SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA ROZDZIELNI 110 kv W SE 220/110 kv ADAMÓW DLA PRZYŁĄCZENIA WYTWÓRNI GAZÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ II A PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U)

2 SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA... 6 WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Lokalizacja stacji Planowane powiązania z siecią Opis i zobrazowanie graficzne przedmiotu zamówienia w obszarze sieci Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Prace przygotowawcze oraz projektowe Prace budowlano montażowe Prace w zakresie infrastruktury stacji Prace w zakresie obwodów pierwotnych Konstrukcje wsporcze pod aparaturę i przewody Prace w zakresie obwodów wtórnych Telekomunikacja Prace w obiektach związanych Prace końcowe Komunikacja społeczna Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące technologii budowy, warunków wyłączeń sieci dla prowadzonych prac Charakterystyka stacji Granica własności Zakres prac Inwestora Wytwórni Gazów Technicznych Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Informacje podstawowe dotyczące terenu i wymagań środowiskowych Warunki gruntowo-wodne Ukształtowanie terenu Warunki środowiskowe Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia Wymagania w zakresie spraw formalno-prawnych Wymagania w zakresie projektu budowlanego Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Część budowlana Część technologiczna Organizacja robót budowlanych Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Strona 2 z 67

3 Gospodarka odpadami Warunki bezpieczeństwa pracy Zabezpieczenie interesów osób trzecich Zasady ogólne dla wykonawstwa i dostaw Fundamenty pod konstrukcje wsporcze i aparaturę Konstrukcje pod przewody i aparaturę Konstrukcje wsporcze wysokie Konstrukcje wsporcze pod aparaturę Zabezpieczenie antykorozyjne Ochrona odgromowa, uziemienie stacji Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu, infrastruktury Makroniwelacja terenu Mikroniwelacja i zazielenienie terenu Kanały i kanalizacja kablowa Odwodnienie terenu stacji Odwodnienie kanałów kablowych Wymagania dla obwodów pierwotnych Wymagania dla obwodów wtórnych i pomocniczych Wymagania dotyczące montażu obwodów wtórnych i pomocniczych Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa Rezerwowa sygnalizacja awaryjna Łącze inżynierskie System rejestracji zakłóceń System Sterowania i Nadzoru Pomiary energii i jakości energii Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Zakres prac i dostaw Telekomunikacja Pomieszczenie łączności Trakty światłowodowe i urządzenia SDH Urządzenia telezabezpieczeń Przełącznice MDF/ODF Centrala telekomunikacyjna Sieć LAN/WAN Zakres prac i dostaw System zasilania urządzeń telekomunikacji Zestawienie urządzeń telekomunikacji do realizacji systemów telekomunikacji w SE Adamów i obiektach powiązanych WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Wymagania dotyczące technologii, montażu i programów realizacji Strona 3 z 67

4 2.2. Wymagania dotyczące badań odbiorczych i przekazywania do eksploatacji przedmiotu zamówienia Badania odbiorcze fabryczne aparatury i urządzeń Badania odbiorcze końcowe i przekazywanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia DEMONTAŻE INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI WYMAGANE PROTOKOŁY, ATESTY I INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INSTRUKTAŻE GWARANCJE CZĘŚĆ INFORMACYJNA Strona 4 z 67

5 SPIS TABEL 1. Informacja o działce Skrócona charakterystyka stacji Granica własności elektryczna Granica własności budynki, ogrodzenie, infrastruktura Wyłączenia Wymagania środowiskowe dla urządzeń stacji w wykonaniu napowietrznym Warunki systemowe Wykaz instalowanej aparatury technicznej Wykaz instalowanego osprzętu Wykaz zabezpieczeń linii 110 kv Wytwórnia Gazów Technicznych Pole nr 14 w rozdzielni 110 kv Wymagane zabezpieczenia rozdzielni 110 kv Adamów Wymagane układy energii elektrycznej Zestawienie wymaganych urządzeń telekomunikacji Wykaz wymaganych badań i prób odbiorczych Wykaz wymaganych instruktaży Wykaz standardowych specyfikacji PSE S.A SPIS RYSUNKÓW 1. Obszar sieci objęty zamierzeniem inwestycyjnym SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. SE 220/110 kv Adamów. Rozdzielnia 110 kv. Schemat zasadniczy. Stan istniejący. 2. Plan zagospodarowania terenu stacji. Rysunek poglądowy. Stan istniejący. 3. SE 220/110 kv Adamów. Rozdzielnia 110 kv. Schemat zasadniczy. Stan docelowy. Dobudowa pola nr 14 Wytwórnia Gazów Technicznych. 4. Plan zagospodarowania terenu stacji. Rysunek poglądowy. Stan docelowy. Dobudowa pola nr 14 Wytwórnia Gazów Technicznych. 5. Schemat zasilania potrzeb własnych w SE 220/110 kv Adamów. Rysunek poglądowy. Stan istniejący. 6. Schemat układu telekomunikacyjnego. Rysunek poglądowy. 7. Procedura komunikacji społecznej w PSE S.A. dla inwestycji elektroenergetycznych w wersji uproszczonej.. 9. Wymagania dla Wykonawców w zakresie znaczących aspektów środowiskowych. Strona 5 z 67

6 STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Rozbudowa rozdzielni 110 kv w SE 220/110 kv Adamów dla przyłączenia Wytwórni Gazów Technicznych 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy Stacja elektroenergetyczna 220/110 kv Adamów ul. Przemysłowa 1, Turek 3. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody: grup robót , , , , , , klas robót kategorii robót , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna Strona 6 z 67

7 WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI Wybudowanie metodą kompleksową sposób realizacji inwestycji, w którym to po podpisaniu umowy z PSE S.A., Wykonawca odpowiedzialny jest za zrealizowanie wszystkich prac projektowych, formalno-prawnych, dostawy urządzeń, realizacji prac budowlano-montażowych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. DTR Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia EAZ Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa FAT Badanie odbiorcze urzadzenia w miejscu ich wytwarzania IRiESP Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej KSE Krajowy System Elektroenergetyczny LAN Lokalna sieć komputerowa LRW Lokalna Rezerwa Wyłącznika MDF Przełącznica dla kabli miedzianych NN Najwyższe napięcie (220 kv i powyżej) nn Niskie napięcie (poniżej 1 kv) ODF Przełącznica optyczna (dla kabli światłowodowych) PF-U Program Funkcjonalno-Użytkowy RSA Rezerwowa Sygnalizacja Awaryjna SAT Badania odbiorcze w miejscu ich zainstalowania SDH System teletransmisyjny SE Stacja elektroenergetyczna SN Średnie Napięcie (powyżej 1 kv i poniżej 110 kv) SPZ Samoczynne Ponowne Załączenie SRZ System Rejestracji Zakłóceń SSiN System Sterowania i Nadzoru TZ Telezabezpieczenia WAN Rozległa sieć komputerowa WN Wysokie napięcie 110 kv Strona 7 z 67

8 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa rozdzielni 110 kv w SE 220/110 kv Adamów umożliwiająca przyłączenie Wytwórni Gazów Technicznych w Turku do sieci przesyłowej. Do sieci przesyłowej przyłączona będzie instalacja Wytwórni Gazów Technicznych składająca się z linii kablowej 110 kv, stacji transformatorowej 110 kv/sn z transformatorem 110 kv na SN, rozdzielni SN oraz innego wyposażenia pozwalającego na produkcję gazów technicznych i współpracę z siecią przesyłową. Zgodnie z wydanymi przez PSE S.A. warunkami przyłączenia miejscem przyłączenia Wytwórni Gazów Technicznych w Turku do sieci przesyłowej będzie pole nr 14 w rozdzielni 110 kv w SE 220/110 kv Adamów. Połączenie Wytwórni Gazów Technicznych z polem nr 14 zrealizowane będzie linią kablową 110 kv wybudowaną przez Inwestora Wytwórni Gazów Technicznych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 1. Uzyskanie wszelkiej wymaganej dokumentacji formalno prawnej, w tym decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego. 3. Wykonanie prac budowlano-montażowych dotyczących m.in.: a) wyposażenia pola nr 14 w rozdzielni 110 kv w SE Adamów w odpowiednią aparaturę pierwotną i wtórną (EAZ, SSiN, LRW, SRZ, RSA), z wyłączeniem ograniczników przepięć, Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie zakończyć wyprowadzenie szyn pola na bramce liniowej (z podłączeniem kablowym) zlokalizowanej za szyną obejściową na terenie PSE S.A., b) zainstalowania podstawowego układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej w polu nr 14 w rozdzielni 110 kv w SE Adamów, c) zainstalowania w polu nr 14 w rozdzielni 110 kv w SE Adamów urządzenia do kontroli jakości energii elektrycznej pobieranej przez Wytwórnię Gazów Technicznych w Turku, d) wykonania odwzorowania pola nr 14 w rozdzielni 110 kv w SE Adamów oraz urządzeń i instalacji Wytwórni Gazów Technicznych w Turku współpracujących z siecią przesyłową w centrach dyspozytorskich oraz centrach nadzoru PSE S.A. i PSE Zachód S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w punkcie 1.2 niniejszego opracowania. Wykonanie powiązania pola rozdzielni 110 kv na bramce liniowej SE Adamów z linią kablową 110 kv, wykonuje Inwestor Wytwórni Gazów Technicznych. Zakres prac Inwestora Wytwórni Gazów Technicznych został przedstawiony w punkcie oraz w niniejszego opracowania Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Lokalizacja stacji Stacja elektroenergetyczna 220/110 kv Adamów (SE ADA) znajduje się w miejscowości Turek przy ulicy Przemysłowej 1. Właścicielem działki o powierzchni m2, na której zlokalizowana jest stacja jest Skarb Państwa zaś PSE S.A. posiada prawo wieczystego użytkowania. Strona 8 z 67

9 Niniejszy przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie istniejącej stacji. Nie przewiduje się zakupu dodatkowego terenu. Lokalizacja stacji 110 kv Adamów jak i powiązań liniowych nie koliduje z terenami obszarów chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura Tabela 1. Informacja o działce Nr działki Obręb/gmina Właściciel / użytkownik wieczysty 751/1 Turek/Turek Skarb Państwa / PSE S.A Planowane powiązania z siecią Po rozbudowie stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Adamów o dodatkowe pole nr 14 w rozdzielni 110 kv do stacji wprowadzona zostanie nowa linia kablowa 110 kv dla przyłączenia Wytwórni Gazów Technicznych. Dotychczas wprowadzone linie, zarówno do rozdzielni 220 kv oraz rozdzielni 110 kv, nie ulegną zmianie. Wykaz linii i pól dla poszczególnych rozdzielni przedstawiono w punkcie niniejszego opracowania Opis i zobrazowanie graficzne przedmiotu zamówienia w obszarze sieci Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Na poniższym rysunku przedstawiona została lokalizacja SE 220/110 kv Adamów (oznaczenie ADA) na tle fragmentu elektroenergetycznej sieci przesyłowej. Rys. 1. Obszar sieci objęty zamierzeniem inwestycyjnym Strona 9 z 67

10 Prace przygotowawcze oraz projektowe Na potrzeby realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego Zamawiający nie posiada żadnych decyzji administracyjnych. Cała Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego użytkownikiem wieczystym jest Zamawiający. Wykonawca odpowiada za doprowadzenie do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia oraz zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia metodą kompleksową. Do zadań Wykonawcy należy m.in.: 1. Załatwienie wszelkich spraw formalnych i prawnych oraz dokumentacji niezbędnych do realizacji inwestycji; realizacja według przepisów ustawy Prawo Budowlane i przepisów związanych, aktualnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Dotyczy to między innymi: a) wykonania projektu budowlanego oraz zaopiniowanie go u Zamawiającego, b) uzyskania wszystkich prawomocnych dokumentów, zgód, pozwoleń i decyzji, wymaganych dla zrealizowania zadania w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia, c) uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniach na budowę oraz wykonanie niezbędnych zgłoszeń dla elementów prac nie wymagających pozwolenia na budowę - dla całości przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich dokumentów i decyzji. W przypadku w którym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca otrzymał od Zamawiającego dokumentację, opracowanie, czy decyzję dotyczącą przedmiotu zamówienia, obowiązkiem Wykonawcy jest ich weryfikacja i w przypadku stwierdzonych wad i rozbieżności w stosunku do wymagań przedmiotu zamówienia naniesienie poprawek lub uzupełnień. Za dokumentację taką Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, a jakiekolwiek uchybienia w niej nie mogą być podstawą dla Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, jeśli okaże się konieczne w wyniku naniesionych poprawek i uzupełnień, do uzyskania nowej ostatecznej decyzji. 2. Wykonanie projektu wykonawczego dla całości przedmiotu zamówienia, w tym łącznie ze wszystkimi wymaganymi pracami w obiektach związanych, w ośrodkach nadrzędnych kierowania ruchem sieci, w centrach nadzoru oraz uzyskanie opinii Zamawiającego. Zaopiniowanie dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową i niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, zgodnie z obowiązującymi standardami PSE S.A. oraz przepisami, normami aktualnymi w dniu ogłoszenia przetargu, zgodnie z przepisami prawa, poprawnie pod względem technicznym i ruchowoeksploatacyjnym. 3. Opracowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń obiektów w rozbudowywanej stacji oraz z uwzględnieniem narzuconych przez Zamawiającego wymagań wraz z uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. 4. Zakup kompletu wymaganych urządzeń i systemów, konstrukcji oraz innych materiałów i osprzętu niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia Prace budowlano montażowe 1. Wykonanie wszelkich prac budowlano montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym i programem realizacji w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Strona 10 z 67

11 2. Spełnienie wymagań określonych w specyfikacjach i standardach PSE S.A., w tym wymagań w zakresie dopuszczalnych poziomów zakłóceń w stacji oraz pewności i niezawodności pracy układu. 3. Prace budowlano-montażowe należy prowadzić w taki sposób, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Z odpadami, których powstaniu nie udało się zapobiec, należy postępować wg hierarchii: 1) przygotowanie do ponownego użycia; 2) recykling; 3) inne procesy odzysku; 4) unieszkodliwianie. Podstawowy zakres prac budowlano - montażowych obejmuje: Prace w zakresie infrastruktury stacji 1. Przygotowanie placu budowy (tymczasowe ogrodzenia, zasilania, itp.). 2. Wykonanie niezbędnych prac ziemnych (niwelacja, odwodnienia, wykonanie podsypek, itp.). 3. Wykonanie wymaganych wjazdów na czas budowy. 4. Wykonanie wymaganych uzupełnień w zakresie kraty uziemiającej, kanałów kablowych, dróg wewnętrznych, oświetlenia terenu stacji itp. 5. Rozbudowę istniejącej, na terenie rozdzielni 110 kv, kanalizacji kablowej o nowy odcinek umożliwiający wyprowadzenie kabli sterowniczych z pola nr 14 Wytwórni Gazów Technicznych. Wprowadzenie kabli sterowniczych do budynku technologicznego odbywać się będzie istniejącym kanałem kablowym. 6. Dostawę i montaż szafki kablowej przyłączeniowej. 7. Rozbudowę i dostosowanie innych wymaganych elementów, obiektów infrastruktury stacyjnej do planowanej rozbudowy. W tym, należy zabudować dodatkowe zabezpieczenie odbiornika, tj. kanalizacji deszczowej. Proponuje się montaż komory zasuw (przepustnicy) bezpośrednio za istniejącym separatorem typu AWAS-HI-2000 NG3 na odcinku kanalizacji o średnicy 150 mm zlokalizowanym na działce 751/1 w pobliżu AT1. Zasuwa/przepustnica powinna być przeznaczona do pracy w środowisku ścieków zaolejonych odpornych na temperaturę 120 o C, o działaniu związanym z pracą separatora oraz z napędem elektrycznym. Zamknięcie przepływu w komorze musi nastąpić automatycznie, po zadziałaniu instalacji sygnalizacyjnej separatora oraz dodatkowo ze skrzynki zasilająco-sterującej zlokalizowanej przy komorze (sterowanie ręczne). Zasuwa/przepustnica powinna być przygotowana do wyprowadzenia odpowiednich sygnałów z zasuwy do budynku nastawni i SSiN. Zamknięcie powinno posiadać aprobatę techniczną oraz wymagane dokumenty, o których mowa w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia r Prace w zakresie obwodów pierwotnych 1. Rozbudowę obwodów pierwotnych wraz z dostawą wszystkich niezbędnych urządzeń, aparatów i materiałów, wraz z oszynowaniem pola. 2. Wymaganą rozbudowę układu stacyjnego potrzeb własnych prądu stałego i przemiennego w SE Adamów dla nowego pola nr 14 w rozdzielni 110 kv. 3. Montaż aparatury pierwotnej (odłączniki, wyłącznik, przekładniki kombinowane), nowa aparatura będzie dostosowana do prądu zwarciowego 40 ka. 4. Montaż fundamentów i konstrukcji wsporczych pod aparaturę, nowe konstrukcje wsporcze będą dostosowane do prądu zwarciowego 40 ka. Strona 11 z 67

12 5. Montaż oraz uruchomienie wszystkich innych urządzeń i aparatury niezbędnej dla prawidłowego zrealizowania zadania Konstrukcje wsporcze pod aparaturę i przewody 1. Budowę konstrukcji wsporczych pod aparaturę i przewody w polu nr 14 w rozdzielni 110 kv w SE Adamów dla przyłączenia Wytwórni Gazów Technicznych. Przewiduje się typowe konstrukcje na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych. Pole nr 14 w rozdzielni 110 kv przeznaczone dla przyłączenia Wytwórni Gazów Technicznych aktualnie nie jest wyposażone w bramkę odejściową. 2. Budowę konstrukcji wsporczych wysokich: bramki liniowej dla wyprowadzenia linii w polu nr 14 w rozdzielni 110 kv w SE Adamów i bramki liniowej z podłączeniem kablowym zlokalizowanej za szyną obejściową na terenie PSE S.A. 3. Konstrukcje wsporcze i elementy złączne muszą być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie. 4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren wokół fundamentów, które przewidziane są do malowania tak aby nie zanieczyszczać środowiska naturalnego używanymi podczas malowania preparatami chemicznymi Prace w zakresie obwodów wtórnych Prace w zakresie obwodów wtórnych wynikających z rozbudowy pola nr 14 w rozdzielni 110 kv w SE Adamów dla przyłączenia Wytwórni Gazów Technicznych, obejmują: 1. Dostawę, montaż i uruchomienie zabezpieczeń dla nowego pola nr 14 w rozdzielni 110 kv w SE Adamów wraz z rozbudową, podłączeniem i uruchomieniem zabezpieczenia szyn zbiorczych TS6 oraz lokalnej rezerwy wyłącznikowej TL6r. Do Wykonawcy przedmiotowego zadania należy dostawa, montaż i uruchomienie: zabezpieczenia nadprądowego, zabezpieczenia ziemnozwarciowego linii 110 kv po stronie SE Adamów, natomiast zakup, dostawa, montaż i uruchomienie obu półkompletów zabezpieczenia różnicowego oraz obu półkompletów urządzeń telezabezpieczeń TZ (podstawowego i rezerwowego) należy, zgodnie z warunkami przyłączenia, do Inwestora Wytwórni Gazów Technicznych. Należy przewidzieć miejsce na instalacje półkompletu zabezpieczenia różnicowego oraz półkompletu urządzeń telezabezpieczeń TZ (podstawowego i rezerwowego) w szafach EAZ dla pola linii 110 kv Adamów. Zakup, dostawę i montaż powyższych zabezpieczeń po stronie Wytwórni Gazów Technicznych, Inwestor wytwórni musi uzgodnić z PSE S.A. i PSE Zachód S.A. 2. Zainstalowanie nowych obwodów wtórnych wraz z wymaganą aparaturą systemów automatyki stacyjnej w budynku technologicznym: a) EAZ bez układu automatyki samoczynnego ponownego załączania, b) rejestratora zakłóceń SRZ rozbudowa systemu o nową jednostkę akwizycyjną w istniejącej szafie, c) systemu sterowania i nadzoru w zakresie: i. wymiany stacji roboczych SAT230 wraz update m oprogramowania, ii. dodania sterownika polowego typu AK dla nowego pola nr 14, iii. rekonfiguracji blokad międzypolowych, iv. uzupełnienie blokady polowe w nowym polu nr 14 Strona 12 z 67

13 v. okablowania nowopowstałych elementów SSiN pola nr 14 i powiązania ich z istniejącymi obwodami SSiN pól rozdzielni 110 kv, d) rezerwowej sygnalizacji awaryjnej RSA uzupełnienie sygnalizacji centralnej o pole nr 14 w istniejącej szafie, e) okablowania nowopowstałych elementów pola nr 14 i powiązania ich z istniejącymi obwodami pól rozdzielni 110 kv. 3. Dostawę, montaż i uruchomienie podstawowego układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej dla nowego pola nr 14 w rozdzielni 110 kv. Dostawę, montaż i uruchomienie rezerwowego układu pomiarowego energii elektrycznej dla nowego pola nr 14 w rozdzielni 110 kv wykonuje Inwestor Wytwórni Gazów Technicznych. Rozwiązania techniczne dla układów pomiarowo rozliczeniowych energii elektrycznej i systemów pomiarowo - rozliczeniowych powinny spełniać wymagania określone w IRiESP. 4. Rozbudowę istniejącej tablicy synoptycznej o pole nr Dostawę montaż i uruchomienie w polu nr 14 w rozdzielni 110 kv w SE Adamów urządzenia do kontroli jakości energii elektrycznej pobieranej przez Wytwórnię Gazów Technicznych w Turku, o klasie pomiarowej A zgodnie z normą PN-EN Wykonanie odwzorowania pola nr 14 w rozdzielni 110 kv w SE Adamów oraz urządzeń i instalacji Wytwórni Gazów Technicznych współpracujących z siecią przesyłową w centrach dyspozytorskich oraz centrach nadzoru PSE S.A. i PSE-Zachód S.A. (do Wykonawcy należy obowiązek współpracy przy wykonywaniu odwzorowań przez PSE S.A.). 7. Dostawę, ułożenie i podłączenie kabli sterowniczych, przekaźników pomocniczych, przewodów roboczych i uziemiających, listew zaciskowych oraz szaf instalowanych w budynku technologicznym stacji w zakresie wynikającym z rozbudowy pola nr 14 w rozdzielni 110 kv w SE Adamów. 8. Wykonanie kompletnych powiązań szaf z pozostałymi obwodami wtórnymi i pomocniczymi stacji oraz wszystkich innych przyłączeń i połączeń w zakresie istniejących urządzeń i aparatury (wraz z dostawą wymaganych kabli miedzianych i światłowodowych oraz osprzętu i materiałów pomocniczych). 9. Wykonanie podłączenia zabezpieczeń do koncentratora zabezpieczeń. Na etapie sporządzania projektów technicznych związanych z podłączeniem Wytwórni Gazów Technicznych, Inwestor wytwórni opracuje i uzgodni z PSE S.A. koncepcję transmisji danych pomiarowych oraz koncepcję współpracy układów EAZ Telekomunikacja Podstawowy zakres prac dla układów telekomunikacyjnych obejmuje wykonanie powiązań kablowych i światłowodowych, połączeń i przyłączeń urządzeń obwodów wtórnych, telekomunikacji, potrzeb własnych i innych pomocniczych z obwodami istniejącymi. Wymagana rozbudowa systemu telekomunikacji w celu przyłączenia Wytwórni Gazów Technicznych w polu nr 14 w rozdzielni 110 kv w SE Adamów obejmuje: 1. Modernizacja węzła WAN oraz sieci LAN stacji. 2. Rozbudowę centrali telefonicznej dla nawiązania komunikacji głosowej. 3. Udział w uruchomieniu powiązań telekomunikacyjnych Wytwórni Gazów Technicznych z SE 220/110 kv Adamów oraz centrami dyspozytorskimi PSE S.A. i PSE-Zachód S.A. zgodnie z opracowaną i uzgodnioną z PSE S.A. dokumentacją projektową. Zgodnie z warunkami przyłączenia realizacja redundantnych powiązań telekomunikacyjnych Wytwórni Gazów Technicznych ze stacją 110 kv Adamów, z centrami nadzoru oraz centrami Strona 13 z 67

14 dyspozytorskimi PSE S.A. i PSE-Zachód S.A. jest w obowiązku Inwestora Wytwórni Gazów Technicznych. Powiązania telekomunikacyjne zostaną zrealizowane zgodnie z opracowaną przez Inwestora wytwórni i zaopiniowaną przez PSE S.A. dokumentacją projektową Prace w obiektach związanych Prace w obiektach związanych obejmują: 1. Wykonanie wymaganych dostaw materiałów i prac w systemach dyspozytorskich ODM i KDM oraz w systemie zdalnego nadzoru eksploatacyjnego CN/RCN wynikających z zakresu modernizacji stacji. 2. Implementację w systemach dyspozytorskich ODM i KDM oraz w systemie zdalnego nadzoru eksploatacyjnego CN/RCN funkcji systemów stacyjnych wynikających z zakresu modernizacji stacji objętej zamierzeniem inwestycyjnym określonych przez wymagania przyjętych rozwiązań technologicznych aparatury i urządzeń stacyjnych i przez wymagania odpowiednich standardowych specyfikacji funkcjonalnych i technicznych PSE S.A.: a) implementację w systemach dyspozytorskich ODM i KDM wykonuje PSE S.A. przy współpracy Wykonawcy, b) implementację w systemie WindEx, zdalnego nadzoru eksploatacyjnego CN/RCN, realizuje PSE S.A. przy współpracy Wykonawcy. 3. Udział Wykonawcy przedmiotowego zadania w badaniach i uruchomieniu urządzeń współpracujących w Wytwórni Gazów Technicznych i SE Adamów (zabezpieczenie różnicowe linii, telezabezpieczenia, telekomunikacja, itd.) Prace końcowe 1. Wykonanie prób funkcjonalnych technicznych, pomiarów oraz badań urządzeń i aparatury objętych zamierzeniem inwestycyjnym, zgodnie z wymaganiami standardów PSE S.A. oraz przywołanych w nich obowiązujących, aktualnych norm i standardów potwierdzających spełnienie wymagań funkcjonalnych i bezpieczeństwa w zakresie pracy wszystkich urządzeń, aparatury i systemów. 2. Przekazanie do odbioru urządzeń, aparatury pierwotnej, wtórnej i pomocniczej wchodzących w zakres zamierzenia inwestycyjnego po pozytywnym zakończeniu prób technicznych, funkcjonalnych i ich uruchomieniu. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (projekt powykonawczy, dokumentacja DTR urządzeń, wyniki badań odbiorczych, atesty, gwarancje, oprogramowanie i licencje, aktualizacja instrukcji eksploatacji stacji, itp.) obejmujących zamierzenie inwestycyjne i zawartych w umowie na realizację tego zamierzenia. 3. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia eksploatacji i przekazanie całości wdrożonego zamierzenia inwestycyjnego do eksploatacji. 4. Przeprowadzenie niezbędnego instruktażu dla personelu eksploatacyjnego PSE S.A. w zakresie eksploatacji i prowadzenia ruchu urządzeń i układów rozdzielni/stacji. 5. Wykonanie wszystkich prac niezbędnych dla realizacji zamierzenia wynikających z wymaganych funkcjonalności pracy urządzeń stacji zgodnie z PF-U, zatwierdzonym projektem wykonawczym oraz obowiązującymi przepisami, IRiESP, normami krajowymi i międzynarodowymi oraz standardami PSE S.A. Strona 14 z 67

15 Komunikacja społeczna Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do prowadzenia działań z obszaru komunikacji społecznej w oparciu o Program Komunikacji Społecznej (PKS) w wersji uproszczonej. Wymagania w zakresie opracowania, zatwierdzenia i realizacji Programu Komunikacji Społecznej w wersji uproszczonej stanowią załącznik 7 do PF-U. W jego zakres wchodzą: zasady przygotowania i prowadzenia komunikacji społecznej - część 1, zawartość PKS część 2 oraz katalog propozycji narzędzi oraz form działań część 3. Zamawiający ma prawo uzupełnić załączone wytyczne w przypadku zaistnienia szczególnych warunków dotyczących sytuacji politycznej, społecznej czy ekonomicznej związanych z realizowaną inwestycją. Wykonawca jest zobowiązany optymalnie dostosować Program Komunikacji Społecznej wraz z zaproponowanym zestawem narzędzi (część 3 załącznika 7) do charakteru i zakresu realizowanej inwestycji pn. Rozbudowa rozdzielni 110 kv w SE 220/110 kv Adamów dla przyłączenia Wytwórni Gazów Technicznych oraz do przeprowadzonej analizy dotyczącej otoczenia przedmiotowej inwestycji Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące technologii budowy, warunków wyłączeń sieci dla prowadzonych prac Charakterystyka stacji Rozdzielnia 220 kv Rozdzielnia 220 kv jest rozdzielnią napowietrzną w układzie dwusystemowym (2S) o przeznaczeniu pól: Pole nr 01 pole uziemników szyn. Pole nr 02 pole linii blokowej (turbogenerator TG3 o mocy 120 MW). Od strony generatora włącznie z ogranicznikiem przepięć pole to stanowi własność elektrowni Adamów. Od strony systemów szyn wraz z odłącznikami szynowymi, wyłącznikiem, przekładnikiem kombinowanym oraz odłącznikiem w odejściu liniowym z dwoma nożami uziemiającymi pole to stanowi własność PSE S.A. Pole nr 03 pole autotransformatora AT1 o mocy 160 MVA. Połączenie z rozdzielnią 110 kv. Pole nr 04 pole linii blokowej (turbogenerator TG4 o mocy 120 MW). Od strony generatora włącznie z ogranicznikiem przepięć pole to stanowi własność elektrowni Adamów. Od strony systemów szyn wraz z odłącznikami szynowymi, wyłącznikiem, przekładnikiem kombinowanym oraz odłącznikiem w odejściu liniowym z dwoma nożami uziemiającymi pole to stanowi własność PSE S.A. Pole nr 05 pole linii 110 kv Pabianice. Pole nr 06 pole linii blokowej (turbogenerator TG5 o mocy 120 MW). Od strony generatora włącznie z ogranicznikiem przepięć pole to stanowi własność elektrowni Adamów. Od strony systemów szyn wraz z odłącznikami szynowymi, wyłącznikiem, przekładnikiem kombinowanym oraz odłącznikiem w odejściu liniowym z dwoma nożami uziemiającymi pole to stanowi własność PSE S.A. Pole nr 07 pole niewyposażonej rezerwy miejsca. Pole nr 08 pole linii Konin tor 2. Pole nr 09 pole sprzęgła poprzecznego. Strona 15 z 67

16 Pole nr 10 pole linii Konin tor1. Pole nr 11 pole linii Zgierz. Pole nr 12 pole pomiaru napięcia. Rozdzielnia 110 kv Rozdzielnia 110 kv jest rozdzielnią napowietrzną w układzie dwusystemowym z szyną obejściową (2S+SO) o przeznaczeniu pól: Pole nr 01 pole pomiaru napięcia systemu 1A i 2A. Pole nr 02 pole łącznika szyn A. Pole nr 03 pole transformatora potrzeb ogólnych TOa 20 MVA. Pole nr 04 pole linii kopalni węgla brunatnego Adamów AKA-1. Pole nr 05 pole linii blokowej (turbogenerator G1 120 MW). Pole nr 06 pole linii kopalni węgla brunatnego Adamów AKA-2. Pole nr 07 pole linii blokowej (turbogenerator G2 120 MW). Pole nr 08 pole linii Poddębice. Pole nr 09 pole niewyposażonej rezerwy miejsca. Pole nr 10 pole linii Żuki. Pole nr 11 pole łącznika sekcji. Pole nr 12 pole autotransformatora AT1 o mocy 160 MVA. Połączenie z rozdzielnią 220 kv. Pole nr 13 pole linii Janiszew. Pole nr 14 rezerwa (niewyposażona), przewidziana dla podłączenia Wytwórni Gazów Technicznych. Pole nr 15 pole linii Koło 1. Pole nr 16 pole łącznika szyn B. Pole nr 17 pole linii Zdrójki. Pole nr 18 pole pomiaru napięcia systemu 1B i 2B. W załącznikach 1 i 3 przedstawiono schematy zasadnicze rozdzielni 110 kv w SE Adamów dla stanu istniejącego i docelowego. Tabela 2. Skrócona charakterystyka stacji Lp. Parametr Wartość 1. Napięcie znamionowe 220/110 kv 2. Rok budowy/modernizacji Stacja dzielona tak/nie nie 4. Współwłaściciel - 5. Całkowita powierzchnia stacji m 2 Strona 16 z 67

17 Lp. Parametr Wartość 6. Rola stacji w systemie Stacja przyelektrowniana 7. Linie zasilające stację (WN i NN) 3 linie blokowe 220 kv 2 linie blokowe 110 kv 8. Transformator AT1: 1x160 MVA, 230/120/10,5 kv 9. Zasilanie potrzeb własnych Odczep AT1 lub TR-Tob przez T11-10,5/0,4 kva, oraz 2x400/230-elektrownia Adamów i przyłącze agregatu 10. Rozdzielnia 220 kv 110 kv 11. Rodzaj Napowietrzna Napowietrzna 12. Liczba pól Liniowe - 4 pola Blokowe - 3 pola Transformatorowe - 1 pole Sprzęgło poprzeczne - 1 pole Pomiar napięcia-1 pole Liniowe - 7 pól Blokowe - 2 pola Transformatorowe - 2 pola Łącznik szyn - 3 pola Pomiar napięcia - 2 pola 13. Układ szyn Dwusystemowy Dwusystemowy, z szyną obejściową 14. S zw. 3-faz.max= 8268,0 MVA S zw. 3-faz.max = 3832,0 MVA Poziomy prądów zwarciowych (moce zwarciowe) I zw. 3-faz.max = 21,7 ka I zw. 1-faz.max= 21,5 ka I zw. 3-faz.max= 21,1 ka I zw. 1-faz.max= 23,3 ka 17. X0/X1 = 1,03 X0/X1 = 0, Strefa zabrudzeniowa III Schemat zasilania potrzeb własnych w SE 220/110 kv Adamów dla stanu istniejącego przedstawiono w załączniku Granica własności Granica własności - elektryczna Tabela 3. Granica własności elektryczna Lp. Urządzenia, na których występuje podział własności Miejsca podziału własności Strona 17 z 67

18 Lp. Urządzenia, na których występuje podział własności Miejsca podziału własności 1. Obwody pierwotne W całości własność PSE S.A., dla pól blokowych granicę stanowią pierwsze bramki posadowione na terenie rozdzielni 220 kv lub 110 kv, licząc od strony transformatorów blokowych. Aparatura zamontowana w sąsiedztwie bramek przynależna do danych pól blokowych oraz bramki z izolatorami wiszącymi na tych bramkach stanowią własność PSE S.A. Wyjątek stanowi transformator Tob stojący na terenie R.220 kv będący własnością ZE PAK S.A. 2. Obwody wtórne W całości własność PSE S.A. 3. Telekomunikacja Przełącznice MDF/DDF - Łączówki na przełącznicach MDF/DDF wzajemnych powiązań i podłączeń urządzeń, ODF - Złączki na panelach przełącznicy, Rozdzielnica napięcia bezprzerwowego 230 V AC - Zaciski wyjściowe obwodów na rozdzielnicy 230 V AC, Rozdzielnica 48 V DC - Zaciski wyjściowe obwodów na rozdzielnicy 48 V DC 4. Potrzeby własne Własność PSE S.A. kończy się na zaciskach przyłączeniowych kabli w polach rozdzielni 0,4 kv RNO i RNP znajdujących się na terenie ZE PAK S.A Granica własności budynki, ogrodzenie, infrastruktura Tabela 4. Granica własności budynki, ogrodzenie, infrastruktura Lp. Obiekty, na których występuje podział własności Miejsca podziału własności 1. Budynki Wszystkie budynki są własnością PSE S.A. 2. Ogrodzenie Własność PSE S.A. 3. Pozostała infrastruktura Własność PSE S.A Granica własności obszar Teren stacji w całości jest własnością (użytkowanie wieczyste) PSE S.A. Strona 18 z 67

19 Zakres prac Inwestora Wytwórni Gazów Technicznych Poniżej przedstawiony zakres prac nie jest w zakresie Wykonawcy niniejszego zadania. Zgodnie z warunkami przyłączenia, w zakresie Inwestora Wytwórni Gazów Technicznych będzie m.in.: a) budowa linii kablowej 110 kv łączącej wytwórnię gazów technicznych w Turku do sieci przesyłowej w polu nr 14 w rozdzielni 110 kv w SE Adamów, b) wykonanie podejścia kablowego do konstrukcji pod głowice kablowe i ograniczniki przepięć wraz z wykonaniem tych konstrukcji (granica własności elektrycznej będzie na zaciskach głowic kablowych), c) instalacja głowic kablowych, ograniczników przepięć i wykonanie połączenia z systemem szyn, d) realizacja redundantnych powiązań telekomunikacyjnych Wytwórni Gazów Technicznych ze stacją 110 kv Adamów, z centrami nadzoru oraz centrami dyspozytorskimi PSE S.A. i PSE- Zachód S.A.; powiązania telekomunikacyjne zostaną zrealizowane zgodnie z opracowaną przez Inwestora wytwórni i zaopiniowaną przez PSE S.A. dokumentacją projektową, e) dostawa, montaż i uruchomienie rezerwowego układu pomiarowego energii elektrycznej dla nowego pola nr 14 w rozdzielni 110 kv, f) zakup, dostawa i montaż obu półkompletów zabezpieczenia różnicowego oraz obu półkompletów urządzeń telezabezpieczeń TZ (podstawowego i rezerwowego); powyższe urządzenia Inwestor wytwórni musi uzgodnić z Zamawiającym, Na etapie sporządzania projektów technicznych Inwestor Wytwórni Gazów Technicznych opracuje i uzgodni z PSE S.A. koncepcję transmisji danych pomiarowych oraz koncepcję współpracy układów EAZ w SE Adamów. Projektowane rozwiązania powinny spełniać wymagania IRiESP i standardy PSE S.A Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany do dnia r. (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie), przy czym podanie napięcia na obiekt przyłączany - Wytwórnię Gazów Technicznych w Turku powinien nastąpić do dnia r. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wymagała wyłączeń opisanych w tabeli 5 oraz poniższych czynności: 1. Rozdzielnia 110 kv: a) naprzemienne uwolnienia spod napięcia jednego z dwóch systemów szyn zbiorczych przy realizacji prac montażowych oraz uruchomieniowych przy kolejnych krokach realizacji zamierzenia inwestycyjnego, bez wyłączeń linii NN i 110 kv oraz jednostki transformatorowej pracującej w tej stacji. W związku z powyższym nie przewiduje się priorytetu wyłączeń dla niniejszego zadania względem sytuacji ruchowej w KSE. b) poziom trudności w uzyskaniu wymaganych wyłączeń niski z punktu widzenia lokalizacji, terminu i czasu trwania nie przewiduje się trudności, c) sposób realizacji prac prace na wyłączonych elementach sieci. Wyłączenia zostaną uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym. 2. Proponowana technologia wykonywanych prac. Prace wykonywane będą etapowo w technologii beznapięciowej (zgodnie z wyłączeniami uzgodnionymi przez Wykonawcę z Zamawiającym). Prace będą prowadzone również w pobliżu urządzeń będących pod napięciem a obwody wtórne będą pod napięciem. Strona 19 z 67

20 Tabela 5. Wyłączenia L.p. Wyłączany element Wykonywane prace Data rozpoczęcia Data zakończenia Zsumowany czas trwania wyłączeń Cykl Gotowość 1. Rozdzielnia 110 kv System 1 Podłączenie pola nr 14 do systemu dni cc 4h. gotowość 2. Rozdzielnia 110 kv System 2 Podłączenie pola nr 14 do systemu dni cc 4h. gotowość 3. Rozdzielnia 110 kv Naprzemiennie System 1 i 2 Testy, uruchomienia dni cc 4h. gotowość Wyłączenia należy uzgadniać z PSE S.A. (Departament Usług Operatorskich, Departament Eksploatacji) oraz KDM i ODM Poznań. Terminy wyłączeń powinny być wprowadzone do trzyletniego planu wyłączeń. Wyłączenia ograniczają się do przełączeń eksploatacyjnych na stacji i nie będą generować dodatkowych kosztów dla PSE S.A., w tym związanych z Generacją Wymuszoną Względami Sieciowymi. Harmonogram wyłączeń będzie aktualizowany i koordynowany z Wykonawcą na bieżąco w trakcie trwania realizacji inwestycji z przyczyn związanych z sytuacją ruchową występującą w konkretnym okresie w KSE. Wykonawca powinien być przygotowany na wszelkie ewentualności dotyczące m.in. otrzymania planowanych terminów i ilości dni wyłączeń w zależności od: sytuacji ruchowej w KSE, warunków atmosferycznych itd. i w związku z tym powinien tak dobierać technologię i potencjał wykonawczy (ilość ludzi, urządzeń) aby wykonać zadanie inwestycyjne zgodnie z zakresem i terminem określonym w Umowie. Przed podaniem napięcia na urządzenia i instalacje Wytwórni Gazów Technicznych, Inwestor wytwórni opracuje i uzgodni z PSE S.A. instrukcję współdziałania służb dyspozytorskich. Strona 20 z 67

21 1.3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia W celu realizacji przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i zrealizować zakres prac dostaw i usług zgodnie z poniższymi wymaganiami. Wykonawca musi opracować i uzgodnić z Zamawiającym przedmiar robót, który winien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych Informacje podstawowe dotyczące terenu i wymagań środowiskowych Warunki gruntowo-wodne Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie na terenie rozdzielni 110 kv istniejącej stacji SE Adamów w miejscu przewidzianym jako rezerwa pola. W związku z tym przeprowadzanie badań geotechnicznych terenu przeznaczonego pod budowę obiektów konstrukcyjnych i budowlanych pozostawia się do decyzji jednostki projektowej Wykonawcy Ukształtowanie terenu Plac budowy jest terenem istniejącej rozdzielni napowietrznej 220/110 kv. Ukształtowanie rozpatrywanego terenu nie wykazuje zróżnicowania wysokościowego, obszar przewidziany pod rozbudowę jest praktycznie płaski Warunki środowiskowe Dla stacji elektroenergetycznej przyjmuje się następujące wymagania środowiskowe dla urządzeń odpowiednio na wykonaniu napowietrznym: Tabela 6. Wymagania środowiskowe dla urządzeń stacji w wykonaniu napowietrznym Lp. Wyszczególnienie Wymagania 1. Miejsce zainstalowania Wykonanie napowietrzne 2. Maksymalna temperatura otoczenia +40 o C 3. Minimalna temperatura otoczenia -30 o C 4. Wysokość nad poziomem morza nie przekracza 1000 m 5. Średnia wilgotność powietrza w okresie 24 godzin nie przekracza 95 % 6. Ciśnienie atmosferyczne hpa Strona 21 z 67

22 Lp. Wyszczególnienie Wymagania 7. Grubość warstwy lodu 10 mm 8. Parcie wiatru odpowiadające 34 m/s 700 Pa 9. Poziom izokerauniczny 27 dni/rok 10. Poziom zabrudzenia zgodnie z IEC/TR III silny 11. Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki 32 g/m3 12. Poziom nasłonecznienia 1200 W/m2 13. Aktywność sejsmiczna Strefa Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne urządzeń i aparatury powinny zapewnić spełnienie wymagań ochrony środowiska. Zabudowę stacji stanowić będą urządzenia elektroenergetyczne. Wykonawca musi znać i stosować niezbędne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego zawarte w odpowiednich normach, rozporządzeniach oraz standardach i w czasie prowadzenia robót stosować je dla zrealizowania przedmiotowego zadania. W okresie trwania rozbudowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) utrzymywać istniejący teren stacji oraz teren stacji objęty budową i wykopami w stanie bez wody stojącej, b) stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska. Stosując się do obowiązujących wymagań dotyczących ochrony środowiska zgodnie z normami, rozporządzeniami i standardami, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych i sanitariatów oraz będzie podejmował odpowiednie środki ostrożności przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, b) możliwością powstania pożaru. Wytyczne dla Wykonawców w zakresie ograniczania niekorzystnych wpływów na środowisko naturalne znajduje się w załączniku 9 do PF-U Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia Nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym program realizacji przedmiotu zamówienia obejmujący: 1. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia - musi zawierać co najmniej: a) termin uzyskania wymaganych niezbędnych uzgodnień i decyzji w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, Strona 22 z 67

23 b) termin realizacji projektu wykonawczego, c) terminy i zakres badań odbiorczych w miejscu wytwarzania (poszczególnych grup urządzeń, d) terminy dostawy urządzeń po wykonaniu badań odbiorczych, e) zakres i terminy realizacji kolejnych elementów prac nie wymagających odstawień urządzeń czynnych stacji, f) zakres i terminy realizacji kolejnych elementów prac wymagających odstawień urządzeń czynnych stacji, g) zakres i terminy badań odbiorczych przedmiotu zamówienia, h) termin podania napięcia na obiekt przyłączany (Wytwórnię Gazów Technicznych), i) odbiór przedmiotu zamówienia w stacji i przekazanie całości układu do eksploatacji. Harmonogram realizacji zadania należy sporządzić w programie MS Project (.mpp) (ewentualnie MS Excel (.xls)). 2. Program wyłączeń urządzeń czynnych stacji i pól musi być spójny z harmonogramem realizacji oraz uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego. 3. Wykaz osób (i kontaktów) ze strony Wykonawcy odpowiedzialnych za poszczególne określone i zdefiniowane elementy zamówienia i osobę odpowiedzialną za całość zamówienia. 4. Program realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzgodniony z Zamawiającym. Terminy powinny być podane jako terminy względne (od daty podpisania umowy) Wymagania w zakresie spraw formalno-prawnych 1. Ze względu na zakres zamierzenia inwestycyjnego przedsięwzięcie to będzie wymagać uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 0 poz. 1235). Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym treść Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub Raportu oddziaływania na środowisko odpowiednio do trybu postępowania w sprawie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie zgodnie z prawem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jej sprawdzenie przez Wykonawcę w kontekście jej wykonalności. Wypełnienie wszystkich warunków wynikających z tej decyzji. 2. Wykonawca wykona pomiary natężenia pola elektromagnetycznego na terenie stacji, wraz z oznakowaniem stref ochronnych oraz wykona pomiary hałasu zgodnie z przepisami BHP (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U nr 33 poz. 166). 3. Wykonawca wykona pomiary pola elektromagnetycznego przed oddaniem obiektu do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa Prawo Ochrony Środowiska) oraz wykona pomiary hałasu przed oddaniem obiektu do użytkowania w przypadku, gdy w sąsiedztwie obiektu znajdują się grunty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity, Dz. U nr 0 poz. 112). Do Wykonawcy należy również wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku oraz spełnienie innych wymagań narzuconych decyzją środowiskową. Wyniki pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej oraz zgodnie z zapisami art. 122a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity, Dz. U nr 2 poz. 1232), wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego powinny być przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego po oddaniu inwestycji do użytkowania. Strona 23 z 67

24 4. Wykonawca wykona dokumentację zgłoszeniową instalacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia roku (Dz. U nr130 poz. 879) w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola magnetyczne. Dokumentację zgłoszeniową należy uzgodnić z Zamawiającym i przesłać do odpowiednich urzędów (co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji). Ww. dokumentacja wraz z potwierdzeniem przesłania jej i pomiarów do odpowiednich urzędów, powinna stanowić załącznik do dokumentacji powykonawczej Wymagania w zakresie projektu budowlanego Projekt budowlany musi być wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Projekt budowlany do opiniowania należy dostarczyć w wersji papierowej w liczbie 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF z możliwością wydruku Wymagania w zakresie projektu wykonawczego W uzgodnionym terminie Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania dokumentację i projekty wykonawcze, w tym zawierającą wykaz aparatury przewidzianej do zainstalowania wraz z danymi gwarantowanymi. Dokumentacja i projekty wykonawcze, muszą być opracowane w języku polskim, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zawartymi w standardach PSE S.A. i przywołanych w nich normach oraz z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie i warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach szczegółowych, wytycznych, a także z uwzględnieniem wymagań zawartych w projekcie budowlanym. Projekt wykonawczy musi zawierać w szczególności elementy podane niżej Część budowlana 1. Opisy techniczne. Spisy zawartości. Kopie i zestawienia istotnych dokumentów, opisy prac przygotowawczych i projektowych. Określenie granic zakresu prac objętych zamówieniem. 2. Rysunki zagospodarowania terenu stacji na podkładach map sytuacyjno-wysokościowych w tym: a) lokalizacji fundamentów pod konstrukcje elementów instalowanych na stacji i wyprowadzeń liniowych, b) lokalizacji ciągów kanalizacji kablowej, c) lokalizacji dróg, d) lokalizacji siatki uziemiającej, e) lokalizacji sieci podziemnych: odwodnienia, itp. f) lokalizacji ciągów drenaży kanałów kablowych, g) lokalizacji instalacji ppoż. 3. Rysunki wszystkich stosowanych typów fundamentów (wylewanych i prefabrykowanych). 4. Rysunki konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami, z zaznaczonymi parametrami i rodzajem zastosowanego materiału oraz powiązań z układami i urządzeniami istniejącymi. 5. Rysunki profili podłużnych i poprzecznych rozdzielni i pól rozdzielni (konstrukcji wsporczych i oszynowania). 6. Rysunki wykonawcze elementów mechaniczno-konstrukcyjnych z pokazaniem: Strona 24 z 67

25 a) ustawienia urządzeń i aparatury, b) zawieszenia izolacji i osprzętu, c) wykonania połączeń między aparatami. 7. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczych oraz fundamentów. Opis technologii. 8. Obliczenia niezbędne do realizacji (wyniki obliczeń z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym: a) obliczenia wytrzymałości statycznej i dynamicznej konstrukcji, b) ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. 9. Projekty prac i obiektów budowlanych w zakresie: a) budowy kanałów kablowych i jej elementów, b) ewentualnej modernizacji dróg wewnętrznych wynikającej z zakresu zamierzenia inwestycyjnego, c) ewentualnej modernizacji oświetlenia wynikającej z zakresu zamierzenia inwestycyjnego, d) zagospodarowania terenu stacji. 10. Projekty instalacji elektrycznych, teletechnicznych i innych, wynikających z zakresów branżowych. Wymienione projekty i rysunki powinny zawierać elementy, detale i przekroje niezbędne do wykonania prac montażowych oraz kontroli jakości wykonywanych prac Część technologiczna 1. Rysunki wykonawcze elementów elektrycznych: a) schematy zasadnicze obwodów pierwotnych z zaznaczonym typem aparatury, jej parametrami, b) schematy montażowe obwodów pierwotnych, c) wykazy materiałów i aparatów zastosowanych w przedmiotowym zadaniu, z podziałem na obwody pierwotne oraz wtórne i pomocnicze, w tym wykaz wszystkich kabli, d) wykazy części zapasowych, zamiennych oraz wymaganych ilości. W przypadku powiązań z obwodami istniejącymi wszystkie schematy i rysunki istniejące, na których nanosi się zmiany należy zastąpić nowymi, tak aby projekty obwodów stacji stanowiły spójną całość. 2. Obliczenia, (wyniki obliczeń z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym szczególnie: a) konstrukcyjne w stanach normalnych i zakłóceniowych, b) wytrzymałości zwarciowej, c) doboru parametrów technicznych urządzeń i aparatury pierwotnej, koordynacja izolacji, d) ochrony przeciwporażeniowej w zakresie niezbędnym dla wykonania ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Dokumentacja obwodów wtórnych: Projekt musi obejmować całość obwodów wtórnych i pomocniczych rozbudowywanej SE Adamów, w tym projekty powiązań z obiektami istniejącymi. Musi w odrębnych częściach obejmować wymagane uzupełnienia i zmiany w ośrodkach nadrzędnych (KDM, ODM Poznań, CN i RCN). Musi obejmować obwody wtórne z podziałem na odpowiednie grupy i układy oraz Strona 25 z 67

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji technicznej dla wymiany aparatury łączeniowej oraz modernizacji instalacji odgromowej i zabezpieczenia przed przepięciami rozdzielni 220kV ESP Porąbka-Żar

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, lipiec

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Program Funkcjonalno-Użytkowy Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Piaseczno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rybna 4, tel.: 0 33 8100-274, e-mail kamsc@wp.pl OBIEKT: ADRES: Oświetlenie uliczne Bielsko-Biała ul. Dożynkowa gm. kat. 0038 Stare Bielsko INWESTOR: GMINA BIELSKO BIAŁA TEMAT

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA MODERNIZACJI SE 220/110 KV SE KONIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: MODERNIZACJA STACJI 220/110 KV KONIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. 1 Przedmiot opracowania.... 2 2 Zakres opracowania.... 2 3 Podstawa opracowania.... 2 4 Zasilanie pompowni.... 3 5 Zestaw ZK1+SL1.... 3 6 Pomiar energii elektrycznej....

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13 do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa rozdzielni 110 kv dla PT Łachów ; nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA...5 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...6 2. CZĘŚĆ OPISOWA...7 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej Program funkcjonalno-użytkowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego:

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SE 400/110 kv TARNÓW WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI... 4 2. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 6 2.2. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, październik 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-485 Szczecin tel./fax 455-38-54 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBIEKT DODATKOWE PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE BUDYNKU STAREJ CHEMII WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE > ; OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. WARSZAW A, Grudzień 2005.

Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE > ; OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. WARSZAW A, Grudzień 2005. Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE >---------------; PSE-SF.KSE2.3. l/2005v I TYTUŁ: 2.3.1 KATALOG PÓL - OBWODY WTÓRNE OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ WARSZAW A, Grudzień

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia...6 1.2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia...7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC POSTOJOWE PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa stacji 400/110 kv Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec Gdańsk Błonia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa stacji 400/110 kv Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec Gdańsk Błonia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: Budowa stacji 400/110 kv Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec Gdańsk Błonia CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 51 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 4 ROBOTY MONTAśOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kod CVP : 453 00 000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 453 10 000 3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 453 11

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA STACJI 220/110 kv MOKRE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja 3.01 Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ INWESTOR: GMINA WIELKA OPRACOWAŁ: WOJCIECH LISEK RP-Upr 945/94 DATA : 04.2009 SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN Strona tytułowa Część II Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin 1. Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia Część 1 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr. 1549K Biczyce Dolne Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości

Bardziej szczegółowo

odzyskamy Twój potencjał OFERTA 2013

odzyskamy Twój potencjał OFERTA 2013 odzyskamy Twój potencjał OFERTA 0 Strona EnergoUtylizacja EnergoDemontaż EnergoZłom EnergoBudownictwo EnergoSystem Uprawnienia Informacje 8 9 EnergoUtylizacja Usługi związane z ponownym wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y. Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej

P R O J E K T B U D O W L A N Y. Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej Egz. Nr.. BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica, ul. Boh. Września 2 NIP 874-000-58-95 TEL. (056) 498 37 95 P R O J E K T B U D O W L A N Y Budowa Sieci Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice.

Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice. 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, Gdańsk

PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, Gdańsk PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, 80-755 Gdańsk PREFABRYKOWANA PODSTACJA TRAKCYJNA PROJEKT WYKONAWCZY - ELEKTROENERGETYKA TOM 03.05 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ opracowano zgodnie z warunkami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

I. Rozdzielnica SN typu RSL

I. Rozdzielnica SN typu RSL Atest i certyfikaty Rozdzielnica RSL - informacje ogólne 3 I. Rozdzielnica SN typu RSL 1. WSTĘP Rozdzielnice typu RSL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło.

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa połączenia linii napowietrznej relacji

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35 Spis treści SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 1. Wiadomości ogólne... 13 1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych i niektóre definicje... 13 1.2. Narażenia klimatyczne i środowiskowe... 16 1.3. Narażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kv Krajnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kv Krajnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, maj 2014 r. SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA... 4 2. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: MODERNIZACJA STACJI 220/6 KV KOKSOCHEMIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna, luty 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, ul. Wiejska 10

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, ul. Wiejska 10 ARKONA PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: (0-12) 421 24 41, fax: (0-12) 422 24 e-mail: arkona@pkzarkona.pl ZLECENIODAW- CA: Kancelaria Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv Adamów Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)

Bardziej szczegółowo