Załącznik Nr 1. dostępne są na stronie internetowej w zakładce Kapitał Ludzki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1. dostępne są na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl, w zakładce Kapitał Ludzki."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce. I. Uzasadnienie i cele badania Ze względu na pojawiającą się możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych na realizację projektów o charakterze edukacyjnym w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 1, Instytucja Wdrażająca dla tego Działania (Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich) podjęła decyzję o przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego, którego celem jest określenie potrzeb szkoleniowych pracowników szpitali w Polsce. Przeprowadzenie tak ukierunkowanej ewaluacji powinno dostarczyć instytucji zlecającej badanie aktualnych i kompleksowych informacji o potrzebach szkoleniowych dwóch grup respondentów, tj.: 1) personelu medycznego pracującego (niezależnie od formy zatrudnienia) w szpitalach, tj. lekarzy, pielęgniarek, położnych, rehabilitantów, radiologów, techników medycznych oraz diagnostyków laboratoryjnych; 2) personelu administracyjnego pracującego w szpitalach, tj. kadry zarządzającej szpitali (dyrektorów, dyrektorów do spraw administracyjnych/ekonomicznych) oraz osób zatrudnionych na stanowiskach ds. finansowych (np. głównych księgowych). Uzyskane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane przy podejmowaniu decyzji co do typu projektów, które po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych będą mogły starać się o uzyskanie dofinansowania w ramach Działania 2.3 PO KL. Posłużą również identyfikacji grup docelowych tych projektów oraz będą mogły być wykorzystane przez 1 Dodatkowe informacje na temat celu, zakresu oraz realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL projektów dostępne są na stronie internetowej w zakładce Kapitał Ludzki. 1

2 potencjalnych projektodawców do określenia optymalnych form wsparcia. Ze względu na moment realizacji niniejszej ewaluacji badanie to powinno mieć zatem charakter ewaluacji ex-ante i w tym kontekście powinno stanowić wsparcie procesu planowania przyszłej interwencji. W przypadku nieotrzymania przez Ministerstwo Zdrowia dodatkowych środków finansowych wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane w negocjacjach dotyczących kolejnego okresu programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Główne cele badania: identyfikacja potrzeb szkoleniowych ww. personelu medycznego szpitali, z punktu widzenia członków tego personelu; identyfikacja potrzeb szkoleniowych ww. personelu medycznego szpitali, z punktu widzenia: o kadry zarządzającej szpitali (w szczególności w kontekście zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szpitali); o ordynatorów oddziałów (ewentualnie innych osób kierujących pracą oddziału szpitalnego) oraz pielęgniarek oddziałowych; identyfikacja potrzeb szkoleniowych kadry zarządzającej szpitali (dyrektorów i dyrektorów do spraw administracyjnych/ekonomicznych) oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach ds. finansowych (np. główny księgowy) z punktu widzenia tych osób. Cele szczegółowe badania zostały określone w poniższej tabeli. Cel badania Pytania ewaluacyjne 1. Identyfikacja deficytowych umiejętności 1. Jakiego rodzaju umiejętności/kompetencji personelu medycznego (w tym umiejętności personel medyczny nie posiada lub posiada stricte medycznych np. przeprowadzenia w niewystarczającym stopniu? specjalistycznych badań medycznych z 2. W jaki sposób ewentualny brak tych wykorzystaniem najnowszych technologii umiejętności/kompetencji wpływa na jakość oraz umiejętności tzw. miękkich np. obsługa udzielanych świadczeń? klienta) = identyfikacja tzw. luki 3. Na nabycie jakich kompetencyjnej. umiejętności/kompetencji powinny być Należy uwzględnić w tym zakresie: ukierunkowane ewentualne szkolenia? a) zadania stawiane przed personelem 2

3 medycznym, b) warunki pracy, c) wymagane kwalifikacje zawodowe. 2. Identyfikacja grup pracowników szpitali o niskich kwalifikacjach zawodowych, ocena skali tego zjawiska (w szczególności w kontekście ewentualnego zagrożenia utratą zatrudnienia) oraz identyfikacja potrzeb szkoleniowych tych grup pracowników. 3. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych personelu medycznego z uwzględnieniem: a) trendów demograficznych oraz epidemiologicznych występujących w polskim społeczeństwie; b) potrzeb w zakresie kształcenia specjalistycznego oraz w zakresie deficytowych umiejętności węższego typu Wśród jakich grup pracowników zatrudnionych w szpitalach w największym stopniu uwidacznia się brak kwalifikacji zawodowych? 2. Jakie grupy pracowników szpitali przez brak kwalifikacji zawodowych są najbardziej narażone na utratę zatrudnienia? 3. Z jakich obszarów tematycznych/w zakresie jakich umiejętności w pierwszej kolejności należy przeszkolić tych pracowników? 4. Jakie są najbardziej oczekiwane formy/tryb podnoszenia kwalifikacji przez tych pracowników? 1. Jakie są priorytetowe potrzeby szkoleniowe personelu medycznego? 2. Z jakich obszarów tematycznych/w zakresie jakich umiejętności w pierwszej kolejności należy przeszkolić poszczególne grupy personelu medycznego? 3. Jakie są najbardziej oczekiwane formy/tryb podnoszenia kwalifikacji przez członków personelu medycznego? 4. Czy istnieją bariery w dostępie do szkoleń? Jeśli tak, jakie są ich przyczyny? Jakie są możliwości eliminacji takich przeszkód? 2 m. in. zgodnie z założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Projekt ustawy dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod linkiem: 5 3

4 4. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników szpitali wykonujących zawody niemedyczne, tj. dyrektorów szpitali, dyrektorów do spraw administracyjnych/ekonomicznych oraz osób zatrudnionych na stanowiskach ds. finansowych (np. główny księgowy). 1. Jakie są potrzeby szkoleniowe pracowników szpitali wykonujących zawody niemedyczne? 2. Z jakich obszarów tematycznych/w zakresie jakich umiejętności w pierwszej kolejności należy przeszkolić kadrę zarządzającą ZOZ? 3. Z jakich obszarów tematycznych/w zakresie jakich umiejętności w pierwszej kolejności należy przeszkolić pracowników pionów administracyjnych szpitali (dyrektorów do spraw administracyjnych/ekonomicznych oraz osób zatrudnionych na stanowiskach ds. finansowych)? 4. Jakie są najbardziej oczekiwane formy/tryb podnoszenia kwalifikacji przez kadrę zarządzającą szpitali oraz pracowników pionów administracyjnych? 5. Czy istnieją bariery w dostępie do szkoleń? Jeśli tak, jakie są ich przyczyny? Jakie są możliwości eliminacji takich przeszkód? Na podstawie ww. celów badania i pytań ewaluacyjnych wykonawca powinien dokonać analizy potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników szpitali wykonujących zawody niemedyczne i w tym kontekście sformułować odpowiednie rekomendacje. Rekomendacje powinny wskazywać, jakie obszary z punktu widzenia potrzeb osób objętych badaniem wymagają wsparcia w postaci szkoleń, studiów podyplomowych itp. W zakresie rekomendacji dotyczących potrzeb szkoleniowych personelu medycznego wykonawca musi wziąć pod uwagę występujące aktualnie w polskim społeczeństwie trendy demograficzne (np. starzenie się społeczeństwa, wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne dla osób starszych) oraz trendy epidemiologiczne (np. choroby cywilizacyjne). 4

5 Zaproponowane w ramach rekomendacji obszary szkoleń personelu medycznego muszą uwzględniać zdiagnozowane w tym kontekście potrzeby sektora ochrony zdrowia. Odnośnie potrzeb szkoleniowych personelu medycznego należy także dokonać podziału potrzeb w zakresie kształcenia specjalistycznego oraz w zakresie deficytowych umiejętności węższego typu (rozumiane zgodnie z założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( ) jako określone kwalifikacje i kompetencje zawodowe, mające zastosowanie w systemie ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego, obejmujące część zakresu danej medycyny albo kilku dziedzin medycyny lub będące umiejętnością udzielania określonego świadczenia zdrowotnego projekt ustawy dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod linkiem: =131&ma=015355). Zgodnie z zapisami dokumentu pn. Zintegrowany System Zarządzania Wnioskami i Rekomendacjami (dokument dostępny na stronie w zakładce Dokumenty systemowe) zawarte w raporcie końcowym tabele rekomendacji muszą odpowiadać niniejszemu wzorowi: Część A - rekomendacje operacyjne 3 Lp. Tytuł raportu Wniosek (strona w raporcie) Rekomendacja (strona w raporcie) Adresat rekomendacji Sposób wdrożenia Termin realizacji Część B - rekomendacje kluczowe 4 Wniosek Rekomendacja Tytuł Lp. (strona w (strona w raportu raporcie) raporcie) Adresat rekomendacji Sposób wdrożenia Termin realizacji 3 rekomendacje operacyjne - dotyczące kwestii bieżącej realizacji programu oraz usprawnień w jego obrębie, często o charakterze technicznym (ich wdrożenie nie determinuje w sposób bardzo istotny skutecznej i efektywnej realizacji programu). 4 rekomendacje kluczowe - dotyczące istotnych kwestii realizacji programu, w sposób znaczący wpływających na jego skuteczną i efektywną realizację (dotyczące zarówno systemu wdrażania, jak i kształtu strategii). 5

6 Część C - rekomendacje horyzontalne 5 Wniosek Rekomendacja Tytuł Lp. (strona w (strona w raportu raporcie) raporcie) Adresat rekomendacji Sposób wdrożenia Termin realizacji Wniosek wniosek na podstawie którego sformułowana została rekomendacja powinien być zwięzły i jednoznaczny. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania. Rekomendacja podobnie jak wniosek powinna być zwięzła i jednoznaczna. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania. Adresat rekomendacji instytucja (instytucje) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji. Sposób wdrożenia syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji. Termin realizacji planowana (lub faktyczna) data wdrożenia rekomendacji (w kwartałach). II. Kryteria ewaluacyjne Ze względu na charakter i cele badania (ewaluacja ex-ante, wsparcie procesu planowania założeń przygotowywanych projektów) wykonawca musi uwzględnić przede wszystkim kryterium trafności, tj. wskazać takie rozwiązania, które w największym stopniu będą odpowiadały potrzebom szkoleniowym występującym w sektorze ochrony zdrowia, w odniesieniu do personelu medycznego oraz kadry zarządzającej i pracowników administracyjnych szpitali. Jeżeli z punktu widzenia wykonawcy uzasadnione będzie zastosowanie dodatkowych kryteriów ewaluacyjnych, wykonawca zaproponuje je w przedstawionej przez siebie ofercie. III. Odbiorcy wyników ewaluacji Odbiorcą badania ewaluacyjnego jest Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.3 PO KL Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowo wyniki badania zostaną przekazane Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu II PO KL Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytucji Zarządzającej PO KL Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i zostaną wykorzystane w trakcie prac nad przygotowywaniem projektów, które 5 rekomendacje horyzontalne - rekomendacje wykraczające poza program będący przedmiotem ewaluacji, a często również poza politykę spójności oraz bieżącą perspektywę finansową funduszy europejskich. 6

7 w miarę posiadanych środków finansowych mogłyby być realizowane w ramach Działania 2.3 PO KL, ewentualnie w negocjacjach dotyczących kolejnego okresu programowania. IV. Metodologia badania Zamawiający wymaga przeprowadzenia badania zgodnie z niniejszą metodologią: 1. Analiza dokumentów: a. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Projekt dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod linkiem: mt=&my=131&ma=015355; b. dostępne dokumenty/raporty w zakresie trendów epidemiologicznych i demograficznych występujących w polskim społeczeństwie (w tym mi. in. adekwatne dokumenty dostępne na stronie Wybór i zgromadzenie dokumentów będzie jednym z zadań wykonawcy badania. 2. Badanie ankietowe wykonawca powinien szczegółowo doprecyzować w ofercie, jakie metody/techniki/narzędzia badawcze zamierza wykorzystać w ramach badania ankietowego z następującymi grupami respondentów: a. dyrektorzy/kierownictwo szpitali w Polsce - zamawiający wymaga skutecznej realizacji próby co najmniej 200 osób; b. dyrektorzy ds. administracyjnych/ekonomicznych szpitali w Polsce - zamawiający wymaga skutecznej realizacji próby co najmniej 100 osób; c. osoby zatrudnione na stanowisku ds. finansowych w szpitalach w Polsce (np. główny księgowy) - zamawiający wymaga skutecznej realizacji próby co najmniej 100 osób; d. ordynatorzy oddziałów szpitalnych lub inne osoby kierujące pracą oddziału szpitalnego - zamawiający wymaga skutecznej realizacji próby co najmniej 50 osób; e. pielęgniarki oddziałowe - zamawiający wymaga skutecznej realizacji próby co najmniej 50 osób; f. lekarze - zamawiający wymaga skutecznej realizacji próby co najmniej 100 osób; g. pielęgniarki - zamawiający wymaga skutecznej realizacji próby co najmniej 100 osób; h. położne - zamawiający wymaga skutecznej realizacji próby co najmniej 50 osób; i. rehabilitanci - zamawiający wymaga skutecznej realizacji próby co najmniej 50 osób; j. radiolodzy - zamawiający wymaga skutecznej realizacji próby co najmniej 50 osób; 7

8 k. technicy medyczni - zamawiający wymaga skutecznej realizacji próby co najmniej 50 osób; l. diagnostycy laboratoryjni - zamawiający wymaga skutecznej realizacji próby co najmniej 50 osób. Wskazane powyżej, wymagane przez zamawiającego wielkości prób badawczych są wielkościami minimalnymi. Oferty zawierające zwiększenie liczebności poszczególnych prób badawczych w badaniu ankietowym (tj. zwiększenie liczebności poszczególnych grup respondentów) otrzymają na etapie oceny ofert dodatkowe punkty w odniesieniu do każdej z grup respondentów odrębnie (tj. łącznie max. 36 pkt), zgodnie ze wzorem: Z = D D B N 3 pkt Z liczba punktów za zwiększenie próby badawczej określonej grupy respondentów, obliczona do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrąglania DB liczebność próby określonej grupy respondentów w ofercie badanej DN liczebność próby określonej grupy respondentów w ofercie zawierającej największą liczebność próby tej grupy respondentów Oferty nie zawierające zwiększenia liczebności próby badawczej przynajmniej w jednej grupie respondentów nie będą podlegały ocenie wg. załączonego wzoru i nie otrzymają z tego tytułu dodatkowych punktów. W ramach badania ankietowego wykonawca powinien uwzględnić podział administracyjny kraju na województwa, tj. badanie ankietowe powinno zostać zrealizowane we wszystkich województwach oraz w różnych rodzajach szpitali, tj. szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe, miejskie, jednostki badawczo rozwojowe. 3. Analiza ekspercka analiza uzyskanych w ramach badania wyników (potrzeb szkoleniowych) w kontekście trendów demograficznych i epidemiologicznych z udziałem eksperta ds. demograficznych oraz eksperta ds. epidemiologicznych. V. Harmonogram i sposób prezentacji wyników badań W trakcie prowadzenia badania ewaluacyjnego wykonawca przedstawi zamawiającemu raport wstępny (metodologiczny) i raport końcowy. 8

9 Poniżej został przedstawiony harmonogram badania. 1) w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przygotowanie projektu raportu metodologicznego; raport przekazany zostanie zamawiającemu w formie elektronicznej ( ); w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania projektu raportu zamawiający przekaże uwagi do projektu raportu metodologicznego; w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag zamawiającego do projektu raportu metodologicznego wykonawca przekaże poprawiony projekt raportu metodologicznego w formie elektronicznej ( ); w przypadku nieuwzględnienia lub niekompletnego uwzględnienia uwag zamawiającego wykonawca dokona uzgodnień z zamawiającym, a w szczególności ewentualnych dalszych poprawek raportu - w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 2) w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przygotowanie ostatecznej wersji raportu metodologicznego. Za ostateczną wersję raportu metodologicznego badania traktowana będzie wersja, która uzyskała akceptację Zamawiającego; raport przekazany zostanie zamawiającemu w formie elektronicznej (płyta CD) i drukowanej (3 egzemplarze w kolorze, druk dwustronny). Raport metodologiczny powinien zawierać m. in. następujące elementy: identyfikację obszaru badawczego; pełną metodologię planowanej oceny (w tym proponowane techniki i narzędzia badawcze oraz liczebność i strukturę próby badawczej przewidzianej w badaniu); harmonogram i dokładny opis organizacji pracy badawczej z podziałem zadań i odpowiedzialności członków zespołu badawczego oraz informację, jakie elementy oceny będą w pierwszej kolejności rozpatrywane; 3) w terminie do 77 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przedstawienie projektu raportu końcowego; raport przekazany zostanie zamawiającemu w formie elektronicznej ( ); w terminie do 4 dni roboczych od dnia przekazania projektu raportu zamawiający przekaże wykonawcy uwagi do projektu raportu końcowego; 9

10 w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag zamawiającego do projektu raportu końcowego wykonawca przekaże poprawiony projekt raportu końcowego w formie elektronicznej ( ); w przypadku nieuwzględnienia lub niekompletnego uwzględnienia uwag zamawiającego wykonawca dokona uzgodnień z zamawiającym, a w szczególności ewentualnych dalszych poprawek raportu - w terminie do 105 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 4) w terminie do 105 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przedstawienie ostatecznej wersji raportu końcowego. Za ostateczną wersję raportu końcowego badania traktowana będzie wersja, która uzyskała akceptację Zamawiającego; raport przekazany zostanie zamawiającemu w formie elektronicznej (płyta CD) i drukowanej (3 egzemplarze w kolorze, druk dwustronny). Zamawiający, w zależności od swojego uznania, będzie mógł zażądać jednokrotnego przedstawienia raportu końcowego w formie prezentacji multimedialnej na terenie Warszawy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania ostatecznej wersji raportu końcowego. Zamawiający poinformuje wykonawcę o tym żądaniu co najmniej na 7 dni przed planowaną prezentacją. Raport końcowy powinien być opracowany w języku polskim (streszczenie raportu również w języku angielskim) i mieć następującą strukturę: 1) streszczenie raportu nie więcej niż 6 stron A4 dla każdej z wersji (polskiej i angielskiej); 2) spis treści; 3) wprowadzenie (opis przedmiotu badania, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu); 4) opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystanych w badaniu; 5) opis wyników badania (prezentacja pytań badawczych, analiza i interpretacja danych oraz prezentacja wyników); 6) wnioski i rekomendacje; 7) aneksy (opis użytych danych, wykorzystanych źródeł itp.) Wszystkie raporty powstałe w ramach niniejszego zamówienia będą własnością zamawiającego. Jakiekolwiek dystrybuowanie raportów winno być pisemnie uzgodnione z zamawiającym. 10

11 VI. Zarządzanie realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiającym jest Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, Warszawa. Od wykonawcy oczekuje się: sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy z zamawiającym, konsultowania metodologii badania i narzędzi badawczych, zapewnienia respondentom pełnej anonimowości podczas badania, pozostawania w stałym kontakcie z zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, na bieżąco kontakty telefoniczne i ), informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania. VII. Identyfikacja wizualna Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z powyższym wszystkie materiały (papierowe oraz elektroniczne) muszą zawierać system identyfikacji wizualnej, zgodny z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, która stanowi Załącznik nr 1 Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata Ze względu na charakter materiałów możliwe jest zmniejszenie logotypów przy zachowaniu proporcji i układu. Ciąg logotypów powinien być umieszczony w miejscu widocznym. Ponadto, wszystkie materiały muszą zawierać następującą informację: Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. VIII. Źródła informacji W celu prawidłowej realizacji badania wykonawca powinien zapoznać się m. in. z informacjami zawartymi w dokumentach programowych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki wraz ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL ) oraz na stronie internetowej w zakładce Kapitał Ludzki. 11

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-197/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-197/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-197/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 3 ekspertów w dziedzinie chorób układu trawiennego (wątroba

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-244/16

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-244/16 Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-244/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 8 ekspertów: 2 ekspertów w dziedzinie chorób układu trawiennego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena skuteczności wybranych programów profilaktycznych w ramach Poddziałania 2.3.1 PO KL I. Cele badania Ocenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr. 1 do SIWZ I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 7 ekspertów medycznych: 3 ekspertów w dziedzinie leczenia chorób układu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-40/17 część 1 2

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-40/17 część 1 2 Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-40/17 część 1 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 2 ekspertów medycznych: 1 ekspert w dziedzinie chorób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-41/17 część 1 4

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-41/17 część 1 4 Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-41/17 część 1 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 4 ekspertów medycznych: 2 ekspertów w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 5 ekspertów w dziedzinie epidemiologii/ zdrowia publicznego, w celu partycypacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pozycja 2

Załącznik nr 1b. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pozycja 2 Załącznik nr 1b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pozycja 2 I. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wybór eksperta ds. projektowania systemów informatycznych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań informacyjno promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL. I. Wstęp Celem Działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań Data: 9 lutego 2012 r. Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, w ramach projektu Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania postaw wobec zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nowotworowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania postaw wobec zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nowotworowej Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania postaw wobec zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nowotworowej I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Obszar badawczy II Procedury stosowane w procesie zarządzania i wdrażania PO KL na szczeblu regionalnym;

Obszar badawczy II Procedury stosowane w procesie zarządzania i wdrażania PO KL na szczeblu regionalnym; Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego: Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Informacje ogólne Przeprowadzenie badania społecznego na temat: Diagnoza systemu pieczy zastępczej w woj. podlaskim w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 24.02.2015 r. Małgorzata Zadorożna Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) DOA-III.272.1.47.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) I. Przedmiot zamówienia II. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania społecznego pn. Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Badanie pracowników sektora MŚP z subregionu sosnowieckiego na potrzeby projektu : "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MSP"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie śródokresowego badania dotyczącego oceny skuteczności działań podejmowanych w celu wdroŝenia programu profilaktycznego opracowanego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze Unii Europejskiej Fundusze Unii Europejskiej dla sektora szpitali Perspektywa 2014-2020 infrastruktury ochrony zdrowia tabela finansowa Udział EFRR [euro] (80%/85%) PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

człowiek - najlepsza inwestycja

człowiek - najlepsza inwestycja człowiek - najlepsza inwestycja Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ. Projekt

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Cz. II

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Cz. II Załącznik nr 1B do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Cz. II 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wybór eksperta ds. medycznych celem świadczenia usługi wsparcia Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ i umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie usługi analizy spójności sieci oraz badania współpracy Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II),

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RF-II-WSI.052.6.2017.AA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na analizie projektów zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY,

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST EWALUACJA PROJEKTU Europejskie perspektywy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żarskim, REALIZOWANEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Zadania na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.:

Szczegółowy Opis Zadania na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Szczegółowy Opis Zadania na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.:. Analiza i ocena działań w zakresie digitalizacji oraz tworzenia wirtualnych instytucji kultury w kontekście projektów zrealizowanych w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działania na 2017 r. Lp.

Roczny Plan Działania na 2017 r. Lp. Załącznik do uchwały nr 110 KM PO WER z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na opracowanie poradnika w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn dla funduszy unijnych na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na opracowanie poradnika w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn dla funduszy unijnych na lata 2014-2020 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na opracowanie poradnika w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn dla funduszy unijnych na lata 2014-2020 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zamawiający zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.78.2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Ocena skuteczności działania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które

Bardziej szczegółowo

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

DRP-II.052.67.2014.ŁO Opole, 13.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

DRP-II.052.67.2014.ŁO Opole, 13.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu województwa opolskiego DRP-II.052.67.2014.ŁO Opole, 13.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych)

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych) Rozeznanie rynku dla zamówienia polegającego na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do wzoru umowy

załącznik nr 3 do wzoru umowy Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego na temat:

Bardziej szczegółowo

Obecnie ze środków Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są następujące projekty:

Obecnie ze środków Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są następujące projekty: Szanowni Państwo, Rekomenduję Państwu publikację poświęconą wykorzystaniu środków unijnych przewidzianych w Działaniu 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym W związku z rozwojem koncepcji zrównoważonego rolnictwa (sustainable agriculture) zespół Gamma Consulting przeprowadził diagnozę

Bardziej szczegółowo

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Załącznik nr 2 do SIWZ Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 1. Kryteria wyboru oferty i ich znacznie:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2015

Zapytanie ofertowe nr 3/2015 Zapytanie ofertowe nr /05 na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 06-0 dla Stowarzyszenia Blisko Krakowa I. Zamawiający: Blisko Krakowa ul. Żwirki i Wigury -050 Skawina II. Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ Strona1 Szczecinek, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ na zakup usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu Cooltura różnych szans, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ Podstawowym celem systemu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju jest śledzenie postępów w realizacji celów Strategii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The TOWER, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa ul. Bukowińska 22 lok. 8B, 02-703 Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. The TOWER, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa ul. Bukowińska 22 lok. 8B, 02-703 Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.11.2010r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór Wykonawcy na opracowanie i przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Umowa Nr - wzór

Załącznik Nr 4. Umowa Nr - wzór Umowa Nr - wzór Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo PROCEDURA REALIZACJI USŁUG ROZWOJOWYCH Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy mają pełną świadomość faktu, iż rozwój nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014 MODYFIKACJA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ postępowania zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o.

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o. ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA AMT Partner Sp. z o.o. POLITYKA SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: 1. ok. 76,9 mld euro w programach

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik do uchwały Nr 9/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH (TRYB KONKURSOWY)

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Dziedzina działalności konsultanta Raport za rok I. Realizacja zadań konsultanta wojewódzkiego, wynikających z ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju kadry medycznej

Wsparcie rozwoju kadry medycznej Wsparcie rozwoju kadry medycznej Kierunki zmian zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa dedykowane szkolenia w POZ wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego wzmacnianie potencjału

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYSIĘCY EURO

OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYSIĘCY EURO OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYSIĘCY EURO - PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA STACJONARNEGO DLA WOLONTARIUSZY WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

4. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych.

4. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych. Znak OPS 8110/POKL/ZP/ 6 /14 Kamionka Wielka, 2014-11-13 ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1105/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lipca 2016 roku

UCHWAŁA Nr 1105/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lipca 2016 roku UCHWAŁA Nr 1105/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 778/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania w 2012 roku.

OGŁOSZENIE. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania w 2012 roku. Warszawa, 2 marca 2012r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH DARIUSZ PIERZAK SZKOLENIA PROJEKTY DORADZTWO Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania strategii wejścia w celu skomercjalizowania szybkiego testu immunochromatograficznego wykrywającego zakażenie pszczół nosemozą na

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

O P I N I A P R A W N A

O P I N I A P R A W N A O P I N I A P R A W N A w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych Opole, dnia 12 września 2017 r. ul. Ligonia 13/4, 45-362 Opole tel.: (077) 453 12 17

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie badania pt.: Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego 1. Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych (grupa zawodów Pomoc stomatologiczna )

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych (grupa zawodów Pomoc stomatologiczna ) Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych (grupa zawodów Pomoc stomatologiczna ) Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje czterech przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla wybranego/ych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) na wykonanie badania ewaluacyjnego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) na wykonanie badania ewaluacyjnego WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Znak sprawy: RR.II.0787/2/40/08 Załącznik do umowy nr.. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) na wykonanie badania

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności: Toruń, 16 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu Planu rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lublin, dn. 17.08.2011 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES Lublin 20-080, ul. Niecała 4/5A NIP 946 238 79 14 REGON 432663772 e-mail: animatorzy@stowarzyszeniebonafides.pl

Bardziej szczegółowo

BDG.V.2511.110.2015.JZ Załącznik nr 1 do SIWZ (załącznik n r 3 do umowy)

BDG.V.2511.110.2015.JZ Załącznik nr 1 do SIWZ (załącznik n r 3 do umowy) BDG.V.2511.110.2015.JZ Załącznik nr 1 do SIWZ (załącznik n r 3 do umowy) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie badania pn. Ewaluacja bieżąca procedury naboru, oceny i wyboru projektów w Programach

Bardziej szczegółowo

Marketing usług zdrowotnych

Marketing usług zdrowotnych Marketing usług zdrowotnych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7409/10543 Cena netto 840,00 zł Cena brutto 840,00 zł Cena netto za godzinę 140,00 zł Cena brutto za godzinę 140,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT. Załącznik nr 3 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Działania 2.3 PO KL oraz założenia Planu Działania na rok 2012

Stan realizacji Działania 2.3 PO KL oraz założenia Planu Działania na rok 2012 Stan realizacji Działania 2.3 PO KL oraz założenia Planu Działania na rok 2012 Małgorzata Zadorożna Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 22 listopada 2011 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 5 sierpnia 2015 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez

Bardziej szczegółowo

BA-83-123( )/08/w Warszawa, dnia czerwca, 2008 r.

BA-83-123( )/08/w Warszawa, dnia czerwca, 2008 r. BA-83-123( )/08/w Warszawa, dnia czerwca, 2008 r. dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu na Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych oraz opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej)

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych (grupa zawodów Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe )

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych (grupa zawodów Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe ) Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych (grupa zawodów Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe ) Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje pięciu przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zawodowego kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Słupsk, 16.03.2016 r.

Dofinansowanie zawodowego kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Słupsk, 16.03.2016 r. Dofinansowanie zawodowego kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Słupsk, 16.03.2016 r. Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT. Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT. Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Powiat Lubelski Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do umowy nr. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu Model Współpracy współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST NGO w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu Model Współpracy współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST NGO w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie Załącznik nr 1 do Umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo