dokonanie reprezentatywnej diagnozy kompetencji miękkich i twardych konsumentów oraz ocena skali zachowań w obszarze zrównoważonej konsumpcji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dokonanie reprezentatywnej diagnozy kompetencji miękkich i twardych konsumentów oraz ocena skali zachowań w obszarze zrównoważonej konsumpcji."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA usługa w zakresie badania ilościowego i jakościowego wśród konsumentów i jakościowego wśród ekspertów nt. Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji z zastosowaniem metody ilościowej i jakościowej I. WSTĘP W 2012 r. IBRKK rozpoczął realizację projektu badawczego pt. Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji z zastosowaniem metody ilościowej i jakościowej. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ilościowego i jakościowego wśród konsumentów oraz jakościowego wśród ekspertów w celu opracowania raportu zawierającego wyniki badań oraz innych form raportowania zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji przetargowej do badania Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji z zastosowaniem metody ilościowej i jakościowej III. CELE BADANIA Cele badania obejmują: dokonanie reprezentatywnej diagnozy kompetencji miękkich i twardych konsumentów oraz ocena skali zachowań w obszarze zrównoważonej konsumpcji. IV. ZAGADNIENIA BADAWCZE Świadomość i zachowania konsumenckie badane będą w następujących obszarach tematycznych, stanowiących zagadnienia badawcze: a) Kompetencje konsumenckie b) Zrównoważona konsumpcja W każdym z wyróżnionych obszarów tematycznych pomiarowi podlegać będzie wiedza i postawy (w tym ich uwarunkowania). Katalog zagadnień badawczych nie jest zamknięty. Zamawiający oczekuje uzupełnienia powyższej listy o dodatkowe zagadnienia badawcze, istotne z punktu widzenia realizacji celów przedmiotowego badania. Szczególnie wynikające z wyników badania jakościowego. 1

2 V. SPOSÓB REALIZACJI I HARMONOGRAM BADANIA Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi z dniem zawarcia umowy. Badania muszą być przeprowadzone przez profesjonalnie zarządzany zespół badawczy, który gwarantuje efektywne wykonanie badania zgodnie z wymogami zamawiającego. Główne komponenty zadania obejmują: opracowanie szczegółowej koncepcji metodologicznej, realizację badania ilościowego, realizację badania jakościowego, opracowanie raportu, przygotowanie prezentacji wyników. zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. V.1 ZADANIA WYKONAWCY 1. Opracowanie szczegółowej koncepcji metodologicznej na podstawie opisu koncepcji badania wraz z metodologią przedłożonego wraz z ofertą, która zostanie zatwierdzona do realizacji przez zamawiającego. Zaproponowana koncepcja badania powinna być spójna logicznie, a dobór technik i narzędzi badawczych powinien gwarantować udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na przedstawione zagadnienia badawcze i osiągnięcie celów badania. 2. Dobór próby badawczej dla badania ilościowego i badań jakościowych (indywidualne wywiady pogłębione - IDI, zogniskowane wywiady grupowe - FGI) wraz z uzasadnieniem (opracowanie schematu doboru prób do badań z określeniem wielkości próby, kryteriów doboru respondentów, rekrutacja uczestników), na podstawie opisu koncepcji badania wraz z metodologią przedłożonego wraz z ofertą. 3. Organizacja badania, w szczególności: określenie potencjalnych obszarów ryzyk realizacji przedmiotowego badania wraz ze środkami je minimalizującymi oraz opracowanie ostatecznego harmonogramu prac na podstawie opisu sposobu organizacji badania wraz z harmonogramem przedłożonego wraz z ofertą. 4. Skonstruowanie narzędzi badawczych: a) kwestionariusza wywiadu dla potrzeb realizacji badania ilościowego Kwestionariusz wywiadu zostanie zaakceptowany przez zamawiającego. Przed rozpoczęciem terenowej realizacji badania wykonawca przeprowadzi badanie pilotażowe na 10 losowo wybranych respondentach w celu ostatecznej weryfikacji poprawności konstrukcji kwestionariusza. b) ramowego scenariusza moderacji dla potrzeb badań jakościowych (indywidualne wywiady pogłębione - IDI, zogniskowane wywiady grupowe - FGI, triady) Wszystkie scenariusze moderacji zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. 5. Realizacja, monitorowanie i kontrola prowadzonych badań. a) Badanie ilościowe 2

3 Metodą realizacji badania będą indywidualne wywiady telefoniczne z użyciem komputera (CATI) w oparciu o specjalnie przygotowany kwestionariusz wywiadu, uwzględniający zagadnienia badawcze opisane w pkt IV. opisu przedmiotu zamówienia. W metryczce zostaną uwzględnione następujące zmienne: wiek, płeć, zmienne terytorialne, stan cywilny, wykształcenie, wielkość gospodarstwa domowego. Badanie zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski w wieku 15+. Liczebność próby: badanie zostanie przeprowadzone na próbie liczącej co najmniej 2000 respondentów. Dobór próby powinien być w najwyższym możliwym stopniu losowy. Opracowanie jego szczegółowej metodologii należy do zadań wykonawcy. Przed rozpoczęciem terenowej realizacji badania wykonawca przeprowadzi badanie pilotażowe na 10 losowo wybranych respondentach. b) Badanie jakościowe Badania jakościowe mają na celu głębsze rozpoznanie modelu zachowania ekologicznego oraz przygotowanie narzędzi do badań ilościowych pod względem merytorycznym i semantycznym. Główne obszary eksploracji: rozumienie zagadnień ekologicznych, związku człowieka ze środowiskiem, wpływu działalności człowieka na stan przyrody, motywy podejmowania i zaniechania podejmowania działań ekologicznych, kształtowanie postawy proekologicznej, stosunek do ochrony środowiska, postrzeganie i poziom zaufania do instytucji zajmujących się ochroną środowiska. W badaniu powinny zostać uwzględnione następujące zmienne: etap życia (m.in. dorastające pokolenie, rodziny), miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości), poziom zaangażowania w ochronę środowiska, rodzaj aktywności zawodowej. Zaproponowane zmienne stanowią minimum metodologiczne. Wykonawca opracuje szczegółową koncepcję poszczególnych badań jakościowych (w tym: FGI, IDI), w tym kryteria doboru respondentów, ramowe scenariusze, dokona rekrutacji oraz przeprowadzi badania zgodnie z opisem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia. Badania jakościowe: realizacja zogniskowanych wywiadów grupowych FGI Realizacja minimum 4 grup wywiadów z udziałem 6 osób w każdej grupie. Wykonawca przeprowadzi dobór i rekrutację respondentów w oparciu o przygotowaną wcześniej koncepcję badania. Kryteria doboru respondentów zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego. Przed realizacją badań w terenie ostateczna wersja ramowego scenariusza moderacji FGI, opracowana przez Wykonawcę, musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego Wszystkie FGI muszą zostać nagrane na płyty DVD kopie nagrań zostaną przekazane zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania Raportu. Realizacja wszystkich grup może być obserwowana przez przedstawicieli Zamawiającego. realizacja pogłębionych wywiadów indywidualnych IDI Zaleca się realizację przynajmniej 10 wywiadów pogłębionych, z osobami, które podjęły zdecydowane, często wymagające znacznych nakładów, działania na rzecz ochrony środowiska. 3

4 Wykonawca przeprowadzi dobór i rekrutację respondentów w oparciu o przygotowaną wcześniej koncepcję badania. Kryteria doboru respondentów zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego. Przed realizacją badań w terenie ostateczna wersja ramowego scenariusza wywiadu, opracowana przez Wykonawcę, musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego. Wszystkie wywiady IDI muszą zostać zarejestrowane na nośnikach audio (CD/DVD - ROM.); kopie nagrań zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania raportu. 7. Opracowanie wyników oraz przygotowanie raportu z badania zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 8. Przekazanie materiałów źródłowych (nagrania CD/DVD i transkrypcje w wersji papierowej i elektronicznej ze wszystkich FGI oraz transkrypcje w wersji papierowej i elektronicznej ze wszystkich IDI). 9. Wykonanie multimedialnej prezentacji wyników badania dla zamawiającego. 10. Prezentacja wyników badań dla zamawiającego. V.2. SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW BADANIA Podsumowaniem badania będzie raport oraz prezentacja multimedialna przygotowane przez wykonawcę, przedstawiające wyniki badania. Po zakończeniu prac nad badaniem wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia jego wyników przed zamawiającym (termin oraz miejsce prezentacji zostaną ustalone z zamawiającym) oraz dostarczy: nagrania CD/DVD-ROM i transkrypcje w wersji papierowej i elektronicznej ze wszystkich FGI, nagrania CD/DVD-ROM i transkrypcje w wersji papierowej i elektronicznej ze wszystkich triad. V.2.1 Raport Zamawiający wymaga, by raport był zwięzły, napisany rzeczowym językiem, miał logiczną konstrukcję oraz zawierał wykresy pozwalające zrozumieć prezentowane wyniki. Zamawiający wymaga także, aby formy graficzne mogły być kopiowane z raportu do innych dokumentów. Raport zostanie sporządzony przez wykonawcę w programie Word, w wersji papierowej (3 egz.) oraz elektronicznej (dostarczony zamawiającemu drogą ową i na płycie CD). Wykonawca dostarczy również zamawiającemu prezentację, podsumowującą przeprowadzone badanie, przygotowaną w programie Power Point. Raport końcowy zawierać będzie: streszczenie w polskiej wersji językowej zawierające wszystkie najważniejsze wnioski, opis zastosowanej metodologii (opis koncepcji, narzędzi i technik badawczych), 4

5 charakterystykę demograficzną badanej próby, kryteria jej doboru i zastosowane narzędzia, opis wyników badania oraz ich analizę i interpretację, opis rozpoznanego w wyniku zrealizowanych badań modelu zachowania, projekt narzędzia (kwestionariusz wywiadu), załączniki (w tym zestawienia i porównania danych, narzędzia badawcze, zastosowane źródła, kwestionariusz wywiadu ze wszystkimi pytaniami badawczymi). Raport musi uzyskać akceptację zamawiającego. V.3. HARMONOGRAM Wykonawca zobowiązany jest do sprawnej i terminowej realizacji badania oraz stałej współpracy z zamawiającym, w tym: konsultowania metodologii i narzędzi badawczych, pozostawania w stałym kontakcie (kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną; spotkania z zamawiającym w miarę potrzeb; wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych), informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania. Tabela nr 1 Zakładany przez Zamawiającego harmonogram badań. ZADANIE WYKONAWCY TERMIN* UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO Opracowanie szczegółowej do 4 dni kalendarzowych koncepcji badania od podpisania umowy Opracowanie szczegółowej koncepcji badania z uwzględnieniem uwag zamawiającego Przygotowanie kwestionariusza wywiadu na potrzeby badania ilościowego Przygotowanie kwestionariusza wywiadu z uwzględnieniem uwag zamawiającego Przygotowanie scenariuszy na potrzeby realizacji badań jakościowych (FGI, IDI) do 3 dni kalendarzowych od podpisania umowy do 4 dni kalendarzowych od zakończenia badań jakościowych do 2 dni kalendarzowych od podpisania umowy Zamawiający przedstawi swoje uwagi oraz propozycje i przekaże je Wykonawcy - do 3 dni kalendarzowych od otrzymania koncepcji Zamawiający przedstawi swoje uwagi oraz propozycje i przekaże je Wykonawcy - do 3 dni kalendarzowych od otrzymania koncepcji do 4 dni kalendarzowych od podpisania umowy Zamawiający przedstawi swoje uwagi oraz propozycje i przekaże je Wykonawcy - do 2 dni kalendarzowych od otrzymania materiałów Przygotowanie raportu do 50 dni kalendarzowych Zamawiający przedstawi 5

6 Raport zostanie przekazany zamawiającemu w postaci papierowej (1 kopia) i elektronicznej (płyta CD lub e- mail) Przygotowanie raportu z uwzględnieniem uwag zamawiającego. Raport zostanie przekazany zamawiającemu w postaci elektronicznej - na płytach CD (3 kopie) oraz w wersji papierowej (3 kopie) wraz z prezentacją wyników badania w Power Point. * zgodnie z ofertą wykonawcy od podpisania umowy do 5 dni kalendarzowych od przekazania uwag swoje uwagi oraz propozycje uzupełnień w raporcie i przekaże je wykonawcy do 4 dni kalendarzowych od otrzymania projektu raportu końcowego. Prace nad badaniem zostaną zamknięte w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. VI. INFORMACJE DODATKOWE Wszystkie istotne elementy realizowanego zadania m.in. dobór miejsc realizacji badań terenowych, sposób doboru respondentów, terminy przeprowadzenia badań terenowych, scenariusze indywidualnych wywiadów pogłębionych, zogniskowanych wywiadów grupowych, zawartość raportów, opracowań i prezentacji będzie przygotowywana w uzgodnieniu z zamawiającym i przy jego akceptacji. 6

7 Załącznik nr 2 do SIWZ... Nazwa oferenta, adres (pieczęć) FORMULARZ OFERTOWY DO : INSTYTUTU BADAŃ RYNKU KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Warszawa, Al. Jerozolimskie 87 firma REGON _-_ _-_ _-_ NIP - kod miejscowość województwo powiat ulica nr domu nr lokalu strona numer kierunkowy numer telefonu numer faksu Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest badanie: Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji - z zastosowaniem metody ilościowej i jakościowej. 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z: a) propozycją techniczną: opis założeń badania uwzględniający wymogi zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia koncepcja realizacji badania odpowiadającą celom i założeniom badania wybór narzędzi uzasadnienie trafności doboru narzędzi do badania -verte-

8 opis sposobu współpracy z Zamawiającym b) propozycja finansowa: Rodzaj usługi Cena za udział w badaniu jednego uczestnika brutto (PLN) Ilość uczestników Cena ogółem netto (PLN) Stawka VAT CENA OGÓŁEM BRUTTO (PLN) za łączną cenę netto słownie:... brutto słownie:... w tym...% podatek VAT w wysokości...zł. 2. Usługę stanowiąca przedmiot zamówienia wykonamy do. dni od daty podpisania umowy. 3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodne z zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze wzorem umowy, przyjmujemy określone w nich warunki i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 5. Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wymienionym w SIWZ. 7. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 8. Oferta zawiera...ponumerowanych stron. 9. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz doświadczenia zawodowego sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. referencje wystawione przez podmioty, dla których wykonywana była usługa, poświadczające ww. dane oraz należyte wykonanie usług..., dnia (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy) */ niepotrzebne skreślić

9 Załącznik Nr 3 do SIWZ Pieczęć wykonawcy Wykaz doświadczenia zawodowego Lp. Rodzaj usługi/ilość uczestników Opis wykonanej usługi z podaniem narzędzi badawczych Wartość zamówienia brutto 1 Data i miejsce realizacji Zamawiający dnia Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 1 przynajmniej jedna z usług powinna opiewać na kwotę co najmniej ,00 zł.

10 Załącznik Nr 4 do SIWZ Pieczątka wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Badania marketingowe: Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji - z zastosowaniem metody ilościowej i jakościowej. oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej będącej przedmiotem niniejszego postępowania; 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.... dn (podpisy osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

11 U M O W A Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, reprezentowanym przez: dr hab. Ryszarda Michalskiego dyrektora, zwanym dalej "Zamawiającym" a... reprezentowanym przez..., Zwanym dalej "Wykonawcą". 1 Podstawa prawna: niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 234, poz. 1386, Nr 240. poz oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 I 1529). 2 PRZEDMIOT UMOWY Zamawiający powierza a Wykonawca podejmuje się wykonania badania: Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji - z zastosowaniem metody ilościowej i jakościowej. 3 METODA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADAŃ 1. Badanie zostanie zrealizowane z zastosowaniem metody ilościowej CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) polegającej na przeprowadzaniu 2000 wywiadów. 2. Badanie zostanie zrealizowane z zastosowaniem metody jakościowej. Będzie to: 10 wywiadów IDI (indywidualne wywiady pogłębione) z ekspertami w dziedzinie oraz 4 FGI (zogniskowane wywiady grupowe) z konsumentami spełniającymi kryteria selekcyjne. 3. Wykonawca opracuje projekt wywiadów i scenariusz, który przedłoży do opinii Zamawiającemu. 4. Projekt wywiadów powinien obejmować: a) pytania kierowane do wszystkich typów respondentów,

12 b) wykaz miejscowości do badań jakościowych. 5. Zamawiającemu przysługują 7 dni na wniesienie uwag do projektu wywiadów ilościowych i 4 dni do projektów badań jakościowych. Po przekroczeniu tego terminu Wykonawca uzna przedłożony projekt za zaakceptowany. Wszelkie uwagi i sugestie ze strony Zamawiającego wymagają formy pisemnej. 6. Badanie zostanie przeprowadzone na następujących próbie: a) próba 2000 respondentów, b) reprezentatywna pod względem płci, wieku i wykształcenia, c) kryteria wiekowe 18 lat+. 4 CZAS PRZEPROWADZENIA BADAŃ 1. Badania jakościowe do 14 czerwca 2013 r. 2. Badanie ilościowe do 15 lipca 2013 r. 3. Ostateczny termin opracowania raportu z badań 31 lipca 2013 r Po przeprowadzeniu badania Wykonawca opracuje wyniki badań i przedstawi Zamawiającemu raport badań wraz z wnioskami w formie pisemnej (4 egzemplarze), w formie prezentacji w PowerPoint (nośnik CD) oraz dokumentacji badawczej w formie załączników do raportu w terminach określonych w 4 ust.3 niniejszej umowy. 2. Na podstawie niniejszej umowy z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego raportu Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do raportu w następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 3. Raport zostanie przyjęty przez Zamawiającego jeżeli nie będzie posiadał wad i usterek na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego stwierdzenie bez uwag. 6 ZASADY PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ

13 1. Płatność z tytułu wykonania umowy Zamawiający zrealizuje na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionych faktur VAT. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu o którym mowa w 5 ust. 3 z adnotacją bez uwag. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za całość realizacji przedmiotu umowy kwotę w wysokości złotych netto plus podatek VAT (23%).. Kwota brutto złotych (słownie. złotych). 3. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. W razie nie dotrzymania terminu zapłaty Wykonawcy przysługiwać będzie prawo żądania odsetek za czas opóźnienia w wysokości ustawowej. 7 POUFNOŚĆI ZACHOWANIE TAJEMNICY 1. Wykonawca zobowiązuje się traktować wszelkie informacje i statystyki jako poufne. 2. Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać wyników badania w jakiejkolwiek postaci osobom trzecim bez zgody Zamawiającego oraz zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z badaniami. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy na temat wyników dokonywanych badań oraz do zobowiązania do tajemnicy służbowej pracowników i współpracowników. 4. Osobami upoważnionymi do przekazania wyników badań i konsultacji dotyczących raportu są: 1) ze strony zamawiającego Anna Dąbrowska 2) ze strony wykonawcy.. 8 NIEWYKONIE, ODSTĄPIENIE, ZERWANIE UMOWY 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej. 2. W razie nieterminowego wykonania Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w 6 ust 2 za każdy dzień opóźnienia. 3. Strony uprawnione są do żądania odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar. 9 INNE POSTANOWIENIA 1. Zamawiający jest jedynym i wyłącznym właścicielem danych uzyskanych w wyniku badania określonego w 2 i posiada pełne i wyłączne prawo do dysponowania nimi.

14 10 Strony deklarują, że dążyć będą do ugodowego załatwiania wszelkich wątpliwości powstałych na tle wykonania niniejszej umowy. W sytuacji ewentualnych sporów właściwym do ich rozpoznania będzie Sąd siedziby Zamawiającego. 11 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 1. Umowę sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ilościowego i jakościowego wśród konsumentów, przedstawicieli organizacji gospodarczych i ekspertów nt. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce.

ilościowego i jakościowego wśród konsumentów, przedstawicieli organizacji gospodarczych i ekspertów nt. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce. U M O W A Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, reprezentowanym przez: dr Ryszarda

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym ZFE-II.042.2.9.2015 Umowa nr zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy Umowa nr zawarta w dniu 2017 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 reprezentowaną przez: Tadeusza Sayora, Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści:

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści: UMOWA Nr.*/ Wzór zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań. reprezentowanym przez Dyrektor Bognę Frąszczak,

WZÓR UMOWY UMOWA. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań. reprezentowanym przez Dyrektor Bognę Frąszczak, Poznań, 17.09.2015 roku ZAŁĄCZNIK NR 4 do zapytania ofertowego z dnia 17 września 2015 roku, dotyczącego realizacji badania ilościowego polegającego na przeprowadzeniu techniką wspomaganych komputerowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu. pomiędzy

UMOWA Nr zawarta w dniu. pomiędzy Wzór UMOWA Nr zawarta w dniu. pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce, NIP 959 182 42 45, REGON: 260096530, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. r. pomiędzy UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Gminą Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy dla części III

Istotne postanowienia umowy dla części III Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA nr z siedzibą..., NIP..., REGON... reprezentowaną przez:

(WZÓR) UMOWA nr z siedzibą..., NIP..., REGON... reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do SIWZ (WZÓR) UMOWA nr... Zawarta w dniu... roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin) reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska Zamawiającym Wykonawcą

Umowa nr Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska Zamawiającym Wykonawcą Umowa nr zawarta w dniu..2012 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym przez Panią Monikę

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

( d a t a ) (podpis Wykonawcy)

( d a t a ) (podpis Wykonawcy) Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące oferenta Nazwa... Siedziba. Nr telefonu/faksu... E-mail. NIP. REGON. Dane dotyczące zamawiającego Zespół Szkół w Leoncinie Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego - Józefy Chaleckiej, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego - Józefy Chaleckiej, zwanym dalej Zamawiającym a UMOWA nr Projekt umowy zał. nr 8 do SIWZ zawarta w dniu..2017 roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /PROJEKT/

UMOWA Nr.. /PROJEKT/ UMOWA Nr.. /PROJEKT/ W dniu 2016 r. w Piaskach, pomiędzy: GMINĄ PIASKI, mającą swą siedzibę w Piaskach 63-820 Piaski, przy ul. 6 stycznia 1, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6961750389,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy Ul. Armii Krajowej Oleśnica

Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy Ul. Armii Krajowej Oleśnica (miejscowość, dnia)... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2007 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 5. Nr...

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 5. Nr... Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. w Gdańsku, pomiędzy: POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12, na podstawie pełnomocnictwa rektora reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi

FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa:.. Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231), ul. Płocka 13, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Telefon i faks wykonawcy:. Adres e mail wykonawcy:

FORMULARZ OFERTY. Telefon i faks wykonawcy:. Adres e mail wykonawcy: Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY /pełna nazwa wykonawcy/ /dokładny adres wykonawcy / Telefon i faks wykonawcy:. Adres e mail wykonawcy: Oferuję/emy przeprowadzenie zbioru odchodów wilków do badań składu

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 Tychy, dnia. UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Tychach, pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, Aleja Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP:646-10-33-710, REGON: 272068487 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. 2. Opis specyfikacji Dzieła zawiera Regulamin Konkursu oraz Brief dla uczestników.

UMOWA O DZIEŁO. 2. Opis specyfikacji Dzieła zawiera Regulamin Konkursu oraz Brief dla uczestników. UMOWA O DZIEŁO Zawarta dnia.. roku pomiędzy: Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Igora Wójcika 2. Główną Księgową Joannę Mitas,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA. Postanowienia ogólne UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10

Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10 Załącznik nr 1 Nr REGON firmy :... Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10 Adres e-mail: OFERTA 10-006 Olsztyn Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP/NIPR/20/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH zawarta w Warszawie dnia. 2010 roku pomiędzy: INSTYTUTEM WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska

Bardziej szczegółowo

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012 RB.271.3 załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012 Zawarta w dniu. 2012 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy Gminą Czarny Dunajec z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek Załącznik nr 9 do SWIZ Załącznik nr 3 do umowy ramowej UMOWA NR Wzór Zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań, NIP : 778-10-27-953,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy:

UMOWA. na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy: UMOWA Załącznik nr 3 WZÓR na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy: Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH Zawarta w Warszawie dnia. 2010 roku pomiędzy: INSTYTUTEM WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA zlecenie nr

Projekt umowy. UMOWA zlecenie nr Projekt umowy UMOWA zlecenie nr zawarta w dniu...2016 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze, Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: Zał. Nr 5 Gminą Gdynia z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

RIGRiOŚ Borki, r.

RIGRiOŚ Borki, r. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie opracowania wniosku do Ministerstwa Gospodarki o dofinansowanie zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR..

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. zawarta w dniu. roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-24-10-470, REGON 431028631, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel... fax...

Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel... fax... Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel.... fax. e-mail: FORMULARZ OFERTOWY W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów określonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015. Burmistrz Bolkowa. Skarbnika Gminy

Umowa nr /2015. Burmistrz Bolkowa. Skarbnika Gminy Umowa nr /2015 zawarta w Bolkowie w dniu 02 majaa 2014 roku pomiędzy: Gminą Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków NIP 695-13-99-915, REGON 390767883 w imieniu, której działa: Jarosław Wroński przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

Nazwa podmiotu:... Siedziba:

Nazwa podmiotu:... Siedziba: Załącznik nr 1 do Zasad wyboru Biegłego Rewidenta OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W 2 UST. 2 ZASAD WYBORU BIEGŁYCH REWIDENTÓW BADAJĄCYCH ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PODMIOTÓW LECZNICZYCH,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, NIP:., REGON:. reprezentowanym przez

WZÓR UMOWY. zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, NIP:., REGON:. reprezentowanym przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG Kujawsko Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 07.01.2015 r. numer KPIM.AJ.01/2015/zo zawarta dnia... roku w Toruniu pomiędzy: UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG Kujawsko-Pomorskiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pieczęć Funduszu Znak sprawy: WFOŚ-231-A.I./(12/2011)/2011

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło nr LF A/2014

Umowa o dzieło nr LF A/2014 Umowa o dzieło nr LF-081-1.3.10A/2014 Załącznik nr 3.1 SIWZ Zawarta w dniu. 2014 r. w Krościenku n.d. (zwana dalej umową ), pomiędzy: Pienińskim Parkiem Narodowym w Krościenku n.d. 34-450, ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo