Poznań, 15 września 2011 r. ROPS.VIII/45102/6/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, 15 września 2011 r. ROPS.VIII/45102/6/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Poznań, 15 września 2011 r. ROPS.VIII/45102/6/ ZAPYTANIE OFERTOWE Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badania pt. Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego. Planowane do realizacji badanie wykonane zostanie w ramach projektu pt. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przy zlecaniu zamówienia, nie będą stosowane przepisy dotyczące zamówień publicznych. Na podstawie art. 4 pkt. 3 lit e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759), ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności. Przedmiot zamówienia zalicza się do badań naukowych w obszarze stosowanych badań społecznych, a jego wyniki nie będą stanowić wyłącznej własności Zamawiającego i będą przekazywane adresatom bezpośrednim i pośrednim badania. 1. Zamawiający Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, Poznań tel , , fax Przedmiot zamówienia obejmuje Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowego badania położenia społecznego dzieci i młodzieży w woj. wielkopolskim, w tym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego. 1

2 Zamawiający jako dzieci i młodzież z kategorii ryzyka socjalnego rozumie dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów wymienionych w ustawie o pomocy społecznej (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). 3. Przewidziana kwota na realizację zamówienia Na realizację zamówienia przewidziano zł brutto. 4. Cele badania Cel główny Głównym celem badania jest przeprowadzenie kompleksowej diagnozy położenia społecznego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w woj. wlkp. w obszarach edukacji, bezpieczeństwa bytowego, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, czasu wolnego w odniesieniu do katalogu standardów obowiązujących w danych obszarach. Wynikiem przeprowadzonej diagnozy będzie: 1. wyczerpujący opis położenia badanych grup w wybranych obszarach, przedstawiony również w układzie gmin i powiatów, 2. katalog standardów pozwalających określać deficyty w danych obszarach, 3. zestaw wskaźników służących do monitorowania sytuacji badanych grup we wskazanych obszarach, 4. trafne i użyteczne rekomendacje dla instytucji publicznych. Cele szczegółowe W badaniu muszą zostać uwzględnione następujące cele szczegółowe wraz z przypisanymi do nich pytaniami badawczymi. Cele szczegółowe, pytania badawcze, mogą ulec rozszerzeniu/ zmianie w koncepcji Wykonawcy, wszelkie zmiany wymagają jednak uzasadnienia. Za propozycję rozszerzenia/zmiany celów szczegółowych i pytań badawczych i szczegółowych Wykonawca będzie mógł uzyskać dodatkowe punkty (20) zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. W ramach celu głównego badania planuje się osiągnięcie następujących celów szczegółowych: Cele szczegółowe badania: a) diagnoza potrzeb i deficytów wielkopolskich dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka w obszarach: edukacji, bezpieczeństwa bytowego, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, czasu wolnego, itd.; b) opracowanie mapy potrzeb i deficytów wielkopolskich dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka w w/w obszarach w układzie gmin i powiatów; c) ocena adekwatności wsparcia udzielanego badanym grupom przez instytucje publiczne w w/w obszarach (finansowanych ze środków własnych oraz w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewn.); d) opracowanie zestawu wskaźników służących monitorowaniu położenia badanych grup w wybranych obszarach. e) opracowanie katalogu standardów będących punktem wyjścia do określenia deficytów dotyczących badanych grup w danych obszarach; 2

3 f) zestawienie danych nt. położenia dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społeczny na tle populacji dzieci i młodzieży w woj. wlkp. w odniesieniu do opracowanego katalogu standardów w danych obszarach; g) opracowanie rekomendacji mających na celu niwelowanie zdiagnozowanych deficytów z uwzględnieniem zadań leżących w gestii JST. Pytania badawcze: 1. Jakie są główne deficyty wielkopolskich dzieci i młodzieży zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego w obszarach: edukacji, bezpieczeństwa bytowego, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, czasu wolnego, itd.? 2. Jakie jest natężenie i rozmieszczenie potrzeb i deficytów w układzie gmin i powiatów w woj. wlkp.? 3. Jak kształtują się potrzeby i deficyty badanych grup w kontekście obowiązujących w danych obszarach standardów? 4. Jakie wskaźniki umożliwią skuteczny monitoring deficytów i potrzeb badanych grup? 5. Jaki jest zakres wsparcia udzielanego badanym grupom przez instytucje publiczne oraz jakie są źródła finansowania tego wsparcia? 6. W jakim stopniu wsparcie udzielane badanym grupom jest adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i deficytów? 7. Jak przedstawia się położenie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na tle populacji wielkopolskich dzieci i młodzieży w kontekście opracowanego katalogu standardów? 8. W jaki sposób można niwelować zdiagnozowane potrzeby i deficyty za pomocą dostępnych narzędzi? 5. Podmioty objęte badaniem: a) instytucje edukacyjne placówki wychowania przedszkolnego (żłobek, przedszkole itp.), szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne; b) gminne i powiatowe instytucje integracji i pomocy społecznej JOPS; c) organizacje pozarządowe działające lokalnie w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży; d) kościoły i związki wyznaniowe działające lokalnie w obszarze pomocy dzieciom i młodzieży; e) JST (powiat i gmina); f) rodziny korzystające z pomocy społecznej (z uwzględnieniem długości korzystania ze wsparcia do 1 roku, 1-3 lata, powyżej 3 lat) g) dzieci i młodzież (uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). 6. Adresaci wyników badania Bezpośredni adresaci: a) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Poznaniu.; b) Gminne, powiatowe, wojewódzkie instytucje integracji i pomocy społecznej JOPS; c) Gminne, powiatowe, wojewódzkie jednostki samorządu terytorialnego JST 3

4 Pośredni adresaci: a) Uczelnie z terenu województwa wielkopolskiego; b) Wszystkie instytucje i organizacje realizujące działania w obszarze integracji i polityki społecznej; c) Wszyscy zainteresowani polityką społeczną. 7. Termin realizacji badania Badanie rozpocznie się nie później niż w IV tygodniu września 2011 r. a zakończy nie później niż 21 grudnia 2011 r. 8. Wymagania dotyczące metodologii badania: Zamawiający oczekuje zastosowania co najmniej przedstawionych w poniższej tabeli metod i technik badawczych we wskazanym zakresie. Proponowane metody i techniki badawcze mogą ulec rozszerzeniu/zmianie w koncepcji Wykonawcy, wszelkie zmiany wymagają jednak uzasadnienia. Za propozycję rozszerzenia/ zmiany zakresu stosowanych metod, technik oraz przypisanych do nich prób badawczych Wykonawca będzie mógł uzyskać dodatkowe punkty (20) zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. Lp. Metoda technika Min. próba Min. zakres zastosowania metody/techniki badawcza badawcza 1 analiza danych 1 (wymienione w pkt. 10 akty prawne, dostępne zastanych 2. zogniskowane wywiady grupowe (FGI) 3. wywiady pogłębione IDI 4. wywiady IDI z rodzinami objętymi wsparciem JOPS 5. ankieta internetowa (CAWI) opracowania, raporty i ekspertyzy) 35 wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji zaangażowanych w świadczenie usług /wsparcia dzieciom i młodzieży min. 35 wywiadów (min. 1 w każdym powiecie) 10 wywiady pogłębione IDI z przedstawicielami instytucji i organizacji zaangażowanych we wsparcie badanych grup min. 10 wywiadów po jednym wywiadzie z przedstawicielem instytucji z każdego obszaru 35 wywiady IDI z rodzinami objętymi wsparciem JOPS min. 35 wywiadów, w tym przynajmniej jeden w każdym powiecie 360 przeprowadzenie 360 ankiet internetowych (CAWI) skierowanych do instytucji publicznych na poziomie powiatowym i gminnym, zaangażowanych w świadczenie usług /wsparcia dzieciom i młodzieży 6. ankieta audytoryjna 105 Ankieta audytoryjna z dziećmi i młodzieżą z co najmniej 105 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (po 3 z każdego powiatu Wielkopolski w grupie wiekowej uczniów klas 5-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych). 4

5 W przypadku dołączenia do oferty opisu sposobu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz opisem sposobu realizacji przedmiotu zamówienia (koncepcją oraz metodologią badawczą), który zaproponuje. 9. Minimalny zakres publikacji, które muszą zostać uwzględnione w analizie danych zastanych: Akty prawne regulujące zadania własne JST, w tym m.in.: ustawa z dnia 24 marca 2004r. o pomocy społecznej ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawa z 28 lipca 2003 o świadczeniach rodzinnych ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi inne obowiązujące akty prawne (ustawy i rozporządzenia) dot. realizacji zadań własnych JST dotyczących dzieci i młodzieży takich jak m.in: pomoc społeczna, edukacja, zdrowie, kultura, infrastruktura społeczna, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, utrzymanie i rozwój komunalnych zasobów mieszkaniowych; Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.; Raport z badania ewaluacyjnego pt. Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim ; Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pt. Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce ; inne aktualne ( ) raporty i analizy we wskazanych obszarach. inne aktualne akty prawne dotyczące wskazanych obszarów. Polityki Społeczne j w Poznaniu 10. Zakres usługi obejmuje: 1) Wykonanie raportu metodologicznego składającego się z następujących elementów: a) opis obszarów składających się na zakres przedmiotowy badania; b) uszczegółowienie koncepcji badania (dodatkowe pytania badawcze przedstawione przez Wykonawcę o charakterze ogólnym i szczegółowym); c) propozycja zestawu wskaźników do monitorowania; d) propozycja katalogu standardów; e) szczegółową metodologię wraz ze sposobem doboru próby badawczej; f) identyfikację czynników zagrażających realizacji badania (ograniczenia badawcze) oraz wskazanie sposobów ich niwelacji; 5

6 g) szczegółowy harmonogram i plan organizacji pracy zespołu badawczego wraz z opisem sposobu podziału zadań/odpowiedzialności pomiędzy członków zespołu; h) dane osób wyznaczonych do kontaktu z Zamawiającym; i) tabelę pytań przedstawiającą metody jakie zostaną zastosowane do pozyskania odpowiedzi i metody analizy. 2) Sporządzenie raportu końcowego o objętości max. 250 stron A4 w oparciu o następującą strukturę: a) streszczenie raportu w języku polskim i angielskim nie więcej niż 10 stron; b) spis treści; c) wprowadzenie (wstęp); d) opis wyników badania, analiza, interpretacja oraz wnioski w układzie obszarów analizy e) rekomendacje w formie tabelarycznej, zredagowane wg zaleceń Zleceniodawcy; f) aneksy zawierające m.in. szczegółową metodologię badania, narzędzia badawcze, zestawienia i analiza danych oraz wykorzystane w badaniu źródła informacji. 3) Opracowanie i przedstawienie wyników badania. Wykonawca przygotuje prezentację multimedialna dotyczącą podstawowych informacji o badaniu, najważniejszych wniosków i rekomendacji (w standardzie Microsoft PowerPoint min. 20 slajdów), prezentacji multimedialnej ( , CD- ROM) prezentującej wyniki badania. Ponadto na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do zaprezentowania wyników badania. Termin oraz miejsce prezentacji zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Polityki Społecznej w Poznaniu 11. Współpraca z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym poprzez: - wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych; - bieżące informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (sprawozdania cotygodniowe w wersji elektronicznej); - spotkania w zależności od potrzeb Zamawiającego; - stały kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania cotygodniowego sprawozdania w wersji elektronicznej z realizacji badania. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o: - stanie prac, tj. aktualny poziom zaawansowania badania (np. liczba przeanalizowanych dokumentów wraz z wyszczególnieniem ich nazw, liczba zrealizowanych FGI, itp.); - pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania; - sposobach rozwiązywania (niwelacji) napotykanych problemów; - plan pracy na kolejny tydzień. 6

7 Za zebranie i opracowanie danych i informacji niezbędnych do wykonania zadania odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadku zbierania danych pierwotnych Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania realizacji zaproponowanych w raporcie metodologicznym narzędzi badawczych. Nagrania/zapisy wywiady i ich transkrypcje lub inne narzędzia powstałe podczas badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu badania. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia poprawności językowej przygotowanych raportów. Wszelkie materiały przygotowane w trakcie badania (m. in. kwestionariusze, raporty) powinny być oznaczone aktualnymi logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz godłem UE wraz informacją o tym, że badanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12. Ramowy harmonogram realizacji badania Wykonawca wykona zamówienie nie później niż do 21 grudnia 2011 roku, zachowując następujące ramy czasowe: 1) W ciągu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport metodologiczny, opracowany zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 11; a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do raportu, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, b) wykonawca będzie zobligowany do wprowadzenia zgłoszonych uwag w ciągu 7 dni od ich otrzymania i przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu, zgodnie z powyższymi wymaganiami. c) raport metodologiczny należy przygotować w formie drukowanej w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej ( , płyta CD/DVD) w standardzie biurowym Microsoft Office 2007 (poprawnej językowo, gotowej do druku, sformatowanej, niewymagającej dodatkowych poprawek). d) wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu projekty wszystkich narzędzi badawczych na 5 dni przed ich planowanym zastosowaniem wraz z listami instytucji, z którymi Wykonawca będzie planował zrealizować wywiady. Ostateczna wersja narzędzia oraz list respondentów wymagała będzie akceptacji Zamawiającego. 2) Do 7 grudnia 2011 roku wykonawca przedstawi zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 11 projekt raportu końcowego w formie elektronicznej ( /płyta CD); a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do raportu, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania; b) Wykonawca będzie zobligowany do wprowadzenia zgłoszonych uwag w ciągu 7 od ich otrzymania. 3) W terminie do 21 grudnia 2011 roku wykonawca przedstawi ostateczną wersję raportu końcowego uwzględniającego przekazane uwagi wraz z prezentacją multimedialną. a) Wykonawca dostarczy raport końcowy w wersji drukowanej w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej ( , płyta CD/DVD) w standardzie biurowym Microsoft Office 2007 (poprawnej językowo, gotowej do druku, niewymagającej 7

8 dodatkowych poprawek). Przy opracowaniu raportu powinny zostać wykorzystane wszelkie uzupełnienia graficzne analiz zwiększające przejrzystość i czytelność raportu, takie jak: tabele, wykresy, grafy, itp. b) Prezentacja multimedialna przekazana zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej ( , płyta CD/DVD). c) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca osobiście przedstawi wyniki badania. Prezentacja odbędzie się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Całość prac związanych z realizacją badania (z wyłączeniem prezentacji ostatecznej wersji raportu końcowego) zostanie zakończona do 21 grudnia 2011 roku. Bieg powyższych terminów rozpoczyna się od następnego dnia kalendarzowego po podpisaniu umowy. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Nr kryt. Opis kryterium oceny Znaczenie 1 Metodologia, z czego: 50 pkt. koncepcja badania szczegółowa propozycja zakresu prac badawczych wraz z koncepcją przeprowadzenia badania, odpowiadająca celom zawartym w pkt. 4 zapytania ofertowego w odniesieniu do trafności zaproponowanego zakresu badania z uwzględnieniem dodatkowych pytań zaproponowanych przez wykonawcę dot.: spójności z zakresem badania oraz pytaniami badawczymi określonymi w OPZ; przejrzystej i logicznej struktury badania; adekwatności sposobu przedstawienia problemów badawczych do możliwości uzyskania wiarygodnych odpowiedzi prowadzących do realizacji celów badania; adekwatność zaproponowanego zestawu wskaźników do zakresu badania wpływu dodatkowych pytań na zakres badania; wkomponowania dodatkowych pytań w strukturę badania. metodologia badawcza szczegółowa propozycja dodatkowych metod badawczych w kontekście sformułowanych problemów i pytań badawczych oraz klarowność i spójność logiczna zaproponowanej metodologii dot.: trafności doboru metod do pytań badawczych; zastosowanych prób badawczych trafność doboru, wielkość; 8

9 dostosowanie planu pracy do zaproponowanej metodologii spójność harmonogramu realizacji badania; 2 Doświadczenie zespołu badawczego w zakresie prowadzenia badań i analiz społecznych w tym dotyczących dzieci i młodzieży(wg załącznika nr 1) 10 pkt. 3 Cena brutto 40 pkt. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących zasad: Nr kryt. Zasady przyznawania pkt. 1 Punkty za kryterium metodologiczne zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 50 pkt. na podstawie opisu sposobu realizacji zamówienia przedstawionego w ofercie. Przy ocenie ofert oceniane będą poszczególne elementy metodologii według następującej skali: koncepcja badania max. 20 pkt. metodologia badawcza max. 20 pkt. dostosowanie planu pracy do zaproponowanej metodologii max. 10 pkt. 2 Punkty za doświadczenie Wykonawcy zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 10 pkt. na podstawie przedstawionego w załączniku nr 1 do oferty wykazu członków zespołu badawczego oraz ich doświadczenia badawczego. 3 Punkty za kryterium ceny zostanie przyznane ofercie wynikającej z działania: Liczba punktów = Cn/Cb x 40 gdzie: - Cn najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb cena oferty badanej Wykonawca może uzyskać podczas badania i oceny oferty maksymalnie 100 punktów. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy badania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków i ceny zamówienia. 14. Oferta powinna zawierać 1) koncepcję badania, 2) metodologię badawczą wraz z opisem doboru próby, 3) harmonogram czasowy badania, 4) szczegółowy kosztorys badania, 5) charakterystykę zespołu badawczego, zgodnie z załącznikiem nr 1, 6) wykaz badań zrealizowanych przez Wykonawcę. 9

10 15. Termin składania ofert Oferty należy przesyłać do 26 września 2011 r., do godziny na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Piekary 14/ Poznań oraz drogą elektroniczną na adres: 16. Osoba do kontaktów z Wykonawcą Wszelkich informacji merytorycznych na temat badania udziela: Sylwia Szpyrka, tel. (61) , Wojciech Mól, tel. (61) , Dyrektor ROPS Aleksandra Kowalska 10

11 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z 15 września 2011 r. Wykaz członków zespołu badawczego i ich doświadczenie Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie i zakres wykonywanych czynności potwierdzających doświadczenie w zakresie realizacji badań i analiz społecznych (miejsce, data). (podpis Wykonawcy) 11

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy realizacji badania Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy realizacji badania Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami. ROPS. VI.4320/2/2015/POKL2 Poznań 05.02.2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy realizacji badania Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami. Regionalny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. realizacji badania naukowego pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. realizacji badania naukowego pn. Poznań, 03.10.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE dot. realizacji badania naukowego pn. Badanie monitoringowe sektora ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów działań w obszarze reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Informacje ogólne Przeprowadzenie badania społecznego na temat: Diagnoza systemu pieczy zastępczej w woj. podlaskim w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Głogowa na lata 2016-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Głogowa na lata 2016-2020 Głogów, dn. 06.04.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Głogowa na lata 2016-2020 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Tczew. Plac Marszałka Piłsudskiego Tczew ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miejska Tczew. Plac Marszałka Piłsudskiego Tczew ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miejska Tczew zaprasza do składania ofert na: Wykonanie pogłębionej diagnozy społecznej wraz z przeprowadzeniem wywiadów zogniskowanych dla projektu Gminny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

ROPS.VI.4320/1/2014/OIS ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje. Poznań, 7 kwietnia 2014 r.

ROPS.VI.4320/1/2014/OIS ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje. Poznań, 7 kwietnia 2014 r. Poznań, 7 kwietnia 2014 r. ROPS.VI.4320/1/2014/OIS ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wykonania badania Obiektywna i subiektywna jakość życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących województwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Dominika Błasiak, Krzysztof Ciupek Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Warsztaty,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Toruń, dnia r. w Toruniu ul. Słowackiego Toruń

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Toruń, dnia r. w Toruniu ul. Słowackiego Toruń Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Toruń, dnia 13.06.2011 r. w Toruniu ul. Słowackiego 87-100 Toruń MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający, mając na uwadze pytania

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica

Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica (data, podpis upoważnionej ) Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

ROPS.V /2/ Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie części empirycznej badania pn. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie

ROPS.V /2/ Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie części empirycznej badania pn. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie ROPS.V.3321-7/2/11 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ROPS zaprasza Wykonawców zajmujących się opracowywaniem badań i analiz rynkowych z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) DOA-III.272.1.47.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) I. Przedmiot zamówienia II. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania społecznego pn. Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena skuteczności wybranych programów profilaktycznych w ramach Poddziałania 2.3.1 PO KL I. Cele badania Ocenie

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Dostępność infrastruktury w podziale na osiedla (komunikacja, miejsca odpoczynku na powietrzu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Dostępność infrastruktury w podziale na osiedla (komunikacja, miejsca odpoczynku na powietrzu) ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miejska Tczew zaprasza do składania ofert na: Wykonanie diagnozy społecznej osób starszych i pogłębionej diagnozy społecznej wraz z przeprowadzeniem wywiadów zogniskowanych i rekomendacjami

Bardziej szczegółowo

y Nakłady i zasoby edukacyjne w Polsce w świetle danych administracyjnych oraz danych statystyki publicznej

y Nakłady i zasoby edukacyjne w Polsce w świetle danych administracyjnych oraz danych statystyki publicznej y Nakłady i zasoby edukacyjne w Polsce w świetle danych administracyjnych oraz danych statystyki publicznej /Ogłoszenie nr ZEE-E2/2011/ Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na opracowanie metodologii obliczania wskaźnika monitorowania celu 4 (czwartego) Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Badanie pracowników sektora MŚP z subregionu sosnowieckiego na potrzeby projektu : "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MSP"

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Celem głównym badania jest: poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania PES w województwie podlaskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Celem głównym badania jest: poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania PES w województwie podlaskim. Białystok 08.03.2017 BP.26.9.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie badania Ocena trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

1. Stałej współpracy z Zamawiającym oraz wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych.

1. Stałej współpracy z Zamawiającym oraz wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych. 1 S t r o n a W związku z realizacją projektu pt.: Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu metodologicznego

Prezentacja raportu metodologicznego Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŝaniu priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji Prezentacja raportu metodologicznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Obszar badawczy II Procedury stosowane w procesie zarządzania i wdrażania PO KL na szczeblu regionalnym;

Obszar badawczy II Procedury stosowane w procesie zarządzania i wdrażania PO KL na szczeblu regionalnym; Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego: Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DSP.KM.2311.3.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA przeprowadzenie badania społecznego pt. Sytuacja społeczno-bytowa rodzin wielodzietnych w województwie lubelskim w opinii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie badania pt.: Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego 1. Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

inlab innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu ZAPYTANIE OFERTOWE Bydgoszcz, wrzesień 2011r.

inlab innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu ZAPYTANIE OFERTOWE Bydgoszcz, wrzesień 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bydgoszcz, wrzesień 2011r. 1 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy ul. Długa 34; 85-034 Bydgoszcz TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Aktualne potrzeby i możliwości wsparcia.

Aktualne potrzeby i możliwości wsparcia. ROPS. VI.413/16/2016/DKIS Poznao, 12 października 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy realizacji badania Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim. Aktualne potrzeby i możliwości wsparcia.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie

Bardziej szczegółowo

dla powiatów; I. Wskaźniki finansowe (na podstawie sprawozdań Rb27s i Rb28s):

dla powiatów; I. Wskaźniki finansowe (na podstawie sprawozdań Rb27s i Rb28s): Poszukujemy Wykonawcy do opracowania diagnoz samorządowych dla 32 jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w pilotażu programów szkoleniowo-doradczych w projekcie Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.78.2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Ocena skuteczności działania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które

Bardziej szczegółowo

Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 23.11.2011 e- mail: anna@eufunds.pl. Zapytanie ofertowe

Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 23.11.2011 e- mail: anna@eufunds.pl. Zapytanie ofertowe Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 23.11.2011 e- mail: anna@eufunds.pl Nr sprawy: WNEFS.042-5/2011 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez Fortress Poland

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ Strona1 Szczecinek, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ na zakup usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu Cooltura różnych szans, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

DRP-II.052.67.2014.ŁO Opole, 13.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

DRP-II.052.67.2014.ŁO Opole, 13.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu województwa opolskiego DRP-II.052.67.2014.ŁO Opole, 13.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres e-mail: anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 17 czerwca 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres e-mail: anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 17 czerwca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu dwóch badań, tj. Badania zjawisk

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania postaw wobec zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nowotworowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania postaw wobec zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nowotworowej Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania postaw wobec zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nowotworowej I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity. Zapytanie ofertowe

Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity. Zapytanie ofertowe Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Nr sprawy: SPB.042-3/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp. z o. o. projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. dostępne są na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl, w zakładce Kapitał Ludzki.

Załącznik Nr 1. dostępne są na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl, w zakładce Kapitał Ludzki. Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na: Przeprowadzenia ewaluacji projektu PREMD Wzmocnienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,08.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-3/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014 MODYFIKACJA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ postępowania zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Spółdzielnia socjalna jako narzędzie aktywizacji klientów pomocy społecznej i Powiatowych Urzędów Pracy Część 2 - Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ i umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU USŁUGI

II. OPIS PRZEDMIOTU USŁUGI Toruń, dnia 18.04.2014 SPS/PI-PWP/411-10-80/14 W związku z realizacją projektu Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 56/2016/WSP, data: r.

Nr postępowania: 56/2016/WSP, data: r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania raportu tematycznego nt. Art. 28 KPON w ramach projektu Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa Nr postępowania: 56/2016/WSP, data:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert :

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert : Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubocze, dnia 2014-11-13 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski NIP 616-152-81-17 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie systemu i

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN Zapytanie ofertowe Dotyczy: realizacji treningu umiejętności społecznych dla młodzieży - uczestników Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 09/2013/TP, data: 02.04.2013 r.

Nr postępowania: 09/2013/TP, data: 02.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania 1) usługi polegającej na redakcji merytorycznej publikacji i dokumentów, 2) usługi polegającej na redakcji językowej i korekcie publikacji i dokumentów w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

4. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych.

4. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych. Znak OPS 8110/POKL/ZP/ 6 /14 Kamionka Wielka, 2014-11-13 ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROTOKÓŁ OCENY OFERT na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu Zostać przedsiębiorczym - program

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do wzoru umowy

załącznik nr 3 do wzoru umowy Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego na temat:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Nr ZS2.271.1.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Myszków, dn. 18.02.2014r. Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZZP/2611/8/2016/JP Warszawa, 24 czerwca 2016 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy: postępowania Nr 8/ORE/PN/UE/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Diagnoza kompetencji kadr zarządzających

Bardziej szczegółowo

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie usługi analizy spójności sieci oraz badania współpracy Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II),

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego

CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego Załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego Rodzaj zamówienia: usługa badawczo-rozwojowa 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: AGNIESZKA KUCEMBA UL. KACZA 7

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Wzór. , reprezentowanym przez.., zwanym dalej Wykonawcą. Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami.

UMOWA Nr.. Wzór. , reprezentowanym przez.., zwanym dalej Wykonawcą. Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami. UMOWA Nr.. Wzór Załącznik Nr 2.2.6 do formularza ofertowego zawarta w dniu. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, NIP 542-30-31-536,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 17/2014/TP, data: 30.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 17/2014/TP, data: 30.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania 1) usługi polegającej na redakcji językowej i korekcie produktu finalnego w jęz. polskim, 2) usługi polegającej na redakcji merytorycznej produktu finalnego w jęz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.gdansk.pl Gdańsk: Wykonanie usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego: Jakość, przydatność

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

BA-83-123( )/08/w Warszawa, dnia czerwca, 2008 r.

BA-83-123( )/08/w Warszawa, dnia czerwca, 2008 r. BA-83-123( )/08/w Warszawa, dnia czerwca, 2008 r. dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu na Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych oraz opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Przeprowadzenie badań społecznych pn. Ubóstwo a zasobność-perspektywa poznawcza życia dzieci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego z terenu województwa podkarpackiego i pn.

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 9/GSWB/2013

Zapytanie ofertowe 9/GSWB/2013 Wrocław, 19 lipca 2013 r. Zapytanie ofertowe 9/GSWB/2013 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny z siedzibą we Wrocławiu ul. Kołłątaja 26A 50-007 Wrocław KRS 0000069581 NIP 896-10-01-631

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 22 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach projektu Razem w przyszłość współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 8/2014/TP, data: 21.08.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 8/2014/TP, data: 21.08.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące naboru na stanowisko asystenta koordynatora projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 8/2014/TP, data: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/7.1.2/RPWP/AKME/ES/MGOPS/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/7.1.2/RPWP/AKME/ES/MGOPS/2017 Poznań, 23 stycznia 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/7.1.2/RPWP/AKME/ES/MGOPS/2017 W związku z realizacją projektu pt.: Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim, numer RPWP.07.01.02-30-0041/15, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The TOWER, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa ul. Bukowińska 22 lok. 8B, 02-703 Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. The TOWER, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa ul. Bukowińska 22 lok. 8B, 02-703 Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.11.2010r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór Wykonawcy na opracowanie i przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Główny cel projektu to podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa zachodniopomorskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Główny cel projektu to podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa zachodniopomorskiego. Szczecin dn. 21.03.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania publikacji podsumowującej projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP/NIPR/20/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące "Opracowanie tabeli wynagrodzeń zasadniczych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w oparciu o wyniki wartościowania stanowisk pracy Zamówienie jest realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Białystok, 11.05.2016 r. AF.26.18.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi poligraficznej dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku 1. Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Spraw Pracowniczych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Zapytanie ofertowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Spraw Pracowniczych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Zapytanie ofertowe Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Spraw Pracowniczych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 992500/UE/UE/2/2009/46/Z18/S1/1431/123/2012/AF Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia analizy potrzeb

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

Cel główny badania: Zdiagnozowanie poziomu życia pod względem ekonomicznym, społecznym i zdrowotnym mieszkańców województwa podlaskiego.

Cel główny badania: Zdiagnozowanie poziomu życia pod względem ekonomicznym, społecznym i zdrowotnym mieszkańców województwa podlaskiego. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Diagnoza poziomu ubóstwa mieszkańców województwa podlaskiego na potrzeby zadania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Programu Rewitalizacji

Karta Oceny Programu Rewitalizacji Karta Oceny Programu Rewitalizacji Tytuł dokumentu i właściwa uchwała Rady Gminy: (wypełnia Urząd Marszałkowski).. Podstawa prawna opracowania programu rewitalizacji 1 : art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie przez jednego trenera jednego wybranego cyklu spotkań:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie przez jednego trenera jednego wybranego cyklu spotkań: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Artylerzystów 6 tel. 068/363 06 80, FAX 068 363 06 88 68 200 Żary NIP 928-18-24-222 REGON 971313371 Żary, 30 kwietnia 2013r.... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dniagrudnia 2014 r. przygotowanie interaktywnego PDF, z uwzględnieniem poniższych wymagań:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dniagrudnia 2014 r. przygotowanie interaktywnego PDF, z uwzględnieniem poniższych wymagań: UNIA EUROPUJSKA FUNOU5Z Y Warszawa, dniagrudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Rządowe Centrum Legislacji zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Opracowanie graficznotechniczne, wsparcie edycyjne,

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, dnia 08.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), zaprasza do składania ofert w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 dotyczące wyłonienia psychologa na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników w ramach projektu pn.: Zachodniopomorski aktywny abstynent

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego oraz związania Wykonawcy ofertą:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego oraz związania Wykonawcy ofertą: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający Nazwa: Urząd Miasta w Bielawie Adres siedziby: 58 260 Bielawa, Pl. Wolności 1 Dane teleadresowe: Urząd Miejski w Bielawie, Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa, tel. 74 833

Bardziej szczegółowo