PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DENTYSTYCZNY O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DENTYSTYCZNY 321402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ"

Transkrypt

1 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK DENTYSTYZNY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Warszawa 2012

2 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Autorzy: mgr Helena Frączek, mgr Iwona Orchel, mgr Krzysztof is (język migowy) Recenzenci: mgr Dorota Dargiewicz, mgr Katarzyna lucioska-korooska Lider grupy branżowej: mgr Urszula Wojtkiewicz Koordynator prac liderów branżowych: mgr Bogusława Wojtczak Koordynator merytoryczny projektu: mgr Emilia Maciejewska Menadżer projektów systemowych realizowanych przez KOWEZiU: mgr Agnieszka feiffer Redakcja i skład: zespół Hortpress Sp. z o.o. ublikacja powstała w ramach projektu systemowego w ramach Działania 3.4 Otwartośd systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, riorytet III Wysoka jakośd systemu oświaty, rogram Operacyjny KAITAŁ LUDZKI. rojekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. opyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2012 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa ul. Spartaoska 1B rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej

3 SIS TREŚI rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO OGÓLNE ELE I ZADANIA KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK DENTYSTYZNY UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE NAZWA ZAWODU OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK DENTYSTYZNY Z INNYMI ZAWODAMI SZZEGÓŁOWE ELE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK DENTYSTYZNY LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK DENTYSTYZNY ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW DLA ZAWODU TEHNIK DENTYSTYZNY odstawy anatomii, fizjologii i pierwsza pomoc Materiały i technologie w technice dentystycznej Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej Technika dentystyczna Ortodoncja odstawy psychologii, socjologii i etyki zawodowej Działalnośd gospodarcza w ochronie zdrowia Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia Język obcy zawodowy w technice dentystycznej Język migowy Wykonawstwo prac protetycznych Wykonawstwo prac ortodontycznych Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji raktyki zawodowe ZAŁĄZNIKI rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej

4 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁENIA DLA ZAWODU TEHNIK DENTYSTYZNY ZAISANE W ROZORZĄDZENIU W SRAWIE ODSTAWY ROGRAMOWEJ KSZTAŁENIA W ZAWODAH ZAŁĄZNIK 2. OGRUOWANE EFEKTY KSZTAŁENIA DLA ZAWODU TEHNIK DENTYSTYZNY ZAŁĄZNIK 3. USZZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁENIA DLA ZAWODU TEHNIK DENTYSTYZNY rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej

5 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny opracowany jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206), rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7), rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184), rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204), rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626), rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 752), rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487), rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), dekret rezydenta Krajowej Rady Narodowej o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych z dnia 5 lipca 1946 r. (Dz. U z późn. zm. obowiązujący), ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679). 2. OGÓLNE ELE I ZADANIA KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy w warunkach współczesnego świata. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilnośd geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwao pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 5

6 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwośd sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kooczeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyd wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego. 3. INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK DENTYSTYZNY Zakres kompetencji i umiejętności zawodowych technika dentystycznego, obejmuje samodzielne laboratoryjne wykonawstwo i naprawę uzupełnieo protetycznych i aparatów szczękowo-ortopedycznych, zleconych przez lekarza dentystę. Absolwent jest przygotowany do wykonywania protez twarzowo-szczękowych dla pacjentów po operacjach onkologicznych i plastycznych (protez pooperacyjnych i epitez twarzy). Jest to zawód, który wymaga szczególnych predyspozycji, talentu i uzdolnieo manualnych, cierpliwości i precyzji, konsekwencji i rzetelności oraz podzielności uwagi, wyobraźni i umiejętności pracy w zespole. To jedyny zawód, który daje uprawnienia do wykonywania protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i ektoprotez nosa, oka, małżowiny usznej. Wykonywane prace wytwarzane są z akrylu, silikonu, kompozytu, ceramiki i metalu. Intensywny rozwój nowych technologii protetycznych obliguje do permanentnego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych w różnych formach uczenia się. Nowością w kształceniu techników dentystycznych jest wprowadzenie: technologii informatycznych do projektowania i wykonywania stałych uzupełnieo protetycznych oraz język obcy ukierunkowany na słownictwo zawodowe i podstawy języka migowego. Technik dentystyczny, może byd zatrudniony w paostwowych i prywatnych pracowniach protetycznych i ortodontycznych. Może również prowadzid własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej. Umiejętności i kompetencje absolwenta w zakresie wyuczonej kwalifikacji są zgodne z oczekiwaniami krajowych i europejskich pracodawców. Europass Suplement do Dyplomu otwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku angielskim), otrzymywany po zdaniu egzaminu zawodowego, ułatwia mobilnośd i zwiększa szanse na zatrudnienie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 6

7 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4. UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE NAZWA ZAWODU Technika dentystyczna należy do dynamicznie rozwijającej się gałęzi usług medycznych. Związane jest to z faktem, iż społeczeostwo coraz większą wagę przywiązuje do estetyki wyglądu zewnętrznego, którego elementem jest piękny uśmiech i idealne uzębienie. oza tym, olska stała się popularnym kierunkiem turystyki zdrowotnej i medycznej dla mieszkaoców Europy Zachodniej, co spowodowało stały rozwój gabinetów stomatologicznych i współpracujących z nimi pracowni protetycznych. Również wzrost populacji ludzi w podeszłym wieku jest szansą na zwiększenie zapotrzebowania na różnego typu uzupełnienia protetyczne i tworzenie nowych miejsc pracy dla techników dentystycznych. Istotnym czynnikiem jest też zmiana świadomości obywateli w zakresie profilaktyki i leczenia ortodontycznego, co skutkuje większym popytem na aparaty ortodontyczne. Te wszystkie czynniki sprawiają, że branża medyczna w dziedzinie świadczenia usług protetyczno-ortodontycznych przeżywa ciągły rozwój. 5. OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK DENTYSTYZNY Z INNYMI ZAWODAMI Zawód technik dentystyczny nie ma wspólnej kwalifikacji z żadnym innym zawodem, ale zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podstaw programowych ma wspólne efekty kształcenia z zawodami z obszaru kształcenia medyczno-społecznego KZ(Z.a). Umiejętności te stanowią podbudowę do kształcenia w następujących zawodach: Kwalifikacja Symbol cyfrowy Zawód Elementy wspólne Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu Technik masażysta KZ(Z.a) Z.2. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych Technik ortopeda KZ(Z.a) Z.4. Świadczenie usług opiekuoczych osobie chorej i niesamodzielnej Opiekun medyczny KZ(Z.a) Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej Terapeuta zajęciowy KZ(Z.a) Z.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki Ortoptystka KZ(Z.a) Z.11. Świadczenie usług opiekuoczych i wspomagających rozwój dziecka Opiekunka dziecięca KZ(Z.a) Z.12. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeo opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie Ratownik medyczny KZ(Z.a) rowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza Higienistka stomatologiczna KZ(Z.a) Z.14. dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy Asystentka stomatologiczna KZ(Z.a) Z.16. Świadczenie usług w zakresie dietetyki Dietetyk KZ(Z.a) Z.18. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu rotetyk słuchu KZ(Z.a) rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 7

8 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kwalifikacja Symbol cyfrowy Zawód Elementy wspólne Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi Technik farmaceutyczny KZ(Z.a) Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej Technik sterylizacji medycznej KZ(Z.a) Z.21. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii Technik elektroradiolog KZ(Z.a) E.27. Montaż i eksploatacja urządzeo elektronicznych i systemów informatyki medycznej Technik elektroniki i informatyki medycznej KZ(Z.a) 6. SZZEGÓŁOWE ELE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK DENTYSTYZNY Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik dentystyczny powinien byd przygotowany do wykonywania następujących zadao zawodowych: 1) wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę; 2) wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę; 3) naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy; 4) obsługiwania nowoczesnych urządzeo i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej. Do wykonywania wyżej wymienionych zadao zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BH, DG, KS, JOZ, OMZ); 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik dentystyczny KZ(Z.a); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy wyodrębnionej w zawodzie technik dentystyczny. Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia. rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 8

9 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK DENTYSTYZNY Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkole policealnej w dwuletnim okresie nauczania minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 800 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 800 godzin. W przypadku rocznego, 1,5-rocznego lub 2,5-letniego okresu nauczania wymiar godzin określony dla dwuletniego okresu nauczania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik dentystyczny, minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla poszczególnych efektów kształcenia i wynosi: 1320 godzin na realizację kwalifikacji Z.17., 430 godzin na realizację efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia. Tabela. lan nauczania dla zawodu technik dentystyczny Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Kształcenie zawodowe teoretyczne rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 9 Klasa I II III I II I II I Liczba godzin w okresie nauczania* tygodniowo 1 odstawy anatomii, fizjologii i pierwsza pomoc 2 3 2, Materiały i technologie w technice dentystycznej Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej 6 5 5, Technika dentystyczna , Ortodoncja odstawy psychologii, socjologii i etyki 1 0, Działalnośd gospodarcza w ochronie zdrowia 2 1 1, Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia Język obcy zawodowy w technice dentystycznej Język migowy 1 2 1,5 48 łącznie Łączna liczba godzin

10 Lp. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Kształcenie zawodowe praktyczne** Klasa I II III I II I II I Liczba godzin w okresie nauczania* tygodniowo 11 Wykonawstwo prac protetycznych Wykonawstwo prac ortodontycznych Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej i ortodoncji ,5 176 łącznie Łączna liczba godzin , Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe , raktyki zawodowe 2 tyg. 2 tyg. 160 * do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego. ** zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy. Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.17. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej. Tabela. Wykaz działów programowych dla zawodu technik dentystyczny Nazwa obowiązkowych zajęd edukacyjnych 1. odstawy anatomii, fizjologii i pierwsza pomoc (80 godzin) 2. Materiały i technologie w technice dentystyczne (64 godziny) Nazwa działu programowego Liczba godzin przeznaczona na dział 1.1. Budowa i fizjologia układów i anatomia głowy Budowa i funkcja układu stomatognatycznego i stawu skroniowo-żuchwowego romocja i profilaktyka zdrowia ierwsza pomoc przedmedyczna Materiały pomocnicze stosowane w technice dentystycznej Materiały podstawowe stosowane w technice dentystycznej Nowoczesne technologie stosowane w pracy technika 16 rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 10

11 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa obowiązkowych zajęd edukacyjnych 3. Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej (176 godzin) 4. Technika dentystyczna (160 godzin) 5. Ortodoncja (128 godzin) 6. odstawy psychologii, socjologii i etyki (16 godzin) dentystycznego Nazwa działu programowego Liczba godzin przeznaczona na dział 2.4. Urządzenia i narzędzia stosowane w pracy technika dentystycznego Morfologia zębów stałych i mlecznych Analiza łuków zębowych i systemy oznaczania zębów rotezy ruchome całkowite rotezy ruchome częściowe osiadające rotezy ruchome częściowe nieosiadające: szkieletowe i nakładowe Naprawy i rekonstrukcje protez ruchomych całkowitych i częściowych oraz uzupełnieo stałych rotezy nietypowe: pooperacyjne i zewnątrzustne rotezy stałe jednoczłonowe wkłady i korony oraz wieloczłonowe mosty Biologiczne normy zgryzu, diagnostyka szczękowo-ortopedyczna i etiologia zaburzeo w obrębie narządu żucia Aparaty stosowane w profilaktyce i wczesnym leczeniu ortodontycznym Aparaty ruchome jednoszczękowe i dwuszczękowe Naprawy i rekonstrukcje ruchomych i stałych aparatów ortodontycznych oraz szyn terapeutycznych i pourazowych rotezy dziecięce Aparaty stałe oraz retencyjne i pozycjonery Szyny terapeutyczne i pourazowe oraz szyny ochronne i nakładki do wybielania 6.1. Relacje interpersonalne uwarunkowania psychologiczne i społeczne 6.2. Etyka zawodowa technika dentystycznego rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 11

12 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa obowiązkowych zajęd edukacyjnych 7. Działalnośd gospodarcza w ochronie zdrowia (64 godziny) 8. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia (32 godziny) 9. Język obcy zawodowy w technice dentystycznej (64 godziny) 10. Język migowy (48 godzin) 11. Wykonawstwo prac protetycznych (800 godzin) Nazwa działu programowego Liczba godzin przeznaczona na dział 7.1. Zagadnienia z zakresu bezpieczeostwa i higieny pracy odejmowanie działalności gospodarczej System ochrony zdrowia w olsce Rynek usług medycznych rawo pracy System ubezpieczeo zdrowotnych w olsce Technologie komputerowe wspomagające prowadzenie i zarządzanie małą i średnią firmą Obsługa programów komputerowych wspomagających działalności w ochronie zdrowia oraz prowadzenie i zarządzanie 16 pracownią protetyczno-ortodontyczną 9.1. Zasób środków językowych z zakresu protetyki i ortodoncji Analiza i interpretacja tekstów i wypowiedzi związanych z tematyką zawodową Komunikacja w środowisku pracy Niesłyszący i język migowy Daktylografia Ideografia 40 (30 wprowadzania nowych znaków oraz 10 dwiczeo utrwalających) Organizacja pracy w pracowni protetycznej Wykonawstwo protez ruchomych całkowitych Wykonawstwo napraw i rekonstrukcji protez ruchomych całkowitych i częściowych Wykonawstwo protez ruchomych częściowych osiadających Wykonawstwo protez ruchomych częściowych nieosiadających: szkieletowych i nakładowych (overdenture) Wykonawstwo protez: pooperacyjnej z obturatorem 86 rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 12

13 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa obowiązkowych zajęd edukacyjnych 12. Wykonawstwo prac ortodontycznych (224 godziny) 13. Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji (176 godzin) raktyki zawodowe (160 godzin) Nazwa działu programowego i zewnątrzustnych epitez twarzy Liczba godzin przeznaczona na dział Wykonawstwo protez stałych jednoczłonowych i wieloczłonowych Organizacja pracy w pracowni ortodontycznej Wykonawstwo aparatów stosowanych w profilaktyce i wczesnym leczeniu szczękowo-ortodontycznym Wykonawstwo ruchomych aparatów jednoszczękowych i dwuszczękowych Wykonawstwo napraw i rekonstrukcji ruchomych i stałych aparatów ortodontycznych Wykonawstwo protez dziecięcych Wykonawstwo aparatów retencyjnych i stałych grubołukowych Wykonawstwo szyn terapeutycznych, pourazowych i ochronnych oraz nakładek do wybielania Bezpieczeostwo i higiena pracy w pracowni dentystycznej Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu ortodoncji Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu ortodoncji 80 rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 13

14 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW DLA ZAWODU TEHNIK DENTYSTYZNY W programie nauczania zastosowano taksonomię celów AB B. Niemierko. 1. odstawy anatomii, fizjologii i pierwsza pomoc 1.1. Budowa i fizjologia układów i anatomia głowy 1.2. Budowa i funkcja układu stomatognatycznego i stawu skroniowo-żuchwowego 1.3. romocja i profilaktyka zdrowia 1.4. ierwsza pomoc przedmedyczna 1.1. Budowa i fizjologia układów i anatomia głowy Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: oziom wymagao programowych Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania KZ(Z.a)(1)1 posłużyd się podstawowymi pojęciami z zakresu anatomii i fizjologii; A odstawowe pojęcia z zakresu anatomii i fizjologii. KZ(Z.a)(1)2 scharakteryzowad podstawowe procesy życiowe organizmu; Ogólna budowa i funkcje układów w organizmie KZ(Z.a)(1)3 określid położenie poszczególnych układów i narządów; człowieka. KZ(Z.a)(1)4 scharakteryzowad budowę i czynności życiowe komórek; Budowa czaszki. KZ(Z.a)(1)5 określid rodzaje tkanek i ich funkcje; Szczegółowa budowa szczęki i żuchwy. Mięśnie twarzoczaszki. KZ(Z.a)(1)6 scharakteryzowad budowę i funkcje poszczególnych układów; KZ(Z.a)(1)7 określid różnice w budowie i funkcjach organizmu związane z wiekiem, płcią oraz różnice konstytucjonalne; Z.17.1(1)1 objaśnid budowę anatomiczną głowy. lanowane zadania oznawanie anatomicznych struktur i podstawowych funkcji organizmu człowieka Wykonaj poniższe zadania: 1. Zaznacz na przedstawionym schemacie organizmu człowieka elementy kostne i układy fizjologiczne zgodnie z kolorystyką podaną w instrukcji. Następnie scharakteryzuj funkcje rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 14

15 1.1. Budowa i fizjologia układów i anatomia głowy rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaznaczonych układów fizjologicznych. 2. Zaznacz na przedstawionym schemacie kości czaszki zgodnie z kolorystyką podaną w instrukcji oraz scharakteryzuj mięśnie twarzoczaszki. 3. Scharakteryzuj układ pokarmowy człowieka z uwzględnieniem udziału enzymów w poszczególnych etapach procesu trawienia. Zadania wykonaj indywidualnie. Kryteria oceny obejmują: poprawnośd merytoryczną i terminologiczną oraz dokładnośd rysunku (zadania nr 1 i 2). Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcie edukacyjne powinny odbywad się w pracowni anatomicznej, wyposażonej w modele, plansze anatomiczne i fizjologiczne, filmy dydaktyczne, środki multimedialne dotyczące anatomii człowieka, atlasy anatomiczne, modele anatomiczne oraz w zestaw multimedialny. Środki dydaktyczne Model anatomiczny człowieka, modele układów człowieka, plansze anatomiczne, interaktywne atlasy anatomiczne (on-line), prezentacje multimedialne, modele anatomiczne czaszki, modele zębów stałych. Zalecana literatura: Sylwanowicz W., Michajlik A., Ramotowski W. Anatomia i fizjologia człowieka, Wydawnictwo ZWL, Warszawa 1990; Łasioski W. Anatomia głowy dla stomatologów, Wydawnictwo ZWL, Warszawa 1993; Hohmann A., Hielscher W. Kompendium Techniki Dentystycznej. Wprowadzenie do anatomii. Funkcja narządu żucia, Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa 1998; Hohmann A., Hielscher W. Kompendium Techniki Dentystycznej. Anatomia, Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa Zalecane metody dydaktyczne Zaleca się wykład informacyjny z wykorzystaniem środków wizualnych plus aktywizacja uczniów poprzez stosowanie pokazu z objaśnieniem. Metody te powinny wdrożyd ucznia do samodzielnego i logicznego myślenia, oraz pobudzid do rozwiązywania zadao problemowych. Formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą odbywad się z całą klasą w jednej grupie. Forma pracy z uczniem indywidualna, jednolita. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Ocenę osiągnięd ucznia powinno przeprowadzad się zgodnie z kryteriami zawartymi w przedmiotowym systemie oceniania przedstawionymi na pierwszych zajęciach z przedmiotu. W ocenie należy uwzględnid następujące kryteria: poprawnośd merytoryczną i terminologiczną, aktywnośd na zajęciach. Do oceny osiągnięd uczniów proponuje się przeprowadzenie testu wyboru na zakooczenie działu oraz bieżące sprawdzanie wiadomości w formie ustnej za pomocą pytao problemowych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 15

16 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.2. Budowa i funkcja układu stomatognatycznego i stawu skroniowo-żuchwowego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: oziom wymagao programowych Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania Z.17.1(1)2 objaśnid budowę układu stomatognatycznego; B Budowa i funkcje układu stomatognatycznego. Z.17.1(1)3 objaśnid funkcje układu stomatognatycznego; B Zęby stałe i mleczne: budowa makroi mikroskopowa, rozwój zęba. Z.17.1(3)1 scharakteryzowad nieprawidłowości zgryzowe; Nieprawidłowości zgryzowe i zębowe. Z.17.1(3)2 scharakteryzowad nieprawidłowości zębowe; horoby błony śluzowej: objawy, przyczyny, Z.17.1(3)3 scharakteryzowad choroby błony śluzowej w obrębie układu profilaktyka. stomatognatycznego; horoby próchnicowe: objawy, przyczyny, Z.17.1(3)4 scharakteryzowad choroby próchnicowe; profilaktyka. aradontopatie i stomatopatie protetyczne: Z.17.1(3)5 scharakteryzowad choroby przyzębia paradontopatie; objawy, przyczyny i profilaktyka. Z.17.1(3)6 scharakteryzowad stomatopatie protetyczne; Budowa i funkcje stawu skroniowo-żuchwowego. Z.17.1(2)1 objaśnid budowę stawów skroniowo-żuchwowych; B Stany artykulacyjne żuchwy. Z.17.1(2)2 objaśnid działanie stawów skroniowo-żuchwowych. B ojęcie okluzji i artykulacji. lanowane zadania oznawanie budowy i funkcji układu stomatognatycznego i stawu skroniowo-żuchwowego Wykonaj poniższe zadania: 1. Rozpoznaj i opisz przedstawione na załączonych zdjęciach nieprawidłowości zgryzowe, zębowe oraz choroby błony śluzowej. 2. Zaznacz na przedstawionym schemacie na kolorowo elementy składowe stawu skroniowo-żuchwowego, zgodnie z kolorystyką podaną w instrukcji. Objaśnij działanie stawu skroniowożuchwowego. Zadania wykonaj indywidualnie. Kryteria oceny obejmują: poprawnośd merytoryczną i terminologiczną oraz dokładnośd rysunku (zadanie nr 2). Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcie edukacyjne powinny odbywad się w pracowni anatomicznej, wyposażonej w modele, plansze anatomiczne i fizjologiczne, filmy dydaktyczne, środki multimedialne dotyczące anatomii człowieka, atlasy anatomiczne, modele anatomiczne oraz w zestaw multimedialny. Środki dydaktyczne Model układu stomatognatycznego, modele zębów stałych, plansze lub prezentacje multimedialne dotyczące patologii w obrębie układu stomatognatycznego, model stawu skroniowożuchwowego, plansze lub prezentacje multimedialne przedstawiające budowę stawu skroniowo-żuchwowego, plansze lub prezentacje multimedialne przedstawiające zasady działania rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 16

17 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.2. Budowa i funkcja układu stomatognatycznego i stawu skroniowo-żuchwowego stawu skroniowo-żuchwowego,. Zalecana literatura: pod redakcją Z. Jaoczuka Zapobieganie i leczenie chorób przyzębia, Wydawnictwo ZWL, Warszawa 1978; Obersztyn A. róchnica zębów i jej zapobieganie, Wydawnictwo ZWL, Warszawa 1978; pod redakcją E. Spiechowicza Stomatopatie protetyczne, Wydawnictwo ZWL, Warszawa 1993; pod redakcją Z. Jaoczuka ropedeutyka stomatologii, Wydawnictwo ZWL, Warszawa 1994; Lehmann K.M., Hellwig E, wydanie polskie pod redakcją S. otoczka ropedeutyka stomatologii zachowawczej i protetyki, Wydawnictwo Urban & artner, Wrocław 1994; Hohmann A., Hielscher W. Kompendium Techniki Dentystycznej Wprowadzenie do anatomii. Funkcja narządu żucia, Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa 1998; Majewski S. rotetyka Tom 1 odstawy protetyki w praktyce lekarskiej i technice dentystycznej. odręcznik dla studentów, lekarzy i techników dentystycznych, Wydawnictwo Stomatologiczne SZS-W, Kraków 2000; Majewski S. Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego, Wydawnictwo Lekarskie ZWL, Warszawa 2007; Spiechowicz E. rotetyka stomatologiczna, Wydawnictwo ZWL, Warszawa Zalecane metody dydaktyczne Zaleca się wykład informacyjny z wykorzystaniem środków wizualnych plus aktywizacja uczniów poprzez stosowanie pokazu z objaśnieniem. Metoda ta powinna wdrożyd ucznia do samodzielnego i logicznego myślenia, oraz pobudzid do rozwiązywania zadao problemowych. Formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą odbywad się z cała klasą w jednej grupie. Forma pracy z uczniem indywidualna, jednolita. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Ocenę osiągnięd ucznia powinno przeprowadzad się zgodnie z kryteriami zawartymi w przedmiotowym systemie oceniania przedstawionymi na pierwszych zajęciach z przedmiotu. W ocenie należy uwzględnid następujące kryteria: poprawnośd merytoryczną i terminologiczną, aktywnośd na zajęciach. Do oceny osiągnięd uczniów proponuje się przeprowadzenie testu wyboru na zakooczenie działu oraz bieżące sprawdzanie wiadomości w formie ustnej za pomocą pytao problemowych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia romocja i profilaktyka zdrowia Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: oziom wymagao programowych Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania KZ(Z.a)(2)1 wyjaśnid pojęcie zdrowia; ojęcie zdrowia: skala zdrowia, aspekty zdrowia (somatyczny, psychiczny). KZ(Z.a)(2)2 określid wpływ czynników środowiskowych na zdrowie; romocja zdrowia: zakres promocji zdrowia, KZ(Z.a)(2)3 wyjaśnid znaczenie przestrzegania higieny dla zdrowia człowieka; rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 17

18 1.3. romocja i profilaktyka zdrowia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KZ(Z.a)(2)4 określid zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu; Narodowy rogram Zdrowia. KZ(Z.a)(2)5 zaplanowad działania prozdrowotne; D KZ(Z.a)(2)6 prowadzid edukację w zakresie higieny osobistej i otoczenia; KZ(Z.a)(2)7 scharakteryzowad poszczególne fazy profilaktyki zdrowotnej; KZ(Z.a)(2)8 zastosowad zasady profilaktyki chorób; KZ(Z.a)(3)1 wyjaśnid pojęcia: promocja zdrowia, zdrowy styl życia, zachowania prozdrowotne; KZ(Z.a)(3)2 wyjaśnid zasady zdrowego stylu życia; KZ(Z.a)(3)3 określid współzależnośd między stylem życia a zdrowiem; KZ(Z.a)(4)1 wyjaśnid pojęcia: patologia, patofizjologia, choroba; KZ(Z.a)(4)2 określid czynniki chorobotwórcze; KZ(Z.a)(4)3 przedstawid przyczyny i objawy charakterystyczne dla schorzeo poszczególnych układów; KZ(Z.a)(4)4 wyjaśnid procesy patologiczne; KZ(Z.a)(9)1 wyjaśnid pojęcie: materiał skażony; KZ(Z.a)(9)2 rozróżnid rodzaje odpadów; B KZ(Z.a)(9)3 określid zagrożenia w przypadku kontaktu z materiałem biologicznie skażonym; KZ(Z.a)(9)4 omówid procedury dotyczące postępowania z odpadami; KZ(Z.a)(9)5 wymienid środki ochrony indywidualnej; B KZ (Z.a)(10)1 wyjaśnid zasady bezpieczeostwa związane z materiałem skażonym; KZ(Z.a)(11)1 wyjaśnid pojęcia: aseptyka, antyseptyka. lanowane zadania rofilaktyka trzy poziomy profilaktyki. Żywienie a zdrowie piramida zdrowia. ojęcia z zakresu patologii. zynniki chorobotwórcze. Objawy chorobowe. Materiał biologicznie skażony: podział, procedura postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie skażonym. Zasady aseptyki i antyseptyki. Opracowanie procedury postępowania z materiałem biologicznie skażonym w pracowni protetycznej Opracuj procedurę postępowania z materiałem biologicznie skażonym w pracowni protetycznej. rzedstaw w formie dokumentu. Zadanie wykonaj indywidualnie. Kryteria oceny obejmują: poprawnośd merytoryczną i terminologiczną oraz umiejętnośd formatowania dokumentu. rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 18

19 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.3. romocja i profilaktyka zdrowia lanowanie dziennego jadłospisu uwzględniającego zasady piramidy zdrowia Zaplanuj dzienny jadłospis uwzględniający zasady piramidy zdrowia. Zadanie wykonaj indywidualnie. Kryteria oceny obejmują: poprawnośd merytoryczną i terminologiczną oraz oryginalnośd propozycji. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcie edukacyjne powinny odbywad się w pracowni anatomicznej, wyposażonej w modele, plansze anatomiczne i fizjologiczne, filmy dydaktyczne, środki multimedialne dotyczące anatomii człowieka, atlasy anatomiczne, modele anatomiczne oraz w zestaw multimedialny. Środki dydaktyczne Filmy edukacyjne promujące zdrowy styl życia i zasady zdrowego żywienia, plansze, prezentacje multimedialne. Literatura zalecana: Woynarowska B. Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe WN, Warszawa 2010; Karski J.B. raktyka i teoria promocji zdrowia, Wydawnictwo edewu, Warszawa 2011; wg wskazao nauczyciela. Zalecane metody dydaktyczne Zaleca się metodę wykładu konwersatoryjnego z wykorzystaniem środków wizualnych i metodę tekstu przewodniego. Metody te powinny ułatwid samodzielne zbieranie i analizowanie informacji oraz wdrożyd ucznia do samodzielnego i logicznego myślenia, pobudzid do rozwiązywania zadao problemowych. raktyczna promocja zdrowego żywienia, np. klasa podzielona na grupy i każda grupa w innym okresie (wiosna, lato, jesieo, zima) przygotowuje zdrowe przekąski dla zespołu klasowego. Formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą odbywad się z całą klasą w jednej grupie. Forma pracy z uczniem indywidualna, jednolita. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Ocenę osiągnięd ucznia powinno przeprowadzad się zgodnie z kryteriami zawartymi w przedmiotowym systemie oceniania przedstawionymi na pierwszych zajęciach z przedmiotu. W ocenie należy uwzględnid następujące kryteria: poprawnośd merytoryczną i terminologiczną, aktywnośd na zajęciach. Do oceny osiągnięd uczniów proponuje się przeprowadzenie testu wyboru na zakooczenie działu oraz bieżące sprawdzanie wiadomości w formie ustnej za pomocą pytao problemowych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 19

20 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.4. ierwsza pomoc przedmedyczna Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: oziom wymagao programowych Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania BH(5)1 scharakteryzowad szkodliwe czynniki wstępujące w pracowni protetycznej; zynniki negatywnie wpływające na organizm BH(5)2 określid zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników człowieka występujące w pracowni protetycznej. w pracowni protetycznej; Wyposażenie apteczki w pracowni protetycznej. BH(5)3 określid sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z występowaniem Kryteria rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowia szkodliwych czynników w pracowni protetycznej; i życia. BH(6)1 scharakteryzowad oddziaływanie czynników szkodliwych na organizm Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku człowieka; krwawienia i krwotoków. BH(6)2 określid skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; ostępowanie w przypadku urazów mechanicznych. BH(10)1 udzielid pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy; ostępowanie w przypadku urazów termicznych BH(10)2 udzielid pierwszej pomocy poszkodowanym w stanach zagrożenia zdrowia; Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku BH(10)3 udzielid pierwszej pomocy poszkodowanym w stanach zagrożenia życia; ciała obcego w oku, uchu, nosie, przełyku. zynności ratunkowe w przypadku zatrud. KZ(Z.a)(6)1 określid przyczyny stanów zagrożenia życia; AB postępowania reanimacyjnego-udrożnienie KZ(Z.a)(6)2 przedstawid sytuacje mogące prowadzid do stanu nagłego zagrożenia dróg oddechowych, sztuczna wentylacja, masaż zdrowotnego i życia w różnych grupach wiekowych; pośredni serca. KZ(Z.a)(7)1 ocenid stan poszkodowanego w zakresie przytomności; D KZ(Z.a)(7)2 ocenid stan poszkodowanego w zakresie oddechu; D KZ(Z.a)(7)3 ocenid stan poszkodowanego w zakresie krążenia; D KZ(Z.a)(8)1 zastosowad procedury ratownicze w różnego rodzaju stanach zagrożenia życia; KZ(Z.a)(8)2 zastosowad zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. lanowane zadania Udzielanie pierwszej pomocy Wykonaj poniższe zadania: 1. Unieruchom kooczynę górną złamaną w nadgarstku i wezwij pomoc (zadanie powinno wykonywane byd w parach). 2. Zabezpiecz poparzoną rękę do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego (zadanie powinno wykonywane byd w parach). rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 20

21 1.4. ierwsza pomoc przedmedyczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Wykonaj sztuczne oddychanie na fantomie, zgodnie z obowiązującymi zasadami. 4. Wykonaj masaż zewnętrzny serca na fantomie, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zadania wykonaj indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych. Kryteria oceny obejmują: poprawnośd merytoryczną, umiejętności organizacyjne i decyzyjne, czas wykonywanej czynności, stopieo opanowania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcie edukacyjne powinny odbywad się w pracowni anatomicznej, wyposażonej w modele, plansze anatomiczne i fizjologiczne, filmy dydaktyczne, środki multimedialne dotyczące anatomii człowieka, atlasy anatomiczne, modele anatomiczne, fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator automatyczny, kołnierze ortopedyczne, środki opatrunkowe i w zestaw multimedialny. Środki dydaktyczne Atlasy i modele anatomiczne, fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator automatyczny i kołnierze ortopedyczne, środki opatrunkowe, filmy instruktażowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Literatura zalecana: Serafin., Scua R. ostępowanie w nagłych zagrożeniach zdrowotnych, Wydawnictwo Urban & artner, Wrocław 2007; wg zaleceo nauczyciela. Zalecane metody dydaktyczne Zalecana metoda dydaktyczna to pokaz z instruktażem i przede wszystkim metoda dwiczeniowa. Nauczyciel powinien zwrócid szczególną uwagę na dwiczenia wykonywane indywidualnie lub w małych grypach. Formy organizacyjne Zajęcia powinny byd prowadzone w formie dwiczeo z całą klasą, w podgrupach liczących najwyżej 5 osób. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Ocenę osiągnięd ucznia powinno przeprowadzad się zgodnie z kryteriami zawartymi w przedmiotowym systemie oceniania przedstawionymi na pierwszych zajęciach z przedmiotu. W ocenie należy uwzględnid następujące kryteria: poprawnośd merytoryczną i terminologiczną, stopieo samodzielności, aktywnośd na zajęciach i umiejętnośd współpracy w grupie. Do oceny osiągnięd uczniów proponuje się przeprowadzenie testu praktycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 21

22 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Materiały i technologie w technice dentystycznej 2.1. Materiały pomocnicze stosowane w technice dentystycznej 2.2. Materiały podstawowe stosowane w technice dentystycznej 2.3. Nowoczesne technologie stosowane w pracy technika dentystycznego 2.4. Urządzenia i narzędzia stosowane w pracy technika dentystycznego 2.1. Materiały pomocnicze stosowane w technice dentystycznej Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: oziom wymagao programowych Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania Z.17.1.(9)1 rozróżnid materiały pomocnicze stosowane w technice dentystycznej; B odział materiałów używanych w technice Z.17.1.(9)3 scharakteryzowad materiały pomocnicze stosowane w wykonawstwie dentystycznej: podstawowe, pomocnicze. protez ruchomych; Gips: rodzaje, różnice chemiczne i fizyczne, Z.17.1.(9)4 scharakteryzowad materiały pomocnicze stosowane w wykonawstwie zastosowanie, zjawisko ekspansji gipsu. protez stałych; Materiały wyciskowe: podział, wady i zalety, zastosowanie. Materiały izolacyjne: podział, zastosowanie. Lakiery kryjące i cementy dentystyczne: rodzaje, skład, zastosowanie. Z.17.2(8)1 scharakteryzowad materiały pomocnicze stosowane w wykonawstwie Woski: rodzaje, skład, zastosowanie, zjawisko aparatów ortodontycznych. utajnionej sprężystości. Masy osłaniające: podział, skład, zastosowanie. Materiały ścierne i polerownicze: rodzaje, skład, zastosowanie. Kwasy stosowane w technice dentystycznej. lanowane zadania harakteryzowanie mas wyciskowych rzeczytaj charakterystyki podanych mas wyciskowych, porównaj je pod względem właściwości fizycznych i dobierz masę do rodzaju wycisku. Wyniki analizy opracuj w formie prezentacji multimedialnej i przedstaw na forum klasy. Zadanie wykonaj indywidualnie lub w małych zespołach. zas prezentacji 8 minut. Kryteria oceny obejmują: poprawnośd merytoryczną i terminologiczną, czytelnośd prezentacji, sposób przekazania, czas wykorzystany na prezentację. harakteryzowanie gipsów stosowanych w technice dentystycznej rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 22

23 2.1. Materiały pomocnicze stosowane w technice dentystycznej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rzedstaw w formie prezentacji charakterystykę gipsów stosowanych w technice dentystycznej. Zadanie wykonaj indywidualnie lub w małych zespołach. zas prezentacji 8 minut. Kryteria oceny obejmują: poprawnośd merytoryczną i terminologiczną, czytelnośd prezentacji, sposób przekazania, czas wykorzystany na prezentację. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny byd prowadzone w sali wykładowej wyposażonej w zestaw multimedialny, ze stanowiskiem dla nauczyciela przystosowanym do pokazu praktycznego. Środki dydaktyczne róbki materiałów pomocniczych stosowanych w technice dentystycznej i ortodoncji, charakterystyki materiałów pomocniczych stosowanych w technice dentystycznej i ortodoncji, schematy procesów technologicznych w formie planszowej lub multimedialnej, modele odlane z różnych rodzajów gipsu, gotowe prace protetyczne. Zalecana literatura: Witt E., Gehrke M.E., Komorowska A. Wykonywanie aparatów zdejmowanych. odręcznik dla techników, studentów i lekarzy ortodontów, Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa 1994; ombe E.. Wstęp do materiałoznawstwa stomatologicznego, Wydawnictwo Medyczne SANMEDIA, Warszawa 1997; raig R.G., owers J.M., Wataha J.. Materiały stomatologiczne, Wydanie polskie pod redakcją H. Limanowskiej-Shaw, Wydawnictwo Medyczne Urban & artner, Wrocław 2000; Majewski S. rotetyka. Tom 1. odstawy protetyki w praktyce lekarskiej i technice dentystycznej. odręcznik dla studentów, lekarzy i techników dentystycznych. Wydawnictwo Stomatologiczne SZS-W, Kraków 2000; iaputa A., iaputa T. odstawy wykonawstwa prac protetycznych, Wydawnictwo ELAMED, Katowice 2009; pod redakcją G. Śmiech-Słomkowskiej Zarys ortodoncji. odręcznik dla techników dentystycznych, Wydawnictwo Med Tour ress International, Wydanie I 2010; pod redakcją A. Komorowskiej Materiały i techniki ortodontyczne, olskie Towarzystwo Ortodontyczne, Lublin Zalecane metody dydaktyczne Zaleca się wykład informacyjny z wykorzystaniem środków wizualnych plus aktywizacja uczniów poprzez stosowanie pokazu z instruktażem oraz dyskusję dydaktyczną. Metody te powinny wdrożyd ucznia do samodzielnego i logicznego myślenia oraz pobudzid do rozwiązywania zadao problemowych. Formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą odbywad się z całą klasą w jednej grupie. Wskazane wykorzystanie Internetu. Można zorganizowad wycieczkę dydaktyczną do zakładu produkującego materiały dentystyczne w celu identyfikacji materiałów dentystycznych najnowszej generacji. Forma pracy z uczniem indywidualna, jednolita. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Ocenę osiągnięd ucznia powinno przeprowadzad się zgodnie z kryteriami zawartymi w przedmiotowym systemie oceniania przedstawionymi na pierwszych zajęciach z przedmiotu. W ocenie należy uwzględnid następujące kryteria: poprawnośd merytoryczną i terminologiczną, aktywnośd na zajęciach. Do oceny osiągnięd uczniów proponuje się przeprowadzenie testu wyboru na zakooczenie działu oraz bieżące sprawdzanie wiadomości w formie ustnej za pomocą pytao problemowych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 23

24 2.2. Materiały podstawowe stosowane w technice dentystycznej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: oziom wymagao programowych Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania Z.17.1(9)2 rozróżnid materiały podstawowe stosowane w technice dentystycznej; B Tworzywa sztuczne: podział, właściwości, Z.17.1(9)5 scharakteryzowad materiały podstawowe stosowane w wykonawstwie zastosowanie, polimeryzacja, zasady łączenia protez ruchomych; z metalem. Z.17.1(9)6 scharakteryzowad materiały podstawowe stosowane w wykonawstwie Materiały ceramiczne: skład, właściwości, czynniki protez stałych; wpływające na proces kurczenia się porcelany, Z.17.1(9)7 określid oddziaływanie materiałów stosowanych w technice dentystycznej zasady łączenia z metalem. na tkanki i ustrój człowieka; Metale: właściwości chemiczne i fizyczne, Z.17.2(8)2 scharakteryzowad materiały podstawowe stosowane w wykonawstwie zastosowanie. aparatów ortodontycznych; Materiały podstawowe stosowane Z.17.3(2)2 scharakteryzowad materiały podstawowe stosowane w wykonawstwie szyn w wykonawstwie protez dentystycznych. terapeutycznych, pourazowych i ochronnych oraz nakładek do wybielania; Materiały podstawowe stosowane w wykonawstwie aparatów ortodontycznych. Materiały podstawowe stosowane w wykonawstwie epitez twarzy. Materiały podstawowe stosowane w wykonawstwie szyn terapeutycznych, Z.17.3(6)5 scharakteryzowad materiały podstawowe stosowane w wykonawstwie pourazowych i ochronnych. epitez twarzy. Toksycznośd materiałów podstawowych. Oddziaływanie materiałów dentystycznych na organizm człowieka. Zasady przechowywania materiałów szkodliwy dla zdrowia. lanowane zadania Opracowanie wykazu materiałów podstawowych potrzebnych do wykonania uzupełnienia protetycznego Opracuj wykaz materiałów podstawowych potrzebnych do wykonania uzupełnienia protetycznego oraz określ ich oddziaływanie na tkanki i ustrój człowieka. Zadanie może byd wykonywane w zespołach 2-3 osobowych.. Każda grupa powinna mied do opracowania inne uzupełnienie protetyczne. rezentacje przedstawiane będą na forum klasy do wspólnej oceny. zas prezentacji 8 minut. Kryteria oceny obejmują: poprawnośd merytoryczną i terminologiczną, czytelnośd i estetykę prezentacji, sposób przekazania, czas wykorzystany na prezentację. rogram nauczania dla zawodu technik dentystyczny o strukturze przedmiotowej 24

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DENTYSTYCZNY, SYMBOL CYFROWY 321402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DENTYSTYCZNY, SYMBOL CYFROWY 321402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK DENTYSTYZNY, SYMBOL YFROWY 321402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DENTYSTYCZNY 321402 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DENTYSTYCZNY 321402 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK DENTYSTYZNY 321402 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja: K1- Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji i epitez twarzy (Z.17.

Kwalifikacja: K1- Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji i epitez twarzy (Z.17. Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2,5 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik dentystyczny - symbol 321402 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III. semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I , ,5 176

Klasa I II III. semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I , ,5 176 Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2,5 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik dentystyczny; symbol 321402 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 325102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 325102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU HIGIENISTKA STOMATOLOGIZNA 325102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 2013/2014

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 2013/2014 Zawód: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (T) 325907 K1 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (Z9) Lp 1 Wychowanie fizyczne 2x3 2x3 2x3 2x3 2 Wybrane zagadnienia 1+2x2 1+2x1 - - 3 Podstawy pedagogiki 2 2 -

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia Lp. 1 Nazwa zawodu, symbol Asystent osoby niepełnosprawnej 3101 Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol i nazwa kwalifikacji z podstawy programowej Czas trwania nauki /liczba semestrów/ Z.8. Udzielanie pomocy

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik masażysta Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych. Technik masażysta

Bardziej szczegółowo

Ortoptystka 325906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Ortoptystka 325906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Ortoptystka 325906 Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U z 2012 r., poz. 184). 1. CELE

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Ortoptystka; symbol 325906 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy pierwszej.

Egzamin potwierdzający kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy pierwszej. Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie stacjonarne/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA -symbol 325101

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik masażysta 325402 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK UDOWNITWA 311204 na podbudowie kwalifikacji.18. w zawodzie murarz-tynkarz O STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK MASAŻYSTA; symbol 325402 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Higienistka stomatologiczna -symbol 325102 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje: K1 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (Z.21.) Klasa I II III.

Kwalifikacje: K1 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (Z.21.) Klasa I II III. Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna /dla młodzieży/ Zawód: Technik elektroradiolog; symbol 321103 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie 2,5 letni okres

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik sterylizacji medycznej 321104 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MEDYCZNO- SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w TORUNIU ROK SZKOLNY Podstawa prawna: art.22ab ust. 4, pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA DZIECIĘCA 325905

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA DZIECIĘCA 325905 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUNKA DZIEIĘA 325905 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA DZIECIĘCA O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA DZIECIĘCA O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OIEKUNKA DZIECIĘCA 325905 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLICEALNA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY 532102 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY 532102 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY 532102 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Opiekun medyczny 532102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe raktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: Technik sterylizacji medycznej; symbol 321104

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kaletnik; symbol 753702 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGARAM PRAKRTK ZAWODOWYCH

PROGARAM PRAKRTK ZAWODOWYCH entrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi Samorządowa Szkoła olicealna dla Dorosłych w Łodzi Łódź 91-029, ul. Wielkopolska 70/72 ROGARAM RAKRTK ZAWODOWYH ASYSTENTKA STOMATOLOGIZNANA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU, 321401 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA 325101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA 325101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA 325101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 12.07.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNANA 325101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNANA 325101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ASYSTENTKA STOMATOLOGIZNANA 325101 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza)

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Dietetyk; symbol 322001 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

http://www.koweziu.edu.pl/pp_drukuj.php?nr_zawodu=321402

http://www.koweziu.edu.pl/pp_drukuj.php?nr_zawodu=321402 Strona 1 z 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik dentystyczny 321402 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 321004 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 321004 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK STERYLIZAJI MEDYZNEJ 321004 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 321104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 321104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK STERYLIZAJI MEDYZNEJ 321104 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Ortodoncja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia techniki dentystyczne

ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia techniki dentystyczne studia medyczno-farmaceutyczne, kierunek: TECHNIKI DENTYSTYCZNE ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Anatomia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 341203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 341203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN W DOMU OMOY SOŁEZNEJ 341203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TYSZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU, 321401 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ, SYMBOL CYFROWY 311411 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ, SYMBOL CYFROWY 311411 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYZNEJ, SYMOL YFROWY 311411 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 23.09.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Kierunek: higiena stomatologiczna Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: praktyczny

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Kierunek: higiena stomatologiczna Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: praktyczny LISTA WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW WRAZ Z PRZYPISANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DENTYSTYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DENTYSTYCZNY MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DENTYSTYCZNY SYMBOL CYFROWY 321402 Warszawa 2012 r. 1 I. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU WĘDLINIARZ 751107 wersja przed recenzją (wersja robocza) 08.05.2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU WĘDLINIARZ 751107 wersja przed recenzją (wersja robocza) 08.05.2012 TY SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU WĘDLINIARZ 751107 wersja przed recenzją (wersja robocza) 08.05.2012 1. TY ROGRAMU:RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik ortopeda; symbol 321403 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA OFERUJE KIERUNKI :

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA OFERUJE KIERUNKI : POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA OFERUJE KIERUNKI : 1. Terapeuta zajęciowy 2. Opiekun medyczny 3. Technik elektroradiolog 4. Opiekunka dziecięca 5. Technik dentystyczny 6. Asystentka stomatologiczna 7. Higienistka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 TY SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 1. TY ROGRAMU:RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ roczny okres nauczania Zawód: Opiekun medyczny; symbol 532102 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY 321301 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY 321301 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK FARMAEUTYZNY 321301 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Opiekun medyczny 532102

Opiekun medyczny 532102 Opiekun medyczny 532102 Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U z 2012 r., poz. 184). 1.

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Lekarsko-Stomatologiczny Stomatologia. jednolite magisterskie x I stopnia II stopnia III stopnia podyplomowe

Sylabus. Lekarsko-Stomatologiczny Stomatologia. jednolite magisterskie x I stopnia II stopnia III stopnia podyplomowe 60 30 Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne () Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych (CS) Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Załączniki. ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Załączniki. ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1. Wykaz wybranych aktów prawnych ZAŁĄCZNIK 2. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORTOPEDA 321403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORTOPEDA 321403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORTOEDA 321403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Protetyk słuchu; symbol 321401 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 311513 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU RATOWNIK MEDYZNY, 325601 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 08.07.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, 325907 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, 325907 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TERAEUTA ZAJĘIOWY, 325907 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

PROFIL KOMPETENCYJNY ZAWODU TECHNIK DENTYSTYCZNY 1

PROFIL KOMPETENCYJNY ZAWODU TECHNIK DENTYSTYCZNY 1 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK DENTYSTYCZNY - KOD ZAWODU 321402 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik dentystyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

PROGARAM PRAKRTK ZAWODOWYCH

PROGARAM PRAKRTK ZAWODOWYCH entrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi Samorządowa Szkoła olicealna dla orosłych w Łodzi ROGARAM RAKRTK ZAWOOWYH HIGIENISTKA STOMATOLOGIZNANA - symbol 325102 wuletni cykl

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

KONFERENCJA Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe KONFERENCJA Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - uregulowania prawne Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 321004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 321004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK STERYLIZAJI MEDYZNEJ 321004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik elektroniki i informatyki medycznej;

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Klasa. semestr 1. semestr 2 1 2 1,5 48

Klasa. semestr 1. semestr 2 1 2 1,5 48 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK FARMACEUTYCZNY; symbol 321301 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego Lp Nazwa zawodu regulowanego Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany Informacje o wykształceniu niezbędnym do wykonywania danego medycznego zawodu

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNANA 325102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNANA 325102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU HIGIENISTKA STOMATOLOGIZNANA 325102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 04-05 () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w szkołach policealnych

Kształcenie w szkołach policealnych Kształcenie w szkołach policealnych (wyciąg z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) Poniższa tabela zawiera tylko te zawody, w których można

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU, 321401 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, 325907 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, 325907 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TERAEUTA ZAJĘIOWY, 325907 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ; symbol 341203

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo