowej - prąd stały - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa - Krajowy System Elektroenergetyczny - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Najwyższe napięcie (220 kv i wyżej) - niskie napięcie (do 1 kv) - Program Funkcjonalno-Użytkowy zawierający zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne, funkcjonalne i użytkowe, które muszą być spełnione przy realizacji przez Wykonawcę tego przedmiotu zamówienia. Rezerwowa Sygnalizacja Awaryjna - Średnie Napięcie (powyżej 1 kv i poniżej 110 kv) - System Ochrony Technicznej Stacji System Rejestracji Zakłóceń - System Sterowania i Nadzoru - System Sygnalizacji Włamania i Napadu - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Wysokie napięcie (110 kv) - Warunki Realizacji Inwestycji, tj. dokument opisujący uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, możliwe terminy wyłączeń, konieczność zastosowania pól przewoźnych, zastosowania układów przejściowych, zmostkowań linii zastosowania linii tymczasowych, zastosowania technologii PPN, gotowość ruchową, wymaganą etapowość prac, w tym zwłaszcza etapów przejściowych w procesie rozbudowy oraz modernizacji stacji, a także wymagania odnośnie utrzymania łączności itp. Strona 4 z 79

5 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji 220/110 kv Gorzów w celu przyłączenia bloku gazowo-parowego z EC Gorzów. Zamawiający wszczął procedurę związaną z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę (w tym opracowania projektu budowlanego). Po zawarciu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego Projekt Budowlany oraz uzyskane decyzje. W przypadku braku decyzji środowiskowej lub pozwolenia na budowę na dzień podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do uzyskania przedmiotowych decyzji. Ponadto Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt wykonawczy na część robót, która jest niezbędna do przyłączenia EC Gorzów w terminie wskazanym w Warunkach Przyłączenia. Niniejsze zamówienie obejmują swoim zakresem następujące elementy: 1. Uzyskanie koniecznych zezwoleń na wyłączenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, itp., niezbędnych dla realizacji inwestycji na czas wykonywania prac. 2. Uzyskanie zgód Właścicieli obiektów kolidujących z inwestycją na niezbędne przebudowy tych obiektów, uzgodnienie warunków realizacji przebudów i trybu przekazania przebudowywanych obiektów do eksploatacji. 3. Opracowanie projektu wykonawczego na pozostałą część robót, która nie jest objęta projektem wykonawczym udostępnionym przez Zamawiającego, oraz uzyskanie opinii od Zamawiającego i z EC Gorzów. 4. Dostawa, magazynowanie i transport na plac budowy niezbędnych materiałów do rozbudowy stacji. 5. Dokonanie wymaganych uzgodnień i zgłoszeń prowadzonych prac do właściwych organów administracji i jednostek nadzoru budowlanego. 6. Rozbudowę stacji 220/110 kv Gorzów. 7. Wykonawca zakończy proces postępowania o przejęcie własności fragmentu działki 233/18 od PGE Górnictwo i Energetyka na rzecz PSE S.A. 8. Wypłatę odszkodowań lub naprawę szkód powstałych w trakcie prac budowlano-montażowych. 9. Przeprowadzenie prób i badań odbiorczych. 10. Uruchomienie nowych urządzeń, aparatury i systemów. 11. Opracowanie zmian w instrukcji eksploatacji stacji. 12. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stacji. 13. Rozruch stacji 220/110 kv Gorzów. 14. Wykonanie niezbędnych zmian w centrach zdalnego sterowania i nadzoru. 15. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 16. Zgłoszenie zakończenia prac i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w rozdziale Strona 5 z 79

6 1.2. Charakterystyka istniejącej stacji Stacja elektroenergetyczna 220/110 kv Gorzów zlokalizowana jest w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Energetyków 6 i zajmuje obszar m 2. Rozdzielnia 220 kv - napowietrzna, w układzie czworoboku. Wyposażenie rozdzielni stanowią: a) szyny zbiorcze wykonane są przewodami rurowymi AR 200x8 mm, b) cztery mostki, c) odejścia pól linii Krajnik i Leśniów, d) odejścia AT-1 i AT-2 220/110 kv, e) dwa pola pomiaru napięcia (dla SYS.1 i SYS.2). Połączenia między aparaturą i z szynami zbiorczymi wykonane są przewodami AFL mm 2. Rozdzielnia 220 kv jest dostosowana do prądu zwarcia 40 ka (15 GVA). Obecnie prąd zwarcia 3-faz. wynosi 8,5 ka. Rozdzielnia 110 kv - napowietrzna, 20 polowa, w układzie 2S (podwójny układ szyn zbiorczych). Wyposażenie stanowią: a) szyny zbiorcze przewodami rurowymi AR 120x6 mm, b) dziewięć pól linii, c) dwa pola autotransformatorów 220/110 kv: AT-1 230/120/10,5 kv 160/160/50 MVA (RTdxP /220), AT-2 230/120/15,75 kv 160/160/50 MVA (ANER3R /220PNX), d) 2 pola transformatorów sprzęgłowych: TR-1 i TR-2 115/6,3/6,3 kv, 40/20/20 MVA, e) 1 pole transformatora blokowego: TR-3 121/11,5 kv, 75 MVA, f) pole sprzęgła podłużno poprzecznego, g) 2 pola pomiaru napięcia. W rozdzielni jest 1 pole rezerwowe niewyposażone. Połączenia między aparaturą i połączenia z szynami zbiorczymi wykonane są przewodami rurowymi oraz przewodami 2xAL-887 i AFL Rozdzielnia 110 kv jest dostosowana do prądu zwarcia 31,5 ka. Obecnie prąd zwarcia 3-faz. wynosi 10,1 ka. Na terenie stacji usytuowane są: a) budynek nastawni, b) dwa budynki potrzeb własnych TPW1 10,5/0,4 kv oraz TPW2 15,75/0,4 kv, c) dwa kontenery p.poż., d) stanowisko agregatu, e) dwa budynki magazynowe należące do EC Gorzów. Strona 6 z 79

7 Teren stacji posiada uzbrojenie: kable elektroenergetyczne i teletechniczne, siatkę uziemiającą, kanały kablowe, sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną, sieć kanalizacji deszczowej. Stanowiska autotransformatorów 220/110 kv posiadają separatory oleju AWAS HI Na terenie stacji znajduje się bocznica kolejowa. Na stacji znajdują się drogi i oświetlenie zewnętrzne. Stan istniejący rozdzielni 110 kv oraz 220 kv Gorzów przedstawiono na rysunkach: a) Rysunek 2 Rozdzielnia 220 kv SE Gorzów. Schemat zasadniczy. Stan istniejący, b) Rysunek 3 Rozdzielnia 110 kv SE Gorzów. Schemat zasadniczy. Stan istniejący, c) Rysunek 5 Rozdzielnia 220 kv SE Gorzów. Schemat zasadniczy. Stan istniejący, d) Rysunek 9 Struktura własności gruntów. Tabela 1. Zestawienie wartości mocy i prądów zwarciowych dla stacji 220/110 kv Gorzów na 2013 r. Rozdzielnia S3f [GVA] I3f [ka] I1f [ka] X0/X1 110 kv (układ sekcjonowany) 1,942 10,139 12,152 0, kv (układ niesekcjonowany) 2,714 14,246 16, kv 3,248 8,525 7,845 1, Granice własności Granice własności-elektryczna Tabela 2. Granice własności elektryczna Urządzenia, na których występuje podział własności R220 i R110 kv oraz stanowiska AT-1 i AT-2 Stanowiska TR-1 i TR-2 40/20/20 MVA 115/6,3/6,3 kv Miejsca podziału własności/własność Własność PSE S.A. Własność EC Gorzów- granice stron: - dla TR-1 (pole nr 6) i TR-2 (pole nr 9) na zaciskach izolatorów przepustowych 110 kv transformatora sprzęgłowego - dla TR-3 (pole nr 13) na zaciskach izolatorów przepustowych 110 kv transformatora blokowego Obwody wtórne: Szafki kablowe FS206 (w polu 110 kv TR-1), FS209 (w polu 110 kv TR-2) i FS213 (w polu 110 kv TR-3) Obwody zasilające pomiary lokalne w EC Gorzów Własność PSE S.A. Kable łączące rozdzielnie EC z szafkami kablowymi do EC Zaciski w szafkach ster. FR61 (w polu 110 kv TR-1), FR64 (w polu 110 kv TR-2) i FR43 Strona 7 z 79

8 (w polu 110 kv TR-3) do EC kable łączące szafki TR z rozdzielnią EC Granice własności - obszar Działki zajmowane przez obszar stacji przedstawiono w Tabeli 4. Strukturę własności gruntów przedstawia Rysunek Granice własności-budynki Budynki własność PSE S.A. budynek nastawni,,dwa budynki potrzeb własnych TPW1 10,5/0,4 kv oraz TPW2 15,75/0,4 kv,dwa kontenery p.poż.,(poza budynkami magazynowymi - własność EC) Granice własności-ogrodzenie Ogrodzenie stacji własność PSE S.A Granice własności-aparatura łączności Tabela 3. Granice własności aparatura łączności Urządzenia, na których występuje podział własności Przełącznica MDF/DDF ODF Rozdzielnica napięcia bezprzerwowego 230 V AC Rozdzielnica 48 V Miejsca podziału własności/własność Łączówki na przełącznicach MDF/DDF wzajemnych powiązanych i podłączeń urządzeń Złączki na panelach przełącznicy Zaciski wyjściowe obwodów na rozdzielnicę 230 V AC Zaciski wyjściowe obwodów na rozdzielnicę 48 V DC Granice własności-pozostała infrastruktura Nie występuje Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zrealizować przedmiot zamówienia w dwóch etapach, które mogą być realizowane równolegle. Pierwszy etap obejmuje zakres prac niezbędnych dla przyłączenia EC Gorzów, i powinien być zrealizowany w terminie do 18 lutego 2015 roku. Drugi etap obejmuje pozostałe prace wskazane w niniejszym przedmiocie zamówienia. Zakres dostaw aparatury obwodów pierwotnych i wtórnych dla pierwszego etapu prac (związanych z przyłączeniem EC Gorzów) jest następujący: Obwody pierwotne: Strona 8 z 79

9 Zamawiający PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY -wyłącznik, odłącznik liniowy z uziemnikami, przekładniki prądowo-napięciowe EC Gorzów - linia kablowa 110 kv wraz z głowicami i odgranicznikami przepięć Wykonawca Obwody wtórne: -odłączniki pantografowe szynowe, izolatory, przewody, osprzet Zamawiający -wielofunkcyjne urządzenia zabezpieczeniowe (za wyjątkiem zabezpieczenia różnicowego- dwa ½ komplety na dwa końce ), liczniki pomiarów energii PSE EC Gorzów -zabezpieczenie różnicowe dwa ½ komplety na dwa końce łącznie z instalacją zabezpieczenia, liczniki pomiarów energii EC Gorzów Wykonawca -szafy zabezpieczeniowe, szafka kablowa, skrzynki na rozdzielni, kable, przekaźniki pomocnicze, osprzęt sterowania i sygnalizacji Zakres dokumentacji formalno prawnej i technicznej Zakres Wykonawcy odnośnie dokumentacji formalno prawnej i technicznej (dla etapu drugiego): 1. Opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i projektów, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji i pozwoleń wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający udostępni Wykonawcy projekt wykonawczy na część robót, która jest niezbędna do przyłączenia EC Gorzów. Wykaz tomów projektu udostępnionego Wykonawcy zawiera zał. nr 8. Wykonwca winien zrealizować roboty wg projektu w Zał. 8. Zastosowanie innych rozwiązań jest możliwe pod warunkiem ich zgodności ze Standardami PSE S.A. oraz po zatwierdzeniu ich przez PSE S.A. i pod warunkiem wykonania zmian w dokumentacji projektowej na koszt Wykonawcy i dotrzmania terminów ujętych w harmonogramie. 3. Opracowanie projektu wykonawczego na część robót, która nie jest objęta projektem wykonawczym udostępnionym przez Zamawiającego. Uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego i EC Gorzów. Realizacja prac według przepisów ustawy Prawo Budowlane i przepisów związanych, aktualnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Opracowanie programu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji Zamawiającego Zakres obwodów pierwotnych: Roboty wyszczególnione w p są niezbędne do przyłączenia EC Gorzów i stanowią całość prac w obwodach pierwotnych Zakup (poza aparatami dostarczanymi przez Zamawiającego), dostawa, montaż i uruchomienie napowietrznej aparatury obwodów pierwotnych w polu nr 15 (ograniczniki przepięć w zakresie obiektu przyłączanego EC Gorzów) Zakres obwodów wtórnych: Część robót, która jest niezbędna do przyłączenia EC Gorzów: 1. Instalacja nowych obwodów wtórnych z wymaganą aparaturą EAZ i okablowaniem dla budowanego polu linii blokowej 110 kv pole nr 15 EC Gorzów, 2. Rozbudowa istniejącego SSiN o jedno pole w oparciu o sterownik polowy będący w posiadaniu PSE S.A. 3. Zainstalowanie podstawowego układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w polu nr 15 rozdz. 110 kv dla PSE S.A. Strona 9 z 79

10 4. Przygotowanie miejsca dla rezerwowego układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w polu nr 15 rozdzielni 110 kv dla EC Gorzów. 5. Przygotowanie obwodów i miejsca na urządzenia kontroli jakości energii elektrycznej w polu nr 15 rozdz. 110 kv. 6. Powiązanie nowych obwodów wtórnych pola linii blokowej 110 kv pole nr 15 EC Gorzów do istniejącego zabezpieczenia szyn i do istniejącej rezerwy lokalnej, uzupełnionych o nowy moduł polowy dla pola nr 15. Przygotowanie obwodów dla RSA, rejestracji zakłóceń, synchronizacji rozdzielnianej Pozostałe roboty wchodzące w zakres zadania, które będą realizowane w etapie drugim: 7. Instalacja układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej rozdzielni 110 kv. 8. Wymiana i instalacja zabezpieczenia szyn rozdzielni 110 kv. 9. Budowa nowego układu automatycznej regulacji napięcia ARST i uruchomienie współpracy z ARNE EC Gorzów i autotransformatorami. 10. Budowa rezerwowej sygnalizacji awaryjnej RSA. 11. Instalacja systemu rejestracji zakłóceń dla rozdzielni 110 kv i 220 kv. 12. Instalacja układu synchronizacji stacyjnej (rozdzielnianej) w rozdzielni 110 kv. 13. Rozbudowa istniejącego koncentratora zabezpieczeń (skomunikować koncentrator zabezpieczeń do urządzeń wynikłych z zakresu zadania). 14. Wymiana zabezpieczeń odległościowych typu PD571 w polach linii 220 kv. 15. Instalacja w polach rozdzielni 220 kv modułów wyłącznikowych tj. urządzeń realizujących funkcje SPZ i synchronizacji. 16. Wykonanie zmian edycyjnych w istniejącym SSiN. 17. Wykonanie zmian w centrach dyspozytorskich ODM- Poznań i KDM oraz w ośrodkach zdalnego nadzoru CN/RCN. 18. Powiązanie obwodów wtórnych linii bloku 110 kv pole nr 15 EC Gorzów do nowego zabezpieczenia szyn i do nowej rezerwy lokalnej oraz powiązanie z nowymi układami/systemami: ARST/ARNE, RSA, synchronizacji rozdzelnianej, rej.zakółceń i rozbudowanym istniejącym koncentratorem zabezpieczeń. 19. Rozbudowa obwodów potrzeb własnych AC i DC dla zrealizowania zasilania obwodów pomocniczych nowo projektowanych urządzeń i aparatów. 20. Budowa APKO - PSE S.A. wykona przed uruchomieniem bloku, stosowne obliczenia i analizy systemowe, potwierdzające uzyskanie wymaganej czułości i selektywności pracy zabezpieczeń przy zwarciach w sieci przesyłowej i 110 kv dla różnych możliwych reżimów pracy. Analiza rozstrzygnie o konieczności wyposażenia generatorów w automatykę przeciwkołysaniowoodciążającą. 21. Prace w obwodach wtórnych w EC Gorzów: a) udział w uruchomieniu współpracy zabezpieczeń linii blokowej z zabezpieczeniami bloków w elektrowni, b) udział w uruchomieniu współpracy układu automatyki i nadzoru EC/bloku, współpracy ARNE z właściwymi systemami/układami w SE Gorzów. Uwaga: ENEA Operator Sp. z o.o. planuje modernizacje swoich stacji 110 kv i w ramach tych zadań planuje modernizację i instalację nowych zabezpieczeń w SE Gorzów oraz urządzeń łączności (jako prace na drugim końcu linii). Strona 10 z 79

11 Zakres telekomunikacji: W ramach rozbudowy stacji 220/110 kv Gorzów w celu przyłączenia bloku gazowo-parowego w EC Gorzów planowana jest modernizacja systemów telekomunikacji. W zakresie telekomunikacji przewiduje się: Część robót, która jest niezbędna do przyłączenia EC Gorzów (dokumentacja ujęta w ramach przekazanego projektu wykonawczego): 1. Doposażenie istniejącego węzła SDH w celu zapewnienia łączności z przyłączanym blokiem gazowo-parowym w EC Gorzów. 2. Wymiana centrali telefonicznej na nowy system, zapewniający warunki pełnej redundancji sprzętowej w zakresie konstrukcyjnym i funkcjonalnym, wraz z systemem rejestracji rozmów i łączności bezprzewodowej DECT. 3. Pozostałe roboty wchodzące w zakres zadania: 4. Modernizacja systemu zasilania napięciem gwarantowanym 230 V AC zakres obejmuje: rozbudowę rozdzielnicy, zdalny nadzór nad urzadzeniami UPS. 5. Rozbudowa okablowania strukturalnego i sieci LAN i modernizacja węzła WAN. 6. Uruchomienie transmisji ze stacją dla kanałów Dyster i WindEx zgodnie zobowiązującymi Standardami Zakres instalacji i robót budowlanych: Roboty wyszczególnione w p są niezbędne do przyłączenia EC Gorzów. 1. Zakres prac budowlanych obejmuje: 2. Wykonanie fundamentów i konstrukcji wsporczych w polu nr 15 rozdzielni 110 kv. 3. Wykonanie uziemienia roboczego i ochronnego w polu nr 15 R110 kv i przyłączenia uziemienia pola do uziemienia rozdzielnii 110 kv. 4. Wykonanie mikroniwelacji terenu pola nr Zakres demontaży: Według załącznika nr Zakres prac odbiorczych: 1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2. Wprowadzenie zmian w instrukcji eksploatacji. 3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji umożliwiających rozpoczęcie i prowadzenie eksploatacji pola i przyłączonej do niego linii blokowej. 4. Uzyskanie właściwych dokumentów wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U.2013 poz. 21)w związku z koniecznością unieszkodliwienia materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych prac. W rozumieniu ww. ustawy, Art. 3, pkt 22 Wykonawca spełni wymagania wytwórcy odpadów, ponadto: a) Wykonawca spełni wymagania nałożone na Wytwórcę odpadów zawarte ww. Ustawie, w nałożonych przez nią terminach; b) Wykonawca przedłoży do odpowiednich Urzędów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w Ustawie oraz dokumenty potwierdzające przekazanie, Strona 11 z 79

12 zagospodarowanie lub utylizację powstałych w czasie prac odpadów zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem; c) Uzyskane decyzje oraz ww. dokumenty będą stanowiły załącznik do dokumentacji odbiorczej przekazywanej Zamawiającemu. 5. Zgłoszenie instalacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola magnetyczne poprzez przygotowanie i przesłanie odpowiedniemu organowi ochrony środowiska (co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji) odpowiedniej dokumentacji zgłoszeniowej. 6. Przesłanie informacji zawartych w zgłoszeniu, o których mowa powyżej Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Sanitarnemu. 7. Poinformowanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania o planowanym terminie oddania obiektu do użytkowania i zakończenia rozruchu instalacji. 8. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać potwierdzenie wykonania pkt Wykonanie prób technicznych, sprawdzeń pomontażowych, pomiarów, badań i testów urządzeń i aparatury ujętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami niniejszego PF-U. 10. Wykonanie prób funkcjonalnych urządzeń i systemów związanych z przedmiotem zamówienia oraz prac uruchomieniowych. 11. Wykonanie niezbędnych pomiarów na stacji oraz na obiektach związanych potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie pracy wszystkich urządzeń, aparatury i systemów. 12. Wykonanie pomiarów pola elektromagnetycznego i hałasu oraz dołączenie do dokumentacji powykonawczej wyników ww. pomiarów. 13. Przekazanie do odbioru urządzeń, aparatury pierwotnej, wtórnej i pomocniczej będących przedmiotem zamówienia po pozytywnym zakończeniu prób technicznych, funkcjonalnych i ich uruchomieniu. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (projekt powykonawczy, dokumentacja urządzeń DTR, wyniki badań odbiorczych, atesty, gwarancje, oprogramowanie i licencje, instrukcje obsługi, instrukcji eksploatacji stacji, itp.) obejmujących przedmiot zamówienia i zawartych w umowie na realizację przedmiotu zamówienia. 14. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia eksploatacji i przekazanie całości wdrożonego przedmiotu zamówienia do eksploatacji (początek okresu gwarancji - po odbiorze całości przedmiotu zamówienia oraz po przeprowadzeniu jednomiesięcznej eksploatacji próbnej); 15. Przeprowadzenie niezbędnego instruktażu dla personelu eksploatacyjnego Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń i układów rozdzielni/stacji. 16. Realizacja zobowiązań gwarancyjnych Zakres prac uwagi dodatkowe 1. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje wraz z dostawą kompletu wymaganych urządzeń, aparatów i systemów oraz innych materiałów i osprzętu, niezbędnych dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 2. Prace przy urządzeniach z gazem SF 6 muszą być prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający certyfikaty zgodne z Rozporządzeniem nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Wykonawca przedstawi protokół przeprowadzonych prac serwisowych, przede wszystkim przedstawi wykaz ilości odzyskanego/dopełnionego gazu. 3. W przypadku realizacji prac związanych z montażem, modernizacją lub rozbudową obiektu wyposażonego w urządzenia z gazem SF 6, Wykonawca jest zobowiązany do zabrania butli po Strona 12 z 79

13 gazie, które dostarczył w celu napełnienia urządzeń. Zamawiający poniesie koszty wyłącznie za gaz zużyty do napełnienia urządzeń. 4. W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się wykonanie wszystkich prac wymienionych w PF-U, oraz wszelkich prac nie wymienionych a koniecznych dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 5. Budowę obiektów pomocniczych, wykonanie zadań w obiektach związanych, wraz z kompletnymi dostawami urządzeń, aparatury, konstrukcji i innych niezbędnych materiałów, przeprowadzenie sprawdzeń pomontażowych, odbiorów i uruchomień. 6. Wykonanie wszelkich prac budowlano-montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym i programem realizacji w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Podstawowy zakres tych prac obejmuje: a) przygotowanie placu budowy (tymczasowe ogrodzenia, zasilania, itp.), b) wykonanie niezbędnych prac ziemnych. 7. Budowę systemów i urządzeń telekomunikacyjnych stacji, kabli światłowodowych niezbędnych dla realizacji łączy telezabezpieczeń i potrzeb dyspozytorskich, odpowiednio dla procesu rozbudowy i modernizacji stacji. 8. Modernizacja i rozbudowa systemów klimatyzacji i infrastruktury współpracującej zgodnie z załącznikiem 6 Wymagania dla systemu klimatyzacji Opis i zobrazowanie graficzne przedmiotu zamówienia w obszarze sieci KSE Rozdzielnia 220 kv powiązana jest ze stacjami Krajnik i Leśniów. Schemat powiązań z siecią KSE przedstawia Rysunek 1. Z rozdzielni 110 kv wyprowadzone są linie 110 kv: Międzyrzecz, Wawrów, Strzelce Krajeńskie, Słowiańska, Baczyna, Stilon 2, Jedwabie, Sulęcin, Stilon Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące technologii budowy, warunków wyłączeń sieci dla prowadzonych prac Projektowana rozbudowa stacji 220/110 kv Gorzów umożliwi: 1. Wprowadzenie mocy nowo projektowanego bloku G-P o mocy 135 MW z EC Gorzów na rozdzielnię 110 kv. 2. Poprawę bezpieczeństwa pracy sieci, 3. Przystosowanie obiektu do standardów obowiązujących w PSE S.A. Wykaz wyłączeń związanych z rozbudową stacji 220/110 kv Gorzów znajduje się w propozycji Harmonogramu wyłączeń elementów KSE potrzebnych do realizacji zadania stanowiącym załącznik 4 do niniejszego PF-U. Wyłączenia linii przesyłowych należy uzgadniać z Zamawiającym. Harmonogram wyłączeń zawarty w PF-U jest orientacyjny i może być aktualizowany (zmiana terminów) i koordynowany przez Zamawiającego z Wykonawcą na bieżąco w trakcie trwania realizacji inwestycji z przyczyn związanych z sytuacją ruchową występującą w konkretnym okresie w KSE. Wykonawca powinien być przygotowany na wszelkie ewentualności dotyczące otrzymania planowanych terminów i ilości dni wyłączeń w zależności od: sytuacji ruchowej w KSE, warunków atmosferycznych itd. i w związku z tym powinien tak dobierać technologię i potencjał wykonawczy (ilość ludzi, urządzeń, itp.), aby wykonać zadanie inwestycyjne zgodnie z zakresem i terminem określonym w zatwierdzonym szczegółowym harmonogramie realizacji. Strona 13 z 79

14 Zgłoszenia i zatwierdzenie wyłączeń należy dokonać zgodnie z "Procedurą uzgadniania wyłączeń elementów KSE dla realizacji prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych. Poszczególne propozycje terminów realizacji prac muszą być zgłoszone do poszczególnych planów wyłączeń (do planów pięcioletnich do 20 marca, trzyletnich i rocznych do 22 sierpnia roku poprzedzającego rok objęty planem, do planu miesięcznego do 10 dnia miesiąca w miesiącu poprzedzającym miesiąc objęty planem, do planu tygodniowego do końca wtorku w tygodniu poprzedzającym tydzień objęty planem) zgodnie z obowiązującymi dokumentami. Są to terminy zgłaszania wyłączeń do odpowiedniego ODM-u Lokalizacja stacji Stacja elektroenergetyczna 220/110 kv Gorzów jest własnością PSE S.A. Zlokalizowana jest w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Energetyków. Zajmuje obszar m 2. Przedmiotowa stacja nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast jej obszar ujęty jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Stacja położona jest poza obszarem Natura Stacja zlokalizowana jest na działkach, których właścicielem jest Skarb Państwa a użytkownikiem wieczystym PSE S.A oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Tabela 4. Zestawienie działek Lp. Nr działki Gmina/Obręb Powierzchnia [ha] Status prawny Skarb Państwa właściciel /3 Gorzów/Wawrów 0, /18 Gorzów/Wawrów 1,0737 PSE S.A. użytkownik wieczysty do ½ udziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. użytkownik wieczysty do ½ udziału. Skarb Państwa właściciel PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. użytkownik wieczysty /15 Gorzów/Wawrów 1, /16 Gorzów/Wawrów 0, /14 Gorzów/Wawrów 0, /17 Gorzów/Wawrów 0,0163 Skarb Państwa właściciel PSE S.A. użytkownik wieczysty /10 Gorzów/Wawrów 0, /6 Gorzów/Wawrów 0,9506 Inwestycja będzie realizowana na terenie należącym do Skarbu Państwa będące we władaniu PSE S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Strona 14 z 79

15 Użytkowanie wieczyste uprawnia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Stan formalnoprawny działek przedstawiono na Rysunku Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia Przewiduje się, że realizacja przedmiotu zamówienia dla części robót, która jest niezbędna dla przyłączenia EC Gorzów nastapi 18 lutego 2015 r. Przewiduje się, że realizacja całego zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym PF-U (wraz z realizacją w obiektach związanych) nastapi po podaniu napięcia na pole rozdzielni 110 kv nr 15 nie później jednak niż zgodnie z harmonogramem rzeczowym Komunikacja społeczna 1. Wykonawca dokona analizy otoczenia inwestycji, stanowiącej podstawę do przygotowania optymalnego Planu działań komunikacyjnych, który będzie najlepiej dostosowany do charakteru i zakresu zadania inwestycyjnego. 2. Na podstawie dokonanej analizy oraz działając w oparciu o wytyczne wskazane w załączonym do PF-U Programie Komunikacji Społecznej w wersji uproszczonej, Wykonawca w ciągu 90 dni przygotuje i przedstawi do zaopiniowania Zamawiającemu optymalny Plan działań komunikacyjnych. 3. Działając w uzgodnieniu z Zamawiającym, w uzasadnionych przypadkach Plan działań komunikacyjnych może ulegać modyfikacji w trakcie realizacji zadania Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia W celu realizacji przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i zrealizować zakres prac, dostaw i usług zgodnie z poniższymi wymaganiami. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym przedmiaru robót, który winien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. Nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowy oraz harmonogram płatności. 1. Harmonogram rzeczowy(z uwzględnieniem przeciwległych powiązań z EC Gorzów) powinien zawierać co najmniej: a) termin realizacji projektu wykonawczego, b) terminy i zakres badań odbiorczych w miejscu wytwarzania poszczególnych grup urządzeń i systemów, c) terminy dostawy urządzeń po wykonaniu badań odbiorczych w miejscu wytwarzania, d) zakres i terminy realizacji kolejnych elementów prac nie wymagających odstawień urządzeń czynnych stacji w tym obiektów stacji przeciwległych, Strona 15 z 79

16 e) zakres i terminy realizacji kolejnych elementów prac wymagających odstawień urządzeń czynnych stacji, również w stacjach przeciwległych oraz linii 110 i 220 kv, f) zakres i terminy badań odbiorczych przedmiotu zamówienia w stacji elektroenergetycznej wraz z systemami powiązanymi, g) zakres, warunki i terminy przeprowadzenia ruchu próbnego poszczególnych rozbudowywanych/modernizowanych układów stacji wraz z urządzeniami i systemami powiązanymi przed przekazaniem do eksploatacji, h) odbiór przedmiotu zamówienia w stacji i przekazanie całości układu do eksploatacji. 2. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić terminy dostaw urządzeń dostarczanych przez Zamawiającego. 3. Harmonogram wyłączeń czynnych urządzeń stacji i pól w stacjach przeciwległych przedstawiono w załączeniu. 4. Harmonogram wyłączeń powinien być spójny z harmonogramem realizacji oraz uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego. 5. Wykaz osób (i kontaktów), ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych za poszczególne określone i zdefiniowane elementy zamówienia i osobę odpowiedzialną za całość zamówienia. 6. Przy tworzeniu harmonogramu należy uwzględnić: a) jako termin rozpoczęcia prac przedmiotu zamówienia przyjąć termin podpisania Umowy (termin 0), tzn. rozpoczęcie procesu opracowania i uzgodnienia dokumentacji wykonawczej i harmonogramów odstawień urządzeń, b) termin rozpoczęcia prac na stacji, począwszy od wejścia na stację w tygodniach od rozpoczęcia instalowania urządzeń, c) termin zakończenia realizacji po przeprowadzeniu instruktaży, pozytywnym odbiorze na stacji, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz przekazaniu do eksploatacji Wymagania w zakresie spraw formalnoprawnych Planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227). Dla planowanego zakresu robót Zamawiający udostępni Wykonawcy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja środowiskowa może narzucić wykonanie prac związanych z ochroną środowiska, rozszerzających zakres inwestycji, do realizacji których zobowiązany będzie Wykonawca niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego dla celów BHP z oznakowaniem stref ochronnych oraz dla celów ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów hałasu, jak również innych wymagań narzuconych decyzją środowiskową. Wyniki pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej oraz zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, art. 122a, wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego powinny być przekazane do WIOŚ oraz do PWIS po oddaniu inwestycji do użytkowania. Wykonawca musi wykonać dokumentację zgłoszeniową instalacji oraz uzyskać potwierdzenie jej przyjęcia na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola magnetyczne i przesłać do odpowiednich urzędów (co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji). Ww. dokumentacja wraz z potwierdzeniem przesłania jej i pomiarów do odpowiednich urzędów, powinna stanowić załącznik do dokumentacji powykonawczej. Strona 16 z 79

17 Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Dokumentacja i projekty wykonawcze powinny być opracowane w języku polskim indywidualnie dla stacji i prac w otoczeniu stacji oraz dla EC Gorzów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zawartymi w standardach PSE S.A. i przedmiotowych normach oraz z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie i warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, szczegółowych wytycznych, a także z uwzględnieniem wymagań zawartych w poszczególnych projektach budowlanych. Projekt wykonawczy powinien zawierać w szczególności elementy podane w kolejnych punktach. Dla każdego tomu dokumentacji wykonawczej należy przewidzieć okres 5 dni roboczych dla uzyskania opinii Zamawiającego - okres ten liczy się od dnia roboczego następującego po dniu, w którym przedmiotowa dokumentacja wpłynęła do Zamawiającego Część budowlana 1. Opisy techniczne. Spisy zawartości. Kopie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz kopie i zestawienia innych istotnych dokumentów, opisy prac przygotowawczych i projektowych. Określenie granic zakresu prac objętych zamówieniem. 2. Rysunki zagospodarowania terenu stacji na podkładach map sytuacyjno-wysokościowych w tym: a) lokalizacji fundamentów pod konstrukcje elementów instalowanych na stacji, b) lokalizacji dróg, c) lokalizacji ciągów kanałów kablowych, d) lokalizacji siatki uziemiającej, e) lokalizacji sieci podziemnych: odwodnienia, itp. f) lokalizacji elementów systemu ochrony technicznej stacji. 3. Rysunki wszystkich stosowanych typów fundamentów (wylewanych i prefabrykowanych). 4. Rysunki konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami, z zaznaczonymi parametrami i rodzajem zastosowanego materiału oraz powiązania z układami i urządzeniami istniejącymi. 5. Rysunki wykonawcze elementów mechaniczno-konstrukcyjnych z pokazaniem: a) ustawienia urządzeń i aparatury, b) zawieszenia izolacji i osprzętu, c) wykonania połączeń między aparatami. 6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczych oraz fundamentów. Opis technologii. 7. Obliczenia niezbędne do realizacji (wyniki obliczeń z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym: a) obliczenia wytrzymałości statycznej i dynamicznej konstrukcji, b) ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej, 8. Projekty prac i obiektów budowlanych w zakresie: a) budowy kanałów kablowych, b) zagospodarowania terenu stacji. 9. Projekty instalacji elektrycznych i urządzeń przynależnych. Wymienione projekty i rysunki powinny zawierać elementy, detale i przekroje niezbędne do prac montażowych oraz kontroli jakości wykonywanych prac. Strona 17 z 79

18 Część technologiczna 1. Schematy zasadnicze obwodów pierwotnych z zaznaczonymi typami aparatury, jej parametrami. 2. Schematy rozwiązań konstrukcyjnych pól rozdzielni i układów technologicznych. 3. Rysunki sytuacyjne pokazujące wzajemne rozplanowanie urządzeń i ich powiązania. 4. Dokumentacja obwodów wtórnych. Projekt musi obejmować całość obwodów wtórnych i pomocniczych rozbudowywanej SE Gorzów oraz stacji związanych (w tym w EC Gorzów), w tym projekty dla etapów przejściowych i powiązań z obiektami istniejącymi. Powinien w odrębnych częściach obejmować wymagane uzupełnienia i zmiany w ośrodkach nadrzędnych dyspozycji mocy (KDM i ODM) i centrum nadzoru eksploatacyjnego (CN i RCN). Powinien zawartością obejmować wymagania Standardów zamawiającego w zakresie dokumentacji urządzeń i oprogramowania. Powinien obejmować obwody wtórne z podziałem na odpowiednie grupy i układy oraz systemy stacji. W projekcie wykonawczym muszą być zawarte wymagane powiązania, konfiguracja, parametryzacja, zasilanie urządzeń oraz wszelkie inne elementy dla zapewnienia realizacji funkcji określonych w programie funkcjonalnoużytkowym oraz w standardach PSE S.A. 1. Projekt wykonawczy powinien zawierać co najmniej, lecz nie ograniczać się do wymienionych poniżej elementów: a) Schematów funkcjonalnych obwodów wtórnych stacji, w tym poszczególnych pól rozdzielni 220 kv, 110 kv i nn, z pokazaniem urządzeń, oraz funkcji tych urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem źródeł sygnałów wejściowych oraz odbiorców sygnałów wyjściowych. b) Schematów funkcjonalnych poszczególnych obwodów wtórnych stacji (jak: EAZ, SSiN, SRZ, pomiarów energii, telekomunikacji, ochrony technicznej, itp.) oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej systemów (z pokazaniem struktury komunikacji, w tym sieci LAN). c) Schematów zasadniczych (ideowych) obejmujących całość obwodów wtórnych i pomocniczych obiektów nowobudowanych i obiektów związanych istniejących oraz obiektów związanych stacji przeciwległych (obwody zabezpieczeń, sterowań, pomiarów, rejestracji, sygnalizacji, telemechaniki, telekomunikacji). Schematy powinny obejmować wszystkie obwody wtórne i pomocnicze oraz ich aparaty i urządzenia zainstalowane. Powinien być zastosowany odpowiedni podział rysunków i opisów według pól, rozdzielni, systemów i układów. d) Schematów montażowych (połączeń i przyłączeń) obejmujących całość obwodów wtórnych i pomocniczych obiektów nowobudowanych i obiektów związanych, istniejących oraz obiektów związanych stacji przeciwległych z podaniem numerów i rozmieszczenia zacisków montażowych wraz z adresowaniem obwodów (w szafkach rozdzielni, urządzeniach, szafach SSiN oraz innych tablicach/szafach elementów związanych). Powinny być również pokazane wszystkie kable pomiarowe, sterownicze i sygnalizacyjne (typ, nr, adres, liczba żył rezerwowych). e) Schematów koordynacyjnych poszczególnych aparatów i urządzeń lub/i poszczególnych systemów stacji. f) Schematów elewacji i rozmieszczenia urządzeń (w tym urządzeń w szafach) oraz rozprowadzenia kabli wewnątrz budynków stacyjnych oraz na terenie stacji. g) Opisy i schematy procesów pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji danych oraz zestawienia danych (wraz z wymaganymi atrybutami) przewidzianych do dystrybucji w każdym kierunku, zgodnie z wymaganiami i logiką normy PN EN (w szczególności tom 8-1). Schematy połączeń logicznych dla każdego użytego standardu lub protokołu komunikacji. h) Wykazy urządzeń oraz zestawienie danych technicznych poszczególnych urządzeń. Strona 18 z 79

19 i) Zestawienia materiałów oraz zestawienie danych technicznych poszczególnych materiałów, w tym wykaz wszystkich kabli pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. j) Opis techniczny i obliczenia oraz analizy potwierdzające spełnienie wymagań standardów, z uwzględnieniem: i) parametryzacji poszczególnych urządzeń i układów w tym przygotowanie nastaw zabezpieczeń, ii) iii) iv) konfiguracji i logik poszczególnych urządzeń i układów, opisów poszczególnych układów oraz działania poszczególnych algorytmów systemów oraz aplikacji obsługi, list sygnałów, algorytmów blokad i sekwencji łączeniowych. 2. Wymagania odnoszą się odpowiednio do projektów wykonawczych telekomunikacji, systemów ochrony technicznej i p.poż. 3. W przypadku powiązań z obwodami istniejącymi wszystkie schematy i rysunki, na których nanosi się zmiany dla tych stacji należy zastąpić nowymi, tak aby projekty obwodów tych stacji stanowiły spójną całość. 4. Projekt wykonawczy wymaga opinii Zamawiającego. Do zaopiniowania należy przekazać Zamawiającemu całość projektu wykonawczego obwodów wtórnych wraz z projektami dla stacji przeciwległych. a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad zmianami w dokumentacji wykonawczej na obiekcie. b) Dla każdego tomu dokumentacji wykonawczej należy przewidzieć okres 5 dni roboczych dla uzyskania opinii Zamawiającego okres ten liczy się od dnia roboczego następującego po dniu, w którym przedmiotowa dokumentacja wpłynęła do Zamawiającego. 5. Wykazy części rezerwowych i ich wymagane ilości. 6. Obliczenia, (wyniki obliczeń z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym szczególnie: a) konstrukcyjne w stanach normalnych i zakłóceniowych, b) wytrzymałości zwarciowej, c) doboru parametrów technicznych urządzeń i aparatury pierwotnej, d) dobór i nastawienia urządzeń w SE 220/110 kv Gorzów; nastawy zabezpieczeń oblicza i dobiera PSE S.A., e) ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. 7. Program realizacji przedmiotu zamówienia oraz technologia i harmonogram realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia. 8. Zestawienie badań odbiorczych, w tym: a) odbiorów fabrycznych materiałów do budowy stacji z udziałem Zamawiającego, b) badań i odbiorów fabrycznych urządzeń pierwotnych i wtórnych oraz układów technologicznych (w tym urządzeń EAZ,) z udziałem Zamawiającego, c) badań odbiorczych i rozruchowych zainstalowanych urządzeń obwodów pierwotnych (z uwzględnieniem odbiorów prac zanikających w trakcie budowy), d) badań odbiorczych zainstalowanych urządzeń obwodów wtórnych i pomocniczych. 9. Program zapewnienia jakości, zestawienie, opis z harmonogramem punktów kontroli jakości w trakcie prac objętych przedmiotem zamówienia, zakres kontroli i wykaz elementów podlegających kontroli wraz z podaniem kryteriów akceptacji Zamawiającego. Strona 19 z 79

20 10. Dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) zainstalowanych urządzeń i aparatów. Dokumentacja ta powinna w szczególności opisywać zainstalowane urządzenia i ich działanie; powinna określać terminy i warunki przeprowadzania przeglądów; powinna opisywać procedury lokalizacji i usuwania usterek, zwłaszcza uszkodzeń pojedynczych elementów urządzeń i układów i procedury eksploatacji; powinna określać urządzenia i aparaturę jaką należy wykorzystywać do prac konserwacyjnych i naprawczych. 11. Dokumentacja oprogramowania włącznie z udzieleniem odpowiednich licencji na użytkowanie oprogramowania. Dostawca powinien dostarczyć dokumentację oprogramowania użytkowego, w tym narzędziowego, serwisowego w wersji skompilowanej na nośniku pamięci zaakceptowany przez Zamawiającego. 12. Analizy, wyniki pomiarów i obliczenia potwierdzające spełnienie wymagań programu funkcjonalno-użytkowego i przywołanych norm. 13. Szczegółowa Instrukcja Eksploatacji SE 220/110 kv Gorzów. 14. Dokumentacja powykonawcza: a) Zakres dokumentacji powykonawczej dotyczy SE 220/110 kv Gorzów. b) Dokumentację powykonawczą wykonać poprzez aktualizację dokumentacji wykonawczej wg stanu na dzień przejścia do eksploatacji oraz w oparciu o inwentaryzację na obiekcie po uruchomieniu układów EAZ i obwodów. c) Wszelkie projekty i dokumentacje powykonawcze zostaną przekazane w formie papierowej (min.5 egzemplarzy: 1 stacja, 3 PSE S.A. oddział w Poznaniu, 1 archiwum) oraz w wersji elektronicznej w formacie źródłowym (edytowalnym Word, Excel, AutoCAD, EPLAN itp.) oraz w formacie PDF. d) Dokumentacja powinna zawierać klauzulę zgody projektanta na wykorzystanie rysunków i plików źródłowych do nanoszenia zmian i aktualizowania dokumentacji w przyszłości. e) Dokumentację powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania. Pozytywna opinia projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia poprawnie pod względem technicznym, ruchowo-eksploatacyjnym i pod względem wymagań środowiskowych. f) Dla każdego tomu dokumentacji powykonawczej należy przewidzieć okres 5 dni roboczych dla uzyskania opinii Zamawiającego okres ten liczy się od dnia roboczego następującego po dniu, w którym przedmiotowa dokumentacja wpłynęła do Zamawiającego Organizacja robót budowlanych Przygotowanie terenu budowy Organizacja robót budowlanych musi być dostosowana do zakresu i harmonogramów realizacji przedmiotowego zamówienia i musi uwzględniać etapowanie inwestycji. Organizację tych robót musi wykonać Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem harmonogramu wyłączeń w kolejnych etapach realizacji. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje projekt organizacji ruchu drogowego na czas rozbudowy przedmiotowej stacji i prac prowadzonych w stacjach przeciwległych oraz wyznaczy trasy przejazdu. Drogi transportowe oraz ciągi piesze muszą być odpowiednio oznakowane i w przypadkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego wygrodzone. Jeżeli zajdzie konieczność to miejsca pracy winny zostać ogrodzone ogrodzeniami tymczasowymi z siatek PVC. Strona 20 z 79

21 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Zaplecze budowy powinno być zlokalizowane na terenie stacji poza obszarem ruchu elektrycznego. Zorganizowanie zaplecza należy do Wykonawcy. Teren zaplecza musi być ogrodzony z niezależnym wydzielonym wjazdem. Wykonanie drogi dojazdowej należy do Wykonawcy. Przyłącza niezbędne do zasilania zaplecza jak i placu budowy Wykonawca wykona i opomiaruje we własnym zakresie. Na czas budowy Wykonawca zainstaluje własną rozdzielnię dla zasilania placu budowy. Na czas budowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do wykonania zaplecza socjalnego, w tym sanitariaty dla pracowników zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. Ścieki sanitarne należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej lub szczelnego zbiornika czasowo opróżnianego przez odpowiednią firmę na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia zasad racjonalnej gospodarki odpadami zgodnie z głównym aktem prawnym regulującym problem gospodarki odpadami - Ustawą z 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243, z późn. zm.), w tym między innymi należy również zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki odpadami przewidzieć odpowiednie kontenery na odpady. Należy prowadzić ich segregację Warunki bezpieczeństwa pracy Wykonawca bezpośrednio po zawarciu kontraktu na realizację przedmiotu zamówienia opracuje informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a bezpośrednio przed wejściem na budowę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy muszą zostać przeszkoleni i pouczeni o zasadach poruszania się i pracy na terenie obiektów energetycznych oraz wyposażeni w odzież ochronną i pozostały sprzęt ochrony osobistej tj. kaski, rękawice, okulary ochronne itp. wynikające ze specyfiki prowadzenia różnego rodzaju robót budowlano-montażowych. Na teren stacji samochody ciężarowe przywożące materiały budowlane oraz aparaturę lub odwożące elementy i materiały zbędne muszą poruszać się po wyznaczonych i oznakowanych trasach. Stacja i wychodzące linie będą częściowo lub w pełni pod napięciem, należy zatem zachować szczególną ostrożność, a wszelkie prace prowadzić pod ścisłym nadzorem służb BHP Zamawiającego i Wykonawcy. Miejsca prowadzenia prac budowlanych należy wygrodzić od pozostałej części stacji znajdującej się pod napięciem w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracujących ludzi. Szczególnej ostrożności prowadzenia prac wymagają prace związane z wprowadzeniem sprzętu zmechanizowanego. Szczególną uwagę należy zwracać na pracę dźwigów samobieżnych przy urządzeniach będących pod napięciem i przebiegających nad terenem linii wysokiego napięcia. Samochody wjeżdżające na teren gdzie mogą wystąpić zbliżenia do urządzeń pod napięciem powinny być pilotowane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego od bramy do miejsca pracy. Część prac będzie zaliczana do prac na wysokości, dla których obowiązują stosowne wymagania i ograniczenia jak np. pogodowe. Instalacje elektryczne dla potrzeb budowy muszą odpowiadać PN-IEC : Zabezpieczenie interesów osób trzecich Należy spełnić wymaganie Ustawy Prawo Budowlane, zgodnie z którą obiekt budowlany biorąc pod uwagę przewidywany okres budowy i użytkowania, należy projektować i budować w sposób określony w przepisach i normach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie, występujących w obszarze realizacji obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności: a) dostępu z drogi publicznej, Strona 21 z 79

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, październik 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA MODERNIZACJI SE 220/110 KV SE KONIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: MODERNIZACJA STACJI 220/110 KV KONIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13 do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa rozdzielni 110 kv dla PT Łachów ; nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI... 4 2. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 6 2.2. Opis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia...6 1.2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia...7

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rybna 4, tel.: 0 33 8100-274, e-mail kamsc@wp.pl OBIEKT: ADRES: Oświetlenie uliczne Bielsko-Biała ul. Dożynkowa gm. kat. 0038 Stare Bielsko INWESTOR: GMINA BIELSKO BIAŁA TEMAT

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej Program funkcjonalno-użytkowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA...5 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...6 2. CZĘŚĆ OPISOWA...7 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA ROZDZIELNI 110 kv W SE 220/110 kv ADAMÓW DLA PRZYŁĄCZENIA WYTWÓRNI GAZÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ II A PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SE 400/110 kv TARNÓW WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W

W A R U N K I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów Adres dodatkowy do korespondencji: ul. Kościelnicka 44, 99-210 Uniejów tel. 690-450-985 e-mail: energetyka@uniejow.pl Numer i data

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji technicznej dla wymiany aparatury łączeniowej oraz modernizacji instalacji odgromowej i zabezpieczenia przed przepięciami rozdzielni 220kV ESP Porąbka-Żar

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina ZAMAWIAJĄCY: PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a 00-876 Warszawa WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK 1 DO UMOWY NR./PM/PMR-ELB/ZK/KP/2016 Opis przedmiotu zamówienia pn. Przystosowanie układów pomocniczych generatora bl 2 do wymagań obowiązujących przepisów Dyrektywa 99/92/EC, Dyrektywa 94/9/EC

Bardziej szczegółowo

Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice.

Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice. 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sr. - -' Polskie Sieci "--=

Sr. - -' Polskie Sieci --= Sr. - -' Polskie Sieci "--= Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.FSK SSINPU2014V I TYTUŁ : STANDARD REALIZACJI TESTÓW FAT, SAT i KOŃCOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ INWESTOR: GMINA WIELKA OPRACOWAŁ: WOJCIECH LISEK RP-Upr 945/94 DATA : 04.2009 SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. 1 Przedmiot opracowania.... 2 2 Zakres opracowania.... 2 3 Podstawa opracowania.... 2 4 Zasilanie pompowni.... 3 5 Zestaw ZK1+SL1.... 3 6 Pomiar energii elektrycznej....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Program Funkcjonalno-Użytkowy Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Piaseczno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA STACJI 220/110 kv MOKRE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja 3.01 Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Opole Instalacja ogrzewania Hali 2 w budynku Tkalni po byłym Zakładzie Frotex TEMAT OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy. Opole Instalacja ogrzewania Hali 2 w budynku Tkalni po byłym Zakładzie Frotex TEMAT OPRACOWANIA Opole 19.07.2016 Projekt wykonawczy TEMAT OPRACOWANIA Instalacja ogrzewania Hali 2 w budynku Tkalni po byłym Zakładzie Frotex OBIEKT Hala przemysłowa nr 2 ADRES Prudnik, ul. Nyska dz. nr 2600/140 k.m.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kv Krajnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kv Krajnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, maj 2014 r. SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA... 4 2. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH dla prac związanych z wymianą słupów parkowych oświetlenia ulicznego nn 0,4kV w Pułtusku przy ul.rynek i Konopnickiej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji hydrantowej w budynkach siedziby Oddziału PSE S.A. w Poznaniu ul. Marcelińska 71, w ramach przystosowania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 129083-2015; data zamieszczenia: 01.09.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 124237-2015 data 20.08.2015

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Nowohuckie Centrum Kultury Adres: al. Jana Pawła II 232 31-913 Kraków Województwo małopolskie PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane)

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Archiwum

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.01.00-00-002/11-00 Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 z 6 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. Przedmiot postępowania. 2. Zakres zamówienia 3. Informacje dotyczące zagadnień technicznych i formalnoprawnych dla SE 4.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Główny Budynek szkolny przy ul. Hallera 79, 87-100 Toruń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.Opis techniczny 2.Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. Nr PRZ-RE1-1328-2007 z dnia 24-04-2007r. 3.Umowa przyłączenia do sieci nr UP-RE1-1379-2007 4.Opinia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

Bardziej szczegółowo

PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, Gdańsk

PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, Gdańsk PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, 80-755 Gdańsk PREFABRYKOWANA PODSTACJA TRAKCYJNA PROJEKT WYKONAWCZY - ELEKTROENERGETYKA TOM 03.05 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ opracowano zgodnie z warunkami

Bardziej szczegółowo

Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE > ; OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. WARSZAW A, Grudzień 2005.

Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE > ; OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. WARSZAW A, Grudzień 2005. Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE >---------------; PSE-SF.KSE2.3. l/2005v I TYTUŁ: 2.3.1 KATALOG PÓL - OBWODY WTÓRNE OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ WARSZAW A, Grudzień

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT UTWORZENIA STANOWISK ŁADOWANIA SAMOCHODÓW NA TERENIE INSTYTUTU OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZY UL. KOLEKTORSKIEJ 4 W Warszawie ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Odpowiedź nr 5 Pytanie nr 7 Odpowiedź nr 7 Pytanie nr 8 Odpowiedź nr 8 Pytanie nr 9 Odpowiedź nr 9 Pytanie nr 10 Odpowiedź nr 10

Pytanie nr 5 Odpowiedź nr 5 Pytanie nr 7 Odpowiedź nr 7 Pytanie nr 8 Odpowiedź nr 8 Pytanie nr 9 Odpowiedź nr 9 Pytanie nr 10 Odpowiedź nr 10 Pytanie nr 5 Zgodnie z SIWZ cz. II oraz z załącznikami do SIWZ cz. II, którymi są rysunki, na SE Stanisławów nie ma i nie będzie na obecną chwilę zainstalowanego transformatora sieciowego o dużej mocy,

Bardziej szczegółowo