SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r.

2 SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyka stacji Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Komunikacja społeczna Dokumentacja dla projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach działania 10.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Lokalizacja stacji 400/220/110 kv Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące technologii budowy, warunków wyłączeń sieci dla prowadzonych prac Stan formalnoprawny Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia Wymagania w zakresie spraw formalnoprawnych Wymagania w zakresie projektu budowlanego Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Część budowlana Część technologiczna Organizacja robót budowlanych Wymagania w zakresie budynków i konstrukcji Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu, infrastruktury System ochrony technicznej SOT Wymagania dla obwodów pierwotnych Potrzeby własne stacji Wymagania dla obwodów wtórnych i pomocniczych Synchronizacja rozdzielni 400 i 110 kv Rezerwowa sygnalizacja awaryjna Łącze inżynierskie Stacyjny rejestrator zakłóceń SRZ System Sterowania i Nadzoru SSiN Automatyczna regulacja napięcia i mocy biernej ARNE/ARST Pomiary energii Prace w stacjach powiązanych Prace w obwodach wtórnych niewchodzące w zakres niniejszego zadania Telekomunikacja WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Wymagania dotyczące technologii, montażu i programów realizacji Wymagania dotyczące badań odbiorczych i przekazywania do eksploatacji przedmiotu zamówienia INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI WYMAGANE PROTOKOŁY, ATESTY I INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INSTRUKTAŻE GWARANCJE CZĘŚĆ INFORMACYJNA INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS RYSUNKÓW SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Strona 2 z 155

3 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Pątnów 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kv Pątnów. ul. Kazimierska 45, Konin 3. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia grup robót, klas robót, kategorii robót, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna Strona 3 z 155

4 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI Wybudowanie metodą kompleksową sposób realizacji inwestycji, w którym to po podpisaniu umowy z PSE S.A., Wykonawca odpowiedzialny jest za zrealizowanie wszystkich prac projektowych, formalnoprawnych, dostawy urządzeń, realizacji prac budowlano-montażowych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. AC ARST CCTV DC EAZ KSE MPZP PF-U PPN NN nn SN SOT SSiN SSWiN SUiKZP WN WRI - napięcie prądu przemiennego - Automatyczna Regulacja Napięcia Stacji Transformatorowej - System telewizji przemysłowej - napięcie prądu stałego - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa - Krajowy System Elektroenergetyczny - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Program Funkcjonalno-Użytkowy zawierający zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne, funkcjonalne i użytkowe, które muszą być spełnione przy realizacji przez Wykonawcę tego przedmiotu zamówienia. - technologia realizacji prac bez wyłączania napięcia - Najwyższe napięcie (220 kv i wyżej) - niskie napięcie (do 1 kv) - Średnie Napięcie (powyżej 1 kv i poniżej 110 kv) - System Ochrony Technicznej Stacji - System Sterowania i Nadzoru - System Sygnalizacji Włamania i Napadu - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Wysokie napięcie (od 110 kv i poniżej 220 kv) - Warunki Realizacji Inwestycji, tj. dokument opisujący uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, możliwe terminy wyłączeń, konieczność zastosowania pól przewoźnych, zastosowania układów przejściowych, zmostkowań linii zastosowania linii tymczasowych, zastosowania technologii PPN, gotowość ruchową, wymaganą etapowość prac, w tym zwłaszcza etapów przejściowych w procesie rozbudowy oraz modernizacji stacji, a także wymagania odnośnie utrzymania łączności itp. Strona 4 z 155

5 2. CZĘŚĆ OPISOWA Realizacja przedmiotu zamówienia pn. Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Pątnów ma na celu: 1. Rozbudowę sieci przesyłowej wprowadzenie linii 400 kv ze stacji Kromolice. 2. Zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów. 3. Poprawę bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej w rejonie węzła PAK poprzez wprowadzenie napięcia 400 kv i transformacji 400/110 kv Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy stacji 400/220/110 kv Pątnów będącej własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. W poniższych punktach przedstawiono podstawowy zakres zadań do wykonania. 1. Prowadzenie działań z zakresu komunikacji społecznej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Przeprowadzenie uzgodnień formalnoprawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji. 3. Uzyskanie koniecznych zezwoleń na korzystanie z dróg dojazdowych, na czasowe zajęcie pasów drogowych, na wyłączenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., niezbędnych dla realizacji inwestycji na czas wykonywania prac (dotyczy zarówno prac rozbiórkowych, jak i prac budowlano-montażowych). 4. W razie konieczności aktualizacja lub uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 5. Wykonanie badań geotechnicznych. 6. Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Pątnów wraz z uzyskaniem opinii Zamawiającego. 7. Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę dla stacji. 8. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) dla przedstawionego zakresu rzeczowego. 9. Opracowanie projektów wykonawczych modernizacji stacji wraz z uzyskaniem opinii Zamawiającego. 10. Przygotowanie placu budowy i zaplecza. 11. Zakup, dostawa, magazynowanie i transport na plac budowy niezbędnych materiałów do rozbudowy i modernizacji stacji i przebudowy linii. 12. Dokonanie wymaganych uzgodnień i zgłoszeń prowadzonych prac do właściwych organów administracji i jednostek nadzoru budowlanego. 13. Wykonanie rozbudowy stacji 400/220/110 kv Pątnów. 14. Pełna współpraca Wykonawcy z Zamawiającym podczas wykonywania niezbędnych prac montażowych i uruchomieniowych w dyspozycjach mocy (KDM i ODM), w centrach nadzoru eksploatacyjnego (CN i RCN). 15. Wykonanie niezbędnych prac montażowych i uruchomieniowych w stacjach i obiektach powiązanych, w tym prac związanych z z wprowadzeniem linii 400 kv relacji Kromolice-Pątnów do SE Kromolice związanych z połączeniem obwodów pierwotnych i uruchomieniem ww. relacji. 16. Wypłata odszkodowań lub naprawa szkód powstałych w trakcie prac budowlano-montażowych lub rozbiórkowych. Strona 5 z 155

6 17. Przeprowadzenie prób i badań odbiorczych zainstalowanych urządzeń, aparatury i systemów. 18. Przeprowadzenie odbioru końcowego, w tym prób napięciowych i obciążeniowych. 19. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 20. Opracowanie i uzgodnienie instrukcji eksploatacji stacji. 21. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stacji. 22. Dokonanie rozruchu i uruchomienia zainstalowanych urządzeń, układów i instalacji w stacji 400/220/110 kv Pątnów i na drugich końcach linii napowietrznych 400 i 110 kv. 23. Utylizacja materiałów i urządzeń nie podlegających ponownej zabudowie. 24. Zgłoszenie zakończenia prac i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń Charakterystyka stacji Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kv zlokalizowana jest w Koninie przy Elektrowni Pątnów. Stacja składa się z: a) wnętrzowej rozdzielni 400 kv, typu 8DQ1, prod. Siemens, w technologii GIS, b) napowietrznej rozdzielni 220 kv, c) napowietrznej rozdzielni 110 kv, d) autotransformatora AT1 220/110 kv 160 MVA, e) autotransformatora AT2 400/220 kv 500 MVA, f) budynku rozdzielni GIS 400 kv, g) budynku nastawni, h) budynku potrzeb własnych i sprężarkowni rozdzielni 110 kv, i) budynku sprężarkowni rozdzielni 220 kv. Rozdzielnia 400 kv GIS w układzie 2S w obmiarze dwóch pól i pola pomiaru napięcia jest zainstalowana w budynku. Do rozdzielni przyłączone są: blok 460 MW i autotransformator AT 2 400/220 kv. W budynku przewidziano rezerwę miejsca dla czterech pól. Rozdzielnia 220 kv wybudowana została w latach 60-tych ubiegłego wieku jako napowietrzna w układzie 3S w obmiarze 20 pól, systemy niesekcjonowane, dwa łączniki poprzeczne. Do rozdzielni 220 kv wprowadzone są linie 220 kv: Jasiniec 1, Jasiniec 2, Czerwonak, Konin 1, Konin 2, Podolszyce i Włocławek Azoty, linie blokowe 220 kv TB2, TB4, TB5 i TB6 z Elektrowni Pątnów, autotransformator AT1 220/110 kv, autotransformator AT2 400/220 kv oraz transformator rezerwowy potrzeb ogólnych elektrowni. Rozdzielnia 110 kv wybudowana została w latach 60-tych ubiegłego wieku jako napowietrzna w układzie 2S, w obmiarze 25 pól, w rozwiązaniu konstrukcyjnym UI z jednym systemem sekcjonowanym i jednym łącznikiem podłużno-poprzecznym. Do rozdzielni 110 kv wprowadzone są linie 110 kv: Witkowo, Mogilno, Walcownia, Konin, Pakość 2, Kopalnia Kazimierz, Janikowo, Kleczew, Kopalnia Jóźwin 1, Kopalnia Pątnów, Piotrków Kujawski, linie blokowe 110 kv TB1 i TB3, dwie linie transformatorów potrzeb własnych Elektrowni TPW1 i TPW2 oraz autotransformator AT1 220/110 kv. Strona 6 z 155

7 Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia metodą kompleksową, co najmniej w opisanym poniżej zakresie: 1. Opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i projektów, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji i pozwoleń wymaganych do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenia na budowę oraz innych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia decyzji i pozwoleń. 2. Zrealizowanie procesu komunikacji społecznej. 3. Wykonanie badań geotechnicznych na terenie objętym przedmiotem zamówienia. 4. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla całości przedmiotu zamówienia. Uzyskanie opinii Zamawiającego. Realizacja prac według przepisów ustawy Prawo Budowlane i przepisów związanych z ustawą, aktualnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Przeprowadzenie uzgodnień formalnoprawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, w tym uzyskanie decyzji i opracowań środowiskowych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli to konieczne decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o pozwoleniu na budowę. 6. Wykonanie rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Pątnów w trzech etapach. 7. W Etapie 1 rozbudowy stacji: a) rozbudowę, w istniejącym budynku, rozdzielni GIS 400 kv o dwa pola, b) budowę połączenia szynoprzewodowego SF kv między polem nr 5 rozdzielni 400 kv a linią kablową 400 kv Kromolice tor II, c) wyposażenie i prace dostosowawcze, w tym prace projektowe związane z wprowadzeniem toru II linii 400 kv Kromolice - Pątnów do pola nr 4 rozdzielni 400 kv w SE Kromolice, oraz prace związane ze sprawdzeniem istniejącej aparatury i uruchomieniem pola. 8. W Etapie 2 rozbudowy stacji: a) przebudowę i skablowanie wyjść linii 110 kv: Janikowo, Pakość 2, Konin i Walcownia w celu zwolnienia terenu pod budowę rozdzielni wnętrzowej 110 kv, b) demontaż połączeń linkowych miedzy bramkami rozdzielni 110 kv a słupami krańcowymi linii 110 kv, c) ustawienie trzech słupów rurowych 110 kv typ słupów należy uzgodnić z właścicielami linii, tj Energa Operator S.A. oraz ZE PAK S.A., d) budowę linii kablowych 110 kv od bramek liniowych do słupów rurowych, e) montaż przewodów linkowych między słupami rurowymi a istniejącymi słupami krańcowymi linii 110 kv, f) rozbudowę budynku nastawni, g) przebudowę zasilania potrzeb własnych stacji, h) budowę nowej wnętrzowej 29-polowej rozdzielni 110 kv w układzie 2S, w izolacji SF 6, i) budowę kanalizacji kablowej między budynkiem rozdzieli 110 kv a budynkiem technologicznym, j) sukcesywną budowę wprowadzeń do nowej rozdzielni 110 kv: linii dystrybucyjnych, transformatorów potrzeb własnych, linii blokowych i autotransformatora AT1, k) montaż kontenerowego urządzenia sprężarkowego dla zasilania instalacji sprężonego powietrza rozdzielni 220 kv, l) demontaż istniejącej rozdzielni 110 kv wraz z budynkiem sprężarkowni i potrzeb własnych. Strona 7 z 155

8 9. W Etapie 3 rozbudowy stacji: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY a) budowę budynku (dobudowę do istniejącego) rozdzielni GIS 400 kv i pomieszczeń pomocniczych w obmiarze pozwalającym na docelowe zainstalowanie i uruchomienie do 12 pól rozdzielni GIS 400 kv dla przyszej rozbudowy, b) rozbudowę, w nowej części budynku, rozdzielni GIS 400 kv o 8 pól, c) budowę stanowiska przystosowanego do jednostki 450 MVA oraz instalację AT3 400/110 kv wraz z instalacją zraszaczową, d) budowę połączenia kablowego między polem autotransformatora AT3 rozdzielni 110 kv a stanowiskiem AT3, e) montaż bramek linii 400 kv Kromolice tor I oraz Jasiniec tor I i II, f) budowę szynoprzewodów między polami nowej rozdzielni 400 kv a stanowiskiem AT3 400/110 kv i bramką linii 400 kv Kromolice tor I oraz Jasiniec tor I i II, g) budowę zbiornika wody p.poż. i sieci zasilającej instalację dla AT Wykonanie nowego uziemienia kratowego na terenie stacji objętym robotami. 11. Wykonanie odwodnienia terenu, ogrodzenia, dróg, oświetlenia terenu i pozostałej infrastruktury w układzie docelowym stacji. 12. Uzyskanie właściwych dokumentów wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U poz. 21) w związku z koniecznością unieszkodliwienia materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych prac. W rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca stanie się wytwórcą odpadów na podstawie art.3 pkt 22. Ponadto: a) Wykonawca spełni wymagania nałożone na Wytwórcę odpadów zawarte w ww. Ustawie, w nałożonych przez nią terminach, b) Wykonawca przedłoży do odpowiednich Urzędów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w Ustawie oraz dokumenty potwierdzające przekazanie, zagospodarowanie lub utylizację powstałych w czasie prac odpadów zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, c) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty PSE S.A. kwoty uzyskanej ze sprzedaży odpadów posiadających wartość rynkową np. złomu metali. 13. Przekazanie Zamawiającemu uzyskanych decyzji oraz ww. dokumentów jako załączniki do dokumentacji odbiorczej. 14. Opracowanie programu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. 15. Dostawa kompletu wymaganych urządzeń, aparatów i systemów, konstrukcji wysokich i wsporczych oraz innych materiałów i osprzętu niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 16. Wykonanie wszelkich prac budowlano-montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym i programem realizacji w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Podstawowy zakres tych prac obejmuje: 17. Przygotowanie placu budowy (tymczasowe ogrodzenia, zasilania, itp.), 18. Wykonanie wszelkich innych prac i usług związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, np. demontaży, utylizacji urządzeń i materiałów, itp. 19. Wykonanie prób technicznych, sprawdzeń pomontażowych, pomiarów, badań i testów urządzeń i aparatury ujętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami niniejszego PF-U. 20. Wykonanie prób funkcjonalnych urządzeń i systemów związanych z przedmiotem zamówienia oraz prac uruchomieniowych. Strona 8 z 155

9 21. Wykonanie niezbędnych pomiarów na stacji oraz na obiektach związanych potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie pracy wszystkich urządzeń, aparatury i systemów. 22. Przekazanie do odbioru urządzeń, aparatury pierwotnej, wtórnej i pomocniczej będących przedmiotem zamówienia po pozytywnym zakończeniu prób technicznych, funkcjonalnych i ich uruchomieniu. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (projekt powykonawczy, dokumentacja urządzeń DTR, wyniki badań odbiorczych, atesty, gwarancje, oprogramowanie i licencje, instrukcje obsługi, instrukcji eksploatacji stacji, itp.) obejmujących przedmiot zamówienia i zawartych w umowie na realizację przedmiotu zamówienia. 23. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia eksploatacji i przekazanie całości wdrożonego przedmiotu zamówienia do eksploatacji (początek okresu gwarancji: po odbiorze całości przedmiotu zamówienia oraz po przeprowadzeniu jednomiesięcznej eksploatacji próbnej). 24. Przeprowadzenie niezbędnego instruktażu dla personelu eksploatacyjnego Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń i układów rozdzielni/stacji. 25. Realizacja zobowiązań gwarancyjnych. 26. Wykonanie wszystkich innych prac niezbędnych do realizacji w całości zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym PF-U. 27. Zabranie przez Wykonawcę butli po gazie SF 6, które dostarczył w celu napełnienia urządzeń. Zamawiający poniesie koszty wyłącznie za gaz zużyty do napełnienia urządzeń Komunikacja społeczna Wymagania w zakresie realizacji Programu Komunikacji Społecznej stanowią Załącznik 1 do PF-U (zawierający narzędzia, sposób realizacji i wytyczne). Zamawiający ma prawo uzupełnić załączone wytyczne w przypadku zaistnienia szczególnych warunków dotyczących sytuacji politycznej, społecznej czy ekonomicznej związanych z realizowaną inwestycją. Wykonawca jest zobowiązany dostosować Program wraz z zaproponowanym zestawem narzędzi do charakteru realizowanej inwestycji pn. oraz do przeprowadzonej analizy dotyczącej otoczenia przedmiotowej inwestycji Dokumentacja dla projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach działania 10.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nie dotyczy. Strona 9 z 155

10 Lokalizacja stacji 400/220/110 kv Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kv Pątnów zlokalizowana jest w Koninie, przy Elektrowni Pątnów, w województwie wielkopolskim, powiecie konińskim, na obszarze gmin: a) Kazimierz Biskupi, b) Miasto Konin. Tabela 1. Wykaz działek dla terenu stacji 400/220/110 kv Pątnów Lp. Nr Gmina/Obręb Powierzchnia działki [ha] [ha] Właściciel lub użytkownik wieczysty - władający Sposób użytkowania 1 148/9 Kazimierz Biskupi/ Kamienica 2 89/10 Konin/ Pątnów 1,1304 Skarb Państwa stacja elektroenergetyczna 4,2623 Skarb Państwa stacja elektroenergetyczna Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące technologii budowy, warunków wyłączeń sieci dla prowadzonych prac Stacja 400/220/110 kv Pątnów jest ważnym węzłem dla przesyłu i rozdziału energii na napięciach 220 i 110 kv, transformacji z napięcia 400 kv na 220 kv oraz z 220 kv na napięcie 110 kv oraz do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wzmocni powiązanie węzła Pątnów Adamów Konin z siecią 400 kv przez wprowadzenie linii ze stacji Kromolice do rozdzielni 400 kv w stacji 400/220/110 kv Pątnów, co wpłynie na zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów. W wyniku jej realizacji nastąpi: 1. Zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z elektrowni Pątnów. 2. Poprawa bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej w rejonie węzła PAK poprzez wprowadzenie napięcia 400 kv i transformacji 400/110 kv. 3. Zapewnienie koordynacji i optymalizacji przebudowy sieci najwyższych napięć, kojarząc potrzeby systemowe, w szczególności potrzeby tranzytu, z likwidacją ograniczeń przesyłowych. Realizację przedmiotowej inwestycji przewiduje się wykonać w dwóch etapach: 1. Realizacja wszelkich spraw formalnoprawnych łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzenie projektów wykonawczych, które będą podlegały zaopiniowaniu przez Zamawiającego. 2. Prace budowlano-montażowe, odbiorowe i rozruchowe związane z rozbudową SE 400/220/110 kv Pątnów. Dla realizacji inwestycji konieczne są uzgodnienia z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, Elektrownią Pątnów I oraz kopalniami zasilanymi z tej rozdzielni w zakresie planowanych terminów wyłączeń związanych z inwestycją (wyłączenia lub przepięcia linii 110 kv wychodzących ze stacji związane z przebudową rozdzielni 110 kv). Strona 10 z 155

11 Do chwili opracowania PF-U nie były podejmowane rozmowy z ww. instytucjami odnośnie koniecznych uzgodnień zwiazanych z wyłączeniami linii 110 kv. Wykonawca musi tak skoordynować wyłączenia aby wyeliminować, bądź jeśli nie będzie to możliwe, zminimalizować dodatkowe koszty związane z uruchamianiem generacji wymuszonej GWS. Przygotowując harmonogram prac należy uwzględnić następujące ograniczenia wynikające z konieczności zapewnienia bezpiecznej pracy sieci zamkniętej w rejonie stacji Pątnów. 1. Nie możne być jednoczesnego wyłączenia linii 110 kv Pątnów-Kleczew z liniami Pątnów-Jóżwin i Pątnów Kazimierz ze względu na bezpieczeństwo zasilania Kopalni Węgla Brunatnego. 2. Również z tego względu niedopuszczalne jest jednoczesne wyłączenie linii 110 kv Pątnów Kleczew z linią Pątnów-Witkowo (odczep do Kleczewa). 3. Nie można dopuszczać do jednoczesnego wyłączenia linii 110 kv Pątnów-Walcownia z linią 110 kv Pątnów-Konin, aby nie utracić połączenia pomiędzy elektrowniami na napięciu 110kV oraz ze względu na wzajemne powiązanie tych rozdzielni. 4. Z uwagi na pewność zasilania obszaru Bydgoszczy nie ma możliwości przeprowadzenia jednoczesnych wyłączeń linii 110kV Pątnów Janikowo, Pątnów Mogilno, Pątnów Piotrków Kujawski i Pątnów Pakość. Jeśli specyfika prac wymaga wyłączenia dwutorów (PAT-PAK, PAT-MOG, PAT-PKU i PAT-JNK) należy rozpatrywać wyłączenia w dni wolne od pracy lub świąteczne. 5. Wyłączenie AT1 220/110 kv w stacji Pątnów wymaga pracy dwóch bloków pracujących na sieć 110kV w Elektrowni Pątnów. Wyłączenie to wymaga również zachowania powiązania z rozdzielnią 110kV Konin (linie Pątnów-Konin i Pątnów-Walcownia-Huta Aluminium-Konin). 6. Opracowując harmonogram wyłączeń w sieci 110 kv dla modernizacji rozdz.110 kv Pątnów należy wziąć pod uwagę również fakt, że ze względu na wzajemne powiązania rozdz. 110 kv Pątnów i Konin, konieczne jest przy planowaniu wyłączeń w stacji Pątnów uwzględnienie wyłączeń planowanych w SE Konin. Na przykład nie może być jednoczesnego wyłączenia AT1 220/110 kv w Pątnowie z AT 220/110kV w Koninie itp Stan formalnoprawny Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kv Pątnów (teren wraz z zainstalowaną aparaturą) jest w całości własnością PSE S.A. Przeprowadzenie rozbudowy stacji wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę. Dla realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego nie zachodzi potrzeba dokonywania zakupu gruntu (inwestycja będzie realizowana na terenie, który w całości jest własnością PSE S.A.). Na działkach sąsiadujących ze stacją realizowana będzie przebudowa przęseł krańcowych części linii 110 kv oraz budowa przęsła wprowadzenia linii 400 kv Kromolice 1. Dla terenu części stacji położonej w Koninie uchwalony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dla części terenu stacji położonej w Gminie Kazimierz brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalone jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. W odległości ok. 2 km od terenu stacji znajduje się obszar Natura 2000 oznaczony kodem PLH (Puszcza Bieniszewska). Strona 11 z 155

12 Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia Przewiduje się, że całkowity okres realizacji zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym PF-U (wraz z realizacją w obiektach związanych) nie będzie dłuższy niż 5 lat Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia W celu realizacji przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i zrealizować zakres prac, dostaw i usług zgodnie z poniższymi wymaganiami. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym przedmiaru robót, który winien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia Nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym uszczegółowienie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem stacji związanych) powinien zawierać co najmniej: a) termin realizacji projektu wykonawczego, b) terminy i zakres badań odbiorczych w miejscu wytwarzania poszczególnych grup urządzeń i systemów, przy czym: c) przed testami FAT SSiN konieczne jest zakończenie procesu opiniowania dokumentacji wykonawczej obwodów wtórnych stacji oraz zatwierdzania list sygnałów, d) na testy FAT SSiN Wykonawca przygotuje system w docelowej konfiguracji sprzętowej i programowej, e) terminy dostawy urządzeń po wykonaniu badań odbiorczych w miejscu wytwarzania, f) zakres i terminy realizacji kolejnych elementów prac nie wymagających odstawień urządzeń czynnych stacji, w tym obiektów stacji związanych, g) zakres i terminy realizacji kolejnych elementów prac wymagających odstawień urządzeń czynnych stacji, również w stacjach związanych, h) zakres i terminy badań odbiorczych przedmiotu zamówienia w stacji elektroenergetycznej wraz z systemami powiązanymi, i) zakres, warunki i terminy przeprowadzenia ruchu próbnego poszczególnych rozbudowywanych/modernizowanych układów stacji wraz z urządzeniami i systemami powiązanymi przed przekazaniem do eksploatacji, j) odbiór przedmiotu zamówienia w stacji i przekazanie całości układu do eksploatacji. 2. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić terminy dostaw urządzeń dostarczanych przez Zamawiającego. 3. Harmonogram wyłączeń czynnych urządzeń SE 400/220/110 kv Pątnów i pól w stacjach związanych, sporządzony na bazie załącznika nr 3 niniejszego PF-U w celu opracowania planów wyłączeń elementów KSE potrzebnych dla realizacji zadania, powinien zawierać następujące informacje: a) nazwa rozdzielni i elementu, który ma być wyłączany, b) termin wyłączenia, Strona 12 z 155

13 c) wyłączenia towarzyszące, d) gotowość do załączenia. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 4. Harmonogram wyłączeń powinien być spójny z harmonogramem realizacji oraz uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego, a także wyłączenia muszą zostać umieszczone w 3-letnim planie wyłączeń (PW-3). Ponadto terminy wyłączeń należy uzgodnić z ODM Poznań, Spółką Dystrybucyjną (w zakresie sieci 110 kv) oraz PAK KWB Konin S.A. Wyłączenia związane z realizacją niniejszego zadania winny być skoordynowane z wyłączeniami związanymi z zadaniem Modernizacja SE 220/110 kv Konin. Wykonawca musi tak skoordynować wyłączenia aby wyeliminować, bądź jeśli nie będzie to możliwe, zminimalizować dodatkowe koszty związane z uruchamianiem generacji wymuszonej GWS. 5. Harmonogram wyłączeń zawarty w PF-U jest orientacyjny i może być aktualizowany (zmiana terminów) i koordynowany przez Zamawiającego z Wykonawcą na bieżąco w trakcie trwania realizacji inwestycji z przyczyn związanych z sytuacją ruchową występującą w konkretnym okresie w KSE. 6. Wykonawca powinien być przygotowany na wszelkie ewentualności dotyczące otrzymania planowanych terminów i ilości dni wyłączeń w zależności od: sytuacji ruchowej w KSE, warunków atmosferycznych itd. i w związku z tym powinien tak dobierać technologię i potencjał wykonawczy (ilość ludzi, urządzeń, itp.), aby wykonać zadanie inwestycyjne zgodnie z zakresem i terminem określonym w zatwierdzonym szczegółowym harmonogramie realizacji. 7. Zgłoszenia i zatwierdzenie wyłączeń należy dokonać zgodnie z "Procedurą uzgadniania wyłączeń elementów KSE dla realizacji prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych. Poszczególne propozycje terminów realizacji prac muszą być zgłoszone do poszczególnych planów wyłączeń (do planów pięcioletnich do 20 marca, trzyletnich i rocznych do 22 sierpnia roku poprzedzającego rok objęty planem, do planu miesięcznego do 10 dnia miesiąca w miesiącu poprzedzającym miesiąc objęty planem, do planu tygodniowego do końca wtorku w tygodniu poprzedzającym tydzień objęty planem) zgodnie z obowiązującymi dokumentami. Są to terminy zgłaszania wyłączeń do odpowiedniego ODM-u. 8. Wykaz osób (i kontaktów), ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych za poszczególne określone i zdefiniowane elementy zamówienia i osobę odpowiedzialną za całość zamówienia. 9. Program realizacji przedmiotu zamówienia powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Razem z ofertą Wykonawca powinien przedstawić wstępny harmonogram realizacji zamówienia. Terminy powinny być podane jako terminy względne (od daty podpisania umowy). 10. Wykonawca powinien przedstawić w ofercie harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia w formie tabeli i wykresu Gantta. 11. Przy tworzeniu harmonogramu należy uwzględnić: a) jako termin rozpoczęcia prac przedmiotu zamówienia przyjąć termin podpisania Umowy (termin 0), tzn. rozpoczęcie procesu opracowania i uzgodnienia dokumentacji wykonawczej i harmonogramów odstawień urządzeń, b) termin rozpoczęcia prac na stacji, począwszy od wejścia na stację - w tygodniach od rozpoczęcia instalowania urządzeń, c) termin zakończenia realizacji po przeprowadzeniu instruktaży, pozytywnym odbiorze na stacji, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz przekazaniu do eksploatacji Wymagania w zakresie spraw formalnoprawnych Planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227). Dla planowanego zakresu robót konieczne jest wykonanie raportu Strona 13 z 155

14 oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trakcie opracowywania projektu budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentów i opracowań niezbędnych do otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga uzyskania opinii Zamawiającego. Zapisy Decyzji Środowiskowej muszą być zweryfikowane przez Wykonawcę w kontekście jej wykonalności. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wszelkich prac wynikających z decyzji administracyjnych, w tym m.in. Decyzji Środowiskowej, nawet gdy nie zostały one uszczegółowione w zakresie niniejszego PF-U również po zakończeniu etapu budowy np. wykonanie analizy porealizacyjnej, monitoringu elementów środowiska itp. Wykonawca wykona pomiary natężenia pola elektromagnetycznego na terenie stacji, wraz z oznakowaniem stref ochronnych oraz wykona pomiary hałasu zgodnie z przepisami BHP (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U nr 33 poz. 166). Wykonawca wykona pomiary pola elektromagnetycznego przed oddaniem obiektu do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa Prawo Ochrony Środowiska). Do Wykonawcy należy również wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku oraz spełnienie innych wymagań narzuconych decyzją środowiskową. Wyniki pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej oraz zgodnie z zapisami art. 122a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity, Dz. U nr 02 poz. 1232), wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego powinny być przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego po oddaniu inwestycji do użytkowania. Wykonawca musi wykonać dokumentację zgłoszeniową instalacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola magnetyczne i przesłać do odpowiednich urzędów (co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji). Ww. dokumentacja wraz z potwierdzeniem przesłania jej i pomiarów do odpowiednich urzędów, powinna stanowić załącznik do dokumentacji powykonawczej. Ścieki opadowe i roztopowe z terenu SE Pątnów są w chwili obecnej odprowadzane do kanalizacji deszczowej Elektrowni Pątnów. Zgodnie z obowiązującym prawem PSE SA są zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych. Zawarta jest umowa cywilnoprawna z właścicielem odbiornika ścieków Elektrownią Pątnów. Wykonawca sporządzi bilans wszystkich ścieków opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji. który będzie stanowił podstawę do zawarcia aneksu do ww. umowy oraz będzie stanowić załącznik do dokumentacji powykonawczej Wymagania w zakresie projektu budowlanego Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Projekt budowlany do opiniowania należy dostarczyć w wersji papierowej w liczbie 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF z możliwością wydruku Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Dokumentacja i projekty wykonawcze powinny być opracowane w języku polskim indywidualnie dla stacji i prac w otoczeniu stacji oraz dla stacji związanych (oddzielnie dla każdego obiektu) z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zawartymi w standardach PSE S.A. i przywołanych normach oraz z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie i warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, szczegółowych wytycznych, a także z uwzględnieniem wymagań zawartych w poszczególnych projektach budowlanych. Projekt wykonawczy powinien zawierać w szczególności elementy podane w kolejnych punktach. Strona 14 z 155

15 Część budowlana PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część budowlana projektu wykonawczego powinna zawierać: 1. Opisy techniczne, spisy zawartości, kopie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz kopie i zestawienia innych istotnych dokumentów, opisy prac przygotowawczych i projektowych, określenie granic zakresu prac objętych zamówieniem. 2. Rysunki zagospodarowania terenu stacji na podkładach map sytuacyjno-wysokościowych w tym: a) lokalizację rozbudowywanych i nowobudowanych budynków stacyjnych, b) lokalizację zbiornika wody p.poż., c) lokalizację fundamentów pod konstrukcje szynoprzewodów SF 6, d) lokalizację fundamentów pod konstrukcje bramek i słupów linii, e) lokalizację fundamentów pod konstrukcje aparatury napowietrznej, f) lokalizację siatki uziemiającej, g) lokalizację sieci podziemnych: odwodnienia, kanalizacji wodociągowej, kanalizacji kablowej, itp. 3. Rysunki profili podłużnych przęsła linii 400 kv. 4. Rysunek mostu rurowego 110 kv. 5. Rysunki wszystkich stosowanych konstrukcji wsporczych. 6. Rysunki wszystkich stosowanych typów fundamentów (wylewanych i prefabrykowanych). 7. Rysunki konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami, z zaznaczonymi parametrami i rodzajem zastosowanego materiału oraz powiazania z układami i urzadzeniami istniejącymi. 8. Opis technologii zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji wsporczych oraz fundamentów. 9. Rysunki wykonawcze elementów mechaniczno-konstrukcyjnych z pokazaniem połączeń przewodów linii z szynoprzewodami i ogranicznikami przepięć. 10. Rysunki wykonawcze elementów elektrycznych z pokazaniem: a) schematów zasadniczych obwodów pierwotnych, b) schematów ideowych obwodów wtórnych i pomocniczych, c) schematów montażowych obwodów wtórnych i pomocniczych, d) schematów ideowych i montażowych infrastruktury telekomunikacyjnej. 11. Wykazy materiałów do rozbudowy stacji, z podziałem na obwody pierwotne oraz wtórne i pomocnicze. 12. Wykazy urządzeń do rozbudowy stacji, z podziałem na obwody pierwotne oraz wtórne i pomocnicze. 13. Wykazy części zapasowych, zamiennych oraz wymaganych ilości. 14. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczych oraz fundamentów budowanej stacji. 15. Projekty prac budowlanych w zakresie: a) rozbudowy budynku rozdzielni 400 kv, b) rozbudowy budynku nastawni, c) budowy budynku rozdzielni 110 kv, d) budowy kontenera agregatu pradotwórczego, e) budowy/rozbudowy kanałów kablowych/ kanalizacji kablowej, Strona 15 z 155

16 f) oświetlenia stacji, g) dróg wewnętrznych, h) ogrodzenia terenu stacji, PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY i) sieci odwodnienia, wod.-kan, p.poż., j) zagospodarowania terenu rozdzielni. 16. Wyniki obliczeń (z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym szczególnie: a) mechaniczno- konstrukcyjne, b) wytrzymałości zwarciowej, c) nastawień automatyki zabezpieczeniowej EAZ (uzgodnione z Operatorem Systemu Przesyłowego), d) ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. 17. Dokumentacje Techniczno Ruchowe nowych urządzeń. 18. Projekty instalacji elektrycznych, teletechnicznych, grzewczych, wentylacyjnych, przeciwpożarowych, itp. obiektów budowlanych i urządzeń przynależnych. Wymienione projekty i rysunki powinny zawierać elementy, detale i przekroje niezbędne do prac montażowych oraz kontroli jakości wykonywanych prac Część technologiczna Część technologiczna projektu wykonawczego powinna zawierać: 1. Schematy zasadnicze obwodów pierwotnych z zaznaczonym typem aparatury, jej parametrami. 2. Schematy rozwiązań konstrukcyjnych pól rozdzielni i układów technologicznych. 3. Rysunki sytuacyjne pokazujące wzajemne rozplanowanie urządzeń i ich powiązania (w tym lokalizacja siatki uziemiającej i elementów ochrony technicznej stacji). 4. Dokumentacja obwodów wtórnych. Projekt musi obejmować całość obwodów wtórnych i pomocniczych SE 400/220/110 kv Pątnów, w tym projekty dla etapów przejściowych i powiązań z obiektami istniejącymi. Powinien w odrębnych częściach obejmować wymagane uzupełnienia i zmiany w obwodach wtórnych stacji związanych oraz w ośrodkach nadrzędnych dyspozycji mocy (KDM i ODM) i centrum nadzoru eksploatacyjnego (CN i RCN). Powinien zawartością obejmować wymagania Standardów Zamawiającegow zakresie dokumentacji urządzeń i oprogramowania. Powinien obejmować obwody wtórne z podziałem na odpowiednie grupy i układy oraz systemy stacji. W projekcie wykonawczym muszą być zawarte wymagane powiązania, konfiguracja, parametryzacja, zasilanie urządzeń oraz wszelkie inne elementy dla zapewnienia realizacji funkcji określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w standardach PSE S.A. 5. Projekt wykonawczy powinien zawierać co najmniej, lecz nie ograniczać się do wymienionych poniżej elementów: a) schematy funkcjonalne obwodów wtórnych stacji, w tym poszczególnych pól rozdzielni 400 kv i 110 kv, pól potrzeb własnych SN i nn, z pokazaniem urządzeń oraz funkcji tych urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem źródeł sygnałów wejściowych oraz odbiorców sygnałów wyjściowych, b) schematy funkcjonalne poszczególnych obwodów wtórnych stacji (jak: EAZ, SSiN, SRZ, pomiarów energii, telekomunikacji, ochrony technicznej, itp.) oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej systemów (z pokazaniem struktury komunikacji, w tym sieci LAN), c) schematy zasadnicze (ideowe) obejmujące całość obwodów wtórnych i pomocniczych obiektów nowobudowanych i obiektów związanych istniejących oraz obiektów stacji Strona 16 z 155

17 związanych (obwody zabezpieczeń, sterowań, pomiarów, rejestracji, sygnalizacji, telemechaniki, telekomunikacji). Schematy powinny obejmować wszystkie obwody wtórne i pomocnicze oraz ich aparaty i urządzenia zainstalowane. Powinien być zastosowany odpowiedni podział rysunków i opisów według pól, rozdzielni, systemów i układów, d) schematy montażowe (połączeń i przyłączeń) obejmujących całość obwodów wtórnych i pomocniczych obiektów nowobudowanych i obiektów związanych istniejących oraz obiektów stacji związanych z podaniem numerów i rozmieszczenia zacisków montażowych wraz z adresowaniem obwodów (w szafkach rozdzielni, urządzeniach, szafach SSiN oraz innych tablicach/szafach elementów związanych). Powinny być również pokazane wszystkie kable pomiarowe, sterownicze i sygnalizacyjne (typ, nr, adres, liczba żył rezerwowych), e) schematy koordynacyjne poszczególnych aparatów i urządzeń lub/i poszczególnych systemów stacji, f) schematy elewacji i rozmieszczenia urządzeń (w tym urządzeń w szafach) oraz rozprowadzenia kabli wewnątrz budynków stacyjnych oraz na terenie stacji, g) opisy i schematy procesów pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji danych oraz zestawienia danych (wraz z wymaganymi atrybutami) przewidzianych do dystrybucji w każdym kierunku, zgodnie z wymaganiami i logiką normy PN EN (w szczególności tom 8-1), h) wykazy urządzeń oraz zestawienie danych technicznych poszczególnych urządzeń, i) zestawienia materiałów oraz zestawienie danych technicznych poszczególnych materiałów, w tym wykaz wszystkich kabli pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych, j) programy testów FAT, SAT i końcowych SSiN, k) instrukcje obsługi SSiN i ARST, l) opis techniczny i obliczenia oraz analizy potwierdzające spełnienie wymagań standardów, z uwzględnieniem: i) parametryzacji poszczególnych urządzeń i układów w tym przygotowanie nastaw zabezpieczeń, ii) iii) iv) konfiguracji i logik poszczególnych urządzeń i układów, opisów poszczególnych układów oraz działania poszczególnych algorytmów systemów oraz aplikacji obsługi, list sygnałów, algorytmów blokad i sekwencji łączeniowych. 6. Wymagania odnoszą się odpowiednio do projektów wykonawczych telekomunikacji, systemów ochrony technicznej i p.poż. 7. Dokumentacje techniczne dotyczące SOT powinny zawierać: a) opisy funkcjonalne urządzeń, które mają być zastosowane w SOT, b) schematy architektury systemu i sposobu realizacji komunikacji, c) schematy połączeń do źródeł zasilania z potrzeb własnych stacji, d) schematy innych połączeń systemów SOT do istniejących układów/ systemów na stacji, e) wyszczególnienia licencji oprogramowania jakie będzie instalowane na serwerze integrującym w RCN, f) schematy rozmieszczenia pomieszczeń budynków, w których będzie instalowany SOT, g) listy sygnałów z systemów SOT do SSiN i do RCN. 8. W przypadku powiązań z obwodami istniejącymi (również w stacjach związanych), wszystkie schematy i rysunki, na których nanosi się zmiany dla tych stacji, należy zastąpić nowymi, tak aby projekty obwodów tych stacji stanowiły spójną całość. Strona 17 z 155

18 9. Projekt wykonawczy wymaga opinii Zamawiającego. Do zaopiniowania należy przekazać Zamawiającemu całość projektu wykonawczego obwodów wtórnych SE 400/220/110 kv Pątnów wraz z projektami dla stacji związanych. 10. Wykazy części rezerwowych i ich wymagane ilości. 11. Obliczenia (wyniki obliczeń z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym szczególnie: a) wytrzymałości zwarciowej, b) doboru parametrów technicznych urządzeń i aparatury pierwotnej, c) dobór i nastawienia urządzeń w SE 400/220/110 kv Pątnów i w stacjach związanych, d) doboru parametrów budynków i budowli oraz sieci pomocniczych (sieci wodociągowej, itp.), e) ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. 12. Program realizacji przedmiotu zamówienia oraz technologię i harmonogram realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia. 13. Zestawienie badań odbiorczych, w tym: a) odbiorów fabrycznych materiałów do budowy stacji z udziałem Zamawiającego, b) badań i odbiorów fabrycznych urządzeń pierwotnych i wtórnych oraz układów technologicznych (w tym urządzeń EAZ, SSiN) z udziałem Zamawiającego, c) badań odbiorczych i rozruchowych zainstalowanych urządzeń obwodów pierwotnych (z uwzględnieniem odbiorów prac zanikających w trakcie budowy), d) badań odbiorczych zainstalowanych urządzeń obwodów wtórnych i pomocniczych. 14. Program zapewnienia jakości, zestawienie, opis z harmonogramem punktów kontroli jakości w trakcie prac objętych przedmiotem zamówienia, zakres kontroli i wykaz elementów podlegających kontroli wraz z podaniem kryteriów akceptacji Zamawiającego. 15. Dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) zainstalowanych urządzeń i aparatów. Dokumentacja ta powinna w szczególności opisywać zainstalowane urządzenia i ich działanie; powinna określać terminy i warunki przeprowadzania przeglądów; powinna opisywać procedury lokalizacji i usuwania usterek, zwłaszcza uszkodzeń pojedynczych elementów urządzeń i układów i procedury eksploatacji; powinna określać urządzenia i aparaturę jaką należy wykorzystywać do prac konserwacyjnych i naprawczych. Dokumentacja techniczno ruchowa zostanie przekazana w języku polskim w formie papierowej (min. 5 egzemplarzy: 1 stacja, 3 PSE-Zachód, 1 archiwum) oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF. 16. Dokumentacja oprogramowania włącznie z udzieleniem odpowiednich licencji na użytkowanie oprogramowania. Dostawca powinien dostarczyć dokumentację oprogramowania użytkowego, w tym narzędziowego, serwisowego w wersji skompilowanej na płytce CD. 17. Analizy, wyniki pomiarów i obliczenia potwierdzające spełnienie wymagań programu funkcjonalno-użytkowego i przywołanych norm. 18. Szczegółowa Instrukcja Eksploatacji SE 400/220/110 kv Pątnów oraz aktualizacja Szczegółowej Instrukcji Eksploatacji dla stacji związanych. 19. Dokumentacja powykonawcza: a) zakres dokumentacji powykonawczej dotyczy SE 400/220/110 kv Pątnów, jak również pól w stacjach związanych, współpracujących z odpowiednimi polami w SE 400/220/110 kv Pątnów, w przypadku instalowania w tych stacjach nowej aparatury i urządzeń lub adaptacji istniejącej, b) dokumentację powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania. Pozytywna opinia projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia poprawnie pod względem technicznym, ruchowo-eksploatacyjnym i pod względem wymagań środowiskowych. Strona 18 z 155

19 Organizacja robót budowlanych Przygotowanie terenu budowy Organizacja robót budowlanych musi być dostosowana do zakresu i harmonogramów realizacji przedmiotowego zamówienia i musi uwzględniać etapowanie inwestycji. Organizację tych robót musi wykonać Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem harmonogramu wyłączeń w kolejnych etapach realizacji. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje projekt organizacji ruchu drogowego na czas modernizacji stacji 400/220/110 kv Pątnów i prac prowadzonych w stacjach związanych oraz wyznaczy trasy przejazdu. Drogi transportowe oraz ciągi piesze muszą być odpowiednio oznakowane i w przypadkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego wygrodzone. Jeżeli zajdzie konieczność to miejsca pracy winny zostać ogrodzone ogrodzeniami tymczasowymi z siatek PVC Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Z uwagi na brak miejsca dla zlokalizowania zaplecza budowy na terenie stacji, powinno ono zostać zlokalizowane poza terenem stacji w sposób nie kolidujący z budową obiektów elektroenergetycznych. Na czas budowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do: 1. Przeprowadzenia uzgodnień z własicicielem/właścicielami terenu pod zaplecze techniczne. 2. Zorganizowania zaplecza, którego teren musi być ogrodzony z niezależnym wydzielonym wjazdem. 3. Wykonania drogi dojazdowej zaplecza i placu budowy. 4. Wykonania zasilania zaplecza i placu budowy, na czas budowy Wykonawca zainstaluje własną rozdzielnię dla zasilania zaplecza i placu budowy. 5. Wykonania zaplecza socjalnego, w tym sanitariatów dla pracowników zgodnie z odpowiednimi wymaganiami, ścieki sanitarne należy odprowadzić do szczelnego zbiornika czasowo opróżnianego przez odpowiednią firmę na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia zasad racjonalnej gospodarki odpadami zgodnie z głównym aktem prawnym regulującym problem gospodarki odpadami - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U poz. 21), w tym między innymi należy również, zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki odpadami, przewidzieć odpowiednie kontenery na odpady. Należy prowadzić ich segregację Warunki bezpieczeństwa pracy Wykonawca bezpośrednio po zawarciu kontraktu na realizację przedmiotu zamówienia opracuje informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a bezpośrednio przed wejściem na budowę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni i pouczeni o zasadach poruszania się i pracy na terenie obiektów energetycznych oraz wyposażeni w odzież ochronną i pozostały sprzęt ochrony osobistej tj. kamizelki ostrzegawcze PN-EN 471 o odpowiedniej klasie widoczności z nadrukiem firmy na plecach, kaski, rękawice, obuwie i okulary ochronne itp. wynikające ze specyfiki prowadzenia różnego rodzaju robót budowlano - montażowych. Strona 19 z 155

20 Dla zrealizowania przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót: a) niezbędne przepisy zawarte w poszczególnych działach Dziennik Ustaw Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity), w szczególności 39, b) wymagania dotyczące BHP i ppoż., podane w niniejszym PFU oraz inne zawarte w odpowiednich normach, rozporządzeniach oraz standardach w zakresie BHP i ppoż. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji dotyczących BHP i ochrony ppoż. stosowanych i obowiązujących u Zamawiającego. Wykaz wzorcowych instrukcji dotyczących BHP i ppoż. zestawiono poniżej: 1. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na wysokości z użyciem sprzętu chroniącego prze upadkiem z wysokości. 2. Instrukcja postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym. 3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wersja Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. 5. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy. 6. Zasady znakowania obiektów majątku sieciowego w zależności od stref oddziaływania pola elektromagnetycznego. 7. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, np. w formie pisemnej, przed rozpoczęciem robót związanych z danym zamierzeniem inwestycyjnym, musi udostępnić Wykonawcy powyższe instrukcje. Podczas prac na stacjach, pracownicy Wykonawcy muszą zachować szczególną ostrożność, a wszelkie prace prowadzić pod ścisłym nadzorem służb BHP Dostawcy oraz pod nadzorem (polegającym na prawie do kontroli) służb BHP Zamawiającego. Wiele prac będzie zaliczanych do prac na wysokości jako szczególnie niebezpieczne, dla których obowiązują stosowne wymagania i ograniczenia jak np. pogodowe. W związku z powyższym Wykonawcy musi spełnić wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych zgodnie Dziennik Ustaw , 81, i innych związanych. Instalacje elektryczne dla potrzeb placu budowy muszą odpowiadać HD : Wytyczne dotyczące BHP i ppoż. 1. Stosowanie przepisów BHP i ppoż Wykonawca zobowiązany jest na etapie wyboru technologii wykonywania prac uwzględnić bezpieczeństwo ludzi będących wykonawcami lub użytkownikami Umowy, stosownie do wymagań wynikających z przepisów prawa i regulacji wskazanych w punkcie 1.4 niniejszego punktu. oraz zasad dobrej praktyki i aktualnej wiedzy technicznej Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac objętych Umową w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo oraz ograniczone do minimum ryzyko utraty życia i zdrowia ludzi lub powstania zagrożeń wypadkowych W przypadku, gdy zakres prac przewiduje obecność pracowników Wykonawcy lub osób działających na zlecenie Wykonawcy na budowie lub istniejącym obiekcie elektroenergetycznym, Wykonawca zobowiązany jest do: Strona 20 z 155

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI... 4 2. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 6 2.2. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, październik 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia...6 1.2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia...7

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA MODERNIZACJI SE 220/110 KV SE KONIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: MODERNIZACJA STACJI 220/110 KV KONIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rybna 4, tel.: 0 33 8100-274, e-mail kamsc@wp.pl OBIEKT: ADRES: Oświetlenie uliczne Bielsko-Biała ul. Dożynkowa gm. kat. 0038 Stare Bielsko INWESTOR: GMINA BIELSKO BIAŁA TEMAT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGA DOJAZDOWA DO AMFITEATRU W ŻYWCU INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU 34-300 Żywiec Ul. Rynek 2 AUTOR

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.01.00-00-002/11-00 Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Opracował: Sprawdził: Kwiecień 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH dla prac związanych z wymianą słupów parkowych oświetlenia ulicznego nn 0,4kV w Pułtusku przy ul.rynek i Konopnickiej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis WYTYCZNE WYKONAWCZE Nazwa zadania : Program SAIDI 35% Wymiana linii napowietrznej SN L-584 na izolowaną w systemie PAS na odcinku przechodzącym przez tereny leśne od słupa nr 31 do do słupa Nr 48 odgałeźienie

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej Program funkcjonalno-użytkowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego:

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, lipiec

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 z 6 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. Przedmiot postępowania. 2. Zakres zamówienia 3. Informacje dotyczące zagadnień technicznych i formalnoprawnych dla SE 4.

Bardziej szczegółowo

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice.

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Strona 1 z 6 1. Nazwa zadania: Przyłączenie do sieci

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT dla budowy oświetlenia ulicy Nowej w Niemodlinie, na odcinku od istniejącego słupa nr 713 do ulicy Daszyńskiego. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym 1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót budowlano-montażowych polegających na budowie sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło.

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa połączenia linii napowietrznej relacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Oświetlenie uliczne drogi gminnej dz. nr 203. LOKALIZACJA: Rożnów dz. nr 203 gm. Gródek nad Dunajcem CPV :

OBIEKT : Oświetlenie uliczne drogi gminnej dz. nr 203. LOKALIZACJA: Rożnów dz. nr 203 gm. Gródek nad Dunajcem CPV : ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul.śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl K R S 0000 193545 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia TOM I P R O J E K T B U D O W

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Marzec Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Marzec Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las Opracował: Sprawdził: Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA...5 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...6 2. CZĘŚĆ OPISOWA...7 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR na montaż i wymianę platform bocianich na słupach w linii nn

UMOWA NR na montaż i wymianę platform bocianich na słupach w linii nn UMOWA NR na montaż i wymianę platform bocianich na słupach w linii nn zawarta w Płocku w dniu 2016 roku pomiędzy: ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130,

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY EL-PRO s.c. Anna Pudełko & Gerard Morawiec PROJEKTOWANIE, NADZORY INWESTYCYJNE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ul. Damrota 78, 43-100 Tychy tel. 501 074 895 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane)

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis WYTYCZNE WYKONAWCZE Nazwa zadania : SAIDI 35% Wymiana słupów o niezadowalającym stanie techniczym wraz z wymian izolatorów ceramicznych na kompozytowe na odcinku linii napowietrznej SN L-753 od słupa NR

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina ZAMAWIAJĄCY: PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a 00-876 Warszawa WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1 Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2 INWESTOR...3 1.3 ZLECENIODAWCA...3 1.4 WYKONAWCA...3 1.5 ZAKRES RZECZOWY ROBÓT...3 1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.7 UŻYTKOWNIKIEM...3 1.8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ INWESTOR: GMINA WIELKA OPRACOWAŁ: WOJCIECH LISEK RP-Upr 945/94 DATA : 04.2009 SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka, usunięcie i utylizacja z 34 obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy: [N1] PN-EN 61082-1:2015 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice Część 1: Podstawowe zasady. [N2] PN-EN 60617-2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach.

Bardziej szczegółowo

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych

Bardziej szczegółowo

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv?

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv? Konstancin-Jeziorna, 2 listopada 2011 roku Odpowiedzi na pytania dotyczące uściślenia wymagań określonych w Wytycznych odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych Pytanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn.

Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn. SM/ST/2006/12 Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R.

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ADAMEX S.C. ADRES: UL. BOBRZAŃSKA 12, 59-220 LEGNICA NIP: 691-243-45-18 TEL. KONTAKTOWY: 518 018 092 E-MAIL: BIURO@ADAMEX-LCA.PL PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy. l. p. Imię i nazwisko Podpis. 1 Karolina Kłosiewicz. 2 Zbigniew Wieloch

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy. l. p. Imię i nazwisko Podpis. 1 Karolina Kłosiewicz. 2 Zbigniew Wieloch PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA REMONTU KONSRUKCJI TŁUMIKÓW AKUSTYCZNYCH Z WYMIANĄ ELEMENTÓW TŁUMIĄCYCH WENTYLATORNI GŁÓWNEJ STACJI A-10 POLE MOKOTOWSKIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna przyłącze wody wraz z przebudową istniejącego przyłącza wody dla potrzeb budowy przedszkola przy zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie dz. Nr 1686 Zamawiający: Gmina Halinów

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy: [N1] PN-EN 61082-1:2015 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice Część 1: Podstawowe zasady. [N2] PN-EN 60617-2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach.

Bardziej szczegółowo

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej,

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej, D-1 Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach technicznych i innych kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie; obsługi, konserwacji, napraw montażu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice.

Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice. 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ;

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ; Zasad konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... reprezentowany przez: mgr inż. Czesław Maj Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie Załącznik nr 3 Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie reprezentowanym przez: Dyrektor RZE Końskie: mgr inż Henryka Ludwikowska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR Gmina Kamieńsk Kamieńsk ul. Wieluńska 50 OBIEKT Przebudowa oświetlenia terenu i zasilania przepompowni Kamieńsk ul. Kościuszki dz. nr 84/1, 118, 125 obr. 4 TEMAT SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SE 400/110 kv TARNÓW WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo