SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na opracowanie metodologii obliczania wskaźnika monitorowania celu 4 (czwartego) Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata (z perspektywą do 2030 r.) Poziom wzajemnego zaufania oraz przeprowadzenie na jej podstawie badania poziomu zaufania w województwie lubelskim realizowanego w ramach projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej I. Kontekst realizacji badania II. Cel badania III. Zakres badania IV. Zespół badawczy V. Minimum metodologiczne badania i sposób realizacji badania I. KONTEKST REALIZACJI BADANIA Województwo Lubelskie charakteryzuje znaczny potencjał rozwojowy. Możliwości rozwojowe mają charakter ukryty, a ich potencjalne uwolnienie zależne jest od racjonalnego i planowego uaktywnienia kapitału społecznego. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata jednym z najważniejszych wg niektórych teorii najważniejszym czynnikiem rozwoju są dwa kapitały: społeczny i instytucjonalny 1. Kapitał społeczny, jest uogólnieniem zaufania do innych, tzw. obcych nam, ludzi. Poprzez ten rodzaj zaufania, budowana jest forma wyobrażonej lub ideologicznej wspólnoty opartej o systemy kontraktów i szerszych umów społecznych. W krajach, gdzie uwarunkowania historyczne, kulturowe i geograficzne sprzyjały tworzeniu się wspólnot konsensualnych (jak np. w Skandynawii czy Ameryce Północnej) zgeneralizowane zaufanie do obcych, tj. kapitał społeczny, stworzyły podstawę dla ukształtowania się instytucji publicznych i nowoczesnej relacji państwo obywatele. Innymi słowy, społeczne zaufanie jest najważniejszym czynnikiem legitymizacji państwa i jego instytucji na wszystkich szczeblach organizacyjnych. W społecznościach, w których dominują zaufania zindywidualizowane, a relacje społeczne są konkretne, z uwagi na fakt bezpośrednich styczności członków tych społeczności, legitymizacja instytucji ma charakter tożsamościowy, organizowany poprzez wspólnotę kulturową, dla której czynnikiem stabilizującym jest jeden czas i wspólna przestrzeń. Ten rodzaj zaufania, kapitału spajającego, jest typowy dla społeczności o silnych cechach tradycyjnych. Zarówno pierwszy przypadek, utożsamiany z nowoczesnością, jak i drugi typowy dla społeczeństw tradycyjnych, niesie głębokie pokłady zdolności kooperacyjnych ich członków. 1

2 W wielu opracowaniach dotyczących zdolności do zgeneralizowanej ufności, Polacy przedstawiani są jako naród bardzo nieufny wobec współobywateli i państwa. Jak już wspomniano Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata traktuje kapitał społeczny, w tym zaufanie do innych ludzi jako jeden z najważniejszych czynników mogących przyczynić się do rozwoju regionu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż dane na temat poziomu zaufania są ograniczone i odnoszą się najczęściej do poziomu całego kraju. II. CEL BADANIA Celem badania jest oszacowanie poziomu wzajemnego zaufania jako jednego z komponentów kapitału społecznego (zarówno pomostowego jak i spajającego) oraz opracowanie syntetycznego wskaźnika poziomu zaufania służącego monitorowaniu celu 4 (czwartego) Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata Zamawiający określił wskaźniki kapitału pomostowego i spajającego następująco: A) Wskaźniki kapitału pomostowego 1. Poziom zaufania do większości ludzi w regionie. 2. Poziom zaufania do większości ludzi w biznesie. 3. Poziom zaufania do instytucji życia publicznego. 4. Poziom identyfikacji ze społecznością lokalną. 5. Poziom identyfikacji z regionem. 6. Poziom poczucia wpływu w wymiarze społeczności lokalnej i regionu. 7. Poziom zaufania obywateli do NGO. 8. Poziom zaufania do ludzi zagrożonych społecznym wykluczeniem, zmarginalizowanych. 9. Poziom zaangażowania społecznego na rzecz wspólnego dobra. 10. Poziom partycypacji publicznej poziom zaufania obywateli do władzy. 11. Poziom partycypacji publicznej poziom zaufania władzy do obywateli. B) Wskaźniki kapitału spajającego 1. Poziom zaufania do najbliższych. 2. Poziom chęci współpracy opartej na zaufaniu w środowisku lokalnym. 3. Poziom zaufania do środowiska lokalnego. 4. Poczucie tożsamości. Zamawiający określił wskaźniki w sposób szeroki co nie oznacza, że wszystkie wskaźniki muszą posłużyć do konstrukcji wskaźnika syntetycznego. III. ZAKRES BADANIA Zakres podmiotowy Badaniem powinni zostać objęci pełnoletni mieszkańcy województwa lubelskiego z uwzględnieniem struktury płci, klas wielkości miejscowości oraz wieku respondentów. Strona 2 z 7

3 Zakres przedmiotowy Przedmiotem badania jest określenie poziom wzajemnego zaufania wśród mieszkańców województwa lubelskiego według wskaźnika kapitału pomostowego i kapitału spajającego. Zakres terytorialny Badanie obejmuje obszar województwa lubelskiego. Wykonawca zapewni reprezentatywność próby minimum na poziomie podregionów (NUTS 3). Zakres czasowy Badanie obejmuje rok 2014 jako rok bazowy dla procesu monitorowania wskaźnika poziomu wzajemnego zaufania zawartego w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata Badanie zostanie wykonane w ciągu trzech (3) miesięcy od dnia podpisania umowy. IV. ZESPÓŁ BADAWCZY W skład zespołu badawczego wejdą co najmniej 2 osoby, w tym: a) Metodolog z tytułem naukowym co najmniej doktora habilitowanego socjologii, w ciągu ostatnich trzech (3) lat autor lub współautor co najmniej jednego (1) raportu z badań lub co najmniej jednej (1) ekspertyzy naukowej dotyczących problematyki zaufania społecznego, realizował co najmniej jeden (1) projekt badawczy lub innowacyjny dotyczący obszaru co najmniej jednego województwa (dopuszcza się inną równoważną województwu jednostkę podziału terytorialnego w przypadku realizacji usługi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej); b) Członek zespołu z tytułem naukowym co najmniej doktora, posiadający doświadczenie w zakresie konstruowania narzędzi badawczych stosowanych w badaniach ilościowych w socjologii, w ciągu ostatnich trzech (3) lat realizował co najmniej jeden (1) projekt badawczy lub innowacyjny dotyczący obszaru co najmniej jednego województwa (dopuszcza się inną równoważną województwu jednostkę podziału terytorialnego w przypadku realizacji usługi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). V. MINIMUM METODOLOGICZNE BADANIA I SPOSÓB REALIZACJI BADANIA 1. Minimum metodologiczne badania W trakcie badania Zamawiający wymaga zastosowania co najmniej następujących metod i technik badawczych: a) badania ankietowe, b) analiza statystyczna. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych, wykraczających poza powyższy katalog, metod badawczych. Proces badawczy i stosowane narzędzia muszą być dobrane przez Wykonawcę w sposób gwarantujący wysoką skuteczność i użyteczność, zarówno na poziomie zbierania danych jak również analiz i wnioskowania. a) Badania ankietowe Strona 3 z 7

4 Technika badań kwestionariuszowych to jedna z najbardziej skutecznych metod zbierania rzetelnego materiału badawczego, dlatego Zamawiający wymaga przeprowadzenie badania w formie indywidualnych bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych na próbie badawczej liczącej co najmniej 500 osób z terenu województwa lubelskiego. Dobór próby powinien uwzględniać specyficzne cechy województwa lubelskiego; próba badawcza powinna zawierać respondentów z miast (różnej wielkości) i wsi w liczbie proporcjonalnej do liczby mieszkańców. Wyklucza się wywiady telefoniczne, ankiety mailowe, internetowe i pocztowe. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przy konstruowaniu ankiety zastosował wszystkie wskaźniki kapitału pomostowego i spajającego, o których mowa w pkt. II niniejszego dokumentu, uszczegóławiając każdy wymieniony wskaźnik jednym pytaniem. Zamawiający oceni konstrukcję ankiety. b) Analiza statystyczna Uzasadnieniem wyboru statystycznej metody analizy danych jest fakt jej uniwersalności w badaniach w naukach społecznych. Statystyczna analiza danych jest przydatna nie tylko na etapie opracowywania wyników badań, ale także podczas planowania badań, doboru badanych obiektów oraz podczas merytorycznej interpretacji wyników analiz. 2. Sposób realizacji badania Etap I. Opracowanie metodologii badania W ramach etapu I Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania metodologii badania w formie raportu metodologicznego. Metodologia powinna być dostosowana do specyfiki przedmiotu badania, a przez to zagwarantować osiągnięcie celu badania. Wykonawca w raporcie metodologicznym przedstawi szczegółowy opis m.in. następujących elementów: szczegółowa metodologia badania, w tym projekt narzędzi badawczych, szczegółowy opis obszaru badawczego, plan organizacji pracy badawczej, określenie doboru próby i sposobów dotarcia do danych, proponowane pytania, określenie źródeł danych. Raport metodologiczny powinien być opracowany w języku polskim, uwzględniać specyficzne cechy regionu lubelskiego oraz zapisy Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata Wykonawca zaproponuje własną strukturę raportu, m. in. w oparciu o cele badania oraz zastosowane metody badawcze. Raport metodologiczny powinien zostać przygotowany i skonsultowany z Zamawiającym i przekazany Zamawiającemu wraz z wprowadzonymi poprawkami w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Strona 4 z 7

5 Na zakończenie etapu I Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport metodologiczny w wersji papierowej, który będzie stanowić podstawę do przeprowadzenia badania. Kompletny, poprawny i zaakceptowany przez Zamawiającego raport metodologiczny stanowić będzie podstawę do zapłacenia faktury za I etap. Etap II. Przeprowadzenie badania W oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego metodologię Wykonawca przeprowadzi badanie w ciągu 6 tygodni od dnia Zaakceptowania metodologii przez Zamawiającego. Na zakończenie etapu II Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 1. Raport (w wersji papierowej) przygotowany z badania, zawierający: a) opis sposobu przeprowadzenia badania, b) opis zastosowanych metod technik i narzędzi badawczych, c) opis próby badawczej z opisem zastosowanych wobec niej narzędzi badawczych. 2. Wypełnione kwestionariusze ankiet sporządzone na podstawie badania ankietowego w wersji papierowej. Jeżeli Wykonawca zastosuje dodatkowe metody badawcze i pozyska w ten sposób dane pierwotne, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentacji (np. notatki, nagrania, transkrypcje wywiadów, bazy danych zgromadzone w trakcie realizacji badania) z uwzględnieniem zasady poufności informacji i ochrony anonimowości respondentów. Kompletne, poprawne i zaakceptowane przez Zamawiającego dokumenty będą stanowiły podstawę do zapłacenia faktury za II etap. Etap III. Oszacowania poziomu wzajemnego zaufania w województwie lubelskim W oparciu o zgromadzone w badaniu dane Wykonawca: a) opracuje metodologię obliczania wskaźnika monitorowania celu 4 (czwartego) Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata (z perspektywą do 2030 r.) Poziom wzajemnego zaufania, b) dokona oszacowania poziomu wzajemnego zaufania w województwie lubelskim, zgodnie ze wskaźnikiem opisanym w metodologii. Na zakończenie etapu III Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport w wersji papierowej, zawierający: a) opis sposobu oszacowania poziomu wzajemnego zaufania w województwie lubelskim, zgodnie ze wskaźnikiem opisanym w metodologii, b) analizę i interpretację uzyskanych wyników badania. Strona 5 z 7

6 Kompletny, poprawny i zaakceptowany przez Zamawiającego raport metodologiczny stanowić będzie podstawę do zapłacenia faktury za III etap. 1) Raport końcowy Etap IV. Raport końcowy i prezentacja wyników badania Na podstawie danych i informacji zgromadzonych w poszczególnych etapach Wykonawca przygotuje raport końcowy, prezentujący wyniki badania. Raport zostanie sporządzony w języku polskim. Objętość raportu nie powinna przekroczyć 100 stron A4 bez załączników. W szczególności raport powinien składać się między innymi z następujących elementów: 1) spis treści, 2) streszczenie raportu maksymalnie 10 stron bez załączników w streszczeniu powinny być zawarte najważniejsze wnioski i rekomendacje, 3) wprowadzenie, 4) syntetyczny opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu, 5) opis wyników badania, zawierający szczegółową analizę poziomu wzajemnego zaufania w województwie lubelskim, 6) wnioski z przeprowadzonego badania (tzw. rekomendacje), 7) aneks zawierający między innymi: a) szczegółowy opis zastosowanej w badaniu metodologii, b) narzędzia badawcze zastosowane w badaniu, c) bazę danych dokumentujących zastosowane metody badawcze (w formacie umożliwiającym odczyt w programie Microsoft Office), d) zestawienie danych zebranych z poszczególnych metod badawczych, e) listę dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych wykorzystywanych przy badaniu. Po ostatecznej akceptacji treści i formy raportu, Zamawiający zobowiązany będzie dostarczyć raport końcowy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD w formacie umożliwiającym odczyt w programie Microsoft Office). 2) Prezentacja wyników badania Wykonawca będzie zobowiązany do zaprezentowania wyników prac na przynajmniej jednym spotkaniu, którego termin i miejsce zostanie uzgodnione z Wykonawcą w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca 2015 r. Celem prezentacji będzie przedstawienie wyników badania, którego adresatem będą między innymi instytucje i podmioty zaangażowane w kształtowanie polityki rozwoju regionalnego oraz inne podmioty zainteresowane wynikami badań. Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną, która musi być wykonana w formacie PowerPoint lub równoważnym, zapewniającym elementy animowane, tekst, wykresy, tabele, zdjęcia, itp. Wykonana prezentacja musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania Strona 6 z 7

7 projektów dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Systemem Identyfikacji Województwa Lubelskiego dostępnym na stronie: Wykonanie prezentacji obejmuje przygotowanie koncepcji graficznej, nawigacji prezentacji, koncepcji prezentacji treści merytorycznych. Wymagany tryb odtwarzania prezentacji ręczny i automatyczny. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt prezentacji na CD/DVD do zatwierdzenia. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego: płytę CD z prezentacją, umożliwiającą edycję i aktualizację informacji w prezentacji. Wszelkie prawa do korzystania i przetwarzania prezentacji, zgodnie z umową, przechodzą na Zamawiającego. Na zakończenie etapu IV Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 1. Raport końcowy. 2. Prezentację multimedialną przedstawiającą wyniki badania. Kompletny, poprawny i zaakceptowany przez Zamawiającego raport i prezentacja multimedialna będą stanowiły podstawę do zapłacenia faktury za IV etap. Strona 7 z 7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności w ramach projektu pn. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie usługi analizy spójności sieci oraz badania współpracy Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II),

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Uzasadnienie / Wprowadzenie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, jako Lider Projektu, realizuje w latach 2014-2015 w partnerstwie z 11 podmiotami

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Konsultant ds. oceny końcowej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Gminy: Gmina Nysa. www.nysa.pl (SIWZ) Partnerstwo Nyskie 2020. 2020 realizowany. społeczny. Kod CPV. ruchu. Strona 1.

Gminy: Gmina Nysa. www.nysa.pl (SIWZ) Partnerstwo Nyskie 2020. 2020 realizowany. społeczny. Kod CPV. ruchu. Strona 1. Gmina Nysa Lider Partnerstwa ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa www.nysa.pl e-mail: zp_nysa@ @op.onet.pl BZP.271.45.2014 S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Praca nierejestrowana na Mazowszu jej skala, charakter i skutki społeczne

Praca nierejestrowana na Mazowszu jej skala, charakter i skutki społeczne Praca nierejestrowana na Mazowszu jej skala, charakter i skutki społeczne Raport Publikacja przygotowana w ramach projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku. Województwo Dolnośląskie. Egzemplarz bezpłatny

Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku. Województwo Dolnośląskie. Egzemplarz bezpłatny RAPORT Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku Zamawiający: Województwo Dolnośląskie Egzemplarz bezpłatny SPIS TREŚCI Spis skrótów użytych w raporcie...3

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 9 2015-01-22 16:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji

Bardziej szczegółowo

Spis zastosowanych skrótów

Spis zastosowanych skrótów Spis zastosowanych skrótów Skrót Definicja B+I Badania i innowacje B+R Badania i rozwój BDL Bank Danych Lokalnych BEiŚ Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020 roku EFRR

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona: 1/27 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego 29/11/2013 Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego pożądanego modelu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Niniejszy Raport ewaluacyjny przedstawia wyniki badania ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu pt. Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw partnerstwo lokalne na rzecz

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY

EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY Wykonawca: Agrotec Polska sp. z o.o. ul. Dzika 19/23 lok. 55 00-172 Warszawa Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wykonawca: Ośrodek Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

na lata 2007-2013 Katowice, maj 2009 2010 r. r.

na lata 2007-2013 Katowice, maj 2009 2010 r. r. e w a l u a c j a Komplementarność Analiza systemu wskaźników działań Regionalnego realizowanych Programu w ramach Operacyjnego Regionalnego Województwa Programu Śląskiego Operacyjnego Województwa na lata

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Departament Mecenatu Państwa II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 3 500 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA

RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA Dobre praktyki w zakresie realizacji idei flexicurity Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo