SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r.

2 SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyka stacji Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Komunikacja społeczna Dokumentacja dla projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach działania 10.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Lokalizacja stacji 400/220/110 kv Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące technologii budowy, warunków wyłączeń sieci dla prowadzonych prac Stan formalnoprawny Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia Wymagania w zakresie spraw formalnoprawnych Wymagania w zakresie projektu budowlanego Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Część budowlana Część technologiczna Organizacja robót budowlanych Wymagania w zakresie budynków i konstrukcji Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu, infrastruktury System ochrony technicznej SOT Wymagania dla obwodów pierwotnych Potrzeby własne stacji Wymagania dla obwodów wtórnych i pomocniczych Synchronizacja rozdzielni 400 i 110 kv Rezerwowa sygnalizacja awaryjna Łącze inżynierskie Stacyjny rejestrator zakłóceń SRZ System Sterowania i Nadzoru SSiN Automatyczna regulacja napięcia i mocy biernej ARNE/ARST Pomiary energii Prace w stacjach powiązanych Prace w obwodach wtórnych niewchodzące w zakres niniejszego zadania Telekomunikacja WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Wymagania dotyczące technologii, montażu i programów realizacji Wymagania dotyczące badań odbiorczych i przekazywania do eksploatacji przedmiotu zamówienia INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI WYMAGANE PROTOKOŁY, ATESTY I INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INSTRUKTAŻE GWARANCJE CZĘŚĆ INFORMACYJNA INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS RYSUNKÓW SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Strona 2 z 155

3 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Pątnów 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kv Pątnów. ul. Kazimierska 45, Konin 3. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia grup robót, klas robót, kategorii robót, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna Strona 3 z 155

4 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI Wybudowanie metodą kompleksową sposób realizacji inwestycji, w którym to po podpisaniu umowy z PSE S.A., Wykonawca odpowiedzialny jest za zrealizowanie wszystkich prac projektowych, formalnoprawnych, dostawy urządzeń, realizacji prac budowlano-montażowych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. AC ARST CCTV DC EAZ KSE MPZP PF-U PPN NN nn SN SOT SSiN SSWiN SUiKZP WN WRI - napięcie prądu przemiennego - Automatyczna Regulacja Napięcia Stacji Transformatorowej - System telewizji przemysłowej - napięcie prądu stałego - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa - Krajowy System Elektroenergetyczny - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Program Funkcjonalno-Użytkowy zawierający zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne, funkcjonalne i użytkowe, które muszą być spełnione przy realizacji przez Wykonawcę tego przedmiotu zamówienia. - technologia realizacji prac bez wyłączania napięcia - Najwyższe napięcie (220 kv i wyżej) - niskie napięcie (do 1 kv) - Średnie Napięcie (powyżej 1 kv i poniżej 110 kv) - System Ochrony Technicznej Stacji - System Sterowania i Nadzoru - System Sygnalizacji Włamania i Napadu - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Wysokie napięcie (od 110 kv i poniżej 220 kv) - Warunki Realizacji Inwestycji, tj. dokument opisujący uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, możliwe terminy wyłączeń, konieczność zastosowania pól przewoźnych, zastosowania układów przejściowych, zmostkowań linii zastosowania linii tymczasowych, zastosowania technologii PPN, gotowość ruchową, wymaganą etapowość prac, w tym zwłaszcza etapów przejściowych w procesie rozbudowy oraz modernizacji stacji, a także wymagania odnośnie utrzymania łączności itp. Strona 4 z 155

5 2. CZĘŚĆ OPISOWA Realizacja przedmiotu zamówienia pn. Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Pątnów ma na celu: 1. Rozbudowę sieci przesyłowej wprowadzenie linii 400 kv ze stacji Kromolice. 2. Zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów. 3. Poprawę bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej w rejonie węzła PAK poprzez wprowadzenie napięcia 400 kv i transformacji 400/110 kv Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy stacji 400/220/110 kv Pątnów będącej własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. W poniższych punktach przedstawiono podstawowy zakres zadań do wykonania. 1. Prowadzenie działań z zakresu komunikacji społecznej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Przeprowadzenie uzgodnień formalnoprawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji. 3. Uzyskanie koniecznych zezwoleń na korzystanie z dróg dojazdowych, na czasowe zajęcie pasów drogowych, na wyłączenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., niezbędnych dla realizacji inwestycji na czas wykonywania prac (dotyczy zarówno prac rozbiórkowych, jak i prac budowlano-montażowych). 4. W razie konieczności aktualizacja lub uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 5. Wykonanie badań geotechnicznych. 6. Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Pątnów wraz z uzyskaniem opinii Zamawiającego. 7. Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę dla stacji. 8. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) dla przedstawionego zakresu rzeczowego. 9. Opracowanie projektów wykonawczych modernizacji stacji wraz z uzyskaniem opinii Zamawiającego. 10. Przygotowanie placu budowy i zaplecza. 11. Zakup, dostawa, magazynowanie i transport na plac budowy niezbędnych materiałów do rozbudowy i modernizacji stacji i przebudowy linii. 12. Dokonanie wymaganych uzgodnień i zgłoszeń prowadzonych prac do właściwych organów administracji i jednostek nadzoru budowlanego. 13. Wykonanie rozbudowy stacji 400/220/110 kv Pątnów. 14. Pełna współpraca Wykonawcy z Zamawiającym podczas wykonywania niezbędnych prac montażowych i uruchomieniowych w dyspozycjach mocy (KDM i ODM), w centrach nadzoru eksploatacyjnego (CN i RCN). 15. Wykonanie niezbędnych prac montażowych i uruchomieniowych w stacjach i obiektach powiązanych, w tym prac związanych z z wprowadzeniem linii 400 kv relacji Kromolice-Pątnów do SE Kromolice związanych z połączeniem obwodów pierwotnych i uruchomieniem ww. relacji. 16. Wypłata odszkodowań lub naprawa szkód powstałych w trakcie prac budowlano-montażowych lub rozbiórkowych. Strona 5 z 155

6 17. Przeprowadzenie prób i badań odbiorczych zainstalowanych urządzeń, aparatury i systemów. 18. Przeprowadzenie odbioru końcowego, w tym prób napięciowych i obciążeniowych. 19. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 20. Opracowanie i uzgodnienie instrukcji eksploatacji stacji. 21. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stacji. 22. Dokonanie rozruchu i uruchomienia zainstalowanych urządzeń, układów i instalacji w stacji 400/220/110 kv Pątnów i na drugich końcach linii napowietrznych 400 i 110 kv. 23. Utylizacja materiałów i urządzeń nie podlegających ponownej zabudowie. 24. Zgłoszenie zakończenia prac i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń Charakterystyka stacji Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kv zlokalizowana jest w Koninie przy Elektrowni Pątnów. Stacja składa się z: a) wnętrzowej rozdzielni 400 kv, typu 8DQ1, prod. Siemens, w technologii GIS, b) napowietrznej rozdzielni 220 kv, c) napowietrznej rozdzielni 110 kv, d) autotransformatora AT1 220/110 kv 160 MVA, e) autotransformatora AT2 400/220 kv 500 MVA, f) budynku rozdzielni GIS 400 kv, g) budynku nastawni, h) budynku potrzeb własnych i sprężarkowni rozdzielni 110 kv, i) budynku sprężarkowni rozdzielni 220 kv. Rozdzielnia 400 kv GIS w układzie 2S w obmiarze dwóch pól i pola pomiaru napięcia jest zainstalowana w budynku. Do rozdzielni przyłączone są: blok 460 MW i autotransformator AT 2 400/220 kv. W budynku przewidziano rezerwę miejsca dla czterech pól. Rozdzielnia 220 kv wybudowana została w latach 60-tych ubiegłego wieku jako napowietrzna w układzie 3S w obmiarze 20 pól, systemy niesekcjonowane, dwa łączniki poprzeczne. Do rozdzielni 220 kv wprowadzone są linie 220 kv: Jasiniec 1, Jasiniec 2, Czerwonak, Konin 1, Konin 2, Podolszyce i Włocławek Azoty, linie blokowe 220 kv TB2, TB4, TB5 i TB6 z Elektrowni Pątnów, autotransformator AT1 220/110 kv, autotransformator AT2 400/220 kv oraz transformator rezerwowy potrzeb ogólnych elektrowni. Rozdzielnia 110 kv wybudowana została w latach 60-tych ubiegłego wieku jako napowietrzna w układzie 2S, w obmiarze 25 pól, w rozwiązaniu konstrukcyjnym UI z jednym systemem sekcjonowanym i jednym łącznikiem podłużno-poprzecznym. Do rozdzielni 110 kv wprowadzone są linie 110 kv: Witkowo, Mogilno, Walcownia, Konin, Pakość 2, Kopalnia Kazimierz, Janikowo, Kleczew, Kopalnia Jóźwin 1, Kopalnia Pątnów, Piotrków Kujawski, linie blokowe 110 kv TB1 i TB3, dwie linie transformatorów potrzeb własnych Elektrowni TPW1 i TPW2 oraz autotransformator AT1 220/110 kv. Strona 6 z 155

7 Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia metodą kompleksową, co najmniej w opisanym poniżej zakresie: 1. Opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i projektów, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji i pozwoleń wymaganych do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenia na budowę oraz innych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia decyzji i pozwoleń. 2. Zrealizowanie procesu komunikacji społecznej. 3. Wykonanie badań geotechnicznych na terenie objętym przedmiotem zamówienia. 4. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla całości przedmiotu zamówienia. Uzyskanie opinii Zamawiającego. Realizacja prac według przepisów ustawy Prawo Budowlane i przepisów związanych z ustawą, aktualnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Przeprowadzenie uzgodnień formalnoprawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, w tym uzyskanie decyzji i opracowań środowiskowych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli to konieczne decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o pozwoleniu na budowę. 6. Wykonanie rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Pątnów w trzech etapach. 7. W Etapie 1 rozbudowy stacji: a) rozbudowę, w istniejącym budynku, rozdzielni GIS 400 kv o dwa pola, b) budowę połączenia szynoprzewodowego SF kv między polem nr 5 rozdzielni 400 kv a linią kablową 400 kv Kromolice tor II, c) wyposażenie i prace dostosowawcze, w tym prace projektowe związane z wprowadzeniem toru II linii 400 kv Kromolice - Pątnów do pola nr 4 rozdzielni 400 kv w SE Kromolice, oraz prace związane ze sprawdzeniem istniejącej aparatury i uruchomieniem pola. 8. W Etapie 2 rozbudowy stacji: a) przebudowę i skablowanie wyjść linii 110 kv: Janikowo, Pakość 2, Konin i Walcownia w celu zwolnienia terenu pod budowę rozdzielni wnętrzowej 110 kv, b) demontaż połączeń linkowych miedzy bramkami rozdzielni 110 kv a słupami krańcowymi linii 110 kv, c) ustawienie trzech słupów rurowych 110 kv typ słupów należy uzgodnić z właścicielami linii, tj Energa Operator S.A. oraz ZE PAK S.A., d) budowę linii kablowych 110 kv od bramek liniowych do słupów rurowych, e) montaż przewodów linkowych między słupami rurowymi a istniejącymi słupami krańcowymi linii 110 kv, f) rozbudowę budynku nastawni, g) przebudowę zasilania potrzeb własnych stacji, h) budowę nowej wnętrzowej 29-polowej rozdzielni 110 kv w układzie 2S, w izolacji SF 6, i) budowę kanalizacji kablowej między budynkiem rozdzieli 110 kv a budynkiem technologicznym, j) sukcesywną budowę wprowadzeń do nowej rozdzielni 110 kv: linii dystrybucyjnych, transformatorów potrzeb własnych, linii blokowych i autotransformatora AT1, k) montaż kontenerowego urządzenia sprężarkowego dla zasilania instalacji sprężonego powietrza rozdzielni 220 kv, l) demontaż istniejącej rozdzielni 110 kv wraz z budynkiem sprężarkowni i potrzeb własnych. Strona 7 z 155

8 9. W Etapie 3 rozbudowy stacji: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY a) budowę budynku (dobudowę do istniejącego) rozdzielni GIS 400 kv i pomieszczeń pomocniczych w obmiarze pozwalającym na docelowe zainstalowanie i uruchomienie do 12 pól rozdzielni GIS 400 kv dla przyszej rozbudowy, b) rozbudowę, w nowej części budynku, rozdzielni GIS 400 kv o 8 pól, c) budowę stanowiska przystosowanego do jednostki 450 MVA oraz instalację AT3 400/110 kv wraz z instalacją zraszaczową, d) budowę połączenia kablowego między polem autotransformatora AT3 rozdzielni 110 kv a stanowiskiem AT3, e) montaż bramek linii 400 kv Kromolice tor I oraz Jasiniec tor I i II, f) budowę szynoprzewodów między polami nowej rozdzielni 400 kv a stanowiskiem AT3 400/110 kv i bramką linii 400 kv Kromolice tor I oraz Jasiniec tor I i II, g) budowę zbiornika wody p.poż. i sieci zasilającej instalację dla AT Wykonanie nowego uziemienia kratowego na terenie stacji objętym robotami. 11. Wykonanie odwodnienia terenu, ogrodzenia, dróg, oświetlenia terenu i pozostałej infrastruktury w układzie docelowym stacji. 12. Uzyskanie właściwych dokumentów wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U poz. 21) w związku z koniecznością unieszkodliwienia materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych prac. W rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca stanie się wytwórcą odpadów na podstawie art.3 pkt 22. Ponadto: a) Wykonawca spełni wymagania nałożone na Wytwórcę odpadów zawarte w ww. Ustawie, w nałożonych przez nią terminach, b) Wykonawca przedłoży do odpowiednich Urzędów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w Ustawie oraz dokumenty potwierdzające przekazanie, zagospodarowanie lub utylizację powstałych w czasie prac odpadów zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, c) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty PSE S.A. kwoty uzyskanej ze sprzedaży odpadów posiadających wartość rynkową np. złomu metali. 13. Przekazanie Zamawiającemu uzyskanych decyzji oraz ww. dokumentów jako załączniki do dokumentacji odbiorczej. 14. Opracowanie programu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. 15. Dostawa kompletu wymaganych urządzeń, aparatów i systemów, konstrukcji wysokich i wsporczych oraz innych materiałów i osprzętu niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 16. Wykonanie wszelkich prac budowlano-montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym i programem realizacji w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Podstawowy zakres tych prac obejmuje: 17. Przygotowanie placu budowy (tymczasowe ogrodzenia, zasilania, itp.), 18. Wykonanie wszelkich innych prac i usług związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, np. demontaży, utylizacji urządzeń i materiałów, itp. 19. Wykonanie prób technicznych, sprawdzeń pomontażowych, pomiarów, badań i testów urządzeń i aparatury ujętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami niniejszego PF-U. 20. Wykonanie prób funkcjonalnych urządzeń i systemów związanych z przedmiotem zamówienia oraz prac uruchomieniowych. Strona 8 z 155

9 21. Wykonanie niezbędnych pomiarów na stacji oraz na obiektach związanych potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie pracy wszystkich urządzeń, aparatury i systemów. 22. Przekazanie do odbioru urządzeń, aparatury pierwotnej, wtórnej i pomocniczej będących przedmiotem zamówienia po pozytywnym zakończeniu prób technicznych, funkcjonalnych i ich uruchomieniu. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (projekt powykonawczy, dokumentacja urządzeń DTR, wyniki badań odbiorczych, atesty, gwarancje, oprogramowanie i licencje, instrukcje obsługi, instrukcji eksploatacji stacji, itp.) obejmujących przedmiot zamówienia i zawartych w umowie na realizację przedmiotu zamówienia. 23. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia eksploatacji i przekazanie całości wdrożonego przedmiotu zamówienia do eksploatacji (początek okresu gwarancji: po odbiorze całości przedmiotu zamówienia oraz po przeprowadzeniu jednomiesięcznej eksploatacji próbnej). 24. Przeprowadzenie niezbędnego instruktażu dla personelu eksploatacyjnego Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń i układów rozdzielni/stacji. 25. Realizacja zobowiązań gwarancyjnych. 26. Wykonanie wszystkich innych prac niezbędnych do realizacji w całości zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym PF-U. 27. Zabranie przez Wykonawcę butli po gazie SF 6, które dostarczył w celu napełnienia urządzeń. Zamawiający poniesie koszty wyłącznie za gaz zużyty do napełnienia urządzeń Komunikacja społeczna Wymagania w zakresie realizacji Programu Komunikacji Społecznej stanowią Załącznik 1 do PF-U (zawierający narzędzia, sposób realizacji i wytyczne). Zamawiający ma prawo uzupełnić załączone wytyczne w przypadku zaistnienia szczególnych warunków dotyczących sytuacji politycznej, społecznej czy ekonomicznej związanych z realizowaną inwestycją. Wykonawca jest zobowiązany dostosować Program wraz z zaproponowanym zestawem narzędzi do charakteru realizowanej inwestycji pn. oraz do przeprowadzonej analizy dotyczącej otoczenia przedmiotowej inwestycji Dokumentacja dla projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach działania 10.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nie dotyczy. Strona 9 z 155

10 Lokalizacja stacji 400/220/110 kv Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kv Pątnów zlokalizowana jest w Koninie, przy Elektrowni Pątnów, w województwie wielkopolskim, powiecie konińskim, na obszarze gmin: a) Kazimierz Biskupi, b) Miasto Konin. Tabela 1. Wykaz działek dla terenu stacji 400/220/110 kv Pątnów Lp. Nr Gmina/Obręb Powierzchnia działki [ha] [ha] Właściciel lub użytkownik wieczysty - władający Sposób użytkowania 1 148/9 Kazimierz Biskupi/ Kamienica 2 89/10 Konin/ Pątnów 1,1304 Skarb Państwa stacja elektroenergetyczna 4,2623 Skarb Państwa stacja elektroenergetyczna Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące technologii budowy, warunków wyłączeń sieci dla prowadzonych prac Stacja 400/220/110 kv Pątnów jest ważnym węzłem dla przesyłu i rozdziału energii na napięciach 220 i 110 kv, transformacji z napięcia 400 kv na 220 kv oraz z 220 kv na napięcie 110 kv oraz do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wzmocni powiązanie węzła Pątnów Adamów Konin z siecią 400 kv przez wprowadzenie linii ze stacji Kromolice do rozdzielni 400 kv w stacji 400/220/110 kv Pątnów, co wpłynie na zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów. W wyniku jej realizacji nastąpi: 1. Zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z elektrowni Pątnów. 2. Poprawa bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej w rejonie węzła PAK poprzez wprowadzenie napięcia 400 kv i transformacji 400/110 kv. 3. Zapewnienie koordynacji i optymalizacji przebudowy sieci najwyższych napięć, kojarząc potrzeby systemowe, w szczególności potrzeby tranzytu, z likwidacją ograniczeń przesyłowych. Realizację przedmiotowej inwestycji przewiduje się wykonać w dwóch etapach: 1. Realizacja wszelkich spraw formalnoprawnych łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzenie projektów wykonawczych, które będą podlegały zaopiniowaniu przez Zamawiającego. 2. Prace budowlano-montażowe, odbiorowe i rozruchowe związane z rozbudową SE 400/220/110 kv Pątnów. Dla realizacji inwestycji konieczne są uzgodnienia z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, Elektrownią Pątnów I oraz kopalniami zasilanymi z tej rozdzielni w zakresie planowanych terminów wyłączeń związanych z inwestycją (wyłączenia lub przepięcia linii 110 kv wychodzących ze stacji związane z przebudową rozdzielni 110 kv). Strona 10 z 155

11 Do chwili opracowania PF-U nie były podejmowane rozmowy z ww. instytucjami odnośnie koniecznych uzgodnień zwiazanych z wyłączeniami linii 110 kv. Wykonawca musi tak skoordynować wyłączenia aby wyeliminować, bądź jeśli nie będzie to możliwe, zminimalizować dodatkowe koszty związane z uruchamianiem generacji wymuszonej GWS. Przygotowując harmonogram prac należy uwzględnić następujące ograniczenia wynikające z konieczności zapewnienia bezpiecznej pracy sieci zamkniętej w rejonie stacji Pątnów. 1. Nie możne być jednoczesnego wyłączenia linii 110 kv Pątnów-Kleczew z liniami Pątnów-Jóżwin i Pątnów Kazimierz ze względu na bezpieczeństwo zasilania Kopalni Węgla Brunatnego. 2. Również z tego względu niedopuszczalne jest jednoczesne wyłączenie linii 110 kv Pątnów Kleczew z linią Pątnów-Witkowo (odczep do Kleczewa). 3. Nie można dopuszczać do jednoczesnego wyłączenia linii 110 kv Pątnów-Walcownia z linią 110 kv Pątnów-Konin, aby nie utracić połączenia pomiędzy elektrowniami na napięciu 110kV oraz ze względu na wzajemne powiązanie tych rozdzielni. 4. Z uwagi na pewność zasilania obszaru Bydgoszczy nie ma możliwości przeprowadzenia jednoczesnych wyłączeń linii 110kV Pątnów Janikowo, Pątnów Mogilno, Pątnów Piotrków Kujawski i Pątnów Pakość. Jeśli specyfika prac wymaga wyłączenia dwutorów (PAT-PAK, PAT-MOG, PAT-PKU i PAT-JNK) należy rozpatrywać wyłączenia w dni wolne od pracy lub świąteczne. 5. Wyłączenie AT1 220/110 kv w stacji Pątnów wymaga pracy dwóch bloków pracujących na sieć 110kV w Elektrowni Pątnów. Wyłączenie to wymaga również zachowania powiązania z rozdzielnią 110kV Konin (linie Pątnów-Konin i Pątnów-Walcownia-Huta Aluminium-Konin). 6. Opracowując harmonogram wyłączeń w sieci 110 kv dla modernizacji rozdz.110 kv Pątnów należy wziąć pod uwagę również fakt, że ze względu na wzajemne powiązania rozdz. 110 kv Pątnów i Konin, konieczne jest przy planowaniu wyłączeń w stacji Pątnów uwzględnienie wyłączeń planowanych w SE Konin. Na przykład nie może być jednoczesnego wyłączenia AT1 220/110 kv w Pątnowie z AT 220/110kV w Koninie itp Stan formalnoprawny Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kv Pątnów (teren wraz z zainstalowaną aparaturą) jest w całości własnością PSE S.A. Przeprowadzenie rozbudowy stacji wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę. Dla realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego nie zachodzi potrzeba dokonywania zakupu gruntu (inwestycja będzie realizowana na terenie, który w całości jest własnością PSE S.A.). Na działkach sąsiadujących ze stacją realizowana będzie przebudowa przęseł krańcowych części linii 110 kv oraz budowa przęsła wprowadzenia linii 400 kv Kromolice 1. Dla terenu części stacji położonej w Koninie uchwalony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dla części terenu stacji położonej w Gminie Kazimierz brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalone jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. W odległości ok. 2 km od terenu stacji znajduje się obszar Natura 2000 oznaczony kodem PLH (Puszcza Bieniszewska). Strona 11 z 155

12 Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia Przewiduje się, że całkowity okres realizacji zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym PF-U (wraz z realizacją w obiektach związanych) nie będzie dłuższy niż 5 lat Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia W celu realizacji przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i zrealizować zakres prac, dostaw i usług zgodnie z poniższymi wymaganiami. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym przedmiaru robót, który winien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia Nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym uszczegółowienie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem stacji związanych) powinien zawierać co najmniej: a) termin realizacji projektu wykonawczego, b) terminy i zakres badań odbiorczych w miejscu wytwarzania poszczególnych grup urządzeń i systemów, przy czym: c) przed testami FAT SSiN konieczne jest zakończenie procesu opiniowania dokumentacji wykonawczej obwodów wtórnych stacji oraz zatwierdzania list sygnałów, d) na testy FAT SSiN Wykonawca przygotuje system w docelowej konfiguracji sprzętowej i programowej, e) terminy dostawy urządzeń po wykonaniu badań odbiorczych w miejscu wytwarzania, f) zakres i terminy realizacji kolejnych elementów prac nie wymagających odstawień urządzeń czynnych stacji, w tym obiektów stacji związanych, g) zakres i terminy realizacji kolejnych elementów prac wymagających odstawień urządzeń czynnych stacji, również w stacjach związanych, h) zakres i terminy badań odbiorczych przedmiotu zamówienia w stacji elektroenergetycznej wraz z systemami powiązanymi, i) zakres, warunki i terminy przeprowadzenia ruchu próbnego poszczególnych rozbudowywanych/modernizowanych układów stacji wraz z urządzeniami i systemami powiązanymi przed przekazaniem do eksploatacji, j) odbiór przedmiotu zamówienia w stacji i przekazanie całości układu do eksploatacji. 2. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić terminy dostaw urządzeń dostarczanych przez Zamawiającego. 3. Harmonogram wyłączeń czynnych urządzeń SE 400/220/110 kv Pątnów i pól w stacjach związanych, sporządzony na bazie załącznika nr 3 niniejszego PF-U w celu opracowania planów wyłączeń elementów KSE potrzebnych dla realizacji zadania, powinien zawierać następujące informacje: a) nazwa rozdzielni i elementu, który ma być wyłączany, b) termin wyłączenia, Strona 12 z 155

13 c) wyłączenia towarzyszące, d) gotowość do załączenia. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 4. Harmonogram wyłączeń powinien być spójny z harmonogramem realizacji oraz uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego, a także wyłączenia muszą zostać umieszczone w 3-letnim planie wyłączeń (PW-3). Ponadto terminy wyłączeń należy uzgodnić z ODM Poznań, Spółką Dystrybucyjną (w zakresie sieci 110 kv) oraz PAK KWB Konin S.A. Wyłączenia związane z realizacją niniejszego zadania winny być skoordynowane z wyłączeniami związanymi z zadaniem Modernizacja SE 220/110 kv Konin. Wykonawca musi tak skoordynować wyłączenia aby wyeliminować, bądź jeśli nie będzie to możliwe, zminimalizować dodatkowe koszty związane z uruchamianiem generacji wymuszonej GWS. 5. Harmonogram wyłączeń zawarty w PF-U jest orientacyjny i może być aktualizowany (zmiana terminów) i koordynowany przez Zamawiającego z Wykonawcą na bieżąco w trakcie trwania realizacji inwestycji z przyczyn związanych z sytuacją ruchową występującą w konkretnym okresie w KSE. 6. Wykonawca powinien być przygotowany na wszelkie ewentualności dotyczące otrzymania planowanych terminów i ilości dni wyłączeń w zależności od: sytuacji ruchowej w KSE, warunków atmosferycznych itd. i w związku z tym powinien tak dobierać technologię i potencjał wykonawczy (ilość ludzi, urządzeń, itp.), aby wykonać zadanie inwestycyjne zgodnie z zakresem i terminem określonym w zatwierdzonym szczegółowym harmonogramie realizacji. 7. Zgłoszenia i zatwierdzenie wyłączeń należy dokonać zgodnie z "Procedurą uzgadniania wyłączeń elementów KSE dla realizacji prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych. Poszczególne propozycje terminów realizacji prac muszą być zgłoszone do poszczególnych planów wyłączeń (do planów pięcioletnich do 20 marca, trzyletnich i rocznych do 22 sierpnia roku poprzedzającego rok objęty planem, do planu miesięcznego do 10 dnia miesiąca w miesiącu poprzedzającym miesiąc objęty planem, do planu tygodniowego do końca wtorku w tygodniu poprzedzającym tydzień objęty planem) zgodnie z obowiązującymi dokumentami. Są to terminy zgłaszania wyłączeń do odpowiedniego ODM-u. 8. Wykaz osób (i kontaktów), ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych za poszczególne określone i zdefiniowane elementy zamówienia i osobę odpowiedzialną za całość zamówienia. 9. Program realizacji przedmiotu zamówienia powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Razem z ofertą Wykonawca powinien przedstawić wstępny harmonogram realizacji zamówienia. Terminy powinny być podane jako terminy względne (od daty podpisania umowy). 10. Wykonawca powinien przedstawić w ofercie harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia w formie tabeli i wykresu Gantta. 11. Przy tworzeniu harmonogramu należy uwzględnić: a) jako termin rozpoczęcia prac przedmiotu zamówienia przyjąć termin podpisania Umowy (termin 0), tzn. rozpoczęcie procesu opracowania i uzgodnienia dokumentacji wykonawczej i harmonogramów odstawień urządzeń, b) termin rozpoczęcia prac na stacji, począwszy od wejścia na stację - w tygodniach od rozpoczęcia instalowania urządzeń, c) termin zakończenia realizacji po przeprowadzeniu instruktaży, pozytywnym odbiorze na stacji, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz przekazaniu do eksploatacji Wymagania w zakresie spraw formalnoprawnych Planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227). Dla planowanego zakresu robót konieczne jest wykonanie raportu Strona 13 z 155

14 oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trakcie opracowywania projektu budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentów i opracowań niezbędnych do otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga uzyskania opinii Zamawiającego. Zapisy Decyzji Środowiskowej muszą być zweryfikowane przez Wykonawcę w kontekście jej wykonalności. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wszelkich prac wynikających z decyzji administracyjnych, w tym m.in. Decyzji Środowiskowej, nawet gdy nie zostały one uszczegółowione w zakresie niniejszego PF-U również po zakończeniu etapu budowy np. wykonanie analizy porealizacyjnej, monitoringu elementów środowiska itp. Wykonawca wykona pomiary natężenia pola elektromagnetycznego na terenie stacji, wraz z oznakowaniem stref ochronnych oraz wykona pomiary hałasu zgodnie z przepisami BHP (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U nr 33 poz. 166). Wykonawca wykona pomiary pola elektromagnetycznego przed oddaniem obiektu do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa Prawo Ochrony Środowiska). Do Wykonawcy należy również wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku oraz spełnienie innych wymagań narzuconych decyzją środowiskową. Wyniki pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej oraz zgodnie z zapisami art. 122a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity, Dz. U nr 02 poz. 1232), wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego powinny być przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego po oddaniu inwestycji do użytkowania. Wykonawca musi wykonać dokumentację zgłoszeniową instalacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola magnetyczne i przesłać do odpowiednich urzędów (co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji). Ww. dokumentacja wraz z potwierdzeniem przesłania jej i pomiarów do odpowiednich urzędów, powinna stanowić załącznik do dokumentacji powykonawczej. Ścieki opadowe i roztopowe z terenu SE Pątnów są w chwili obecnej odprowadzane do kanalizacji deszczowej Elektrowni Pątnów. Zgodnie z obowiązującym prawem PSE SA są zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych. Zawarta jest umowa cywilnoprawna z właścicielem odbiornika ścieków Elektrownią Pątnów. Wykonawca sporządzi bilans wszystkich ścieków opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji. który będzie stanowił podstawę do zawarcia aneksu do ww. umowy oraz będzie stanowić załącznik do dokumentacji powykonawczej Wymagania w zakresie projektu budowlanego Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Projekt budowlany do opiniowania należy dostarczyć w wersji papierowej w liczbie 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF z możliwością wydruku Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Dokumentacja i projekty wykonawcze powinny być opracowane w języku polskim indywidualnie dla stacji i prac w otoczeniu stacji oraz dla stacji związanych (oddzielnie dla każdego obiektu) z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zawartymi w standardach PSE S.A. i przywołanych normach oraz z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie i warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, szczegółowych wytycznych, a także z uwzględnieniem wymagań zawartych w poszczególnych projektach budowlanych. Projekt wykonawczy powinien zawierać w szczególności elementy podane w kolejnych punktach. Strona 14 z 155

15 Część budowlana PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część budowlana projektu wykonawczego powinna zawierać: 1. Opisy techniczne, spisy zawartości, kopie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz kopie i zestawienia innych istotnych dokumentów, opisy prac przygotowawczych i projektowych, określenie granic zakresu prac objętych zamówieniem. 2. Rysunki zagospodarowania terenu stacji na podkładach map sytuacyjno-wysokościowych w tym: a) lokalizację rozbudowywanych i nowobudowanych budynków stacyjnych, b) lokalizację zbiornika wody p.poż., c) lokalizację fundamentów pod konstrukcje szynoprzewodów SF 6, d) lokalizację fundamentów pod konstrukcje bramek i słupów linii, e) lokalizację fundamentów pod konstrukcje aparatury napowietrznej, f) lokalizację siatki uziemiającej, g) lokalizację sieci podziemnych: odwodnienia, kanalizacji wodociągowej, kanalizacji kablowej, itp. 3. Rysunki profili podłużnych przęsła linii 400 kv. 4. Rysunek mostu rurowego 110 kv. 5. Rysunki wszystkich stosowanych konstrukcji wsporczych. 6. Rysunki wszystkich stosowanych typów fundamentów (wylewanych i prefabrykowanych). 7. Rysunki konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami, z zaznaczonymi parametrami i rodzajem zastosowanego materiału oraz powiazania z układami i urzadzeniami istniejącymi. 8. Opis technologii zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji wsporczych oraz fundamentów. 9. Rysunki wykonawcze elementów mechaniczno-konstrukcyjnych z pokazaniem połączeń przewodów linii z szynoprzewodami i ogranicznikami przepięć. 10. Rysunki wykonawcze elementów elektrycznych z pokazaniem: a) schematów zasadniczych obwodów pierwotnych, b) schematów ideowych obwodów wtórnych i pomocniczych, c) schematów montażowych obwodów wtórnych i pomocniczych, d) schematów ideowych i montażowych infrastruktury telekomunikacyjnej. 11. Wykazy materiałów do rozbudowy stacji, z podziałem na obwody pierwotne oraz wtórne i pomocnicze. 12. Wykazy urządzeń do rozbudowy stacji, z podziałem na obwody pierwotne oraz wtórne i pomocnicze. 13. Wykazy części zapasowych, zamiennych oraz wymaganych ilości. 14. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczych oraz fundamentów budowanej stacji. 15. Projekty prac budowlanych w zakresie: a) rozbudowy budynku rozdzielni 400 kv, b) rozbudowy budynku nastawni, c) budowy budynku rozdzielni 110 kv, d) budowy kontenera agregatu pradotwórczego, e) budowy/rozbudowy kanałów kablowych/ kanalizacji kablowej, Strona 15 z 155

16 f) oświetlenia stacji, g) dróg wewnętrznych, h) ogrodzenia terenu stacji, PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY i) sieci odwodnienia, wod.-kan, p.poż., j) zagospodarowania terenu rozdzielni. 16. Wyniki obliczeń (z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym szczególnie: a) mechaniczno- konstrukcyjne, b) wytrzymałości zwarciowej, c) nastawień automatyki zabezpieczeniowej EAZ (uzgodnione z Operatorem Systemu Przesyłowego), d) ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. 17. Dokumentacje Techniczno Ruchowe nowych urządzeń. 18. Projekty instalacji elektrycznych, teletechnicznych, grzewczych, wentylacyjnych, przeciwpożarowych, itp. obiektów budowlanych i urządzeń przynależnych. Wymienione projekty i rysunki powinny zawierać elementy, detale i przekroje niezbędne do prac montażowych oraz kontroli jakości wykonywanych prac Część technologiczna Część technologiczna projektu wykonawczego powinna zawierać: 1. Schematy zasadnicze obwodów pierwotnych z zaznaczonym typem aparatury, jej parametrami. 2. Schematy rozwiązań konstrukcyjnych pól rozdzielni i układów technologicznych. 3. Rysunki sytuacyjne pokazujące wzajemne rozplanowanie urządzeń i ich powiązania (w tym lokalizacja siatki uziemiającej i elementów ochrony technicznej stacji). 4. Dokumentacja obwodów wtórnych. Projekt musi obejmować całość obwodów wtórnych i pomocniczych SE 400/220/110 kv Pątnów, w tym projekty dla etapów przejściowych i powiązań z obiektami istniejącymi. Powinien w odrębnych częściach obejmować wymagane uzupełnienia i zmiany w obwodach wtórnych stacji związanych oraz w ośrodkach nadrzędnych dyspozycji mocy (KDM i ODM) i centrum nadzoru eksploatacyjnego (CN i RCN). Powinien zawartością obejmować wymagania Standardów Zamawiającegow zakresie dokumentacji urządzeń i oprogramowania. Powinien obejmować obwody wtórne z podziałem na odpowiednie grupy i układy oraz systemy stacji. W projekcie wykonawczym muszą być zawarte wymagane powiązania, konfiguracja, parametryzacja, zasilanie urządzeń oraz wszelkie inne elementy dla zapewnienia realizacji funkcji określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w standardach PSE S.A. 5. Projekt wykonawczy powinien zawierać co najmniej, lecz nie ograniczać się do wymienionych poniżej elementów: a) schematy funkcjonalne obwodów wtórnych stacji, w tym poszczególnych pól rozdzielni 400 kv i 110 kv, pól potrzeb własnych SN i nn, z pokazaniem urządzeń oraz funkcji tych urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem źródeł sygnałów wejściowych oraz odbiorców sygnałów wyjściowych, b) schematy funkcjonalne poszczególnych obwodów wtórnych stacji (jak: EAZ, SSiN, SRZ, pomiarów energii, telekomunikacji, ochrony technicznej, itp.) oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej systemów (z pokazaniem struktury komunikacji, w tym sieci LAN), c) schematy zasadnicze (ideowe) obejmujące całość obwodów wtórnych i pomocniczych obiektów nowobudowanych i obiektów związanych istniejących oraz obiektów stacji Strona 16 z 155

17 związanych (obwody zabezpieczeń, sterowań, pomiarów, rejestracji, sygnalizacji, telemechaniki, telekomunikacji). Schematy powinny obejmować wszystkie obwody wtórne i pomocnicze oraz ich aparaty i urządzenia zainstalowane. Powinien być zastosowany odpowiedni podział rysunków i opisów według pól, rozdzielni, systemów i układów, d) schematy montażowe (połączeń i przyłączeń) obejmujących całość obwodów wtórnych i pomocniczych obiektów nowobudowanych i obiektów związanych istniejących oraz obiektów stacji związanych z podaniem numerów i rozmieszczenia zacisków montażowych wraz z adresowaniem obwodów (w szafkach rozdzielni, urządzeniach, szafach SSiN oraz innych tablicach/szafach elementów związanych). Powinny być również pokazane wszystkie kable pomiarowe, sterownicze i sygnalizacyjne (typ, nr, adres, liczba żył rezerwowych), e) schematy koordynacyjne poszczególnych aparatów i urządzeń lub/i poszczególnych systemów stacji, f) schematy elewacji i rozmieszczenia urządzeń (w tym urządzeń w szafach) oraz rozprowadzenia kabli wewnątrz budynków stacyjnych oraz na terenie stacji, g) opisy i schematy procesów pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji danych oraz zestawienia danych (wraz z wymaganymi atrybutami) przewidzianych do dystrybucji w każdym kierunku, zgodnie z wymaganiami i logiką normy PN EN (w szczególności tom 8-1), h) wykazy urządzeń oraz zestawienie danych technicznych poszczególnych urządzeń, i) zestawienia materiałów oraz zestawienie danych technicznych poszczególnych materiałów, w tym wykaz wszystkich kabli pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych, j) programy testów FAT, SAT i końcowych SSiN, k) instrukcje obsługi SSiN i ARST, l) opis techniczny i obliczenia oraz analizy potwierdzające spełnienie wymagań standardów, z uwzględnieniem: i) parametryzacji poszczególnych urządzeń i układów w tym przygotowanie nastaw zabezpieczeń, ii) iii) iv) konfiguracji i logik poszczególnych urządzeń i układów, opisów poszczególnych układów oraz działania poszczególnych algorytmów systemów oraz aplikacji obsługi, list sygnałów, algorytmów blokad i sekwencji łączeniowych. 6. Wymagania odnoszą się odpowiednio do projektów wykonawczych telekomunikacji, systemów ochrony technicznej i p.poż. 7. Dokumentacje techniczne dotyczące SOT powinny zawierać: a) opisy funkcjonalne urządzeń, które mają być zastosowane w SOT, b) schematy architektury systemu i sposobu realizacji komunikacji, c) schematy połączeń do źródeł zasilania z potrzeb własnych stacji, d) schematy innych połączeń systemów SOT do istniejących układów/ systemów na stacji, e) wyszczególnienia licencji oprogramowania jakie będzie instalowane na serwerze integrującym w RCN, f) schematy rozmieszczenia pomieszczeń budynków, w których będzie instalowany SOT, g) listy sygnałów z systemów SOT do SSiN i do RCN. 8. W przypadku powiązań z obwodami istniejącymi (również w stacjach związanych), wszystkie schematy i rysunki, na których nanosi się zmiany dla tych stacji, należy zastąpić nowymi, tak aby projekty obwodów tych stacji stanowiły spójną całość. Strona 17 z 155

18 9. Projekt wykonawczy wymaga opinii Zamawiającego. Do zaopiniowania należy przekazać Zamawiającemu całość projektu wykonawczego obwodów wtórnych SE 400/220/110 kv Pątnów wraz z projektami dla stacji związanych. 10. Wykazy części rezerwowych i ich wymagane ilości. 11. Obliczenia (wyniki obliczeń z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym szczególnie: a) wytrzymałości zwarciowej, b) doboru parametrów technicznych urządzeń i aparatury pierwotnej, c) dobór i nastawienia urządzeń w SE 400/220/110 kv Pątnów i w stacjach związanych, d) doboru parametrów budynków i budowli oraz sieci pomocniczych (sieci wodociągowej, itp.), e) ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. 12. Program realizacji przedmiotu zamówienia oraz technologię i harmonogram realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia. 13. Zestawienie badań odbiorczych, w tym: a) odbiorów fabrycznych materiałów do budowy stacji z udziałem Zamawiającego, b) badań i odbiorów fabrycznych urządzeń pierwotnych i wtórnych oraz układów technologicznych (w tym urządzeń EAZ, SSiN) z udziałem Zamawiającego, c) badań odbiorczych i rozruchowych zainstalowanych urządzeń obwodów pierwotnych (z uwzględnieniem odbiorów prac zanikających w trakcie budowy), d) badań odbiorczych zainstalowanych urządzeń obwodów wtórnych i pomocniczych. 14. Program zapewnienia jakości, zestawienie, opis z harmonogramem punktów kontroli jakości w trakcie prac objętych przedmiotem zamówienia, zakres kontroli i wykaz elementów podlegających kontroli wraz z podaniem kryteriów akceptacji Zamawiającego. 15. Dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) zainstalowanych urządzeń i aparatów. Dokumentacja ta powinna w szczególności opisywać zainstalowane urządzenia i ich działanie; powinna określać terminy i warunki przeprowadzania przeglądów; powinna opisywać procedury lokalizacji i usuwania usterek, zwłaszcza uszkodzeń pojedynczych elementów urządzeń i układów i procedury eksploatacji; powinna określać urządzenia i aparaturę jaką należy wykorzystywać do prac konserwacyjnych i naprawczych. Dokumentacja techniczno ruchowa zostanie przekazana w języku polskim w formie papierowej (min. 5 egzemplarzy: 1 stacja, 3 PSE-Zachód, 1 archiwum) oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF. 16. Dokumentacja oprogramowania włącznie z udzieleniem odpowiednich licencji na użytkowanie oprogramowania. Dostawca powinien dostarczyć dokumentację oprogramowania użytkowego, w tym narzędziowego, serwisowego w wersji skompilowanej na płytce CD. 17. Analizy, wyniki pomiarów i obliczenia potwierdzające spełnienie wymagań programu funkcjonalno-użytkowego i przywołanych norm. 18. Szczegółowa Instrukcja Eksploatacji SE 400/220/110 kv Pątnów oraz aktualizacja Szczegółowej Instrukcji Eksploatacji dla stacji związanych. 19. Dokumentacja powykonawcza: a) zakres dokumentacji powykonawczej dotyczy SE 400/220/110 kv Pątnów, jak również pól w stacjach związanych, współpracujących z odpowiednimi polami w SE 400/220/110 kv Pątnów, w przypadku instalowania w tych stacjach nowej aparatury i urządzeń lub adaptacji istniejącej, b) dokumentację powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania. Pozytywna opinia projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia poprawnie pod względem technicznym, ruchowo-eksploatacyjnym i pod względem wymagań środowiskowych. Strona 18 z 155

19 Organizacja robót budowlanych Przygotowanie terenu budowy Organizacja robót budowlanych musi być dostosowana do zakresu i harmonogramów realizacji przedmiotowego zamówienia i musi uwzględniać etapowanie inwestycji. Organizację tych robót musi wykonać Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem harmonogramu wyłączeń w kolejnych etapach realizacji. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje projekt organizacji ruchu drogowego na czas modernizacji stacji 400/220/110 kv Pątnów i prac prowadzonych w stacjach związanych oraz wyznaczy trasy przejazdu. Drogi transportowe oraz ciągi piesze muszą być odpowiednio oznakowane i w przypadkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego wygrodzone. Jeżeli zajdzie konieczność to miejsca pracy winny zostać ogrodzone ogrodzeniami tymczasowymi z siatek PVC Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Z uwagi na brak miejsca dla zlokalizowania zaplecza budowy na terenie stacji, powinno ono zostać zlokalizowane poza terenem stacji w sposób nie kolidujący z budową obiektów elektroenergetycznych. Na czas budowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do: 1. Przeprowadzenia uzgodnień z własicicielem/właścicielami terenu pod zaplecze techniczne. 2. Zorganizowania zaplecza, którego teren musi być ogrodzony z niezależnym wydzielonym wjazdem. 3. Wykonania drogi dojazdowej zaplecza i placu budowy. 4. Wykonania zasilania zaplecza i placu budowy, na czas budowy Wykonawca zainstaluje własną rozdzielnię dla zasilania zaplecza i placu budowy. 5. Wykonania zaplecza socjalnego, w tym sanitariatów dla pracowników zgodnie z odpowiednimi wymaganiami, ścieki sanitarne należy odprowadzić do szczelnego zbiornika czasowo opróżnianego przez odpowiednią firmę na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia zasad racjonalnej gospodarki odpadami zgodnie z głównym aktem prawnym regulującym problem gospodarki odpadami - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U poz. 21), w tym między innymi należy również, zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki odpadami, przewidzieć odpowiednie kontenery na odpady. Należy prowadzić ich segregację Warunki bezpieczeństwa pracy Wykonawca bezpośrednio po zawarciu kontraktu na realizację przedmiotu zamówienia opracuje informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a bezpośrednio przed wejściem na budowę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni i pouczeni o zasadach poruszania się i pracy na terenie obiektów energetycznych oraz wyposażeni w odzież ochronną i pozostały sprzęt ochrony osobistej tj. kamizelki ostrzegawcze PN-EN 471 o odpowiedniej klasie widoczności z nadrukiem firmy na plecach, kaski, rękawice, obuwie i okulary ochronne itp. wynikające ze specyfiki prowadzenia różnego rodzaju robót budowlano - montażowych. Strona 19 z 155

20 Dla zrealizowania przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót: a) niezbędne przepisy zawarte w poszczególnych działach Dziennik Ustaw Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity), w szczególności 39, b) wymagania dotyczące BHP i ppoż., podane w niniejszym PFU oraz inne zawarte w odpowiednich normach, rozporządzeniach oraz standardach w zakresie BHP i ppoż. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji dotyczących BHP i ochrony ppoż. stosowanych i obowiązujących u Zamawiającego. Wykaz wzorcowych instrukcji dotyczących BHP i ppoż. zestawiono poniżej: 1. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na wysokości z użyciem sprzętu chroniącego prze upadkiem z wysokości. 2. Instrukcja postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym. 3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wersja Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. 5. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy. 6. Zasady znakowania obiektów majątku sieciowego w zależności od stref oddziaływania pola elektromagnetycznego. 7. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, np. w formie pisemnej, przed rozpoczęciem robót związanych z danym zamierzeniem inwestycyjnym, musi udostępnić Wykonawcy powyższe instrukcje. Podczas prac na stacjach, pracownicy Wykonawcy muszą zachować szczególną ostrożność, a wszelkie prace prowadzić pod ścisłym nadzorem służb BHP Dostawcy oraz pod nadzorem (polegającym na prawie do kontroli) służb BHP Zamawiającego. Wiele prac będzie zaliczanych do prac na wysokości jako szczególnie niebezpieczne, dla których obowiązują stosowne wymagania i ograniczenia jak np. pogodowe. W związku z powyższym Wykonawcy musi spełnić wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych zgodnie Dziennik Ustaw , 81, i innych związanych. Instalacje elektryczne dla potrzeb placu budowy muszą odpowiadać HD : Wytyczne dotyczące BHP i ppoż. 1. Stosowanie przepisów BHP i ppoż Wykonawca zobowiązany jest na etapie wyboru technologii wykonywania prac uwzględnić bezpieczeństwo ludzi będących wykonawcami lub użytkownikami Umowy, stosownie do wymagań wynikających z przepisów prawa i regulacji wskazanych w punkcie 1.4 niniejszego punktu. oraz zasad dobrej praktyki i aktualnej wiedzy technicznej Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac objętych Umową w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo oraz ograniczone do minimum ryzyko utraty życia i zdrowia ludzi lub powstania zagrożeń wypadkowych W przypadku, gdy zakres prac przewiduje obecność pracowników Wykonawcy lub osób działających na zlecenie Wykonawcy na budowie lub istniejącym obiekcie elektroenergetycznym, Wykonawca zobowiązany jest do: Strona 20 z 155

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo