dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski"

Transkrypt

1 Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadający NIP oraz kapitał zakładowy w wysokości , prowadzącym działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej Biuro Maklerskie ), zwaną dalej Bankiem reprezentowaną przez: 1. Imię i Nazwisko 2. Imię i Nazwisko a Panią/Panem Adres zamieszkania właściwy dla rozliczeń podatkowych Adres zameldowania w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania Adres korespondencyjny w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania Adres Telefon Numer PESEL legitymującą/ym się Data i miejsce urodzenia Obywatelstwo dla której/ego właściwy jest Urząd Skarbowy Adres zwaną/ym dalej Klientem, o następującej treści: Imię matki Imię ojca dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Z uwagi na to, że Klienta i Bank łączy Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Bankowości Prywatnej (dalej Umowa Ramowa ), Strony postanawiają, co następuje: 1 Przedmiot Umowy 1. Na podstawie Umowy, na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej (dalej Regulamin ) stanowiącym integralną cześć Umowy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawa Biuro Maklerskie zobowiązuje się wobec Klienta do przyjmowania i przekazywania do wybranego Domu Maklerskiego zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz innych dyspozycji związanych z wykonywaniem Umowy. 2. Usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych obejmują wyłącznie instrumenty finansowe, w obrocie którymi pośredniczy Dom Maklerski. 3. Warunkiem świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych jest zawarcie przez Biuro Maklerskie na rzecz Klienta, na mocy pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, z Domem Maklerskim umowy regulującej świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski dla Klienta Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.. 4. Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia nabycia instrumentów finansowych, jeżeli środki zgromadzone na Rachunku Inwestycyjnym Klienta w Domu Maklerskim wystarczają na pokrycie zleceń nabycia instrumentów finansowych oraz innych zobowiązań Klienta w stosunku do Domu Maklerskiego. 5. Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia zbycia instrumentów finansowych, jeśli ich stan na Rachunku Inwestycyjnym Klienta w Domu pod nr KRS , posiadający NIP oraz kapitał zakładowy w wysokości zł w całości wpłacony scan 1/5 9855

2 Maklerskim wystarcza na pokrycie zlecenia zbycia. 2 Oświadczenia stron 1. Biuro Maklerskie oświadcza, że świadcząc usługi, o których mowa w 1 Umowy, działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej oraz pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Biuro Maklerskie oświadcza, że zgodnie z Polityką kategoryzacji klientów Banku BGŻ BNP Paribas SA zaklasyfikowało Klienta jako Klienta detalicznego. 3. Biuro Maklerskie oświadcza, że przeprowadziło badanie odpowiedniości usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zaś jego wynik został wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy. 4. Klient oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy: 4.1. został mu doręczony Regulamin oraz uznaje, że stanowi on integralną część Umowy i że wiąże Biuro Maklerskie i Klienta z chwilą jej zawarcia, 4.2. otrzymał informację o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klienta zgodnie z Regulaminem zarządzania konfliktami interesów Banku BGŻ BNP Paribas SA oraz Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP S.A. i wyraża zgodę na zawarcie Umowy, nawet jeżeli Biuro Maklerskie poinformowało go o istnieniu konfliktu interesów związanych z wykonywaniem na jego rzecz Umowy, 4.3. został poinformowany o zaklasyfikowaniu do kategorii Klienta detalicznego, 4.4. otrzymał ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Instrumenty finansowe, w sposób umożliwiający Klientowi podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych, 4.5. został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Biuro Maklerskie lub Dom Maklerski oraz o prawie poprawiania tych danych i ich uzupełniania, 4.6. został poinformowany, czy usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, bądź Instrumenty finansowe będące jej przedmiotem, są dla niego odpowiednie, (zaznaczyć, jeśli ma zastosowanie) W przypadku, gdy Klient nie przedstawia informacji wystarczających do dokonania oceny odpowiedniości przez Biuro Maklerskie, Klient oświadcza, że został ostrzeżony o braku możliwości dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, są dla niego odpowiednie, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację oraz iż Umowa jest zawarta na wyraźne żądanie Klienta. (zaznaczyć, jeśli ma zastosowanie) W przypadku, gdy w ocenie Biura Maklerskiego usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, bądź Instrumenty finansowe będące jej przedmiotem, są nieodpowiednie, Klient oświadcza, iż został poinformowany o braku odpowiedniości oraz iż Umowa jest zawarta na wyraźne żądanie Klienta. 5. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie treści składanych przez niego Zleceń oraz Dyspozycji telefonicznych. 6. Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Biuro Maklerskie do Domu Maklerskiego oraz otrzymywanie przez Biuro Maklerskie od Domu Maklerskiego, w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych Umową, danych osobowych Klienta oraz innych informacji, w szczególności o złożonych Zleceniach lub Dyspozycjach oraz informacji o dokonanej ocenie odpowiedniości, jak również danych stanowiących podstawę do dokonania przedmiotowej oceny; 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie przez Biuro Maklerskie od Domu Maklerskiego informacji o posiadanym przez Klienta numerze Rachunku Inwestycyjnego w Domu Maklerskim, transakcjach zrealizowanych przez Dom Maklerski na podstawie złożonych przez Klienta zleceń i stanie Rachunku Inwestycyjnego oraz innych informacji związanych z wykonywaniem Umowy, jak również na przetwarzanie tych informacji w celu umożliwienia Klientowi sprawdzenia aktualnego stanu posiadanych instrumentów finansowych, ich wartości oraz stanu środków pieniężnych rejestrowanych na Rachunku Inwestycyjnym prowadzonym na rzecz Klienta przez Dom Maklerski. 8. W trybie określonym w art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy Klient upoważnia Bank do otrzymywania posiadanych przez Biuro Maklerskie informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy, uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, w tym dotyczących zawieranych transakcji i stanu Rachunku Inwestycyjnego. 9. Klient upoważnia Biuro Maklerskie do przekazywania informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową związaną z wykonywaniem Umowy pracownikom Banku, wykonującym czynności związane z zawieraniem i wykonywaniem Umowy w oddziałach Banku zgodnie z przepisem art. 113 Ustawy. 10. Klient upoważnia Biuro Maklerskie do wnioskowania, na jego rzecz w Domu Maklerskim, o udostępnienie możliwości korzystania z usług świadczonych poprzez sieć internet z wykorzystaniem systemu elektronicznego o nazwie System Inwestora. 11. W związku ze złożeniem wniosku o umożliwienie korzystania z usług z wykorzystaniem systemu elektronicznego Systemu Inwestora Klient oświadcza, że: pełnomocnicy upoważnieni do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym mogą składać dyspozycje za pośrednictwem systemu elektronicznego System Inwestora: jako sposób identyfikacji przy korzystaniu z systemu elektronicznego System Inwestora wybiera: Login i hasło scan 2/5 9855

3 11.3. wyraża zgodę na identyfikację osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym w sposób wybrany przez tę osobę (inną niż sposób identyfikacji Klienta)*: *Zaznaczyć w przypadku kiedy osoba upoważniona korzysta z dotychczasowego sposobu logowania tj. loginu i tokena zamierza korzystać na zasadach określonych, w regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym, przez Dom Maklerski z następujących serwisów czasu rzeczywistego (w przypadku braku oznaczenia Dom Maklerski może nie udostępnić Klientowi serwisu czasu rzeczywistego lub może udostępnić nieodpłatnie wybrany przez Dom Maklerski serwis czasu rzeczywistego): Notowania on-line/1 oferta Notowania on-line/5 ofert Pełen arkusz Statica mdm zobowiązuje się: nie udostępniać serwisów czasu rzeczywistego ani innych serwisów bazy danych publicznego rynku regulowanego osobom trzecim oraz nie wykorzystywać tych serwisów w sposób niezgodny z celami umowy. Zakaz powyższy dotyczy także udostępniania serwisów za pośrednictwem urządzeń teletransmisyjnych (telekomunikacyjnych) i/lub w postaci elektronicznego przekazu, nie dostarczać do Domu Maklerskiego drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym wyraża zgodę na wgląd do posiadanej przez Dom Maklerski dokumentacji dotyczącej Klienta w zakresie postanowień dotyczących serwisów czasu rzeczywistego, podmiotom prowadzącym publiczny rynek regulowany i dystrybutorom danych oraz na przekazywanie przez Dom Maklerski do tych podmiotów, na ich żądanie danych osobowych Klienta oraz informacji o naruszeniu przez Klienta zobowiązań określonych powyżej zna i akceptuje szczegółowe warunki składania dyspozycji za pomocą elektronicznych nośników informacji zawarte przez Dom Maklerski w regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym. 12. Klient upoważnia Biuro Maklerskie do podpisania w jego imieniu i na jego rzecz w Domu Maklerskim umowy o (zaznaczyć właściwe): Umowy o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym dla Klienta Biura Maklerskiego Umowy o świadczenie usług brokerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów 3. Rachunki Bankowe 1. Klient wskazuje następujące Rachunki Bankowe: a) prowadzony w PLN, b) prowadzony w EUR, c) prowadzony w USD, d) prowadzony w GBP, e) prowadzony w CHF, z których mogą być przekazywane środki pieniężne na Rachunek Inwestycyjny Klienta w Domu Maklerskim i na które będą przekazywane środki pieniężne z Rachunku Inwestycyjnego w Domu Maklerskim w związku ze złożonymi dyspozycjami przelewów z Rachunku Inwestycyjnego, i jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie numerów w/w rachunków w Umowie o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym dla Klienta Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., która zostanie zawarta w jego imieniu przez Biuro Maklerskie z Domem Maklerskim. 2. Zmiana Rachunku Bankowego nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. Klient zawiadamia Biuro Maklerskie o zmianie Rachunku Bankowego oraz składa polecenie zawiadomienia Domu Maklerskiego o zmianie Rachunku Bankowego poprzez złożenie, w sposób określony w Regulaminie dla Dyspozycji, odpowiedniego formularza. 4 Kanały Dostępu 1. Na podstawie niniejszej Umowy i Regulaminu Klient może składać w Biurze Maklerskim Zlecenia i Dyspozycje drogą telefoniczną. Warunkiem ich przyjmowania i przekazywania przez Biuro Maklerskie do Domu Maklerskiego jest posiadanie przez Biuro Maklerskie wymaganych przez przepisy prawa danych osób upoważnionych do składania takich Zleceń i Dyspozycji ( Osoby upoważnione ). 2. Klient może składać Dyspozycje bezpośrednio w Oddziale na zasadach wskazanych w Regulaminie. 3. Możliwość składania zleceń bezpośrednio w Domu Maklerskim przez internet określają regulacje Domu Maklerskiego. 4. W przypadku braku możliwości korzystania z któregokolwiek z Kanałów Dostępu, Klient może złożyć dyspozycję za pomocą innego Kanału Dostępu lub osobiście w Domu Maklerskim. Informacja o czasowym ograniczeniu dostępu do możliwości składania zleceń lub dyspozycji za pośrednictwem poszczególnych Kanałów Dostępu wraz ze wskazaniem okresu tego ograniczenia oraz Kanału Dostępu, którego to ograniczenie dotyczy podawana jest do wiadomości Klienta za pośrednictwem strony internetowej Biura Maklerskiego. scan 3/5 9855

4 5 Hasło identyfikacyjne 1. Klient wskazuje następujące hasło identyfikacyjne:. 2. Strony postanawiają, że wskazane w ust. 1 hasło identyfikacyjne będzie służyć do identyfikacji Klienta oraz wszystkich Osób upoważnionych na potrzeby składania przez nie Zleceń i Dyspozycji w drodze telefonicznej oraz uzyskiwania przez nie informacji o usługach świadczonych na ich rzecz na podstawie Umowy. 3. Strony postanawiają, że wskazane w ust. 1 hasło identyfikacyjne będzie podane w umowie z Domem Maklerskim, jako hasło do Rachunku Inwestycyjnego Klienta. 4. Zmiana hasła nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. Klient składając Dyspozycję zawiadamia Biuro Maklerskie o zmianie hasła oraz składa polecenie zawiadomienia Domu Maklerskiego o zmianie hasła poprzez złożenie, w sposób określony w Regulaminie dla Dyspozycji, odpowiedniego formularza. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika Biura Maklerskiego, na zasadach opisanych w Regulaminie, faktu przyjęcia Dyspozycji, dotychczasowe hasło traci moc, a w jego miejsce zaczyna obowiązywać nowe hasło. Jednocześnie Biuro Maklerskie niezwłocznie przekaże wydane przez Klienta polecenie zawiadomienia Domu Maklerskiego o zmianie hasła. 6 Komunikacja 1. Z zastrzeżeniem postanowienia 4 ust. 1 oraz 6 ust. 2, komunikacja między Biurem Maklerskim a Klientem będzie odbywać się poprzez wysłanie listu lub drogą elektroniczną na następujące adresy: Adres Biura Maklerskiego: Warszawa , Pl. Piłsudskiego 1 Adres Klienta**: Adres korespondencyjny ** Zaznaczyć właściwe 2. Składanie reklamacji oraz udzielanie przez Biuro Maklerskie odpowiedzi na złożone reklamacje, związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Biuro Maklerskie usług określonych Umową, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 3. W razie zmiany adresów wskazanych w ust. 1 Strona, której zmiana dotyczy, obowiązana jest zawiadomić drugą Stronę niezwłocznie o zmianie w sposób wskazanym w ust. 1. Zmiana adresów wskazanych w ust. 1 nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. Wraz z informacją o zmianie adresu Klient składa dyspozycję przesłania informacji o zmianie adresu do Domu Maklerskiego. 7 Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Klienta niezbędnych do świadczenia przez Biuro Maklerskie usług na podstawie Umowy jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/ Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zbiera te dane w celu realizacji zawartej z Klientem Umowy. 3. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Bank są uprawnione do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 4. Podanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. 8 Poufność Biuro Maklerskie zobowiązuje sie do zachowania w tajemnicy informacji związanych z zawarciem oraz wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa. 9 Postanowienia końcowe 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Tryb wypowiedzenia niniejszej Umowy określa Regulamin. Biuro Maklerskie może wypowiedzieć Umowę w razie rozwiązania Umowy Ramowej. 3. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie i Umowie, Umowa może zostać wypowiedziana przez Biuro Maklerskie w razie naruszenia przez Klienta zobowiązań określonych w Umowie lub Regulaminie. 4. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszej Umowie z wielkiej litery, a niezdefiniowane w jej treści, mają znaczenie przypisane im w Regulaminie. 5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu. Regulamin został doręczony Klientowi przed zawarciem Umowy oraz jest udostępniany na stronie internetowej 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: Załącznik nr 1: Kopia formularza oceny odpowiedniości Załącznik nr 2: Pełnomocnictwo 8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 9. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie i Regulaminie wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. scan 4/5 9855

5 Pieczątki imienne oraz podpisy za Bank Podpis Klienta Powyższy podpis został złożony w mojej obecności: Pieczątka imienna i podpis pracownika dokonującego weryfikacji scan 5/5 9855

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia - - w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH zawarta w dniu [] pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy:

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia 28.02.2008r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego

Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Rozdział I 1. Postanowienia ogólne 1.1. Działając na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Oddział w 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a Oddział w UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu r. w pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego ewniosku Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r.

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki przystąpienia do usług Private Banking...4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. Niniejszy Regulamin korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Platinum Fund 24 S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo