ANALIZA TRENDÓW DANYCH MIKROBIOLOGICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM KART KONTROLNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA TRENDÓW DANYCH MIKROBIOLOGICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM KART KONTROLNYCH"

Transkrypt

1 ANALIZA TRENDÓW DANYCH MIKROBIOLOGICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM KART KONTROLNYCH Konrad Mysiakowski, FSP Galena; Dariusz Danel, Polska Akademia Nauk, Zakład Antropologii we Wrocławiu Wprowadzenie Obowiązujące regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania [1] narzucają zakładom farmaceutycznym rygorystyczne zasady dotyczące monitoringu szeregu parametrów związanych z produkcją i przechowywaniem materiałów wyjściowych, produktów gotowych oraz innych komponentów (np. opakowań) związanych z produkcją farmaceutyczną. Fundamentalnym celem ustalonych regulacji Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Monufacturing Practice, GMP) jest obowiązek zapewnienia maksymalnej jakości procesów produkcyjnych, aby wytwarzane produkty lecznicze nie narażały pacjentów na ryzyko wynikające z niedostatecznego bezpieczeństwa stosowania, nieodpowiedniej jakości lub niedostatecznej skuteczności. Jedną z zalecanych procedur służących realizacji tego celu jest statystyczna analiza danych związanych z parametrami wytwarzania, a w szczególności analiza trendów. Umożliwia ona regularny, a także stały przegląd jakości środowiska produkcji, wody oczyszczonej, mediów pomocniczych (np. gazów) oraz procesów produkcyjnych. W analizowanym okresie czasowym daje możliwość wykrycia pojawiających się stałych tendencji wzrostowych lub spadkowych analizowanej zmiennej bądź też stwierdzenie braku zależności pomiędzy wartościami obserwowanej zmiennej a czasem. Można wyróżnić kilka metod wykrywania prawidłowości w rozpatrywanych danych, które mającą charakter trendów. Metody te różnią się pod względem wykorzystywanych technik analitycznych i obliczeniowych. Jednym z podstawowych narzędzi używanych w analizie trendów są karty kontrolne. Karty kontrolne, wprowadzone po raz pierwszy przez Waltera Shewharta, są stosunkowo prostym narzędziem statystyczno-graficznym służącym do analizy danych pochodzących z procesów przemysłowych. Proces należy rozumieć w ujęciu ogólnym jako uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie. Mogą one dotyczyć szeregu różnych właściwości, takich jak np. zmiany temperatury w czasie, lecz również liczby mikroorganizmów. Każdy z takich procesów cechuje się zmiennością [2, 3, 4]. Głównym celem stawianym przed kartami kontrolnymi jest wykrywanie nielosowych zmian w obserwowanych procesach, które nie wynikają z naturalnej (własnej) zmienności Copyright StatSoft Polska

2 obserwowanego parametru procesu, lecz z przyczyn specjalnych, niestandardowych, niemożliwych do przewidzenia (np. błędy wynikające z uszkodzenia aparatury pomiarowej) [5]. Karty kontrolne - informacje ogólne Mimo że karty kontrolne opierają się na statystycznych obliczeniach to jednak w swojej użytkowej wersji są graficzną techniką, pozwalającą w prosty i łatwy sposób zaprezentować dane dotyczące analizowanego procesu w odniesieniu do czasu, lub też innej cechy procesu możliwej do chronologicznego uporządkowania (np. kolejnych serii, partii produkcyjnych, numerów analiz itd.). Istnieje wiele typów kart kontrolnych, które są zaprojektowane ze względu na charakter danych, typ stosowanej statystyki, na jakiej oparta jest karta (np. średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe), typ decyzji, jaka będzie podejmowana na jej podstawie (np. systematyczny monitoring procesu w celu jego regulacji lub szybkie wykrycie zmian w celu zatrzymania procesu). Mimo różnorodności typów kart istnieją pewne charakterystyczne cechy wspólne związane z ich budową [2, 3, 5]. Ogólna budowa kart kontrolnych Karta kontrolna w podstawowej formie jest wykresem badanej właściwości procesu (oś y) względem tzw. numeru pomiaru lub czasu (oś x). W tak zdefiniowanym układzie współrzędnych nanoszony jest wykres mierzonej cechy, będący krzywą odwzorowującą rejestrowane wartości. Kolejne punkty to albo bezpośrednio zmierzone wyniki (np. liczba CFU), albo średnie z próbek (np. średnia liczba CFU z 5 posiewów mikrobiologicznych) lub inne cechy analizowane przez kartę (np. frakcja wyrobów wadliwych/próbę). Numer pomiaru może być kolejnym numerem przeprowadzonego badania, datą, kolejnym numerem analizowanej serii czy partii badanej substancji itd. Oprócz wykresu mierzonej cechy na karcie kontrolnej znajdują się jeszcze 3 poziome linie: linia centralna oraz po obu stronach linii centralnej górna granica kontrolna oraz dolna granica kontrolna. Ich położenie wyliczane jest (na przykład przez pakiet STATISTICA) z odpowiednich dla danej karty kontrolnej wzorów matematycznych [2, 3, 5]. Zmienność procesu, na której opiera się działanie kart kontrolnych, w sposób formalny określona jest poprzez rozkład danych, który jest statystycznym opisem prawdopodobieństwa występowania poszczególnych wartości (obserwacji) w badanej próbie. Najczęściej spotykane typy kart kontrolnych oparte są na rozkładzie normalnym, rozkładzie dwumianowym i rozkładzie Poissona. Na podstawie typu rozkładu i jego parametrów definiowane są położenia linii centralnej i górnej oraz dolnej granicy kontrolnej [3, 4, 5]. 4 Copyright StatSoft Polska 2014

3 Ogólna zasada działania kart kontrolnych Ogólna zasada działania i konstruowania karty kontrolnej zostanie przedstawiona na podstawie karty opartej na danych o rozkładzie normalnym. W przypadkach innych rozkładów danych procedura jest podobna, a metody konstrukcji kart tak dopasowane, aby odzwierciedlały ogólną ideę budowy i interpretacji karty. Jak wspomniano powyżej, precyzyjny sposób obliczania położenia linii centralnej jest określony odpowiednimi formułami matematycznymi i zależy od typu karty. Jednak celem uproszczenia wywodu dla niniejszych rozważań można przyjąć, że linia centralna wyznacza wartość średnią ze wszystkich pomiarów i pokazuje wartość, którą średnio przyjmuje badana charakterystyka. Granice kontrolne w większości kart są umieszczone symetrycznie po obu stronach linii centralnej. Odległość od linii centralnej obliczana jest na podstawie miary podobnej do odchylenia standardowego tzw. sigmy (σ). W ujęciu ogólnym sigma uwzględnia zmienność obserwowaną w poszczególnych próbkach i pomiędzy próbkami. W karcie opartej na danych o rozkładzie normalnym sigma może być traktowana jako rodzaj odchylenia standardowego obserwowanego na analizowanym zbiorze danych. Odzwierciedla zatem zmienności procesu. Położenie granic kontrolnych ustalane jest w odległości +/- 3σ w stosunku do linii centralnej. Jak wiadomo, z reguły 6-sigma w rozkładzie normalnym w przedziale +/- 3σ wokół średniej znajduje się 99,73% wszystkich obserwacji. Zmienność obserwowana w tym przedziale jest uznawana za zmienność naturalną (własną) i poza opisanymi przypadkami pojawiania się charakterystycznych konfiguracji punktów na karcie nie powinna budzić wątpliwości. Jeśli krzywa mierzonej cechy (parametru procesu) przebiega pomiędzy granicami kontrolnymi i nie tworzy charakterystycznych nielosowych konfiguracji, proces jest pod kontrolą, przebiega prawidłowo i uznawany jest za stabilny. Ze stabilnymi poziomami zanieczyszczeń mikrobiologicznych mamy do czynienia najczęściej w przypadku zakwalifikowanych systemów i instalacji pomocniczych oraz w przypadku dobrze wykonanej pętli wody oczyszczonej. Zastosowanie odpowiednich materiałów (stal kwasooporna) oraz odpowiedniego sposobu obsługi takich instalacji zwykle zapewnia stały (niski) poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Jeśli jednak wartości kolejnych obserwacji będą wykraczały poza wyznaczone granice kontrolne lub też na wykresie pojawią się charakterystyczne konfiguracje punktów, to jest prawdopodobne, że taka nienaturalna zmienność jest wynikiem zakłóceń specjalnych. W takiej sytuacji konieczna jest szczegółowa analiza merytoryczna przypadku, w celu ewentualnego zidentyfikowania i wyeliminowania przyczyn powstania rozregulowania. Taka sytuacja na przykładzie pętli wody oczyszczonej może się pojawić w sytuacji, gdy dochodzić będzie do formowania się biofilmu bakteryjnego. Strategia budowy kart kontrolnych Analiza i interpretacja procesów za pomocą kart kontrolnych związana jest z zapewnieniem właściwej jakości analizowanych danych. Copyright StatSoft Polska

4 Głównymi aspektami, na jakie należy zwrócić uwagę, to odpowiednia liczebność prób i częstość ich pobierania [4], [5]. Typowe karty kontrolne opierają się na próbach o równej liczebności (np. dane z powtarzanego cyklicznie pięciokrotnego posiewu takiej samej objętości badanej substancji), jednak inne typy kart umożliwiają analizę danych otrzymywanych z prób o zmiennej liczebności czy nawet analizę danych z pojedynczych obserwacji. Ten ostatni typ konstrukcji kart kontrolnych ma szczególne zastosowanie w analizie trendów danych mikrobiologicznych. Wyniki badań mikrobiologicznych bardzo często są przedstawiane jako wynik pojedynczego pomiaru. Dotyczy to większości danych mikrobiologicznych z zakresu monitoringu warunków wytwarzania (powietrze pomieszczeń czystych, stan higieniczny podłóg, ścian, urządzeń produkcyjnych), badań wody oczyszczonej, mediów pomocniczych (sprężone powietrze, gazy). Częstość pobierania prób zazwyczaj narzucana jest przez przyjęty harmonogram badań. Zwykle w początkowych etapach zakładania kart próby powinny być pobierane z możliwie jak największą częstością, szczególnie jeśli mamy do czynienia z badaniami w ramach kwalifikacji instalacji czy systemu. Warto jednak zauważyć, iż zarówno liczebność prób, jak i częstość ich pobierania to wynik kompromisu pomiędzy chęcią maksymalnej dokładności badań a ponoszonymi kosztami. Procedurę zakładania i prowadzenia kart można podzielić na kilka ogólnych kroków (por. [4] i [5]). Pierwszy z nich obejmuje etap uczenia się karty. Polega on na ustaleniu roboczego położenia linii centralnej i granic kontrolnych, zwykle opartych na niewielkiej puli danych i/lub doświadczeniu analityka. Kolejny krok następuje po zebraniu odpowiedniej liczby danych i polega na przeliczeniu i dopasowaniu roboczych parametrów karty do wartości właściwych dla danego, ustabilizowanego procesu. W trzecim kroku właściwe położenie linii centralnej i granic kontrolnych jest blokowane (nowe dane z procesu nie modyfikują parametrów karty), co umożliwia monitoring procesu i wykrywanie ewentualnych odstępstw od normy. Strategia analizy danych za pomocą kart kontrolnych Analiza danych za pomocą kart kontrolnych jest prosta i intuicyjna. W dużej mierze polega na analizie sporządzonych wykresów. Interpretacja położenia punktów oraz kształtu otrzymanego wykresu (konfiguracji ułożenia punktów) pozwala podjąć decyzję, czy zmienność badanej charakterystyki jest naturalna czy też działają na nią jakieś czynniki specjalne, które należy poddać analizie. Samą procedurę analizy danych można podzielić na dwa etapy. 1. Analiza naruszenia granic kontrolnych polega na zbadaniu, czy któryś z punktów widocznych na wykresie przekracza granice kontrolne. Naturalne pojawienie się wyniku będącego poza granicami kontrolnymi występuje bardzo rzadko. W związku z tym wynik taki sugeruje, że na proces mogły zadziałać czynniki specjalne, które spowodowały rozregulowanie procesu. Taki przypadek często jest spotykany w analizie trendów danych monitoringu warunków wytwarzania (szczególnie powietrza), gdzie na 6 Copyright StatSoft Polska 2014

5 chwilowe odchylenie poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego od wartości zwykle obserwowanych ma wpływ wiele czynników, które stosunkowo łatwo mogą zaistnieć (np. przestrzeganie procedur sanitarnych przez personel produkcji, obciążenie mikrobiologiczne materiałów wyjściowych). 2. Wykonanie testów konfiguracji polega na analizie występowania charakterystycznych i ustandaryzowanych w normach konfiguracji punktów wykresu, których prawdopodobieństwo pojawienia się w przypadku procesu ustabilizowanego jest odpowiednio niskie. Zarejestrowanie charakterystycznego układów punktów (zob. [4]) sugeruje działanie czynników specjalnych. Jedna z tych konfiguracji, sześć kolejnych wartości pojawiąjących się w tendencji rosnącej lub malejącej, sygnalizuje występowanie trendu. Ten test konfiguracji znajduje zatem zastosowanie jako jedna z technik analizy trendów i jest szczególnie użyteczny w badaniach mikrobiologicznych. Program STATISTICA generuje wszystkie testy konfiguracji, umożliwiając łatwą i szybką identyfikacje występujących trendów lub rozregulowań badanego parametru. Wybór odpowiednich kart Wybór kart kontrolnych zdeterminowany jest przez rodzaj danych, które będą podlegać analizie. Spora część kart oparta jest na danych, których rozkład nie różni się znacząco od rozkładu normalnego. Niestety w praktyce mikrobiologicznej taki typ rozkładu często jest rzadkością. W takich przypadkach dane można: a) poddać odpowiednim przekształceniom, które matematycznie upodobnią ich rozkład do rozkładu normalnego, b) odpowiednio skorygować stosowane karty lub też c) wykorzystać karty kontrolne, których konstrukcja nie bazuje na rozkładzie normalnym. Ogólnie karty można podzielić na dwie kategorie [5]: Karty kontrolne przy liczbowej ocenie właściwości (np. karta X-R, X-S, IX-MR) opierają się na wartościach pomiarów jednostek będących przedmiotem analizy. Takim typem analizy danych może być ocena czystości mikrobiologicznej produktu leczniczego na przestrzeni określonego czasu (np. gdy liczba przebadanych serii jest odpowiednio duża). Podstawowe założenie w przypadku tych kart dotyczy normalności rozkładu analizowanych danych. Istnieją jednak specjalne procedury, które umożliwiają analizę danych, które nie mają rozkładu normalnego. Karty kontrolne przy alternatywnej ocenie właściwości (np. karta: p, np, c, u) - opierają się na danych pochodzących z obserwacji o charakterze jakościowym. Obserwacje dzieli się na dwie kategorie, np. dobre, złe, jest / nie ma, i nie przeprowadza się bezpośrednio pomiaru badanej właściwości. Zlicza się jedynie, czy dana cecha/niezgodność/wada wystąpiła lub nie, a w niektórych przypadkach analitycznych ile razy. Przykładem takich danych mogą być: fakt stwierdzenia zabarwienia w teście, pojawienia się wzrostu kolonii lub nie, liczba pojemników, które nie przeszły procesu sterylizacji w autoklawie itp. Karty tego typu nie mają założenia o normalności rozkładu danych i oparte są na rozkładzie Bernoullego i Poissona. Copyright StatSoft Polska

6 Przykład analizy danych za pomocą kart kontrolnych Przedmiotem analizy były dane historyczne powietrza pomieszczeń czystych. Analizowano liczbę drobnoustrojów w jednym metrze sześciennym powietrza (CFU/1m 3 ), oznaczonych w kolejnych, okresowych badaniach mikrobiologicznych. Analizę przeprowadzono za pomocą kart kontrolnych. Do konstruowania kart wykorzystano program STATISTICA. Analiza przeprowadzana była dwuetapowo. W pierwszym, wstępnym etapie dane zebrane w analizowanym pomieszczeniu zostały zbadane pod kątem weryfikacji hipotezy o normalności ich rozkładu. Wyniki analizy wstępnej wskazywały na istotną statystycznie różnicę kształtu rozkładu analizowanych danych i kształtu rozkładu normalnego. Dane (stwierdzone w analizie mikrobiologicznej liczby CFU/m 3 ) poddano transformacji logarytmicznej celem upodobnienia ich do rozkładu normalnego. Ponowna weryfikacja normalności rozkładu transformowanych danych wykazała, iż uzyskany rozkład nie różni się istotnie statystycznie od rozkładu normalnego. Ostateczna analiza danych została więc przeprowadzona za pomocą kart kontrolnych dla pojedynczych obserwacji (dane po transformacji logarytmicznej) i testów konfiguracji. Zamieszczone na wykresach wartości linii centralnej oraz górnych i dolnych linii kontrolnych są wartościami logarytmów naturalnych liczby CFU/m 3. Kryterium akceptacji 200 CFU/m 3 poddane transformacji logarytmicznej wynosiło ln(200 CFU/m 3 ) 5,298 i zostało naniesione na wykres. W wyniku przeprowadzonych analiz statystycznych: ani razu nie stwierdzono przekroczenia ustalonego kryterium akceptacji ln(200 CFU/m 3 ), 8 Copyright StatSoft Polska 2014

7 ani razu nie stwierdzono przekroczenia górnej granicy kontrolnej, co mogłoby świadczyć o niekontrolowanym wzroście poziomu zanieczyszczeń, przeprowadzone testy konfiguracji wygenerowały jeden sygnał ostrzegawczy o możliwym przesunięciu przeciętnego poziomu zanieczyszczenia; sygnał dotyczył wyników 5 kolejnych analiz przeprowadzonych w okresie od do i sugerował okresowe zmniejszenie przeciętnego poziomu zanieczyszczenia, co można zaklasyfikować jako sygnał pozytywny. Potwierdzenie tego sygnału wymaga kontroli poziomu zanieczyszczeń w kolejnych badaniach, przeprowadzone testy konfiguracji nie wygenerowały sygnału świadczącego o pojawieniu się trendów w zanieczyszczeniach powietrza w analizowanym czasookresie. Testy konfiguracji Numery obserwacji (daty) 9 obserwacji po tej samej stroni linii centralnej Nie stwierdzono Nie stwierdzono 6 kolejnych obserwacji w trendzie rosnącym/malejącym (analiza trendu) od Nie stwierdzono do Nie stwierdzono 14 obserwacji naprzemiennie w górę i w dół Nie stwierdzono Nie stwierdzono 2 z 3 obserwacji w strefie A lub powyżej Nie stwierdzono Nie stwierdzono 4 z 5 obserwacji w strefie B lub powyżej obserwacji w strefie C Nie stwierdzono Nie stwierdzono 8 obserwacji powyżej w strefy C Nie stwierdzono Nie stwierdzono Strefy: A/B/C: 3/2/1 * Sigma Wnioski: Stwierdzony poziom zanieczyszczeń w badanym pomieszczeniu w całym analizowanym czasookresie kształtował się na poziomie nieprzekraczającym ustalonego kryterium akceptacji. W analizowanym czasookresie nie wystąpiły trendy w zmianie poziomu zanieczyszczeń. Możliwość trwałego obniżenia przeciętnego poziomu zanieczyszczeń wymaga potwierdzenia wynikami kolejnych badań. Podsumowanie Karty kontrolne są prostą i szybką techniką pozwalającą analizować dane uzyskiwane w rutynowych analizach laboratoryjnych. Połączenie w kartach kontrolnych stosunkowo nieskomplikowanego aparatu statystycznego oraz technik analizy graficznej pozwala na intuicyjną i sprawną interpretację wyników. Zastosowanie komputerowych technik wspomagania analiz danych takich, jakie oferuje pakiet STATISTICA (wraz z modułem Przegląd Jakości Produktu), przyczynia się do automatyzacji i zwiększania precyzji i efektywności Copyright StatSoft Polska

8 pracy analityka. Zalety te znacznie ułatwiają sprostanie zaleceniom dotyczącym statystycznej analizy danych, sformułowanym w zapisach GMP. Technikę analizy trendów z zastosowaniem kart kontrolnych z powodzeniem można zastosować w trakcie analizy danych mikrobiologicznych z: kwalifikacji instalacji wody oczyszczonej, kwalifikacji instalacji pomocniczych (powietrze sprężone, azot), kwalifikacji pomieszczeń czystych, analizy danych historycznych w ramach okresowego Przeglądu Jakości Produktu. Literatura 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 października 2008 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania z późniejszymi zmianami (Dz. U. z Nr 184 poz z późn. zm.). 2. Montgomery, D.C. Introduction to statistical quality control, 6 th ed., John Wiley & Sons, Inc, PN-ISO 7870 Karty kontrolne Ogólne wytyczne i wprowadzenie, PKN, Warszawa PN-ISO 8258+AC1 Karty kontrolne Shewharta, PKN, Warszawa Greber T. Statystyczne sterowanie procesami doskonalenie jakości z pakietem STATISTICA, StatSoft, Kraków * praca opiera się na efektach projektu zrealizowanego w ramach programu: Kumulacja kompetencji stażowy program angażowania pracowników naukowych w rozwój branż Nano, Bio i Energia - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Wrocławskie Centrum Badań EIT Copyright StatSoft Polska 2014

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością ćwiczenia

Zarządzanie jakością ćwiczenia Zarządzanie jakością ćwiczenia mgr inż. Anna Wąsińska Zakład Zarządzania Jakością pok. 311 B1, tel. 320-42-82 anna.wasinska@pwr.wroc.pl Statystyczne sterowanie procesami SPC kontrolna Konsultacje: SO 13:00

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA KART KONTROLNYCH KROK PO KROKU

PRZYKŁAD WDROŻENIA KART KONTROLNYCH KROK PO KROKU PRZYKŁAD WDROŻENIA KART KONTROLNYCH KROK PO KROKU Tomasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. Przykład przedstawia tworzenie karty kontrolnej p dla nowego procesu, określanie wartości granic kontrolnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Typowe i nietypowe sytuacje

Wprowadzenie. Typowe i nietypowe sytuacje NIESTANDARDOWE KARTY KONTROLNE CZYLI JAK SOBIE RADZIĆ W NIETYPOWYCH SYTUACJACH dr inż. Tomasz Greber, Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania Wprowadzenie SPC (statystyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Anna Sylwia Tarczyńska

Anna Sylwia Tarczyńska STUDIA NAD ZASTOSOWANIEM STATYSTYCZNEGO STEROWANIA PROCESEM TECHNOLOGICZNYM W PRZEMYŚLE MLECZARSKIM ZGODNIE Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Anna Sylwia Tarczyńska Instytut Rozwoju Mleczarstwa, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z KONFERENCJI

RELACJA Z KONFERENCJI Nr 1 (21) Marzec 2011 ISSN 1895-5924 RELACJA Z KONFERENCJI (Warszawa, 2 grudnia 2010 roku) NOwE KIERuNKI ROZwOJu kontroli jakości w laboratorium medycznym Dr Wojciech Gernand Dr Sten Westgard, Dr Wojciech

Bardziej szczegółowo

Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o.

Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. CZY MÓJ PROCES JEST TRENDY, CZYLI ANALIZA TRENDÓW Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie Analiza danych w kontroli środowiska produkcji i magazynowania opiera się między innymi na szeregu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KART SHEWHARTA DO KONTROLI JAKOŚCI PRODUKCJI ELEMENTÓW UZBROJENIA

ZASTOSOWANIE KART SHEWHARTA DO KONTROLI JAKOŚCI PRODUKCJI ELEMENTÓW UZBROJENIA Dr Agnieszka Mazur-Dudzińska DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.268 Politechnika Łódzka, Katedra Zarządzania Dr inż. Jacek Dudziński Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechatroniki ZASTOSOWANIE KART SHEWHARTA

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM JAK ZAPEWNIĆ WYSOKĄ JAKOŚĆ

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM JAK ZAPEWNIĆ WYSOKĄ JAKOŚĆ DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM JAK ZAPEWNIĆ WYSOKĄ JAKOŚĆ Michał Iwaniec, StatSoft Polska Sp. z o.o. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) w wytwarzaniu produktów kosmetycznych określa

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1.

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1. Weryfikacja hipotez Każde badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego oraz najbardziej prawdopodobnego (na gruncie wiedzy badającego) ogólnego rozwiązania, czyli hipotezy badawczej.

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Metody statystyczne w zarządzaniu jakością 1

Metody statystyczne w zarządzaniu jakością 1 jakością 1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Statystyczne sterowanie procesem Rozwój metod statystycznych 1980 Shewhart 191 Deming 195+ I Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Podział metod

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT)

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, tel. 12 26 16 163 spis treści Projekty LeanL z wykorzystaniem narzędzi L 22 26 Największe w Polsce centrum biotechnologii

Bardziej szczegółowo

PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Michał Iwaniec, StatSoft Polska Sp. z o.o. Rozwój przedsiębiorstwa jest konieczny dla zachowania konkurencyjnej pozycji

Bardziej szczegółowo

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Aneks 20. Zarządzanie Ryzykiem w Jakości

Aneks 20. Zarządzanie Ryzykiem w Jakości Aneks 20 Zarządzanie Ryzykiem w Jakości Spis treści Przedmowa i Zakres Stosowania 1 Wprowadzenie 2 Zakres 3 Zasady Zarządzania Ryzykiem w Jakości 4 Ogólne wymagania w zakresie Procesu Zarządzania Ryzykiem

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM

SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM METOD STATYSTYCZNYCH I SIECI NEURONOWYCH Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Poznanie klientów jest kluczowym elementem wpływającym na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM

WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM ROZDZIAŁ 12 WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM Przemysław Otomański Politechnika Poznańska 1. Wprowadzenie Poznanie rzeczywistej wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Zespół nr 3 Zespół: Ilona Grobarek Łukasz Grzywański Izabela Mączka Damian Tomalik Kamil Twórz Wrocław, maj 2007 1 Spis treści Cele 3 1. Niezawodność 4 2. Systemy

Bardziej szczegółowo

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Dr Adam Kucharski Spis treści 1 Podstawowe pojęcia statystyczne 2 1.1 Populacja i zbiorowość................................. 2 1.2

Bardziej szczegółowo

Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181

Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181 Warszawa, maj 2011 r. Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181 Kierownik Laboratorium BadańŚrodowiskowych ZEC DIAGPOM Sp.

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Wydział Badań i Ewaluacji CKE Warszawa, listopad 7 Wydanie., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo