PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO INFORMAJA O ZAWODZIE OIEKUN MEDYZNY UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE OIEKUN MEDYZNY OWIĄZANIA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY Z INNYMI ZAWODAMI ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE OIEKUN MEDYZNY LAN NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW Opieka nad osoba chorą i niesamodzielną Zdrowie ubliczne Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy Zarys psychologii i socjologii Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia Język migowy Język obcy w ochronie zdrowia Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 66 9 Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze - pracownia Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną raktyki zawodowe...94 ZAŁĄZNIK rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 TY SZKOŁY: Szkoła policealna Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr Jolanta Sieplińska, mgr Grażyna rokurat,? Krzysztof is (język migowy) Recenzenci: dr n.med. Jolanta Glińska, mgr inż. Halina ielecka Konsultanci: mgr Urszula Wojtkiewicz 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu OIEKUN MEDYZNY opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2011r., Nr 205, poz. 1206); Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z dn.17 lutego 2012r. poz.184). Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych; proponuję dodać: ( Dz. U. z dnia 22 lutego 2012r.) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 752) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późn. zmianami. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r.w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2010r.) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczospołecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, mobilność zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu opiekun medyczny uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 3) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 4) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 5) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 6) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 7) umiejętność pracy zespołowej. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego W programie nauczania dla zawodu opiekun medyczny uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa. 7. INFORMAJA O ZAWODZIE OIEKUN MEDYZNY Opiekun medyczny to zawód, który został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w olsce od lipca 2007 roku. To zawód, który powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. odczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. oprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.. 8. UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE OIEKUN MEDYZNY ostępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Obserwuje się również bardzo niskie zainteresowanie kształceniem w zawodzie : ielęgniarka; jest ich z każdym rokiem mniej. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie Opiekun Medyczny.. To zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. ranża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby i świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w olsce jak i za granicą. 9. OWIĄZANIA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów to: H, DG, JOZ, KS, OMZ oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży medyczno społecznej: Kwalifikacja Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Opiekun medyczny KZ(Z.a) Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu Technik Masażysta KZ(Z.a) Z.2. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz Środków pomocniczych Technik ortopeda KZ(Z.a) Z.9. Świadczenie usług Terapeuta zajęciowy KZ(Z.a) w zakresie terapii zajęciowej Z.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki Ortoptystka KZ(Z.a) Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka Opiekunka dziecięca KZ(Z.a) Z.12. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego Ratownik medyczny KZ(Z.a) zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie Z.14. rowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie Higienistka KZ(Z.a) gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia stomatologiczna Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy Asystentka KZ(Z.a) stomatologiczna Z.16. Świadczenie usług w zakresie dietetyki Dietetyk KZ(Z.a) Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy Technik dentystyczny KZ(Z.a) Z.18. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu rotetyk słuchu KZ(Z.a) Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i Technik farmaceutyczny KZ(Z.a) materiałami medycznymi Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej Technik sterylizacji KZ(Z.a) medycznej Z.21. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii Technik elektroradiolog KZ(Z.a) Z.22. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej Technik elektroniki i informatyki medycznej 10. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE OIEKUN MEDYZNY Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku 2) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych KZ(Z.a) rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 3) asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 4) konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów 5) podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (H, DG, JOZ, KS, OMZ -wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów KZ(Z.a) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 11. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 lutego 2012r w sprawie ramowych planów nauczania minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 800 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 400 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 400 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: - na kształcenie w ramach kwalifikacji Z.4. przeznaczono minimum 320 godzin; - na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 400 godzin. Tabela 3. lan nauczania przedmiotowego Lp. Nazwa przedmiotu I semestr II semestr Liczba godzin w okresie nauczania tygodniowo łącznie Kształcenie zawodowe teoretyczne 1 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną Zdrowie publiczne 1 2 1, Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy 4 3 3, Zarys psychologii i socjologii Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia Język migowy 3 1, Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne ,5 400 Kształcenie zawodowe praktyczne* rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 8 Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze- pracownia 7 6 6, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne ,5 400 raktyki zawodowe I sem. - 2 tyg. II sem. - 2 tyg. 160 Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.4. odbywa się pod koniec klasy pierwszej. Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz. sem I - zgodnie z podstawą programową 2 80 sem II - zgodnie z podstawą programową 2 80 Razem rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

10 Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu opiekun medyczny Nazwa przedmiotu Nazwa działu programowego Liczba godzin 1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 2. Zdrowie publiczne 3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy 4. Zarys psychologii i socjologii 5. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 6. Język migowy 7. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia 8. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 1.1 acjent jako podmiot opieki Zasady opieki nad osobą chorą i niesamodzielną Organizacja ochrony zdrowia romocja zdrowia i profilaktyka Higiena w zakładach ochrony zdrowia odstawy anatomii i fizjologii człowieka Zarys patologii ierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia sychologia jako nauka o człowieku Elementy socjologii Rynek świadczeń zdrowotnych rzepisy formalno-prawne dotyczące działalności zawodowej Zasady prowadzenia działalności gospodarczej Niesłyszący i język migowy Daktylografia Ideografia Terminologia medyczna w pracy opiekuna medycznego orozumiewanie się z pacjentem i współpracownikami w języku obcym 8.1. Techniki informatyczne, przetwarzanie danych komputerowych i komunikacja elektroniczna 8.2. Wykorzystanie technologii informatycznych w pracy opiekuna medycznego 9. Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i 9.1 Wykonywanie zabiegów higieniczno pielęgnacyjnych rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 opiekuńcze - pracownia 9.2 Wykonywanie czynności opiekuńczych Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną 11. raktyki zawodowe 10.1 Świadczenie opieki osobie chorej i niesamodzielnej 10.2 Opiekun medyczny w zespole opiekuńczym i terapeutycznym Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne zynności opiekuńcze rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 12. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW W programie nauczania dla zawodu opiekun medyczny zastosowano taksonomię celów A. Niemiecko 1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 80 godzin 2. Zdrowie publiczne 32 godzin 3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy 112 godzin 4. Zarys psychologii i socjologii 32 godzin 5. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 32 godzin 6. Język migowy 48 godzin 7. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowa 32 godzin 8. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 32 godziny 9. Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze - pracownia 208 godzin 10. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną 192 godzin 11. raktyki zawodowe 160 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 1. Opieka nad osoba chorą i niesamodzielną 1.1. acjent jako podmiot opieki 1.2. Zasady opieki nad osobą chorą i niesamodzielną Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 1.1. acjent jako podmiot opieki Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi. oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia KZ(Z.a)(12)1 Zastosować techniki aktywnego słuchania; odstawowe pojęcia pacjent, podmiot opieki, KZ(Z.a)(12)2 Określić bariery komunikacyjne pojawiające się w kontakcie z pacjentem, jego rodziną i opiekowanie się, pomoc, pomaganie, proces pielęgnowania, samoopieka, problem, potrzeba. grupą społeczną; Modele pielęgnowania założenia teoretyczne KZ(Z.a)(12)3 Określić zasady porozumiewania się z modelu D. Orem, Roper oraz V. Henderson pacjentem i jego rodziną; Opiekun medyczny w zespole opiekuńczym i KZ(Z.a)(12)4 Zidentyfikować sytuacje trudne w terapeutycznym. porozumiewaniu się; acjent jako podmiot opieki. KZ(Z.a)(22)1 Określić zasady etycznego postępowania w Adaptacja człowieka do roli pacjenta przyjęcie stosunku do pacjenta; chorego do szpitala, pomoc w zaadoptowaniu KZ(Z.a)(22)2 Określić zasady etycznego postępowania w się do warunków szpitalnych, ocena stanu stosunku do współpracowników; ogólnego, komunikowanie się z pacjentem i jego KS(1)1 rzestrzegać zasad kultury podczas relacji z rodziną, prawa pacjenta. pacjentami i współpracownikami. otrzeby bio-psycho-społeczne, poziom KS(1)2 Dbać o poszanowanie godności drugiego samoopieki, problemy higieniczne pacjenta- człowieka podczas wykonywania zadań zawodowych rozpoznawanie, planowanie opieki. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 KS(6)1 rzejawić gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; KS(6)2 Wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; Z.4.1(3)1 Żanalizować dokumentację osoby chorej i niesamodzielnej. Z.4.1(3)2 rzeprowadzić wywiad z osobą chorą i niesamodzielną oraz jej rodziną. Z.4.1(4)1 Scharakteryzować potrzeby biologiczne i psychospołeczne osoby chorej i niesamodzielnej; Z.4.1(4)2 Rozpoznać problemy higieniczne osoby chorej i niesamodzielnej; Z.4.1(4)3Ocenić poziom samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej; Z.4.1(4)4 Udokumentować wyniki oceny stanu podopiecznego na podstawie wywiadu, obserwacji i analizy danych. Z.4.1(4)5 Ustalić zakres uprawnień opiekuna medycznego do oceny stanu ogólnego pacjenta; Z.4.1(5)1 Reagować na zmieniające się problemy osoby chorej i niesamodzielnej; Z.4.1(5)2 Reagować profesjonalnie na zmieniające się potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej; Z.4.1(6)1 Określić poziom wiedzy osoby chorej i niesamodzielnej.w zakresie samoopieki; Z.4.1(6)2 Określić poziom samoopieki w zakresie podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego D D Wiek podeszły wyznaczniki opieki. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 Z.4.3(9)1 Scharakteryzować etapy adaptacji pacjenta do warunków szpitalnych; Z.4.3(9)2 Zapoznać osobę chorą i niesamodzielną z topografią placówki ochrony zdrowia lub pomocy społecznej, w której przebywa; Z.4.3(9)3 Zapoznać osobę chorą i niesamodzielną z osobami sprawującymi profesjonalną opiekę w placówce ochrony zdrowia lub pomocy społecznej, Z.4.3(10)1 Określić zmiany w zakresie samoopieki związane z postępującą chorobą przewlekłą i starością Z.4.3(10)2 Określić poziom samoopieki związany z fizjologią starzenia sie Z.4.3(10)3 Określić zadania opiekuna w edukacji zdrowotnej pacjenta z przewlekłą chorobą lub starością. lanowane zadania (ćwiczenia) Na podstawie opisu przypadków: 1. rozpoznanie poziomu samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej 2. rozpoznanie problemów higienicznych chorej i niesamodzielnej. 3. raplanowanie opieki nad osobą chorą i niesamodzielną w zależności od stanu ogólnego 4. wspieranie osoby chorej i niesamodzielnej w procesie adaptacji do warunków szpitalnych Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w: foliogramy, filmy dydaktyczne, stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem, oraz z projektorem multimedialnym Środki dydaktyczne Do działu acjent jako podmiot opieki należy zastosować następujące środki dydaktyczne: prezentacje multimedialne, filmy dydaktyczne, foliogramy, broszury, ulotki, plansze, opisy przypadków, przykładowa dokumentacja pielęgnacyjno-opiekuńcza chorych, przykładowa dokumentacja medyczna, materiały źródłowe. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 Zalecane metody dydaktyczne Osiągnięcie efektów kształcenia umożliwi stosowanie aktywizujących metod nauczania i ćwiczeń praktycznych. odczas ćwiczeń, pracując w zespołach 3-4 osobowych uczniowie powinni rozpoznawać problemy, planować środki i metody opieki nad chorym. Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji, metoda przypadku polegająca na analizowaniu przypadków opisujących problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej,. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w formie zbiorowej i grupowej - liczba osób w grupie ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Ocenianie i sprawdzanie efektów kształcenia należy przeprowadzać na podstawie ustalonych kryteriów, zgodnie z obowiązującą skalą ocen. Kryteria oceniania: Uczeń potrafi: - rozpoznać stan ogólny osoby chorej i niesamodzielnej, - ocenić poziom samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej, - rozpoznać problemy higieniczne osoby chorej i niesamodzielnej - zaplanować opieki nad osobą chorą i niesamodzielną w zależności od stanu ogólnego - określić zasady wsparcia osoby chorej i niesamodzielnej w procesie adaptacji do warunków szpitalnych Osiągnięcia uczniów można oceniać na podstawie: odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, testów dydaktycznych, opracowanych projektów, oceny opisowej, samooceny uczniów, oceny koleżeńskiej, informacji zwrotnej. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Zasady opieki nad osobą chorą i niesamodzielną rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi. oziom wymagań programowych ( lub ) KS(1)1 rzestrzegać zasad kultury podczas relacji z pacjentami i współpracownikami. KS(1)2 Dbać o poszanowanie godności drugiego człowieka podczas wykonywania zadań zawodowych KS(3)1 Określić cele oraz przewidywane efekty podejmowanych działań KS(3)2 Określić czynniki mające wpływ na efektywność podejmowanych działań KS(4)1 Zanalizować poprawność i zasadność propozycji innych dotyczących planowania i realizacji zadań zawodowych. D KS(8)1 Zanalizować mocne i słabe strony wykonywanych przez siebie działań D KS(8)2 Ocenić wykonywane przez siebie działania D OMZ(1)1 Określić rodzaj zadania, czas i niezbędny sprzęt na wykonanie zadania OMZ(1)2 Zaplanować miejsce i technikę wykonywanego zadania zawodowego; OMZ(1)3 Stworzyć bezpieczne warunki do wykonania zadania, zgodne z obowiązującymi przepisami; OMZ(2)1 Rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole; OMZ(2)2 Rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu; Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia - Kompetencje zawodowe opiekuna medycznego. - lanowanie i organizowania pracy opiekuna medycznego. - Metody i zasady wykonywania zabiegów higienicznych. - Zasady zaspokajania potrzeb bio-psychospołecznych. - Sposoby zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej wygodnego i bezpiecznego ułożenia w łóżku. - Zasady i metody zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki. - rzepisy sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące podczas sprawowania opieki. - Materiały, środki, przybory i sprzęt do wykonywania zabiegów higienicznych. - Udogodnienia, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny w pracy opiekuna medycznego. - Aktywizowanie i organizacja czasu wolnego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 OMZ(3)1 Zmobilizować współpracowników do wykonywania zadań; osobie chorej i niesamodzielnej. OMZ(3)2 Wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne - Zadania opiekuna medycznego w edukacji zadania; zdrowotnej. OMZ(4)1 Zmonitorować jakość wykonywanych zadań; OMZ(4)2 Ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów; D OMZ(5)1 Zastosować badanie opinii pracowników na temat warunków pracy OMZ(5)2 Zaplanować zmiany techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakości pracy OMZ(6)1 rzekazać informacje dotyczące wykonywanych zadań zawodowych za pomocą raportów pisemnych i ustnych, OMZ(6)2 rzeprowadzić konstruktywną rozmowę ze poszczególnymi współpracownikami na temat organizacji i wykonywania zadań zawodowych. H(7)1 Organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii H(7)2 rzestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej miejsca pracy H(7)3 Dokonać utylizacji odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska H(8)1 Użyć odzieży roboczej i obuwia roboczego zgodnie z obowiązującymi przepisami (normami). H(8)2 Dobrać rodzaj środka ochrony indywidualnej w zależności od stopnia i rodzaju zagrożenia w środowisku pracy Z.4.3(1)1 rzestrzegać zasad wykonywania czynności opiekuńczych; Z.4.3(1)2 Określić cele poszczególnych czynności opiekuńczych; Z.4.3(1)3 Określić wskazania do wykonywania czynności opiekuńczych; Z.4.3(1)4 Określić przeciwwskazania do wykonywania czynności rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 opiekuńczych Z.4.3(2)1 Zaplanować czynności opiekuńcze w zakresie kompetencji opiekuna. Z.4.3(2)2 Zorganizować czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną z uwzględnieniem jej stanu zdrowia. Z.4.3(3)1 Zadbać o higienę otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej. Z.4.3(3)2 Zapewnić odpowiednią temperaturę, powierzchnię, wyposażenie, ekspozycję na światło słoneczne, wilgotność powietrza w zależności od stanu pacjenta; Z.4.3(3)3 Zadbać o estetyczny wygląd otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej; Z.4.3(4)1 Określić zakres świadczonej opieki w zależności od poziomu samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej; Z.4.3(4)2 omóc osobie chorej w wykonywaniu czynności życia codziennego. Z.4.3(4)3 omóc osobie niesamodzielnej w wykonywaniu czynności życia codziennego. Z.4.3(5)1 Określić przeznaczenie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zależności od stanu osoby chorej i niesamodzielnej; Z.4.3(5)2 omóc osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu sprzętu rehabilitacyjnego Z.4.3(5)3 omóc osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego. Z.4.3(6)1 Zmotywować osobę chorą i niesamodzielną do podjęcia aktywności życiowej. Z.4.3(6)2 Zorganizować czas wolny w zależności od stanu zdrowia i miejsca pobytu osoby chorej i niesamodzielnej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 Z.4.3(7)1 Określić kompetencje zawodowe opiekun a medycznego w zespole terapeutycznym; Z.4.3(7)2 Współpracować z zespołem terapeutycznym; Z.4.3(7)3 Zapewnić obieg informacji o sobie chorej i niesamodzielnej w zespole terapeutycznym lub opiekuńczym. Z.4.3(8)1 Scharakteryzować zasady i metody zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki. Z.4.3(8)2 Zapewnić poczucie bezpieczeństwa fizycznego osobie chorej i niesamodzielnej podczas hospitalizacji. Z.4.3(8)3 Zapewnić poczucie bezpieczeństwa psychicznego osobie chorej i niesamodzielnej podczas hospitalizacji. Z.4.3(11)1 Rozpoznać sytuację trudną u osoby chorej i niesamodzielnej; Z.4.3(11)2 Udzielić profesjonalnego wsparcia w sytuacji trudnej osobie chorej i niesamodzielnej; Z.4.3 (12)1 Określić poziom aktywności ruchowej osoby chorej i niesamodzielnej; Z.4.3 (12)2 Dobrać odpowiedni sprzęt do przemieszczania się osobie chorej i niesamodzielnej; Z.4.3 (12)3 Zachęcić do podjęcia aktywności ruchowej osobie chorej i niesamodzielnej; Z.4.3(13)1 Określić zmiany zachodzące w stanie zdrowia pacjenta; Z.4.3(13)2 oinformować pielęgniarkę o każdej zaobserwowanej zmianie w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej podczas wykonywania czynności opiekuńczych. Z.4.3(13)3 Zapobiegać zmianom w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej poprzez stosowanie odpowiednich technik opiekuńczych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

PRAKTYKA ZAWODOWA OPIEKUN MEDYCZNY

PRAKTYKA ZAWODOWA OPIEKUN MEDYCZNY Centrum Nauki i Biznesu ŻAK al. Wojska Polskiego 29/12 70-473 Szczecin Tel. (91) 4844604 www.zak.edu.pl szczecin@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA OPIEKUN MEDYCZNY Podczas dwóch semestrów nauki konieczne jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne Czynności opiekuńcze Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne.

Praktyki zawodowe Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne Czynności opiekuńcze Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne. Praktyki zawodowe 10.1. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne 10.2. Czynności opiekuńcze 10.1. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne. Uszczegółowione efekty kształcenia Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY 532102 TYP SZKOŁY: SZKOŁA POLICEALNA RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY 532102 TYP SZKOŁY: SZKOŁA POLICEALNA RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY 532102 TYP SZKOŁY: SZKOŁA POLICEALNA RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY semestr I - zgodnie z podstawą programową 2 tygodnie 80 godzin semestr II - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe opiekun medyczny Załącznik nr 5 1. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne 2. Czynności opiekuńcze

Praktyki zawodowe opiekun medyczny Załącznik nr 5 1. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne 2. Czynności opiekuńcze raktyki zawodowe opiekun medyczny Załącznik nr 5 1. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne 2. zynności opiekuńcze 1. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY 532102 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY 532102 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY 532102 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ roczny okres nauczania Zawód: Opiekun medyczny; symbol 532102 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Opiekun medyczny 532102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

Opiekun medyczny 532102

Opiekun medyczny 532102 Opiekun medyczny 532102 Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U z 2012 r., poz. 184). 1.

Bardziej szczegółowo

Zawód: opiekun medyczny symbol cyfrowy: 513[02] Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Zawód: opiekun medyczny symbol cyfrowy: 513[02] Etap pisemny egzaminu obejmuje: STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODACH, W KTÓRYCH KSZTAŁCENIE ODBYWA SIĘ W ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH, TECHNIKACH, TECHNIKACH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY 532102 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY 532102 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY 532102 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 2013/2014

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 2013/2014 Zawód: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (T) 325907 K1 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (Z9) Lp 1 Wychowanie fizyczne 2x3 2x3 2x3 2x3 2 Wybrane zagadnienia 1+2x2 1+2x1 - - 3 Podstawy pedagogiki 2 2 -

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Ortoptystka; symbol 325906 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia Lp. 1 Nazwa zawodu, symbol Asystent osoby niepełnosprawnej 3101 Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol i nazwa kwalifikacji z podstawy programowej Czas trwania nauki /liczba semestrów/ Z.8. Udzielanie pomocy

Bardziej szczegółowo

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik masażysta Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych. Technik masażysta

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: Opiekun medyczny; symbol: 532102 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik masażysta 325402 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA DZIECIĘCA 325905

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA DZIECIĘCA 325905 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUNKA DZIEIĘA 325905 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 325102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 325102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU HIGIENISTKA STOMATOLOGIZNA 325102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK MASAŻYSTA; symbol 325402 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] ZAŁĄCZNIK Nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY I. OPIS ZAWODU SYMBOL CYFROWY 513[02] 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy pielęgnacyjne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy pielęgnacyjne

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy pierwszej.

Egzamin potwierdzający kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy pierwszej. Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie stacjonarne/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA -symbol 325101

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe raktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - szkoła dla młodzieży 1-roczny okres nauczania /1/ Zawód: opiekunka środowiskowa; symbol 341204 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK UDOWNITWA 311204 na podbudowie kwalifikacji.18. w zawodzie murarz-tynkarz O STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

Ortoptystka 325906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Ortoptystka 325906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Ortoptystka 325906 Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U z 2012 r., poz. 184). 1. CELE

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ roczny okres nauczania Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej; symbol 341201

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: opiekun w domu pomocy społecznej; symbol

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MASAŻYSTA

TECHNIK MASAŻYSTA MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu 325402 Technik masażysta OMZ PKZ(MS.a) TECHNIK MASAŻYSTA 325402 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Opiekunka środowiskowa 341204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Klasa I semestr 2 4 3 3,5 112

Klasa I semestr 2 4 3 3,5 112 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: Opiekun medyczny; symbol 532102 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ; symbol 341203

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ, SYMBOL CYFROWY 311411 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ, SYMBOL CYFROWY 311411 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYZNEJ, SYMOL YFROWY 311411 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 23.09.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, 325907 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, 325907 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TERAEUTA ZAJĘIOWY, 325907 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, 325907 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, 325907 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TERAEUTA ZAJĘIOWY, 325907 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Higienistka stomatologiczna -symbol 325102 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy: Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej; symbol 341201

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU, 321401 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORTOPEDA 321403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORTOPEDA 321403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORTOEDA 321403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA, 311512 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU, 321401 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik sterylizacji medycznej 321104 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 1,5 - roczny okres nauczania /1/ Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje: K1 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (Z.21.) Klasa I II III.

Kwalifikacje: K1 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (Z.21.) Klasa I II III. Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna /dla młodzieży/ Zawód: Technik elektroradiolog; symbol 321103 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie 2,5 letni okres

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta. Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta. Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu Czas trwania praktyki - po 2 tygodnie w semestrze 1. Cel praktyki zawodowej Praktyka zawodowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU, 321401 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: Technik sterylizacji medycznej; symbol 321104

Bardziej szczegółowo

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie)

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) rogram II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) - Sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży - Informacja turystyczna - Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU RATOWNIK MEDYZNY, 325601 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 08.07.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ 732201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie rogram I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie - lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży 1. lanowanie i realizacja imprez i usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, 341203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, 341203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN W DOMU OMOY SOŁEZNEJ, 341203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ASYSTENT KIEROWNIKA RODUKJI FILMOWEJ/TELEWIZYJNEJ; 343902 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 02.07.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI, 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13. raktyka zawodowe 13.1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13.2 odstawy prowadzenia działalności logistycznej 13.3 rocesy transportowe i magazynowe 13.1 hp, ochrona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 SIS TREŚI Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, 341203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, 341203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN W DOMU OMOY SOŁEZNEJ, 341203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Klasa. semestr 1 semestr 2 semestr 1 semestr 2

Klasa. semestr 1 semestr 2 semestr 1 semestr 2 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ - 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Opiekunka dziecięca; symbol 325905 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Załącznik 2 Działy programowe: 1. Diagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów

Bardziej szczegółowo

semestr Łączna liczba godzin 3 3 3 3 6 192 6 M6 Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka 16 8 256

semestr Łączna liczba godzin 3 3 3 3 6 192 6 M6 Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka 16 8 256 Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ - 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Opiekunka dziecięca; symbol 325905 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 341204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 341204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 341204 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Dietetyk; symbol 322001 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DENTYSTYCZNY, SYMBOL CYFROWY 321402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DENTYSTYCZNY, SYMBOL CYFROWY 321402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK DENTYSTYZNY, SYMBOL YFROWY 321402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, 341201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, 341201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ASYSTENT OSOY NIEEŁNOSRAWNEJ, 341201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI, 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 12.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2014-11-12 11:08

1 z 5 2014-11-12 11:08 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Terapeuta zajęciowy 325907 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA DZIECIĘCA O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA DZIECIĘCA O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OIEKUNKA DZIECIĘCA 325905 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLICEALNA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 1. Organizacja ochrony osób i mienia 2. Realizacja ochrony osób i mienia 1. Organizacja ochrony osób i mienia Uszczegółowione efekty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA 325101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA 325101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA 325101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 12.07.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE WYIĄG Z ROGRAMU NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK SEYTOR 333108 RAKTYKI ZAWOOWE Numer w szkolnym zestawie programów 19/ZA10/TS/12 raktyki zawodowe 10.1 ezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spedytora oziom

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym tekst archiwalny ustawa utraciła moc

Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym tekst archiwalny ustawa utraciła moc PODSTAWY PRAWNE NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOLE Katarzyna Chmielewska, Edyta Kramek Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Zdrowia 21 Kwiecień 2010 r. GENEZA: Brak skoordynowanego systemu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNANA 325101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNANA 325101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ASYSTENTKA STOMATOLOGIZNANA 325101 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała

Praktyki zawodowe Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała raktyki zawodowe 8.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu 8.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała 8.1. Wykonywanie zabiegów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI UCZACYCH W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI UCZACYCH W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI UCZACYCH W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Symbol cyfrowe 513[02] Spis treści Wprowadzenie I. Założenia programowo-organizacyjne stażu 1. Charakterystyka zawodu opiekun

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, 321103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, 321103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ELEKTRORADIOLOG, 321103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 20.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6.

Bardziej szczegółowo