Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu 4 ekspertyz sektorowych w postaci dokumentów: 1) Ekspertyza usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6; 2) Strategia rozwoju oświaty dla Związku Celowego Gmin MG-6 na lata ; 3) Analiza wzajemnych zależności pomiędzy kulturą i gospodarką na terenie MG-6 i opracowanie modelu współpracy biznesu z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i samorządem w zakresie finansowania, zarządzania i promocji kultury; 4) Plan zrównoważonego rozwoju usług społecznych dla obszaru Związku Celowego Gmin MG-6 na lata w ramach realizacji projektu 17/JUP/2012 Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr. 2. Do ogólnych zadań Wykonawcy będzie należało: Opracowanie dokumentów: Ekspertyza usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6; Strategia rozwoju oświaty dla Związku Celowego Gmin MG-6 na lata ; Analiza wzajemnych zależności pomiędzy kulturą i gospodarką na terenie MG6 i opracowanie modelu współpracy biznesu z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i samorządem w zakresie finansowania, zarządzania i promocji kultury; Plan zrównoważonego rozwoju usług społecznych dla obszaru Związku Celowego Gmin MG-6 na lata Dokument Ekspertyza usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 ma stanowić podsumowanie zbiorcze i zawierać kluczowe ustalenia pozostałych opracowywanych w ramach niniejszego zamówienia dokumentów, jak również dokumentów sektorowych już opracowanych w ramach Projektu: Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Związku Celowego Gmin MG-6 oraz Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego dla publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim. Uzgodnienie projektu dokumentów z Zamawiającym, zakończone uzyskaniem pozytywnej opinii Zamawiającego do ostatecznego projektu dokumentów. Udział w zorganizowanej przez Zamawiającego publicznej prezentacji dokumentów. 3. Opis szczegółowych zadań Wykonawcy: 3.1 W zakresie Ekspertyzy usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6: Przedmiot zamówienia obejmuje zbiorcze opracowanie dotyczące stanu, jakości, percepcji społecznej oraz perspektyw rozwoju sektora usług publicznych na terenie

2 Związku Celowego Gmin MG-6, w zakresie edukacji, kultury, spraw społecznych i transportu publicznego Ekspertyza powinna stanowić podsumowanie ekspertyz sektorowych, obejmujące przedstawienie stanu obecnego oraz wyznaczenie kierunków rozwoju sektora usług publicznych, w celu usprawnienia i profesjonalizacji ich systemu instytucjonalnego i kadrowego Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: a) istniejące dokumenty, raporty, strategie, analizy i opracowania, w szczególności: raport Inwentaryzacja i analiza dostępnych i wykorzystywanych zasobów oraz usług publicznych świadczonych przez Związek Celowy Gmin MG-6, raport Badanie subiektywnych ocen, potrzeb i preferencji mieszkańców Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie kultury, edukacji, spraw społecznych i transportu publicznego, Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Związku Celowego Gmin MG-6 oraz Koncepcję rozwoju podsystemu tramwajowego dla publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim, Strategia Rozwoju Kraju Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, przyjęta 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów, Raport Polska Wyzwania rozwojowe, Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu, Mobilna młodzież. Inicjatywa na rzecz potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej (Komunikat Komisji Europejskiej z 2010 r.), Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. oraz strategie zrównoważonego rozwoju gmin ościennych, Strategia rozwoju gorzowskiej oświaty w latach , Strategie rozwoju oświaty gmin ościennych, Wieloletnie Prognozy Finansowe Miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin ościennych, Strategia rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. do roku 2020, Długoterminowa Strategia Zarządzania Marką Gorzów-Przystań, Strategie/programy rozwoju kultury gmin ZCG MG-6, Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata , Strategia Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wlkp oraz Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Gorzowa Wlkp i strategie gmin ościennych;

3 b) ustawy, w szczególności: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.), Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 182 ze zm.), Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 135 ze zm.), Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 594 ze zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 885 ze zm.), Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 674), ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5 poz. 13); Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r., poz z zm.), Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.); c) ekspertyzy, analizy i strategie opracowywane przez Wykonawcę w ramach niniejszego Zamówienia: projekt Strategii rozwoju oświaty dla Związku Celowego Gmin MG-6 na lata , projekt Analizy wzajemnych zależności pomiędzy kulturą i gospodarką na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 i opracowanie modelu współpracy biznesu z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i samorządem w zakresie finansowania, zarządzania i promocji kultury, projekt Planu zrównoważonego rozwoju usług społecznych dla obszaru Związku Celowego Gmin MG-6 na lata Zamawiający zastrzega, iż ww. katalog dokumentów i aktów prawnych nie ma charakteru wyczerpującego, co oznacza, iż Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie dokumenty, które mogą mieć wpływ na treść opracowania. W przypadku pojawienia się nowych dokumentów bądź aktów prawnych (lokalnych, regionalnych, krajowych bądź unijnych mających znaczenie dla przedmiotu zamówienia) przed terminem zakończenia umowy Wykonawca musi uwzględnić w opracowaniu ewentualne zmiany wynikające z tych dokumentów bądź aktów prawnych Uzgodnienie projektu Ekspertyzy z Zamawiającym obejmuje: a) prezentację projektu Ekspertyzy przed zespołem powołanym przez Zamawiającego,

4 b) analizę uwag i opinii i ewentualne ich uwzględnienie w porozumieniu z Zamawiającym, c) uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego do ostatecznej wersji Ekspertyzy. 3.2 W zakresie ekspertyzy sektorowej dot. edukacji: Strategia rozwoju oświaty dla Związku Celowego Gmin MG-6 na lata : Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie strategii dla ZCG MG-6. Strategia ma stanowić podstawę do opracowania długofalowych działań władz gminy oraz lokalnych instytucji, sprzyjających innowacyjnemu rozwojowi oświaty na terenie MG-6, prowadzeniu racjonalnej polityki edukacyjnej, przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań. Strategia winna określić kierunki działań, problemy i cele rozwoju, wskazać możliwe drogi realizacji wyznaczonych celów oraz zasady kontroli i oceny podejmowanych działań. Celem strategicznym działań przedstawionych w dokumencie jest stworzenie warunków szerokiego dostępu do usług oświatowo - wychowawczych, wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców oraz dostosowanie ich kwalifikacji i kompetencji do potrzeb rynku pracy. Celem operacyjnym jest racjonalna i efektywna polityka oświatowa, zaspokojenie potrzeb zbiorowych na wszystkich poziomach edukacji, dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, reorganizacja i modernizacja bazy oświatowej, budowanie wizerunku szkoły w warunkach niżu demograficznego, poprawa jakości i efektywności zarządzania szkołą, zabezpieczenie opieki przedszkolnej, przeciwdziałanie w szkołach skutkom rozwarstwienia społecznego. Ważnym elementem opracowywania strategii powinna być szeroka dyskusja i współpraca ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi rozwojem oświaty na terenie ZCG MG-6, obszarze, w którym różne środowiska współpracują ze sobą, w celu lepszego wykorzystania potencjału edukacyjnego gmin, sprzyjającego podwyższaniu jakości usług oświatowowychowawczych Układ dokumentu powinien zawierać poniższe, podobne lub rozszerzone elementy: 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Streszczenie (maksymalnie 1 strona A4). 4. Wprowadzenie: - cel opracowania dokumentu, zadania strategii, - określenie istoty i cech ZCG MG-6 jako obszaru, w którym różne środowiska współpracują ze sobą, w celu lepszego wykorzystania potencjału edukacyjnego gmin, sprzyjającego podwyższaniu jakości usług oświatowo-wychowawczych, - przyjęta metodologia tworzenia strategii. 5. Opis aktualnej sytuacji w ZCG MG-6 (przegląd bazy oświatowej, analiza potrzeb, analiza otoczenia, lista priorytetowych wymagań i oczekiwań zgłoszonych na podstawie bezpośrednio przeprowadzonych badań i ankiet w środowisku oświatowym MG-6), diagnoza obecnej sytuacji z identyfikacją głównych problemów rozwojowych. 6. Analiza strategiczna w uwzględnieniem metody SWOT. 7. Wizja, misja i cele strategiczne.

5 8. Określenie działań i zadań. 9. Analiza powiązań z istniejącymi dokumentami unijnymi, krajowymi i regionalnymi, analiza przeprowadzonych badań i ankiet. 10. Propozycja realizacji przyjętych rozwiązań i koncepcji: - podmioty zaangażowane w realizację przyjętych rozwiązań, - społeczne skutki wprowadzania przyjętych rozwiązań, - sposoby i możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na uzgodnione zadania. 11. Propozycja wskaźników możliwych do osiągnięcia w wyniku realizacji przyjętych rozwiązań, przewidywane korzyści. 12. Wdrażanie i monitoring, szacowany budżet i potencjalne źródła finansowania. 13. Badania, ankiety i raporty opracowane na potrzeby tworzonej strategii - jako załączniki Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: a) obecną bazę oświatową, b) sytuację społeczno gospodarczą, c) zapotrzebowanie na usługi edukacyjne, d) dostępność do usług oświatowych, e) potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji, f) udzielanie pomocy specjalistycznej (poradnia psychologiczno pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka), e) optymalne wykorzystanie obiektów oświatowych, potencjał nauczycieli, zasoby środowiska lokalnego Strategia powinna uwzględniać w szczególności zapisy podstawowych dokumentów oraz aktów prawnych, zgodnie z którymi wykonawca musi opracować przedmiot zamówienia: a) lokalne i regionalne dokumenty i akty prawne: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. oraz strategie zrównoważonego rozwoju gmin ościennych, Strategia rozwoju gorzowskiej oświaty w latach , Strategie rozwoju oświaty gmin ościennych, Wieloletnie Prognozy Finansowe Miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin ościennych, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego, Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin ościennych, Sytuacja społeczno gospodarcza na obszarze objętym analizą; b) europejskie i krajowe dokumenty i akty prawne: Raport Polska Wyzwania rozwojowe, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.), Polskie Ramy Kwalifikacji, Strategia Rozwoju Kraju Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, przyjęta 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów;

6 c) unijne dokumenty i akty prawne: Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu, Edukacja i Szkolenia 2020, Europejskie Ramy Kwalifikacji, Mobilna młodzież. Inicjatywa na rzecz potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej (Komunikat Komisji Europejskiej z 2010 r.); d) inne, mające związek z rozwojem oświaty (o ile w trakcie wykonywania opracowania zostały one ogłoszone) Zamawiający zastrzega, iż ww. katalog dokumentów i aktów prawnych nie ma charakteru wyczerpującego, co oznacza, iż Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie dokumenty, które mogą mieć wpływ na treść opracowania. W przypadku pojawienia się nowych dokumentów bądź aktów prawnych (lokalnych, regionalnych, krajowych bądź unijnych mających znaczenie dla przedmiotu zamówienia) przed terminem zakończenia umowy Wykonawca musi uwzględnić w opracowaniu ewentualne zmiany wynikające z tych dokumentów bądź aktów prawnych Opracowanie powinno powstać w oparciu o przeprowadzone badania i zebrane materiały źródłowe oraz dane statystyczne Uzgodnienie projektu strategii z Zamawiającym obejmuje: a) prezentację projektu dokumentu przed zespołem powołanym przez Zamawiającego, b) analizę uwag i opinii i ewentualne ich uwzględnienie w porozumieniu z Zamawiającym, c) uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego do ostatecznej wersji projektu strategii Wykonawca zobowiązany jest do udziału w zorganizowanej przez Zamawiającego publicznej prezentacji projektu Strategii rozwoju oświaty dla Związku Celowego Gmin MG-6 na lata w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Publiczna prezentacja projektu strategii obejmuje: a) prezentację projektu strategii przed organami Zamawiającego, b) wyłożenie projektu strategii do publicznego wglądu, c) dyskusję publiczną W zakresie ekspertyzy sektorowej dot. kultury: Analiza wzajemnych zależności pomiędzy kulturą i gospodarką na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 i opracowanie modelu współpracy biznesu z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i samorządem w zakresie finansowania, zarządzania i promocji kultury: Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie ekspertyzy sektorowej dla ZCG MG-6. Ekspertyza ma stanowić materiał służący władzom samorządowym z terenu ZCG MG-6, przedsiębiorcom, inwestorom, organizacjom pozarządowym, instytucjom kultury oraz sektorowi obywatelskiemu jako podstawa dla podejmowania działań oraz decyzji służących rozwojowi współpracy pomiędzy biznesem a szeroko rozumianą kulturą, które mają się przyczynić do podnoszenia jakości świadczonych usług kulturalnych, zwiększenia finansowania

7 kultury ze środków spoza budżetów samorządowych, wykorzystania potencjału kultury dla promocji biznesu, propagowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Ważnym elementem ekspertyzy powinna być szeroka dyskusja i współpraca ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi relacjami pomiędzy biznesem i kulturą w kontekście ich wzajemnego wpływu Układ dokumentu powinien zawierać poniższe, podobne lub rozszerzone elementy: 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Wprowadzenie: - cel opracowania dokumentu, - zakres podmiotowy, przedmiotowy, terytorialny i czasowy oraz metodologia badań zrealizowanych na potrzeby opracowania. 4. Diagnoza aktualnych zależności pomiędzy kulturą a gospodarką na terenie ZCG MG-6 (współpraca instytucji kultury i organizacji pozarządowych z przedsiębiorcami, inwestorami, sponsoring, polityka firm w zakresie CSR, wykorzystanie instrumentów promocji przez sektor prywatny w obszarze kultury, działania instytucji kultury na rzecz rozwoju współpracy z biznesem) z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. 5. Wnioski z diagnozy i zalecenia dla Zamawiającego. 6. Propozycja modelu współpracy BIZNES KULTURA SAMORZĄD dla ZCG MG-6: charakterystyka modelu, zasady organizacyjne, ramy czasowe, prawne i finansowe wdrożenia modelu, katalog narzędzi możliwych do wykorzystania we współpracy kultury z biznesem, korzyści i zagrożenia wynikające z wdrożenia modelu. 7. Informacja o tym, jak wdrożenie modelu wpłynie na realizacje celów zawartych w dokumentach strategicznych samorządów z terenu ZCG MG Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy w szczególności uwzględnić: a) dokumenty strategiczne przyjęte przez samorządy ZCG MG-6: strategie rozwoju, strategie rozwoju kultury, strategie zarządzania marką, strategie i programy wizerunkowe, strategie i programy w zakresie rozwoju gospodarczego, m.in.: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. oraz strategie zrównoważonego rozwoju gmin ościennych, Strategia rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. do roku 2020, Długoterminowa Strategia Zarządzania Marką Gorzów-Przystań, Strategie/programy rozwoju kultury gmin ZCG MG-6, inne, mające związek z rozwojem kultury i gospodarki (o ile w trakcie wykonywania opracowania zostały one ogłoszone) Zamawiający zastrzega, iż ww. katalog dokumentów i aktów prawnych nie ma charakteru wyczerpującego, co oznacza, iż Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie dokumenty, które mogą mieć wpływ na treść opracowania. W przypadku pojawienia się nowych dokumentów bądź aktów prawnych (lokalnych, regionalnych, krajowych bądź unijnych mających znaczenie dla przedmiotu zamówienia) przed terminem zakończenia umowy Wykonawca musi uwzględnić w opracowaniu ewentualne zmiany wynikające z tych dokumentów bądź aktów prawnych.

8 3.3.5 Opracowanie powinno powstać w oparciu o przeprowadzone badania i zebrane materiały źródłowe oraz dane statystyczne Uzgodnienie projektu dokumentu z Zamawiającym obejmuje: a) prezentację projektu dokumentu przed zespołem powołanym przez Zamawiającego, b) analizę uwag i opinii i ewentualne ich uwzględnienie w porozumieniu z Zamawiającym, c) uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego do ostatecznej wersji dokumentu. 3.4 W zakresie ekspertyzy sektorowej dot. usług społecznych: Plan zrównoważonego rozwoju usług społecznych dla obszaru Związku Celowego Gmin MG-6 na lata : Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie całości dokumentacji niezbędnej do uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju usług społecznych dla obszaru ZCG MG-6 na lata na podstawie obowiązujących aktów prawnych i innych dostępnych dokumentów Opracowanie wykonane ma być w formie tekstowej Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: a) stan zagospodarowania przestrzennego, b) sytuację społeczno gospodarczą uwzględniającą m.in. dane demograficzne, bezrobocie, niepełnosprawność, zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zagrożenia zdrowotne, mieszkalnictwo Plan powinien uwzględnić w szczególności zapisy podstawowych dokumentów oraz aktów prawnych, zgodnie z którymi Wykonawca musi opracować przedmiot zamówienia: a) lokalne i regionalne dokumenty i akty prawne: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gorzowa Wlkp. oraz gmin ościennych, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. oraz strategie zrównoważonego rozwoju gmin ościennych, Wieloletnie Prognozy Finansowe Miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin ościennych, Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego na lata , Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata , Strategia Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wlkp oraz Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Gorzowa Wlkp i strategie gmin ościennych; b) krajowe dokumenty i akty prawne: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 182 ze zm.), Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 135 ze zm.),

9 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 594 ze zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 885 ze zm.), Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 poz. 674); c) unijne dokumenty i akty prawne: Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Zamawiający zastrzega, iż ww. katalog dokumentów i aktów prawnych nie ma charakteru wyczerpującego, co oznacza, iż Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie dokumenty, które mogą mieć wpływ na treść opracowania. W przypadku pojawienia się nowych dokumentów bądź aktów prawnych (lokalnych, regionalnych, krajowych bądź unijnych mających znaczenie dla przedmiotu zamówienia) przed terminem zakończenia umowy Wykonawca musi uwzględnić w opracowaniu ewentualne zmiany wynikające z tych dokumentów bądź aktów prawnych Analiza ww. materiałów, aktów prawnych oraz wyników badań powinna stanowić podstawę do opracowania planu zrównoważonego rozwoju usług społecznych dla obszaru Związku Celowego Gmin MG-6 na lata zawierającego: a) metodologię tworzenia planu zrównoważonego rozwoju usług społecznych, b) prognozę potrzeb w zakresie usług społecznych, uwzględniającą zapewnienie równego dostępu do tych usług osobom wymagającym wsparcia, c) źródła i formy finansowania usług społecznych, d) kierunki rozwoju sieci usług społecznych, uwzględniające zmiany demograficzne i inne zjawiska i problemy społeczne mające wpływ na powstanie i rozwój usług społecznych, e) identyfikację zagrożeń w zakresie rozwoju usług społecznych na terenie partnerstwa pod względem ich dostępności, f) identyfikację usług społecznych, w ramach których współpraca członków partnerstwa przyniesie największe korzyści pod względem ich dostępności, uwzględniając podmioty trzeciego sektora, g) uzasadnienie proponowanych rozwiązań w planie Uzgodnienie projektu zrównoważonego rozwoju usług z zakresu pomocy społecznej z Zamawiającym obejmuje: a) prezentację projektu planu przed zespołem powołanym przez Zamawiającego, b) Analizę uwag, opinii i ewentualnie ich uwzględnienie w porozumieniu z Zamawiającym, c) Uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego do ostatecznej wersji projektu planu zrównoważonego rozwoju usług z zakresu pomocy społecznej Wykonawca zobowiązany jest do udziału w zorganizowanej przez Zamawiającego publicznej prezentacji projektu Planu zrównoważonego rozwoju usług społecznych dla obszaru Związku Celowego Gmin MG-6 na lata w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Publiczna prezentacja projektu planu obejmuje:

10 a) prezentację planu przed organami Zamawiającego, b) wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, c) dyskusję publiczną. 3.5 W zakresie prezentacji wyników prac: Opracowane dokumenty mają być przedstawione Zamawiającemu w terminach wynikających z zapisów umowy Wszystkie dokumenty powinny być opracowane w języku polskim. Wykonawca dostarczy zaakceptowane przez Zamawiającego wersje dokumentów w niezabezpieczonej wersji elektronicznej (w plikach z rozszerzeniem.doc,.xls,.pdf) na płycie CD-ROM oraz w wersji papierowej w 7 egzemplarzach.

Zapytanie ofertowe na opracowanie. Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata

Zapytanie ofertowe na opracowanie. Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata 2016 2025. Gmina Gawłuszowice Urząd Gminy w Gawłuszowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r.

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r. Podsumowanie projektu pn.: Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (5.2.1 POKL) Magdalena Balak-Hryńkiewicz

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA 2014-2020 Kraków 2014 AGENDA SPOTKANIA Zasady pracy w zespołach roboczych Struktura Strategii - elementy składowe Podział zadań uczestników

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Ro.0152-20/08 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biuro Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław tel. 71 777 73 25 fax.71 777 86 59 brw@um.wroc.pl Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO WROCŁAW 2015 Prezentacja spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. została utworzona w 2005 r. z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Założenia funkcjonowania ZIT w ramach RPO Lubuskie Zielona Góra, 12 września 2013 r.

Założenia funkcjonowania ZIT w ramach RPO Lubuskie Zielona Góra, 12 września 2013 r. Założenia funkcjonowania ZIT w ramach RPO Lubuskie 2020 Zielona Góra, 12 września 2013 r. Wymiar terytorialny w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Nowym podejściem Komisji Europejskiej do polityki rozwoju,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZÓW 2008 UCHWAŁA Nr LXXV/62/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2011 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z dnia 2011 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności: Toruń, 16 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu Planu rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla organizacji pozarządowych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla organizacji pozarządowych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla organizacji pozarządowych Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu 1 www.power.gov.pl 2 www.power.gov.pl 3 Generator

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach. Operacyjnego Lubuskie 2020

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach. Operacyjnego Lubuskie 2020 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Wsparcie w ramach RPO na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Informacja prasowa z dnia 10 sierpnia 2011 r. dotyczy: możliwości rozwoju i funkcjonowania podsystemu tramwajowego w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Projekt CH4LLENGE rozwój metodologii SUMP w Krakowie Tomasz Zwoliński Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Krakowa

Projekt CH4LLENGE rozwój metodologii SUMP w Krakowie Tomasz Zwoliński Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Krakowa Projekt CH4LLENGE rozwój metodologii SUMP w Krakowie Tomasz Zwoliński Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Krakowa Seminarium Sustainable Urban Mobility Plans, Warszawa, 23.06.2015 Cel zmiana podejścia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

Zasady Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

Zasady Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Zasady Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Żary, 2 marca 2011 r. Podstawy prawne opracowania

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW Andrzej Brzeziński Konferencja Naukowo Techniczna SITK RP Oddział w Warszawie Cel opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi

Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi dr Ryszard Zarudzki Podsekretarz

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały NR XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA

Załącznik do Uchwały NR XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA Załącznik do Uchwały NR XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2017 2019 Gryfino 2017 Wprowadzenie Obowiązek opracowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integracja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie badania pt.: Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego 1. Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE 2007-2015 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 1: Diagnoza stanu miasta Etap 2: Analiza strategiczna Etap 3: Opracowanie założeń dla rozwoju miasta 2 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY,

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY, Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. PUŁAWY, 07.10.2014 Plan prezentacji Metodyka prac nad Strategią Struktura dokumentu Horyzont czasowy Strategii Wizja rozwoju Puław

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r.

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego Uchwała Nr /2011 z dnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego Na podstawie art. 12 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rola Miast w Polityce Rozwoju: Prezentacja Projektu ZałoŜeń Krajowej Polityki Miejskiej. Warszawa, 21 maja 2012

Konferencja Rola Miast w Polityce Rozwoju: Prezentacja Projektu ZałoŜeń Krajowej Polityki Miejskiej. Warszawa, 21 maja 2012 Konferencja Rola Miast w Polityce Rozwoju: Prezentacja Projektu ZałoŜeń Krajowej Polityki Miejskiej Warszawa, 21 maja 2012 1 ZałoŜenia Krajowej Polityki Miejskiej Piotr śuber Dyrektor Departamentu Koordynacji

Bardziej szczegółowo

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych 152 Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze wykształcony i wykwalifikowany personel. 2. Sprawny i skuteczny system zarządzania kadrą. 3.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

II Spotkanie. Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem. Opole, 23 lutego 2015 roku

II Spotkanie. Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem. Opole, 23 lutego 2015 roku II Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Opole, 23 lutego 2015 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Obowiązek samorządów w zakresie przeprowadzania badań i analiz

Obowiązek samorządów w zakresie przeprowadzania badań i analiz 2014 Obowiązek samorządów w zakresie przeprowadzania badań i analiz ww.tric.pl 2014-04-09 Metodologia Raport opiera się o analizę aktów prawnych. Szereg ustaw: Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2014/24/UE Instrumentalizacja zamówień a zachowanie obowiązków przetargowych

Dyrektywa 2014/24/UE Instrumentalizacja zamówień a zachowanie obowiązków przetargowych Dyrektywa 2014/24/UE Instrumentalizacja zamówień a zachowanie obowiązków przetargowych dr Jakub Pawelec, LL.M. radca prawny, partner Anna Dąbrowska radca prawny Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Załącznik do uchwały nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata

Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata 2014-2020 Pawłowice, 20 lutego 2015 r. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku Powstała z myślą o optymalnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/09

Zarządzenie Nr 35/09 Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 10 lutego r w sprawie ustalenia harmonogramów przygotowania programów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Przemków na lata 2008-2015

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Polityka ekologiczna na szczeblu europejskim. Tomasz Poskrobko

Polityka ekologiczna na szczeblu europejskim. Tomasz Poskrobko Polityka ekologiczna na szczeblu europejskim Tomasz Poskrobko Etapy rozwoju PE w UE Traktat rzymski tworzący EWG (1957) Strategia lizbońska (1999) Strategia z Goteborga (2001) Środowiskowe plany działania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA 2014-2020 WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU 27 lutego 3 kwietnia 2014 WARSZAWA 2014 SPIS TREŚCI Strona ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska

aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska Główne założenia aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska Planowanie rozwoju Raport Polska 2030 -opracowany przez ZespółDoradców

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 2426/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 07.09.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program rewitalizacji powstaje na mocy Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Art. 15. 1. Gminny program rewitalizacji zawiera w między innymi: szczegółową

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo